V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ROGAŠKA SLATINA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Veto na pogrebni zakon 1/1

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 20. 7. 2016, sestal na 22. izredni seji, na kateri je obravnaval Predlog odložilnega veta na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), EPA 1139-VII. Predlog za odložilni veto je vložila Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Državni svet že v okviru zakonodajnega postopka sprejemanja omenjenega zakona ni podprl predloga zakona zaradi predlaganega koncepta ureditve pogrebne dejavnosti, po katerem se le ta z izjemo zagotavljanja 24-urne dežurne službe, prepušča trgu. Državni svet je odložilni veto izglasoval in sicer s 17 proti 13.

Več na http://www.ds-rs.si/?q=novice/22-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

Darko Fras, podpredsednik NALAS na Platformi lokalnih in regionalnih oblasti v Parizu 1/2

CUF Forum_PLATFORMA 4V Parizu je 5. julija potekala sedma Platforma lokalnih in regionalnih oblasti, kjer je sodeloval župan Občine Sveta Trojica, Darko Fras, ki je v okviru mednarodne Mreže NALAS zastopal stališča lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope. Razprava je omogočila izmenjavo mnenj med Evropsko komisijo in večimi lokalnimi interesnimi skupinami, med katerimi so bile tudi civilno družbene skupine in mreža združenj lokalnih skupnosti – NALAS. Decentralizirano sodelovanje je instrument povezovanja držav v vzhodnem sosedstvu, orodje za zagotavljanje vzajemnosti in izmenjava med EU in lokalnimi skupnostmi, ki niso članice EU. Večina sredstev EU gredo neposredno v nacionalne proračune, zato je potreben drugačen pristop glede posvetovanj med lokalnimi oblastmi in nacionalnimi prednostnimi nalogami. Darko Fras, podpredsednik NALAS je poudaril, da medtem ko se 65% evropskega pravnega reda izvaja na lokalni ravni, lokalno samoupravo pogosto spregledajo pri oblikovanju strateških prednostnih nalog. Vsi prisotni so se strinjali, da lokalne in regionalne oblasti zaslužijo boljši dostop do ustreznih finančnih virov.

Zaključno poročilo primerjalne analize za odvajanje in čiščenje odpadne vode 1/3

Obveščamo vas, da sta zaključeni 2. in 3. faza projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letu 2014, ki analizira področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Primerjalna analiza vključuje 43 izvajalcev javne službe, ki izvajajo odvajanje odpadne vode v 116 občinah in čiščenje odpadne vode v 114 občinah, ter tako omogoča celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanja javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v slovenskem prostoru.

V skladu z dogovorom so zaključno poročilo z navedbo oznake svojega izvajalca javne službe prejeli tudi župani in direktorji občinskih uprav občin, katerih izvajalci so sodelovali v primerjalni analizi.

Celotno primerjalno analizo si lahko pogledate tukaj.

Sodelovanje občin pri pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju 1/4

Obveščamo vas, da sta Evropski odbor za demokracijo in upravljanje (CDDG) in Mednarodna konferenca nevladnih organizacij (Conference of INGOs) pričeli široko javno razpravo o pripravi smernic za vključevanje državljanov pri političnem odločanju.

K sodelovanju so vabljene javne oblasti na vseh ravneh, tako tudi v lokalni samoupravi.

Posvetovanje bo potekalo do začetka septembra tega leta. Odprto tudi za organizacije civilne družbe z namenom, da aktivno sodelujejo pri pripravi smernic.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani tukaj.

 

POVPRAŠEVANJE

POVPRAŠEVANJE – Pravno nasledstvo zadrug 2/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam glede neznanega lastništva oz. pravnega nasledstva zadrug.

V občini se srečujejo z nepremičninami, pri katerih je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana »mlekarna«, »mlekarnica« oz. »mlekarska zadruga« s pridanim imenom naselja, ki so tako rekoč neznani lastniki, saj ne znajo opredeliti njihovega pravnega naslednika.

Občina po pridobitvi dokumentacije iz zbirke listin in pokrajinskega arhiva ugotavlja, da gre v vseh primerih za obliko zadrug (premoženjskih skupnosti fizičnih oseb), ki so bile ustanovljene med leti 1896 in 1904 na podlagi zadružnega zakona z dne 9. 4. 1873. Na podlagi navedenega zakona in njihovih pravil je članstvo v taki zadrugi prenehalo s smrtjo, zato so člani teh zadrug pokojni. Tudi sicer lastništvo na podlagi dedovanja po pokojnih članih ni možno, ker člani niso vpisani v zemljiško knjigo.

