PRIHODNJI TEDEN

 

 

POVPRAŠEVANJE:

Sofinanciranje centrov za socialno delo do ponedeljka, 27.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

NOVICE SOS

Iskanje smiselnega modela za nadzor nad enostavnimi objekti v občinah 1/1

V sredo, 22. februarja 2017 so se v Ljubljani sestali predsedniki nekaterih komisij Skupnosti občin Slovenije ter zainteresirani predstavniki in predstavnice občin z namenom preveritve, kaj prinaša zadnja verzija nove gradbene zakonodaje v točki predlaganega prenosa inšpekcijskega nadzora nad enostavnimi objekti na občine ter oblikovati predlog, ki bi ga bilo mogoče s  strani različnih skupin občin zagovarjati in uveljaviti. Glede na dejstvo, da so župani mestnih občin izrazili pričakovanje, da njihove občine prevzamejo nadzor nad enostavnimi objekti, zadnja verzija zakona pa je prinesla rešitev, po kateri bi naj tak nadzor (s prehodnim obdobjem) slej ko prej prevzele vse občine so prisotni na sestanku iskali rešitve, ki bi omogočile, da imajo občine vpliv na posege v prostor, ne samo na javnih površinah temveč tudi zasebnih. Temu bi lahko sledil tudi nadzor. Prisotni so uskladili možni model, ki ga bodo najprej predstavili županom, nato pa tudi ministrstvu.

Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2016 – 2021 1/2

Skupnost občin Slovenije je posredovala stališča in pripombe na predlagani nacionalni program ukrepov za Rome, v katerem smo med drugim zapisali, da z razočaranjem ugotavljamo, da se  razmere pri integraciji romske skupnosti očitno ne bodo in ne morejo bistveno spremeniti, saj v predlogu ukrepov skorajda ni analitično opredeljenih in na realnem stanju opredeljenih predlogov ukrepov. Kot da se dokument sprejema zaradi dokumenta samega in ne zato, da v sodelovanju z vsemi vključenimi deležniki (državo, občinami, Romi tudi nevladnimi organizacijami) naredimo korak v smeri izboljšanja življenjskih pogojev Romov, tako na področju bivanja, izobraževanja, zaposlovanja, zdravja, kulture, integracije,… Zapisali smo, da je nesprejemljivo, da v dokumentu ni natančnega pregleda, kaj je bilo v preteklem obdobju narejenega, kaj je bilo uspešno, kaj ne in kaj bi bilo potrebno narediti bolje.

Občine so bile iz priprave dokumenta izključene, še več, navkljub številnim predlogom, pobudam, navkljub celo nekaterim skupaj /država – občine/oblikovanim rešitvam teh v dokumentu ni. So pa nakazane nove naloge, brez opredelitve ustreznih finančnih sredstev. Najti pa je tudi pavšalne ocene o ravnanju občin in njihovi odgovornosti. Četudi občine že leta opozarjajo, da je za dolgoročne spremembe razmer pri izboljševanju življenjskih pogojev romske skupnosti potrebno sodelovanje vseh vključenih, potreben ustrezen pravni okvir- skupni program, nujno potrebna finančna sredstva, pa so tudi tokrat preslišane.

Program ukrepov ne prinaša odgovorov, poti za razreševanje težav, ki se vsakodnevno in dolgoročno porajajo v Romski skupnosti. Skozi te pa tudi ne na tiste, ki se posledično   porajajo na nekaterih območjih tudi na relaciji romska skupnost – večinsko prebivalstvo. V zapletenih razmerah (svet, Evropa, Slovenija) manjšanja tolerance, pripravljenosti na sprejem drugačnosti, na sobivanje je takšno ravnanje še posebej alarmantno in nevzdržno.

Usposabljanje za učinkovito implementacijo CPVO 1/3

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in z  Jaspersom organiziralo celodnevno delavnico o presojah vplivov na okolje za občinske prostorske načrte.

