V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BISTRICA OB SOTLI, CERKVENJAK, GORNJI GRAD, KUZMA, MISLINJA, NAKLO, PREVALJE, RAZKRIŽJE, SLOVENSKE KONJICE, ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠKOFJA LOKA TIŠINA in ŽELEZNIKI

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS 2017 1/1

V torek, 20.6.2017 je v prostorih Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v Postojni potekala redna letna skupščina SOS, ki jo je gostil župan občine Postojna, Igor Marentič.

Na skupščini so županje in župani občin članic SOS uvodoma obravnavali in potrdili delovne dokumente ( Poslovnik o delu skupščine SOS, Poročilo o delu SOS v letu 2016, Načrt dela SOS za leto 2017,…), v nadaljevanju pa razpravljali o možnih spremembah Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Na to temo sta se skupščine udeležila tudi mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko pri SVRK in mag. Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj. Mag. Bojan Suvorov je predstavil razloge in potek predvidene spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Povedal je, da zaradi tehnične prilagoditve, ki jo moramo dokončati do konca tega leta, Sloveniji pripada dodatnih 56 mio. € evropskih sredstev, ki jih bo država usmerila v ustvarjanje pogojev za izvedbo ključnih investicij (drugi tir), v spremenjene predpostavke glede uporabe finančnih instrumentov ter pripravo podlag za dogovor za razvoj regij. Sredstva namenjena dogovorom za razvoj regij v okviru operativnega programa se bodo alocirala predvsem na osnovi predlogov občin znotraj kohezijskih regij, z izjemo predloga države za projekte regijske mobilnosti z močno regionalno komponento. Vlada je že potrdila izhodišča za spremembo Operativnega programa in predvidene prerazporeditve med vsebinami, SVRK pa mora pripraviti spremembo partnerskega sporazuma s kohezijskima regijama ter jo v skladu s sprejetimi izhodišči tehnično uskladi in posredovati v potrditev Evropski komisiji. Vlada je potrdila dodelitev dodatnih pravic porabe v višini 225 mio. €. Povedal je, da SVRK predvideva v mesecu juliju formalno vložitev v proceduro na Evropski komisiji, predvideva pa se, da bo potrditev s strani Evropske komisije (EK) podana meseca oktobra 2017.

Dr. Ivan Žagar je izpostavil, da je sprememba Operativnega programa z vidika lokalnih skupnostih bila nujna zaradi dosedanjega slabega črpanja na nekaterih področjih (na kar je bilo opozarjano že ob prvih pogajanjih kohezijskih regij za veljavno perspektivo, vendar brez posluha države), pri tem pa bodo sredstva črpana na 5 prednostnih oseh, kar bo lokalnim skupnostim omogočilo, da uresničijo vsaj del razvojno – investicijske zaveze, ki jo je sicer sprejela država v odnosu do Evropske komisije (npr. izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav), za spodbujanje podjetništva, multimodalne urbane mobilnosti naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam in varstvo biotske raznovrstnosti. Županje in župani so v razpravi sicer pozdravili prepotrebno spremembo Operativnega programa, obenem pa opozorili na dejstvo, da prerazporeditev sredstev še vedno ne ustreza dejanskim potrebam na terenu. Ponovno so opozorili, da se bodo čez dobro leto na evropskem nivoju že pričela pogajanja za novo perspektivo, pri usklajevanju katere pa morajo lokalne skupnosti, ki so gonilo razvoja v državi, imeti bolj prepoznano partnersko vlogo. Zaradi finančne podhranjenosti preteklih nekaj let namreč ne bo mogoče računati na investicije, ki bi jih lahko financirale občine same.

Županje in župani so v skladu z razpravo oblikovali tudi skupno izjavo, v kateri zahtevajo spoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti, torej sodelovalni odnos med vlado in občinami, oblikovanje pokrajin/regij, predvsem pa, da vlada občinam zagotovi dostop do evropskih sredstev in nemudoma ustavi tekoče finančno obremenjevanje lokalnih skupnosti ter pristopi k dogovoru, kako bo v naslednjih treh letih, glede na postopni dvig gospodarske rasti, nadoknadila ustvarjen manko financiranja lokalnih skupnosti, da bodo te lahko zagotavljale nemoteno izvajanja tekočih nalog in razvoj lokalnega okolja, s tem pa skladni razvoj celotne države (SKUPNA IZJAVA Z ZAHTEVAMI ŽUPANJ IN ŽUPANOV).

Do galerije slik s skupščine dostopate tukaj.

ŽUPANJE IN ŽUPANI O REVIZIJAH GLEDE FINANCIRANJA PRIMERNE PORABE OBČIN IN UČINKOVITOSTI UREJENOSTI POSTOPKOV PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 1/2

V torek, 20.6.2017, po zaključku redne letne skupščine SOS, v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Računskega sodišča Republike Slovenije, potekalo srečanje županj in županov na temo opravljenih revizij glede financiranja primerne porabe občin v 2014/2015 in učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin.