Zadruge so bile ustanovljene za nedoločen čas, njihovo delovanje pa je bilo prekinjeno brez kakršnekoli pravne podlage (sklep, likvidacija, odločba,…). Nikoli niso bile nacionalizirane, njihovo premoženje ni prešlo v last drugih pravnih oseb, agrarnih skupnosti ali kasneje nastalih zadrug.

Občino zanima ali se tudi ostale občine srečujete z vprašanji neznanega lastništva oz. pravnega nasledstva zadrug in kako jih rešujete.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje. Vaše odgovore nam lahko posredujete do srede, 3.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2016 3/1

Obveščamo vas, da bo v petek, 22. 7. 2016, v Uradnem listu objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

Glede na količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2016 dalje znaša 3,71 eurov. Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

Celotno pojasnilo najdete tukaj.

UMIK – Spremembe treh predpisov – Natura 2000 3/2

Predlagatelj (MOP) je iz usklajevanja umaknil predloge predpisov:

 • Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)
 • Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov.
 • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

 

Pojasnilo o razlogih za umik, lahko preberete na tej povezavi.

Predlog dopolnitev Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 3/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo (MK) objavilo dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Predlog je dopolnjen z vsebinami, ki se nanašajo na:

 • nacionalni program in kulturo,
 • zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter
 • spodbude za samozaposlovanje.

Rok za oddajo pripomb na MK je 28. julij, zato vas vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 25.7.2016, na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene posredovali pripravljavcem.

Predlogi sprememb in dopolnitev ZDDPO in ZDoh 3/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje dva predloga zakonov, ki sta del paketa javnofinančnih ukrepov za prestrukturiranje davčnih bremen.

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je del paketa javnofinančnih ukrepov za prestrukturiranje davčnih bremen (besedilo najdete TUKAJ)

in

2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (besedilo najdete TUKAJ)

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše stališče posredujete do torka, 26.7.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 3/5

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo ponovno prejeli v pregled dopolnjen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Po preučitvi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v septembru 2015 in objavili na spletni strani URSZR v spodaj navedeni rubriki dne 20.10.2015, so osnutek dopolnili in spremenili.

Nov dopolnjen osnutek najdete na njihovi spletni strani na tej povezavi.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 3. 8. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – javna obravnava 3/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga najdete tukaj.

Uredba podrobneje opredeljuje:

 • ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva,
 • zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki,
 • urejanje, odbiranje in izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu,
 • hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske depoje,
 • certificiranje opreme in storitev hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, …

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 12.8.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS 3/7

Obveščamo vas, da je bil dne, 19.7.2016, na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo javno objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS.

Priloga 1 – Nacionalni program

Priloga 2 – Projekti

Priloga 3 – Dinamika

Ukrepi, ki jih obravnava predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS so identični z ukrepi iz Strategije razvoja prometa v RS. Razlika je v opredelitvi  rokov in nosilcev posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo ukrepov. Tem so dodeljeni tudi okvirni stroški, vendar so vrednosti za večino aktivnosti ocenjene. S tem razlogom je letna višina potrebnih sredstev za realizacijo aktivnosti v predlogu Nacionalnega programa določena le po področjih, medtem ko so same aktivnosti, roki za njihovo izvedbo in nosilci navedeni v prilogah.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše stališče, pripombe in predloge posredujete do srede, 17.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Zakon o elektronskih komunikacijah - javna obravnava 3/8

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034).

Objavljen je na portalu e-demokracija (predlog Zakona) na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (www.mizs.gov.si).

Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski osnutek poda do vključno 31. avgusta 2016 pripravljavcem, zato Skupnost občin Slovenije vabi občine, da morebitne predloge in pripombe pošljejo na info@skupnostobcin.si do petka, 26. avgusta 2016, da jih lahko urejene in usklajene posredujemo pripravljavcu.

Več o tem na spletni strani SOS.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 3/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

 • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
 • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
 • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Nov osnutek Zakona o športu 3/10

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

 • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
 • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
 • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

DOGODKI SOS

14.9./ NAPOVED tradicionalnega srečanja na MOS 4/1

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da v svoje delovne koledarje vpišete obisk 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od torka do nedelje (13.-18. september 2016). Še posebej vas vabimo na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS, ki ga partnerji pripravljamo v sredo, 14. septembra 2016. Poskrbeli bomo za aktualno razpravo o priložnostih in pasteh Pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities).

