PRIHODNJI TEDEN

Predlog določitve vodnih zemljišč (meni desno spodaj)Celotna dokumentacija z metodologijo za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč – pripombe, predloge in komentarje lahko pošljete na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 27.12.2016 do 12.00 ure.

NOVICE SOS

Tiskovna konferenca ob vložitvi ustavne presoje Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 1/1

Danes, 20.12.2016, je v prostorih Državnega zbora potekala tiskovna konferenca ob vložitvi ustavne presoje Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ustavno presojo je vložil Državni svet Republike Slovenije, na pobudo Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Mestne občine Ljubljana in posameznih izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ter Zveze društev upokojencev in Zveza potrošnikov Slovenije.

Državni svet je 7.12.2016 na terenski seji na Polzeli sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti v Državnem svetu in lokalnih skupnosti, združenih tako v Skupnosti občin Slovenije kot Združenju mestnih občin Slovenije, zakon posega v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. V neskladju z ustavo je drugi odstavek 5. člena, četrti odstavek 62. člena, prvi stavek prvega odstavka 63. člena in drugi odstavek 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Obenem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in prednostno obravnavo zahteve.

Z omenjenimi členi nova zakonodaja na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti posega v izvirne pristojnosti občin, financiranje lokalnih skupnosti in človekovo dostojanstvo in je v nasprotju z Evropsko listino lokalne samouprave.

V Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti  iz leta 1984 je bila pogrebna in pokopališka dejavnost enovita in določena kot komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena, po Zakonu o lokalni samoupravi, sprejetem v okviru ustavne reforme lokalne samouprave po sprejemu Ustave, pa je bilo organiziranje opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti določeno kot izvirna naloga občine za zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev. Novi zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti tako predstavlja poseg v izvirno pristojnost občine.

Nezanemarljiv vpliv ima sprememba zakonodaje tudi na občinske proračune, kar posledično vpliva na kvaliteto življenja prebivalk in prebivalcev lokalnih skupnosti. Ne nazadnje bi naj prav lokalne skupnosti neposredno skrbele za uresničevanje potreb prebivalcev in skrbele za šole, vrtce, ceste, komunalno oskrbo, kulturne in zdravstvene domove, socialno najbolj ogrožene, domove za ostarele, pomoč na domu in vse ostale storitve, ki jih v teku življenja človek potrebuje, med njimi tudi pogrebne in pokopališke dejavnosti. Z novo zakonodajo bodo občine morale zemljišča, ki so v zasebni lasti odkupiti, stroški bodo nastali tudi s sodnimi procesi. Na podlagi vzorčne analize med občinami je bilo ugotovljeno, da je manj kot 50% zemljišč, na katerih so pokopališča v lasti občin, lokalne skupnosti pa ocenjujejo, da bodo stroški občin samo z urejanjem lastništva pokopališč zaradi sprejema tega zakona presegli 5.000.000 evrov. V ta namen pa država občinam ni zagotovila dodatnih sredstev. Prav tako gre pri pogrebni in pokopališki dejavnosti za eno samo, med seboj neločljivo povezano dejavnost. Urejanje pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti vodi v ločevanje dejavnosti, kar bi lahko vodilo v propadanje pokopališč in v višanje cen pokopaliških in pogrebnih  storitev. Če bo pogrebna dejavnost prišla v roke zasebnikov bodo ti dobiček obdržali zase in ga ne bodo vlagali v vzdrževanje pokopališč, javne gospodarske službe pa ne bodo imele zadostnih virov za vzdrževanje, kar bo najbolj prizadelo državljane, ki bodo morali za storitve plačevati več. O tem pričajo tudi številni primeri iz tujine.