Slovenija namreč izvaja Strategijo usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje in presoj vplivov na okolje, ki predstavljata predhodno pogojenost v novi finančni  perspektivi. Izvedeni seminar predstavlja pomemben del programa usposabljanja za  učinkovito implementacijo CPVO zakonodaje, udeležilo se ga je več kot 50 predstavnic in predstavnikov različnih občin.

Fotogalerija je dostopna na tej povezavi.

Predstavitve so objavljene na tej povezavi.

 

Občina Tržič prva odprla podatke na portalu OPSI 1/4

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki je zgrajen na odprtokodni programski opremi. OPSI predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor OPSI, ki je vzpostavljen na podlagi EU Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja in zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor in ima dvojno funkcijo:

 • predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, torej centralni popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja;
 • predstavlja enotno spletno mesto tudi za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno berljivih formatih. Kolikor je določena zbirka v odprtih formatih že objavljena na drugem spletnem mestu, je na portalu OPSI navedena spletna povezava na takšno spletno mesto.

Portal OPSI poleg podatkov državnih organov vključuje tudi objavo odprtih podatkov lokalnih skupnosti. Portal zagotavlja vsem pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način “odprtih podatkov” in sicer za katerikoli (neprofitni/profitni) namen.

Postopek prevzema podatkov in/ali postopek objave podatkov na portalu OPSI je opisan v Priročniku za odpiranje podatkov javnega sektorja, ki ga je Ministrstvo za javno upravo skupaj z Geodetskim inštitutom izdalo v juniju 2016.

Občina Tržič je prva občina, ki je na portalu odprla podatke in sicer seznam vseh nepremičnin, ki jih prodaja ali oddaja Občina Tržič (podatki so dosegljivi na tej povezavi). Občina Tržič je tudi že pripravila seznam vseh zbirk podatkov iz svoje pristojnosti z metapodatki, ki sicer še ni objavljen, kot to določa 10b člen ZDIJZ (zagotavljanje odprtih podatkov za ponovno uporabo) v 2. odstavku: (2) Organi na nacionalnem portalu odprtih podatkov javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: nacionalni portal), ki ga vodi ministrstvo, objavijo seznam vseh zbirk podatkov iz svoje pristojnosti z metapodatki ter zbirke odprtih podatkov ali povezave na spletne strani, kjer so zbirke odprtih podatkov objavljene. Za objavo zbirk odprtih podatkov se uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.

Objavljamo vzorec, ki je lahko občinam v pomoč, kot izhodišče za pripravo tega seznama. V vzorcu so zapisane različne evidence s pravnimi podlagami v različnih zakonih, ki jih občine morajo voditi, k tem pa je potrebno dodati še evidence s pravnimi podlagami v lokalnih predpisih.

Na Ministrstvu za javno upravo so vzorec pregledali in komentirali tako:

– Pri naslovih je potrebno dodati še kakšno besedo več. Recimo, če bi občina X napisala Evidenca dokumentov, in potem še občina Y, bi imeli dve zbirki z istim imenom. Že sistem sam bi javil, da obstaja zbirka z istim imenom. Recimo, da bi napisali takole: Evidenca dokumentov Mestne občine Maribor.

– Dobro bi bilo še dodati, kakšnih dokumentov.

– tudi opis bi moral malo več povedati uporabnikom, kaj je vsebina evidence.

– kot primer referenčne zbirke, še posebej, ker gre za zbirko, katere ime se bo pojavljalo pri večini prekrškovnih organov so iz MJU predlagali https://podatki.gov.si/dataset/vpisnik-2

SLOVARČEK:

strojno berljiva oblika

odprti podatek

formalni odprti standard

metapodatek

V sodelovanju z ministrstvom pripravljamo tudi seminar za občine, na katerem se bomo osredotočili na praktično predstavitev postopkov pri pripravi seznama zbirk podatkov in objave odprtih podatkov na portalu OPSI. Seminar bo izveden 29.3.2017, podrobnosti glede vsebine seminarja, lokacije in prijave sporočimo v prihodnjem tednu.