Natančen program srečanja z informacijami o prijavi na dogodek vam bomo poslali v začetku septembra. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

 Želimo vam lepo poletje.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 4/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

25.8./ Posvet na sejmu AGRA »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000« 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu kmetijsko-živilskega sejma AGRA organizira posvet z naslovom »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000«. Poleg predstavnikov MOP-a, bodo sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Zavoda RS za varstvo narave in Javnega zavoda Regijski park Škocjanske jame.

Več informacij v vabilu.
Posvet je odprt za javnost

 

 

1.9./ Strokovna delavnica LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki? 5/2

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki je sofinanciran v okviru Finančnega mehanizma EGP (EEA Grants), organizira ponovitev strokovne delavnice z naslovom LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki?

Namen delavnice je predstaviti strokovni javnosti ta nov podatkovni vir – način zajema podatkov za celotno Slovenijo, njegovo točnost in možnost uporabe preko primerov dobrih praks oz. projektov, ki so bili izvedeni v bližnji preteklosti. Potencialnim uporabnikom želijo predstaviti možne načine uporabe in vzbuditi kreativnost za uporabo LIDAR podatkov pri njihovem vsakodnevnem delu.

Vabilo.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeležbo lahko prijavite preko spletne povezave http://www.gurs-egp.si/lidar/ do zapolnitve prostih mest.

14.9./ Nacionalni posvet "Izobraževanje odraslih v moji občini" 5/3

Andragoško društvo Slovenije s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ) in skupnostjo slovenskih občin bo organiziralo nacionalni posvet “Izobraževanje odraslih v moji občini”, ki bo potekal 14.9.2016 v Ljubljani.

Na posvet ste vabljeni  župani in podžupani, osebno pa lahko povabite  k udeležbi sodelavce in predstavnike tistih organizacij iz svoje občine, za katere menite, da bi jih teme posveta zanimale.

Prijave sprejemajo na priloženi prijavnici, do 5. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva RS: spela.mocilnikar@gmail.com.

Vabilo, program in prijavnica.

Vljudno vabljeni!

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 5/4

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.
Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Prav tako bo v kratkem odprta registracija, o čemer vas bomo obvestili .

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 5/5

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

SEJA VLADE

97. seja Vlade RS 6/1

Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave

Vlada RS je potrdila Zagonski elaborat strateškega razvojnega projekta P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ministrom nosilnega in sodelujočih ministrstev in predstojnikom organov v sestavi nalaga, da zagotovijo izvedbe nalog, načrtovanih v Zagonskem elaboratu iz prejšnje točke, v predvidenem časovnem obdobju ter aktivno sodelovanje pri reševanju potencialnih zastojev med izvedbo projekta.

Celoten projekt poteka do leta 2020. V tem času moramo v okviru projekta vzpostaviti delovanje enotne uredniške politike v smeri optimizacije dela urednikov, vzpostaviti enoten zaletni sistem za vnos vsebin (enoten CMS kot horizontalen gradnik spletnih mest državne uprave) z namenom racionalizacije stroškov razvoja in vzdrževanja različnih sistemov CMS in poenostavitve procesov urednikovanja ter nadgraditi gov.si v smeri enotne državne spletne točke in s tem izboljšati uporabniško izkušnjo spletnih vsebin državne uprave. (Vir: Vlada RS, ab)

Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU

Vlada RS se je seznanila z informacijo o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU. Na dan 8. 7. 2016 je odprtih 57 postopkov, od katerih se 39 postopkov nanaša na nepravočasen prenos direktiv v pravni red RS oziroma nenotifikacijo nacionalnih predpisov za prenos ter 18 na nepravilno implementacijo direktiv in druge kršitve prava EU. Tri zadeve so predmet postopkov pred Sodiščem Evropske unije. (Vir: Vlada RS ab)

Zbirateljski kovanci ob obletnici Majniške deklaracije in uvedbe evra

Vlada RS je izdala uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije, ki jih bo država izdala leta 2017. Določila je tudi videz spominskega kovanca, ki bo izdan ob 10. obletnici uvedbe evra v Sloveniji. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah.

