čestitka sos

PRIHODNJI TEDEN

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) do ponedeljka, 28. decembra 2015, na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Delegacija županov predala izjave s pozivom za razrešitev ministra za finance 1/1

V ponedeljek, 21.12.2015, je predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar predal podpisane izjave slovenskih županj in županov z zahtevo za razrešitev ministra za finance, dr. Dušana Mramorja.

Županje in župani 144 slovenskih občin so se odločili za podpis izjave z zahtevo za razrešitev ministra za finance zaradi neupoštevanja določil Zakona o financiranju občin, po katerem bi slovenske občine morale prejeti povprečnino v višini 652,60 €, ne pa 522,00 € kot je to določeno z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017. Županje in župani so danes z zahtevo za razrešitev ministra Mramorja izrazili svoj odločni protest proti nevzdržnem stanju, ko so s strani države neposredno kršena načela pravne države in tako tudi Ustave Republike Slovenije.

Podpisane izjave županj in županov je predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar predal državnemu sekretarju v kabinetu Predsednika Vlade RS, Tadeju Slapniku in sodelavki pristojni za področje lokalne samouprave, Mojci Stropnik. Na polurnem pogovoru s predstavniki kabineta je predsednik SOS izpostavil, da občine in njihova združenja že nekaj let opozarjajo, da Vlada RS in njena ministrstva in Državni zbor RS z določanjem povprečnine, mimo sprejetega Zakona o financiranju občin, kršijo temeljna načela pravne države. Občine in njihova združenja so v preteklosti pristajala na zgoraj omenjeno dejstvo, navkljub zavedanju, da gre za kršitve, ki imajo negativne posledice na zmožnostih občin izvajati zakonske naloge in zavedanju, da so kršitve pravne države slaba popotnica za vsako državo, saj se nikoli ne končajo. Vse pa zaradi razumevanja, da je država v težki socialni in ekonomski krizi in, da morajo občine v takšnih časih prevzeti svoj del bremena reševanja te krize. Takšen razmislek je bil vodilo tudi pri podpisu Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ko so občine v naprej pristale na nižjo povprečnino ob zagotovilu, da bo Vlada RS in nato Državni zbor RS znižala stroške občinam vsaj do višine dogovorjene znižane povprečnine. Pa se to ni zgodilo. Navkljub trudu nekaterih predstavnikov te iste Vlade, so številna ministrstva k procesu znižanja stroškov za občine pristopila brez resnega namena za spremembe.

Učinke neizpolnjenega dogovora pa so že v tem letu občine grobo občutile in nevzdržno je, da bi se takšni negativni učinki nadaljevali še v naslednja leta. Namreč ti negativni učinki so učinki, ki jih bodo neposredno in posredno čutili prebivalci in prebivalke na lokalni ravni.

Občine so namreč skrbnice javnega standarda na lokalni ravni. So tiste, ki poskrbijo zato, da imajo ljudje, ne glede na to ali so finančno bolj ali manj dobro preskrbljeni, enake možnosti in pravice – imeti otroke vključene v vrtec, malico v šolah, starše v domovih za starejše, pomoč na domu, kadar takšno pomoč potrebujejo, vsi ljudje pravico in dostop do čiste vode in zraka,…in še več. Da imajo ljudje, ne glede na to, ali živijo v glavnem mestu ali na obrobju države, ali živijo v Prekmurju ali na Primorskem, enak dostop do kvalitetnega in 21. stoletju primernega standarda. Z nezakonito in vrednostno (glede na naloge) popolnoma neustrezno višino povprečnine se jemlje prav tistim, ki zaradi različnih življenjskih razlogov sami ne zmorejo in jemlje se tistim področjem in okoljem, ki so vseskozi prikrajšani.

Zato županje in župani z zahtevo za razrešitev ministra za finance, dr. Dušana Mramorja izražajo glasen upor in nasprotovanje takšnemu ravnanju.

Državni sekretar v kabinetu Predsednika Vlade RS, Tadej Slapnik in sodelavka pristojna za področje lokalne samouprave, Mojca Stropnik sta zagotovila, da bosta sporočilo in podpisane izjave županj in županov predala Predsedniku Vlade RS.

Več na tej povezavi.

 

 

Mnenje Računskega sodišča RS o javnofinančnem vprašanju 1/2

Skupnost občin Slovenije je prejela mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti, ki ga je sprejel Senat računskega sodišča RS. S tem mnenjem Računsko sodišče RS opozarja na pomembna javnofinančna tveganja poslovanja vseh subjektov javnega sektorja (države, občin in subjektov v njuni lasti), ki izhajajo iz ustanavljanja gospodarskih družb (predvsem v lasti občin) ali pridobivanja kapitalskih naložb v že obstoječem gospodarskem subjektu in njihovega poslovanja.

Mnenje si lahko preberete TUKAJ.

