V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BLOKE, CERKNO, GORNJA RADGONA, POLZELA, RADLJE OB DRAVI IN ŠOŠTANJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

30.9./ Posvet “Slovenske občine, skupnosti brez tajnih sporazumov” Vabilo s programom in Prijavnica.

 

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in Osnutek primerov okoljskih zahtev za 21 skupin predmetov javnih naročil do srede, 28.9.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Osnutek Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture do petka, 30. 9. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predlogi za Spremembo Zakona o ohranjanju narave za vožnjo v naravi do petka, 30.9.2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si

NOVICE SOS

Poročilo s 3. kroga pogajanj za financiranje občin v letih 2017 in 2018 1/1

V prostorih ministrstva za finance je v ponedeljek, 19.9.2016, potekal tretji krog pogajanj za financiranje občin v letih 2017 in 2018, kjer so pogajalci vladne in občinske strani preverili možnosti za podpis Dogovora o višini povprečnine.

Na današnjih pogajanjih o financiranju občin v letih 2017 in 2018 je mag. Mateja Vraničar Erman uvodoma predstavila predlog vladne strani, da bi v letu 2017 znašala višina povprečnine, ki bi jo na prebivalca občine lahko prejele lokalne skupnosti, 529 EUR, v letu 2018 536 EUR, za sofinanciranje investicij bi znašala višina nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 2018 2%, med tem ko bi občine imele v obeh letih možnost prejeti povraten investicijski transfer v višini 3% primerne porabe. Na izplačilo presežka sredstev nad primerno porabo pa vladna stran ne more pristati.

Predstavniki občinske strani so opozorili na poročanja medijev o domnevnem dogovoru med predstavniki vrtcev in resornim ministrstvom za zvišanje plač pomočnicam vzgojiteljic za 2 odstotka, kar bi po mnenju predstavnikov občin, pomenilo dodatne finančne obremenitve za občine, katerim v dani finančni situaciji lokalnih skupnosti, ki v celoti financirajo plače zaposlenih v vrtcih, občine ne bi bile kos. Na Ministrstvu za finance sicer zatrjujejo, da o takšnem dogovoru ne vedo ničesar, znano pa je, da se je v okviru pristojnega ministrstva oblikovala delovna skupina, ki se je začela ukvarjati s to problematiko. Povedali so tudi, da bi v primeru takšnega dogovora bila potrebna korekcija zneska povprečnine z državne strani tako, da bi občine lahko povišanje stroškov za plače pokrile. Dr. Ivan Žagar je v imenu Skupnosti občin Slovenije izpostavil, da glede na prejšnje zaveze državne strani, da do povišanja odhodkov občin ne bo več prihajalo, niso sprejemljive niti zadnje zakonodajne spremembe, kot denimo spremembe zakona o dedovanju, zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, nova gradbena zakonodaja in podobni posegi v zakonodajno materijo. Predsednik SOS, Bojan Kontič je izpostavil tudi, da so občine že vrsto let prikrajšane za izplačilo presežka sredstev nad primerno porabo, težavo pa predstavlja tudi znižano sofinanciranje investicij občin, ki je zelo pomemben segment za enakomerni razvoj vseh regij v Sloveniji; zato je predlagal, da se razmerje med povratnimi in nepovratnimi sredstvi obrne, torej, da v prihodnje občine prejmejo 3% nepovratnih sredstev in 2% povratnih.

Ob zaključku današnjih pogovorov je župan Ljubljane, Zoran Jankovič izpostavil, da bi v primeru izplačila povprečnine v letu 2017 v višini 536 EUR, izplačilu presežka nad primerno porabo in obrnjenega razmerja med povratnimi in nepovratnimi sredstvi, bilo potrebno v državnem proračunu zagotoviti zgolj 36 mio. EUR. Ta znesek ustreza 0,04 promila celotnega državnega proračuna, pomenil pa bi znatno lažjo situacijo za izvajanje zakonodajnih nalog občin, konkretni učinek pa bi se pokazal predvsem na standardu in kakovosti storitev za prebivalke in prebivalce Slovenije. Zato je nepripravljenost zbližanja stališč toliko bolj nerazumljiva.

Mag. Vraničar Erman je izpostavila, da bi se vladna stran lahko približala 530 EUR pri izplačilu povprečnine v prihodnjem letu, da pa je v letu 2018, glede na finančne napovedi, mogoče postopno povišanje povprečnine, stopnja sofinanciranja investicij ter postopno vračanje presežka nad primerno porabo. V letu 2017 pa tega manevrskega prostora naj ne bi bilo. Povedala je tudi, da glede na predlagane zneske vseh treh naštetih komponent financiranja občin s strani občinskih pogajalcev, nima mandata za dogovor.

Prav tako mandata za podpis dogovora pod trenutnimi pogoji vladne pogajalske strani nimajo občinski pogajalci. Zato je bilo dogovorjeno, da bo na Kabinet Predsednika Vlade RS naslovljena prošnja za sestanek Predsednika Vlade RS s predstavniki lokalnih skupnosti.

