V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BLOKE, CERKNO, GORNJA RADGONA, KUNGOTA, RADLJE OB DRAVI IN ŠOŠTANJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Predstavniki občin in vlada na tretjem srečanju glede dogovora o povprečnini 1/1

V četrtek, 21.9.2017, je v prostorih Ministrstva za finance potekalo tretje srečanje med predstavniki občin in vlade, namenjeno pogajanjem za povprečnino v letih 2018/2019.

Ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman je uvodoma predstavila zadnjo ponudbo ministrstva glede določitve povprečnine in investicijskega transfera.

Za leto 2018 je Ministrstvo za finance predlagalo, da se povprečnina določi v višini 548€; občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena zakona, izračunani na podlagi 14. člena zakona, presegajo primerno porabo (POs), ti prihodki nad primerno porabo pripadajo v višini 75% ter, da se zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3% skupne primerne porabe občin in 2% skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

Za leto 2019 pa Ministrstvo za finance predlaga, da se povprečnina določi v višini 556€; občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena zakona, izračunani na podlagi 14. člena zakona, presegajo primerno porabo (POs), ti prihodki nad primerno porabo pripadajo v višini 100%, ter da se zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3% skupne primerne porabe občin in 2% skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

Predstavniki združenj so izpostavili, da se nahajamo v situaciji, ko je stopnja rasti BDP-ja v Sloveniji med najvišjimi v Evropi, na drugi strani pa se občinam preko novih zakonski predlogov višajo stroški, zato ni mogoče pristati na to, da bi bila povprečnina določena nižje od tiste predpisane z zakonom. Prav tako opozorila ministrstva glede nujnosti upoštevanja fiskalnega pravila občutijo le občine, ne pa država oziroma državni organi.

V nadaljevanju so navzoči pregledali tudi predlagane določbe ZIPRS1819 in ZFO-1C, s katerimi bi realizirali ponudbo ministrstva.

S strani SOS je bilo predlagana sprememba ZIPRS1718, ki bi občinam omogočila predložitev dvoletnih proračunov v sprejem občinskim svetom že v letošnjem letu. V nasprotnem primeru bo poslovanje v začetku leta 2019 potekalo na podlagi sklepov o začasnem financiranju, proračune pa bodo morale občine pripravljati in sprejemati v času priprave zaključnih računov. Prav tako so predstavniki občin ponovno izpostavili neustreznost predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, saj se spremembe uvajajo ponovno brez soglasja in skupnega dogovora z občinami. Ministrica pa je na opozorilo predlagala, da se bi po prvi obravnavi zakona v Državnem zboru ponovno sestali na to temo in skupaj poiskali rešitve za naprej, ter da bo v ZIPRS1819 le določba o višini povprečnine in pravna podlaga za sprejemanje odlokov za NUSZ.

S strani predstavnikov združenj je bilo predlagano, da se bi glede na pomembnost materije, pred dokončno določitvijo višine povprečnine, bilo potrebno sestati s predsednikom Vlade RS.

Kako s proračunskimi mehanizmi učinkovito spodbujati trajnostni razvoj na lokalni ravni 1/2

V petek, 15.9.2017 je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,  v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organizirala posvet z naslovom Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni. Prepoznavanje pomembnosti ekonomskih inštrumentov za izvajanje trajnostnih občinskih politik je s svojo udeležbo potrdilo več kot 60 udeležencev – predstavnikov občin, razvojnih agencij in stanovskih združenj, Državnega sveta, ministrstev, pristojnih za razvoj, finance, lokalno samoupravo, gospodarstvo ter okolje in prostor, Računskega sodišča, akademske sfere ter slovenske razvojne banke.

»Trajnostni razvoj se lahko začne na lokalni ravni in z občinskimi financami ga je mogoče učinkovito spodbuditi«, so se strinjali govorci na petkovem posvetu. Med drugimi so bile predstavljene naslednje izkušnje naprednih tujih in domačih občin:

 • inovativni javno-finančni mehanizem notranjih naročil (»intracting«) za podporo energetski tranziciji v Mestu Stuttgart,
 • participativni proračun in spodbujanje podjetništva v občini Ajdovščina,
 • razvoj pametnih omrežij v občini Idrija,
 • sistem upravljanja z energijo v občini Škofja Loka ter
 • priprava in pospeševanje financiranja za investicije v trajnostno energijo na območju Primorskih občin.

Če ste posvet zamudili in vas zanimajo relevantne politične smernice ali pa domače in tuje dobre prakse, vabljeni na spletno stran, kjer se nahajajo predstavitve in video posnetki govorcev.

Predstavitev metodologije za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture 1/3

V četrtek, 21. septembra, je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekala predstavitev metodologije za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture, ki so jo navzoči pozdravili kot zelo uporabno pridobitev za občine.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so izpostavili, da osnutek Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture nalaga občinam nove naloge, evidentiranje bo za občine namreč predstavljalo dodatne stroške in dodatno delo, zato bi morala država zagotoviti dodatne vire. V kolikor ne bi šlo za dodatne naloge, bi zadostovalo, da bi MZI sprejelo pravilnik, na podlagi katerega bi se evidentiralo nepremičnine po katerih poteka javna cestna infrastruktura.

Predstavniki SOS so izpostavili, da je bistveno, da se bodo zbrani podatki uporabljali samo za evidentiranje javne cestne infrastrukture.

Na koncu sestanka je bilo še izpostavljeno, da so občine v nemogočem položaju ko morajo v postopkih OPN-jev usklajevati namembnost ene parcele z več ministrstvi. Tako so predlagali, da se spremeni Zakon o evidentiranju nepremičnin v delu, da GURS postane usklajevalec različnih rab zemljišč. V praksi se namreč dogaja, da je na eni parceli potok (v pristojnosti ARSO) nad potokom je avtocesta, pod njo državna cesta s podvozom, na ostalih delih parcele pa je kmetijsko zemljišče. Občine morajo tako uporabo ene parcela usklajevati z ARSOm, MZI, DARS-om in MKGP-jem, kar je v praksi nemogoče.

