V TEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI KAMNIK IN ŠENTILJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVIČKE SOS

Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest 1/1

P1020120Skupnost občin Slovenije je 24. marca 2016 v Ljubljani v sodelovanju z IPoP organizirala dogodek, Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest.

Predstavili smo različne evropske instrumente in programe, s katerimi lahko mesta oz. občine pridobijo sofinanciranje za svoje projekte vezane na urbani razvoj.

Tomaž Miklavčič iz MOP je predstavil ESPON. ESPON je Mreža za spremljanje evropskega prostorskega načrtovanja. Podpira razvoj politike v zvezi s kohezijsko politiko EU. ESPON sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj na podlagi cilja 3 za evropsko teritorialno sodelovanje in 31 držav (27 držav članic EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Nena Dokuzov iz MGRT je predstavila mehanizme CLLD in druge mehanizme za urbani razvoj.

Posebni poudarek med predstavitvami je bil namenjen novemu razpisu programa URBACT, ki spodbuja izmenjavo znanja in izkušenj med evropskimi mesti. Tokratni razpis je osredotočen na uresničevanje strateških dokumentov in akcijskih načrtov v praksi. Predstavila ga je Petra Očkerl iz IPoP, ki je tudi kontaktna oseba pri IPoP, nacionalni kontaktni točki programa.

Najava URBACT razpisa je objavljena tukaj: http://ipop.si/2016/03/24/odprt-urbact-razpis-za-izvajalska-omrezja/

Zaradi široke palete najrazličnejših potreb mest, je za naslavljanje izzivov in udejanjanje načrtov potrebno zagotavljati tudi vire iz široke palete občinam razpoložljivih sredstev. Mateja Softić iz podjetja Iskriva je predstavila možnosti sofinanciranja iz EU sredstev za najrazličnejše namene, od programa Obzorje 2020 ali LIFE do programa Erazmus ali Evropa za državljane.

Marko Peterlin in Petra Očkerl sta v drugem delu predstavila nekaj projektov, dva iz programa URBACT – Healthy Ageing in Sustainable Food in Urban Communities – in dva druga projekta – New Ideas for Old Buildings in Refugees for Co-creative Cities. Projekti lahko služijo kot primeri dobre prakse in za orientacijo, kakšne projekte je mogoče prijaviti na različne evropske programe.

V drugem delu je potekala delavnica, namenjena dialogu med mesti in ministrstvom, s ciljrm identifikacije glavnih potreb in izzivov slovenskih mest danes. Izhodišča delavnice bodo služila načrtovanju programa delavnic in posvetov, ki jih bomo organizirali v tem in prihodnjem letu.

Več o tem tukaj: https://skupnostobcin.si/novica/evropski-viri-financiranja-za-mesta-posvet-o-potrebah-mest/

Posvet MOP na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje 1/2

MOPV četrtek, 25. 3. 2016, je v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v Državnem svetu RS potekal javni posvet na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje.
Na začetku je imela uvodni nagovor državna sekretarka Lidija Stebernak, nato pa sta predstavnika MOP, Sabina Jereb in Luka Ivanič, predstavila glavne pripombe, podane v okviru 3-mesečne javne razprave na osnutke Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Predstavila sta tudi predvideno dinamiko nadaljnjega usklajevanja in sprejema zakonov. V nadaljevanju je predvidena priprava gradiv za namen medresorskega usklajevanja, v jeseni pa postopek sprejemanja predlogov zakonov v Državnem zboru RS in načeloma objava zakonov januarja prihodnje leto.

Udeleženci, predstavniki institucionalne in strokovne javnosti, so pozdravili celoviti in sistemski pristop k spremembam prostorske in gradbene zakonodaje, ter se strinjali, da so spremembe potrebne, kljub temu pa so izpostavili tudi posamezna področja, ki bi jih bilo potrebno še uskladiti. Izrazili so tudi željo po vključenosti  v dodatne razprave.FullSizeRender

Izidor Jerala, predstavnik SOS, je na posvetu izpostavil pomembnost vključenosti občin pri sprejemu prostorske in gradbene zakonodaje, saj le-te bistveno sodelujejo pri urejanju prostora ter zastopajo tudi javni interes. Posebej je poudaril, da je v zakon potrebno vključiti tudi poročanje o stanju v prostoru, spremembo, da se komunalni prispevek zaračunava lastniku zemljišča in potrebo po regionalizaciji, vendar ne (le) v smislu medobčinskega sodelovanja, saj to poteka že sedaj, pač pa predvsem planiranja na državni ravni.