Uvodoma je Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS povedal, da je revizija financiranja primerne porabe pokazala, da naloge, katerih stroški se upoštevajo v postopku določitve povprečnine, niso jasno določene. Izpostavil je, da občine tudi nimajo možnosti, da bi vplivale na obseg nalog, ki bi jih naj opravljale ali zgolj v minimalnem obsegu. Ministrstvo za finance pa po ugotovitvah Računskega sodišča tudi ni izkazalo ali in kako so bili upoštevani stroški nalog, določenih z zakoni, prav tako pa pri določitvi povprečnine ni upoštevalo ne kakovosti ne učinkovitosti njihovega izvajanja. Povedal je, da glede revizije primerne porabe občin pričakujejo opredelitev Ministrstva za javno upravo do obveznih nalog, ki bi jih občine morale izvajat (pripravi se naj katalog nalog z opisom), le -to pa bi bila lahko podlaga za vrednotenje nalog, v sodelovanju z Ministrstvom za finance pa se naj izvedejo ukrepi za njihovo izvedbo. Posebej je poudaril, da je naloga države, da izvede analize in ne naloga občin ali reprezentativnih združenj. Izpostavil je, da če ministrstvi ne bosta izvedli popravljalnih ukrepov, bo Računsko sodišče RS predlagalo razrešitev resornega ministrstva.

Mag. Aleksej Šinigoj, vrhovni državni revizor je v nadaljevanju podrobneje predstavil revizijo primerne porabe občin, ter izpostavil, da so ugotovili, da postopek določitve povprečnine ni jasen, saj obstajajo različne interpretacije ter da so nejasno določene naloge, katerih stroški se upoštevajo pri določitvi povprečnine. Naloge občin namreč v področni zakonodaji niso določene tako, da bi bilo mogoče stroške za njihovo izvedbo nedvoumno razmejiti na tiste, ki se upoštevajo pri določitvi povprečnine, in druge stroške, niti ni nedvoumno jasno v kakšnem obsegu naj bi občine svoje naloge opravljale. Povedal je, da se je preveč časa namenjalo tolmačenju katere naloge šteti, in premalo temu, da se bi opravile potrebne analize.

Revizija je pokazala tudi, da se sicer pri sistemu primerne porabe uporablja korekcijske faktorje in institut solidarnostne izravnave kar v določeni meri zagotavlja, da je primerna poraba prilagojena objektivnim okoliščinam posamezne občine, vendar je obenem Računsko sodišče ugotovilo, da bi sistem z nekaterimi spremembami deležev faktorjev lahko zagotovil boljše upoštevanje razlik med občinami. Ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo, pa učinkov korekcijskih faktorjev ni spremljalo in izboljševalo.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da v predpisih, ki urejajo postopek določitve povprečnine ni jasno določen vrstni red aktivnosti (najprej dogovor med vlado in reprezentativnimi združenji/skupnostmi občin o povprečnini in nato izračun povprečnine ali najprej izračun in nato dogovor), nejasno pa so uporabljeni tudi izrazi, kar omogoča različne interpretacije o tem, kakšen mora biti postopek določitve zneska povprečnine, ki se vključi v zakon o izvrševanju proračuna.

V nadaljevanju sta odziv na izsledke revizije predstavila tudi predstavnika državni sekretar na Ministrstva za javno upravo, dr. Nejc Brezovar in državna sekretarka na Ministrstvu za finance, mag. Saša Jazbec.

Dr. Nejc Brezovar je v imenu Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno tudi za sistem lokalne samouprave izpostavil, da je ministrstvo že pristopilo spremembam zakonodaje na področju financiranja občin skozi spremembe Zakona o financiranju občin in sprememb Pravilnika za določitev podprogramov, ki se upoštevajo pri določitvi povprečnine, vlada pa je sprejela tudi  spremembe Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade, skozi katerega zagotavlja usklajevanje ali vsaj posvetovanje s predstavniki lokalnih skupnosti, kadar gre za zakonodajne spremembe, ki se dotikajo njihovega delovanja. Glede upoštevanja korekcijskih faktorjev pri določitvi povprečnine (ti upoštevajo dolžino lokalnih cest, gostoto naseljenosti, delež starejših in delež mlajših prebivalcev) je izpostavil, da zaradi raznolikosti lokalnih skupnosti po mnenju ministrstva ni mogoče upoštevati bistveno več ali bistveno drugačnih faktorjev. Mag. Saša Jazbec je navrgla, da sektor lokalnih skupnosti spada pod sektor država, zato so solidarnostno nosile breme države v času najhujše gospodarske krize, ko je država zbrala manj sredstev iz naslova dohodnine.

Do ugotovitev računskega sodišča so se opredelili tudi prisotne županje in župani. V zvezi z ugotovitvami revizije postopka primerne porabe so izpostavili, da so ugotovitve Računskega sodišča pomembna potrditev vseh tistih argumentov, s katerimi je Skupnost občin Slovenije na pogajanjih za povprečnino Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo vseskozi opozarjala na izjemne vrzeli na področju financiranja občin in zaradi takšnega stanja povzročene razvojne neenakosti lokalnih skupnosti.

