V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KANAL OB SOČI, MARKOVCI IN OSILNICA.

 

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

 

PREDSEDSTVO SOS

10. Seja Predsedstva SOS 1/1

V torek,  19.4.2016, je v  prostorih občine Krško potekala 10. seja predsedstva SOS. Županje in župani so obravnavali naslednje teme:

 • Predlog Zakona o javnih financah

Seje predsedstva so se udeležile predstavnice Ministrstva za finance iz direktorata za javno računovodstvo Marija Arnuš, Brigita Repar in Marija Janc, ki so predstavile novosti predloga Zakona o javnih financah(ZJF). Marija Janc je povedala, da se nov zakon pripravlja, saj je lani julija bil sprejet Zakon o fiskalnem pravilu, kjer je tudi zapisano, da se bodo določene operativne rešitve predvidele tudi v ZJF.

Predstavnica komisije za proračun in javne finance pri SOS, Brigita Džamastagič, je povzela stališče SOS do predloga zakona. Komisija SOS je označila zakon kot nerazumno centralističen. Takšne bistvene spremembe pa bodo vplivale na delovanje in ureditev financiranja celotnega javnega sektorja na lokalni ravni, na vse javne subjekte, ne le na občine.

Županje in župani so podali pripombo, da ureditev, ki jo uvaja predlog ZJF, občinam zmanjšuje finančno avtonomijo in povečuje centralizacijo javnofinančnega upravljanja ter uvaja preobsežno administriranje, katerega končni efekt je centralistično upravljanje javnih financ. Opozorili so tudi, da bi občine morale na podlagi predloga zakona spremeniti svoje finančno delovanje, kar pomeni tudi novo tehnično podporo, dodatne stroške in čas, med tem ko Ministrstvo za finance finančnega učinka za občinske proračune ponovno ni ocenilo.

Predsedstvo SOS je  bilo tudi seznanjeno, da ministrstvo pripravlja 95. strani pripomb oziroma pojasnil na predlog zakona, ki bodo tudi objavljena, zaradi obsežnih pripomb pa predvidevajo tudi uveljavitev zakona nekoliko kasneje in ne kot je bilo prvotno predvideno s  1.1.2017.

 • Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020

Mag. Tilen Smolnikar iz Ministrstva za infrastrukturo je predstavil novosti na področju energetske prenove javnih stavb. Slovenija se je v okviru strateškega izvedbenega dokumenta Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 zavezala, da bo v okviru prednostnih naložb podprla projekte energetske prenov stavb javnega sektorja, ki se bodo izvajali v okviru energetskega pogodbeništva (ESCO), kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Razpis za občinske javne stavbe bo objavljen v mesecu maju, eden izmed pogojev za prijavo pa bo pravnomočna izbira izvajalca.

Župani so izrazili dvom, saj velja, da bo le 40 odstotno sofinanciranje, 60 odstotkov pa mora zagotoviti zasebni partner oziroma sicer občina. Na drugi strani ni gradbenikov, ki bi bili pripravljeni za take investicije, kot tudi dejstvo, da morajo  tisti, ki se prijavi na razpis imeti 5 let izkušenj. Prav tako so izpostavili, da je meja investicije v vrednosti 750.000,00€ za male občine neuresničljiva in bodo tako izključene. Smolnikar je povedal, da je tako visoka meja določena, saj težijo k temu, da se projekti združujejo.

 • Davčne blagajne – poslovanje in davčno potrjevanje računov društev

Županje in župani so obravnavali tudi problematiko davčnih blagajn pri društvih, ki so vezana k uporabi davčne blagajne pri tistih dejavnosti, ki imajo ekonomsko vsebino, tudi kadar gre le za članarino. Poudarili so, da zakonodaja povzroča težave predvsem manjšim društvom, saj se je izkazal nakup ustrezne davčne blagajne zanje za precejšno finančno breme, nesmiselno pa je tudi, da morajo izdajati račune za vsako predstavo, koncert ali dogodek, za katerega je potrebna finančna participacija obiskovalcev. Tako so zbrani župani že napovedali, da bodo na resornem ministrstvu zahtevali nasprotovanje temu ukrepu.

 • Predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPD)

Predsedstvo SOS se je seznanilo in podprlo osnutek mnenja SOS k predlogu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Predsedstvo je med drugim poudarilo, da je treba postaviti v ospredje zadovoljevanje potreb posameznikov, ko se srečajo z izgubo svojca, in poudariti javni interes pred interesi in lobiji zasebnikov, vsem občanom pa zagotavljati pietetno službo, ki bo delovala za dobro občana in ne po načelu dobička. Gre za posebej delikatno področje, ki je v splošnem javnem interesu, saj se zahteva nemoteno zagotavljanje človekovih ustavnih pravic, predvsem dostojanstva in pietete do umrlih in svojcev. Javni interes mora biti postavljen pred interesom po dobičku, zato dejavnosti ni moč prosto prepustiti trgu. Poleg tega pa ocena finančnega vpliva zakonodajne spremembe ne upošteva neurejenega lastništva zemljišč in objektov pokopališč. Občine bodo morale pokopališka zemljišča, ki so v zasebni lasti odkupiti (veliko primerov je, ko je lastnik pokopališč RKC, ki zemljišč velikokrat niti noče prodajati), stroški občinam pa bodo nastali tudi s sodnimi procesi ipd. V Skupnosti občin Slovenije tako ocenjujejo, da bi stroški občin samo z urejanjem lastništva pokopališč ob sprejemu tega zakona presegli 5.000.000,00 evrov, kar je ob zavezi Vlade Republike Slovenije, da občinam zmanjšuje stroške, nesprejemljivo.

 • Razno

Predsedstvo SOS je obravnavalo problematiko ukinjanja krajevnih uradov v nekaterih upravnih enotah in problematiko prenosov zemljišč na Sklad (SKZGRS) ter se seznanilo s prošnjo za podpis deklaracije CEMR ob mednarodnem dnevu žena, ki jo bo v imenu SOS podpisal njen predsednik.Predmet razprave je bil tudi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kjer je bilo ob zadnjih spremembah v ospredju urejanje statusa RRA, sedaj pa se pripravljajo nove spremembe, katere bo treba še posebej podrobno preučiti.

Članice in člani predsedstva so se seznanili tudi z aktivnostmi komisij in delovnih skupin SOS in imenovali evidentirane člane v Komisijo SOS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v Komisijo SOS za občinsko redarsko službo, Komisijo SOS za občinsko inšpekcijsko službo in v Komisijo SOS za turizem.

NOVIČKE SOS

Minister z občinami o informatiki 2/1

Skupnost občin Slovenije je 22. aprila 2016 v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani organizirala srečanje ministra Koprivnikarja s predstavniki občin in drugimi resorji pod imenom Zelena referenčna Slovenija s pametnimi skupnostmi v digitalni Evropi.

Udeleženke in udeležence sta pozdravila predsednik SOS, dr. Ivan Žagar in minister za javno upravo, Boris Koprivnikar. Po uvodnih nagovorih je srečanje potekalo v treh sklopih, v prvem so stanje, želje in potrebe na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij predstavile občine. V drugem sklopu sta minister in generalni direktor direktorata za informatiko s prisotnimi delila načrte in rešitve za digitalno transformacijo državne uprave in države. V zaključnem sklopu, poimenovanem “big picture” so k obravnavani tematiki svoje poglede dodali še različni visoki gostje, FRANC MATJAŽ ZUPANČIČ, državni sekretar SVRK, MARJAN TURK, generalni direktor direktorata za informacijsko družbo, MAJA PAK, direktorica Slovenske turistične organizacije in BLAŽ GOLOB, SmartIScity d.o.o. direktor.