Še posebej zaskrbljujoč pa je poseg v človekovo dostojanstvo, tako umrlih kot njihovih svojcev in v načelo pietete, zaradi prepustitve pogrebne dejavnosti trgu in opustitve zelo pomembne vloge občin pri nadzoru nad opravljanjem te dejavnosti. Javnosti že znani primeri kažejo, kam lahko pripelje opravljanje pogrebne dejavnosti, kadar zasebna podjetja optimizirajo poslovanje na način, da je v ospredju samo kovanje dobička: na primer hramba trupel na domu podjetnika, ki bi rad prihranil pri prevozu trupel, odvoz napačnega trupla na upepelitev,  hranjenje žare med čistili, izvajanje pogrebov s praznimi okrasnimi žarami, jemanje okrasnih žar iz groba po pogrebu in njihovo ponovno prodajanje ter naknadno, po opravljenem pogrebu, vstavljanje osnovnih žar v grob,  neupepeljevanje trupel in njihovo skladiščenje,  prodajanje trupel brez vedenja in dovoljenja svojcev,  prodajanje neustreznih krst in posledično padanje pokojnikov iz njih,  neizvedba naročenih storitev, npr. pevcev, govorcev, cvetja in celo pogrebcev ter obveščanje svojcev o smrti s strani zasebnega pogrebnega podjetja, še preden jih je o tem obvestila bolnišnica ali  pretep dveh zasebnih pogrebnikov za truplo pokojnika pred očmi svojcev.

Glede na to, da se pogrebna dejavnost, ki se je do sedaj opravljala kot javna služba in je bila kot taka že sama po sebi podvržena večjemu nadzoru (ne le inšpekcijskemu nadzoru, temveč tudi nadzoru koncedenta, kadar je šlo za koncesionirano opravljanje pogrebne dejavnosti), odslej opravlja kot tržna dejavnost, je z opustitvijo dolžnosti države, da nadzoruje uresničevanje načela pietete, na mestu tudi skrb vlagatelja in pobudnikov ustavne presoje, da bo prišlo do vse pogostejših zgornjih scenarijev.

Kmalu vzorčna notranja pravila za vse občine 1/3

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih je za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da ker je priprava in potrditev lastnih notranjih pravil za posamezno občino izjemno zahteven in dolgotrajen postopek, smo v SOS sklenili partnerski dogovor s podjetjem Virtuo d.o.o., ki je izdelalo Vzorčna notranja pravila za občine.

Vzorčna notranja pravila so bila v sredini meseca novembra vložena v presojo in potrditev na Arhiv RS. Iz Arhiva RS smo že pridobili pozitivno mnenje glede vsebine Vzorčnih notranjih pravil brez zahtev po dopolnitvi oziroma dodatnem usklajevanju vsebine. V kratkem je pričakovano, da bodo izdali še odločbo s katero potrjujejo vložena Vzorčna notranja pravila.

Potrjena vzorčna notranja pravila bodo lahko prevzele in uporabile vse občine, ne glede na članstvo in sicer brezplačno s posredovanjem zahtevka za prevzem VNP pripravljavcu notranjih pravil (Virtuo d.o.o.).

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj informacij glede vsebine in strukture Vzorčnih notranjih pravil:

 • Prevzem Vzorčnih notranjih pravil bo brezplačen za vse občine.
 • Vzorčna notranja pravila nimajo vključenih zavezujočih pogodb (npr. sklenitev pogodbe za storitev e-hrambe ali uporabo specifične programske opreme, občina sama izbere ponudnika za e-hrambo, ravno tako lahko uporabi katerokoli programsko opremo za upravljanje z gradivom v digitalni obliki).
 • Vzorčna notranja pravila nimajo omejitev glede na vrsto gradiva, ki je predmet zajema in e-hrambe (pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, uradne evidence, spletno gradivo, elektronska pošta,…)
 • V vzorčna notranja pravila so vključeni in dokumentirani postopki zajema in hrambe gradiva za vsa področja, ki so omenjena v prejšnji alineji.
 • Vzorčna notranja pravila pokrivajo poslovanje vseh organov občine (občinski svet, nadzorni odbor, župan), kot tudi delo občinske uprave.
 • Zagotovljena je pregledna oblika VNP in jasna navodila za personalizacijo gradiva VNP.