Sestanek Partnerstva za digitalno tranzicijo Urbane Agende za EU 1/5

Skupnost občin Slovenije je bila konec decembra 2016 sprejeta v Partnerstvo za digitalno tranzicijo v okviru Urbane Agende za EU. SOS je kot kandidatko s podporo Ministrstva za javno upravo predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor. Namen Urbane Agende za EU je vzpostaviti okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov upravljanja ter boljše razumevanje razvoja mest. Njen namen je tudi prispevati k vzpostavitvi boljše podpore razvoju mest ter omogočiti vključevanje mest v pripravo EU politik in jih s tem približati državljanom.

Cilj partnerstva za digitalno tranzicijo je zagotoviti boljše javne storitve za državljane in ustvarjanje poslovnih priložnosti. Poudarek bo na: (vključno z novimi tehnologijami) zbiranju podatkov (vključno z lastništvom), boljšo uporabo odprtih podatkov, upravljanju s podatki (vključno s sposobnostjo mest in vprašanji zasebnosti) in digitalnih storitev.

Partnerstvo, za katerega članstvo se je potegovalo več kot 250 mest iz vse Evrope, sestavlja 6 držav, 8 mest, 3 združenja in Evropska komisija (DG Regio in DG Connect) ter Urbact kot opazovalec.

Celotni prispevek lahko preberete s klikom na to povezavo.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017 2/1

Zakon o financiranju občin v 20. členu določa, da se občinam, na območju katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Podrobnejše namene porabe in višino sredstev določi vlada z uredbo.

Dne 5. 5. 2016 je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 00701-3/2016/4 izdala Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016. Ob tem je sprejela tudi sklep, da Urad Vlade RS za narodnosti začne v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravljati predlog uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017, ki bo vseboval podrobnejše namene in merila za določitev višine sredstev.

Urad Vlade RS za narodnosti in Ministrstvo za javno upravo sta v letu 2016 začela s pripravo uredbe in jo nadaljevala v začetku leta 2017. Uredba bo določila podrobnejše namene porabe in način izračuna višine sredstev, ki pripada posamezni občini, na območju katere so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom. Zaradi navedenega bi bila uredba trenutno v neskladju z drugim odstavkom 20. člena veljavnega Zakona o financiranju,  ki pravi: “Podrobnejše namene porabe in višino sredstev iz prejšnjega odstavka določi vlada z uredbo.” Zakon o financiranju občin je namreč v fazi spreminjanja, trenutno poteka usklajevanje Predloga sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin ZFO-1, ki vključuje tudi spremembo 20. člena veljavnega ZFO-1 in bo podlaga za pripravo novega, splošnega predloga uredbe.

Glede na to je bilo na sestanku med predstavniki Urada Vlade RS za narodnosti in Ministrstva za javno upravo dne 6. 1. 2017 sprejeto stališče, da se za sofinanciranje občin na narodnostno mešanem območju za leto  2017 pripravi uredba posebej in sicer v enaki obliki in vsebini, kot je bila dne 5. 5. 2016 sprejeta za leto 2016. Priprava splošne uredbe, ki bo veljala za naslednja leta, pa se nadaljuje v letu 2017 in bo predvidoma veljala za leta od vključno 2018 naprej.

Urad Vlade RS za narodnosti je pripravil predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017, ki jo najdete TUKAJ. Vaše morebitne pripombe nam posredujte vključno do ponedeljka, 6.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L). Temeljni cilji predloga zakona so:

 • ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
 • modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter
 • pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Predlog sprememb in dopolnitev zakona najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da gradivo pregledate in nam obrazložene pripombe posredujete do četrtka, 9. marca 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in predloge s podrobnejšo obrazložitvijo posredujete najkasneje do četrtka, 9. marca 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 2/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je ministrstvo pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (besedilo najdete TUKAJ). S predlogom se spreminja oz. določa:

 • spremeni se ustrezna določba pravilnika na način, da se v vseh novogradnjah obvezno zagotovi igralnica, ki ni manjša od 50 m2. Na ta način se bodo postopno vzpostavili realni pogoji za zagotovitev 3m2 igralne površine na otroka za vse vrste oddelkov.
 • ukinja se dodatni prostor in s tem povečuje kvadratura igralnice. Praksa je pokazala, da dodatni prostor (16 m2 na tri oddelke) zaradi majhne kvadrature ni  funkcionalen.
 • ter podaljšanje roka za odstopanje od normativov (sedanji rok 1.9.2017 se spremeni na 1.9.2023).

