V TEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI KAMNIK IN ŠENTILJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PRIHODNJI TEDEN

ZAKONODAJA:

DOGODKI:

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 

29.3. / Novosti, ki jih prinaša prenovljeni Zakon o občinskem redarstvu

29.3 / Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti

POVPRAŠEVANJE:

Zamuda izdelovalca pri pripravi prostorskega akta do srede, 29.3.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

NOVICE SOS

Poziv občinam in poročilo s posveta o Priročniku CPVO za OPN 1/1

V Ljubljani se je 23. marca zbralo več kot 50 udeležencev različnih občin, pripravljavcev občinskih prostorskih načrtov in ministrstva na posvetu, ki ga soorganizirajo MOP, Jaspers in SOS.

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in z  Jaspersom organiziralo prvo, celodnevno delavnico o celovitih presojah vplivov na okolje za občinske prostorske načrte, 25. januarja v Ljubljani. Delavnica, ki je potekala 23. marca 2017, od 9.00 do 15.30 ure,  je bila tak druga v nizu.

Po uvodnih pozdravih je  Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za CPVO na MOP predstavila akcijski program za sodelovanje z občinami na področju celovitih presoj vplivov na okolje.

V nadaljevanju je Klemen Strmšnik podrobno, po poglavjih predstavil osnutek priročnika za učinkovito vključevanje CPVO v postopek priprave OPN. Osnutek je bil objavljen že pred samim dogodkom, občine pa pozvane k oddaji komentarjev, dopolnitev in predvsem predstavitvi dobrih praks. Prejeli smo 3 primere dobrih praks, ki bodo predstavljene v priročniku. Prejeli smo tudi nekaj vsebinskih dopolnitev.

Dopolnjena verzija osnutka Priročnika za učinkovito vključevanje CPVO v postopek priprave OPN je dostopna na tej povezavi. Občine vabimo, da podajo svoje komentarje do 7. aprila 2017 na naslov: vesna.kolar-planinsic@gov.si. Na istem naslovu se zbirajo primeri dobre prakse, ki jih oddate z obrazcem, ki je dostopen tukaj: Obrazec za prijavo dobre prakse.

Na posvetu so se prisotni seznanili tudi s primerom izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za OPN MOL. V zaključnem delu so imele občine priložnost razprave z okoljskimi sektorji na temo učinkovite celovite presoje vplivov na okolje :

 • Screening
 • Vsebinjenje
 • Kvaliteta okoljskih poročil
 • Sprejemljivost plana
 • Najpogostejših težav in načini njihovega reševanja
 • Razprava s prostorskimi načrtovalci

Gradiva:

 

 

Sestanek s poslansko skupino SMC na temo nove prostorske in gradbene zakonodaje 1/2

V četrtek, 23. 3. 2017, so se Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice, generalna sekretarka SOS, vodja strokovne službe ZMOS, Izidor Jerala, član komisije za prostor SOS in predstavnika MO Ljubljana sestali s poslansko skupino SMC.

Namen sestanka je bil predstavitev pripravljenih predlogov sprememb predloga Gradbenega zakona, ki sta jih pripravili skupnosti. Skupnosti sta uvodoma pohvalili delo Ministrstva za okolje in prostor, ki je že v sam začetek oblikovanja prvih osnutkov vključilo lokalne skupnosti in njihova združenja ter izreden napor, ki ga je vložilo ministrstvo, za uskladitev besedil predlogov.

Kljub temu, da je bilo veliko narejenega in da novi predlogi trojčka prostorske in gradbene zakonodaje prinašajo vrsto pomembnih instrumentov, s katerimi bodo občine lahko urejale prostorske komponente lokalnega razvoja pa so predstavniki izpostavili nekatera odprta vprašanja, ki še niso usklajena. Gre za rešitve v zvezi s prenosom inšpekcijskega nadzora nad enostavnimi objekti na občine, saj so spremembe, ki jih prinaša Gradbeni zakon neustrezne. Zato SOS in ZMOS želita dodatni čas za strokovno uskladitev možnih rešitev med lokalnimi skupnostmi in pristojnim ministrstvom.

SOS in ZMOS sta pobudo za sklic sestanka naslovila tudi na poslansko skupino DeSUS, termin pa še ni bil določen.

Posvet Drobljenje javnih naročil 1/3

V sredo 22. marca je bil izveden posvet z naslovom Drobljenje javnih naročil. V prvem delu je predavateljica predstavila kaj je drobljenje, kaj so istovrstna naročila in kdaj občinam ni potrebno upoštevati istovrstnosti. V nadaljevanju je sledila predstavitev prekrškovnih sankcij , kazenskih sankcij in kako sploh pride do postopka.

V nadaljevanju so prisotni pregledali različna naročila in so skupaj razpravljali ali gre za instovrstna javna naročila ali ne. Razpravi je sledilo še razkritje ugotovitev Državne revizijske komisije. Na podlagi realnih naročil, so prisotni dobili znanje, kaj je istovrstno naročilo in kako se v prihodnosti izogniti drobljenju javnih naročil.