Predstavniki ministrstva so še povedali, da je bil odziv na predloge zakonov izredno velik, ter da bodo zbrane pripombe objavili tudi prihodnji teden na spletni strani MOP.

 

Zmenek z zdravjem v okviru Skupščine SOS 1/3

V okviru skupščine SOS smo prisotne županje in župane, podžupanje in podžupane ter pooblaščenke in pooblaščence občin povabili tudi na zmenek z zdravjem. Predstavnicam in predstavnikom občin smo predstavili projekt Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane delavce, kakor tudi predloge, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo  bolj aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja. S tem bomo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji. Projekt bo vplival na izboljšanje ozaveščenosti o splošnem pomenu dobrega zdravstvenega stanja širše javnosti, z manj bolniške odsotnosti, zmanjšanimi stroški za delodajalce in ZZZS ter poudarjanjem preventive.

V nadaljevanju smo za prisotne pripravili zdrave prigrizke, sadne čaje in vodo z limeto in limono.

Utrinke si lahko pogledate tukaj. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Poročilo MJU o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2015 2/1

Obveščamo vas, da je Služba za lokalno samoupravo pripravila Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2015, ki ga najdete na naslednji povezavi:  http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/

Služba za lokalno samoupravo je v letu 2015 opravila pregled predpisov 50 občin. Prvotno je bil načrtovan pregled 45 občin, na pobudo občin je služba pregledala dodatnih osem sklopov predpisov, treh načrtovanih strokovnih nadzorov občin pa služba ni opravila.  V letih 2013 in 2014 je Služba za lokalno samoupravo opravila pregled v 46 občinah, skupaj v zadnjih treh letih že v 96 občinah, kar pomeni 45 % vseh občin. V letu 2016 bo služba opravila nadzor v 41 občinah.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 2/2

Vlada je objavila predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti med Gradiva Vlade v obravnavi.

Novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti iz leta 1984. V skladu s smernicami Vlade RS je pripravljen tako, da ostaja pokopališka dejavnost v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče, izvaja v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. Pogrebna dejavnost tako obsega zagotavljanje stalne 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba, in druge pogrebne storitve, ki so predmet gospodarske dejavnosti. Predlog zakona določa enotne pogoje za izvajanje pogrebne dejavnosti in usmerja k poenotenemu urejanju pokopališke dejavnosti na lokalni ravni. Predlog zakona določa jasne pristojnosti nadzora nad izvajanjem zakona in tudi skladnostjo lokalnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

V javni obravnavi Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka 2/3

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka ter kontrolne kemične analize odpadkov.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja Pravilnik določa:

– način izdelave in obseg ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču v skladu z evropskimi direktivami

– način izdelave in obseg ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov,

– način izvedbe kontrolne kemične analize odpadka in

– podrobnejše pogoje, ki jih mora za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava  izdelovati ocene odpadka ali ocene nevarnega odpadka.

Vaše pripombe lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 30.3.2016.

POVPRAŠEVANJE

Vzdrževalna dela na nadvozih AC 3/2

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj, o poročilu glavnih in rednih pregledih DARS-a v letu 2015.

Občina članica je s strani DARS-a prejela poročila o glavnih in rednih pregledih izvedenih v letu 2015. Pregledi so se nanašali na premostitvene objekte preko AC. Predvidena vzdrževalna dela so investicijskega značaja in predstavljajo velik finančni in operativni zalogaj za občino.

Občino zanima, ali se je že kakšna občina srečala s podobno situacijo in seveda kako ste zadevo rešili?

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS

Občina 1

S podobnimi vprašanji se ukvarjamo vse občine, skozi katere potekajo AC in hitre ceste in kjer so križanja z občinskimi cestami izven nivojska.

Vzdrževanje nadvozov, podvozov, se izvaja v skladu z razmejitvami, ki so vnaprej dorečena – že s PID-i in POV-i za premostitvene objekte ter v skladu s prevzemnimi zapisniki.

V primeru naše občine (in predvidevam, da tudi drugod po Sloveniji) je tako, da voziščne konstrukcije ter opremo premostitvenih objektov (ograje – varovalne in odbojne, prometno signalizacijo – vertikalno in talno, naprave za odvodnjavanje, dilatacije voziščne konstrukcije) vzdržujejo občine, kot upravljavci občinskih cest, sam premostitveni objekt (nadvoz, podvoz) pa DARS, kot upravljavec AC .

