PRIHODNJI TEDEN

Petek, 29.1.2016 – 8. Seja Predsedstva SOS

Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS do petka, 29.1.2015, na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

NOVIČKE SOS

Pobuda za organiziranje dneva odprtih vrat občin 2016 1/1

V preteklih nekaj letih smo se v Skupnosti občin Slovenije na občine članice SOS že obračali s pobudo, da na enoten dan v februarju organizirajo Dan odprtih vrat, saj smo želeli, da ta dogodek postane tradicionalen, da bi na ta dan občine svojim občankam in občanom prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij. Veseli nas, da nam je prav to z vsakoletnim angažmajem občin tudi uspelo. Tako smo tudi letos na občine članice SOS naslovili pobudo, da se nam pridružijo v akciji DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH, 17. februarja 2016.

Občine smo povabili, da na ta dan občanke in občane povabijo na ogled nekega prostora, že končane investicije, načrtovane investicije projekta ali primera dobre prakse, kjer bi jim županje in župani ter ostali predstavniki občin pokazali, kaj ste v preteklem letu dosegli v vašem lokalnem okolju. Prav tako smo občinam priporočili, da na takšno akcijo povabijo tudi ministrstvo za lokalno samoupravo ali drugo ministrstvo in državne sekretarke/je, v pristojnosti katerih je izvedena investicija, pa tudi poslance in poslanke Državnega zbora, da se bodo lahko na lastne oči prepričali o napredku, ki se vsako leto dogaja na lokalni ravni.

Za občine članice smo pripravili pobudo z nekaj predlogi za organizacijo dogodkov na dan odprtih vrat ter, kot vsa leta doslej, tudi vzorec vabila občankam in občanom in vzorec vabila za lokalne medije.

Vse občine smo zaprosili, da nas do petka, 12.2.2016 obvestijo o nameri sodelovanja v skupni akciji občin ter njeni vsebini na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, saj bomo tako lahko tudi z naše strani poskrbeli za medijsko prepoznavnost skupne akcije.

2. sestanek Delovne skupine SOS glede Strategije razvoja lokalne samouprave RS 1/2

Dne 21.1.2016 je potekal 2. sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč pri pripravi Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Delovna skupina SOS se je sestala z namenom oblikovanja odziva na besedilo predloga Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Članice in člani so bili soglasni, da Strategija mora slediti načelu decentralizacije in subsidiarnosti, ter spoštovati temelje lokalne samouprave: Ustava RS in MELLS, kar pa iz predlaganega besedila ni zaznati. Prav tako so izpostavili, da se je potrebno pred pripravo takšnega dokumenta izvesti temeljito analizo, jasno definirati in razčleniti naloge in pristojnosti občin, katere je potrebno tudi finančno ovrednotiti. Delovna skupina je sprejela tudi stališče, da se pri pripravi Strategije mora upoštevati specifičnost občin in vzpostaviti spodbudno okolje (s finančnimi spodbudami) za prostovoljno povezovanje občin, nikakor pa ne prisilno združevati. Zato je potrebno pripraviti dokument, ki bo upošteval vse navedeno stališča delovne skupine. Stališča bodo predstavljena MJU na sestanku v naslednjem tednu.

Napredek na področju jamstev za odlagališča 1/3

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča, o katerem smo že poročali. Dogovorjeno je bilo, da ožja delovna skupina predstavnikov občin oblikuje ustrezni predlog (dodela dikcijo zakonske spremembe 42. člena uredbe o odlagališčih odpadkov) in obrazložitev. Na podlagi tega dogovora se je ožja delovna skupina, ki jo v okviru SOS predstavljajo župan Leo Kremžar, Zvonko Fištravec (občina Miklavž na Drav. polju), Mirjam Britovšek, Judita Zager in Elma Dervišević (MO Velenje), sestala v četrtek, 14.1.2016 in pripravila predlog sprememb 42. člena uredbe o odlagališčih odpadkov in pravne podlage.

Predlagane spremembe se nanašajo na odlagališča odpadkov v lasti ene ali več občin in so zapiralna dela končala. Ta bi lahko za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče, poleg do sedaj dovoljenih oblik finančnega jamstva, lahko zagotovila finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, in sicer v obliki izjave o zagotavljanju pravic porabe v sprejetem proračunu občine za posamezno proračunsko leto za obratovanje zaprtega odlagališča v višini sredstev, ki so za posamezno proračunsko leto določena s prilogo 7 te uredbe.