Sestanek z MNZ o operacionalizaciji kontingentnega načrta 1/2

V petek 23. septembra je na MNZ potek sestanek na katerem so lokalnim skupnostim predstavili zadnje informacije in ocene povezane z migracijami. Na sestanku so predstavniki MNZ izpostavili, da so občine kot največjo pomanjkljivost navajale šibko oziroma prepočasno komunikacijo med MNZ-jem in lokalnimi skupnostmi. Zato so na MNZ obljubili, da bodo izboljšali komunikacijo tako z lokalnimi skupnostmi, kot z občani. Na Skupnosti občin Slovenije namero MNZ pozdravljamo, saj smo tudi mi opozarjali, da je komunikacija eden ključnih dejavnikov za uspeh v kriznih razmerah.

Predstavniki MNZ so udeležence obvestili, da so v zakonodajno proceduro posredovali predlog za ustanovitev Urada za oskrbo z begunci, ki bo skrbel tako za administracijo kot oskrbo in logistiko povezano z begunci. Na Skupnosti občin Slovenije podpiramo ustanovitev urada, saj bo ob morebitnem novem begunskem valu razbremenil civilno zaščito občin. Pripadniki prostovoljnih gasilcev so Upravi za zaščito in reševanje in MNZ-ju priskočili na pomoč ravno pri oskrbi in logistiki.

Kljub ustanovitvi urada so se vsi udeleženci strinjali, da se brez pomoči občin večjega begunskega vala ne bo dalo obvladati. MNZ bo potreboval pomoč lokalnih skupnosti tako pri oskrbi beguncev, kot pri zagotovitvi ustreznih prostorov za registracijske oziroma nastanitvene centre. MNZ je predstavil, da ob večjem begunskem valu načrtujejo povečati število registracijskih centrov iz 3 na 5.

Sestanek na FURS glede nedavčnih terjatev 1/3

V četrtek 22. septembra, je na FURS-u potekal sestanek na temo nedavčnih terjatev. Uvodoma smo izpostavili uspešno delovanje FURS-a, saj so se izterjana sredstva iz 20% (ko so bile izterjave še na DURS-u) povečala na več kot 50%. Prav zaradi uspešno izterjanih sredstev, pa se je povečal tudi procent plačnikov prekrškov. Tema pogovora so bile tudi težave in potrebe občin.

Pogovor je tekel o stanju terjatev, ki so bile oddane na DURS in niso bile prenesene v aplikacijo e-izvršbe. Občine (medobčinska, občinska in mestna redarstva) imajo te terjatve še vedno zavedene, kar pomeni, da imajo občine navedeno napačno finančno stanje. Na sestanku je bilo s strani FURS-a pojasnjeno, da so bile vse terjatve, ki so izterljive, prenesene v aplikacijo e-izvršbe. Terjatve, ki niso bile prenesene pa so ali neizterljive, ali zastarane, kar pomeni, da lahko občine na podlagi posredovanega zapisnika te terjatve odpišejo.

V nadaljevanju je bilo govora o spremembi Zakona o prekrških, v katerem sedaj FURS odloča o možnostih obročnega plačevanja. Na sestanku je bilo pojasnjeno, da bodo občine (v kolikor bo prišla vloga za obročno plačevanje na njihov naslov) po 6.11. te vloge odstopile na FURS (po elektronski poti posamezno ali paketno). Obvestilo za občine o postopku po 6.11. si lahko preberete tukaj.

Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo pri SOS so izpostavili težave s terjatvami pri osebah v osebnem stečaju, kjer se do leta 2014 ni terjalo glob, po veljavi novega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), pa je v 408. členu določeno, da se v primeru osebnega stečaja globa ne odpiše, torej se terja naprej. Stališče FURS-a je, da v kolikor ima občina terjatev do osebe v osebnem stečaju ( in terjatve ne more vnesti v aplikacijo e-izvršbe) se počaka do pravnomočnosti postopka in se terjatev nato vloži na FURS. Po prepričanju FURS-a v tem primeru gre za opravičen razlog, da v času, ko se čaka za odločitev sodišča, ne teče zastaralni rok.

Delovni sestanek z MJU o odprtih podatkih 1/4

Delovna skupina za odprte podatke se je v petek,  16. 9. 2016 sestala s predstavniki MJU na temo objave podatkov na nacionalnem portalu odprtih podatkov (OPSI).

Mag. Mateja Prešern, MJU, Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem predstavila aktivnosti in dogodke s področja odpiranja in ponovne uporabe informacij javnega značaja, ki potekajo na MJU in sicer:

  • 20. 9. 2016 – Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine,
  • 24. 10. 2016 – Festival odprtih podatkov (dogodek v treh sklopih: strateška zakonodajna predstavitev, dobre prakse, pametne skupnosti).

Mag. Aleš Veršič, MJU, Direktorat za informatiko je v nadaljevanju predstavil aktivnosti na področju izvajanja projekta odpiranja podatkov javnega sektorja (OPSI) in na razvojnem okolju XLAB predstavil pilotno verzijo novega portala odprtih podatkov javnega sektorja OPSI.

Alenka Žužek, Direktorat za informatiko MJU je predstavila projekt identifikacija za namestitev zaupanja (EIDAS) – gre za implementacijo EU Uredbe; 6. člen – vsi informacijski sistemi v javnem sektorju morajo omogočiti, da elektronske storitve, ki jih uporabljajo državljani RS, uporabljajo oz. bodo dostopni tudi za vse ostale državljane EU.  Rok: september 2018.
Te gradnike razvija MJU (gradniki CAS). SI-PASS. MJU bo tudi za občine organiziral predstavitve.