Zato so županje in župani ministrstvi pozvali k ustavitvi postopkov sprejemanja Zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi, in pravilnika o podprogramih, saj predstavljajo pomemben poseg v organiziranje in financiranje občin in ne temeljijo na analitičnem pregledu zdajšnjega stanja. Zahtevali so tudi, da se končno pripravi pregled vseh nalog in pristojnosti občin in se končno pristopi k analizi sistema financiranja z vidika sistema samega in z vidika sorazmernosti virov financiranja z nalogami, ki jih občine opravljajo. V zvezi z usklajevanjem z reprezentativnimi skupnostmi občin so pozvali, da se trend zmanjševanja standardov dialoga med državo in občinami, tako na področju sistemske ureditve pogajanj za višino povprečnine kot drugod, mora prenehati.

Težavnost pogajanj, nezadovoljstvo z doseženim na eni ali drugi strani, je nesprejemljivo reševati tako, da princip pogajanj v sistemu popolnoma izničiš.

Dr. Miroslav Kranjc je v nadaljevanju predstavil revizijo učinkovitosti urejenosti postopkov prostorskega načrtovanja občin. Na podlagi analize stanja je Računsko sodišče ugotovilo, da 82 občin do konca leta 2015 še ni sprejelo prostorskega načrta, nekaj občin še sploh ni pričelo s pripravo. Glavne težave, ki jih je Računsko sodišče v postopku revizije ugotovilo je dejstvo, da nosilci urejanja prostora ne izdajajo mnenj v zakonsko določenih rokih, da ni zagotovljenega mehanizma reševanja nesoglasij med občino in nosilci urejanja prostora ali med več nosilci urejanja prostora, prav tako pa ni zagotovljena celostna obravnava vseh interesov v postopku prostorskega načrtovanja z namenom zasledovanja načel trajnostnega razvoja. Poudaril je, da je ključni faktor za dolgotrajnost postopkov, postopek izvedbe celostne presoje vplivov na okolje, ki bistveno podaljša postopek sprejemanja občinskega prostorskega načrta. Kot pomanjkljivost postopka pa je bilo ugotovljeno, da se javnost formalno vključi v postopek šele po dopolnjenem osnutku OPN, ko občina novih pobud in večjih sprememb ne more več vključiti v OPN, ne da bi postopek vrnila v fazo osnutka, da Ministrstvo za okolje in prostor še ni ugotavljalo kaj je vzrok dolgotrajnih postopkov ter, da država še ni vzpostavila prostorsko – informacijskega sistema, niti ni pripravila državnega strateškega prostorskega načrta ali državnega prostorskega reda.

V zvezi z ugotovitvami revizije učinkovitosti urejenosti postopkov prostorskega načrtovanja občin so županje in župani izpostavili, da je tudi na to problematiko Ministrstvo za okolje in prostor bilo v preteklosti velikokrat opozorjeno ter, da je že v letu 2013 predsedstvo Skupnosti občin Slovenije sprejelo sklep, s katerim je pozvalo Vlado RS, naj nemudoma pristopi k oblikovanju nad-resornega organa na področju prostorskega načrtovanja in gradnje ter s tem naredi najbolj odločilen korak k omogočanju hitrejše priprave občinskih prostorskih načrtov. Da je potrebno tako dolgo čakati na spremembo namenske rabe zemljišča in druge urbanistične pogoje, namreč ni na nobenem drugem področju bolj škodljivo kot na gospodarskem.

Do galerije slik s srečanja z Računskim sodiščem RS dostopate tukaj.

Sestanek na temo novel ZLS in ZLV 1/3

 

Dne 22.6.2017 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek na temo novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Sestanka sta se v imenu SOS udeležila Darko Fras, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Na usklajevalnem sestanku so bile izpostavljene predlagane spremembe ZLS, ki so z vidika skupnosti občin nepremišljene in nedodelane ter brez tehtnih obrazložitev, čemu so in kateri cilj se z njimi zasleduje. Med temi so spremembe določil 53. in 54. člena, ki opredeljujeta vire financiranja občin. Skupnost odločno nasprotuje spremembi oziroma črtanju določil, namreč temeljni sistemski predpis mora vsebovati sistemsko opredelitev virov financiranja občin. S črtanjem določil gre za očitno zmanjšanje finančne avtonomije občin. Rečeno je bilo, da bosta določili verjetno ohranjeni v zakonu, dokler ne bo dorečena in ugotovljena bolj konsistentna rešitev. Prav tako so predstavniki skupnosti izpostavili predlog obveznega participativnega proračuna. Sicer se podpira večajoči se trend sprejemanja participativnega proračuna, ki dejansko spodbuja neposredno demokracijo in omogoča najbolj neposredno soodločanje, vendar so opozorili, da »administrativni« način, ki ga predvideva MJU deluje precej omejujoče in ne dopušča nikakršne fleksibilnosti pri odločanju o načinu izvedbe takšne participacije občanov. Pripravljavec bo o predlogu kot takšnem razmislil in preučil alternativne rešitve.

S črtanjem 19. c člena pripravljavec ukinja pravno subjektiviteto ožjim delom občin, pri tem se ugotavlja, da so prakse in izkušnje glede pravnega statusa ožjih delov občin različne. Predstavniki predlagajo, da se ohrani sedanja ureditev in da imajo občine zakonsko možnost, da se same odločajo, ali bodo ožjim delom občine podelile pravno subjektiviteto ali ne. Prav tako pa se določila glede nalog in delovanja ožjega dela občine omejuje zgolj na ožje dele občin, ki imajo (voljen) svet; v določila je potrebno zajeti tudi krajevne, vaške skupnosti in odbore, torej kjer predstavniki niso voljeni.