Predstavitve so dostopne na naslednjih povezavah:

RUPERT GOLE, župan Šentruperta

TADEJ BEOČANIN, župan Ajdovščine

EDI KOZEL, predsednik Komisije SOS za e-poslovanje

MOJCA SKALE, direktorica občinske uprave Občine Vojnik

ROMAN OMERZU,  kabinet župana Brežice

DOMINIK GRUŠKOVNJAK, informatika Občine Tržič

ŽELJKA KRALJ, Mestna občina Maribor

KSENIJA DREN, informatika Mestne občine Velenje

MARJAN TURK, generalni direktor direktorata za informacijsko družbo

MAJA PAK, direktorica, Slovenska turistična organizacija 

FRANC MATJAŽ ZUPANČIČ, državni sekretar SVRK

BLAŽ GOLOB, SmartIScity d.o.o. direktor

BORIS KOPRIVNIKAR, minister za javno upravo in JURIJ BERTOK, generalni direktor Direktorata za informatiko

 

Povezava na galerijo.

 

 

 

 

 

Normativna in kadrovska funkcija občinskega sveta 2/2

WP_20160419_14_05_52_ProDne 19.4.2016 je potekal seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, je udeležencem predstavil regulatorno funkcijo občinskega sveta, ugotovitve glede usklajenosti občinskih predpisov z zakonodajo in najpogostejše napake v občinskih predpisov, prav tako je izpostavil pomembnost sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov. Udeleženci so tudi utrdili znanje glede dela in funkcije KMVVI ter razmerja le te do občinskega sveta.

Na tej povezavi najdete gradivo s seminarja.

ZJN-3 velja! Kako naprej? 2/3

Dne 20.42016 je Skupnost občin Slovenije izvedla posvet na temo novega Zakona o javnem naročanju, ki je pričel veljati s 1. aprilom WP_20160420_14_09_25_Proletos. Na posvetu so se jasno in praktično predstavile vse bistvene novosti ZJN-3, katerih poznavanje je pomembno za pripravo kvalitetne dokumentacije v zvezi z naročilom.

namreč zakon spodbuja elektronsko komunikacijo in oddajo ponudb, skupno javno naročanje, delitev predmeta na sklope, merilo, ki upošteva ceno in kakovost. Hkrati pa veliko spremembo predstavlja tudi možnost spremembe pogodbe brez potrebe po predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila.

Napoved tematskih delavnic za pripravo projektnih predlogov 2/4

Prenova mestnih središč v povezavi s stanovanjsko politiko in turizmom – 10. maj 2016

Ozelenitev mesta in upravljanje zelenih površin 17. maj 2016, predviden je nov termin in sicer 2. junij.

 

Na posvetu o potrebah mest smo skupaj identificirali razvojne potrebe mest, ki jih bomo na delavnicah vsebinsko razdelali ter oblikovali projektne ideje, primerne za prijavo na razpis URBACT ali drug relevanten razpis.

 

Prenova mestnih središč v povezavi s stanovanjsko politiko in turizmom

Na delavnici o urbani prenovi in urejanju mestnih središč se bomo posvetili stanovanjski politiki in kratkotrajnemu oddajanju nepremičnin, saj je uravnoteženje obojega za mesta pogosto velik izziv. Spoznali bomo mehanizme in orodja urbane prenove, s katerimi je mogoče oživiti mestno jedro in spremeniti mestni utrip.

V delavničnem delu bomo razpravljali o možnostih za rabo predstavljenih orodij v posameznih lokalnih okoljih in skušali oblikovati projektne ideje. Nekaj projektnih idej bomo podprli z nadaljnjim svetovanjem pri pripravi prijave na razpis URBACT.

Prva delavnica bo predvidoma na Primorskem 10. maja 2016 od 10. do 13. ure.

Označite na koledarju. Vabila pošljemo naknadno.