Link na spletno stran MJU, kjer najdete več informacij o ponovni uporabi, metapodatkovnem opisu podatkov, Priročniku za odpiranje podatkov javnega sektorja, itd.:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/aktualno/

Informativni posvet glede predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ( ZMVN-1) 1/5

V sredo, 21. septembra 2016, je potekal informativni posvet na temo Predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki so ga organizirali Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF).

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) se nahaja v javni razpravi in v medresorskem usklajevanju, do 30.9.2016. Po tem bo predvidoma meseca novembra predlog zakona posredovan na  Vlado RS, sprejet pa bi naj bil okoli novega leta. Trenutni Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin namreč velja in se tudi izvaja, vendar ga zaradi očitanih neustavnih rešitev praktično ni mogoče uporabljati za namene, za katere je bil v bistvu uveljavljen.

Predstavniki ministrstva za finance (MF), Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Geodetske uprave RS (GURS) so na posvetu predstavili novosti, ki jih predvideva Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Posvet je bil sestavljen iz naslednjih sklopov – namen in zasnova množičnega vrednotenja, predstavitev osnutka zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, zagotavljanje kakovostnih podatkov GURS, podatki občin v sistemu množičnega vrednotenja in izvajanje vrednotenja nepremičnin.

Po zaključenih predstavitvah se je odprla razprava. Izpostavljene so bile dileme glede komunalne opremljenosti in kdaj se ta lahko zaračunava, kako deliti nezazidana in zazidana stavbna zemljišča,  glede modelov vrednotenja in vrednostnih con,…

SOS bo prejete predloge, pripombe in stališča občin na predlog ZMVN-1 posredovala na pristojno ministrstvo, zato vas vljudno naprošamo, da svoje pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 29.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ 1/6

Obveščamo vas, da so Ministrstva za okolje in prostor (MOP), za finance (MF) in za javno upravo (MJU) skupaj s Skupnostjo občin Slovenije (SOS), Združenjem občin Slovenije (ZOS) in Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) pripravila usklajena sistemska priporočila za izboljšanje sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Sistemska priporočila občinam si lahko preberete tukaj.

Prav tako vas obveščamo, da bodo ministrstva v mesecu oktobru 2016 organizirala strokovni posvet, na katerem bodo obravnavana praktična vprašanja s področja odmere in urejanja sistema NUSZ. O točnem datumu izvedbe posveta vas bomo obvestili.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti je sprejet 1/7

Državni zbor je včeraj, 20.9.2016 zvečer, na 22. redni seji ponovno odločal o Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je namreč zahteval, da državni zbor o njem še enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju mora skladno z drugim odstavkom 91. Ustave Republike Slovenije za sprejem zakona glasovati večina vseh poslancev. Za je 56 glasovalo, proti pa 17. Zakon je sprejet.

Državni svet že v okviru zakonodajnega postopka sprejemanja zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ni podprl predloga zakona zaradi predlaganega koncepta ureditve pogrebne dejavnosti, po katerem se pogrebna dejavnost z izjemo zagotavljanja 24urne dežurne službe prepušča trgu. Ker pri dokončnem oblikovanju besedila zakona niso bile upoštevane njegove pripombe, ki so sledile tudi opozorilom Skupnosti občin Slovenije in ostalih združenj, je Državni svet zahteval, da o njem Državni zbor ponovno odloča.

Državni svet je v povezavi s 140. členom ustave opozoril na Zakon o lokalni samoupravi, ki v 21. členu med lokalne javne zadeve, ki jih občine urejajo samostojno, uvršča urejanje in skrb za lokalne javne službe in še posebej organiziranje upravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. Medtem, ko ostaja pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč v pristojnosti občin, se pogrebna dejavnost z izjemo 24urne dežurne službe prepušča prostemu trgu čeprav gre za izvirno občinsko nalogo in za zagotavljanje izvajanja storitev, ki so v javnem interesu.

Kako so glasovale posamezne poslanke in poslanci?

ZA PROTI
BAČIČ MARIJA BIZJAK MLAKAR JULIJANA
BAH ŽIBERT ANJA HAINZ PRIMOŽ
BAN URŠKA HANŽEK MATJAŽ
BON KLANJŠČEK MIRJAM HORVAT JOŽEF
BOŽIČ TILEN HRŠAK IVAN
BRGLEZ MILAN KOPMAJER BENEDIKT
BRINOVŠEK NADA KORDIŠ MIHA
CINK TANJA KOTNIK POROPAT MARJANA
DEKLEVA ERIKA KOVAČIČ MARIJA ANTONIJA
DOLINŠEK MARJAN LEVIČAR MARINKA
FERLUGA MARKO NOVAK LJUDMILA
GANTAR TOMAŽ PRIKL UROŠ
GODEC JELKA TANKO JOŽE
GRIMS BRANKO TOMIĆ VIOLETA
GROŠELJ KOŠNIK IRENA TRČEK FRANC
HAN MATJAŽ VILFAN PETER
HORVAT MITJA VRTOVEC JERNEJ
IRGL EVA
JANŠA JANEZ (IVAN)
KAVČIČ ALEKSANDER
KOLEŠA ANITA
KORENJAK KRAMAR KSENIJA
KOTNIK IRENA
KOZLOVIČ LILIJANA
KRAJNC BOJAN
KUSTEC LIPICER SIMONA
LEP ŠIMENKO SUZANA
LOGAR ANŽE
MAHNIČ ŽAN
MATIĆ DRAGAN
MÖDERNDORFER JANI (JANKO)
MURGEL JASNA
MURŠIČ BOJANA
NEMEC MATJAŽ
PODKRAJŠEK BOJAN
POGAČNIK MARKO
POJBIČ MARIJAN
POTOČNIK ANDREJA
PRELOG IVAN
RADIČ DUŠAN
RAJIĆ BRANISLAV
RANC DANILO ANTON
SHAKER KAMAL IZIDOR
SLUGA JANJA
ŠERGAN VOJKA
ŠIRCELJ ANDREJ
ŠKODNIK IVAN
ŠKOPAC MARUŠA
TABAKOVIĆ SAŠA
VEBER JANKO
VERBIČ DUŠAN
VERVEGA VESNA
ZAJC SIMON
ZORČIČ IGOR
ZORMAN BRANKO
ŽNIDAR LJUBO