Spremembe določil o ustanovitvi in delovanja interesnih zvez so nedodelane in nejasne, prav tako bi moral biti jasno opredeljen njihov namen. Zakonske določbe je potrebno oblikovati tako, da bi se z interesnimi zvezami omogočilo povezovanje in vključevanje različnih »paralokalnih« institucij, kot so regionalne razvojne agencije, energetske agencije, itd. Potrebno je prilagoditi njihovo organiziranost, da bodo dejansko zaživele.

Vse tri skupnosti menijo, da določilo po katerem bi naj skupnosti/združenja v roku 6 mesecev posredovala izjave članic o določitvi reprezentativnosti nepremišljeno in neutemeljeno, utemeljitev pripravljavca pa zavajajoče. S tem se določa dodatno delo in nepotrebno administracijo občinam kot tudi združenjem. Ukrep ne gre nikakor v smeri oblikovanja enega močnega združenja in zmanjšanja števila sogovornikov ter zastopanja enotnih mnenj pred državnimi organi. Določilo zato ostaja odprto.

Skupnosti se strinja s predlogom novele ZLV v delu, ki se nanaša določitev stalnega termina rednih lokalnih volitev.

Ministrstvo bo izpostavljeno preučilo in v kratkem posredovalo nove predloge novel.

Odprt razpis za pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA 1/4

Razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2017-2021, je ponovno odprt! Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. To so: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

Prav tako je odprt javni poziv za Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za tiste občine, ki ste certifikat prejele leta 2013 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.

Rok za prijave je 5. september 2017.

OPOMNIK- Anketa o stanju kompetenc v občinah 1/5

V opomnik vsem občinam ponovno objavljamo prošnjo za sodelovanje, ki zahteva vsaj 20 minut vašega časa, da nam pomagate pri vzpostavitvi pregleda kompetenc funkcionarjev in zaposlenih v občinskih upravah z izpolnitvijo ankete. Namenjena je tako županjam in županom, kot vsem zaposlenim v občinskih in mestnih upravah, na različnih področjih. Prosimo, da povezavo do vprašalnika posredujete sodelavkam in sodelavcem, ter jih spodbudite k izpolnitvi.

Na SOS in v projektni pisarni PROPI se zavedamo vedno večjega števila razvojnih nalog in odgovornosti, s katerimi se soočate v občinah. Dogajajo se velike in hitre spremembe, ki vplivajo tako na občanke in občane, na vaša lokalna podjetja in druge deležnike. Novi ekonomski modeli, kot je delitvena ekonomija v povezavi z digitalno revolucijo zahteva tudi v občinah nove, drugačne poslovne modele, organizacijo in procese dela v občinskih in mestnih upravah in sodelovanja le-teh z svojimi lokalnimi in nacionalnimi deležniki.

Spremembe so že prisotne in nujno potrebno je nadgraditi kompetence, da nas “čas ne povozi”. Zato vzpostavljamo pregled stanja, da od temeljev potegnemo črto navzgor. Naj si bodo to usposabljanja, ali pogajanja z državo po nujni sprostitvi omejitev zaposlovanja novih kadrov s primernimi kompetencami, ali novih možnosti pri oblikah zaposlovanja, ali kakšna kombinacija naštetega.

Vendar moramo najprej vedeti kje smo danes in to na reprezentativnem vzorcu. Še enkrat vas prijazno prosimo za nekaj vašega dragocenega časa in iskrene odgovore v anketi, izpolnjeni do konca.

Zaključek usposabljanja članic NALAS za črpanje EU sredstev 1/6

Skupina projektnih vodij v okviru mreže NALAS, sestavljena iz predstavnikov asociacij lokalnih skupnosti JV Evrope, katere član je tudi SOS, je nepogrešljiv vir pri zbiranju sredstev in reševanju vprašanj lokalne samouprave na ravni EU. NALAS se zavzema za krepitev kapacitet te mreže, da bi dosegli še boljše rezultate. Zaključna, evaluacijska delavnica v okviru projekta usposabljanja za članice NALAS, ki ga financira GIZ ORF-MMS, je potekala v Ohridu 21. in 22. junija 2017.

Skupna je prvi dan srečanja podrobno pregledala izvedene aktivnosti in dosežke, med katerimi je oddana prijavnica na razpis Interreg Donava s projektnim predlogom SUCCEED. Projektni predlog se osredotoča na trajnostni turizem, vodilni partner projekta pa je SOS. Drugi dan se je skupina posvetila načrtovanju prihodnjih aktivnosti. Oblikovan je projektni predlog, ki bi začete aktivnosti usposabljanj nadaljeval in izpopolnil. Predlog bo posredovan na GIS s prošnjo za nadaljnjo finančno podporo.

