V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BISTRICA OB SOTLI, CERKVENJAK, GORNJI GRAD, HRASTNIK, KUZMA, MISLINJA, NAKLO, RAZKRIŽJE, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, ŠMARJE PRI JELŠAH, TIŠINA IN ŽELEZNIKI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo proti prenosu obveznosti 1/1

V sredo 15. junija sta se v Trzinu sestali Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo. Na skupni seji so obravnavali osnutek gradbene in prostorske zakonodaje, s katero pripravljavec (MOP) želi prenesti nadzor nad enostavnimi objekti na občine.

Prisotni so bili soglasni, da nasprotujejo vsakršnemu prenosu pristojnosti izdajanja dovoljenj in nadziranja nad kakršnimi koli gradbenimi objekti na občine. Prisotni so bili enotni, da mora država zagotoviti rešitve vse na enem mestu na ravni države.

Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo MOP-u predlagata, da se z zakonom omogoči, da občine z odloki urejajo in nadzirajo tiste posega v prostor, ki vplivajo na zunanji izgled naselij in prostora, ne pomenijo pa gradnje objektov.

V praksi bi ti pomenilo, da bi lahko občina z odlokom predpisala mesta za oglaševanje, in v kolikor bi se pojavil plakat izven določenega mesta bi ga lahko občinska inšpekcija odstranila. Občinska inšpekcija se ne bi ukvarjala z ogrodjem plakata, s tem se ukvarja gradbena inšpekcija (v kolikor gre za enostavni objekt) oziroma kmetijska inšpekcija v kolikor stoji na kmetijskem zemljišču, temveč bi se ukvarjala s samim plakatom. Občine bi tako poskrbele, da se videz mesta ne bi smetil.

4. seja Komisije za GJS pri SOS 1/2

IMG_1857V sredo, 22.6.2016, je v Šoštanju na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju potekala 4. redna seja Komisije za gospodarske javne službe pri SOS.

Predsednica komisije, Mirjam Britovšek, je uvodoma predstavila projekt „LL SEE in Training of trainers“, temu pa je sledila delavnica na temo Project cycle management (PCM), predstavljena pa so bila tudi FIDIC pravila. Po evalvaciji delavnice, za katero so se vsi člani strinjali, da je bila zelo uspešna, so prisotni določili smernice oziroma teme, ki bi bile zanimive za naslednja srečanja odbora za GJS in se dogovorili o delu in poteku prihodnjih sej.

Po zaključenem vsebinskem delu so člani komisije odšli na ogled naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh in se seznanili z izvedbo projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, katerega namen je bil dolgoročno zagotavljanje varnejše in zanesljivejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce Šaleške doline (vključene so mestna občina Velenje, občina Šoštanj in občina Šmartno ob Paki). Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, ostala sredstva so zagotovile občine.IMG_1879

O strokovni ekskurziji – Razvoj kolesarskih destinacij 1/3

22.6.2016 sta Skupnost občin Slovenije in Turistična Agencija GoodPlace organizirali strokovno ekskurzijo na Avstrijsko Koroško. 62 udeleženk in udeležencev, med katerimi so bili županje in župani, strokovni sodelavci iz občinskih uprav, direktorji zavodov za turizem, razvojnih agencij, ministrstev in drugi, so si ogledali primere dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov.

Med dvourno vožnjo od Ljubljane do Celovca so različni strokovnjaki predstavili teorijo, vse pomembne vsebine za razvoj kolesarskih destinacij. Udeleženke in udeleženci so prejeli posebej za njih pripravljen Priročnik za razvoj kolesarskih destinacij.

V Celovcu so skupino toplo sprejeli na sedežu Koroške deželne vlade, kjer jih je pozdravil tudi Peter Kaiser, Koroški deželni glavar. Predstavnik Koroške turististične organizacije zadolžen za kolesarski turistični produkt, Peter Wrolich ali Paco, kot ga vsi kličejo, je podrobno predstavil kako so organizirani, povezani in kako jim je uspelo dvigniti kolesarski turizem na tako visoko raven, da kolesarji predstavljajo že več kot 41 % vseh njihovih gostov. Paco je večji del skupine pospremil tudi do startne proge Dravske kolesarske poti, ki so jo udeleženke in udeleženci prekolesarili in spotoma razlagal kako so poenotili table, kako so reševali lastništva, odgovornost ipd. Vprašanj iz skupine ni manjkalo in prav tako ne odgovorov.

