V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MAKOLE, SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, ŽIROVNICA IN MESTNA OBČINA KRANJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Z MJU o noveli Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S 1/1

V četrtek, 23.11.2017, je potekal sestanek namenjen predstavitvi novele Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S. Predstavnika Ministrstva za javno upravo, državni sekretar dr. Nejc Brezovar in dr. Roman Lavtar, vodja službe za lokalno samoupravo sta predstavila možne rešitve spremenjenega ZLS. Povedala sta, da bi skozi zdajšnjo novelacijo spreminjali samo nujne zadeve in tiste o katerih bi se lahko uskladili s skupnostjo in združenji. Izkazalo se je, da  večina predlaganih rešitev ni domišljenih, saj zbujajo mnoge pomisleke tako na strani občin kot skupnosti. Novela naj bi prinesla spremembe na področjih pravne subjektivitete ožjih delov občin, pridobitve oz. ohranitve statusa reprezentativnosti skupnosti in združenj občin,  občinskih pravobranilstev, zvez občin in še nekaj manjših sprememb. O večini predlogov med državno in lokalno ravnjo ni bilo soglasja, saj so pričakovanja različna. Tako se je zastavilo vprašanje ali je ta novela sploh potrebna oziroma kaj se naj z njo sploh spreminja. Ministrstvo bo pripravilo različico, v kateri naj bi bile samo predlagane spremembe, o katerih se je mogoče zediniti.

Sodelujte pri oblikovanju Akcijskega načrta za digitalno tranzicijo 1/2

Partnerstvo za digitalno tranzicijo Urbane agende za EU, kjer je aktivna tudi SOS, je pripravilo osnutek Akcijskega načrta za digitalno tranzicijo. Dokument bo služil Evropski komisiji pri oblikovanju prihodnjih politik in programov, posledično razpisov in drugih ukrepov pri digitalnem področju.

Slovenija se pozicionira kot zelena referenčna država v digitalni Evropi in sestavni del te države so tudi mesta in občine. V akcijskem načrtu smo se osredotočili na občana, ki je prebivalec občine oz. mesta, države in Evropske unije ter gradili zgodbo s te iztočnice. Vabimo vas, da dokument, ki smo ga pripravili v partnerstvu, na poti iz osnutka v končni akcijski načrt sooblikujete s pripombami in predlogi, če je le možno, v angleškem jeziku, kot je tudi pripravljen osnutek. Vaše prispevke nam lahko posredujete do 28. novembra 2017 na  naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Sestanek skupščine Alpe Jadran 1/3

V sredo 22. novembra je v Celovcu potekala skupščina Alpe Jadran. Kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije, ki v organizaciji po pooblastilu zastopa Slovenijo, se je dogodka udeležil župan mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas.

Organizacija Alpe Jadran je bila ustanovljena pred 40 leti z namenom izboljšanja sodelovanja med državami v regiji. Sedaj po 40 letih je organizacija še vedno aktivna in financira skupne projekte v katerih sodelujejo predstavniki Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske. V letu 2017 je bilo za sofinanciranje 23 projektov namenjenih približno 40.000€. Ker znesek ni velik, se daje posebna teža projektnim predlogom, ki sredstva Alpe Jadran uporabljajo kot semenska sredstva za prijavo na evropske razpise. Tako je organizacija v letu 2016 podprla projekt s 3.000€, ta pa je nato iz evropskih sredstev dodatno pridobil še 200.000€.

Na skupščini Alpe Jadran je bila potrjena sprememba vodenja organizacije, saj po štirih letih predsedovanja Koroške regije, vodenje prevzema regija Varaždin in župan Radimir Čačič. V uvodnem nagovoru je novi predsedujoči poudaril pomen sodelovanja med članicami Alpe Jadran. Posebno pozornost pa je namenil tudi možnosti priprave evropskih projektov.

Alpen Adria Konferenz mit LH Peter Kaiser, Urheber: GERT EGGENBERGER

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog zakona o spodbujanju investicij 2/4

Vlada Republike Slovenije je na 156. redni seji dne 16. 11. 2017 določila besedilo Predloga zakona o spodbujanju investicij (EPA: 2374 – VII, prva obravnava), ter ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Cilj predlaganega zakona je določitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih investicij z namenom privabiti investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije, z uvedbo ustreznih spodbud in drugih aktivnosti za spodbujanje investicij.

V pregled prilagamo predlog zakona na tej povezavi in vas naprošamo za posredovanje pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 15.12.2017.