Poseben poudarek je bil posvečen krajevnim skupnostim, ki so samostojne pravne osebe s svojim TRR računom. V navedenih primerih občinska uprava ne ve, kakšne storitve se naročajo in ali določene storitve (v različnih krajevnih skupnostih) seštete presežejo prag javnega naročila male vrednosti torej 20.000€.

 

 

 

Seja odbora za aktualne zadeve Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri SE o migrantski krizi 1/4

Srečanje Odbora za aktualne zadeve Kongresa lokalnih skupnosti je potekal 8. marca 2017 na pobudo Italije, ki je ponudila tudi gostoljubje v Benetkah na otoku Giogrio Maggiore. Tema pogovora je bila migrantska kriza, katera se je prav Italije še posebej dotaknila. Pogovori med župani so izpostavili veliko neusklajenost delovanja med državno ravnjo in lokalnimi skupnostmi, ko je potrebno iz povsem humanih razlogov migrantom potrebno ponuditi zavetje. Žal so prav župani največkrat postavljeni pred dejstva, kar bistveno otežuje normalen dialog v lokalnih skupnosti. Še bistveno bolj pa so države povsem neusklajene pri strateškem reševanju tega izziva. Srečanje se je zaključilo s sprejetjem poziva Kongresu, ki naj ne samo pozove k bolj usklajenem delovanju, temveč mora države članice Sveta Evrope opomniti na dosledno izvajanje zavez s področja človekovih pravih in mednarodnega humanitarnega prava. Predlog slovenske delegacije bo na zasedanju Kongresa, da se Svet Evrope bolj posveti tudi strokovni pomoči županom in predstavnikom lokalnih skupnosti pri doslednejšemu in dostojnejšemu reševanju tragičnih zgodb tistih, ki morajo za golo preživetje zapustiti svoje domove.

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog ZUPJS – Vpeljava informativnih odločb 2/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Spremembe zakona so potrebne za predvideno vpeljavo informativne odločbe. Z informativno odločbo želi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog in obremenjenost centrov za socialno delo z administrativno upravnimi postopki.
Za letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila) se predlaga uvedba avtomatične informativne odločbe, kar pomeni, da:

 1. bo stranka za vsako letno pravico najprej podala prvo vlogo, s katero se strinja, da se avtomatično  podaljšajo letne pravice – tako se bo letna pravica (v kolikor bo odobrena), avtomatično podaljšala oziroma preverila meseca septembra,
 2. v mesecu septembru bo CSD na avtomatiziran način preveril vse potekle letne pravice v mesecu avgustu in vse veljavne pravice v mesecu septembru ter avtomatično pridobil podatke za novo odločanje,
 3. če bo ugotovljeno, da ni bilo sprememb (ki jih vnaprej ni mogoče opredeliti), potem se bo izdala avtomatična informativna odločba, v nasprotnem primeru pa se postopek preusmeri v odločanje po uradni dolžnosti CSD, ki izda prvostopno odločbo,
 4. ima stranka zoper informativno odločbo možnost ugovora, o katerem odloča CSD,
 5. ima stranka zoper odločbo CSD možnost pritožbe, o kateri praviloma odloča MDDSZ,
 6. ima stranka zoper odločbo MDDSZ še dvostopenjsko sodno varstvo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in stališča najkasneje do četrtka, 30.3.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu – medresorsko 2/2

Skupnost občin Slovenije je v času javne obravnave predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu podala pripombe na prejeto delovno gradivo v zvezi z reorganizacijo CSD-jev, odgovor nanje si lahko preberete tukaj. Danes smo prav tako prejeli predlog zakona, ki je bil posredovan vsem ministrstvom v pregled in pripombe v času medresorske obravnave.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da nam morebitna dodatna stališča in obrazložene pripombe posredujete najkasneje do petka, 31.3.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 2/3

V medresorsko usklajevanje smo prejeli osnutek Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (EVA 2012-2130-0053). Da bi lahko v roku 14. dni posredovali zbrane in usklajene pripombe občin članic SOS, le-te prosimo, da nam pripombe pošljejo najkasneje do petka, 31. marca 2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

ZSRT1-PREDLOG-F1

 

 

Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti v ponovni medresorski obravnavi 2/5

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) dne, 21.3.2017, dalo v ponovno medresorsko obravnavo in usklajevanje naslednje zakonske predloge:

ter: Prilogo 1,2 in 3 in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in razvrščanju objektov glede na zahtevnost.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe na zakonske predloge in priloge najkasneje do petka, 31.3.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 4.4.2017) na MOP.

Nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/6

Skupnost občin Slovenije je prejela nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v katerega je Ministrstvo za javno upravo vključilo prejete pripombe oziroma predloge, ki jih je zbiralo v fazi javne obravnave, ki je potekala do konca januarja 2017.

Do novega osnutka predloga zakona lahko dostopate TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne dodatne pripombe in stališča posredujete najkasneje do ponedeljka, 3.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor 2/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Temeljni razlog za sprejem zakona so uskladitve z odločbami Ustavnega sodišča RS.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Morebitne pripombe pa nam lahko posredujete najkasneje do torka, 4.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Spremembe in dopolnitve ZKZ, ZKme in ZSKZ 2/9

V Državni zbor so bili predloženi predlogi sprememb in dopolnitev 3 predpisov s področja kmetijstva, in sicer:
– Predlog zakona o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Spremembe ZSKZ)
– Predloga zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (spremembe Zakona o kmetijstvu)
– Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Sprememba ZKZ)

Namen sprememb je odprava birokratskih ovir in poenostavitev postopkov, spodbuditev mladih k usmeritvi v kmetijstvo ter s tem k ohranjanju slovenskega podeželja.