Za odlagališča, ki pridobivajo okoljevarstveno dovoljenje tudi za zapiranje odlagališča, kjer zapiralna dela še niso končana, bi moral upravljavec odlagališča poleg izjave priložiti tudi načrt razvojnih programov (NRP) občin lastnic infrastrukture z zagotovljenimi finančnimi sredstvi za triletno oziroma petletno izvedbo potrebnih zapiralnih del.

Izjavo o zagotavljanju pravic porabe v sprejetem proračunu občine za posamezno proračunsko leto za obratovanje zaprtega odlagališča bi podpisali župani občin lastnic javne infrastrukture, na podlagi predhodno sprejetih sklepov občinskih svetov, ki vsebuje zavezo občine o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov tekočega vzdrževanja zaprtega odlagališča za obdobje najmanj 30 let oziroma zavezo občine o zagotavljanju sredstev za sanacijske ukrepe, ki bi jih bilo treba izvesti zaradi morebitnih škodljivih vplivov zaprtega odlagališča na okolje za obdobje najmanj 30 let. Vrsta in višina finančnega jamstva, časovno obdobje njegovega zagotavljanja in ročnost finančnega jamstva, ki je praviloma 1 leto, se bi natančneje določilo v okoljevarstvenem dovoljenju.

Višina finančnega jamstva ali finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa bi se določila na podlagi meril iz priloge 7 uredbe. Pri izračunu višine finančnega jamstva se bi upoštevalo ukrepe, ki jih mora upravljavec odlagališča izvajati ali jih je ob faznem zapiranju odlagališča že izvedel glede obratovanja odlagališča v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Na podlagi tega predloga je 18.1.2016 potekal sestanek predstavnikov občin z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za javno upravo ter Ministrstvom za finance in ARSO, kjer je bil dogovorjen načelni konsenz glede predlaganih rešitev starih bremen iz 76. člena veljavne uredbe. Prav tako je bilo dogovorjeno, da se zakonsko dikcijo v naslednjih dneh dodela in poda v nadaljnjo obravnavo. O razvoju na tem področju vas bomo še naprej sprotno obveščali.

Izveden posvet o novostih Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu 1/4

knjižnjiceV sredo, 20.1.2016 je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo potekal posvet o novostih Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, ki je pričel veljati z 19. decembrom 2015. Predstavnika Ministrstva za kulturo mag. Tatjana Likar in Marjan Gujtman in predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen, so prisotnim predstavili pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti oziroma preverjanje njihove ustreznosti, spremembe na področju pogojev za strokovno izobrazbo in usposobljenost knjižničnih delavcev, predvsem pa novo ureditev glede šolskih knjižnic, ki po novem niso več knjižnična javna služba, ampak sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja.

Sestanek medresorske delovne skupine na temo predloga smernic za šolske poti 1/5

Medresorska delovna skupina pod vodstvom Agencije za varnost v cestnem prometu pripravlja smernice za šolske poti, ki so osnovane na aktualni zakonodaji ter primerih dobrih praks iz lokalnih okolij, ki učinkovito in celostno pristopajo k večji varnosti na šolskih poteh.

Zapisnik sestanka si lahko preberete tukaj.

Smernice so združene v enovit dokument, vendarle pa pokrivajo številna področja od izdelave načrtov šolskih poti do komuniciranja Ie teh, presojo varnosti na šolskih poteh in s tem povezane preciznejše kriterije, preventivno-vzgojno vsebino za solarje kot tudi označevanje šolskih poti. Gre za strokovno gradivo v obliki priporočil, smernic, ki bodo pripomogle k celovitejšem in bolj organiziranem delu na tem področju in spodbujajo sodelovanje ključnih deležnikov na lokalnih ravneh. Z novimi smernicami opredeljujemo osnovne kriterije za varnejše šolske poti, določamo vsebino in postopek za oblikovanje učinkovitih načrtov ter definiramo kriterije za obvezno presojo varnosti na šolskih poteh. Poleg tega je sedaj sprejeta tudi področna signalizacija za šolske poti. Spodbujajo se terenski pregledi varnosti poti tudi s pomočjo licenciranih presojevalcev varnosti cest. Smernice so takojšen odgovor na dejanske potrebe pristojnih institucij na lokalnih ravneh in so bile na številnih ravneh zelo dobro sprejete in podprte. Dolgoročno se pričakuje tudi izboljšave na zakonodajnem področju, kjer se bo zadeva sistemsko urejala na medresorski ravni.