 

Kolesarska pot “Evropska Amazonka” tudi čez Slovenijo 1/8

logo-aoe Iz Zveze Alpe-Jadran smo prejeli obvestilo o aktivnostih za vzpostavitev kolesarske poti, ki se bo razvila na območju načrtovanega čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo.

Bodoče petdržavno UNESCO biosferno območje Mura-Drava-Donava (TBR MDD), poznano tudi kot »Evropska Amazonka« (AOE), pokriva površino okoli 1 milijona hektarjev ter povezuje 700 km toka rek Mure, Drave in Donave skozi pet držav (Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Srbija). Za dobro delovanje in sprejem s strani lokalnega prebivalstva je potrebno vzpostaviti sistem trajnostnega turizma, ki bo prinesel vidne spodbude regionalnemu gospodarstvu. Cilj je, da se na osnovi zavarovanega območja omogočijo direktne ekonomske koristi ter poveča identifikacija lokalnega prebivalstva z biosfernim območjem.

Za nadaljnji socio-ekonomski razvoj biosfernega območja, WWF Avstrija v sodelovanju z EuroNatur želi podpreti vzpostavo čezmejne kolesarske poti in ustvariti edinstveno blagovno znamko za kolesarski turizem – Kolesarska pot »Evropska Amazonka« – skozi povezavo obstoječih in izgradnjo novih kolesarskih poti v regiji. Kot prvi korak v implementaciji so na osnovi sodelovanja z lokalnimi partnerji izdelali Koncept izvedbe (v slovenskem jeziku),ki bo podlaga za prihodnje projekte, ki jih želijo financirati s sredstvi EU.

Možnosti sodelovanja pri vzpostavitvi kolesarske poti “Evropska Amazonka” bo tema razprave jesenske seje upravljavnega odbora Zveze Alpe-Jadran, ki bo 20. oktobra 2016 v Krapini in se je bomo udeležili tudi iz SOS.alpeadria

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Priporočila MIZŠ – Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo priporočila (podrobnejša pojasnila) o obračunu povračila stroškov prevoza zaposlenemu na delo in iz dela, katera so prejeli vsi zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. Menimo, da je informacija koristna tudi za občine, ki financirajo vrtce, zato si na tej povezavi lahko preberete priporočila:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/okroznice_za_vrtce/

Izvajanje ZUUJFO – Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne infrastrukture 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) na Ministrstvo za infrastrukturo naslovilo dopis v zvezi s težavami občin pri izvajanju Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15), konkretno pri pogodbah o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne infrastrukture.

MJU je dalo pobudo, da se zakonska obveznost (31. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa, da je ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju samoupravnih lokalnih skupnosti v korist države brezplačno, če se služnost ustanavlja za namen gradnje ali vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture) vgradi  tudi v pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne infrastrukture, ki jih sklepajo z občinami.

Celotni dopis si lahko preberete na tej povezavi.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

  • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
  • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
  • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in primeri okoljskih zahtev. Do dokumentov dostopate na sledečih povezavah:

Vljudno naprošamo, da dokumente preučite in nam najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujete vaša stališča (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

Osnutek Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture 2/5

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek Uredbe o metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju državnih ceste in javne železniške infrastrukture.

 

Pripombe in predloge nam prosim posredujte najkasneje do petka 30. 9. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predlog uredbe in priloge se nahajajo na spodnjih povezavah:

vladno gradivo Uredba

priloga-1

priloga-2

priloga-3

priloga-4

priloga-5

priloga-6

priloga-7

priloga-8

priloga-9

 

Osnutek Uredbe o načrtih upravljanja voda 2/7

Prejeli smo obvestilo MOP, da se je z dnem 21. 9. 2016 začela javna obravnava osnutka Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021, dostopna na spletni strani:

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/

ali:
Osnutek NUV II VO Jadransko morje(.doc, .pdf)
Osnutek NUV II VO Donava(.doc, .pdf)
Osnutek NUV II kartografski del (.zip)
Osnutek Programa ukrepov NUV II (.doc, .pdf)

Rok za pripombe in predloge so na MOP določili 5. oktober 2016, zato SOS vabi občine, da pripombe in predloge pošljete vsaj dan prej, do 4. oktobra 2016 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. Iz MOP so sporočili še, da se uredbo ne določa novih obveznosti za občine.