 

Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma v Državnem zboru 2/5

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Državnega zbora v mnenje Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, prva obravnava, EPA: 2373 – VII). Temeljni cilj zakona je vzpostavitev čim ugodnejšega poslovnega okolja za učinkovit in uspešen razvoj slovenskega turizma, s spodbujanjem:

– partnerskega sodelovanja ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih zvez, občin in države pri strateškem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe na državni, regionalni in lokalni ravni,
– trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije,
– razvoja kakovostnih in tržno zanimivih celovitih turističnih proizvodov,
– delovanja turističnih društev in njihovih zvez.

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi.

Prilagamo tudi

Vaše mnenje nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 15.12.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 2/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA), ki ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike invalide. Hkrati se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1).

Besedilo osnutka predloga najdete TUKAJ in OBRAZLOŽITVE. Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 18.12.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

29.11. / Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva 3/1

Celoviti razvoj občin je tesno povezan z razvitim, dobro delujočim in v lokalne skupnosti tesno vpetim gospodarstvom, ki nudi kvalitetna delovna mesta. Lokalne skupnosti se na tem področju na eni strani soočajo z relativno omejenimi možnostmi, na drugi strani pa z rastočimi pričakovanji tako prebivalstva kot samega gospodarskega sektorja. Ne glede na možnosti občin na tem področju se v javnosti uspešnost vsakokratnih občinskih ekip vse pogosteje meri tudi v številu novih delovnih mest, ustanovljenih novih podjetij ali pripravljenosti kakšnega velikega podjetja, da investira v nekem lokalnem okolju. Tako tudi v občinah, zlasti ob umanjkanju regionalne ravni raste želja po večji vlogi in možnostih za spodbujanje gospodarskega razvoja, spodbujanja novih in/ali ohranjanja starih delovnih mest.

Kakšne so meje pristojnosti občin, kaj občine počnejo in/ali kaj bi počele na področju spodbujanja razvoja gospodarstva, kdaj in kako se smejo vključiti v ohranjanje obstoječih podjetij in delovnih mest, kakšne pristojnosti imajo sedaj, kakšne bi lahko imele na tem področju v prihodnje, kakšne so dosedanje izkušnje občin na tem področju, so le nekatera področja, o katerih bo govora na posvetu Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva.

V enem izmed treh sklopov se bomo posvetili tudi pomenu umestitve prizadevanj občin v širši okvir dolgoročnega razvoja in vprašanjem kakšen razvoj spodbujati, kakšna delovna mesta si želimo, kam na globalnem zemljevidu umestiti Slovenijo ter kakšne so primerjalne prednosti in razpoložljivi resursi države kot celote in njenih različnih delov.

Na posvetu bomo skozi strokovno razpravo in dialog s predstavniki različnih institucij, priznanimi strokovnjaki ter županjami in župani, opredelili pričakovano smer razvoja tega področja delovanja občin s ciljem prepoznati ključne probleme in izzive ter pripraviti predloge možnih pobud in rešitev.

Vabimo vas, da se nam županje in župani, direktorice in direktorji občinskih uprav ter zainteresirani predstavniki občin pridružite v sredo, 29. 11. 2017 od 9. ure dalje v kongresnem centru MONS, Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Oglejte si program posveta.

 

29.11. - 30.11. / Mednarodna konferenca Smart towns 3/2

Vabimo vas na mednarodno konferenco pametna mesta v srednji in vzhodni Evropi, ki bo potekala 29. In 30. novembra 2017 v Ljubljani.

Cilj konference je povezovanje manjših mest, ki so običajno izpuščene v kontekstu pametnega mesta. Vsako mesto, ne glede na velikost, želi prednosti in prednosti tako imenovanih pametnih tehnologij.

Vendar gre običajno večina razvojnih naložb v velika metropolitanska mesta. Večina mest na območju srednje in vzhodne Evrope pa je manjša in zato imajo drugačna vprašanja in izzive.

Pametna mesta in skupnosti so življenjska okolja, v katerih uporaba sodobnih tehnologij IKT omogoča ljudem dvig kakovost življenja na številnih področjih. Tako na področju sodelovanja družbe, infrastrukture in okolja, uporaba digitalnih tehnologij niža stroške, zmanjšuje porabo sredstev, izboljšuje mobilnost prebivalstva, veča varnost in s tem zagotavlja višjo kakovost življenja. Hkrati pa višja kakovost razvitih rešitev znotraj pametnih mest prav tako omogoča racionalnejšo uporabo javnih sredstev.