Po prekolesarjeni poti, ki je bila prijetna in nič naporna se je skupina spet združila s tisimi posamezniki, ki so ostali v Celovcu in si ogledali njegove znamenitosti, med drugim tudi knežji kamen. Po skupnem kosilu je Claudia Tscherne, vodja trženja avstrijskega dela Dravske kolesarske poti, predstavila kaj pomeni obrečni kolesarski turizem na primeru Dravske kolesarske poti, kako so povezali ponudnike, kako nadzirajo kvaliteto ponudbe, kakšni so pogoji za ponudnike, da so vključeni kot uradni ponudniki Dravske kolesarske poti. Predavanje in nasveti so bili še posebej zanimivo za tiste udeležence, ki so prišli iz občin ob Dravi, saj je ideja projekta, da se povežejo vsi od izvira Drave do izliva v Črno morje.

Zadnja postojanka ekskurzije je bila obisk Peca kolesarskega parka, enega izmed boljših v regiji oz. celi Avstriji.  S pomočjo žičniške infrastrukture se je skupina povzpela na vrh Pece, kjer si je ogledala del parka in bila ob lepem razgledu ter vnovični pogostitvi deležna predstavitve tudi tega segmenta gorskega kolesarjenja.

Po ujetih klepetih med udeleženci na poti proti Ljubljani verjamemo, da je bila doslej najštevilčnejša skupina strokovne ekskurzije, kar jih je SOS organiziral z različnimi partnerji zadovoljna in da je bil namen dosežen, da je vsak domov odnesel kakovostne informacije, kako razvijati kolesarski turizem v svoji občini.

Galerijo slik si lahko ogledate na tej povezavi. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Navodila za CSD-je glede ustavne odločbe o subvencijah tržnih najemnin 2/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) izdalo navodila za CSD-je glede postopkov po uradni dolžnosti,  zaradi ustavne odločbe Ustavnega sodišča o subvencijah tržnih najemnin, ki je ugotovilo neskladnost 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z Ustavo.

Med drugim navajajo, da je v ISCSD2 od izdaje ustavne odločbe onemogočeno izdajanje odločb o subvencijah tržnih najemnin. ISCSD2 bo nadgrajen tako, da bodo označene vloge, o katerih bodo morali na novo odločati. Vse postopke po uradni dolžnosti glede ustavne odločbe bo treba obravnavati kot spremembe po uradni dolžnosti in temu primerno voditi konkretne postopke. Obrazložitve odločb bodo prilagojene, vendar pa je mogoče obrazložitve spreminjati glede na potrebe konkretnega primera. Sistem bo predvidoma nadgrajen 30. 6. 2016, kar pomeni, da bo izpis odločb omogočen od 1 7. 2016 dalje.

Celotno pojasnilo MDDSZ.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v medresorsko usklajevanje predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.

Podatki, ki se vodijo v registru nepremičnin (REN), in njihovi podrobnejši opisi so določeni z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11, 7/14 in 41/14) in s Prilogo 1 k tej uredbi. Izkušnje pri vzdrževanju podatkov REN, odzivi uporabnikov ter analize kakovosti podatkov so nakazale nujnost prenove vsebine REN in načina evidentiranja podatkov o nepremičninah. Za izvedbo prenove je treba najprej zagotoviti ustrezne pravne okvire, zato je bil predlagan sprejem uredbe.

Celoten dopis.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v medresorsko usklajevanje predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS (celoten dopis s pojasnili ).

S pravilnikom se bodo:

 • spremenili (poenotili) načini evidentiranja podatkov,
 • zagotovili bolj kakovostni podatki o dejanski rabi delov stavb in
 • evidentirali prostori in njihove površine v katastru stavb.

Prilogi – Prenova REN_KS in predlog spremenjenih obrazcev pravilnika.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 2/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Obrazložitev). Predlog Pravilnika nadomešča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08, v nadaljevanju: Prejšnji pravilnik).