Vljudno vas naprošamo za morebitne pripombe in stališča najkasneje do petka, 14.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Usklajevanje aglomeracij za odpadno vodo 2/10

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pripravilo predlog noveliranih aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravljen osnutek novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je prav tako v pripravi.

V priponki sporočila vam posredujemo dopis ministrstva in podrobnejša pojasnila k pripravljenim aglomeracijam z nekaj obrazložitvami in navodili. Prav tako se v dokumentu nahajajo kontaktne informacije MOP za dodatna vprašanja.

Ministrstvo naproša, da morebitne predloge sprememb in dopolnitev posredujete najpozneje do torka, 18. aprila 2017 izključno v elektronski obliki na naslov: gp.mop@gov.si, obvezno z naslovom zadeve: »Novelacija aglomeracij – pripombe« in v vednost na barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) 2/11

Vlada RS je na svoji  127. seji  določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in ga dne, 23.3.2017 predložila Državnemu zboru, ki ga je posredoval v mnenje občinam.

Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj bi bilo omogočeno, da glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega premoženja brezplačno od pristojnih organov in organizacij pridobivajo podatke, ki so potrebni zaradi odločanja v posameznih upravnih postopkih, ki jih določa Stanovanjski zakon.

Celotno besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona prilagamo tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete pripombe in predloge k predlogu zakona najkasneje do petka, 21.4.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Prilagamo tudi odgovor Ministrstva za okolje in prostor na posredovane pripombe SOS januarja letos  – odgovor občinam, 21.2.2017.

POVPRAŠEVANJE

Zamuda izdelovalca pri pripravi prostorskega akta 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na zaostanke izdelovalca pri pripravi prostorskega akta. Občine vljudno naprošamo za informacije.

Občino zanima:

»Pri pripravi prostorskega akta smo zaradi zaostankov načrtovalca (izdelovalca prostorskega akta) znatno prekoračili roke, zastavljene v terminskem planu. Sklenili smo dodatek k pogodbi in podaljšali roke v terminskem planu, ki pa jih je načrtovalec znova prekoračil. Če bi želeli zamenjati načrtovalca, bi morali izvesti javno naročilo storitev z objavo na portalu, kar bo predvidoma povzročilo dodatno zamudo pri pripravi gradiva oz. postopku priprave akta.

V danem primeru gre za t.i.  nujna dela zaradi dokončanja postopka in sledenja zastavljenim rokom.

Prosili bi vas za nasvet kako postopati v danem primeru.

 • Bi bila npr. zaradi nujnega, čim prejšnjega nadaljevanja postopka, možna oddaja del neposredno drugemu načrtovalcu?
 • Ali ima morda katera od občin članic podobne izkušnje na tem področju?«

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do srede, 29.3.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Cena pomoči na domu 3/2

Skupnost občin Slovenije se je obrnila občine članice s prošnjo po posredovanju podatkov v zvezi z zagotavljanjem nudenja pomoči družini na domu.

In sicer se je na SOS obrnila občina, katero zanima višina deleža plačila uporabnika storitve v drugih občinah. Prosili smo za podatke o ceni storitve pomoči na domu (cena na uro, ki jo uporabniki pokrivajo).

Odgovore sodelujočih občin najdete na TEJ POVEZAVI.

IMENOVANJA

Poziv za predlaganje kandidatov za člane strokovnega sveta družbe -URGENCA 4/1

OBČINAM ČLANICAM SOS

Skupnost občin Slovenije je zasledila, da je družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. objavila poziv za predlaganje kandidatov za člane strokovnega sveta družbe (rok za prijavo je 27.3.2017). Strokovni svet je posvetovalni organ poslovodstva družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.. Naloge strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi.

Na občine članice se obračamo s prošnjo, da predlagate kandidate, ki imajo ustrezna znanja, izkušnje in sposobnosti za člana strokovnega sveta ter izpolnjuje dodatne pogoje navedene v dopisu, ki ga najdete TUKAJ. V dopisu najdete tudi dodatna pojasnila v zvezi s kandidiranjem. Prav tako objavljamo tukaj Poslovnik strokovnega sveta drube Slovenski dravni gozdovi d.o.o..

Predlagate lahko do PONEDELJKA, 27.3.2017 DO 14.00 URE. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 5/1

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

29.3. / Novosti, ki jih prinaša prenovljeni Zakon o občinskem redarstvu 5/2

Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija in Skupnost občin Slovenije organizirajo strokovni posvet: 

  

Novosti, ki jih prinaša prenovljeni Zakon o občinskem redarstvu

 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.9/2017)

 

Posvet je namenjen  vodjem občinskih in medobčinskih redarstev in občinskim redarkam in redarjem.