Članice in člani skupine so si bili enotni, da je bil glede na serijo srečanj najbolj učinkovit način »learning by doing« na konkretnem primeru priprave prijavnice za projekt SUCCEED, zato so za morebitno nadaljevanje projekta predlagali naslednje korake:

 1. identifikacija skupnih potreb in problemov NALAS in njenih članic ter ključnih deležnikov
 2. identifikacija ustreznih EU virov za naslavljanje le-teh
 3. oblikovanje projektnih predlogov – vsaj dveh je bil predlog in v nadaljevanju h konkretnim projektnim predlogom
 4. oblikovanje konzorcijev ter nadaljnji koraki za pripravo konkretnih prijavnic, proračunov in vsega kar je potrebno za uspešno prijavo z metodo »learning by doing« s pomočjo zunanjih svetovalcev.

Po uspešno zaključeni prvi fazi usposabljanja se iz SOS zahvaljujemo tako ekipi GIS, kot NALAS za pridobitev novih znanj in uporabnih orodij za projektni management in se nadejamo nadaljevanju aktivnosti.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predloga ZLS in ZLV 2/4

Skupnost občin Slovenije vas seznanja, da sta v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah.

Besedilo predlogov najdete na sledečih povezavah:

1. predlog ZLS
2. predlog ZLV

Vaše komentarje in pripombe nam posredujte najkasneje do četrtka, 29.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o izobraževanju odraslih 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Zakona o izobraževanju odraslih, s katerim se ureja način uresničevanja javnega interesa na področju osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in neformalnega izobraževanja odraslih.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo, da nam pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 29.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o pitni vodi 2/7

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje nadaljnji postopek za sprejetje Uredbe o pitni vodi ustavilo zaradi pravnih zadržkov v fazi medresorskega usklajevanja. Ker jeseni poteče rok za prenos spremembe EU direktive o pitni vodi v nacionalni pravni red, so v javno obravnavo podali predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o pitni vodi. Spremenili se bosta samo prilogi II in III obstoječega pravilnika. Prosimo vas, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe, najkasneje do 30.6.2017.

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji 2/8

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji (RS), katere namen je zmanjšati negativne vplive prometa na okolje; doseči cilje v operativnem programu zmanjšanja toplogrednih plinov v RS; doseči cilje na področju zmanjševanja onesnaževal v prometu in prispevati k učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije.

Strategija zastavlja cilj, da se do leta 2030 v Sloveniji uvede vsaj 200.000 vozil na električni pogon in ustrezno število drugih vozil na alternativna goriva s katerimi bodo izpolnjene zahteve, ki jih je Slovenija sprejela na področju okolja. Predlog temelji na izčrpni analizi stanja in potencialov na tem področju, analize možnih scenarijev razvoja ter na tej podlagi ponuja sveženj več kot 50 ukrepov za spodbujanje postavitve infrastrukture in uporabe vozil na alternativna goriva. Temelji na podatkih o uporabi in zamenjavi vozil v zadnjem desetletju za katerega je značilno, da se vozila uporabljajo bistveno dlje kot v preteklem desetletju in se vozni park zelo hitro stara. Strategija obsega relevantne alternativne vire energije, ki poleg elektrike zajemajo še utekočinjen in stisnjen zemeljski plin in biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik. Spodbujanje rabe vseh teh goriv bo namreč pripomoglo tudi k doseganju širših energetskih ciljev, zlasti povečanja energetske učinkovitosti ter energetske varnosti, saj bo pripomoglo tudi k zmanjšanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv.

Strategijo najdete s klikom tukaj. Vljudno vas naprošamo za posredovanje vaših pripomb do 30.6.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih 2/9

Skupnost občin Slovenije je s strani Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov prejela v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP). Predlagane spremembe in dopolnitve ZTP-ja ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni že sedanja ureditev tega področja. Poglavitni cilj predlagane novele ZTP-ja je zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov.

Tukaj najdete:
predlog ZTP
osnutke podzakonskih aktov:

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nanj podate morebitne predloge v amandmajski obliki vključno z obrazložitvijo najkasneje do petka, 7.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o upravnem poslovanju 2/10

Ministrstvo za javno upravo nam je v pregled posredovalo Predlog Uredbe o upravnem poslovanju. Predlog Uredbe nam ponovno posredujejo v pregled, saj je pri medresorskem usklajevanju prišlo do več sprememb, s katerimi še občine niso bile seznanjene.  Ker želijo občine seznaniti z vsemi spremembami, so nam predlog ponovno posredovali v pregled.

Besedilo uredbe si lahko pogledate na spodnjih povezavah.

Osnutek Uredbe o upravnem poslovanju – spremembe

Predlog Okvir načrta klasifikacijskih znakov

 

Vaše predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. julija 2017.

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva 2/11

Obveščamo vas, da je na straneh e-demokracije objavljena Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, katere cilj je opredelitev in uskladitev ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden od ključnih gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi.

Strategija se nanaša na razvoj nevladnih organizacij in pri tem sledi širše sprejeti opredelitvi, po kateri je NVO vsaka organizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko obliko, ki je pravna oseba zasebnega prava, njeni ustanovitelji pa so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov ter v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji. Tej opredelitvi v Sloveniji ustrezajo društva, zavodi in ustanove.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše komentarje in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.7.2017.

DOGODKI SOS

4.7. / 1. Forum Slovenske Digitalne Koalicije 3/1

PRVI FORUM SLOVENSKE DIGITALNE KOALICIJE bo 4. julija ob 9. uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A.