Z uredbo se sprejmeta načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave in načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja, ki sta bila predmet 6- mesečne javne obravnave v letu 2015. Javna obravnava osnutkov načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja je skupaj z obravnavo osnutka programa ukrepov potekala od 15. 5. 2015 do 16. 11. 2015, izvedenih je bilo tudi 8 regionalnih in 3 sektorska posvetovanja v obdobju september – oktober 2015. Regionalna posvetovanja so bila pripravljena za porečja, dele porečja Save in povodji: spodnja Sava (Novo mesto), srednja Sava (Ljubljana), zgornja Sava (Kranj), jadranske reke z morjem (Koper), Soča (Idrija), Savinja (Celje), Drava (Maribor), Mura (Murska Sobota), vabljene so bile in se posvetov tudi udeleževale občine s posameznega povodja oz. porečja. Oba osnutka načrtov sta bila skupaj z osnutkom programa ukrepov ponovno predmet javne obravnave v enomesečnem postopku javne razgrnitve Okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje: 12. 8. 2016 do 12. 9. 2016.

Sprememba Pravilnika o RRA-jih 2/8

S strani MGRT smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah. V predlogu Pravilnika se znižujejo zahtevani standardi zaposlenih na RRA-jih (iz 4, na 3 zaposlenih v regijah do 100.000 prebivalcev in iz 5 na 4 v regijah z več kot 100.000 prebivalci), prav tako se v Pravilniku določa, da mora vsaj 50% razvojnih nalog opraviti RRA in se ne smejo prenesti na območne razvojne institucije.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah si lahko preberete tukaj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah najdete tukaj.

Vaše pripombe in predloge posredujte do 6.10.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

 

DOGODKI SOS

27.9. / Zmenek z zdravjem 3/1

Skupnost občin Slovenije vas skupaj s partnerji organizira na 5. zmenek z zdravjem, ki je za udeležence brezplačen, in bo potekal v torek 27. septembra 2016.

Žal vam moramo sporočili, da nove prijave, zaradi doseženega maksimalnega števila udeležencev niso več mogoče. 

Skupnost občin Slovenije sodeluje v projektu Zdravju prijazno delovno okolje, ki je financirano s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije. Projekt je namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj, aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja. S tem bomo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji.

Vabimo vas, da se prijavite na dogodek, kjer vam bomo predstavili naš projekt in zakonske obveznosti delodajalcev. Pozivamo vas, da priloženo prijavnico posredujete v najkrajšem možnem času, saj je število mest na avtobusu omejeno. V primeru, da se bodo kapacitete na avtobusu zapolnile bomo omejili število prijav na prijavitelja (iz ene občine se lahko prijavi več udeležencev).

Vabilo s programom in prijavnica 

test

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 3/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

30.9. / ODPOVED – Posvet “Slovenske občine, skupnosti brez tajnih sporazumov” 3/3

Obveščamo vas, da smo posvet zaradi nizke udeležbe odpovedali. o morebitnem drugem terminu vas bomo obvestili.

_________________________________________________________________________________________

Predsedstvo SOS je na svoji 12. seji podprlo pobudo za razglasitev občin za območja brez tajnih sporazumov, ter predlagalo, da se na poziv odzove čim večje število slovenskih občin, saj ni mogoče pristati na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način.

Na pobudo nekaterih občin smo se odločili organizirati posvet na temo tajnih sporazumov, ki bo potekal v petek, 30. septembra s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani.

Uradno vabilo s programom

Prijavnica

4.10. / Posvet Izobraževanje odraslih v moji občini 3/4

Andragoško društvo Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje in šport in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na posvet z naslovom »Izobraževanje odraslih v moji občini«, ki bo potekal 4.10.2016 od 9.30 ure dalje v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ), Masarykova 16 v Ljubljani. Vabilo s programom in prijavnico 

Na posvetu bodo predstavljeni zaključki raziskave, ki je bila opravljena v letih 2014 in 2015 in je bila razdeljena na tri vsebinska področja izobraževanja odraslih: razvijanje socialnega in kulturnega kapitala v občini, zviševanje izobrazbene ravni in povečanje zaposljivosti občanov ter odgovornosti pri načrtovanju izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti. V sklopu raziskave so bili zbrani številni zanimivi odgovori, primeri dobrih in slabih praks ter zanimivi  predlogi rešitev problemov.

Posvet je namenjen županjam, županom ter podžupanjam in podžupanom, ter vsem tistim zaposlenim, ki so na tem področju dejavni in bi jih posvet utegnil zanimati.

Prijave se zbirajo do 28. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva: spela.mocilnikar@gmail.com.

4.10. / Posvet “Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo” 3/5

Po uspešno izvedenem prvem posvetu, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo ponovno organizira delovni posvet na temo OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI IN UPRAVLJAVCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODO.

Posvet bo potekal v torek, 4.10.2016, s pričetkom ob 10.00 uri (registracija ob 9.30), v predavalnici Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.

Več o vsebini posveta najdete v vabilu, prilagamo pa tudi prijavnico.

Vljudno vabljeni!

5.10. / Aktualna vprašanja ZJN-3 3/6

Skupnost občin Slovenije Vas vabi na seminar z naslovom “Aktualna vprašanja ZJN-3”, na katerem bodo prikazani nekateri instituti ZJN-3, ki so doslej v praksi sprožili največ vprašanj (npr. evidenčni postopki, oblikovanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje, ESDP obrazec, pojasnjevanje in dopolnitev ponudbe, itd.).

