V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ŠENTJERNEJ, BOHINJ in SEŽANA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVIČKE SOS

Prvi sestanek medresorske delovne skupine v zvezi z nadomestili na VVO 1/1

V sredo, 19.8.2015 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema plačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava. Namen delovne skupine je priprava vprašanja za Evropsko komisijo, ali gre s predlagano spremembo 79. člena Zakona o vodah pri plačevanju odškodnin (na osnovi pogajanj) na vodovarstvenih območjih za državno pomoč ali ne.

Na samem sestanku je potekala tudi vsebinska razprava o predlagani spremembi sistema, v Skupnosti občin Slovenije pa smo izpostavili mnenje, da je obstoječi sistem nadomestil v obliki državne pomoči ustrezen; prav tako pa, da po našem mnenju v teh primerih ne gre za poseg v pravico do zasebne lastnine, temveč za določitev načina uživanja lastnine ter, da bi s spremembo sistema grozila rušitev metodologije zaračunavanja cene vode. Podobno mnenje so izrazili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance.

Ne glede na izraženo mnenje, je namen medresorske delovne skupine pri MKGP oblikovanje vprašanja pri EK, s katerim bi se preverilo, ali je prehod na drug sistem sploh možen. Zato so člani medresorske delovne skupine pregledali predlagane spremembe 79. člena in podali pripombe. Dogovorjeno je bilo, da bi v primeru prehoda na sistem odškodnin do le-teh bili upravičeni le tisti lastniki zemljišč na VVOI in tudi sami obdelujejo zemljišča (torej najemniki do odškodnin ne bi bili upravičeni) ter, da je prednostno načelo načelo zamenjave zemljišč oz. odkupa zemljišč s strani države, saj mora biti glavni interes države zaščita voda. Predlog sedmega odstavka člena, ki pravi, da je zavezanec za izplačilo odškodnine izvajalec javne službe in, da se le ta s kmetom pogaja o višini odškodnine, je ostal enak. Pojasnjeno je bilo, da se v tem primeru uporablja načela obligacijskega zakonika ter, da v primeru, da kmet ne bi sprejel ponudbe IJS lahko zahteva cenilca. V kolikor izvajalec javne službe ni pripravljen skleniti dogovora, se zadeve urejajo preko sodišča.

Na podlagi opravljenega pogovora je bil sprejet sklep, da MOP in MKGP do petka, 21.8.2015 pripravita novo besedilo 79. člena z vključenimi popravki, naslednji sestanek pa bo potekal 2.9.2015 ob 11.00 uri.

Life SOS Adapt 1/2

Skupnost občin Slovenije je v lanskem letu pripravila projekt LIFE SOS ADAPT, s katerim je kandidirala na razpis programa LIFE, vendar projekt za sofinanciranje ni bil izbran. Aprila 2015 smo prejeli obvestilo Evropske komisije s priporočili in komentarji k prijavi. Komisija je ocenila, da bi bilo potrebno v projektu, s katerim se osredotočamo na prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni, izrazitejše sodelovanje z državno ravnjo. Glede na interes občin partneric, da projekt izboljšamo in ponovno kandidiramo za sofinanciranje, smo se povezali z resornim ministrstvom, predstavili projekt in oceno Evropske komisije ter povprašali o možnostih sodelovanja. Ministrstvo je prepoznalo pomembnost projektnih aktivnosti in tako se je kot partner v konzorcij pridružila Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Ob lanski prijavi smo občine zaprosili za pisma podpore in sodelovanje v projektnih aktivnostih kot zunanjih partnerjev in prejeli smo 64 podpisanih pisem podpore različnih občin, kar je v svoji oceni kot izredno pozitivno izpostavila tudi Evropska komisija. Zato smo 18. avgusta prošnjo za podporo in priložnost za sodelovanje ponovno poslali občinam in že prejeli prva pisma podpore.

Izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce lahko pošljete do četrtka 10. septembra 2015 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Predlagani popravki Zakona o prevozih v cestnem prometu 1/3

V četrtek 13. avgusta je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekala predstavitev Zakona o prevozih v cestnem prometu. V predlogu zakona so za občine pomembne predvsem spremembe, ki se nanašajo na mestni linijski prevoz (možnost, da se v posebnih primerih opravlja linijski prevoz z vozili 8+1), na posebni linijski prevoz potnikov (prevozi šolskih otrok – prevoznik lahko do zapolnitve kapacitet pobira tudi druge potnike v kolikor se to dogovorita naročnik in izvajalec ) in spremembe ureditve taxi službe.

V skladu s prvotno predlaganim Zakonom o prevozih v cestnem prometu bi morale občine z več kot 5.000 prebivalci ustanoviti gospodarsko javno službo oz. preko koncesije urediti taxi prevoze. V skladu s predlogom 56. člena bi morala občina na vsakih 5.000 prebivalcev podeliti najmanj eno koncesijo. S predlagano spremembo bi se taxi prevozi prenašali iz državnega na lokalni nivo (tako organizacija kot nadzor nad izvajanjem taxi služb).

V SOS smo zbirali vaše pripombe in predloge in na podlagi nekaj zbranih mnenj opravili pogovor na sestanku 13.8.2015. Na podlagi tega mnenja je ministrstvo v dogovoru z OZS ponudilo kompromisni predlog (dostopen tukaj):

– lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti lahko ima izbirno javno službo lokalnega taksija

– ohrani se možnost državnega taksija, njihovo število se zmanjša na 800 ob preverjanjem pogojev

– licenca je izdana posameznemu podjetju za eno vozilo

– glede barve vozil se prepusti odločitev občini, ki to uredi z odlokom

Vljudno vas naprošamo za ponovni odziv glede na predlagane ključne spremembe, najkasneje do srede do 12.00 ure, zaradi zagotovitve nadaljnjega usklajevanja predloga zakona.

Vzpostavitev platforme za regionalni dialog 1/4

Med 1. in 2. septembrom bo na Dunaju potekalo dvodnevno srečanje med predstavniki NALAS in donatorji. Srečanja se bo udeležil tudi župan Darko Fras, ki je konec preteklega leta prevzel vlogo podpredsednika te mednarodne organizacije.

Glavni cilj delavnice je doseči skupno razumevanje ciljev, nalog, morebitnega upravljanja in sodelovanja med IAWD, NALAS in ORF – GIZ v obliki vzpostavitve platforme za regionalni dialog za področje sektorja vode in odpadnih voda v JV Evropi.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Nejasnosti glede 14. člena predloga Zakona o funkcionarjih razjasnjene 2/1

V izogib nejasnostim je Skupnost občin Slovenije glede besedila Zakona o funkcionarjih (delovno gradivo 16.6.2015), ki ga je Ministrstvo za javno upravo konec meseca junija 2015 predložilo v javno razpravo, na pristojno ministrstvo posredovala dopis v zvezi s predlaganim 14. členom, ki ureja plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije.

MJU v uradnem odgovoru pojasnjuje, da je namen Zakona o funkcionarjih, da se celovito uredi pravice in obveznosti funkcionarjev v času, ko ti opravljajo svojo funkcijo, ter pravice in obveznosti funkcionarjev po prenehanju mandata. Predlog zakona že v drugem odstavku 1. člena določa subsidiarno uporabo njegovih določb in sicer določa, da se določbe tega zakona uporabljajo le, če v posebnih zakonih posamezna vprašanja za funkcionarje niso drugače urejena. Glede plačila za nepoklicno opravljanje funkcije (v konkretnem primeru nepoklicnega župana, podžupana in članov občinskega sveta), se v samoupravnih lokalnih skupnostih, glede na zgoraj pojasnjeno subsidiarno uporabo Zakona o funkcionarjih, ne bo uporabljala določba predlaganega 14. člena, pač pa posebna ureditev zakona, ki ureja lokalno samoupravo, to je 34. a člen Zakona o lokalni samoupravi.