 

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini 1/4

V sodelovanju med CNVOS in regionalnih stičišč nevladnih organizacij, Ministrstva za javno upravo in Skupnosti občin Slovenije smo izdelali Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Izdelali smo jih z namenom, da vam služijo kot temeljno orodje za učinkovitejše vključevanju občank in občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev v občini.

Vključevanje občanov v procese odločanja občini ne prinaša samo boljših ukrepov ali sprememb, ker so občani najboljši vir informacij, ampak pripomore tudi k lažjemu uvajanju sprejetih ukrepov ali sprememb, hkrati pa veča zaupanje občanov v delo občine. Prosimo vas, da smernice berete kot orodje ali kot recept. Napisane in zastavljene so tako, da enostavno, hitro in pregledno prikažejo ključne korake ter z nasveti odgovorijo na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu.

Prepričani smo, da boste z vsakokratnim upoštevanjem Smernic bliže še boljšim politikam, hitrejšemu razvoju, s tem pa večjemu zadovoljstvu prebivalcev vaše občine.

Vabimo vas k branju Smernic za vključevanje občanov in drugih zainiteresiranih skupin v procese odločanja v občini, ki so dostopne tukaj.

Urgenca v zvezi z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti 1/5

SOS je na Državni zbor RS, Vlado RS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovil pisno urgenco v zvezi z obveznostmi občin po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zakon namreč določa, da morajo občine do 15. oktobra 2017 zagotoviti izvajanje 24-urne dežurne službe in pokopališko dejavnost. Tega določila občine ne morejo izvesti, saj Uredba o metodologiji, ki jo mora sprejeti vlada in je nujno potrebna za oblikovanje in sprejem cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe še do danes, 22. septembra ni sprejeta. Zato smo  resorno ministrstvo, Vlado RS in Državni zbor RS pozvali, da nemudoma ukrepajo skladno s svojimi pristojnostmi in zagotovijo pogoje za zakonito delovanje samoupravnih lokalnih skupnosti. Opozorili smo tudi na določila predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so sestavni del pravnega reda RS in določajo roke, postopke in načine sklicevanja sej občinskih in mestnih svetov, ki morajo sprejeti pravne podlage za izpolnitev z zakonom določenih obveznosti. Upoštevaje zgoraj navedeno menimo, da je zamik oz. podaljšanje zakonskega roka edina možnost za vzpostavitev pogojev za zakonito delovanje občin.

Razširjen sestanek Komisije za integracijo romske skupnosti 1/6

V torek, 19. septembra 2017, je v občini Krško potekal razširjen sestanek Komisije za integracijo romske skupnosti. Uvodoma je prisotne pozdravil župan občine Krško, Miran Stanko in predstavil delo, ki ga občina opravlja na področju integracije romske skupnosti ter pri reševanju odprtih vprašanj romskih naselij.

Barbara Radovan, generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja (Ministrstvo za okolje in prostor) je v nadaljevanju predstavila delo Medresorske delovne skupina za reševanje prostorske problematike Romov ter zavezo, da skupaj, tako država kot občine in romske skupnosti naredimo korak naprej. V nadaljevanju sta člana medresorske delovne skupine podrobneje predstavila dosedanje delo delovne skupine, mandate skupine, časovni okvir, v katerem je želja doseči spremembe, ki lahko v prihodnje pomenijo korak naprej pri urejanju romskih naselij, ter vprašalnik.

Več o urejanju romskih naselij v občini Krško je povedala podžupanja občine Krško in članica komisije, Ana Somrak. Izpostavila je nekaj akutnih problemov, ki jih, zaradi zakonodajne podlage ali  zaradi neustrezne komunikacije ali razumevanja med lokalno in državno ravnjo, ni mogoče ustrezno reševati, med drugim tudi to, da država »financira« urejanje romskih naselij preko razpisov.

Predsednik komisije, Janez Doltar je predstavil še pripombe in predloge na Predlog resolucije o družinski politiki, ter izpostavil, da sta dosedanja  socialna in družinska politika tudi v marsičem soodgovorna za zdajšnje stanje, v katerem so marsikdaj  socialni transferi “odgovorni”  za nepripravljenost za delo in odgovorno državljanstvo. V burni razpravi na seji, je postalo ponovno jasno, kako globoki so nekateri problemi in, kako je marsikdaj državna raven preveč daleč, da bi razumela stiske občin oz. občanov.

Mednarodni nogometni turnir županov Alpencup 2017 1/7

 

Podčetrtek, 15. 9. 2017- 81 županov iz Avstrije, Italije, Nemčije, Južne Tirolske in Slovenije se je udeležilo študijskega obiska občine Podčetrtek. Ogledali so si primere dobrih praks sodelovanja različnih ponudnikov pri oblikovanju primernega turističnega produkta. V popoldanskem času so si župani ogledali še osnovno šolo in vrtec, ob tem pa jim je bil predstavljen še sistem predšolske vzgoje in osnovne šole.

 

Na študijskem obisku je bilo izpostavljeno zlasti, da osnovno šolsko izobraževanje in predšolska vzgoja predstavljata povprečno 23%  vseh izdatkov v proračunih občin, pri čemer v ta odstotek niso vštete investicije. Strošek osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje namreč predstavljata največjo postavko v občinskih proračunih. Prav tako so župani iz Avstrije, Italije, Nemčije in Južne Tirolske izrazilo presenečenje nad visokim odstotkom vpisa

(kar 78%) vseh otrok starih med 1. in 6. letom v vrtec.

 

V soboto, 16. septembra, so se župani udeležili še nogometnega turnirja Alpencup. V turnirju, kjer se je vsaka reprezentanca županov pomerila z ostalimi ekipami je ekipa Slovenskih županov dosegla odlično 3. mesto. Prvo mesto so ponovno dosegli župani Italije (zmagali tudi na turnirju Alpecup v Južni Tirolski 2015 in Avstriji 2013), drugo mesto so dosegli župani iz Nemčije, četrto župani iz Južne Tirolske, medtem ko so 5. mesto dosegli župani iz Avstrije.