Zato organiziramo konferenco, ki bo omogočila predstavnikom (županom in drugim nosilcem odločanja) lokalnih skupnosti in menedžerjem komunalnih podjetij, da se povežejo, da lažje izmenjajo najboljše prakse ter najdejo sinergije in možnosti za prihodnji razvoj. Konferenca bo tudi priložnost za povezovanje s ponudniki rešitev (MSP) z različnih področij ter dolgoročno sodelovanje med njimi in pospešitev razvoja in uvajanja pametnih rešitev v mestih po vsej regiji.

Konferenca je prva te vrste v Sloveniji in jo organizirajo Strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo  (SRIP) Pametna mesta in skupnosti v partnerstvu in v sodelovanju z Evropsko komisijo in Watify, podpornik konference pa je tudi Skupnost občin Slovenije.

Več informacij in registracija so na voljo na spletni strani www.smarttowns.eu.

Ker želimo konferenco prilagoditi tudi vašim potrebam in prilagoditi njeno vsebino na območje vašega interesa vas prosimo, da se prijavite čim prej. Po registraciji boste prejeli vprašalnik o vaših področjih zanimanja in najpomembnejših vprašanjih v vašem mestu. Glede na vaše odgovore bomo prilagodili vsebino konference.

Udeležba je brezplačna. Delovni jezik konference bo angleščina.

Vabilo: Invitation_Smart towns in CEE conference (v angl. jeziku)

Program: SmartTowns Ljubljana Agenda (v angl. jeziku)

30.11. / Izobraževalni seminar in podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 3/3

Obveščamo vas, da bo 30.11.2017 potekal izobraževalni seminar Kako s pomočjo certifikata Mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost? in slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2017-2021.  

Razlike v gospodarski in družbeni razvitosti ter lahek dostop do informacij so glavni razlogi za selitve vse večjega števila mladih. Pri tem ne gre zgolj za selitve v tujino, pač pa tudi za selitve znotraj Slovenije. V večini primerov so razlogi za selitev mladih želja po iskanju boljšega jutri in življenju v okolju, ki ponuja več priložnosti.

Lokalne skupnosti, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice izseljevanja mladega prebivalstva, ne morejo same izkoreniniti vzrokov obstoječega stanja, lahko pa pri tem pomagajo tako, da ustvarijo spodbudno okolje za mlade ter jim ponudijo možnosti za njihovo osebnostno rast in karierni razvoj, ter nato to ugodno okolje tudi promovirajo. S takšnim pristopom lahko občine mlade občane zadržijo in še več povzročijo priseljevanje vedno novih mladih v svoje okolje.

 Vabimo vas na razpravo, na kateri bomo pregledali nabor možnih rešitev, ki jih lahko občine izvajate na področju promocije mladim prijaznega okolja, ki ste ga s pomočjo sprejetih ukrepov zgradili in ga (oziroma ga še boste) s certifikatom Mladim prijazna občina tudi potrdili. Na razpravi bomo s pomočjo strokovnjakov poskušali odgovoriti na vprašanje »Kako s pomočjo certifikata Mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost?«. Razprava bo potekala v četrtek, 30. novembra. 2017, ob 10. uri, v Mestnem muzeju Ljubljana.

Ob 12. uri sledi slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina za obdobje 2017-2021, ki ga že šesto leto zapored podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku in stopite korak naprej do mladim prijazne občine. TUKAJ najdete vabilo s programom dogodka.  Vse dodatne informacije prejmete pri Nini Bavčar Čargo (e-naslov: nina.cargo@institut-imp.si; GSM 040 657 676). Prosimo, da se na dogodek prijavite na zgornji elektronski naslov.

4.12. / Podelitev certifikatov Branju prijazna občina 3/4

Prvi natečaj za pridobitev naziva »Branju prijazna občina«, ki je namenjen spodbujanju lokalnih skupnosti za razvoj bralne pismenosti, branja in bralne kulture, se bliža zaključku. Branje je vrednota, ki jo je vredno deliti. Zato bomo Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za kulturo in Skupnost občin Slovenije lokalne skupnosti, ki so v letu 2017 pridobile certifikat, predstavili in jim čestitali za njihovo delo.

Vabimo vas na pogovor o branju in podelitev nazivov »Branju prijazna občina« v ponedeljek, 4. decembra 2017, ob 12. uri v avlo Mestne  občine Kranj, Slovenski trg 1  (vhod s parkirišča pred Avlo MO Kranj). Uvodoma bodo prisotne nagovorili Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj, Anton Peršak, minister za kulturo Republike Slovenije in dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.