Vljudno vas naprošamo za vaše odzive oziroma pripombe najkasneje do četrtka, 16.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Sofinanciranje centrov za socialno delo - ODPRTO 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti Centrov za socialno delo.

Občino zanima ali iz proračuna sofinancirate dejavnost Centrov za socialno delo? Če da, občino zanima katero dejavnost oziroma naziv programa?

Vaše odgovore bi potrebovali do ponedeljka, 27.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Subvencije najemnin in možnost pritožbe lokalne skupnosti 3/2

 

Skupnost občin Slovenije je zaprosila občine članice , da odgovorijo na spodnje vprašanje:

 • ali je bila kakšna občina že uspešna v pritožbenih postopkih oz. sodnih sporih v zvezi s subvencijami najemnin (ali ji je bil priznan status stranke, ki ga v postopku izdaje odločb o subvencijah najemnin nima)?

Prejete odgovore s strani sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

14.3. / Vse o novem Zakonu o lekarniški dejavnosti 4/1

Skupnost občin, Združenje občin in Združenje mestnih občin Slovenije organizirajo seminar na temo novega Zakona o lekarniški dejavnosti, ki je začel veljati konec januarja 2017. Novo sprejet zakon prinaša spremembe, ki zadevajo tako lekarne kot javne zavode in seveda njihove ustanoviteljice občine kot tudi zasebne lekarne s koncesijami. Seminar namenjen občinam kot (so)ustanoviteljicam in tudi morebitnim ostalim zainteresiranim bo potekal v torek, 14.3.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Na sledeči povezavi najdete:

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 4/2

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/3

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

27.2./ ZELENO SE SPLAČA – nastanitve in prireditve brez odpadkov 5/1

Društvo Ekologi brez meja skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Šolskim hotelom Astoria Medpodjetniškim izobraževalnim centrom Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled ter Hotelom Ribno organizirajo posvet ob zaključku projekta Zero Waste turizem, na katerem bodo najboljši primeri iz prakse dokazali, da so nastanitve in prireditve brez odpadkov mogoče.

Posvet bo potekal v ponedeljek, 27. februarja, v Hotelu Astoria na Bledu med 9. in 13. uro.

Udeležba je brezplačna, obvezne pa so prijave na tej povezavi.

6.3. / Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski regiji 5/2

Posvet z naslovom Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski regiji bo potekal v ponedeljek, 6. marca 2017, s pričetkom ob 12. uri v dvorani Gospodarske zbornice Nova Gorica, Sedejeva ulica 2A, 5000 Nova Gorica. Posvet v sklopu regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v severno Primorski regiji organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Nova Gorica. Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, najkasneje do 2.3.2017 na elektronski naslov: klavdija.merc@gov.si.

Program posveta najdete tukaj.

 

9.3. / Informativni dan projekta Europe Goes Local 5/3

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, vas vabi k sodelovanju v projektu Europe Goes Local, katerega namen je podpora in razvoj kakovosti mladinskega dela, večanje pomena in vrednosti, mladinskega dela in krepitev sistemske podpore izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni ter nacionalni ravni.