 

Po izvedenem turnirju je sledilo še neformalno druženje, namenjeno izmenjavi dobrih praks med župani.  Posebej bi izpostavil izmenjavo dobrih praks pri financiranju športnih društev in zagotavljanju osnovnih pogojev za razvoj športa v občinah. V občinski lastni je namreč kar 98% športne infrastrukture v Sloveniji. Vrhunski rezultati slovenskih športnikov (zlati košarkarji, srebrne odbojkarice do 23 let v Turčiji, srebrni odbojkarji na EU 2015, dvakratna uvrstitev hokejistov na Olimpijske igre- med 16 na svetu, uvrstitev na svetovno prvenstvo v nogometu…in individualni športni dosežki) kažejo na to, da imamo dobre pogoje za razvoj športa in znanje na področju dela z mladimi, saj nam z neprimerljivo malo bazo igralcev v posamezni kategoriji uspeva v članskih kategorijah dosegati vrhunske rezultate tako v moštvenih kot v individualnih športih.

 

***

Nogometna ekipa slovenskih županov je bila ustanovljena leta 2008, ko je v Avstriji potekalo prvo Evropsko nogometno prvenstvo županov. Na prvenstvu so župani navezali prijateljske stike z župani iz drugih držav, s katerimi se redno srečujejo na športnih dogodkih, ki so povod in sredstvo tudi za izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter razvoja lokalnih skupnosti iz posameznih držav.

 

Slovenski župani so se prvič udeležili turnirja Alpencup leta 2013 v Avstriji. Drug turnir Alpencup je bil organiziran v občini Neumarkt na Južnem Tirolskem. Tretji turnir pa bo sedaj organiziran v Sloveniji v občini Podčetrtek.

Župani iz Avstrije, Italije, Nemčije, Južne Tirolske in Slovenije izkoristijo strokovno srečanje tudi za nogometni turnir. Dan pred turnirjem je namreč vedno namenjen strokovnemu ogledu občine in predstavitvi lokalne samouprave države gostiteljice.

 

***

Nogometno ekipo slovenskih županov sestavljajo:

Zgornja vrsta z leve: Roman Richter (podžupan občine Pesnica), Branko Ledinek (župan občine Rače-Fram), Anton Zakrajšek (župan občine Velike Lašče), Janko Kopušar (župan občine Šmartno ob Paki), Peter Misja (župan občine Podčetrtek), Miran Jurkošek (župan občine Štore), Franjo Golob (župan občine Vuzenica), Marko Diaci (župan občine Šentjur), Stanko Glažar (župan občine Hajdina), Danilo Burnač (bivši podžupan MO Maribor)
Spodnja vrsta z leve: Aco Šuštar (župan občine Vodice), Egon Repnik (podžupan občine Miklavž na Dravskem polju), Mitja Horvat (župan občine Duplek), Bojan Borovnik (župan občine Mislinja), Branko Belec (župan občine Križevci), Ladislav Pepelnik (bivši podžupan občine Ruše) in Miha Mohor (Skupnost občin Slovenije).

Celotno galerijo si lahko pogledate na tej povezavi. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Odprava plačnih anomalij - Vzorec aneksa k POZ 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi za javne uslužbence, katerim se spremenijo izhodiščni plačni razredi, zaradi dogovora o odpravi plačnih anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja, Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 46/17) in Akta o spremembi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v lokalni skupnosti.

Vzorec aneksa najdete na spletni strani MJU, v rubriki Plače v javnem sektorju ali TUKAJ.

Zaprosilo za mnenje glede izvajanja Zakona o javnem naročanju v lokalnih skupnostih 2/2

Skupnost občin Slovenije je prejela zaprosilo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za mnenje glede izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih.

Namreč komisija se je na 103. seji 4. 9. 2017 na pobudo državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja seznanila s problematiko izvajanja Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, na katero so opozorili nekateri župani gorenjskih občin. Predvsem gre za težave, vezane na izvajanje zakona v krajevnih skupnostih. Pri svojem delu opažajo, da je zakon neživljenjski in sproža številna vprašanja, ki so jih tudi pisno izpostavili in podali predloge. Ob tem je pobudnik tudi ugotovil, da v nekaterih drugih občinah ne zaznavajo tovrstnih težav.

Tukaj najdete pobudo svetnika z vprašanji in predlogi.

Preden bi komisija naslovila vprašanja in predloge oz. pobude na Vlado, bi želela ugotoviti, ali občine zaznavajo težave pri izvajanju zakona, ali je mogoče problem zgolj v nerazumevanju ali slabem poznavanju sicer zelo kompleksne in relativno nove zakonodaje ali pa so zakonske določbe dejansko neživljenjske in je potrebna novela zakona.

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas in vas prosimo za vaše mnenje glede problematike izvajanja Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, in sicer z namenom ali se s podobnimi/drugačnim težavami (vprašanja in predlogi) soočate tudi v drugih občinah.

Vaše mnenje bi potrebovali do srede, 27. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 2/3

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (NPK).

V NPK je pet ključnih oz. strateških ciljev za obdobje naslednjih osmih let, znotraj vsakega od strateških ciljev pa še po nekaj operativnih ciljev, v okviru katerih so napovedani tudi potrebni ukrepi – ali na celotnem področju kulture ali po sektorjih in dejavnostih v okviru kulture. Ti ukrepi predpostavljajo konkretne naloge za ministrstvo, občine in izvajalce dejavnosti, zlasti v okviru javnega sektorja na ožjem področju kulture, v okviru medijev in na ravni sodelovanja z drugimi resorji. Pomemben del teh ukrepov bodo spremembe zakonov in drugih aktov ter predpisov, še prej pa strategije za posamezno področje kulture.

Ker predmetni osnutek med drugim vsebuje iniciativo za nov premislek o pristojnostih ustanoviteljev javnih zavodov na področju kulture, vas prosimo za vaša stališča tako glede osnutka NPK.

Tukaj lahko dostopate do osnutka NPK in Analiza financiranja kulture.