DOGODKI DRUGIH

28.11./ E-MOBILNE OBČINE - Aktivni poslovni zajtrk 4/1

Center energetskih rešitev vas vabi na dogodek E-MOBILNE OBČINE – Aktivni poslovni zajtrk, ki bo potekal 28. novembra 2017 v Kristalni palači (IBM center).

E mobilnost prinaša številne novosti za uporabnike, tako zasebne kot javne. Poleg tehnoloških novosti smo priča spreminjanju tudi poslovnih modelov, ki lahko prinesejo uporabne rešitve tudi za občine. Za spremembe pa so ključne osebne izkušnje odločevalcev, ki lahko pospešijo napredek in oblikovanje strategij občin za prihodnost.
Dogodek je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, komunalnih podjetij ter vsem ostalim zainteresiranim.

Prijave sprejemajo do 24.11.2017, oziroma do zasedbe mest. Več informacij o dogodku in pravnico najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

28.11. / Pametno javno naročanje in učinkovita javno zasebna partnerstva 4/2

Predstavništvo Evropske komisije vas vabi na mednarodno konferenco “Pametno javno naročanje in učinkovita javno-zasebna partnerstva“, ki jo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji organizira 28. novembra 2017 na Bledu.

Na konferenci bomo predstavili globalne trende na področju javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev, ki sta osrednja elementa naložbenega načrta za Evropo ali Junckerjevega načrta. Namen načrta je povečati raven naložb v Evropi. Kako? Preko večje vključenosti zasebnega sektorja v javne projekte in tudi preko bolj inovativne in strateške porabe javnih sredstev v okviru javnega naročanja.

Teme, ki jih bomo obravnavali, so:

 • kakšni so alternativni pristopi k financiranju javnih projektov – koncesije in javno-zasebna partnerstva v kombinaciji z jamstvom Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in drugimi finančnimi viri EU,
 • kateri so temelji za uspešno zasnovo projektov javno-zasebnih partnerstev,
 • kaj pomeni “bankability” projekta,
 • kaj prinaša predlog paketa javnega naročanja, ki ga je oktobra 2017 predložila Evropska komisija (več informacij),
 • kakšni so trendi javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev v zdravstvu,
 • in še mnogo drugega.

 

Podroben program konference

Na konferenci bodo sodelovali govorci iz Evropske investicijske banke in njenega centra odličnosti za javno zasebna partnerstva (EPEC), predstavniki Evropske komisije ter strokovnjaki iz Slovenije in tujine.  V uvodnem delu bosta udeležence nagovorila vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič in državna sekretarka na Ministrstvu za finance Miranda Groff Ferjančič.

Konferenca bo v hotelu Golf na Bledu. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

S konferenco se Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji pridružuje konferenci, ki jo dan prej na podobne teme organizirata Inštitut za javno-zasebna partnerstva in Uradni list Republike Slovenije. Udeležba na konferenci 27. novembra 2017 je plačljiva (prijavi se tu), medtem ko je udeležba na konferenci Predstavništva Evropske komisije 28. novembra brezplačna, a je tudi za ta dan obvezna spletna prijava – v meniju izberete možnost “Prijavljam se za 2. dan konference”.

29.11./ Okrogla miza Sobivamo v Murski Soboti 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na okroglo mizo o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji, ki bo v sredo, 29. novembra 2017, ob 11. uri, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, Zvezna ulica 10, Murska Sobota.
Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • Vesna Dragan, vodja sektorja za stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor,
 • Zoran Hoblaj, podžupan Mestne občine Murska Sobota in direktor Doma starejših Rakičan,
 • Jožef Tivadar, predstavnik pokrajinske Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS),
 • mag. Aco Prosnik, klinični psiholog.

Na okrogli mizi bomo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in v Pomurju.

Vabilo s programom.

30.11./ Mednarodni dogodek "Kako zelene so zelene politike?" 4/4

Ekologi brez meja skupaj z Evropskim Liberalnim Forumom (ELF), Evropsko zeleno stranko in Inštitutom Novum pripravljajo mednarodni dogodek z naslovom “Kako zelene so zelene politike?”, ki bo potekal v Ljubljani v prostorih Poligona v četrtek 30. novembra 2017, med 9.30 in 15.00.