Predlog Pravilnika:

 • bolj podrobno določa kateri uslužbenci pri javnopravnih osebah morajo biti strokovno usposobljeni za upravljanje z dokumentarnim gradivom, kar je bilo pri prejšnjem pravilniku nejasno;
 • na novo so opredeljena področja, za katera morajo uslužbenci javnopravnih oseb in delavci ponudnikov storitev pridobiti poglobljena znanja;
 • določen je mandat tričlanske komisije, pred katero se opravlja preizkus strokovne usposobljenosti ter nivo izobrazbe, ki jo morajo imeti predsednik, namestnik in člani komisije;
 • zaradi poenotenja opravljanja preizkusa ne predvideva več pisnega preizkusa;
 • opredeljeni so tudi stroški preizkusa;
 • prinaša spremembe tudi glede dopolnjevanja in obnavljanja že pridobljenega strokovnega znanja, pri čemer dokaj komplicirano zbiranje točk (2 oz. 3 kreditne točke v treh letih) skladno s Prejšnjim pravilnikom, v Pravilniku nadomeščajo s poenostavljenim sistemom zahteve po udeležbi na enem strokovnem izobraževanju v treh letih, ki ga organizirajo pristojni arhivi;
 • sestavni del Pravilnika za razliko od Prejšnjega pravilnika, vsebuje štiri priloge in sicer:

– potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti,

– potrdilo o udeležbi strokovnega izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom ter

– dve potrdili o izvrševanju dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva skladno z 39. členom ZVDAGA. ( Priloge – prSUDDG-pril1, prSUDDG-pril2, prSUDDG-pril3 in prSUDDG-pril4)

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predhodno usklajevanje osnutka predloga novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo v usklajevanje pred fazo javne obravnave posredovalo osnutek novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so ga pripravili na podlagi številnih prejetih odzivov na naš poziv, s katerim so zaprosili za opozorila na odprta vprašanja in predloge. Le te so preučili in jih v predloženem osnutku poskušali, v kar največji meri upoštevati pri pripravi predpisa. 

Ker gre za le za osnutek predloga zakona je ministrstvo pripravilo pojasnilo z bistvenimi novostmi. Uvodno pojasnilo najdete TUKAJ.

Prav tako najdete na sledeči povezavi besedilo osnutka zakona, na katerega nam vljudno naprošamo posredujete pripombe in predloge normativnih rešitev, ki jih bo ministrstvo, v kolikor bo to mogoče, uskladilo še pred posredovanjem predloga zakona v javno obravnavo. 

Vaše stališče nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 27.6.2016 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu 2/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo dalo v javno obravnavo Predlog Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu ( Priloga – obrazložitev).

Predlog Pravilnika katerega pripravo nalaga četrti odstavek 50.b člena ZVDAGA, tako določa kriterije za valorizacijo in način valorizacije oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do torka, 28. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

V javni razpravi predlog Uredbe o pitni vodi 2/7

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje v javno razpravo poslalo Uredbo o pitni vodi. Uredba v skladu z evropskimi direktivami določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode. Uredba določa tudi obveznosti upravljavca vodovoda,  spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, postopek za izdajo dovoljenj za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov in pristojna organa za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem te uredbe.

Do predloga uredbe lahko dostopate s klikom tukaj. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete do 1.7.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

MKGP objavilo dva osnutka pravilnika s področja kmetijskih zemljišč 2/8

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo:

1. Osnutek Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva (besedilo najdete TUKAJ)

2. Osnutek Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva (besedilo najdete TUKAJ)

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge na osnutka posredujete najkasneje do četrtka, 7. julija 2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo osnutek predloga Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča, ki določa vsebino, obliko in način priprave elaborata posegov na kmetijska zemljišča. Predlog besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da preučite predlog pravilnika in nam vaše stališče, predloge posredujete najkasneje do petka, 8.7.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 2/10

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo ponovno prejeli v pregled dopolnjen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Po preučitvi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v septembru 2015 in objavili na spletni strani URSZR v spodaj navedeni rubriki dne 20.10.2015, so osnutek dopolnili in spremenili.