Vaše stališče nam lahko posredujete do srede, 27. septembra 2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Resolucije o družinski politiki 2018−2028 “Vsem družinam prijazna družba” 2/4

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zasledila, da je v javni razpravi Predlog Resolucije o družinski politiki 2018−2028 “Vsem družinam prijazna družba”.

Namen Resolucije je za desetletno obdobje opredeliti ključne cilje in ukrepe, ki bodo še zvišali stopnjo kakovosti družinskega življenja, zagotavljali varstvo, zaščito in blagostanje družin, posebej otrok, ter izboljšali socialno ekonomski položaj družin.

V resoluciji je poudarek na devetih prednostnih področjih, in sicer: programi v podporo družini, starševsko varstvo in družinski prejemki, nadomestno varstvo otrok, socialno varstvo družine, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, trg dela in zaposlovanje, področje zdravstva oziroma zdravstvenega varstva, področje vzgoje, varstva in izobraževanja ter stanovanjska problematika. V okviru teh vsebinskih sklopov so izpostavljena in problematizirana tudi druga pomembna področja, ki niso samostojno obravnavana.

Besedilo predloga Resolucije najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča sprejemamo do srede, 27. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti 2/5

V letu 2011 je Uradniški svet sprejel Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

V letu 2017 je Uradniški svet na rednih sejah večkrat razpravljal o aktualnosti Kodeksa etike in o tem, ali bi bilo smiselno zbrati primere dobrih praks in posamezna vodila tudi dodatno razdelati v obliki posebnega priročnika, prav tako pa je bilo izpostavljeno vprašanje o načinu seznanitve širše javnosti z njegovo vsebino.

Ker pa gre za vprašanje, ki se ne nanaša samo na Uradniški svet, ampak pravzaprav na vse deležnike, ki so sodelovali pri sprejemanju navedenega kodeksa (reprezentativni sindikati in strokovna združenja javnih uslužbencev), vabi Uradniški svet k podaji ocene o prepoznavnosti in ponotranjenosti vodil Kodeksa etike, predlogih glede povečanja prepoznavnosti kodeksa ter k morebitnemu vsebinskemu premisleku o aktualnosti vodil oziroma možni nadgradnji le-teh.

Besedilo veljavnega Kodeksa etike najdete TUKAJ.

V zvezi z navedenim vas prosimo, da nam svoja mnenja in predloge za spremembe posredujete najkasneje do četrtka, 28.9.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog spremembe uredbe CLLD 2014–2020 2/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na portalu eUprava objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Predlog uredbe si lahko preberete tukaj.

V predlogu nove uredbe se spreminja višine razpoložljivih sredstev (ki se nekoliko poveča), spreminjajo se upravičeni stroški, dodaja se možnost izvajanja operacije v treh fazah (sedaj dveh) v primeru da vrednost presega 20.000€, v celoti se spreminja 41. člen (upravičeni stroški)…

Vaše pripombe in predloge nam posredujte najkasneje do petka 29. septembra 2017 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti (ZIV).

Zakon ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti ter ureja zagotavljanje informacijske varnosti in kibernetske obrambe v RS. Določa minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance zakona. Prav tako ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in delovanje pristojnega nacionalnega organa, enotne kontaktne točke in posameznih skupin za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij na področju zagotavljanja informacijske varnosti in kibernetske obrambe ter ureja posamezna področja varovanja in posredovanja informacij, podatkov ter zaščite le-teh v opredeljenih omrežjih in informacijskih sistemih.

Tukaj najdete osnutek predloga ZIV in dopis.

Vaše pripombe, stališča in predloge pričakujemo najkasneje do četrtka, 5. 10. 2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si

Novela Zakona o lokalnih volitvah v državnozborski proceduri 2/9

Obveščamo vas, da je v državnozborski proceduri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J).

Z novelo ZLV:

 • se odpravlja neskladnost določbe zakona, ki se nanaša na volitve v pokrajinske organe,
 • prinaša stalen termin lokalnih volitev (določena druga nedelja v novembru, drugi krog volitev za župana pa se opravi v 14 dneh po prvem krogu),
 • se zmanjšuje število volilnih organov (ukinitev volilne komisije volilnih enot in volilne komisije ožjih delov občin),
 • se natančneje razmejuje pristojnosti med DVK in MJU glede strokovne podpore volilnega procesa,
 • spreminja se tudi ureditev, ki velja za določanje nadomestil za volilne odbore tako, da se zanje uporabljajo predpisi, ki urejajo višino nadomestil za volilne odbore za volitve in referendume na državni ravni. S tem bo višina nadomestil za vse volilne odbore enaka in urejena z enim, ne pa z dvema hierarhično povsem različnima predpisoma.
 • se podrobneje ureja volilno pravico tujcev v ožje dele lokalnih skupnosti (odpravlja se razlikovanje v primerjavi z občinskim svetom),
 • se ukinja možnost, da bi bile volitve v svete ožjih delov na dve leti.

Besedilo novele najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča in predloge pričakujemo najkasneje do četrtka, 12. 10. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Povračilo stroškov prevoza (izven šolskega okoliša) 3/1

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala vprašanje glede financiranja šolskih prevozov izven domačega šolskega okoliša.

Vprašanje se je glasilo:

»Občina ima z izvajalcem šolskih in drugih prevozov (LPP) podpisano letno pogodbo; tudi  za subvencioniranje šolskih prevozov. V njej so ovrednoteni prevozi otrok v osnovno šolo.

Manjše število otrok obiskuje osnovno šolo izven domačega šolskega okoliša (2. območje), vendar na območju, kjer prevoze izvaja prevoznik, s katerim ima Občina sklenjeno pogodbo.

Zakon o osnovni šoli v 56. členu določa, da ima učenec pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

Zanima nas kako imate druge občine urejeno financiranje za take primere? Ali poleg neposrednih nakazil na osnovi odločbe uveljavljate še kakšno drugo možnost, npr. subvencioniranje karte?«

Zbir odgovorov sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Javno dostopni defibrilatorji (AED) 3/2

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine po posredovanju vprašanj oziroma izvedbi povpraševanja med občina članica SOS glede javno dostopnih defibrilatorjev (AED).