POVPRAŠEVANJE

Pogodba o dobavi toplotne energije 3/1

Občina članica SOS se obrača na vas s prošnjo po posredovanju izkušenj pri sklepanju pogodb o dobavi toplotne energije (poslovno stanovanjski objekt) za letno porabo manj kot 1 MW. Vljudno naprošamo, da odgovorite na vprašalnik, ki vam ga posredujemo na tej POVEZAVI.

Ker do roka nismo prejeli nobenega odgovora, ponavljamo povpraševanje in vas vljudno naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do ponedeljka, 25.4.2016.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov – verzija 3 4/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije- verzija 3. Prav tako je objavljeno Okoljsko poročilo za operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov republike Slovenije. Osnutek OP najdete v priponki, Okoljsko poročilo pa s klikom tukaj.

Prosimo vas, da nam vaša mnenja in stališča posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 3.5.2016.

Predlog zakona o prijavi prebivališča in zakona o gostinstvu 4/2

Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu objavil predlog Zakona o prijavi prebivališča. Občinski in mestni sveti, županje in župani občin so vabljeni k oddaji mnenja do 11. maja 2016. (Poziv občinskim svetom in županom). Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo Predloga zakona o prijavi prebivališča).

Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu objavil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu.  Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo Predloga zakona o spremembah zakona o gostinstvu).

Vlada RS je ob predložitvi obeh zakonskih predlogov predlagala Državnemu zboru, da oba predloga zakonov obravnava na isti seji zaradi nujne vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občine članice SOS vabimo, da pripombe in predloge na eden ali drugi predlog zakona pošljejo do 6. maja 2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 4/3

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Uredba določa namen in cilj ukrepa, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izvajanje ukrepa – odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju z namenom ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč za kmetijsko dejavnost.

Vljudno naprošamo, da besedilo predloga uredbe pregledate in nam vaše pripombe, stališča posredujete najkasneje do petka, 6. maja 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje 4/5

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi sprejete Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, pristopilo k sistemskim spremembam na področju širše stanovanjske zakonodaje.

Sistemske spremembe se bodo lotili v dveh fazah:

 • prva faza bo temeljila na analizi obstoječega stanja in oblikovanju predlogov možnih rešitev – predvidoma do konca leta 2016;
 • druga faza pa bo oblikovanje konkretnih zakonodajnih predlogov in sprejem nove zakonodaje – predvidoma do konca leta 2017.

Zaradi vpliva na izjemno širok krog zunanjih deležnikov in sprejetja s širšim družbenim konsenzom, bi si želeli, da aktivno sodelujete pri vsebinskem oblikovanju predlogov rešitev v novi zakonodaji.

Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše konkretne vsebinske predloge oziroma opozorite na tiste konkretne vsebine, ki jih je, po vašem vedenju, potrebno nasloviti v novem stanovanjskem zakonu oziroma širši stanovanjski zakonodaji do četrtka, 26.5.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 5/1

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

DOGODKI DRUGIH

17.5. / Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine 6/1

V mesecu maju, bo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope, potekala mednarodna konferenca »Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine«. Konferenca bo 17. maja 2016 v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu v Ljubljani, v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana – Zeleno prestolnico Evrope 2016 in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot partnerico projekta TURAS, ki bo na konferenci predstavil svoje dobre prakse.

Namen konference je poudariti pomen strateškega in celovitega načrtovanja zelenih površin ter izpostaviti pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega okolja, blažitev vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest proti njihovim posledicam, kot tudi vlogo zelenih površin pri ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja.

Konferenca bo namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, predvsem strokovnim službam občin in drugih upravnih organov, ki načrtujejo in urejajo zelene površine in vodijo procese odločanja o prostorskem razvoju. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v oba jezika.

Ker menimo, da je vsebina konference aktualna za celoten slovenski prostor, najavo konference objavljamo na spletni strani SOS in občinam članicam priporočamo udeležbo.

 

Obvezna je prijava na konferenco preko elektronskega obrazca najkasneje do 13. maja 2016.