Predlog Zakona o funkcionarjih bo v kratkem predložen v postopek medresorskega usklajevanja, v okviru katerega bodo razjasnjena tudi morebitna druga odprta vprašanja, pripombe oziroma predloge pa bo lahko ponovno posredovala tudi Skupnost občin Slovenije.

Štipenditorji morajo poročati o podeljenih štipendijah 2/2

Obveščamo vas, da morajo od letos dalje vsi štipenditorji vsako leto poročati o svojih štipendistih. K temu jih zavezuje nov zakon o štipendiranju (ZŠtip-1). Poročati morajo tisti subjekti, ki štipendije ne podeljujejo po ZŠtip-1. Sem sodijo občine, podjetja, podjetniki, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki so v šolskem letu 2014/2015 imele vsaj enega štipendista. Namen poročanja je na enem mestu zbrati vse podeljene štipendije v Republiki Sloveniji.

Poročanje se izvaja preko posebne spletne aplikacije, za vstop v aplikacijo pa je potreben ustrezen certifikat. Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015 je 15. 9. 2015. Zakon za kršitelje predvideva tudi globo.

Dodatne informacije in navodila za poročanje so na voljo na spletni strani sklada. Za več informacij se lahko obrnete v času uradnih ur na telefonsko številko 01/ 43 41 081 ter na e-naslov: porocanje@sklad-kadri.si.

 

Državni načrt ZIR Epidemija 2/3

Uprava za zaščito in reševanje je objavila predlog Državnega načrta Zaščite in reševanja za epidemijo/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslo miha.mohor@skupnostobcin.si do 7. septembra 2015.

 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate predlog državnega načrta ZiR

Načrt epidemija NLB-javna predstavitev

Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi 2/4

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi. Pripravljena je na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite kot prispevek k Državni oceni tveganja. Tveganje za nesreče z nevarnimi snovmi je ocenjeno z upoštevanjem izrednih dogodkov – nenadzorovanih izpustov večjih količin nevarnih snovi, ki bi se lahko zgodili v industrijskih obratih v Sloveniji, kjer ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi in ki v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic izpolnjujejo merila za razvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje. Pri izdelavi ocene tveganja je bila upoštevanja metodologija in vplivi ter verjetnosti posameznih scenarijev, ki so bili kategorizirani kot je bilo dogovorjeno s koordinatorjem izdelave Državne ocene tveganja  – Upravo RS za zaščito in reševanje.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 9.9.2015.

Predlog Zakona o upravnih taksah 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah. Predlagatelj navaja, da je cilj predloga zakona zagotoviti usklajenost z materialno zakonodajo tako v splošnem delu besedila ZUT, kot v njegovi prilogi – Taksni tarifi. Poleg tega predlagane spremembe in dopolnitve vnašajo večjo jasnost zapisa zakonskih določb in njihovo preglednost.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam posredujte najkasneje do četrtka, 17. septembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

23.9. / Igrifikacija v turizmu – Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov 3/3

Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje:

  • predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja pod-cenjenih nepremičnin,
  • pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem, lokalna dediščina, podjetništvo …) ter
  • mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma.

 

KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00

KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija

Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov”

GOVORNIKI:

Claus Raasted – človek, ki kupuje grad (NOVO – intervju z glavnim govorcem)

Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu

Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja

Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine.

KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre prenaša na drugo področje, sicer nepovezano z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v

INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € + ddv)

 

Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40.

Prijavnica – igrifikacija v turizmu 23. 9 . 2015

DOGODKI DRUGIH

24.8 / Posvet skupnostne prakse v urejanju prostora in predstavitev publikacije Prostori sodelovanja 4/1

Inštitut za politike prostora ob izidu druge številke publikacije Prostori sodelovanja pripravlja posvet na temo skupnostnih praks v urejanju prostora, ki bo potekal v ponedeljek, 24. avgusta 2015 ob 10h v Ljubljani.