SOS in IPoP izbrana na razpisu za podporo izvajanju urbane politike 1/6

Skupnost občin Slovenije je bila skupaj z Inštitutom za politike prostora (IPoP) izbrana na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za izvedbo projekta »Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT« (javno naročilo št. 430-277/2015). Partnerja sta na razpis oddala skupno ponudbo 11.12.2015, pogodba o izvajanju projekta pa je bila podpisana 20.1.2016.

IPoP in SOS bosta s svojimi aktivnostmi ministrstvu nudila podporo pri izvajanju ciljev urbane in prostorske politike v Republiki Sloveniji, zlasti pri prenosu dobrih praks, ki so bile razvite v programu URBACT. Ministrstvo želi s tem spodbuditi uspešen prenos praks na področju urbanega razvoja in priprave celovitih urbanih politik v slovensko okolje. Poleg podpore pri učenju in uvajanju tujih praks bodo slovenske občine in drugi upravičenci deležni tudi pomoči pri pripravi projektnih predlogov za kandidature na razpisih programa URBACT.

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, ki se posebej osredotoča na trajnostni urbani razvoj. Namenjen je povezovanju mest in občin pri razvoju rešitev za urbane izzive. V novi finančni perspektivi URBACT pridobiva na pomenu ter postaja pomemben instrument za pomoč pri izvajanju urbanih politik na nacionalni in evropski ravni.

Partnerja bosta poleg tega bo podpirala tudi teritorialni dialog za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja ter izvajala aktivnosti informiranja in obveščanja, ki bodo med drugim zajemale dogodke s tujimi strokovnjaki ter promocijo programov in projektov s področja urbanega razvoja.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnila – evidentiranje sredstev v proračunu občine iz naslova dodatnega zadolževanja občin v državnem proračunu 2/1

Ministrstvo za finance je posredovalo pojasnila v zvezi z evidentiranjem sredstev v proračunu občine iz naslova dodatnega zadolževanja občin v državnem proračunu. V skladu s prvim odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.

Celotno pojasnilo si lahko preberete tukaj.

Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS 2/2

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS.

Dokument je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov predstavljata ukrep za izvršitev obveznosti iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih, Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih glede priprave načrtov ravnanja z odpadki ter iz Direktive 2008/98/ES glede priprave programov preprečevanja nastajanja odpadkov.

Direktiva 2008/98/ES v 28. in 29. členu določa obveznost priprave načrtov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja nastajanja odpadkov ter vsebino teh programov. Načrti ravnanja z odpadki morajo biti usklajeni z zahtevami za načrte ravnanja z odpadki iz Direktive 94/62/ES ter Direktive 1999/31/ES. Program preprečevanja odpadkov se lahko pripravi kot samostojen program ali kot poseben del načrta ravnanja z odpadki. Obveznosti držav članic glede ocene ter pregleda načrtov in programov so določene v 30. členu Direktive 2008/98/ES.

S programom ravnanja z odpadki, se na podlagi analize obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki, določijo ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje celotne Slovenije.

Prosimo vas, da priložen dokument preučite in nam vaše mnenje in predloge posredujete do petka, 29.1.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu -ROK PODALJŠAN 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je MDDSZ objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu.

S predlogom se celostno ureja področje socialno varstvenih storitev (s predlogom novih socialnovarstvenih storitev, tj. socialna aktivacija in koordinirana oskrba v skupnosti), zagotavlja pravna podlaga za razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom), ukinja obvezno pripravništvo na področju socialnega varstva, razbremenjuje upravne postopke (z odpravo določenih administrativnih ovir in z zmanjšanjem administrativnih postopkov), določajo posebni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogoča podelitev tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava (zavodom, ustanovam, zadrugam), usklajujejo predpisi o inšpekcijskem nadzoru z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in inšpekcijo dela, izenačujejo se domače in tuje pravne ter fizične osebe pri izvajanju socialnovarstvenih storitev, izenačujejo se pogoji za imenovanje direktorja javno socialnovarstvenega zavoda ter uvaja pravna podlaga, ki omogoča centrom za socialno delo, da izvajajo zakonsko določene storitve in naloge tudi zunaj njihovega rednega delovnega časa ter regijsko.