Novosti uredbe so:

 • zavezanci morajo načrt varovanja, oceno stopnje tveganja in pogodbo hraniti na varovanem območju, s čimer bodo optimizirani delovni procesi pri izvajanju nadzora,
 • izvajalec varovanja mora pri pripravi ocene stopnje tveganja sodelovati tudi z zavezancem in obratno, s čimer se dviga raven strokovnosti izdelane ocene stopnje tveganja,
 • nekoliko je spremenjena nomotehnična opredelitev števila varnostnikov glede na število obiskovalcev na varovanem območju, saj je sedanja opredelitev omogočala različna tolmačenja,… (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Objava povabila – energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja 7/1

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
Objavo najdete na tej povezavi: http://www.energetika-portal.si/novica/n/povabilo-k-oddaji-vlog-prijaviteljev-za-posredovanje-predlogov-operacij-energetske-prenove-stavb-v-l/

Rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016 in 21. 11. 2016, ko je tudi predviden rok za oddajo vlog občin, kjer še čakamo na objavo javnega razpisa.

Glejte tudi dopolnjena Navodila MzI:

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ndpoeps_junij2016.pdf

Razpis za večgeneracijske centre predvidoma v avgustu 7/2

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Namen javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo nudili različne preventivne programe ranljivim ciljnim skupinam in na ta način vzpostaviti mrežo predvidoma 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji.

Javni razpis bo objavljen predvidoma v mesecu avgustu 2016. Po objavi bo ministrstvo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Vsi podatki v zvezi z izvedbo informativne delavnice bodo objavljeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

Predvideva se, da bo javni razpis odprt približno dva meseca. Z izbranimi prijavitelji pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju predvidoma s 1. 1. 2017.

Posodobljene informacije o javnem razpisu najdete na tej povezavi tukaj.

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva 7/3

Razpis MGRT za bolj inovativni pristop pri oblikovanju turističnih proizvodov/storitev in pomoč pri trženju in promociji. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja. Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma.

Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Javna razpisa MKGP- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je okvirno razpisanih do 40 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 1 mio EUR za majhne naložbe (sklop A), 24 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) in 15 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

3. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 pa je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Za ta namen je razpisanih do 4 mio EUR nepovratnih sredstev; od tega 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/5

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 7/6

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

MESEC PROSTORA 2016 (3. - 31. oktober 2016) - Najava in vabilo k sodelovanju 7/7

slika

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi, da se v mesecu oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2016. Letos želijo opozoriti na nujnost prilagajanja mest in naselij na podnebne spremembe, katerih posledice vse bolj vplivajo na kakovost življenja v njih, na energetsko oskrbo, na gospodarstvo in kakovost zraka.
S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!« želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

Mesec prostora 2016 je odlična priložnost tudi za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki se navezujejo na izpostavljene teme, na slogan meseca prostora ali na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (3.10.2016) in Svetovnega dne mest (31.10.2016).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2016, načrtovane aktivnosti pa sporočite na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2016 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu:http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/ .

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/8

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/9

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Italijanske občine iščejo partnerje 7/10

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

NOVICE DRUGIH

Cilji izobraževanja odraslih v lokalnem okolju 8/1

Andragoško društvo Slovenije je izvedlo projekt z nazivom Pomen izobraževanja odraslih v moji občini. Na podlagi raziskave o pomenu in poslanstvu izobraževanja odraslih, ki so jo izvedli med župani, so bili izpostavljeni naslednji cilji.

Župani želijo kratkoročno pokrivati specifične izobraževalne potrebe v svojem okolju: izobraževanje ranljivih skupin odraslih – manj izobraženih, Romov, priseljencev, ljudi, ki se znajdejo v stiski; izobraževanje za medgeneracijsko sodelovanje, zagotavljanje dostopa do različnih izobraževalnih programov na periferiji urbanih središč, ki delujejo kot spalna naselja, in zagotavljanje prostorov za učenje odraslih.

Kot ključni cilj so navedli sistemsko urejanje financiranja izobraževanja odraslih  (v nadaljevanju IO) – tako ljudskih univerz kot nevladnih organizacij, katerih osnovna dejavnost je IO in delujejo v javnem interesu. Želijo tudi več pristojnosti občin pri določanju in uresničevanju socialnih pavic. IO vključujejo tudi v razvojne dokumente občine in regije. Pomembno je, da kljub rezom v občinske proračune, načrtujejo ohranjanje obsega vlaganj v IO. Dolgoročno načrtujejo aktivnosti za spreminjanje miselnosti, da je IO strošek, za povečanje ugleda IO, za povezovanje izobraževalnih zmogljivosti kot dejavnik kakovosti in boljše dostopnosti ter povečanje vključenosti odraslih v izobraževanje. (Pripravila: Olga Drofenik, ADS)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.