Posvet bo ponudil primerjavo med skupnostnimi praksami v urejanju prostora pri nas s tistimi na Dunaju in v Seulu, prvič pa bodo predstavili tudi novo edicijo publikacije Prostori sodelovanja (http://prostorisodelovanja.si/).

Več o posvetu najdete na tej spletni strani. Udeležba na posvetu je brezplačna, prijava ni potrebna.

 

26.9. - 29.9 / Jadranske igre 4/2

Tudi letos bodo od 6. junija 2015 do 19. septembra 2015 potekale Jadranske igre.

Jadranske igre so športno-zabavna prireditev, ki se prireja v poletnih mesecih s ciljem obogatiti turistično ponudbo in spodbuditi tekmovanje in druženje med mesti in državami. Šesta sezona te manifestacije se začne. Del iger bodo sestavljale tudi Jadranske igre Junior, na katerih bodo tekmovali otroci stari od 8 do 12 let.

Datume tekmovanj, lokacije, prijavnico in dodatne informacije najdete na tej POVEZAVI.

17.9. - 18.9. / Problemska konferenca komunalnega gospodarstva 4/3

17.09.2015 bo potekala 5. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva v Kongresnem centru Rogaška Slatina. Na letošnji dvodnevni Konferenci komunalnega gospodarstva bodo kot predavatelji sodelovali številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike. Obetajo se kritični pogledi in prodorna razmišljanja o tem, koliko smo družbeno odgovorni. Prvi dan konference bo z različnih zornih kotov osvetljena družbena odgovornost in strokovnjaki bodo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, lokalne skupnosti, zaposlenih in potrošnikov ter vgraditi koncept družbene odgovornosti v strategijo poslovanja komunalnih podjetij. Drugi dan konference pa bodo potekali štirje vzporedni tematski sklopi (Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb; Oskrba s pitno vodo; Odvajanje in čiščenje odpadne vode; Ravnanje z odpadki), ki bodo obravnavali družbeno odgovoren način izvajanja komunalnih storitev ter primere odgovornih praks do zaposlenih, okolja in družbene skupnosti. Vsi zainteresirani lahko prejmete več informacij na spletnem mestu konference.

22.9. / Brezplačno usposabljanje o ZEJN 4/4

22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.

Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to, ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program.

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 4/5

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 4/6

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 4/7

Europcom banner01
Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

Mesec prostora 4/8

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

AKTUALNI RAZPISI

turške občine iščejo partnerja za prijavo na programe ERASMUS + 5/1

Turško podjetje Progem išče partnerje za prijavo projektov s turškimi občinami v okviru programov Erasmus+ v sklopu Učna mobilnost posameznikov (KA1) in sklopu Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobre prakse (KA2). Pripravljenih je ca. 30 okvirnih projektnih predlogov na področjih:

– dostop za depriviligirane,

– zdrav življenjski slog,

– aktivno staranje,

– zdravje in dobro počutje,

– poučevanje in učenje tujih jezikov,

– mladinska udeležba, mladinsko delo, mladinska politika,

– razvoj na podeželju in urbanizacija

– državljanska zavest EU in demokracija,

– učenje na daljavo,

– podjetniško izobraževanje…

V primeru, da ste zainteresirani za skupne projekte na področju mladih s turškimi občinami vas vabimo, da kontaktirate neposredno Aslı Yılmaz na naslov asli@progem.com.tr (spletna stran www.progem.com.tr).

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 5/2

Dne, 31. 7. 2015, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.

Razpisna dokumentacija.

Javno naročilo iz naslova podukrepa M2.1 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja 5/3

Objavljeno je javno naročilo iz naslova podukrepa M2.1 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Namen javnega naročila je izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja (Načrt PEK) za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2015 in 2016.