Posvet bo v  sredo, 29. marca 2017  s pričetkom ob 9. uri v konferenčni dvorani – pritličje,  Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

 

Vsebine posveta

 

9:00 – 9:20 Novosti, ki jih prinaša ZORed-A Dr. Roman Lavtar, MJU
9:20 – 9:40 Nadzor nad uporabo prisilnih sredstev in

Evidenca prisilnih sredstev

Mag. Jurij Mezek, MJU
9:40 – 10:00 Novosti pri uporabi pooblastil občinskega redarja Robert Ferenc, MNZ, Policija
10:00 – 10:20 Oblikovanje in zasedba delovnih mest za izvajanje nalog občinskega redarstva Štefka Korade Purg, MJU
10:20 – 10:40 Možnosti za uvedbo novih delovnih mest v redarstvu 

 

Medobčinska in občinska redarstva

Boštjan Omerzel, SOS, Komisija za OR 

 

Roman Fortuna, MR MOL

11:00 – 11:10 Vloga Komisije za občinsko redarsko službo Miha Mohor, SOS 

 

 

29.3. / DIGITALNA TRANZICIJA LOKALNIH SKUPNOSTI 5/3

Prvi korak do uspeha in konkurenčnosti v digitalni preobrazbi je usposobiti zaposlene, da bodo pravilno razumeli svojo vlogo v procesih digitalizacije in prepoznali priložnosti, ki se pri tem pojavljajo. Zato smo na SOS povabili različne deležnike, da s predstavniki občin delijo pregled nad osnovnimi trendi sprememb vedenja uporabnikov, novosti tehnologije, poslovanja, procesov in pristopov, ter podpornega okolja, ki je občinam pri tem na voljo.

Vabimo vas na dogodek v sredo, 29. 3. 2017 od 9.00 do 14.30 ure v Ljubljani, kjer se boste seznanili in različne sooblikovali strateško-izvedbene dokumente v sklopih:

 1. ODPIRANJE OBČINSKIH PODATKOV
 2.  DIGITALNA SLOVENIJA 2020
 1. (SRIP) – PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI
 2. PODPORNO OKOLJE

Skoraj 3/4 sprememb, ki jih prinaša digitalizacija ni povezanih z IT oddelki, temveč z delovanjem vseh ostalih oddelkov in procesov. Zato vabimo, da se dogodka udeležite v čim večjem številu iz različnih občinskih služb in oddelkov, tako uslužbenci, kot tudi funkcionarji oz. odločevalci.

VABILO S PROGRAMOM

Vljudno vabljeni!

20.4. / Izjeme od uporabe ZJN-3 5/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik, strokovnjakinjo na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, organizira seminar na temo izjem od uporabe ZJN-3. Na seminarju bodo predstavljeni primeri, ko naročniku ni treba uporabiti pravil ZJN-3, s poudarkom na t.i. »in-house naročilih«.

Seminar bo potekal v četrtek, 20. aprila 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

 

 

19.4. / Izvajanje novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 5/5

Državni zbor je 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je 7.12.2016 na terenski seji na Polzeli sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti v Državnem svetu in lokalnih skupnosti, združenih tako v Skupnosti občin Slovenije kot Združenju mestnih občin Slovenije, zakon posega v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. V neskladju z ustavo je drugi odstavek 5. člena, četrti odstavek 62. člena, prvi stavek prvega odstavka 63. člena in drugi odstavek 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Obenem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in prednostno obravnavo zahteve.

Ne glede na postopke v teku na Ustavnem sodišču, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti velja in odločitve Ustavnega sodišča ni mogoče v naprej predvideti, zato vas SOS, ZOS, ZMOS, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor vabimo, da se z veljavnim zakonom podrobneje seznanite na posvetu, ki bo:

19. aprila 2017 v Avstrija Trend Hotelu, dvorana HORUS, Dunajska 154 v Ljubljani

Vsi udeleženci bodo kot gradivo na posvetu prejeli knjigo z naslovom: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti z uvodnimi pojasnili.

Vabilo s programom

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 5/6

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

24.4. - 25.4. / Regionalna konferenca – RAZVOJ SOCIALNE EKONOMIJE V JUGOVZHODNI EVROPI 6/1

Objavljamo obvestilo Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki vse potencialno zainteresirane seznanja s povabilom Kabineta predsednika vlade na regionalno konferenco na temo razvoja socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi. Konferenco organizira Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami, potekala pa bo 24. – 25. aprila 2017 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kamor ste vabljeni vsi, ki bi želeli aktivno sodelovati in se povezovati na tem področju.

V povabilu je predstavljen namen konference, pristop in način dela na konferenci, program konference ter ostale informacije v zvezi z izvedbo. Konferenca je brezplačna, obvezna pa je prijava, in sicer preko elektronske prijavnice, do katere lahko dostopate v samem povabilu.

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 6/2

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

28.3. - 30.3. / Kongres Europe@DJHT 6/3

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, vam ponuja možnost udeležbe na kongresu Europe@DJHT (German Child and Youth Welfare Congress), ki bo potekal od 28. do 30. marca 2017 v Düsseldorfu v Nemčiji.