In sicer vprašanja se glasijo:

 • Ali imate v vaši občini javno dostopen defibrilator (AED) ali več njih?
 • Če da, kje je/so nameščen/-i (zunaj/znotraj objekta, na objektu v lasti občine/v privatni lasti, …)?
 • Kdo je lastnik javno dostopnega defibrilatorja/-ev v vaši občini (občina, društvo, zdravstveni dom, …)?
 • Kdo skrbi (plača) za redni servis javno dostopnega defibrilatorja/-ev? Če to ni občina, ali sofinancirate redno vzdrževanje javno dostopnega defibrilatorja in na kak način?

Zbir prejetih odgovorov objavljamo TUKAJ.

DOGODKI SOS

19.10. / Mesta in krožno gospodarstvo 4/1

Vabimo vas na konferenco, s katero želimo poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo. Seznanili se bomo s prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti.

Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT. Spoznali bomo nagrajene dobre prakse iz Kranja in Ljubljane ter si pobližje pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja, ki bo objavljen kmalu.

Krožno gospodarstvo temelji na načelu, naj se vrednost produktov, materialov in virov vzdržuje čim dlje, medtem ko naj bo količina odpadkov čim manjša. Upošteva gospodarske, okoljske in družbene stroške, povezane s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem virov. Prehod v krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik ter zadeva akterje v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja.

Sodobna mesta se vse bolj zavedajo, da morajo aktivno sooblikovati prehod v krožno gospodarstvo. Na eni strani se v mestih razvijajo nove prakse, ki izrazito doprinesejo k zmanjševanju človeškega okoljskega odtisa, hkrati pa lahko mesta s svojo urbano politiko pomembno pospešijo prehod v krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa v mestih prebiva več kot polovica svetovnega prebivalstva, kar še dodatno poudarja pomen prehoda v krožno gospodarstvo na ravni mest. Mesta so tudi smiselne enote za ustvarjanje zaključenih krogov pri upravljanju z viri.

Prehod v krožno gospodarstvo ravno tako ali še celo bolj kot tehnološke zahteva socialne inovacije. Gre za inovativne rešitve in nove oblike organiziranja, ki jih lahko v smislu upravljanja mest razumemo kot nove načine sodelovanja med upravami, prebivalci in lokalnimi deležniki, ki soustvarjajo trajnostne, odporne in odprte sisteme na ravni mesta. Prav zato je aktivna vloga lokalnih uprav pri prehodu v krožno gospodarstvo tako pomembna.

Prijavite se tukaj in se pridružite predstavnikom z državne, regionalne in lokalne uprave, strokovnjakom nevladnega sektorja, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter praktikom s področja razvoja novih praks. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato s prijavo pohitite.

Program v slovenskem jeziku je tukaj, angleška različica pa na tej povezavi. Več o konferenci in predavateljih tukaj.

Dogodek organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT.

DOGODKI DRUGIH

Koledar dogodkov eTurizem 5/1

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavili na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem

27.9./ Vabilo na okroglo mizo "Položaj starejših skozi program »Starejši za starejše«" 5/2

Zveza društev upokojencev vas vabi, dna okroglo mizo z naslovom »Položaj starejših skozi program »Starejši za starejše«, ki bo potekala v sredo, 27. septembra 2017 od 10. do 12. ure, v okviru strokovnega programa Festivala za 3. Življenjsko obdobje, v Štihovi dvorani Cankarjevega doma.

Položaj starejših v Sloveniji bodo poskušali osvetliti s spoznanji Fakultete za socialo, Fakultete za družbene dejavnosti, Inštituta za socialno varstvo in seveda s podatki iz programa, ki ga ZDUS izvaja z društvi upokojencev po vsej Sloveniji. Želijo, da se jim pridružite z vašimi spoznanji in izkušnjami, da boste skupaj bolj celovito osvetlili današnje razmere, v katerih živijo starejši in hkrati zastavili jasne cilje, ki bodo vodili do sprememb.

Skupaj z vami bi radi razvili dostojno okolje za sedanje generacije starejših in za tiste, ki prihajajo.

28.9. / Občinske ceste – od pridobivanja podatkov do njihove uporabe 5/3

Za odgovorne za ceste iz občin so v EDUCENTRU pripravili brezplačen izobraževalni dogodek z naslovom Občinske ceste – od pridobivanja podatkov do njihove uporabe.

Z mislijo, da je znanje in sodelovanje ključ do uspeha, vas prijazno vabijo v Postojno.

 

Prijavnico najdete na tej povezavi.
Program

8.30 Registracija udeležencev

9.30 Pozdravni nagovori

Vladka Šalej, EDUCENTER d.o.o., Igor Marentič, Občina Postojna, Marjan Batagelj, Postojnska jama d.d., Ljiljana Herga, Direkcija RS za infrastrukturo, Bojan Križ, Direktorat za informacijsko družbo

10.15 – 11.30

Video zajem podatkov o občinskih cestah

Robert Artač, DFG Consulting d.o.o., Matjaz Srša, Občina Kamnik

Podatki o hitrostih na občinskih cestah in prometna varnost

Mirko Oblak, Sipronika d.o.o., Jure Duh, Mestna občina Novo mesto

12.00 – 14.00

Odlok o kategorizaciji občinskih cest – s previlnim pristopom do celovite ureditve

Uroš Košir, Locus d.o.o.

Prikaz v prostorskem informacijskem sistemu občin PISO

Jaka Šimnovec, Realis d.o.o. – ekipa PISO

Metodologja za cenitev zasebnih zemljišč preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste

Jožef Murko, Dodoma d.o.o., mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o.