Pobuda SOS za učinkovito upravljanje z energijo 1/3

SOS je na Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo naslovil pobudo, da država občinam zagotovi brezplačno uporabo programske opreme, ki bo občinam omogočala učinkovito izvajanje upravljanja z energijo. Prejeli smo odgovor Generalnega direktorja MJU, Uroša Korošca, ki je v odgovoru zapisal, da bodo v letu 2016 pričeli z prenovo aplikacije Centralna evidenca nepremičnin, ki ima podlago v ZSPSLS 37 člen, po zakonu sta to ločeni evidenci, ki pa se morata povezovati z zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb ter z drugimi evidencami. Predvidoma bo evidenca testirana v letu 2017 vsebovala pa bo tudi module za spremljanje stroškov upravljavcev. Evidenca bo pripravljena na način, da bo imela (z določenimi prilagoditvami) možnost uporabe za lokalne skupnosti.

Odgovor iz Ministrstva za infrastrukturo še nismo prejeli.

 

Pobuda za pavšalni davek sobodajalcem 1/4

Iz dveh turističnih občin, Bohinja in Kranjske gore smo prejeli pobudo za ponovno uvedbo odmere pavšalnega davka na dohodek za sobodajalce, ki smo jo naslovili na Direktorat za turizem. Pobudo so pozdravile tudi druge občine. Zaradi uvedbe davčnih blagajn v občinah, kjer je sobodajalstvo že tradicija, ugotavljajo, da se s tem ukvarja velik del starejše populacije, ki nima računalniških znanj in zanje uvedba davčnih blagajn predstavlja nepremagljivo breme. Iz občin sporočajo, da so po delavnici, na kateri so sobodajalcem predstavili novosti, že pričeli prejemati sporočila o odpovedi dejavnosti.

SOS je predlagal tudi, da se izdaja računa, zaradi obveznih davčnih blagajn obravnava kot administrativna obremenitev tudi v okviru medresorske delovne skupine za kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, ki jo je imenovala Vlada 23.9.2015.

Vlada nasprotuje Möderndorferjevemu predlogu ZPDUP 1/5

Vlada RS nasprotuje rešitvam, ki jih vsebuje predlog Zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč, ki ga je vložil poslanec Jani Mödernodrfer in predlaga Državnemu zboru RS sprejetje sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Mnenje Vlade v celoti je dostopno na tej povezavi.
Poročali smo že, da predlog, ki ga je pripravil poslanec Möderndorfer, podpirajo vse tri asociacije občin. Več tukaj.

 

Realizacija turistične takse 1/6

Na spletni strani SOS smo objavili primerjavo po občinah glede na realizacijo turistične takse, ki je bila evidentirana v B-2 obrazcu MF-UJP v letih od 2009 do 2014.

tt realizacija skupaj Slovenija

Realizacija turistične takse je od leta 2009 do 2013 naraščala, v letu 2014 pa je skupaj realizirane turistične takse manj kot prejšnje leto. Število občin, v katerih se turistična taksa realizira vsako leto raste, 2009 je bilo 137, medtem, ko jih je bilo 2014 že 154.

 

tt št. občin

Največ namenskih sredstev za turistično infrasturkturo se je v 2014 zbralo v občini Piran, sledijo ji Ljubljana, Bled in tako naprej.

več: https://skupnostobcin.si/podatki/realizacija-turisticne-takse/

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) 2/1

S stani Ministrstva za pravosodje smo v pregled prejeli osnutek Zakona o prekrških (ZP_1J). V predlogu zakona se na novo urejajo ali bistveno spreminjajo določeni instituti, ki bodo vplivali na sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Rešitve, zaradi katerih ima predlog ZP-1J v določenem delu sistemsko naravo, so po navedbah ministrstva zlasti naslednje:

 • določitev sistemske podlage za uvedbo administrativnega sankcioniranja pravnih oseb na taksativno določenih področjih, ki jim je skupna stroga regulativna ureditev,
 • določitev (ozko zasnovanih) izjemnih primerov, ko se domet domače prekrškovne pristojnosti širi izven teritorija Republike Slovenije,
 • uvedba nadomestnega zapora kot skrajnega načina izvršitve neplačanih in neizterljivih glob (v znesku vsaj 1.000 EUR),
 • uvedba instituta napovedi zahteve za sodno varstvo zoper odločbe prekrškovnih organov, izdane v hitrem postopku o prekršku,
 • sprememba faze, v kateri se lahko predlaga obročno plačilo globe in stroškov postopka,
 • celovita prenova instituta nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist,
 • sistemska prenova instituta zastaranja pregona za prekršek,
 • prenova instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, in
 • določitev pravne podlage za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za upravljanje z evidencami prekrškovnih organov pri Ministrstvu za pravosodje.

Osnutek zakona se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam posredujete najkasneje do ponedeljka 28. decembra 2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – podaljšan rok za pripombe 2/3

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za sprejem pripomb na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki se nahaja v javni razpravi.

Predlog zakona gre v smeri določnejših opredelitev upravljanja, učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona z namenom urejanja odnosov z etažnimi lastniki in poenostavljanja postopkov glede upravljanja večstanovanjskih zgradb.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do torka, 5.1.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V obravnavi predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS 2/5

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega cestra RS, ki bi se vzpostavil v primeru nesreče v kateri je prizadeto večje število oseb.