Celotni program z vabilom najdete TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 3.10.2016 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

DOGODKI DRUGIH

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 4/1

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo. Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Registrirati se je možno do 10. septembra 2016 oziroma do zapolnitve mest, preko spletnega obrazca tukaj.

27.9. / Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 4/2

Geografski inštitut ZRC SAZU vas v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UL, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije vabi na simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Letošnji bo že 13. po vrsti, organiziran pa bo v torek, 27. 9. 2016, v Ljubljani (Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2). Program predavanj in informacije o kotizaciji najdete v prilogi ter na spletnem naslovu: http://giss.zrc-sazu.si . Prijavite se lahko s spletnim obrazcem do 17. 9. 2016.

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 4/3

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

28.9./ Primeri dobrih praks v sklopu Svetovnega tedna trajnostne gradnje 4/4

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia, bo Svetovni teden trajnostne gradnje World Green Building Week, obeležilo z omnibusom primerov dobrih praks, ki se bo odvijal v Ljubljani v sredo, 28. septembra in bo tudi priložnost za mreženje in spoznavanje strokovnjakov ter drugih, ki vidijo v trajnostni gradnji izziv za prihodnost.

Dogodek je za udeležence brezplačen, vendar so iz organizacijskih razlogov potrebne predhodne prijave na povezavi in sicer najkasneje do petka 23. septembra 2016.

Program predstavitev si lahko ogledate v priloženem programu, več  o dogodku pa najdete tudi na spletni strani GBC Slovenia.

28.9. / Posvet “Odprti podatki – odprta in bogata družba” 4/5

Informacijski pooblaščenec,  Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kulturo vabijo na strokovni posvet ob Dnevu pravice vedeti »Odprti podatki – odprta in bogata družba«, v sredo, 28. septembra 2016, ob 9.30, v dvorani Mestnega muzeja Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.

Pravica vedeti je pomembno orodje za dosego odprtega, preglednega in odgovornega delovanja javne uprave. Z njo pa je tesno povezana pravica do ponovne uporabe informacij in podatkov javnega sektorja. Danes si namreč težko predstavljamo življenje brez navigacijskih naprav, pametnih aplikacij, spletnih enciklopedij in podobnega. Takšni izdelki in storitve pa ne bi mogli nastati, če ne bi bilo podatkov javnega sektorja (prostorskih, okoljskih, finančnih, kulturnih itd.) in če ne bi javne institucije teh podatkov dale na voljo za ponovno uporabo. S tem pa omogočile bogatejšo ponudbo storitev in posledično pospešen razvoj družbe odprtega znanja.

Informacijski pooblaščenec v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za kulturo ob svetovnem dnevu pravice vedeti organizira posvet z naslovom »Odprti podatki – odprta in bogata družba«, s katerim želi tokrat opozoriti na pomen uporabe podatkov kulturnih institucij za razvoj odprte in bogate družbe. Na posvetu bodo svoje praktične izkušnje na področju ponovne uporabe zbirk podatkov predstavili: mag. Zoran Krstulović (Narodna in univerzitetna knjižnica), dr. Dalibor Radovan (Geodetski inštitut Slovenije), dr. Jože Škofljanec  in  Gregor Završnik (Arhiv RS), dr. Andrej Pančur (Inštitut za novejšo zgodovino), mag. Mitja Sadek (Zgodovinski arhiv Ljubljana), dr. Maja Bogataj Jančič, (Inštitut za intelektualno lastnino) ter dr. Mark de Vries, nizozemski predavatelj, z dolgoletnimi izkušnjami na področju ponovne uporabe informacij javnega značaja.

Informacijski pooblaščenec bo podelil tudi priznanje »Ambasador transparentnosti« za dobro prakso na področju dostopa do informacij javnega značaja. Dogodek bo potekal v dvorani Mestnega muzeja Ljubljana in bo trajal od 9.30 do 13.30 z vmesnim odmorom.

Podroben program je  na tej povezavi.

Zaradi prostorske omejitve prosimo, da se na dogodek prijavite na: gp.ip@ip-rs.si, prijave sprejemamo do 23. 9. 2016 oziroma do zasedbe prostih mest. Za vse informacije vam je na voljo generalna sekretarka, mag. Sanja Vraber, na tel. št. 01 230 9 756 in e-naslovu: sanja.vraber@ip-rs.si.

28.9./ Okrogla miza o "Predstavitvi ciljev Strategije aktivnega staranja" 4/6

f3zo_logo_postavitve_20160609_vertikalen_brez_podatkov

V okviru 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje: leto 2016, ki bo letos potekal od 28. do 30. septembra, bo v sredo, 28.9.2016, od 14. do 16. ure v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, potekala okrogla miza, kjer bodo predstavljeni cilji Vladne strategije dolgožive družbe.

Vabilo najdete tukaj, podrobnejše gradivo, ki bo podlaga za razpravo, je dosegljivo na tej povezavi.

Več o 16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje najdete na spletni strani www.f3zo.si.

3.10. / Vabilo na srečanje Partnerstva za zeleno gospodarstvo 4/7

Na SOS smo prejeli Vabilo na konstitutivno srečanje Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki bo v ponedeljek, 3. oktobra 2016, ob 10. uri v dvorani Splendens, Kongresnega centra Brdo pri Kranju. V partnerstvo so vabljeni vsi deležniki, še posebej pa iz vrst gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želijo aktivno sodelovati in prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno gospodarstvo.