Pravni vidiki pri urejanju kategoriziranih občinskih cest

Daša Škerjanc, Odvetniška pisarna Turk

Pomen podatkov za delovanje občinskega nadzora

Boštjan Omerzel, vodja skupne občinske uprave

od 14.00 dalje

Izmenjava izkušenj in povezovanje

 

28.9./ Strokovni posvet ob Dnevu pravice vedeti »NADZOR NAD PORABO JAVNEGA DENARJA – IMAM PRAVICO VEDETI« 5/4

Informacijski pooblaščenec vas vabi na strokovni posvet ob Dnevu pravice vedeti »NADZOR NAD PORABO JAVNEGA DENARJA – IMAM PRAVICO VEDETI«, ki bo potekal v četrtek, 28. septembra 2017.
Ker je transparentnost na področju porabe javnega denarja tema, ki je pomembna z različnih vidikov, so k sodelovanju povabili tudi druge državne institucije in predstavnike civilne družbe, ki bodo problematiko predstavili z različnih zornih kotov. Z nami bodo tako predstavniki Državnega zbora RS, Računskega sodišča, Državno – revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Ministrstva za javno upravo, nevladne organizacije Transaprency International Slovenija in novinarjev.
Zaradi prostorske omejitve prosimo, da se na dogodek prijavite na: gp.ip@ip-rs.si. Prijave sprejemajo do 22. 9. 2017 oziroma do zasedbe prostih mest.
Za vse informacije vam je na voljo generalna sekretarka, mag. Sanja Vraber, na tel. št. 01 230 9 756 in e-naslovu: sanja.vraber@ip-rs.si.

Več o samem dogodku lahko preberete v vabilu na tej povezavi.

28.9./ Vabilo na okroglo mizo: STAREJŠI PEŠCI VARNI V PROMETU 5/5

Zveza društev upokojencev  vas v sodelovanju z Agencijo RS za varnost prometa vbita na okroglo mizo z naslovom: Starejši pešci varni v prometu. Okrogla miza bo potekala v okviru 17. Festival za tretje življenjsko obdobje, v četrtek 28. septembra, v v Cankarjevem domu v dvorani M 3, ob 14.00  uri.

Starejši pešci so ena najbolj ogroženih skupin v prometu. Z daljšanjem življenjske dobe in razvojem moderne družbe so povezane  spremembe  obnašanja vseh udeležencev v prometu. Slabšanje vida in sluha ter splošnega zdravja starejših se kaže tudi v prometu, želje pa velikokrat presegajo njihove psihofizične sposobnosti. Z organizacijo okrogle mize želijo to problematiko izpostaviti tako v strokovni kot tudi laični javnosti in opozoriti na problem prilagajanja prometa v dolgoživi družbi, z namenom da se iščejo najbolj sprejemljive rešitve za vse generacije. Z izbranimi gosti okrogle mize bodo izpostavili  največje probleme, ki jih imajo starejši pešci, pa tudi druge ranljive skupine v prometu  in nakazati možne rešitve za njihovo večjo varnost  brez izgube mobilnosti. V razpravi bodo izpostavili skupni odnos, ne samo do prometa, ki se razvija s  komaj obvladljivo hitrostjo in zaradi katerega bomo potrebovali vse bolj celostne in trajnostne rešitve,  sprejemljive za vse generacije.

V okrogli mizo bodo sodelovali:

 • Andrej Jus – moderator, Zveza društev upokojencev Slovenije
 • mag. Igor Velov – direktor Agencije za varnost prometa
 • dr. Majda Zorec Karlovšek – predsednica Združenja  za forenzično toksikologijo
 • mag. Ivan Kapun – vodja sektorja prometne policije na Generalni  policijski  upravi
 • dr. Luka Mladenovič – raziskovalec na področju trajnostne  mobilnosti in urbanističnega načrtovanja, Urbanistični inštitut  Slovenije
 • dr. Maja Simoneti – krajinska arhitekta in urbanistka, Inštitut za  politike prostora  –  IPOP
 • Branko Celar – Gorenjska pokrajinska zveza društev  upokojencev, Klub Maksa Perca Kranj
 • mag. Goran Jovanovič – presojevalec prometne varnosti, Zavod za  prometno  varnost

28.9./ Usposabljanja "Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj" 5/6

Upravna akademija Ministrstva za javno upravo v sodelovanju z nevladno organizacijo Transparency Internacional Slovenija organizira brezplačna usposabljanja za krepitev integritete in transparentnosti na področju postopkov oddaje javnih naročil. Nekaj terminov bo namenjenih javnim uslužbencem, ki neposredno delajo na področju javnih naročil v organih samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer:

 • 28. 9. 2017 v Novem mestu
 • 2. 10. 2017 v Ljubljani
 • 10. 10. 2017 v Ljubljani
 • 12. 10. 2017 v Mariboru
 • 16. 10. 2017 v Ljubljani

Vabilo.

Prijavnica. Usposabljanja potekajo v obliki delavnic in so za vse udeležence brez kotizacije. Prijave sprejemajo na e-naslov gp.mju@gov.si, in sicer do teden dni pred posamezno izvedbo oziroma do zasedbe mest.

3.10. / Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate 5/7

V torek, 3. oktobra 2017 od 10:00 do 16:30 ure, bo v Lublin Conference Centre v Lublinu, Poljska, potekala Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate. Konferenca bo potekala v okviru transnacionalnega projekta PPI2Innovate – Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi. Projekt PPI2Innovate sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa. Konferenca Dnevi PPI2Innovate je namenjena javnim naročnikom, in sicer ministrstvom, institucijam z lokalne in regionalne ravni, agencijam, ponudnikom javnih storitev itd. ter potencialnim članom inovativnih mrež vključujoč raziskovalne institucije, sektorske agencije in druge institucije. Namen konference Dnevi PPI2Innovate je okrepiti znanje o javnem naročanju inovacij (v angl. Public Procurement of Innovation-PPI) s pomočjo predstavitve pripomočka PPI2Innovate, ki ga je pripravila prof. Gabriella M. Racca iz Univerze v Torinu. V predstavitev pripomočka PPI2Innovate bo vključena predvsem praktična uporaba procedur javnega naročanja.

Konferenca Dnevi PPI2Innovate je brezplačna. Dnevni red konference Dnevi PPI2Innovate je na voljo na spletni strani tukaj. Zaradi omejenega števila mest, vas prosimo, da se na konferenco predhodno prijavite na zgoraj navedeni spletni strani. Za več informacij o dogodku se obrnite neposredno na organizatorja konference, in sicer na Rzeszow regionalno razvojno agencijo (Rzeszow Regional Development Agency) preko zgoraj navedene spletne strani, rubrika Contacts.