Lokalnim skupnostnim, ki se bodo vključile v projekt, bodo nudili:

 • Podporo pri identifikaciji potreb lokalne skupnosti na področju razvoja in krepitve kakovosti mladinskega dela.
 • Priložnost za deležnike iz lokalne skupnosti za udeležbo na mednarodnih in nacionalnih aktivnostih namenjenih krepitvi temeljnih znanj in kompetenc s področja mladinskega dela in podpore mladim.
 • Podporo pri implementaciji aktivnosti, ki so namenjene razvoju in krepitve mladinskega dela v lokalni skupnosti.
 • Podporo vašim prizadevanjem pri oblikovanju in implementaciji aktivnosti in ukrepov za razvoj in krepitev kakovosti mladinskega dela.
 • Možnosti za spoznavanje in prenos dobrih praks s področja razvoja mladinskega dela in podpore mladim ter mreženje s kolegi iz 20 evropskih držav.

MOVIT za predstavnike lokalnih skupnosti organizira informativni dan o projektu Europe Goes Local, ki bo potekal 9. marca 2017, s pričetkom ob 10. uri, v Ljubljani.

Podrobnejše informacije o projektu so na voljo v predstavitvenem letaku. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo na info@mva.si ali na 01 430 47 47 (Borut).

16.3 -16.5 / Niz delavnic o javno-zasebnem partnerstvu 5/4

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira niz brezplačnih delavnic po Sloveniji z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodki si sledijo:

 • Pametna javno-zasebna partnerstva: 16. marec 2017, Hiša Evropske unije Slovenija (Dunajska 20, Ljubljana)
 • Učinkovita javno-zasebna partnerstva: 30. marec 2017, Hotel Otočec (Grajska cesta 2, Otočec)
 • Inovativna javno-zasebna partnerstva: 20. april 2017, Hotel Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož)
 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 5/5

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

28.3. - 30.3. / Kongres Europe@DJHT 5/6

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, vam ponuja možnost udeležbe na kongresu Europe@DJHT (German Child and Youth Welfare Congress), ki bo potekal od 28. do 30. marca 2017 v Düsseldorfu v Nemčiji.

Kongres, ki poteka vsake 3 do 4 leta, predstavlja osrednje mesto srečanja za vse, ki se v Nemčiji ukvarjajo z mladinskim delom ter storitvami za otroke in mladino. Udeležujejo se ga strokovnjaki iz vseh področij mladinskega dela in drugih področij, ki se tičejo dobrobiti otrok in mladih, in prihajajo iz različnih projektov ter pobud, nevladnih organizacij, javnih institucij z lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne ravni ter univerz in drugih izobraževalnih institucij. Na kongresu, ki bo marca 2017 potekal v Düsseldorfu, pričakujejo 30.000 udeležencev. Organizatorji pa vsakič pripravijo tudi poseben, mednarodni, program kongresa, ki je namenjen 500 mladinskim delavcem in drugim, ki se ukvarjajo s področji mladinskega dela in mladih iz celotne Evrope. Namenjen je spoznavanju nemških praks mladinskega dela in razpravam o izzivih mladinskega dela v Evropi.

MOVIT, ki je za udeležence iz Slovenije zagotovil 10 mest, krije vse stroške udeležbe na kongresu Europe@DJHT.

Podrobnejše informacije in program kongresa so objavljene tukaj. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila so vam na voljo na info@mva.si ali na 01 430 47 47 (Borut).

VLADA RS

123. seja 6/1

Mednarodni izzivi 2017-2018

Vlada se je seznanila z dokumentom Mednarodni izzivi 2017-2018. Dokument je pripravljen z namenom, da bodo  slovenska podjetja kar najbolje obveščena, kam bodo usmerjene aktivnosti s področja internacionalizacije, kakor tudi institucijam, ki delujejo na področju internacionalizacije kot vodilo pri njihovem delu za leti 2017 in 2018.