Vljudno vas naprošamo, da predlog sprememb in dopolnitev zakona pregledate (besedilo najdete TUKAJ) in nam vaše mnenje, pripombe in predloge posredujete najkasneje do SREDE, 3.2.2016  na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

V obravnavi nov osnutek Zakona o športu 2/4

Na spletni strani Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljeno nov osnutek Zakona o športu, ki si ga lahko preberete na tej povezavi. V osnutku zakona je upoštevanih nekaj pripomb, ki smo jih na ministrstvo posredovali v mesecu maju 2014 si lahko preberete tukaj.

 

V osnutku zakona ostaja možnost občin, da je upravljalec športnih objektov tudi športno društv.

Prav tako v zakonu ostaja omejitev, da morajo občine Letni program športa sprejeti s proračunom, oziroma najkasneje v roku 45 dni po sprejetem proračunu.

Osnutek zakona o športu prav tako predvideva soglasje športne zveze k letnemu programu športa ( v kolikor ta v občini obstaja). Kljub temu, da že naslednja točka določa, da v kolikor se soglasje v enem mesecu ne pridobi se lahko letni program sprejeme brez soglasja je sporno predvsem dejstvo, da gre za lokalno samoupravo, kjer občinski svet sprejema akte občin. Prav tako je sporno dejstvo, da je športna zveza prijavitelj na razpise občin in bi tako lahko prišlo do kršitev Zakona o javnem naročanju, saj ima prijavitelj tako vpliv na razpisne pogoje.

 

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 5. februarja 2015.

 

Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Vlada predložila v obravnavo Državnemu zboru Predlog zakona o sprememba in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Tukaj najdete besedilo predloga. Vljudno vas naprošamo, da predlog sprememb in dopolnitev preučite in nam posredujete morebitne stališče, predloge in pripombe.

Vaše mnenje nam posredujte najkasneje do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

Sodelujte pri posvetu SOU 2016 3/1

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema posveta bo Turizem in lokalno podjetništvo. Objavljeni bodo tudi ostali prispevki, ki bodo povezani z delovanjem skupnih občinskih uprav, prednost za predstavitev pa bodo imeli prispevki, ki bodo sledili osnovni temi posveta. Rok za najavo teme je 14. januar 2016. O izboru bodo prijavitelji obveščeni do 3. februarja 2016. Rok za oddajo končnih prispevkov in predstavitve v Power Pointu bo 2. marec 2016. Vsi prispevki bodo objavljeni v e – Zborniku Posveta, o morebitni uvrstitvi v program posveta bodo posamezni avtorji obveščeni do 10. marca 2016.

V kolikor želite sodelovati s prispevkom vas prosimo, da v najavi teme navedete ime in priimek, naziv, elektronski naslov, kontaktno telefonsko številko, organizacijo zaposlitve in delovno mesto, naslov in povzetek prispevka v obsegu 150-300 besed. Vsak avtor lahko kot prvi ali edini avtor prijavi le en prispevek. Prosimo vas, da vašo prijavo pošljete na elektronski naslov franci.zohar@gov.si z zadevo “Posvet SOU 2016”.

Navodila za pripravo prispevka

DOGODKI DRUGIH

25-26.1.2016/ Zagon Strategije EU za Alpsko regijo 4/1

Slovenija bo gostila konferenco ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo, ki bo potekala 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju. Dogodek pomeni konkreten korak k implementaciji strategije in je namenjen najširšemu krogu zainteresiranih deležnikov. Pričakujemo udeležbo več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih. Na tej povezavi dobite več informacij in se lahko prijavite.

Osnutek programa ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo

28.1./ Posvet o možnostih in zahtevah vključevanja kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020 4/2

Slovensko društvo evalvatorjev vas vljudno vabi na zaključni posvet o možnostih in zahtevah vključevanja kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020 (brezplačno). Posvet bo potekal v četrtek, 28. januarja, od 12h do 14h, v predavalnici Narodnega Muzeja Slovenije, Maistrova 1, Ljubljana

Na posvetu bodo pozornost namenili predstavitvi novih konceptov pametne rasti, ki temelji na horizontalnem oziroma presečnem pristopu k pripravi celostnih projektov. Predstavljene bodo naslednje tematike:

 • izziv pametne rasti – ta prinaša boljše razumevanje, ki zagotavlja uporabniku, da rešitve prilagaja potrebam;
 • umestitev kulturne dediščine kot horizontalne (presečne) vsebine;
 • predstavitev programa usposabljanja za nosilce priprave razvojnih projektov in programov h kateremu je izdal  pozitivno mnenje o relevantnosti programa za uporabnike Zavod za varstvo kulturne dediščine RS.

Svojo udeležbo lahko potrdite na elektronski naslov: bradej@gmail.com.