Zdi se, da med zelenimi razvojnimi dokumenti in politikami ter delovanjem državne administracije obstaja razkorak. Država se v razvojnih strategijah opredeljuje za trajnostni razvoj in prehod v zeleno in krožno gospodarstvo, na turističnih trgih se predstavlja kot zelena turistična destinacija. Na drugi strani pa problem revščine in brezposelnosti manj razvitih območij rešuje z uvajanjem umazane industrije, zaradi česar bodo ta območja trpela še nova okoljska tveganja. Na področju energetike se zanaša na energijo iz fosilnih virov in nuklearko, neambiciozna pa je pri obnovljivih virih energije. Krožno gospodarstvo postavlja v razvojne dokumente, na pogajanjih o ciljih recikliranja, preprečevanja in ponovne uporabe pa ni tako ambiciozna.

Kako (ne)aktivna je slovenska politika pri oblikovanju politik na evropski ravni, kako jih prenaša na nacionalno in lokalno raven in kako bi lahko učinkovito zmanjšala razkorak med zeleno teorijo in prakso?

Celoten program je dostopen tukaj. Prijave zbirajo prek obrazca na tej povezaviUdeležba je brezplačna, na dogodku bo poskrbljeno za prevod in prehrano. Več informacij na info@ocistimo.si ali 040 255 433.

30.11. / Posveta o: s-IDAS ter predstavitev predloga ZDSMA 4/5

Posvetovanje o elektronski identifikaciji (e-IDAS)

UREDBA (EU) št. 910/2014 evropskega parlamenta in sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uredba eIDAS)) vnaša na notranji trg EU enotno regulacijo obstoječih storitev zaupanja (izdajanje potrdil za e-podpis, e-žig, avtentikacijo spletišč, etc.) ter enotno čezmejno priznavanje sredstev elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev javnega sektorja.

Ker uredba ureja področje, ki ga je na nacionalni ravni do sedaj urejal Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, katerega del je s tem postal neveljaven, Ministrstvo za javno upravo pripravlja nov zakon, ki bo na nacionalni ravni nadomestil obstoječega ter uredil omenjena področja.

V ta namen Ministrstvo za javno upravo organizira javni posvet, kjer bo predstavilo okvir in dileme, ki smo jih identificirali pri ureditvi in pripravi novega zakona, predvsem pa problematiko ureditve področja elektronske identifikacije.

Posvet bo potekal na Ministrstvu za kulturo, dne 30.11.2017 od 9.00 do 12.00 ure.

VABILO

Javni posvet za predstavitev predloga ZDSMA

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je pripravilo osnutek predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je od 20. novembra 2017 naprej v javni obravnavi.

Zakon (ZDSMA) ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja za vse uporabnike, še zlasti za ranljive skupine.

V pravni red Republike Slovenije se prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.

Informacija o javni obravnavi ZDSMA, kakor tudi osnutek predloga, je dostopno na http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/javne_objave_predlogi/.

Zainteresirano javnost pozivamo, naj svoje morebitne pripombe in predloge na ta zakonski osnutek poda v 30 dneh od te objave, in sicer do 20. decembra 2017.

Ob tem vas tudi vabimo na javni posvet v zvezi z osnutkom predloga ZDSMA, ki bo potekal v četrtek, 30. novembra 2017 od 14.00 do predvidoma 16.00 ure na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10,Ljubljana. Prosimo vas, da udeležbo na posvetu potrdite najkasneje do 28. novembra 2017 na elektronski
naslov zorica.zaklan(at)gov.si.

VABILO

Podrobnosti v zvezi s postopkom in predlogom zakona so dostopni na: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/javne_objave_predlogi/

VIR: http://www.mju.gov.si/si/

1.12. / Program projektov eProstor 4/6

»Program projektov eProstor« ima za dolgoročni cilj pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, preprosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

V okviru »Programa projektov eProstor« bodo podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke, vzpostavljen bo sodoben prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom, izvedena informacijska prenova nepremičninskih evidenc. S tem bo Slovenija izpolnila tudi del obveznosti, ki nam jih nalaga evropska direktiva INSPIRE.

Ta dan bo potekal tudi 3. slovenski INSPIRE dan na katerem bo predstavljeno trenutno stanje implementacije direktive INSPIRE v Sloveniji s poudarkom na arhivu registrov in šifrantov.

Predstavitev »Programa projektov eProstor« in 3. slovenski INSPIRE dan, bo v petek, 1. decembra 2017, od 9. ure dalje, v Hiši Evropske unije v Ljubljani.

PROGRAM IN PRIJAVE NA TEJ POVEZAVI

6.12./ Konferenca z naslovom "Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?" 4/7

Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije vas vabi na 3. letno konferenco z naslovom Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?, ki bo potekal v Hiši Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana, 6. december 2017, od 9:30 – 15:00.

Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim določa, da »se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani«. Kljub temu praksa pogosto kaže drugačno sliko.

V okviru Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije zato organizirajo konferenco, s katero želijo narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi. Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in Evropski ravni, govorci pa bodo tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh, tako iz Slovenije kot tujine.

Več o konferenci v priponki in na spletni strani na tej povezavi.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava na tej povezavi.

Koledar dogodkov eTurizem 4/8

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

157. redna seja Vlade RS 5/1

Vlada sprejela Mnenje k zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije o ponovnem odločanju Državnega zbora o spremembah Zakona o financiranju občin

Državni svet Republike Slovenije je na svoji 33. izredni seji dne 21. novembra 2017 izglasoval zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o  Zakonu spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-1C). Državni svet Republike Slovenije se namreč ne strinja s predlaganim besedilom ZFO-1C, saj da je bil pripravljen brez analiz, da se nanaša na fiktivne občine, da niso jasno določene naloge, ki se upoštevajo pri določitvi preteklih izdatkov občin ter da povečuje razkorak med glavnim mestom in ostalimi (mestnimi) občinami.

Mnenje je, da navedbe iz obrazložitve Državnega sveta niso utemeljene. Novela ZFO-1C je nastala prav zaradi večletnega preverjanja učinkov predpisa, ki je bil sprejet pred desetimi leti. Te analize so pokazale, da je treba izboljšati sedanji model izračuna povprečnine in pri tem upoštevati podatke o realnih stroških oziroma podatke o standardiziranih stroških, kjer je to mogoče, glede na vrsto zakonskih nalog občin. Analiza  je pokazala na nekatere dodatne odklone, ki jih je treba urediti s spremembo ZFO-1.

Občine več kot 80 % stroškov ustvarjajo le znotraj zgolj sedmih od skupno enaindvajsetih programskih področij in sicer izobraževanja, delovanja organov občine, prometa, družbenih dejavnosti, socialnega varstva, urejanja prostora in komunalnih zadev. Skupina občin, ki tudi značilno odstopa od povprečja, je skupina z visokim deležem starejših, kjer izstopajo stroški socialnega varstva in z visokim deležem mlajših zaradi stroškov predšolske vzgoje.

Spremembe, ki jih prinaša ZFO-1C, sledijo ugotovitvam omenjenih analiz in bodo prispevale k večji odvisnosti višine primerne porabe od demografske strukture posamezne občine (povečevanje števila prebivalcev občin in staranje prebivalcev). Sistem razdelitve dohodnine kot primarnega vira za financiranje obveznih nalog občin skozi primerno porabo bo tako bolj pravičen in bo bolje kot doslej odražal dejanske obveznosti občin.

Novela ZFO-1C sledi tudi ugotovitvam Računskega sodišča Republike Slovenije iz junija 2017 in Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz novembra 2016 tako, da v kombinaciji s področnimi zakoni in podzakonskimi predpisi nedvoumno določa obvezne naloge občin.

Dalje novela ZFO-1C tudi posodablja določbo, ki ureja določitev povprečnine tako, da se pri postopku določitve povprečnine upoštevajo makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega financiranja. Hkrati bolj pregledno določa vlogo in sodelovanje združenj občin pri postopku sklenitve dogovora o višini povprečnine. S spremembo predpisa se odpravlja inflacijo kot korektiv pri izračunu primerne porabe občin ter preprečuje dvojno financiranje oziroma vštevanje državnih donacij v pretekle izdatke občin. Novela ZFO-1C bo hkrati prispevala k bolj poglobljenemu medobčinskemu sodelovanju občin, saj uvaja spodbujevalne ukrepe za vključevanje večjega števila občin z več skupnimi nalogami, ki jih sofinancira država.

Na podlagi navedenih razlogov Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlog Zakona spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (ZFO-1C), EPA 2087-VII, sprejme.

 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti 

Vlada je na seji sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti.

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Bojan Krajnc) je 17. 11. 2017 Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku vložila Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti.

V predlogu zakona predlagajo podaljšanje prehodnega obdobja, v katerem morajo izvajalci lekarniške dejavnosti svojo dejavnost uskladiti z določbami 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti. Tretji odstavek 121. člena ZLD-1 namreč določa, da izvajalci lekarniške dejavnosti, ki na dan uveljavitve tega zakona ne izpolnjujejo pogojev iz 26. člena tega zakona, svojo dejavnost uskladijo z določbami tega zakona najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. Glede na to, da je ZLD-1 začel veljati 27. 1. 2017, se rok za uskladitev poslovanja izteče 27. 1. 2018, kar je po mnenju predlagatelja prekmalu. Zato predlagajo podaljšanje prilagoditvenega obdobja do 31. 12. 2019. Svoj predlog utemeljujejo s tem, da bi bilo s tem prilagoditveno obdobje zahtevano v razumnem roku, ob tem pa bi se še vedno ohranila sprejeta ureditev.