Nov dopolnjen osnutek najdete na njihovi spletni strani na tej povezavi.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 3. 8. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Nov osnutek Zakona o športu 2/11

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

 • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
 • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
 • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

DOGODKI SOS

5.7. / ZAPOLNJENO – Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu 3/1

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Skupnost občin Slovenije organizirajo posvet Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu, ki bo v torek, 5. julija 2016 s pričetkom ob 10.00 uri v Kulturnem domu Božidarja Jakca, Padna 11, Piran.

Osrednja tema posveta je predstavitev inovativnih oblik organiziranosti v turizmu, ki so osredotočene na izvajanje namestitvene dejavnosti in poslovnega povezovanja v turističnih kooperativah. Zadruge ali kooperative sicer niso nova oblika poslovnega modela, vendar jih v Sloveniji na področju turizma šele razvijamo. Na posvetu bo predstavljen zadružni poslovni model, ki omogoča učinkovito povezovanje v turistične kooperative s ciljem vzpostaviti poslovno sodelovanje fizičnih oseb, gostiteljev, zasebnega in javnega sektorja, ki turistom nudijo različne turistične storitve: namestitev, prehrana, vodenje, prevozi, animacije, šport.

Digitalizacija je gonilna sila globalnih sprememb, ki se v turizmu izrazito odražajo in zahtevajo odziv tako ponudnikov nastanitev kot tudi pravno-formalnega sistema. Največji hotel na svetu je skoraj čez noč postal Airbnb. Ljudje se s pomočjo te in drugih spletnih platform  povezujejo, sodelujejo in ustvarjajo dodano vrednost. Zato smo na posvet  povabili predstavnika podjetja Airbnb, da bo z nami delil njihovo vizijo in odzive držav, v katerih so prisotni in teh je več kot 190.

Posvet bo potekal v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku, saj smo ob že omenjenem Airbnb povabili tudi goste iz sosednje Hrvaške in Italije, ki bodo predstavili primere dobre prakse.

POSODOBLJEN PROGRAM, 5. 7. Padna

Z dnem 27.6.2016 smo zapolnili vsa razpoložljiva mesta, zato prijava na dogodek več ni mogoča. Hvala za razumevanje.

6.7. / Posvet Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo 3/2

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo, zanj mag. Aleksander Kupljenik, vas vabimo na posvet z naslovom OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI IN UPRAVLJAVCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODOki bo potekal v sredo, 6.7.2016, s pričetkom ob 10.00 uri, v sejni sobi MO Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota. 

Na posvetu bomo osvetlili ključne tematike v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali zakaj ni prilagoditev), poračun vodnih izgub v vodnem povračilu oz. preračun vodnega povračila za vodne izgube, stroški obnove in vzdrževanja priključkov ter števnina kot del omrežnine, izvajanje poračunov cen storitev in obračun prekomerne porabe pitne vode.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev. Posvet bo trajal predvidoma 2 šolski uri s krajšim odmorom in pogostitvijo, po zaključenem vsebinskem delu pa je predviden čas za razpravo o konkretnih odprtih vprašanjih. Vabilo 

Prijave zbiramo najkasneje do 5.7.2016 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, z izpolnjeno PRIJAVNICO.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 3/3

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

1.7./ Okrogla miza o krožnem gospodarstvu »To ni samo reciklaža!« 4/2

Flyer_900x600Obveščamo vas, da bo v petek, 1. 7. 2016, ob 10.30 v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana, organizirana okrogla miza o krožnem gospodarstvu. Okroglo mizo partnersko organizirajo Ekologi brez meja, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Zaradi omejenega števila prostih mest, vas prosimo, da obvezno izpolnite spletno prijavnico.

Tukaj najdete več informacij. 

Sodelujte! Javno posvetovanje o interoperabilnosti v Evropi 4/3

Evropska komisija trenutno pregleduje Evropsko strategijo interoperabilnosti (EIS) in Evropski interoperabilnostni okvir (EIF).

Splošni cilj pregleda in posvetovanja je zagotoviti obstoj koherentne vizije o interoperabilnosti v EU v zvezi z interakcijo med evropskimi javnimi upravami ter med njimi in državljani in podjetji. To je mogoče storiti s posodobitvijo in razširitvijo Evropskega interoperabilnostnega okvirja (EIF) in posodobitvijo Evropske strategije interoperabilnosti (EIS), s pregledom trenutnega sporočila “Za interoperabilnost evropskih javnih storitev“, COM (2010) 744.