V sodelovanju s podjetjem Virtuo d.o.o. bomo dodatno zagotovili izvedbo brezplačnih delavnic za predstavitev področja in vsebine notranjih pravil ter predstavitev gradiva Vzorčnih notranjih pravil z namenom, da pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Ker je stanje na tem področju po občinah različno in nekatere potrebujejo več ali manj pomoči pri uvajanju, je SOS prav tako pozvala različne zunanje izvajalce, ki se ukvarjajo z notranjimi pravili, da nam predložijo svoj interes in strukturo ponudbe, različni ponudniki z VNP namreč ponujajo različne storitve (uvajanje, usposabljanje, revizije, arhiviranje,…) in to različno vrednotijo. Občine bomo v kratkem seznanili tudi s prejetimi ponudbami oziroma s celotno zbrano ponudbo.

 

Komisija SOS za turizem o predlogu zakona 1/4

Na pobudo SOS je v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v ponedeljek 19. decembra 2016 potekala seja komisije SOS za turizem z eno točko dnevnega reda, to je predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Sestanek je bil sklican z namenom izmenjave mnenj in stališč med občinami in pripravljavci zakonskih sprememb. V Sekretariat SOS smo namreč prejeli že veliko predlogov in pripomb ter vprašanj, za katere smo ocenili, da zahtevajo obrazložitve. Na sejo so bili ob članicah in članih komisije vabljeni tudi predstavniki občin, ki so že poslali pripombe k predlogu zakona.

Državna sekretarka MGRT Eva Štravs Podlogar je pozdravila prisotne in povedala, da bodo prisluhnili predlogom in pripombam ter obrazložitvam, vendar se na sestanku, kot pripravljavci sprememb ne bodo opredeljevali. Predsednik komisije Peter Misja je povzel ključne vsebine in spremembe, ki so bile naslovljene na SOS s strani občin in ki se jim zdijo sporne:

 1. pavšalne turistične takse
 2. višina in delitev turističnih taks z STO
 3. oprostitve in znižanja turističnih taks
 4. liberalizacija turističnih vodnikov in
 5. destinacijske organizacije

K posameznim točkam je potekala razprava s pripravljavci, po kateri je komisija oblikovala predloge, ki so za občine sprejemljivi in bodo v pisni obliki naknadno naslovljeni pripravljavcem še v času javne razprave.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma – vprašalnik 1/5

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Delo na projektu se je začelo konec novembra in bo končano junija 2017. Izvajalec strategije je Konzorcij, ki ga sestavljata Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF) in Horwath HTL.

Skupnost občin Slovenije je pripravljavce obvestila o delavnici za občine, posvečeno Strategiji razvoja turizma, ki jo je SOS organiziral marca letos v Medvodah in jih seznanil s  Povzetkom delavnice SOS, kot priporočilom pripravljavcem nove strategije razvoja turizma.

Z namenom zbrati mnenja in predloge za strateški razvoj turizma v Sloveniji, so pripravili vprašalnik s prošnjo in povabilom, da si vzamete nekaj časa in tako sodelujete v procesu oblikovanja strategije in pri pripravi dokončnega dokumenta.

V vprašalnik lahko vstopite na povezavi:

http://www.surveygizmo.com/s3/3228225/StrategijoSlovenija

Odgovore bodo zbirali do 10. januarja 2017.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Priporočilo o organiziranju in delovanju informacijskega centra 2/1

Obveščamo vas, da so na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdelali Priporočilo o organiziranju in delovanju informacijskega centra. Dokument je bil sprejet in podpisan dne 13.12.2016 in je objavljen na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, najdete pa ga tudi na tej povezavi.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 2/2

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na:

 • obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK,
 • postopke, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije,
 • institut nasprotja interesov in
 • institut prijave, nadzora in objave podatkov premoženjskega stanja v zakonu določenih uradnih oseb.

Tukaj najdete BESEDILO predloga. Vljudno vas naprošamo da predlog pregledate in nam vaše pripombe in stališča z argumentiranimi obrazložitvami posredujete najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Načrt in program namakanja do leta 2020 z OP 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javno razgrnitev predloga načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program.