MGRT ima za spodbujanje internacionalizacije in TNI na voljo tako integralna kot tudi EU sredstva. V letu 2017 je skupaj na voljo 15,350 mio EUR, v letu 2018 pa je na voljo skupaj 15,564 mio EUR. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog Zakona o ugotavljanju vzajemnosti

Vlada RS se je seznanila z novim predlogom Zakon o ugotavljanju vzajemnosti. Ker je trenutni zakon bil sprejet februarja 1999 in v šestnajstletnem izvajanju ni bil nikoli spremenjen je bil potreben sprememb. Glede na to, da se je od sprejetja ZUVza do danes pomembno spremenila normativna ureditev v zvezi z možnostjo tujcev, da pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji (sprememba določbe 68. člena Ustave RS, ratifikacija več mednarodnih pogodb in sprejetje dveh novih zakonov), so ob upoštevanju izkušenj in opažanj pri izvajanju določb tega zakona posamezne spremembe potrebne tako zaradi uskladitve zakona z drugimi predpisi kot zaradi racionalizacije postopka ugotavljanja vzajemnosti in odprave določenih administrativnih ovir oziroma bremen. (Vir: Vlada RS, ab)

Uporaba zaseženih gozdnih lesnih sortimentov

Na podlagi Zakona o gozdovih (ZG) mora gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, zaradi spremljanja sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora, spremljati knjigovodska ali druga listina, kot to določa ZG. V primeru, da teh dokumentov prevoznik nima, niti jih v roku dveh ur ne zagotovi, nadzorni organ te sortimente zaseže, v določenih primerih se prevozniku tudi trajno odvzamejo, SiDG s temi sortimenti razpolaga v javnem interesu.

Odvzete gozdno lesne sortimente lahko SiDG podari izobraževalnim ali raziskovalnim inštitucijam s področja gozdarstva in lesarstva, za ogrevanje javnih objektov kot so zlasti vrtci, šole, bolnice, gasilski domovi, domovi za starostnike, javni uradi, lahko pa jih uporabi tudi za izobraževanje lastnikov gozdov ter druge javnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

Akcijski načrt – simulacija pregleda in ocene pripravljenosti na izredne dogodke

Vlada se je seznanila z Akcijskim načrtom – Simulacija EPREV 2016 in naložila ministrstvom in vladnim službam ter organom v sestavi roke in izvedbo nalog iz tega načrta. EPREV (Preparedness Reviev Service IAEA) pomeni pregled in oceno pripravljenosti na izredne dogodke in je pomoč pri pripravi načrtov ukrepov v primeru jedrske nesreče, pri razvoju primernih programov usposabljanja, pripravi zakonodaje na tem področju in pomoč pri pripravi programov monitoringa. (Vir: Vlada RS, ab)

Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 za obdobje 2016–2017

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedbi ukrepov iz Dvoletnega akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za obdobje 2016–2017, stanje na dan 31. 12. 2016. Da bi dosegli vizijo Vlade Republike Slovenije, ki je usmerjena v organiziranje sodobne javne uprave, so opredeljeni ključni strateški cilji, katerih operacionalizacija vsebinsko poteka v sedmih poglavjih:

 • Učinkovita organiziranost
 • Učinkovita uporaba virov
 • Izboljšanje zakonodajnega okolja
 • Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem sektorju
 • Sistem vodenja kakovosti v javni upravi
 • Posodobitev inšpekcijskega nadzora
 • Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev (Vir: Vlada RS, ab)

***

Vlada je na seji sprejela tudi odgovore na poslanska vprašanja v zvezi z nadzorom nad delom upravnikov, z umestitvijo sistema prostorskega reda, z uveljavitvijo prečnega prostorskega planiranja, z zakonodajo za področje digitalizacije, s pripravo novega Zakona o dedovanju, z Zakonom o lekarniški dejavnosti in z vplivom dogovora s sindikati na proračun. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv občinam k sodelovanju v interesni skupini mest projekta GrowSmarter 7/1

Vabimo občine, da s priloženim vprašalnikom izrazite vaš interes za sodelovanje v interesni skupini mest projekta GrowSmarter. V želji, da bi omogočili sodelovanje v interesni skupini večjemu številu občin (na voljo je še 10 mest za vso Evropo), smo se z vodilnim partnerjem dogovorili za možnost vključitve SOS v interesno skupino kot združenja oz. hub. V kolikor želite sodelovati, kot vam predstavljamo v Pozivu, vas prosimo, da do 22.2. izpolnite prijavnico in jo podpisano in žigosano pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Poziv občinam k sodelovanju v interesni skupini mest projekta GrowSmarter