Kot primer, Vam prilagam poročilo o stanju enega nadvoza v naši občini, v katerem sem z rumeno podlago označil pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti, kot občina,  za vse ostalo pa bo seveda moral poskrbeti DARS.

Občina 2

S podobnim problemom se soočamo tudi v naši občini. Mi smo DARS-u v odgovor poslali dopis, da je reševanje te zadeve prevelik finančni zalogaj za našo občino, in predlagali, da pomanjkljivosti sanira DARS. Odgovora z njihove strani še nismo prejeli. Dopis je bil DARS-u poslan 26.8.2015.

DOGODKI SOS

31.3. / Strokovni posvet komunale KOGRA 4/1

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu sodeluje pri organizaciji strokovnega posveta komunale – KOGRA, ki bo otekal v okviru mednarodnega Pomladnega sejma. Strokovni posvet bo potekal 31. marca 2016 v Gornji Radgoni (dvorana 1) od 9.00 ure dalje. Osrednja tema letošnjega posveta je izgradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Na posvetu bomo osvetlili, kako uspešni in trajnostno usmerjeni smo pri izgradnji komunalne infrastrukture ter kako zagotoviti vzdrževanje in ohranjanje infrastrukture po dostopnih cenah. Predstavljeni bodo izbrani investicijski projekti na področju komunale z vidika načrtovanja, pridobivanja sredstev in izgradnje.

Udeležba na posvetu je brezplačna, prijavite pa se lahko do zasedbe prostih mest na spletni strani www.javne-sluzbe.si ali po e-pošti: seminar@javne-sluzbe.si.

Vabilo

31.3. / Sejem Green – financiranje zelenih projektov v občinah 4/2

Spletni portal EkoGlobal.net v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organizira ogled sejma Green v Gornji Radgoni. Na letos že  tretjem Mednarodnem sejmu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga, bodo predstavljena številna podjetja, izdelki, storitve in prakse trajnostnega razvoja, ki so lahko tudi dobre poslovne priložnosti za zelen razvoj vaše občine.

V sklopu sejma bodo potekale tudi predstavitve z zanimivimi gosti:

–           Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu vlade RS: Proizvodnja obnovljivih virov energije v energetskih zadrugah – potencial za razvoj mikro in malih hidroelektrarn v Sloveniji,

–           Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski in tehnologijo: Podporni ukrepi za vzpostavitev poslovnih modelov energetskih zadrug na lokalni ravni,

–           Matjaž Ribaš, Slovenska izvozna in razvojna banka, Možnosti financiranja zelenih projektov v slovenskih občinah,

–           Neven Lisac, družba OVEN – podjetje za obnovljive vire energije, Investicijske možnosti in priložnosti pri izgradnji malih hidroelektrarn

–           Predstavnik Ministrstva za Infrastrukturo: Podporni ukrepi s področja spodbujanja energetske učinkovitosti – investicije v infrastrukturo

Vabimo vas, da se nam  pridružite v Gornji Radgoni, v četrtek, 31.03. 2016, od 11.00 do 13.30 ure v dvorani 3 Pomurskega sejma. Za občine članice SOS sta posvet in ogled sejma brezplačna! Prijave se zbirajo preko: http://ekoglobal.net/organiziran-ogled-sejma-green-v-gornji-radgoni/

Okoli 13.30 se srečanje zaokrožuje s pogostitvijo in druženjem.

Vabilo s programom

5.4./ Ženske v znanosti, gospodarstvu, politiki 4/3

V prostorih ZopennRC SAZU, (dvorana pritličje), Novi trg 2, Ljubljana, bo 5. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri potekalo tematsko srečanje Ženske v znanosti, gospodarstvu, politiki, na katerem bomo predstavili tudi projekt OPENN- Osvojiti politično enakost z novimi imeni. Srečanje bo osvetlilo status žensk v raziskovalni dejavnosti z različnih zornih kotov, a iz enotnega izhodišča – enakost spolov.