V zvezi z obravnavanim predlogom  zakona Vlada Republike Slovenije podaja naslednje mnenje:

Vlada uvodoma ugotavlja, da se s predlagano spremembo zakona posega v prehodno določbo ZLD-1. Posegi v prehodne določbe načeloma niso dovoljeni, saj so svojstveni predpisu, katerega del so. Poseg v prehodne določbe je izjemoma mogoč, če te določajo roke, ti pa še niso konzumirani. Ker se rok enega leta iz tretjega odstavka 121. člena ZLD-1 še ni iztekel, je torej poseg v to določbo nomotehnično dovoljen. Ob tem pa opozarjamo na pravilno uporabo nomotehničnih pravil, zato predlagamo, da se namesto novega člena (121.a člen) poseže v tretji odstavek 121. člena ZLD-1:

»1. člen

V Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) se besedilo tretjega odstavka 121. člena spremeni tako, da se glasi:

“Izvajalci lekarniške dejavnosti, ki na dan uveljavitve tega zakona ne izpolnjujejo pogojev iz 26. člena tega zakona, svojo dejavnost uskladijo z določbami tega zakona najpozneje do 31. decembra 2019.”.

KONČNA DOLOČBA

 1. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Vlada RS glede na navedeno vsebinsko obravnavi predloga ne nasprotuje in meni, da je ob upoštevanju nomotehničnih pripomb primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vlada predlaga, da se znova sprejme zakon o izvrševanju proračunov

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi državnega sveta, da državni zbor znova odloča o zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Vlada pojasnjuje, da določitev višje povprečnine ob upoštevanju fiskalnih zavez ni bila mogoča, zato državnemu zboru predlaga, da predlog zakona sprejme.

Državni svet se ne strinja s predlagano višino povprečnine, saj meni, da ne zagotavlja primernega financiranja slovenskih občin oz. financiranja zakonskih nalog ter izvajanja nujnih investicij in ne sledi gospodarski rasti.

Vlada pojasnjuje, da je obveznost letne določitve povprečnine določena s četrtim odstavkom 12. člena zakona o financiranju občin, ki določa, da povprečnino določi državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Pri določanju višine povprečnine je treba poleg izračuna povprečnih stroškov za financiranje nalog občin upoštevati tudi fiskalni okvir, ki v danem trenutku ne omogoča višjih izdatkov, kot so določeni v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država.

Glede na različna pričakovanja, usmeritve in cilje ekonomske in fiskalne politike vlade in lokalnih skupnosti je realno pričakovati, da je dogovor o višini povprečnine težko doseči. Pri vsakokratnem določanju višine primernega obsega sredstev za financiranje izvajanja nalog občin iz njihove izvirne pristojnosti pa je treba poleg realnih potreb občin upoštevati tudi makroekonomsko, gospodarsko in fiskalno stanje v državi ter zahtevo po konsistentnem in dolgoročno stabilnem sistemu javnofinančnih odhodkov.

Ključni cilj državnega proračuna kot instrumenta vlade pri izvajanju makroekonomske politike je dosegati fiskalno stabilnost ter trajen in stabilen gospodarski razvoj, ki je v interesu države kot celote. Temu cilju morajo biti prilagojene tudi ekonomske in fiskalne politike drugih enot sektorja država, torej tudi občin. Pri porabi proračunskih sredstev, namenjenih financiranju nalog občin iz njihove izvirne pristojnosti, morajo tudi občine slediti proračunskemu načelu učinkovitosti in gospodarnosti, ki od njih zahteva uporabo sredstev za dosego maksimalnih učinkov oz. doseganje danega učinka z minimalnim obsegom sredstev.

Vlada meni, da je s predlagano višino povprečnine v letnem zakonu poseg v finančno avtonomijo občin še sorazmeren med prihodki občin ter stroški izvrševanja nalog iz njihove izvirne pristojnosti. Vlada državnemu zboru zato predlaga, da sprejme predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019.