Prijavnica: Application Form GrowSmarter SOS hub

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/2

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Sodelovanje v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/5

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, želijo predstaviti rezultate in koristi, ki jih imamo v Sloveniji zaradi evropske kohezijske politike, in predvsem možnosti, ki se odpirajo v tej finančni perspektivi. Tako že tretje leto začenjamo s kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Ta bo tokrat potekala v treh fazah. V prvi, ki so jo začeli 31.1., bodo zbirali predloge sofinanciranih projektov, v drugi fazi, ki jo bodo pričeli predvidoma okrog 25. 3., bodo začeli s spletnim glasovanjem za najboljši projekt v vsaki regiji, 9. in 10. 6. pa se bodo ponovno odvili dnevi odprtih vrat projektov.

Podrobnosti najdete tukaj.
Predloge zbirajo do 15. 3. 2017 preko spletnega obrazca (tukaj), najboljši projekti po mnenju glasovalcev pa bodo predstavljeni na dnevu odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Kampanjo bodo promovirali tudi v dnevnem časopisju, na nacionalnem in na lokalnih radijih, po spletnih medijih ter socialnih omrežjih.

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 1.3.2017 oziroma 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 7/7

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/8

Na spletni strani Evropske komisije objavljen poziv za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov.
Cilj poziva je podpora nacionalnim ali transnacionalnim projektom na področju nediskriminacije in vključevanja Romov, ki bodo zajeli vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Med prednostnimi področji poziva so tudi Romi, in sicer želi Evropska komisija podpreti projekte, katerih cilj je ozaveščanje in boj proti škodljivim stereotipom o Romih in s tem podpora njihovemu vključevanju v družbo. Evropska komisija želi podpreti tudi projekte, ki bodo identificirali, izvajali in zagotavljali izmenjavo dobrih praks pri reševanju najbolj perečih izzivov na področju boja proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov, posebej pa tudi boja proti segregaciji v izobraževanju, spodbujanja krepitve aktivne vloge mladih Rominj in Romov v procesu vključevanja Romov v družbo, tudi preko krepitve zmogljivosti civilne družbe, aktivne na lokalni ravni.

V okviru poziva bodo podprte naslednje aktivnosti:
– usposabljanja strokovnjakov;
– vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanje, vključno z identifikacijo najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;
– ozaveščevalne aktivnosti (vključno na lokalni ravni) kot so seminarji, konference, kampanje ali medijskih aktivnosti in aktivnosti družbenih omrežij.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Rok za oddajo prijav je 21. marec 2017 do 17.00.
Poziv je dostopen tudi preko te povezave.

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/9

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok: 22.03.2017 (prvi rok) in 1.06.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/10

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016 7/11

Obveščamo vas, da je objavljen razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016. Predmet razpisa je podelitev denarnih nagrad in priznanj »INOVATOR LETA SSD 2016« v kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Več o pogojih za sodelovanje in razpisu najdete tukaj.

Rok: prijave na razpis se sprejema do 31. marca 2017.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si.

 

URBACTOV Razpis za dobre prakse 7/12

Evropska mesta se soočajo s podobnimi izzivi, povezanimi z demografskimi spremembami, podnebnimi in okoljskimi cilji, brezposelnostjo, urbano revščino,… URBACT zato išče prakse, s katerimi je mogoče te ovire premagati, saj verjame, da imajo mesta še veliko »skritih« dobrih praks, ki bi lahko bile zanimive za druga evropska mesta.

Več o URBACT definiciji dobre prakse najdete tukaj.

URBACT zato odpira razpis za dobre prakse.

Rok za prijavo: 31. marec 2017.