Na srečanju boste imeli priložnost slišati različne organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko ter spoznati njihovo aktualno delo. Obravnava izbrane tematike želi prispevati k boljšim pogojem ustvarjanja znanosti in prispeva k uravnoteženi vlogi in udeležbi žensk in moških v znanosti in raziskovanju za razvoj in boljše delovanje družbe. Vabilo s programom

logo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

7.4. / Cene komunalnih storitev – Primerjalna analiza kot strokovna podlaga za določanje cen 4/4

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na posvet z naslovom CENE KOMUNALNIH STORITEV – PRIMERJALNA ANALIZA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA DOLOČANJE CENki bo potekal v četrtek, 7. aprila 2016 ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev.

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi združenji občin izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen. Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2013, v teku je analiza za leto 2014. Na posvetu bomo predstavili, kakšne podatke nam nudi primerjalna analiza in kako jih lahko občine uporabijo kot orodje pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in določanju upravičenih cen storitev.

V priponki sporočila vam posredujemo vabilo in prijavnico na dogodek. Prijave bomo zbirali na naslovu metka.lasic@skupnostobcin.si, do torka, 5. aprila 2016.

Vabilo in prijavnica 

12.4. / Energetska sanacija javnih stavb 4/5

Zaradi velikega interesa občin in drugih deležnikov za energetsko sanacijo javnih stavb in zapolnjenega seminarja 2. marca 2016 smo se v Skupnosti občin Slovenije dogovorili z Ministrstvom za infrastrukturo o ponovitvi seminarja.

Tokrat vas v sodelovanju s Celjskim sejmom d.d. in Mestno občino Celje vabimo, da v svojih delovnih koledarjih zabeležite torek, 12. april 2016, saj bomo v Celju v okviru sejemskega dvojčka Energetika in Terotech-Vzdrževanje organizirali predstavitev in razpravo o priložnostih in pasteh energetske sanacije javnih stavb, s poudarkom na energetskem pogodbeništvu in izzivih, ki jih to prinaša za lokalne skupnosti.

Napovednik dogodka

Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukrepov, med katerimi je tudi vzpostavitev vodilne vloge javnega sektorja pri energetski prenovi stavb. Da bi dosegli izjemni varčevalni potencial pri stroških za energijo v objektih, so potrebne investicije in sredstva za njihovo izvedbo. Ker pa javno finančni viri v bližji prihodnosti tega niso sposobni zagotoviti v dovolj veliki meri in je zadolževanje omejeno, je ena od možnih rešitev izvedba projektov preko energetskega pogodbeništva. Prav na tem področju pa imamo tudi v Sloveniji vse več priložnosti ter novega znanja.
Program srečanja je še v pripravi. V začetku aprila vam bomo poslali vabila s programom ter informacijami o prijavi na dogodek. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

14.4. / Seminar »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 4/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Seminar bo potekal v četrtek, 14. aprila 2016,  s pričetkom ob 13.00 uri in zaključkom ob predvidoma 15.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Zaradi postopka registracije v Državnem zboru RS, prosimo ne pozabite na osebni dokument.

Vljudno vabljene vse občine, z zaprosilom po posredovanju vabila tudi NO občine!

 

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 4/7

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

DOGODKI DRUGIH

Vizija Slovenije do 2050 5/1

SVRK vas vabi na dogodke, ki so namenjeni oblikovanju vizije razvoja Slovenije do leta 2050.

Ministrstvo bo organiziralo pet interaktivnih dogodkov po vsej Sloveniji, ki bodo namenjeni pogovoru o tem, kakšno prihodnost si želimo in kaj moramo narediti, da jo bomo skupaj ustvarili. To je ključni korak pri oblikovanju uresničljive dolgoročne strategije razvoja Slovenije. Podrobnejše informacije vam pošiljamo v pripetem vabilu, najdete jih tudi na spletni strani www.slovenija2050.si.

Dogodkov se lahko udeležite:
– v Velenju (Mladinski center), v sredo, 30. marca 2016, 16:00 – 20.00,
– na Otočcu (Kongresni center), v ponedeljek, 4. aprila 2016, 16:00 – 20.00,
– na Bledu (Hotel Golf), v sredo, 6. aprila 2016, 16:00 – 20.00.

Vabilo.
Prijavite se na dogodke (s klikom na povezavo).

SVRK vljudno naproša tudi, da občine informacijo objavite na svojih spletnih straneh oz. jo razširite preko svojih občinskih komunikacijskih poti, saj so dogodki namenjeni širši javnosti.