Slovenija se mora uvrstiti na zemljevid razvoja, ki ga kot osnovno gorivo poganja digitalizacija. Zato je pred nami zahtevna naloga, ki je temeljnega pomena za naš razvoj. Skupaj bomo na forumu določili prednostna področja ukrepanja za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Sodelujte pri sooblikovanju razvoja digitalizacije Slovenije! Udeležite se 1. foruma slovenske digitalne koalicije!

Svojo udeležbo na dogodku sta že potrdila minister za javno upravo Boris Koprivnikar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Posamezne tematske sklope bodo moderirali Janez Križan, Jaka Repanšek in mag. Simon Delakorda. Dogodek bo povezoval Goran Novković.

Program

Udeležba na dogodku je brezplačna, vljudno pa vas prosimo, da se do vključno petka, 30.6.2017 prijavite preko spletnega obrazca.

Svojo podporo Slovenski digitalni koaliciji lahko izrazite preko spletne strani digitalna.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu: info@digitalna.si

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si je sestavljena iz deležnikov gospodarstva, znanosti, šolstva, državne uprave, javnega sektorja, lokalne samouprave in civilne družbe z namenom skupne podpore razvoju Slovenije in izvajanja strategije Digitalne Slovenije 2020.

S podpisom izjave o vzpostavitvi in sodelovanju pri Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si so 24. 11. 2016 k sodelovanju pristopili GZS v imenu Digitalnega partnerstva gospodarstva, ki zastopa vse deležnike iz gospodarstva, Vlada RS, Rektorska konferenca RS, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Skupnost občin Slovenije, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ter glasnik digitalne tehnologije.

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 3/2

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

16.6. - 25.6. / Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora 4/1

Objavljamo prejeto napoved online brezplačnega usposabljanja, ki ga organizira Doba fakulteta in bi utegnil zanimati članice SOS. V sodobnem svetu je sodelovanje posameznikov in skupnosti v procesih odločanja običajna stvar, na katero moramo biti pripravljeni. To velja tudi za odnos med lokalnimi skupnostmi in predstavniki občin.

V desetih dneh spoznajte ključne oblike participacije v urejanju prostora in metode vključevanja javnosti

Ljudje danes pričakujejo pojasnila in želijo soodločati o skupnih zadevah. Preden pridemo do skrajne točke – protesta, je iskanje rešitev lažje, še posebej, če poznamo sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora.

Če nismo izbrali prave oblike procesa participacije se nam lahko zgodi, da bo nekaj glasnih posameznikov pustilo vtis, da je cela soseska močno prepričana v določeno rešitev, četudi je večina rešitvi pravzaprav naklonjena.

Udeleženci boste po končanem modulu

1. Razumeli, v katerih primerih je skupnost smiselno povabiti k sodelovanju in v katerih ne.
2. Poznali ključne oblike participacije v urejanju prostora.
3. Poznali najpogostejše metode vključevanja javnosti v urejanje prostora.
4. Poznali bistvena pravila organizacije javne razprave.

Modul poteka v okviru 9. mednarodne virtualne poletne šole in je uvod v nov magistrski program Menedžment pametnih mest, ki ponuja celosten pogled na koncept pametnih mest.

Kdaj
16. junij do 25. junij 2017

Način izvedbe:
samo Online (brez odsotnosti od doma in iz delovnega mesta)

Kotizacija in prijava
Udeležba na modulu je brezplačna, a je število mest omejeno. Prosimo vas, da se na modul prijavite čimprej.

Izvajalec modula
dr. Aidan Cerar je med drugim vodil tudi proces vključevanja javnosti v oblikovanju celostnih prometnih strategij večih slovenskih občin. Sedaj se ukvarja s številnimi projekti urbanega razvoja in predava na slovenskih in tujih univerzah.

Zagotovite si svojo prosto mesto in se prijavite še danes >

 

 

28.6./ Mednarodni seminar o stanovanjski politiki 4/2

Vabimo vas, da se udeležite mednarodnega seminarja o stanovanjski politiki v povezavi z urbano agendo EU –  ‘Consultation on Urban Agenda Housing Partnership’, ki bo potekal v sredo, 28. 6. 2017, v Ljubljani.

Seminar je namenjen predstavnikom mest in držav Višegrajske skupine (Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška) ter Slovenije, Hrvaške, Bolgarije in Romunije. Potekal bo v angleščini, za tolmačenje v slovenščino bo poskrbljeno.

Glavne teme, ki jih bo seminar obravnaval so splošna stanovanjska politika, državna pomoč in financiranje. Prilagamo predvideni program na tej povezavi.

Prijavo lahko sporočite na naslov zala.jerman@gov.si, do petka 23. 6. 2017.

VLADA RS

140. redna seja 5/1

Sprejeto besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi

Vlada je sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi.

Vlada navaja, da so čakalne dobe v zdravstvu eden od ključnih problemov slovenskega zdravstvenega sistema. Sredstva za specializacije in pripravništva zdravnikov se bodo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja prenesla na proračun RS. S tem bi se naj odpravilo nesistemsko financiranje teh vsebin iz sredstev OZZ. Z razbremenitvijo zdravstvene blagajne se bo pripomoglo k povečanju števila zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, kar bo vplivalo na krajšanje čakalnih dob.