29.1. /Nacionalni informativni dan ob objavi 1. razpisa Jadransko-jonskega transnacionalnega programa 4/3

Dne 29. 1. 2016 bo v Ljubljani organiziran brezplačni nacionalni informativni dan ob objavi 1. razpisa Jadransko-jonskega transnacionalnega programa. Za vse udeležence je obvezna prijava na e-naslovu info-adrion.svrk@gov.si . Ob prijavi navedite naziv vaše ustanove oz. podjetja, v kolikor prijavljate več oseb pa tudi njihova imena, priimke in elektronske naslove.

Dnevni red_Info day ADRION.

Končni dokumenti Jadransko-jonskega programa so še v pripravi; razpis bo predvidoma odprt med 25. 1. in 25. 3. 2015.

Vabljeni k udeležbi!

5.2./ Okrogla miza na temo Alkoholne ključavnice: v smeri evropskega pristopa preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola? 4/4

Javna agencija RS za varnost prometa in Evropski svet za varnost v prometu vas vabita na strokovno okroglo mizo, ki bo potekala v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, dne 5. februarja 2016 od 9.00 do 13.00 ure.

Vsebina je namenjena oblikovalcem politik, zasebnem sektorju in širši zainteresirani javnosti. Beseda bo tekla o možnostih razvoja sistemskega pristopa k zmanjšanju zlorabe alkohola v cestnem prometu. Govor bo tekel tudi o različnih ukrepih za reševanje problematike vožnje pod vplivom alkohola, kot so npr. implementacija alkoholnih ključavnic, poostren nadzor, omejitev dovoljene prisotnosti alkohola v krvi, kako argumente pravilno predstaviti voznikom začetnikom.

Udeležba na strokovni okrogli mizi je brezplačna. Prijavite se lahko na spletno stran: https://www.1ka.si/a/79627.

Informacije o strokovni okrogli mizi lahko dobite tudi na elektronskem naslovu vesna.marinko@avp-rs.si do 2. februarja 2016.

Zagotovljeno bo sinhrono prevajanje. Zaradi vstopnih formalnosti v Državni zbor RS vas prosimo, da se držite ure registracije na okroglo mizo.

Vaša izkazana podpora za večjo prometno varnost bo nedvomno pripomogla k bolj kulturnemu, strpnemu in varnejšemu vozniškemu vsakdanu, zato vas vabimo, da se nam pridružite na dogodku.
vabilo_okrogla_miza_slo

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 4/5

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 4/6

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 4/7

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 4/8

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

SEJA VLADE

70. in 71. seja Vlade RS 5/1

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu iz PRP 2014–2020

Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba ureja izvedbo podukrepa Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ki je del ukrepa Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, in sicer naslednje operacije: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov. Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Za celotno programsko obdobje 2014–2020 je izvedbi operacij po tej uredbi namenjenih 20.454.400 evrov javnih sredstev. Uredba po operacijah določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe in postopke. (Vir: Vlada RS, ab)

Sprememba Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Predlog uredbe se usklajuje z novo definicijo minimalne plače, ki jo je treba upoštevati pri izračunu razlike do minimalne plače v primerih, ko plača ne dosega minimalne plače. Pri ugotavljanju razlike je treba izvzeti tri dodatke, in sicer dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.

Zaradi pravilnega razumevanja štetja delovne dobe pri izračunu dodatka za delovno dobo, ki je opredeljena v Zakonu o javnih uslužbencih, ne glede na dejstvo, da javni uslužbenec v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja naloge v krajšem delovnem času od polnega, je delovno dobo treba šteti glede na dobo v delovnem razmerju ne glede na delovni čas oziroma število ur dela. (Vir: Vlada RS, ab)

Informacija o pripravi celovitega odziva na demografske spremembe v RS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj bosta do aprila 2016 pripravila strokovno analitsko podlago za strateške dokumente.