Kongres, ki poteka vsake 3 do 4 leta, predstavlja osrednje mesto srečanja za vse, ki se v Nemčiji ukvarjajo z mladinskim delom ter storitvami za otroke in mladino. Udeležujejo se ga strokovnjaki iz vseh področij mladinskega dela in drugih področij, ki se tičejo dobrobiti otrok in mladih, in prihajajo iz različnih projektov ter pobud, nevladnih organizacij, javnih institucij z lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne ravni ter univerz in drugih izobraževalnih institucij. Na kongresu, ki bo marca 2017 potekal v Düsseldorfu, pričakujejo 30.000 udeležencev. Organizatorji pa vsakič pripravijo tudi poseben, mednarodni, program kongresa, ki je namenjen 500 mladinskim delavcem in drugim, ki se ukvarjajo s področji mladinskega dela in mladih iz celotne Evrope. Namenjen je spoznavanju nemških praks mladinskega dela in razpravam o izzivih mladinskega dela v Evropi.

MOVIT, ki je za udeležence iz Slovenije zagotovil 10 mest, krije vse stroške udeležbe na kongresu Europe@DJHT.

Podrobnejše informacije in program kongresa so objavljene tukaj. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila so vam na voljo na info@mva.si ali na 01 430 47 47 (Borut).

30.3 -16.5 / Niz delavnic o javno-zasebnem partnerstvu 6/5

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira niz brezplačnih delavnic po Sloveniji z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodki si sledijo:

 • Učinkovita javno-zasebna partnerstva: 30. marec 2017, Hotel Otočec (Grajska cesta 2, Otočec)
 • Inovativna javno-zasebna partnerstva: 20. april 2017, Hotel Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož)
 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

5.4./ Srečanje deležnikov odprtih grajenih in zelenih površin 6/6

Mariborska razvojna agencija vas vabi na srečanje deležnikov odprtih grajenih in zelenih površin, ki ga organizira v okviru projekta UGB.

Dogodek je brezplačen, vendar je zaradi omejitve števila udeležencev, potrebna predhodna prijava.

Več informacij o programu in prijavi najdete v vabilu.

6.4. / Mednarodna konferenca: DIGITALNE ZGODBE ZA OBČINSTVO 6/7

 

V okviru projekta Digital Stories of Small Historic Towns, katerega partner je Združenje zgodovinskih mest Slovenije bo od 3. do 7. aprila 2017 v Škofji Loki potekal CREATIVE WEEK, v sklopu katerega bo 6. aprila 2017 organizirana mednarodna KONFERENCA – ZGODBE ZA OBČINSTVO. Prvič pa bo v Sloveniji izveden kreativni HEKATON z naslovom DIGITALNA ZGODBA MOJEGA MESTA.

Mala zgodovinska mesta so oddaljena od urbanih središč in v senci večjih turističnih destinacij, zato pa morajo izkoristijo nove tehnologije, da predstavijo zanimive zgodbe mest in privabijo nove obiskovalce ter tako prispevajo k ohranjanju evropske dediščine in s tem trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti malih zgodovinskih mest.

Digitalne tehnologije – navidezna in obogatena resničnost – zahtevajo nova znanja in boljšo organizacijo muzejev in zgodovinskih mest Evrope. S pomočjo novih tehnologij bodo kulturno dediščino približali novemu občinstvu in z njim vzpostavili interaktivno sodelovanje.

 

Vabimo vas na mednarodno konferenco

DIGITALNE ZGODBE ZA OBČINSTVO,

ki bo v četrtek, 6. aprila 2017 od 9.30 do 14.30

v Kulturnem centru Škofja Loka, Mestni trg 16, Škofja Loka.

 

Prijava na konferenco

Program konference

7.4./ Prireditev ob svetovnem dnevu Romov 6/8

V petek 7. aprila ob 18.00 uri bo v Murski Soboti potekala osrednja prireditev ob svetovnem dnevu Romov. Pozdravni nagovor bosta imela Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota, slavnostni govorec na prireditvi pa bo tudi Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Več informacij o programu najdete v vabilu.

Vljudno vabljeni!

7.4./ Dan odprtih vrat RCERO Ljubljana 6/9

V petek, 7. aprila 2017, bo potekal dan odprtih vrat RCERO Ljubljana. Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po objektih in napravah RCERO Ljubljana, kjer na enem mestu predelujejo mešane komunalne in biološke odpadke tretjine Slovenije.

Več informacij o največjem okoljskem kohezijskem projektu  v državi, kamor je vključenih že 43 slovenskih občin,  je na voljo na spletnem mestu  www.rcero-ljubljana.eu.

Podrobne informacije glede dogodka najdete v vabilu.

24-25.4. / Regionalna konferenca na temo socialne ekonomije v JV Evropi 6/10

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vse potencialno zainteresirane seznanja s povabilom Kabineta predsednika vlade, da bo potekala regionalna konferenca na temo razvoja socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi. Konferenco organizira Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami, potekala pa bo 24. – 25. aprila 2017 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kamor ste vabljeni vsi, ki bi želeli aktivno sodelovati in se povezovati na tem področju.

V vabilu je predstavljen namen konference, pristop in način dela na konferenci, program konference ter ostale informacije v zvezi z izvedbo. Konferenca je brezplačna, obvezna pa je prijava, in sicer preko elektronske prijavnice, do katere lahko dostopate v samem vabilu.