Kotizacija znaša 30 EUR in vključuje udeležbo na konferenci, tiskan program s povzetki, kavo, kosilo in zaključni banket. Plačilo kotizacije je pogoj za potrditev prijave. Člani DKAS plačajo 10 EUR, študentje 5 EUR. Plačilo nakažite na transakcijski račun Društva krajinskih arhitektov Slovenije: SI56 0201 4001 8198 619, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, zadeva: ZI ime in priimek, sklic: 00 17052016. Računi bodo izdani po zaključku konference.

Več o konferenci si lahko preberete v programu.

 

 

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 6/2

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 6/3

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

85. seja Vlade RS 7/1

Program stabilnosti 2016

Vlada RS je sprejela Program stabilnosti 2016 in pooblastila Ministrstvo za finance, da ga posreduje Evropski komisiji. Progam stabilnosti za leto 2016 je prvič pripravljen skupaj z Odlokom o okviru za pripravo proračunov, ki ga je skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu, Državni zbor obravnaval in izglasoval na seji 19. aprila 2016. Program stabilnosti je do sedaj služil tudi kot slovenski srednjeročni fiskalni okvir, z letošnjim letom pa v skladu s 6. členom Zakona o fiskalnem pravilu predstavlja dopolnitev Okvira za pripravo proračunov. Tako so izpolnjene zahteve Direktive Sveta 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okvirji držav članic.(Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku.

Predlagana novela ZOFVI določa eksplicitno prepoved vsakršne oblike nasilja, organizacijo javne mreže za izobraževanje odraslih, racionalizacijo dela vzgojno-izobraževalnih zavodov, racionalizacijo ministrstva pristojnega za izobraževanje in drugih državnih organov, ki iz enega mesta pridobivajo podatke o statusu udeležencev, vpis socialno-varstvenih zavodov v razvid, prepoved vstopa v vzgojno-izobraževalni sistem osebam, zoper katere je uveden kazenski postopek zoper spolno nedotakljivost in druge manjše popravke. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo UNP o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna

Vlada RS je sprejela Poročilo Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od julija do decembra 2015. V skladu s 106. členom Zakona o javnih financah ministrstvo o opravljenih nadzorih, ugotovitvah in odločitvah polletno obvešča vlado. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vlada prerazporedila sredstva na Direkcijo za vode

Vlada RS je na na predlog Ministrstva za okolje in prostor prerazporedila sredstva na Direkcijo Republike Slovenije za vode v skupni višini 2.556.963,83 evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je predlagalo prerazporeditev sredstev iz proračunskih postavk slovenske udeležbe na proračunsko postavko Direkcije Republike Slovenije za vode za izvajanje vodnogospodarske javne službe. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kot tudi za naložbe na področju gozdarske mehanizacije in opreme ter gozdne infrastrukture.

Podaljšani roki za oddajo vlog na javne razpise bodo za vse javne razpise, razen za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj, objavljeni v petek, 15. 4. 2016, v Uradnem listu RS. Za javni razpis, ki se nanaša na predelavo, trženje oziroma razvoj, pa bo sprememba javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena v petek, 22. 4. 2016.

Roki za oddajo vlog na javne razpise se bodo podaljšali, kot sledi:

 • Pri javnem razpisu za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 20. 4. 2016 na 18. 5. 2016.
 • Pri 1. javnem razpisu za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 28. 4. 2016 na 1. 6. 2016.
 • Pri javnem razpisu za podukrep 8.6 – za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje s 15. 4. 2016 na 16. 5. 2016.
 • Pri javnem razpisu za podukrep 4.3 – za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 22. 4. 2016 na 23. 5. 2016.

Prijave za program ROMACT 8/2

Program ROMACT je skupna pobuda Sveta Evrope in Evropske komisije za spodbujanje vključevanja Romov na lokalni ravni. Razpis se nanaša na novo komponento programa ROMACT katerega cilj je pomagati lokalnim oblastem, da bi bolje integrirale marginalizirane skupine, predvsem tuje državljane romske narodnosti. Ta komponenta podpira krepitev zmogljivosti in dejavnosti nadnacionalnega sodelovanja.