Komisija ocenjuje, da je pregled potreben:

 • za uskladitev z nedavnimi razvojnimi politikami, npr. politika enotnega digitalnega trga (DSM), revidirana direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, itd,
 • za uskladitev z nastajajočimi tehnološkimi trendi (cloud computing, veliki in odprti podatki, itd) in
 • za večji poudarek na izvajanju EIS namesto preprostem usklajevanju z nacionalnimi pristopi o interoperabilnosti.

Vljudno vabljeni, da z vašim mnenjem o tem sodelujete na javnem spletnem posvetovanju, ki bo trajalo do 29. junija 2016.

6.7. / Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo 4/5

SVRK organizira dogodek v okviru projekta Retrace, Interreg Europe, katerega vsebina je zanimiva za občine, zato vabilo objavljamo na naših spletnih straneh in priporočamo udeležbo.

Dogodek bo potekal sreda, 6. julija 2016, ob 10.00 v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, v Ljubljani

Živimo v izjemno kompleksnem svetu medsebojnega prepletanja in soodvisnosti. Oblikovali smo antropocentrično globalizirano družbo, ki se sooča s številnimi problemi, gospodarskimi, okoljskimi, družbenimi, varnostnimi, itd.
Kompleksnost vzročno posledičnih povezav zahteva drugačen, sistemski pristop k reševanju problemov. Eden od takšnih načinov je tudi sistemsko oblikovanje, ki pridobiva na prepoznavnosti. Z uporabo takšnega pristopa lahko v praksi oblikujemo sisteme:

 • v katerih odpadki predstavljajo vir, ki ga je mogoče valorizirati in s tem ustvariti nove priložnosti predvsem za mikro in mala podjetja;
 • kjer akterji na posameznem teritoriju sodelujejo;
 • ki prek samoizgrajevanja in samoohranjanja oblikujejo pot svojega lastnega razvoja;
 • ki izhajajo iz identitete in virov posameznega teritorija in delujejo lokalno;
 • ki človeka postavijo v središče projekta, saj so namenjeni predvsem zadovoljevanju njegovih potreb.

Na dogodku vam bodo tuji in domači strokovnjaki predstavili osnove sistemskega oblikovanja in možnosti njegove uporabe pri iskanju razvojnih rešitev posameznih teritorijev, ki prehajajo v krožno gospodarstvo. Predstavljena bo tudi vsebina primerov dobrih praks, ki so jih identificirali partnerji projekta RETRACE.
Na dogodek se je potrebno prijaviti preko spletne povezave. Prijave sprejemajo do 1. julija 2016, oziroma do zasedbe prostih mest. Udeležba je  brezplačna.

VABILO S PROGRAMOM

14.7./ Informativni dan za predstavitev standardnih projektov Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 4/6

Obveščamo Vas, da bo za potencialne prijavitelje na standardne razpise Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, 14. julija 2016, v Jamskem dvorcu v Postojni organiziran Informativni dan za predstavitev standardnih projektov.

Osnutek programa informativnega dne najdete tukaj. Predstavitve bodo v obeh jezikih, zagotovljeno pa je simultano prevajanje.
Dogodek bo za udeležence brezplačen. Brezplačno bo tudi parkiranje na ogromnem parkirnem prostoru pred Postojnsko jamo.

Predhodno se lahko prijavite na naslov: it-si.svrk@gov.si – pošljete elektronsko sporočilo z naslovom “prijava na informativni dan” ter napišite ime in priimek udeleženca/cev ter inštitucijo, kateri udeleženec pripada. Prijave bodo sproti potrjevali. Vaša vprašanja lahko tudi predhodno naslovite na ta naslov.