VLADA RS

127. redna seja 7/1

Spremembe Stanovanjskega zakona

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakonaUstavno sodišče RS je na zahtevo Varuha človekovih pravic odločalo o ustavnosti 28. člena ZUPJS, ki ureja pravico do subvencije najemnine in ugotovilo, da je 28. člen ZUPJS v neskladju z ustavnim načelom enakosti. V obrazložitvi odločbe je sodišče navedlo, da je mogoče ugotovljeno protiustavnost odpraviti s spremembo Stanovanjskega zakona. Tako bo odločitev realizirana s spremembo in dopolnitvijo zakona, z izenačitvijo upravičencev do subvencije v neprofitnih in tržnih stanovanjih. Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj bi bilo omogočeno, da glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega premoženja brezplačno od pristojnih organov in organizacij pridobivajo podatke, ki so potrebni zaradi odločanja v posameznih upravnih postopkih, ki jih določa Stanovanjski zakon. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o izvajanju elektronskih dražb v sistemu eJN

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedenih elektronskih dražbah v sistemu eJN. Zaradi spremenjenega Zakona o javnem naročanju je Vlada tudi ustrezno dopolnila sklep iz leta 2014, ki je od 1. 1. 2015 dalje naložila obveznost izvajanja elektronskih dražb ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam.

Poleg tega je Vlada Ministrstvu za javno upravo naložila, da do 1. aprila 2017 ponovno organizira izobraževanje za uspešno ter učinkovito izvajanje elektronskih dražb ter nudi administrativno podporo uporabnikom pri izvajanju elektronskih dražb, o izvajanju elektronskih dražb pa pripravi poročilo za Vlado do 1. februarja tekočega leta za preteklo leto. (Vir: Vlada RS, ab)

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 v okviru priprave Strategije razvoja Slovenije

Vlada se je seznanila z informacijo o napredku pri uresničevanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) v okviru priprave Strategije razvoja Slovenije. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) Organizacije združenih narodov (OZN) je bila sprejeta na Vrhu OZN septembra 2015, v veljavo je stopila januarja 2016. Z Agendo 2030 se je 193 držav, tudi Slovenija, zavezalo načrtu, ki na uravnotežen način povezuje 17 ciljev z vseh treh razsežnosti trajnostnega razvoja: gospodarske, socialne in okoljske. Ključna značilnost ciljev trajnostnega razvoja je univerzalnost. Slovenija je v letu 2017 kot ena izmed 44 držav vključena v pripravo nacionalnega pregleda uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja Agenda 2030. O rezultatih nacionalnega pregleda bo Slovenija poročala med 17. in 19. julijem 2017 na Političnem forumu na visoki ravni v New Yorku. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju ukrepov iz OP za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi. Z uredbo se določajo pristojni organi in izvajanje ukrepov. Uredba tako, v skladu z EU predpisi, podrobneje ureja predmet podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca, finančne določbe, splošne in skupne določbe.

Finančna sredstva so v okviru OP ESPR 2014-2020 razdeljena in potrjena s strani Evropske komisije na ravni prednostnih nalog Unije, v okviru katerih se izvajajo posamezni ukrepi iz te uredbe. Stopnje intenzivnosti javne pomoči so določene v okviru posameznih ukrepov. Najvišja stopnja prispevka iz Evropskega sklada je 75 % upravičenih javnofinančnih odhodkov, preostala sredstva v višini 25 % pa so zagotovljena v okviru proračuna RS. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Sprememba Uredbe (investicijska uredba) se nanaša na spremembo pogojev v okviru opredelitve velikega podjetja pri podukrepu podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Ključni razlog za to spremembo pogojev je, da po zdaj veljavni opredelitvi del podjetij izpade tako iz opredelitve mikro, malih in srednjih podjetij, kot tudi iz opredelitve velikega podjetja. Ta ugotovljena pomanjkljivost se s predlogom spremembe investicijske uredbe odpravlja. (Vir: Vlada RS, ab)

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2017

Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2017. MKGP načrtuje, da bo imel v letu 2017 Gozdni sklad prejemke v skupni višini 15.597.851,85 EUR (od tega 10.426.078,81EUR v letu 2017 in 5.171.773,04 EUR prenesenih prejemkov iz leta 2016), in da se 12.137.211,92 EUR nameni za financiranje nalog po četrtem odstavku 33. člena ZGGLRS. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017

Vlada je sprejela Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017 in jo posredovala v objavo v Uradni list RS. Ob tem je sprejela tudi sklep, da Urad Vlade RS za narodnosti nadaljuje s pripravo Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju, ki bo vsebovala podrobnejše namene in merila za določitev višine sredstev in bo veljala za naslednja leta.

Za sofinanciranje občin na narodnostno mešanem območju za leto  2017 se je pripravila uredba v enaki obliki in vsebini, kot je bila dne 5. 5. 2016 sprejeta za leto 2016. Priprava splošne uredbe, ki bo veljala za naslednja leta, pa se nadaljuje v letu 2017 in bo predvidoma veljala za leta od vključno 2018 naprej. (Vir: Vlada RS, ab)

Informacijski sistem za črpanje evropskih sredstev

Vlada je odgovorila na pisno poslansko vprašanje v zvezi z informacijskim sistemom za črpanje evropskih sredstev in ga posreduje Državnemu zboru RS.