Načrt PEK je v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja dokument, ki ga za posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki se je odločilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdela izvajalec svetovanj in vsebuje vse informacije, ki jih kmetijsko gospodarstvo potrebuje pri preusmeritvi v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacja javnega naročila sta na voljo na spletnih straneh MKGP. Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 2015.

Razpis: Priznanja Naša Slovenija 5/4

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev / podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v programu sejma NARAVA – ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015. Sam razpis je odprt do 16.10.2015. 

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

Povpraševanje o pobratenju s slovensko občino 5/5

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo odbora za pobratenje mest nemške občine Korntal-Münchingen. Pri pobratenju gre za idejno zamisel dolgotrajnega prijateljstva dveh ali več mest oziroma občin, izmenjavo izkušenj in medsebojno pomoč ter deljenje dobrih praks med njimi. Zainteresirane občine si lahko:

– ogledate uradno spletno stran mesta ali

– se s konkretnimi vprašanji neposredno obrnete na elektronski naslov pascal.boudinet@de.bosch.com.

Nemško mestece leži v okrožju Ludwigsburg, severozahodno od Stuttgarta, glavnega mesta južnonemške zvezne dežele Baden-Würtemberg, oddaljenega le pol ure vožnje z avtomobilom. Ustanovljeno je bilo 1. 1. 1975, z združitvijo mesta Korntal in skupnosti Münchingen. Danes v njem prebiva približno 19.000 ljudi. Zaradi ugodne geografske lege mesto živi za naravo in urejeno okolje, s čimer nudi tako svojim prebivalcem kot obiskovalcem različne možnosti za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa. Neposredna bližina Stuttgarta je tudi razlog za dobre prometne povezave, ki omogočajo dodaten razvoj ter pridobitve na različnih področjih. Korntal-Münchingen že ima izkušnje s pobratenji, in sicer v lanskem letu so obeležili 50. obletnico pobratenja s francoskim mestom Mirande in belgijskim mestom Tubize.

Pri tem vas želimo opomniti, da EU spodbuja takšno sodelovanje tudi s sofinanciranjem v okviru programa Evropa za državljane. S programom Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo. Za obdobje 2014–2020 bo za program Evropa za državljane namenjenih 185.468.000,00 evrov sredstev. Več o tem lahko najdete pri slovenski podporni točki.

LIFE-program za okolje in podnebne ukrepe 5/6

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Napoved poziva Zveze Alpe Jadran 5/7

AlpeAdriaZveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:

  1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)
  2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
  3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

prijave za nagrado Evropske zelene prestolnice in Evropskega zelenega lista 5/8

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za tekmovanje za ‘Evropsko zeleno prestolnico 2018’ in ‘Evropski zeleni list 2016’. Obe nagradi se podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.

Za naziv ‘Evropska zelena prestolnica 2018’ se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost osvojiti naziv ‘Evropski zeleni list 2016’ za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 5/9

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 5/10

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 5/11

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepil povezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

NOVICE DRUGIH

Pobuda za sodelovanje pri publikaciji Kakovost zraka v Sloveniji 6/1

Za namene aktivnega in usklajenega ozaveščanja, izobraževanja in komuniciranja problematike kakovosti zraka v okviru občin v Sloveniji v povezavi s sprejetim načrtom in programi za izboljšanje kakovosti zraka za vsa območja preseganj mejnih vrednosti (MO Murska Sobota, MO Maribor, MO Celje, MO Kranj, MO Ljubljana, MO Novo Mesto in Zasavske občine), so se na Zavodu PEC odločili, da skupaj z zainteresiranimi deležniki pripravijo in izdajo novo publikacijo »Kakovost zraka v Sloveniji-Kakšen zrak dihamo«.

Povabilo s prošnjo k skupnemu sodelovanju pri izdaji

Pismo podpore MOP

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.