Več o razpisu najdete na tej spletni povezavi.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/13

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/14

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/15

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/16

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/17

 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Rast letne inflacije 8/1

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat se je inflacija po HICP na letni ravni januarja 2017 v območju evra v primerjavi z decembrom 2016 zvišala z 1,1 % na 1,8 %. V celotni EU pa se je inflacija na letni ravni januarja v primerjavi z mesecem poprej zvišala z 1,2 % na 1,7 %. V Sloveniji se je letna inflacija januarja 2017 v primerjavi z letno inflacijo decembra 2016 povečala z 0,6 % na 1,5 %. Mesečna inflacija januarja 2017 je znašala 0,4 %.

Celotno poročilo najdete na tej povezavi. (Vir: Obvestila EU)

 

Enajst razvojno najbolj podrobnih občin Slovenije 2017 8/2

V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že šesto leto identificira razvojno najbolj prodorne občine in vsako leto premelje okoli 160.000 podatkov, je znanih enajst finalistk iz štirih regij. To so:

– Bohinj, Cerkno in Kranjska Gora v regiji Zahodna Slovenije,

– Grosuplje, Kamnik in Novo mesto v regiji Osrednja in jugovzhodna Slovenija,

– Laško, Podčetrtek in Slovenj Gradec v regiji Od Koroške do Posavja ter

– Lendava in Ljutomer v regiji Vzhodna Slovenija.

Razglasitev bo potekala na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju občin in srečanju županov 14. Marca 2017 v Festivalni dvorani v Ljubljani.

V slovensko ISSO raziskavo je vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave. Glavni poudarek pri letošnji nagradi Zlati kamen je turizem. Skoraj vse slovenske občine uvrščajo to področje med svoje glavne razvojne prioritete. Ne preseneča, da so slovenske občine prav na področju turizma razvile morda več dobrih in izvirnih praks kot kjerkoli drugje.

Na konferenci Zlati kamen bodo sodelovali strokovnjaki, med njimi dr. Andrej Pompe, Brand Business School, avtor knjige Znamka mesta in predstavniki Slovenske turistične organizacije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za javno upravo in nekaterih izpostavljenih občin. Kot primer tuje prakse bo predstavljeno repozicioniranje hrvaške Istre. (vir: Zlati kamen)

Usmeritev fokusnih tematskih skupin za prenovo strategije prostorskega razvoja Slovenije 8/3

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo strokovna gradiva, iz katerih izhajajo usmeritve za štiri tematska področja Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050). V strokovnih gradivih so podani zaključki predhodnih razprav fokusnih tematskih skupin in usmeritve za oblikovanje osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 2050 za posamezna tematska področja:

Februarski Vestnik KPK 8/4

Izšla je februarska številka Vestnika KPK. V aktualni številki v osrednji temi KPK predstavlja poudarke strokovnega posveta z naslovom »Zagotavljanje pravne varnosti v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije«. Osrednja tema posveta je bila zagotavljanje zakonitosti postopka in pravna narava ugotovitev o konkretnem primeru, ki jih sprejema komisija. V vestniku boste izvedeli tudi več o domačem dogajanju in aktivnostih komisije, med drugim o oceni korupcijskih tveganj v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, o tem, kje je Slovenija na Indeksu zaznave korupcije 2016 in kako to komentira komisija, kako se je odrezala Slovenija v četrtem ocenjevalnem krogu GRECO. Več tukaj

Evropsko sodelovanje spodbudilo 174 milijonov evrov investicij v energetsko učinkovitost javnih stavb 8/5

9. februarja 2017 so se v Velenju zbrali člani usmerjevalnega odbora projekta EnPC-INTRANS.

Mednarodni strokovnjaki so poročali o okvirno 174 milijonov novih investicij v energetsko učinkovitost javnih stavb z uporabo mehanizma EPC na Hrvaškem, v Nemčiji, Sloveniji in Romuniji. V času trajanja projekta je bilo sklenjenih vsaj 27 novih pogodb za izvajanje ukrepov energetske prenove medtem ko je v tem trenutku vsaj še dodatnih 20 investicijskih projektov v različnih fazah izvedbe.

Več si lahko preberete v 6. uradni publikaciji projekta EnPC-INTRANS.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.