Priloge najdete na sledečih povezavah:

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020
Okoljsko poročilo
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja
Mnenje o ustreznosti

Vljudno vas naprošamo za vaše komentarje z obrazložitvami najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Javna predstavitev “Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji” 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da bo potekala javna predstavitev “Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji”, ki jo organizira Ministrstvo za okolje in prostor in bo potekala v sredo, 21. decembra 2016 s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Agencije RS za okolje (velika sejna soba 4. nadstropje) Vojkova 1b, Ljubljana. Vabilo najdete na sledeči povezavi: Vabilo

Ministrstvo se zaveda, da brez obsežne in javne razprave o določitvi vodnih zemljišč celinskih voda, take naloge ni mogoče kvalitetno opraviti, zato vabi vse zainteresirane, da podajo svoje pripombe, predloge in komentarje na prvi predlog določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Republiki Sloveniji. Gradivo najdete tukaj:
Predlog določitve vodnih zemljišč (meni desno spodaj)
Celotna dokumentacija z metodologijo za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč

Javna razgrnitev bo trajala do 27. decembra 2016. Vaše pripombe, predloge in komentarje lahko pošljete na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 27.12.2016 do 12.00 ure.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v javni razpravi 2/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ključne novosti predloga zakona so:

 • ureditve izjem od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov (v zvezi z organiziranjem šolskih, društvenih in podobnih izletov),
 • dvig turističnih taks,
 • deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec,
 • poenostavitev pogojev za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev.

Osnutek zakona je od danes objavljen tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 6.1.2017.

Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi 2/8

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi. Besedilo najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe/predloge na predlog Uredbe posredujete najkasneje do srede, 11.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil s strani poslanca predložen v Državni zbor Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.
Poglavitna novost, ki jo prinaša predlog zakona, je določitev primera, ko občina na svojem območju ni dolžna zgraditi oziroma vzpostaviti zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če je na območju sosednje občine že vzpostavljen zbirni center in je večji od potreb prebivalcev te občine, se obe občini lahko pisno dogovorita, da se en zbirni center v okviru izvajanja javne službe uporablja za odlaganje odpadkov prebivalcev obeh občin. Prav tako se občini lahko dogovorita, da skupaj na novo zgradita oziroma vzpostavita skupni zbirni center.

Celotno besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča na predlog posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog družinskega zakonika 2/10

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na Državnem zboru v obravnavi Predlog družinskega zakonika (DZ). Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da besedilo preučite in nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nov Osnutek Zakona o gasilstvu 2/11

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu. Osnutek zakona in njegove obrazložitve si lahko pogledate na spodnjih povezavah.

Besedilo osnutka zakona se nahaja na tej povezavi.

Kratko obrazložitev sprememb in dopolnitev ZGAS po členih se nahaja tukaj.

Vaše pripombe in predloge za spremembo zakona prosim posredujte najkasneje do petka, 20. januarja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

11.1. / ODPOVEDAN – Poslovni protokol 3/1

Vsak se pri svojem delu dnevno srečuje s situacijami, kjer je potrebno dobro poznavanje protokolarnih pravil, pa naj bo to v obliki komunikacije, sestankov in drugih dogodkov. Pri tem je pomembno spoznanje, da imamo protokolarna pravila zato, da nam pomagajo in ne da nas omejujejo. Zato Skupnost občin Slovenije vabi vse zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane, da se udeležijo seminarja na temo POSLOVNEGA PROTOKOLA, ki bo potekal v sredo, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Na seminarju bo predavala strokovnjakinja za protokol gospa Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 9.1.2017 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