S predlogom se ureja tudi:

 • drugačen način razpisa specializacij – Ministrstvo za zdravje bo število novih mest za specializacije določilo na podlagi javljenih potreb izvajalcev zdravstvene dejavnosti, upoštevaje potrebe prebivalcev, mreže javne zdravstven službe ter podatkov iz registra zdravnikov. Razpis specializacij bo izvedla Zdravniška zbornica Slovenije. Slednja bo določala potek specializacije in skrbela za kakovost izvajanja specializacij.
 • uvedba dodatnega usposabljanja za mlade zdravnike – zdravnike, ki po pripravništvu in strokovnem izpitu niso uspeli pridobiti specializacije. Če bo usposabljanje vsebinsko ustrezno, se bo vštelo v specializacijo.
 • uvedba sekundariata, s čimer se uvaja pogoje za kadrovsko okrepitev zdravstvenega sistema
 • specializanti bodo lahko imeli opredeljene svoje paciente.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017

Vlada je na seji sprejela Sklepe o 200 spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017, ki so jih v postopku sprejemanja Splošnega dogovora opredelili partnerji. V postopku obravnave spornih vprašanj na arbitraži je za 18 spornih vprašanj doseženo soglasje oziroma je bilo sporno vprašanje umaknjeno.

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017 se določi povečanje zdravstvenih programov za določene izvajalce. Vključen je enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih dob (EDP) v letu 2017. Opredeljene so tudi širitve zdravstvenih programov na primarni in sekundarni ravni. Finančni učinek vseh predlogov v deležu OZZ za leto 2017 znaša 36,2 milijona eurov. Dodatno bo v letu 2017 18 milijonov eurov namenjenih za nagrajevanje zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev v okviru Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob in povečevanje kakovosti zdravstvene obravnave.

Zaključena pogajanja 18. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj

Vlada se je seznanila s poročilom o rezultatih in zaključkih pogajanj 18. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj in soglašala s prispevkom Slovenije v 18. polnitev Mednarodnega združenja za razvoj v višini 5 milijonov evrov, ki se bo vplačal v devetih letih.

Vlada je v letu 2016 pooblastila pogajalsko skupino in ji naložila, da si prizadeva, da bo program 18. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj čim bolj skladen s prioritetami Slovenije na področju sodelovanja z mednarodnimi finančnimi institucijami in mednarodnim razvojnim sodelovanjem Slovenije. Hkrati je naložila tudi, da za 18. polnitev Mednarodnega združenja za razvoj zagovarja zmeren obseg polnitve.

V okviru pogajanj je bilo dogovorjeno, da bo naslov glavne teme 18. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj Proti letu 2030: Investiranje v rast, odpornost in priložnosti, ki pokriva področje petih posebnih tem: podnebne spremembe, vladanje in institucije, enakopravnost spolov in razvoj, pomoč krhkim državam in državam, ki so jih prizadeli konflikti ter ekonomska tranzicija in zaposlitve s poudarkom na ustvarjanju ugodnega okolja za trajnostno rast.

Vlada je ministrstvo za finance pooblastila, da na podlagi pogojne izjave za plačilo prispevka za Multilateralni odpis dolgov do Mednarodnega združenja za razvoj iz leta 2006 do izteka iniciative, to je do leta 2044, izda brezpogojno izjavo o zavezi za prispevek Slovenije za čas trajanja izplačilne dobe 18. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj do leta 2028, v višini 4,06 milijona evrov.

Pobuda Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije

Vlada je sprejela mnenje o pobudi Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije v zvezi s politično participacijo Romov ter predlogi za spremembo Ustave Republike Slovenije in zakonodaje.

Pobuda Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije, ki je bila predana predsedniku Državnega zbora vsebuje predloge tako glede aktualnih razprav o potrebnih spremembah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, predloge glede politične participacije Romov kot tudi predloge glede potrebe po ustrezni spremembi ustavnega položaja Romov. Predsednik Državnega zbora je, ker gre za problematiko oziroma vprašanja, ki sodijo tudi v pristojnost Vlade, ter v želji, da se Vlada s tovrstnimi predlogi in problemi seznani, pobudo posredoval v vednost in nadaljnjo obravnavo predsedniku Vlade.

Vlada je na podlagi proučitve navedenih vprašanj oziroma zahtev, ki jih navaja pobuda, podala svoje mnenje in se odzvala na posamezne navedbe v pobudi. Glede pobude in podanih predlogov v zvezi s politično participacijo Romov meni, da sprememba ustavnopravnega položaja romske skupnosti ni potrebna in da sta položaj in posebne pravice romske skupnosti ustrezno urejena. Vlada argumentirano utemeljuje svoje stališče, podaja pa tudi pojasnila v zvezi z vsemi aktualnimi aktivnostmi Vlade za izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti ter za zmanjšanje njihove socialne izključenosti.