4.10. / Festival odprtih podatkov 5/8

MJU že tretje leto po vrsti organizira Festival odprtih podatkov javnega sektorja, letos v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije. Dogodek bo v sredo, 4. oktobra 2017 v Konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana.

MJU v okviru vzpostavitve ekosistema odprtih podatkov, v katerem različne deležnike spodbuja k odpiranju podatkov javnega sektorja, uporabi odprtih podatkov, izmenjavi informacij ter izkušenj, itd, med drugim vključuje tudi nacionalni portal odprtih podatkov OPSI in Festival odprtih podatkov javnega sektorja.
Na portalu je trenutno objavljenih preko 3.900 metapodatkovnih opisov evidenc, zbirk, statističnih tabel. Na portalu so od 6. 9. 2017 objavljeni tudi statistični podatki, ki jih pripravlja Statistični urad Republike Slovenije. Slovenija je tako ena izmed redkih evropskih držav, ki ima na svojem portalu odprtih podatkov objavljene tudi statistične podatke državnega Statističnega urada.
V okviru festivala so organizirani različni dogodki oz. aktivnosti. Prvi v sklopu dogodkov je dogodek, 4.oktobra 2017, na katerem bomo med drugim predavatelji iz javnega in zasebnega sektorja predstavili zanimive aplikacije in vizualizacije podatkov, primere dobrih praks s
področja ponovne uporabe javnih podatkov.

Vabimo vas, da se prijavite na dogodek, ki bo v sredo, 4. oktobra 2017 s pričetkom ob 9.30 uri, preko spletne aplikacije 1Ka https://www.1ka.si/a/138294). Prijave bomo zbirajo do srede, 27. septembra 2017 oz. do zapolnitve prostih mest. Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov: odprti-podatki.mju@gov.si. Program festivala je dostopen na tej povezavi:  Program_FOP_2017_končni

19.10. / Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje 5/9

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, s finančno podporo Programa Erasmus + in Programa Interreg Srednja Evropa ter skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina in Občino Krško, 19. 10. 2017 v prostorih Občine Krško organizira brezplačno Mednarodno konferenco – Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje.

Konferenca zagotavlja edinstven forum za izmenjavo znanja in izkušenj o konceptih energetske učinkovitosti in energetskem načrtovanju ter izobraževanju. Obravnavali bomo ključna vprašanja, kot so razumevanje teorije in prakse na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov, učinkovite rabe virov in uporabe inovativnih tehnologij ter raziskav in inovacij urbanega energetskega načrtovanja in izobraževanja o energetskem načrtovanju.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Registracija udeležencev poteka preko konferenčne spletne strani: http://www.r2epe.eu/portal/, kjer bodo v začetku septembra objavljen tudi program konference.

 

VLADA RS

149. redna seja Vlade RS 6/1

Zakon o motornih vozilih

Vlada sprejela predlog Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) in ga poslala državnemu zboru v sprejetje po rednem postopku.

Zakon celovito ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, za njihovo registracijo in za udeležbo v cestnem prometu oziroma opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del (traktorji) ter za vodenje zbirk podatkov o vozilih. Ureja tudi pogoje za dajanje delov teh vozil ter zaščitnih naprav za voznike in potnike na trg. Prav tako ureja vse postopke ugotavljanja skladnosti vozil in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki na podlagi pooblastil sodelujejo v teh postopkih.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin nemoteno v zakonodajni postopek  

Vlada je določila besedilo predloga zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim je nadomestila predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki ga je vlada obravnavala in potrdila julija letos. Popravki so izključno tehnične narave in so bili potrebni zaradi nemotenega začetka sprejemanja zakona v državnem zboru, vsebina zakona pa se v ničemer ne spreminja.

Vlada je predlog obravnavala julija 2017 in ga poslala v obravnavo in sprejetje v državni zbor.

Državni zbor je vlado nato obvestil, da obravnave za predlog zakona ni mogoče začeti, dokler se ne zaključi obravnava vseh zakonov, ki so bili v zakonodajni postopek posredovani pred tem predlogom in urejajo isto družbeno razmerje. Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin namreč ureja terminološko uskladitev izrazov v več zakonih, prav tako pa vsebuje obširne spremembe zakona o evidentiranju nepremičnin. Po pojasnilih državnega zbora se je pred predlogom zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin začel zakonodajni postopek za predlog zakona za urejanje položaja študentov (ki posega v zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) in predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ki posega v zakon o evidentiranju nepremičnin).

Posledično bi se zakonodajni postopek zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin lahko začel šele po zaključku zakonodajnega postopka za oba omenjena zakona. Zato je vlada danes potrdila novo gradivo, ki terminološko uskladitev drugih predpisov ureja na splošen način z uporabo pravne domneve. Črtane pa so vse določbe, ki se nanašajo na urejanje zakona o evidentiranju nepremičnin.

Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2015 in 2016

Vlada je sprejela Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2015 in 2016 in ga pošlje v seznanitev Državnemu zboru.

Za pripravo Skupnega dvoletnega poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2015 in 2016 so podatke o postopkih na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezani posredovati državni organi in organi lokalnih skupnosti. Gre za 418 oziroma 420 zavezancev (prvi podatek za leto 2015, drugi za leto 2016), kar je malo v primerjavi s skupaj nekaj več kot 5700 zavezanci iz javnega sektorja (ki so trenutno evidentirani v Registru zavezancev za informacije javnega značaja), vendar pa je treba poudariti, da gre za organe, na katere se prosilci največ obračajo z zahtevami za dostop.