Več informacij o prehodu v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo je dostopno na povezavi www.vlada.si/zeleno

Prosimo za potrditev vaše udeležbe na e-naslov: klavdija.merc@gov.si najkasneje do petka 30.9.2016 do 12h.

4.10./ Posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 4/8

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Urad za UNESCO in Knjižnica – Kulturni center Lendava vas vabijo na celodnevni regijski strokovni posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 4. oktobra 2016 v Lendavi.

Na posvetu želijo predstaviti pomen in učinke načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/umetniki in lokalnimi skupnostmi, med drugim pa bomo prikazali tudi uspešne primere dobrih kulturno-umetnostnih praks.

Več informacij o regijskem strokovnem posvetu in načinu prijave najdete v vabilu, programu in vsebinskih predstavitvah.

12.10./ Nacionalna konferenca socialnoekonomske determinante zdravja Romov 4/9

Ministrstvo za zdravje organizira v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zvezo Romov Slovenije “Nacionalno konferenco socialno-ekonomske determinante zdravja Romov”, ki bo potekala na Brdu pri Kranju v sredo, 12. oktobra 2016.

Vabilo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na e-naslov: mirjana.soos@nijz.si.

Vljudno vabljeni!

SEJA VLADE

102. seja Vlade RS 5/1

Potrjen predlog sprememb državnega proračuna za leto 2017 in za leto 2018

Vlada je potrdila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2017 in predlog proračuna za leto 2018 s spremljajočimi dokumenti. Več sredstev bodo namenili ključnim prioritetam – to so varnost, infrastruktura, znanost in zaposlovanje ter zdravje. Zanje bo v proračunu za leto 2017 namenjenih skoraj 2,2 milijarde evrov, leta 2018 pa skoraj 2,3 milijarde evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom

Vlada je izdala Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba vsebinsko posodablja elemente trga, tudi v skladu z Energetskim zakonom in evropskimi omrežnimi kodeksi za zemeljski plin. Nova uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom tako podrobneje določa odnose med udeleženci trga z zemeljskim plinom in nekatere postopke in elemente, potrebne za delovanje trga.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije in jo objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije. Sprejeta uredba podrobneje določa način delovanja razvojnega sveta kohezijske regije. (Vir: Vlada RS, ab)

Splošni pogoji poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada

Vlada je sprejela Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Sklad je pripravil spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja, ki omogočajo razširitev področij dodeljevanja spodbud z ukrepom »reprogramiranje finančnih obveznosti upravičencev, vključno z reprogrami obveznosti do Sklada in še nekatere druge spremembe splošnih pogojev poslovanja (SPP). (Vir: Vlada RS, ab)

Delni rezultati evalvacije ReNPVŠ za obdobje 2011-2015

Vlada je sprejela stališče Sveta RS za visoko šolstvo glede izvajanja Resolucije Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 v letih od sprejetja resolucije do 2015 in ga bo posredovala v Državni zbor RS. Svet RS za visoko šolstvo ugotavlja, da je bilo izvajanje sklepov Resolucije do leta 2015 nezadovoljivo. Od 46 ukrepov je bilo v celoti izvedenih šest, 16 delno, 24 pa neuresničenih. Kljub temu ne predlaga zamika izvedbe v čas po letu 2020. (Vir: Vlada RS, ab)

Poslovna politika SSRS od 2017 do 2020

Vlada je sprejela Poslovno politiko Stanovanjskega sklada RS (SSRS), javnega sklada za obdobje od leta 2017 do leta 2020. Poslovna politika SSRS 2017-2020 temelji na prilagajanju trenutnemu stanju na slovenskem nepremičninskem trgu ter je strateški in celovit dokument.

Sklad bo oblikoval programe znotraj dveh osnovnih linij: programi zagotavljanja raznovrstnih javnih najemnih stanovanj za lokalne skupnosti in lokalne stanovanjsko-nepremičninske sklade ter z zakoni določene druge zasebne investitorje; programi najema in v delu tudi prodaje lastnih in drugih javnih najemnih stanovanj za različne skupine prebivalstva (z možnostjo odkupa iz najema, ki bo zajemal le manjši del javnih najemnih stanovanj. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in živilstva v letu 2015

Vlada se je seznanila s Poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2015. Poročilo obravnava osnovne rezultate slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2015 in je pripravljeno na podlagi podatkov Statističnega urada RS, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter drugih uradnih virov, ki so bili na voljo do 31. maja 2016, izjemoma pa tudi pozneje. (Vir: Vlada RS, ab)

Poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem občin z izrazitim trendom povečevanja števila prebivalcev

Vlada je sprejela odgovor na pisno vprašanje državnega svetnika v zvezi s financiranjem občin z izrazitim trendom povečevanja števila prebivalcev in sicer ali se bo spremenil sistem financiranja občin v smislu dodatnega financiranja občin z izrazitim trendom povečevanja prebivalcev ter glede tega ali in kdaj se bodo zagotovila sredstva za sofinanciranje gradnje objektov za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje v občinah z izrazitim trendom povečevanja števila prebivalce.

Odgovor Vlade. (Vir: Vlada RS, ab)

Novinarska konferenca po 102. redni seji Vlade RS - Predlog ZIPRS 1718 5/2

Po 102. redni seji Vlade je potekala novinarska konferenca, na kateri je sodelovala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman.