SEJA VLADE

93. seja Vlade RS 5/1

Spremembe državnega proračuna za 2017 in priprava proračuna za 2018

Vlada je obravnavala in sprejela izhodišča za spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo proračuna za leto 2018 ter razrez proračunskih izdatkov po posameznih proračunskih porabnikih. Vlada z omenjenimi predlogi nadaljuje postopno javnofinančno konsolidacijo, razpoložljiva sredstva pa namenja področjem, ki so bila v času javnofinančne krize bistveno prikrajšana, npr. ceste in varnost. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vlada potrdila delitveno bilanco po Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

Vlada RS je potrdila delitveno bilanco, ki jo je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. V skladu z 39. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) se namreč s 1. julijem 2016 na družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) prenesejo v gospodarjenje državni gozdovi, s katerimi do tega roka gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad). Prenos gospodarjenja z državnimi gozdovi se skladno s 40. členom ZGGLRS, s Sklada na SiDG izvede na podlagi delitvene bilance. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta VEM za mlade

Vlada RS je potrdila Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta VEM za mlade ter potrdila nadaljevanje izvedbe projekta. Ministrom nosilnega in sodelujočih ministrstev in predstojnikom organov v sestavi je naložila, da zagotovijo izvedbe nalog, načrtovanih v Zagonskem elaboratu.

Generalni cilj VEM projektov je pridobivanje vseh informacij in opravljanje vseh aktivnosti na enem mestu. S tem želimo zmanjšati postopkovne ovire in centralizirati določene storitve države v smislu večje učinkovitosti in racionalnosti. Vladni strateški razvojni projekt VEM za mlade naslavlja specifično področje informiranja mladih (15-29 let) ter njihovih staršev, skrbnikov in ostale zainteresirane javnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Izvedbeni načrt za leti 2016 in 2017 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022

Vlada RS je sprejela Izvedbeni načrt za leti 2016 in 2017 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022.

Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj proračuna 2016 in 2017, v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2014-2020 ter sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so v zaključku navedeni tudi ukrepi, ki se financirajo iz norveškega finančnega mehanizma in programa Erasmus+. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021

Vlada RS je sprejela Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021.

Operativni program vsebuje prikaz veljavne normativne ureditve oskrbe s pitno vodo, območij javnih vodovodov, zajetij za pitno vodo in rezervnih zajetij za pitno vodo, podrobnejšo določitev območij poselitve,…. Poleg navedenega vsebuje tudi cilje, ukrepe, roke, oceno stroškov in nosilce za varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaženjem, monitoring kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih, zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo,… (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vladni strateški razvojni projekt P 6.2 VEM

Vlada RS je potrdila Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P 6.2 VEM – Pridobivanje mnenj in soglasij in sprejela Sklep o ustanovitvi in nalogah delovne skupine – projektne skupine za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta.

Dolgoročna vizija projekta je brezpapirno poslovanje na področju graditve. Končni cilj strateškega razvojnega projekta P 6.2 VEM – pridobivanje mnenj in soglasij, je vzpostavitev skupne vstopne informacijske točke »eGraditev«, ki bo omogočala postopno uvedbo elektronskega poslovanja. Sistem bo uporabnika vodil skozi vse postopke na področju graditve po korakih. Projekt se bo izvajal po fazah, ki so terminsko opredeljene. Predviden datum zaključka projekta je 31. 08. 2020. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Stališče do zapisa pravice do pitne vode v ustavo

Vlada RS je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k Predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave z osnutkom ustavnega zakona (UZ70). Vlada  predloga za spremembo ustave še ni prejela v obravnavo, tako da se do predloga za začetek postopka za spremembo ustave še ni opredelila.

Vendar kakor je bilo navedeno tudi že v do sedaj izvedeni obravnavi predloga za spremembo ustave, bi bilo treba opredeliti tudi prehodno obdobje glede prenosa v neposredno opravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim že podeljenih koncesij za izvajanje oskrbe s pitno vodo oziroma prenosa na državo ter kako ravnati v primerih obstoječe rabe vode za gospodarske namene iz sistemov za oskrbo s pitno vodo. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vlada določila kvote pravic proračunske porabe – julij do september 2016

Vlada RS je na današnji redni seji določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do septembra 2016 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov.