Povedala je,da s ciljem ustrezne informacijske podpore izvajanju evropske kohezijske politike in na podlagi zavedanja, da obstoječi informacijski sistem zaradi različnih dograjevanj od leta 2001 dalje, ni optimalen, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko intenzivno razvija novo informacijsko orodje e-MA, ki bo zadostilo vsem zahtevam e-kohezije. (Vir: Vlada RS, ab)

Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi s spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in ga pošlje Državnemu zboru RS. Vladi RS je bila dana pobuda, da pristopi k spremembi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP) in zagotovi zadostna sredstva za infrastrukturne in druge projekte lokalnih skupnosti v skladu z dogovorom za razvoj regij.

Sama izhodišča za spremembo OP so v tem trenutku v začetni fazi usklajevanj med partnerji. Končni predlog spremembe OP z vsemi utemeljitvami bo posredovan v potrditev Odboru za spremljanje OP in nato tudi Evropski komisiji, ki ima končno besedo pri potrjevanju spremembe OP in ki tudi postavlja robne pogoje za obseg potencialne spremembe OP. (Vir: Vlada RS, ab)

Svet za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij

Vlada je ustanovila Svet za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij. Potreba po svetu – koordinacijskem telesu se je pokazala na razpravi o jezikovnih virih in tehnologijah, ki je potekala 30. januarja 2017 na Ministrstvu za kulturo in na kateri so bili prisotni tako predstavniki države kot ustvarjalci jezikovnih virov in tehnologij ter njihovi uporabniki. Udeleženci razprave, so se strinjali, da je digitalizacija slovenskega jezika osnova za ves digitalni razvoj in opolnomočenje razvijalcev oziroma izvajalcev različnih rešitev, v nasprotnem primeru bomo dolgoročno škodovali slovenskemu jeziku in njegovim govorkam in govorcem. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Opomnik občinam – URBACT razpis za dobre prakse 8/1

Občine! Še dva tedna časa imate, da svojo dobro prakso prijavite na URBACT razpis za dobre prakse. Razpis je primeren za vse slovenske občine, ki bi želele svojo dobro prakso predstaviti in promovirati na ravni EU.

Zakaj se prijaviti?

 • Izbrane prakse bodo deležne široke promocijske kampanje na ravni EU.
 • Svojo dobro prakso boste lahko predstavili na URBACT festivalu mest v Talinu oktobra 2017.
 • Dobro prakso boste s strokovno podporo URBACT strokovnjakov še izboljšali.
 • Imeli boste možnost svojo dobro prakso deliti z drugimi evropskimi mesti in občinami v prenosnem omrežju (razpis bo jeseni 2017).

Prijava je enostavna. Preprosto izpolnite elektronski obrazec, sestavljen iz 13 odprtih vprašanj. Vprašanja najdete tukaj.

Osnovne informacije v slovenščini tukaj.

Vse informacije v angleščini tukaj.

Za dodatne informacije so vam na voljo tudi pri Nacionalni URBACT točki za Slovenijo na petra.ockerl@ipop.si ali 0590 63 683.

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 8/2

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 8/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 8/5

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.06.2017 (drugi rok). Prvi rok je bil do 22.03.2017.

Več informacij najdete tukaj.

Poziv občinam/mestom za prijavo na razpis fundacije Živo mesto 8/6

S strani slovenske veleposlanice v Berlinu Marte Kos Marko smo prejeli obvestilo, da Fundacija “Živo mesto” poziva vsa mesta in občine, naj se prijavijo na razpis za nagrado Fundacije za leto 2017.

Partnerstva med mesti/občinami so že od nekdaj pomemben instrument sporazumevanja med narodi in njihovega medsebojnega spoznavanja. V globaliziranem in digitaliziranem svetu 21. stoletja imajo slednja živa partnerstva še vedno velik pomen. Fundacija ravno zato išče partnerstva med mesti/občinami, katera odlikuje kreativnost, raznolikost ter intenzivna in bogata izmenjava in ki podpirajo dialog med ljudmi različnih mest, kultur, ver in političnih sistemov.

Fundacija se zavzema za odlikovanje zglednih partnerstev med mesti/občinami ter za obveščanje javnosti o primerih dobrih praks kot vodilo in zgled drugim mestom ter občinam. Vsako leto se iščejo tista živahna partnerska mesta/občine, ki so se izkazala za še posebej uspešna. Partnerski mesti/občini morata skupaj oddati prijavo na razpis, četudi je samo eno od njiju odgovorno za prijavo.

Celotna nagrada znaša 15.000 EUR. Prijavo je potrebno oddati do 31. marca 2017 na naslov: Stiftung “Lebendige Stadt”, Saseler Damm 39, 22395 Hamburg.

Podrobnejše informacije o razpisu lahko najdete na spletni strani Fundacije: www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis. Na tej povezavi je dostopna tudi razpisna dokumentacija.