Predlog zakona spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlagana sprememba in dopolnitev ZZVZZ, ki sta ga Državnemu zboru predložili poslanki dr. Mirjam Bon Klanjšček in mag. Alenka Bratušek, določa vključitev predstavnika mladih v skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vlada Republike Slovenije meni, da predlagana dopolnitev ni primerna iz več razlogov. Predlagatelj ni utemeljil ocene stanja in razlogov za sprejem zakona, s predlogom zakona se uvaja parno število članov skupščine, kar ni primerno število za odločanje. Vlada je v sklepni fazi priprave predloga novega zakona, ki na drugačen način ureja upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Gradivo je dopolnjeno s podrobnejšo obrazložitvijo, kakšna je predlagana ureditev upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v predlogu novega zakona

Neizpolnitev obveznosti o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti

Vlada je sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti Direktive o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.

Priprava Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti intenzivno poteka, in je v zaključni fazi priprave, saj so bili v zadnjih mesecih doseženi pomembni premiki v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje. In sicer: za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti in njegovo Okoljsko poročilo je bilo dne 17. 5. 2017 prejeto pozitivno mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti. S tem je bilo odločeno, da je Okoljsko poročilo pripravljeno v skladu s predpisi in da se lahko javno razgrne. 17. 5. 2017 se je začela javna razgrnitev Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti in Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti ki je trajala od 17. 5. – 16. 6. 2017. Povezava na javno naznanilo se nahaja na spletni strani MOP.

Delovna skupina za oceno primernosti ureditve javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2

Vlada je imenovala medresorsko delovno skupino za oceno primernosti ureditve javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2.

Zakon o varstvu okolja določa kot obvezno državno gospodarsko javno službo na področju varstva okolja in veterinarstva glede ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2. Ti proizvodi so regulirani na nivoju Evropske Unije in so predmet urejanja med Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V kategorijo živalskih stranskih proizvodov 1 in 2 spadajo med drugim živali in deli živali v povezavi z ukrepi preprečevanja in zatiranja bolezni živali, pri klanju v zvezi s preventivnimi ukrepi in zatiranjem transmisivnih spongiformnih bolezni (TSE), hišne živali, poskusne živali, živali, ki vsebujejo snovi s specifičnim tveganjem, živalski stranski proizvodi, pridobljeni od živali, ki so bile predmet nezakonite uporabe snovi ali vsebujejo druge ostanke kontaminantov ali snovi iz okolja, ki presegajo dovoljeno raven, odpadki iz gostinskih dejavnosti in s prevoznih sredstev v mednarodnem prometu, mešanice snovi s kategorijo 1 in 2, snovi s specifičnim tveganjem ter uvožene ali vnesene iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo veterinarskih zahtev.

V primeru pojava bolezni živali je hitro in učinkovito odstranjevanje poginulih živali izjemnega pomena. Zagotovitev obrata v  Sloveniji in ohranitev tovrstne dejavnosti je pomemben dejavnik z vidika varovanja zdravja ljudi in varstva okolja ter gospodarske povezave s kmetijstvom in živilsko predelovalno industrijo. Vlada RS je zato imenovala medresorsko delovno skupino, ki bo preučila primernost dosedanje ureditve izvajanja javne službe ter pripravila nabor možnih oblik  izvajanja javne službe z vidika ocene vpliva na življenje in zdravje ljudi ter finančne posledice  predlaganih rešitev.

(Vir: Vlada RS, UR)

AKTUALNI RAZPISI

Interreg za območje alp 6/1

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

 • Prioriteta 1: Inovativna družba
  – Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
  – Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena
 • Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
  – Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
  – Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport
 • Prioriteta 3: Življenjski prostor
  – Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
  – Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov
 • Prioriteta 4: Dobro upravljanje
  – Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 6/2

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih 6/3

V okviru razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih lahko preverite možnost sofinanciranja projektov s področja zaposlovanja mladih

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizko kvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih (www.eeagrants.org/fundforyouthemployment), pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Razpis ROMACT TCC 6/4

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 6/5

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Kmalu razpis za WIFI4EU 6/6

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 6/8

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 6/9

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 6/10

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 6/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 6/12

Eko sklada, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Trenutno aktualni javni pozivi, ki jih sofinancira Eko sklad so:

 • Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Predmet javnega poziva so krediti in nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju Republike Slovenije.

 • Ukrepi na področju trajnostne mobilnosti

Izvedba ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uvajanje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.

 • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Informacije o javnih pozivih so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

NOVICE DRUGIH

Mestne zelene površine 7/3

ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti ) je sredi leta 2016 postal eden izmed slovenskih partnerjev pri projektu UGB – Urban Green Belts (Mestne zelene površine). Pri projektu UGB sodeluje 10 partnerjev iz sedmih držav, ki bodo razvili inovativne metode in orodja (glede na možnosti uporabe zelene infrastrukture, sodelovanja z mestnimi skupnostmi in koncepti upravljanja na več ravneh), ki podpirajo integrirane modele za pametno upravljanje mestnih zelenih površin. Da bodo nove rešitve za skupno upravljanje delovale, bodo partnerji nove pristope preverjali v pilotnih akcijah. Rešitve bodo zbrane v priročniku, ki bo služil kot vodilo pri reformi upravljanja zelenih površin.

Več informacij lahko preberete v slovenski različici novic na povezavi tukaj.

Vabljeni ste tudi, da obiščete spletno stran projekta http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html, kjer bodo kmalu dosegljivi ključni dokumenti projekta.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.