Razpis za zbiranje predlogov zajema paleto možnosti, s katerimi je možno razviti različne pristope, ki so prilagojeni naslavljanju specifičnih potreb v sklopu krepitve zmogljivosti transnacionalnega sodelovanja.

Zainteresirane občine lahko preberejo navodila, navodila za prijavitelje in izpolnijo prijavni obrazec.

Rok za oddajo je 29. april 2016 ob 17.00 uri. Več o razpisu lahko preberete tukaj.

Povabilo k pridobitvi naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto" 8/3

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev, s podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« pa bi radi izpostavili občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Nekaj osnovnih informacij:

 • Povabilo je namenjeno promociji dobrih praks in predstavlja priznanje za delo zaslužnim občinam.
 • Naziv ima poudarek na aktivnem prispevku občine, občinske uprave k podpori prostovoljskemu sektorju.
 • Predlagatelj naziva je lahko občina sama ali prostovoljska organizacija s sedežem ali poslovno enoto v občini.
 • Občina mora za prejem naziva dosegati določene kriterije, ki so navedeni v Postopku pridobitve naziva Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za oddajo predlogov je april 2016.

Postopek pridobitve nazivaPrijavnica in Priporočila.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 17. maja 2016.

 

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 8/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Poziv občinam

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in vzpostavitev zadruge 8/5

Splošni cilj razpisa je vzpostavitev dobre prakse v boju proti brezposelnosti mladih. Upravičeni so prijavitelji s sedežem v EU.  Skupni proračun za sofinanciranje projektov je 450.000 €. Najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev. Stopnja sofinanciranja EU je do 70% celotnih stroškov ukrepa.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo tukaj. Rok za oddajo vlog je 30.6.2016 ob 17.00 uri.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 8/7

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

Izjemno uspešno zaključeno 1. poslovno srečanje v okviru projekta BUILD UPON 9/1

Build uponV četrtek, 14. aprila je bilo v Park Eko Hotelu v Bohinjski Bistrici prvo poslovno srečanje, na katerem se v okviru projekta BUILD UPON zbirajo sugestije, mnenja in priporočila udeležencev za vnos v 2. različico prenove stavb. Srečanja so se udeležili predstavniki občinskih investicijskih služb, lokalnih energetskih agencij ter gospodarstva iz gorenjske regije ter tudi širše. V zelo zanimivem, plodnem in tudi drugače uspešnem dialogu smo zbrali lep nabor izhodišč, na katerih bomo v nadaljnjih 5 delavnicah, od katerih bodo prve štiri še v regijah, zadnja pa na vseslovenski ravni, gradili dokončne predloge za naslednjo različico strategije prenove stavb, ki mora biti predana na EU že v roku dobrega leta dni, to je do 30. aprila 2017. Projekt BUILD UPON bo s svojim zbiranjem izhodiščnih podatkov zaključil dva meseca prej, to je konec februarja 2017. Več o srečanju bo v kratkem objavljeno na spletnih straneh GBC Slovenia, projekta BUILD UPON ter preko socialnih medijev Facebook, Twitter in Linkedin.

 

Nova spletna stran z nasveti za izboljšanje kakovosti zraka 9/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je vzpostavilo spletno stran www.mojzrak.si, na kateri so na poljuden način predstavljeni nasveti za ravnanje posameznikov, ki bo prispevalo k izboljšanju kakovosti zraka. Za zmanjšanje onesnaženosti zraka je bila na mednarodni ravni, na ravni EU in v Sloveniji pripravljena vrsta ukrepov, vendar je za uspeh potrebno sodelovanje vsakega izmed nas. Poudarek spletne strani je na ukrepih za pravilno kurjenje v malih kurilnih napravah doma, ukrepih v prometu, v kmetijstvu, pri kurjenju na prostem in pri uporabi pirotehnike. (Vir: MOP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.