Na področju zakonodaje je treba poudariti, da je bila decembra 2015 sprejeta novela ZDIJZ-E, katere namen je bil predvsem implementacija Direktive EU o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja, zasledovana pa je bila tudi višja stopnja transparentnosti pri porabi javnih sredstev (na primer obvezna spletna objava informacij iz javnih razpisov). Skladno z zakonom je bila aprila 2016 sprejeta tudi nova vladna Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Ministrstvo za javno upravo je kot resorno ministrstvo, pristojno za področje transparentnosti in dostopa do informacij javnega značaja, v letih 2015 in 2016 aktivno opravljalo svoje naloge predvsem o implementaciji zakonodaje ter svetovanja in izobraževanja. Ministrstvo pospešeno izvaja tudi aktivnosti za odpiranje podatkov javnega sektorja. Decembra 2016 je bil na novo vzpostavljen nacionalni portal odprtih podatkov – portal OPSI (https://podatki.gov.si), katerega namen je na enem mestu zagotoviti objavo in preprosto uporabo javno dostopnih baz podatkov, predvsem državnih organov in občin ter koncesionarjev in drugih zavezancev. Poleg zakonodaje je bil leta 2016 pripravljen Priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja, izvedena so bila tudi usposabljanja za urednike portala OPSI.

(Vir: Vlada RS, UR)

 

AKTUALNI RAZPISI

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Natura 2000 nagrade 7/2

Prijavite se lahko na nagrado Natura 2000, ki priznava odličnost pri upravljanju območij Natura 2000, kar zagotavlja dolgoročno preživetje najvrednejših in ogroženih vrst in habitatov v Evropi.

Rok za prijavo je 29. september 2017.

Program razvoja podeželja 2014 - 2020 razpis Sodelovanje 7/3

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis iz ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
Podpora prvega javnega razpisa se nanaša na področje vzpostavitve in razvoja lokalnih trgov ter kratkih dobavnih verig. Podpora v okviru drugega javnega razpisa pa se nanaša na področje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji.

Razpisa sta odprta do 29. septembra 2017.
Razpisa sta objavljena na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/4

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/5

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/6

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/7

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 bo potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 7/8

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Rok za oddajo ponudb je 17.11.2017 do 12:00.  Več informacij lahko prejmete tukaj.

NOVICE DRUGIH

Priročnik za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti 8/1

V bazo znanja smo dodali Priročnik za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti.

Priročnik je namenjen ravnateljem, učiteljem in zaposlenim na osnovnih šolah ter občinah. Namen priročnika je spodbuditi urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti, predvsem pa omogočiti otrokom lažje, bolj varno in bolj udobno pešačenje ter kolesarjenje v šolo. S tem namenom smo v priročniku zajeli sodobne organizacijske, promocijsko-izobraževalne in infrastrukturne ukrepe.

Za naslavljanje vprašanj mobilnosti v povezavi z osnovnimi šolami so ustrezna enota šolski okoliši, ki pokrivajo vsa naselja v občinah, zato se prek njihovega urejanja v smeri trajnostne mobilnosti lahko celovito preureja promet in prostor tako v mestih kot v manjših naseljih. V okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli, ki ga izvajajo IPoP – Inštitut za poltike prostoraCIPRA SlovenijaprostoRož in Focus, društvo za sonaraven razvoj, so pripravili Priročnik za urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti.

Upravljanje mestnih središč; Dobre prakse v Sloveniji in Avstriji 8/2

Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta že v letu 2016 začela s financiranjem projekta spodbujanja in širitve modela Town Centre Management po Sloveniji. S prikazom in informiranjem o razvoju modela v tujini ter izvajanjem tovrstnega sodelovanja v Sloveniji SPIRIT Slovenija uspešno spodbuja tako javni kot zasebni sektor k večjemu sodelovanju za oživljanje mestnih središč.

V ta namen je nastala tudi publikacija UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ; Dobre prakse v Sloveniji in Avstriji 

Vestnik KPK v septembru 8/3

V tokratni osrednji temi piše KPK o tem, kako pomembni sta transparentnost in odprtost zakonodajnih postopkov, ter skušajo podati smernice za oblikovanje postopkov spreminjanja zakonskih predpisov, ki bi omogočile učinkovitejše delo in posledično kakovostnejši zakonodajni okvir.

V rubriki novice so zbrali najpomembnejše sveže novice in novice poletja: Regionalna protikorupcijska komisija si želi tesnejšega sodelovanja s Komisijo za preprečevanje korupcije, saj delo komisije ocenjuje kot primer dobre prakse, tudi letos k ustvarjalnemu natečaju vabijo vrtce, v Tacnu so razpravljali o boju proti podkupovanju tujih uslužbencev… To in še več o aktivnostih komisije doma in na mednarodnem področju ter dogajanju na področju boja proti korupciji v svetu si lahko preberete v tej številki KPK Vestnika.

 

Evropski teden lokalne demokracije 9. do 15. oktober 2017 8/4

Svet Evrope tako kot vsako leto v oktobru, organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo letos potekal od 9. do 15. oktobra. Evropski teden koordinira Kongres lokalnih in regionalnih oblasti. Cilj evropskega tedna lokalne demokracije v 2017 je povečati vključenost prebivalcev v lokalno dogajanje, s pozivom lokalnim oblastem, da zgradijo in okrepijo dialog z državljani in s tem spodbujajo demokratično participacijo na lokalnem nivoju.

Služba za lokalno samoupravo vabi vse občine, združenja in nevladne organizacije, da se pridružijo Evropskemu tednu lokalne demokracije z dogodki v svojih občinah in s poudarki v lokalnih medijih.

Povezava: http://www.congress-eldw.eu/

Javno posvetovanje o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050 8/5

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v petek, 15. 9. 2017 v sklopu procesa prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) organiziralo prvo javno posvetovanje o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050. Prenova SPRS je načrtovana kot proces, v okviru katerega so bili do sedaj že oblikovani vizija in cilji prostorskega razvoja države, ki so bili tudi javno predstavljeni. Na tokratnem posvetu so bila obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države, ki so bila pripravljena v raziskovalni nalogi pod vodstvom Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Na podlagi izhodišč bodo v nadaljnjem delu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja, ki bodo javno predstavljeni in obravnavani na drugem posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017. Poročilo o posvetu in zaključki razprave bodo z ostalim gradivom objavljeni na spletni strani MOP, in sicer predvidoma sredi oktobra.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.