17.1. / Posvet za županje in župane – Občine prihodnosti 3/2

Spoštovane županje, spoštovani župani,

na Skupnosti občin Slovenije z željo, da bi bilo leto 2017 kar najbolj sodelovalno in vključujoče, organiziramo za županje in župane, med različnimi ravnmi odločanja pa tudi sektorji, enodnevno druženje, ki bo potekalo 17. januarja 2017, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Na področju pristojnosti in nalog občin ter njihovega financiranja se dogajajo, pa tudi načrtujejo, številne pomembne novosti. Tako je na finančnem področju pred nami prehod iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na sistem obdavčitve nepremičnin, novosti v zakonu o javnih financah v povezavi z že sprejetim zakonom o fiskalnem pravilu, … zato menimo, da je potreben razmislek o obstoječem sistemu financiranja občin (enotnost/različnost), razmislek o morda nujnih spremembah sistema financiranja občin v povezavi z uvedbo davka na nepremičnine in razmislek o možnosti uvedbe občinske urbane takse kot instrumenta vodenja razvojne politike v občinah. Prav tako se s svetlobno hitrostjo dogaja digitalna transformacija, ki zahteva tudi od občin znatno krepitev kompetenc zaposlenih, razmislek o reorganizaciji obstoječih poslovnih procesov, o uvajanju novih, inovativnih oblik upravljanja, naročanja, izvajanja in spremljanja učinkov.

K pogovoru in skupnemu razmisleku o naslovljenih izzivih smo povabili Ministrico za finance, Matejo Vraničar Erman in Ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, ki sta ob drugih vabljenih uglednih gostih povabilo sprejela, da skupaj z vami, županje in župani začrtamo najboljšo smer v prihodnost.

Program posveta za županje in župane, Občine prihodnosti

Vljudno vabljeni!

20.1. / ABC vodenja delavnic 3/3

Vas zanima kako iz skupin izvabiti večji ustvarjalni potencial in uglasiti različne glasove?

 

Želite spoznati tehnike za bolj učinkovito delo v skupini?

 

 

Vabimo vas na 1-dnevno delavnico

ABC vodenja delavnic

Osnove načrtovanja in moderiranja procesov vključevanja javnosti

20. januarja 2017 od 9. do 17. ure, v Razstavišču MO Maribor, Grajska ul. 7, Maribor

Delavnica je namenjena:

vsem, ki se srečujejo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov ter želijo spoznati teoretske osnove vodenja skupin, vlogo moderatorja, osnovne moderatorske tehnike, ki so uporabne za managerje, moderatorje, vrhunske svetovalce, trenerje, projektne, timske vodje…

Vsebina delavnice:

Osnove in napotki za uspešno skupinsko delo

 • Značilnosti, razvoj, odločanje in pristojnosti v skupinskem delu in vključevanju javnosti
 • Obvladovanje in uravnotežanje različnih osebnostnih tipov v skupinah
 • Vloga, veščine in kompetence moderatorja
 • Orodja in pripomočki

Tehnike spodbujanja pozitivne skupinske dinamike, porajanja idej in doseganja soglasij v moderiranju skupinskih procesov: ledolomilci (Icebreakers), zamejitev varnega komunikacijskega prostora (Safe Space), temeljna skupinska tehnika (NGT, Nominal Group Technique), razvrščanje po sorodnosti (Affinity Mapping), vrtiljak (Caroussel).

Način dela je izrazito izkustven: temelji na simulacijah, ki jim sledijo analitično-teoretične predstavitve in pogovori med udeleženci. Takšen način omogoča ozaveščanje, integracijo in nadgradnjo izkušenj udeležencev.

Vodja delavnice

Vida Ogorelec je izkušena moderatorka in procesna svetovalka za sodelovanje javnosti. Verjame v moč skupinskega dela in uspehi njenih delavnic to potrjujejo. V zadnjih dvajsetih letih je načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela v organizacijah in sodelovanja javnosti (predvsem strateškega načrtovanja in vzpostavljanja partnerstev). Vodila je prva temeljna usposabljanja za moderiranje v Sloveniji in leta 2002 kot prva v Sloveniji pridobila mednarodna certifikata Certified Professional Facilitator (CPF) in Public Participation Certificate (PPC). Je članica Mednarodnega združenja moderatorjev (IAF) in Društva moderatorjev Slovenije. Po izobrazbi je univ. dipl. inž. arh. z magistrsko diplomo MFA na Academy of Art College, San Francisco, ZDA.