Predlog navodil se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 14.1.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

Sodelujte pri posvetu SOU 2016 3/1

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema posveta bo Turizem in lokalno podjetništvo. Objavljeni bodo tudi ostali prispevki, ki bodo povezani z delovanjem skupnih občinskih uprav, prednost za predstavitev pa bodo imeli prispevki, ki bodo sledili osnovni temi posveta. Rok za najavo teme je 14. januar 2016. O izboru bodo prijavitelji obveščeni do 3. februarja 2016. Rok za oddajo končnih prispevkov in predstavitve v Power Pointu bo 2. marec 2016. Vsi prispevki bodo objavljeni v e – Zborniku Posveta, o morebitni uvrstitvi v program posveta bodo posamezni avtorji obveščeni do 10. marca 2016.

V kolikor želite sodelovati s prispevkom vas prosimo, da v najavi teme navedete ime in priimek, naziv, elektronski naslov, kontaktno telefonsko številko, organizacijo zaposlitve in delovno mesto, naslov in povzetek prispevka v obsegu 150-300 besed. Vsak avtor lahko kot prvi ali edini avtor prijavi le en prispevek. Prosimo vas, da vašo prijavo pošljete na elektronski naslov franci.zohar@gov.si z zadevo “Posvet SOU 2016”.

Navodila za pripravo prispevka

DOGODKI DRUGIH

25-26.1.2016/ Zagon Strategije EU za Alpsko regijo 4/1

Slovenija bo gostila konferenco ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo, ki bo potekala 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju. Dogodek pomeni konkreten korak k implementaciji strategije in je namenjen najširšemu krogu zainteresiranih deležnikov. Pričakujemo udeležbo več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih. Na tej povezavi dobite več informacij in se lahko prijavite.

Osnutek programa ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 4/2

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 4/3

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 4/4

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena javna razpisa s področja sociale in družine 5/1

Ministrstvo je 11. 12. 2015 objavilo dva javna razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016 in Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017.

Pri prvem razpisu gre za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirane vsebine in programi namenjeni preprečevanju nasilja (materinski domovi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, telefonsko svetovanje,..) in preprečevanju zasvojenosti (droge, alkoholizem, motnje  hranjenja, zasvojenost z igrami na srečo, spletom…). Javni razpis je namenjen tudi programom na področju duševnega zdravja, programom za brezdomce, programom za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter programom, namenjenim otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.

Pri drugem javnem razpisu gre za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči za družine v letu 2016 in 2017. Programi so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin. Z razpisom želimo zmanjšati neenakost pri dostopnosti tovrstnih storitev ter vzpostaviti medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami za zagotavljanje učinkovitejše in hitrejše pomoči. Predmet razpisa so programi svetovanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin in kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih problemov pri medosebnih odnosih, pomoči pri izboljšanju družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa tako med vrstniki kot v družini.

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 5/2

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 5/3

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Poročilo Evropskega inštituta za enakost med spoloma ”Enakost spolov na oblasti in med odločevalci” 6/1

Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE) je objavil novo študijo ”Enakost spolov na oblasti in med odločevalci” (eng.: Gender Equality in Power and Decision-Making”). Študija proučuje kakšno pozicijo so imeli moški in kakšno ženske na odločevalskih mestih v javnem, gospodarskem in ekonomskem sektorju v vseh 28 članicah Evropske unije med leti 2003 in 2014. V dokumentu je predstavljenih nekaj primerov pobud, s katerimi je članica promovirala participacijo žensk, sploh na vodstvenih položajih in nakaže splošne trende v različnih sektorjih. Kljub napredku na različnih koncih, sploh v politiki, so okvirni sklepi na posameznih področjih sledeči:

 • POLITIKA: kljub bolj uravnoteženi zastopanosti spolov pa močna zasidranost stereotipov vezanih na spol, dodeljevanje vlog tako v političnih institucijah kot politični kulturi, še zmeraj ovirajo napredek;
 • EKONOMIJA: najizrazitejši napredek je opazen v upravnih odborih večjih podjetij, kjer je porast deleža žensk v upravnih odborih narastel iz 9 °v letu 2003 na 20 % v letu 2014;
 • FINANCE: še najmanj sprememb je bilo v finančnem sektorju, saj moški še zmeraj dominirajo na vodilnih mestih. Izmed 28 guvernerjev centralnih bank je le ena ženska (Ciper) in le dve ženski zasedata mesto finančne ministrice (Romunija, Švedska);
 • IZOBRAŽEVANJE: procent žensk na različnih akademskih nivojih se sicer izboljšuje, izvzemši najvišje pozicije. Leta 2010 je manjšino institucij v terciarnem izobraževanju vodila ženska in tretjina njihovih uprav so sestavljale ženske;
 • MEDIJI: podobno kot na področju izobraževanja je v medijih. Leta 2012 so ženske v evropskem prostoru zasedale manj kot petino vodilnih mest in eno tretjino v najvišjih organih odločanja v izbranih medijskih hišah;
 • ŠPORT: res da se je povečal procent vključenosti žensk v šport in športne organizacije, a njihova zastopanost v upravnih organih evropskih in nacionalnih športnih organizacij je še zmeraj zelo nizka.

Celotno poročilo

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.