Nizka stopnje rodnosti, migracijska gibanja in predvsem podaljševanje življenjske dobe močno zaznamujejo značilnosti demografskega razvoja v Sloveniji, zlasti v zadnjem desetletju. Staranje prebivalstva je proces, ki že ima, oz. bo še imel izjemen vpliv na celotno družbeno življenje, predvsem pa bo vplival na potrebo po spremembi sistemov socialne zaščite (pokojnine, dolgotrajna oskrba, zdravstvo), saj se bistveno spreminja struktura aktivnega in neaktivnega prebivalstva v smeri zmanjševanja aktivnega prebivalstva in povečevanja izdatkov za neaktivno prebivalstvo. Prilagoditi pa bo treba tudi sistem izobraževanja, ureditev trga dela, in številnih drugih politik, kot npr. migracijsko, urbanistično in prometno. (Vir: Vlada RS, ab)

Aktivna politika zaposlovanja v 2016 in 2017

Vlada RS je sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017. Za aktivno politiko zaposlovanja bo v letih 2016 in 2017 namenjenih 182.570.956,00 evrov (proračun RS in sredstva ESS), v programe pa bo vključenih skupaj 48.905 oseb. V letu 2016 bo tako na voljo dobrih 100 milijonov evrov, kar je 35 odstotkov več kot v letu 2015. (Vir: Vlada RS, ab)

Stališče RS k Reformi volilne zakonodaje EU

Vlada RS je sprejela stališča Republike Slovenije k Reformi volilne zakonodaje EU in sicer, da Republika Slovenija podpira reformo volilne zakonodaje Evropske unije, vendar ima preučitveni pridržek. Opozarja namreč na problematiko izvajanja določb, ki so povezane z volilnimi imeniki in vzpostavitvijo oziroma delovanjem nacionalnega organa za stike, saj bi pomenile nižanje trenutno doseženega standarda ažurnosti podatkov v RS.

Reforma volilne zakonodaje EU ima za cilj povečanje zanimanja državljanov EU za evropske volitve ter krepitev učinkovitosti izvedbe volitev v Evropski parlament. Ob tem gre reforma tudi v smeri oblikovanja enotnega volilnega postopka ter krepitve državljanstva EU. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Interreg V-A Slovenija Austrija 6/1

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je razpisala program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. Programsko območje obsega 8 slovenskih regij na ravni NUTS 3, to so: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska, ter 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3, in sicer Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.

1.     specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.

2.     specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.

3.     specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.

1.     Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

2.     Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

1.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.

2.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in iz Avstrije. Največje priporočeno število projektnih partnerjev je 6. Vloga se piše v slo in v nem jeziku. Predvidena višina sredstev je ca. 45 mio eur, višina sofinanciranja pa je 85%. Priporočeno trajanje projekta je 36 mesecev. Prvi rok za oddajo vlog je 12.2.2016. 

Več o tem razpisu lahko najdete tukaj.

 

Interreg V-A Slovenija – Madžarska 6/2

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavilo Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, skozi katerega se lahko sofinancira projekte, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

 • Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

 • Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Sofinanciranje iz sredstev ESRR znaša največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR za prednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2. Skupaj je na razpolago 13.295.015,00 €. Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje v Republiki Sloveniji regiji Pomurje in Podravje, na Madžarskem pa županiji Zala in Vas. Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.  Obdobje izvajanja projekta je lahko največ 36 mesecev. Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. 

Več lahko preberete tukaj.

Razpis EZD - Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest 6/3

Obveščamo vas, da je odprt razpis programa Evropa za državljane, sklop 2, Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest .

Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks. Pobratenje pa je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. Upravičeni prijavitelji so občine in njihova združenja, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR. Rok prijave je 01.03.2016, trajanje projekta pa je do 24 mesecev. Več in formacij najdete na tej povezavi.

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 6/4

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
  • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Pri projektu morata sodelovati vsaj en partner iz Slovenije in vsaj en partner iz Hrvaške. Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. 

Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov.

Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko znašajo od  100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).

Rok za oddajo vlog je 11.3.2016. 

Več lahko najdete tukaj.

NOVICE DRUGIH

Občina išče partnerja 7/1

 • Lubelskie regija iz Poljske išče partnerja za prijavo projekta v katerem bi izmenjali dobre prakse pri delu s otroki s posebnimi potrebami. V okviru projekta želijo med šolami s posebnimi potrebami z izmenjavo izkušenj pospešiti reševanje težav. V kolikor vas projektna ideja zanima ali bi želeli vedeti več o projektu pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si. Rok za vaš odziv so navedli konec januarja.
 • Blackburn with Darwen Council iz severo vzhodne Anglije išče partnerja za skupno prijavo na projekt z vsebino azila in imigracij oziroma projekt za boj proti rasizmu, xenofobiji, homofobiji ali drugim oblikam intolerance. Blackburn in Drawen Council imata veliko izkušenj pri delu z azilanti in migranti. V kolikor vas področje zanima, ali bi želeli vedeti več o projektnem predlogu pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.
© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.