Potrjene spremembe pravil upravljanja pokojninskega sklada javnih uslužbencev

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Pravil upravljanja Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Modro zavarovalnico, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, da vloži Zahtevo za izdajo soglasja k spremembam in dopolnitvam Pravil upravljanja Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev in da zastopa Vlado RS v postopku pridobitve soglasja k spremembam in dopolnitvam Pravil upravljanja Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Vlada nasprotuje Predlogu zakona o ureditvi lastništva javnih cest  

Vlada nasprotuje Predlogu zakona o ureditvi lastništva javnih cest, ki ga je Državnemu zboru RS predložil Državni svet (DS) RS. Vlada bo svoje stališče posredovala državnemu zboru.

Vlada predlogu nasprotuje, ker meni, da je v pretežnem delu neskladen z Ustavo RS. Sicer se strinja, da je neurejeno zemljiškoknjižno stanje zemljišč, na katerih so zgrajene javne ceste, pereča problematika in da jo je treba rešiti, na kar vlada in pristojna ministrstva že dolgo opozarjajo. Iz tega vidika je razumljiva pobuda DS, vendar vlada omenjenega predloga ne more podpreti zaradi ustavnopravnih razlogov.

Mnenje vlade je, da je treba za obravnavano področje nujno upoštevati ustavnosodno prakso. Poenostavljanje postopkov oziroma pogojev za urejanje lastninske pravice države oziroma občin v nasprotju z jasnimi stališči Ustavnega sodišča (US) RS ne prispeva k ureditvi tega stanja. Enake rešitve, kot jih predlaga DS, je že imel Zakon o javnih cestah, US pa je določbo, ki je omogočala poenostavljeno vknjižbo, razveljavilo zaradi neskladnosti z ustavo. To problematiko je torej treba urediti le tako, kot je že večkrat odločilo US, in sicer s sklenitvijo pogodbe ali v postopku razlastitve, pri čemer ima lastnik zemljišča pravico do odškodnine v skladu z  zakonom.

Vlada meni, da predlagani zakon za urejanje problematike ni potreben, saj so ukrepi in postopki za urejanje stvarnopravnih razmerij javnih cest že ustrezno urejeno v veljavni zakonodaji.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 6/1

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 je potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 - podaljšan rok za oddajo vlog 6/2

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Več informacij lahko prejmete tukaj. Rok za oddajo vlog je podaljšan za en mesec, do 7. 12. 2017 do 12.00. 

RAzpis DANUBE Seed Money Facility 6/3

Pod okriljem programa Interreg  DANUBE poteka specifičen razpis za Seed Money Facility (SMF). Razpis je namenjen pripravi strateških in makroregionalnih konceptov za nadaljnjo prijavo v kateremkoli instrumentu (CEF, EIB, Horizon 2020, Erasmus +, LIFE itd.). Kandidirajo lahko  javni organi, mednarodne organizacije in zasebne neprofitne institucije.

V vsaki od 11 prioritet EU strategije za podonavsko regijo (EUSDR) lahko kandidira več projektov, izbrani pa bodo po trije, če bo kakovost ustrezna. Kot pogoj za veljavnost prijave mora vsak projekt, ki kandidira, predložiti od enega ali obeh koordinatorjev  določene prioritete (PACs)  izjavo o skladnosti projekta z razpisanimi temami. Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call.  Razpis je odprt od 2. 10. do 7. 12. 2017.

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/4

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Gradbena inšpekcija v akciji nadzora ugotovila, da je vsak peti objekt zgrajen nelegalno 7/1

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. 2. in 20. 11. 2017 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov, za katere ni bilo podanih prijav oz. pobud. Akcija je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih območjih (na primer nacionalni/narodni park, Natura 2000, zaščiteno mestno jedro, vodno zemljišče). Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali se gradnje objektov izvajajo na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Več lahko preberete tukaj.

Tretja sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 7/2

Evropska komisija je potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta obsega nekatere izboljšave ukrepa KOPOP (operacija HAB), zvišuje se delež podpore do 70 % oziroma 75 % za mlade kmete v okviru investicijskih podpor zaradi odprave posledic suše, pozebe in podnebnih sprememb za sektor vrtnin, sadjarstva in vinogradništva, uvaja se možnost podpore za vključitev novih pridelovalcev v shemo izbrana kakovost za sektor sadja. Sprememba PRP 2014–2020 uvaja tudi poenostavitev izvajanja ukrepa Sodelovanja, širi se seznam upravičencev in upravičenih stroškov pri ukrepu LEADER, določene spremembe pa se nanašajo tudi na lažje izvajanje ukrepa prenosa znanja.

Tretja sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.