Ministrica je povedala, da je vlada RS v okviru proračunskega paketa potrdila med drugim tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 in tehnična pravila za izvršitev obeh proračunov, pa tudi nekatere posebne določbe, ki se odražajo v samih proračunih.

Povedala je, da je za financiranje občin v zakonu določeno, da bo povprečnina v letu 2017 znašala 530 evrov, v letu 2018 pa 536 evrov. Prav tako bo za ekonomsko močnejše občine v letu 2018 zagotovljenih dodatnih devet milijonov evrov transferjev iz naslova višje pobrane dohodnine na njihovem ozemlju glede na primerno porabo, za leto 2017 pa ostajajo na tem področju letošnje omejitve še vedno v veljavi.

Investicijski transferji za leto 2017 ostajajo na letošnji ravni (2% primerne porabe nepovratnih sredstev in 3% primerne porabe povratnih sredstev), za leto 2018 pa se nepovratni del poveča na 33 milijonov evrov, povratni del pa zmanjša na 22 milijonov evrov. V zakonu se določa tudi redno usklajevanje pokojnin v letu 2017 ( 1%) in letni dodatek za upokojence ( v enaki višini kot letos z izjemo).

Celotno izjavo lahko poslušate na tej povezavi.

AKTUALNI RAZPISI

INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 - Podaljšan rok za oddajo vloge 6/1

Slovenske projektne partnerje projektov Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 obveščamo, da je podaljšan rok za oddajo e-vloge na razpise za standardne projekte 01/2016, 02/2016, 03/2016 in 04/2016. Zadnji rok za oddajo vloge je tako 30.09.2016 do 12. ure. 

Ugodna posojila občinam za investicijske projekte 6/2

4. avgusta 2016 so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada na novinarski konferenci predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov. S temi razpisi Sklad razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016 je že razpisanih 19.200.000 EUR ugodnih posojilnih sredstev za projekte občin, kmetijske in gozdarske projekte, začetne podjetniške projekte in za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter 4.400.000 EUR sredstev za garancije za bančna posojila v dveh statističnih regijah. V Uradnem listu z dne 29.7.2016 pa je Sklad objavil tudi javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na področju lesarstva v višini 5.880.000 EUR. Za občine je na voljo Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Za investicijske projekte občin je razpisanih 8.000.000 EUR ugodnih posojil. Sredstva so namenjena financiranju projektov s področja cestne, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne in športno turistične infrastrukture, za izboljšanje gospodarskega razvoja in za namene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dokumentacijo lahko najdete tukaj. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.

Odprt natečaj za globalne nagrade The Circulars 2017 tudi za občine 6/3

World Economic Forum (WEF) in Young Global Leaders forum vabita vsa slovenska podjetja, inštitucije, vizionarske voditelje, občine in regije, ki so v svoje poslovanje že uspešno vključili principe krožnega gospodarstva, da sodelujejo v natečaju za globalne nagrade The Circulars 2017. Prijave so  odprte do 30. septembra. Tekmovanje letos poteka že tretjič. Nagrade bodo, kot vsako leto doslej, podeljene na osrednjem letnem dogodku WEF – globalnem gospodarskem vrhu v Davosu, ki bo januarja 2017. Na njem se tradicionalno vsako leto zberejo najpomembnejši gospodarstveniki in politiki iz vsega sveta.

Dr. Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje in tudi predlagatelj prvega paketa ukrepov za krožno gospodarstvo v EU ter od avgusta predsednik Posvetovalnega odbora (Advisory Board) platforme Circular Change (CC) je prestižno nagrado The Circulars v kategoriji voditelj krožne ekonomije (The Fortune Award for Circular Economy Leadership) prejel 2015.

Tekmovanje poteka v sedmih kategorijah. Prispele vloge v šestih kategorijah bo ocenjevala strokovna komisija sestavljena iz 27 mednarodnih ekspertov, med njimi je tudi leta 2015 nagrajeni mednarodni strokovnjak in spodbujevalec krožne ekonomije dr. Janez Potočnik. Med vsemi pravočasno prispelimi prijavami – rok zanje se izteče 30. septembra ob polnoči – bodo razglašeni: najbolj prodorni voditelj, najboljša multinacionalka, najboljše malo oz. srednje veliko podjetje, najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt, najboljši vlagatelj in najbolj prodorna digitalna tehnologija za prehoda v krožno ekonomijo.

Javno glasovanje pa bo odločalo o tem, kdo bo prejel nagrado za najboljšega podjetnika na področju krožne ekonomije 2017. Rok za prijave za to kategorijo se izteče 15. septembra. Sodelovanje v tekmovanju je brezplačno, kriteriji za posamezne kategorije in kako predstaviti dosežke (projekte) so na voljo na povazavi: https://thecirculars.org/.

Vir in več: http://www.circularchange.com/slovensko-krozno-gospodarstvo-povabljeno-na-globalni-gospodarski-vrh-v-davos/

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 6/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Objavljen razpis za večgeneracijske centre 6/5

Ministrstvo je danes, 2.9.2016 v Uradnem listu in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želi ministrstvo vzpostaviti mrežo predvidoma 15 (petnajstih) večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote. V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.  Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016. Celotna razpisna dokumentacija

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 6/6

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 6/7

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/8

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.