Pri določanju predloga kvote za tretje trimesečje 2016 je Ministrstvo za finance upoštevalo s Sprejetim proračunom RS za leto 2016 predvidene pravice porabe neposrednim proračunskim uporabnikom. Predlagana kvota za tretje trimesečje 2016 znaša 2.102 mio evrov, kar je 22,9 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz Sprejetega proračuna RS za leto 2016. (Vir: Vlada RS, ab)

Programi javnih del za pomoč prosilcem za mednarodno zaščito in osebam s priznano mednarodno zaščito

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravi, Zavod RS za zaposlovanje pa izvede poseben program javnih del, ki bo namenjen izvajanju pomoči pri nemoteni oskrbi in nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito in pomoči pri vključevanju oseb s priznano mednarodno zaščito v okolje.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo pripravilo poseben program javnih del, na podlagi katerega bo Zavod RS za zaposlovanje napotoval dolgotrajno brezposelne osebe, ki bodo najbolj primerne za to delo. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

MESEC PROSTORA 2016 (3. - 31. oktober 2016) - Najava in vabilo k sodelovanju 6/1

slikaMinistrstvo za okolje in prostor vas vabi, da se v mesecu oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2016. Letos želijo opozoriti na nujnost prilagajanja mest in naselij na podnebne spremembe, katerih posledice vse bolj vplivajo na kakovost življenja v njih, na energetsko oskrbo, na gospodarstvo in kakovost zraka. 
S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!« želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

Mesec prostora 2016 je odlična priložnost tudi za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki se navezujejo na izpostavljene teme, na slogan meseca prostora ali na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (3.10.2016) in Svetovnega dne mest (31.10.2016).


Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2016, načrtovane aktivnosti pa sporočite na naslov 
prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2016 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/ .

Pilotni projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini 6/2

Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabijo k prijavi za sodelovanje v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini.
S pilotnim projektom želijo okrepiti izbrano lokalno skupnost za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnem okolju, ki odkriva nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa in ki je lahko navdih za druga okolja v Sloveniji.

Vse informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji in na spletni strani.

Rok za oddajo prijav na natečaj je 1. julij 2016 do 12. ure, več informacij pa dobite pri vodji projekta – Tomi Tkalec, tomi@focus.si.

Objavljen terminski plan za razpise PRP 2014-2020 za leto 2016 6/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Okvirni terminski plan si lahko ogledata na tej povezavi.

Objava dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 6/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je okvirno razpisanih do 40 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 1 mio EUR za majhne naložbe (sklop A), 24 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) in 15 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

3. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 pa je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Za ta namen je razpisanih do 4 mio EUR nepovratnih sredstev; od tega 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk.

Občine vabljene k sodelovanju v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini 6/5

Umanotera, Društvo Focus, Inštitut za politike prostora in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij bodo v okviru pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini zainteresirano občino podprli pri pripravi projektov upravljanja z življenjskimi viri v občini. Za izvedbo pilotnega projekta iščejo lokalno skupnost, ki želi razviti in podpreti skupnostne modele delovanja, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. S pilotnim projektom želijo okrepiti izbrano lokalno skupnost za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnem okolju, ki odkriva nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa in ki je lahko navdih za druga okolja v Sloveniji.

Vse informacije najdete v razpisni dokumentaciji in na spletni strani. Rok za oddajo prijav na natečaj je 1. julij 2016 do 12. ure, občine pa se lahko za več informacij obrnete na Tomija Tkalca preko e-pošte tomi@focus.si.

Italijanske občine iščejo partnerje 6/6

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 6/7

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in vzpostavitev zadruge 6/8

Splošni cilj razpisa je vzpostavitev dobre prakse v boju proti brezposelnosti mladih. Upravičeni so prijavitelji s sedežem v EU.  Skupni proračun za sofinanciranje projektov je 450.000 €. Najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev. Stopnja sofinanciranja EU je do 70% celotnih stroškov ukrepa.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo tukaj. Rok za oddajo vlog je 30.6.2016 do 17.00 ure.

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva 6/9

Razpis MGRT za bolj inovativni pristop pri oblikovanju turističnih proizvodov/storitev in pomoč pri trženju in promociji. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja…Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma. Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Obvestilo SVRK o objavi razpisov za standardne projekte na spletni strani 6/10

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 6/11

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/12

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.