Vabilo s programom je na tej povezavi.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest, najkasneje do srede, 18. januarja 2017.

31.1. / Upravni postopek v praksi 3/4

Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo na konkretnih primerih v praksi. Obnovitev znanja na področju upravnega postopka v občinah je še kako pomembna za zaposlene v občinskih upravah, zato vas Skupnost občin Slovenije vabi na osvežitveni seminar z naslovom “Upravni postopek v praksi“, ki bo potekal v torek, 31.1.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do petka, 27.1.2017 s prijavnico spodaj.

DOGODKI DRUGIH

12.1./ Strategija kot zagon celovite energijske prenove stavb 4/1

Sklepni poslovni dogodek projekta BUILD UPON, na katerem bodo strnili izsledke dosedanjih poslovnih dogodkov, oziroma delavnic bo potekal v četrtek, 12. januarja 2017.

Tema zadnjega poslovnega dogodka je “Strategija kot zagon celovite energijske prenove stavb (in gospodarstva)”, cilj pa bo oblikovanje končnih priporočil za vlado, katere naloga bo v kratkem, da naroči izdelavo naslednje, 2. zapovrstne nacionalne strategije prenove stavb.

Celotni program si lahko ogledate tukaj, prijavnico pa najdete na tej povezavi.

VLADA RS

Informacija o delu Vlade RS 5/1

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Vlada je na dopisni seji dne, 19.12.2016, določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – nujni postopek in ga posreduje Državnemu zboru.

Večina dogovorjenih ukrepov se izteče s 31.12.2016. Sprostitev vseh ukrepov bi pomenila, da bi se stroški dela v javnem sektorju v letu 2017 povečali za 215 mio EUR, kar je kljub predvideni gospodarski rasti javnofinančno nevzdržno. Za dosego javnofinančnih ciljev za leto 2017 pa je treba uveljaviti zakon najkasneje do 1.1.2017. (Vir: Vlada RS, ab)

Informacija o parafiranem Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju

20.12.2016 se je Vlada RS seznanila z informacijo o parafiranem Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju ter predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Finančni učinek parafiranega Dogovora znaša 56 milijonov  eur v letu 2017. Če do dogovora s sindikalno stranjo ne bi prišlo, potem bi se javnofinančni odhodki v letu 2017 povišali za 215 milijonov eur. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Možnosti za financiranje projektov ZIR 6/1

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 6/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 6/3

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 6/4

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 6/5

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/6

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Podaljšan javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 6/7

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Končni rok za prijavo operacij v okviru povabila je bil prestavljen iz 12. decembra 2016 na 12. januar 2017.

NOVICE DRUGIH

Nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč v letu 2016 7/1

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od marca do decembra letos izvajala nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč. V akciji je sodelovalo 59 gradbenih inšpektorjev, ki so odprli 439 postopkov, od teh 409 upravnih inšpekcijskih postopkov in 30 prekrškovnih postopkov. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, in sicer na spoštovanja določb Zakona o graditvi objektov in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, med katere sodi tudi Pravilnik o gradbiščih. Več… (Vir: MOP)

Najuspešnejša država pri ohranjanju naravnega okolja je Slovenija 7/4

Londonski inštitut Legatum vsako leto izračunava indeks uspešnosti držav na svetu na podlagi rezultatov s področja gospodarstva, podjetništva, izobraževanja, zdravja, varnosti, osebne svobode, socialnega kapitala, upravljanja ter ohranjanja in varovanja naravnega okolja. Med 30 najuspešnejšimi prevladujejo evropske države, Slovenija se je uvrstila na 20. mesto.

Slovenija je bila pri izrabi narave za izboljšanje blaginje svojih prebivalcev prepoznana kot najboljša, ocenili so, da je ustvarjanje naravnih parkov v Sloveniji povečalo zdravje in srečo ljudi, hkrati pa je spodbudilo rast turizma, kar se v končni fazi pozna tudi na samem državnem premoženju.  (Vir: STAkrog)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.