Svečana podelitev nagrad bo potekala 27. septembra 2017 v novi hamburški filharmoniji.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 8/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016 8/8

Obveščamo vas, da je objavljen razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016. Predmet razpisa je podelitev denarnih nagrad in priznanj »INOVATOR LETA SSD 2016« v kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Več o pogojih za sodelovanje in razpisu najdete tukaj.

Rok: prijave na razpis se sprejema do 31. marca 2017.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si.

 

Razpis EU za inovativne urbane projekte 8/9

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Povabilo k pridobitvi naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto" 8/10

Obveščamo vas, da je Slovenska filantropija tudi letos objavila povabilo za pridobitev naziva “Prostovoljstvu prijazno mesto”. Namen poziva je promocija dobrih praks podpore občinskih uprav razvoju prostovoljskega sektorja v občini.

Kot prostovoljska organizacija v tem povabilu se smatra nevladna organizacija, v kateri se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist, ne glede na to, ali je ta organizacija vpisana v seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kot to določa 9. člen Zakona o prostovoljstvu. Podelitev naziva bo potekala na posebnem slovesnem dogodku ob prisotnosti lokalnih in nacionalnih medijev.

Rok za oddajo predlogov je 21. april 2017.

Več informacij najdete s klikom na naslednje povezave:

 

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 8/11

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 8/12

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 8/13

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 8/14

 • Regia Istra pripravlja projektni predlog na razpis Erazmus +, s ciljem izboljšati korikulom poklicnih šol, da bodo učenci v boljšem položaju na trgu dela. Navedeni cilj želijo doseči z uporabo novih tehnologij (3d tiskalniki…) v učnem procesu in bo vključeval tudi izobraževanje učiteljev.Rok za izkaz interesa je 29.3.2017
 • Organizacija Auvergne‐Rhône‐Alpes Tourisme išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis INTERREG Europe, prioritetno os 1. Na razpis bi se prijavili s ciljem promovirati inovativnost v virtualni realnosti in “obogatena” resničnosti v povezavi s turizmom. Rok za izkaz interesa je 27.3.2017
 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Razvojni center Navarre( CREENA -Resource Centre for Special Education of Navarra) išče partnerja za prijavo na razpis Erazmus+ s projektom v katerem bi prepoznali in razširili inovativne prakse razvojnih zavodov za otroke stare od 3-16 let, ki omogočajo hkrati različno obravnavo ohranja pa enakost in zagotavlja kakovost. Rok za izkaz interesa je 29.3.2017
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Vestnik KPK za marec 9/1

Vestnik KPK za mesec marec je posvečen oceni korupcijskih tveganj v slovenskih šolah, osredotoča pa se predvsem na nekatera priporočila in predloge, ki jih je za boljše upravljanje nekaterih tveganj in krepitev integritete zaposlenih in institucije podala komisija. V 41. izdaji preberite še razmišljanje o zakonitosti obdelave podatkovnih baz, ki so ključne za zagotavljanje transparentnosti delovanja države, kot običajno, pa vas KPK obvešča tudi o svojem delu in aktivnostih, tokrat predvsem na mednarodnem področju.

Publikacija "Measures that Matter" 9/2

Institucija Sister Cities International, ki združuje mesta ZDA, ki imajo pobratena mesta v tujini, je pripravila publikacijo o gospodarskih učinkih tovrstnih povezav na ameriško in globalno gospodarstvo z naslovom “Measures That Matter℠. V publikaciji so navedeni tudi konkretni pozitivni primeri tovrstnega sodelovanja.

Več informacij najdete v publikaciji Measures that Matter.

Spletna platforma Evropske komisije "Futurium" 9/3

Obveščam vas, da je Evropska komisija v želji, da bi se povečala vključenost vseh deležnikov v procese oblikovanja evropskih politik in čim bolj razširil razmislek o prihodnosti evropskih politik, vzpostavila novo spletno platformo t.i. ‘Futurium’. Dosegljiva je na povezavi https://ec.europa.eu/futurium/. Na strani najdete informacije o različnih politikah EU, predvsem pa številne možnosti za razpravo o prihodnjem oblikovanju politik in za izražanje vaših mnenj o njih.
Na platformo se selijo tudi vsebine povezane z urbano politiko in urbano agendo EU (UAEU), ki bodo sedaj dostopne na: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda. Na strani so informacije o aktualnih dogodkih, možnosti sodelovanja v razpravah o posameznih temah UAEU in o delovanju partnerstev UAEU (v štirih sodelujejo tudi predstavniki iz Slovenije).

Izbor za naj blok 9/4

V Ljubljani je letos prvič potekal izbor za Naj blok v Ljubljani, ki je bil izveden na pobudo meščana. Akcijo je mestna občina priredila lani, ko je Ljubljana nosila naziv Zelena prestolnica Evrope.

Nominiranih je bilo 20 blokov, ki so jih ocenjevali po večih kriterijih, med drugim po zunanjem videzu bloka, usklajenosti barve fasade z okoljem, energetski učinkovitosti, urejenosti notranjih skupnih prostorov in zbirnega mesta za odpadke,… Stanovalci in stanovalke zmagovalne stavbe na Topniški 45 bodo za nagrado prejeli plaketo, zastavo in tudi 20 sadik vrtnic Ljubljana.  (Vir: SiolNet.)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.