5.4. in 8.4./LIFE informativni dan 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira delavnico – informativni dan – za potencialne prijavitelje projektov za sofinanciranje iz programa LIFE. Namenjen je vsem, ki programa LIFE še ne poznate, pa bi o programu želeli izvedeti več in ugotoviti ali je to pravi program zanje. Predstavljeni bodo tudi primeri uspešnih projektov.

Udeležba na informativnem dnevu je brezplačna, obvezna prijava najkasneje do 1. 4. 2016
Vabilo in program.

6.4. in 7.4./ Nacionalni dogodek "S2E in S3P na temo Sinergij med finančnimi sredstvi za raziskave in inovacije ter Implementacijo Strategije pametne specializacije" 5/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske Komisije (DG JRC) ter DG REGIO, vabita na nacionalni dogodek Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij: Na poti k odličnosti in Implementacija Strategije pametne specializacije (S3), ki se bo odvijal 6. in 7. aprila 2016, v konferenčni dvorani Plečnik 4, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brodom 4, Ljubljana.

Teme:

Prvi dan: Sinergije med finančnimi instrumenti, inovativno javno naročanje, EIT, EARTO, SRIP,  državne pomoči…
Drugi dan: SRIP, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,  Pametna mesta in skupnosti…

Več si lahko preberete na tej povezavi.

Z namenom lažje organizacije je predvidena predhodna registracija: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S2E_Slovenia_Event_Registration.

11.4./ Informativni dan ob objavi drugega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe 5/4

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Europe, organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko informativni dan na temo programa in drugega razpisa, ki bo potekal 11. aprila 2016, v hotelu SLON v Ljubljani.
Vljudno vabljeni, da se do 8. 4. 2016 prijavite preko te prijavnice.
Dnevni red
Več o programu in drugem razpisu najdete na spletni povezavi: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Drugi razpis bo odprt od 5. aprila–13. maja 2016.

11.4./ Nacionalna konferenca »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva« 5/5

CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na Nacionalno konferenco »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva«, ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2016, ob 9. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Skoraj pred natanko enim letom so z nacionalno konferenco vstopili v proces priprave strategije. V tem času je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek strategije, ki bo objavljen v začetku aprila. Na konferenci bo govora prav o njem z željo, da se podajo še dodatni komentarji in pogledi na smer razvoja NVO in prostovoljstva v Sloveniji. Konferenca bo tako služila kot uvod v javno razpravo o osnutku strategije.

Program konference bo objavljen v kratkem. Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/6

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/7

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/8

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/9

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

81. seja Vlade RS 6/1

Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2016 – 2017

Vlada RS se je seznanila z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2016 – 2017. Nacionalni reformni program je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020. Nacionalni reformni program vsebuje ukrepe za odziv na ugotovitve Evropske komisije, ki so vsebovane v Poročilu o fiskalni vzdržnosti 2015, Oceni skladnosti Slovenije s Paktom rasti in stabilnosti (SGP), na podlagi zimske napovedi EK, Poročilu o Sloveniji in Oceni makroekonomskih neravnovesij v Sloveniji.

Ključne spremembe na predlog resorjev:

 • jasna določitev virov financiranja investicij v prometno (cestno) infrastrukturo,
 • jasna opredelitev za prilagoditve pokojninskega sistema zaradi demografskih gibanj po letu 2019,
 • bolj podrobno in jasno določeni ukrepi na področju zdravja ljudi in dolgotrajne oskrbe. (Vir: Vlada RS, ab)

Tehnična pomoč EK za podporo strukturnim reformam 2017 – 2020

Vlada RS se je seznanila s predlogi za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017 – 2020. Predlog izbranih projektov glede na vsebino in možen začetek aktivnosti:

 • Idejna zasnova projekta vzpostavitve enote za investicije v Sloveniji, nosilec SVRK; možen začetek  aktivnosti: marec 2016.
 • Sistem plač v javni upravi na osnovi rezultatov, nosilec MJU; možen začetek aktivnosti: marec 2016.
 • Izvajanje zdravstvene reforme, nosilec MZ; možen začetek aktivnosti: maj 2016.
 • Optimizacija mreže sodišč, nosilec MP; možen začetek aktivnosti: druga polovica 2016.
 • Poročila o učinkovitosti, nosilec MF; možen začetek aktivnosti: druga polovica 2016.
 • Dolgotrajna oskrba ter vsebinska in tehnična podpora pri vzpostavitvi sistematičnega spremljanja oskrbe na domu; nosilec MDDSZ, možen začetek aktivnosti: november 2016.
 • Prehod na nizkoogljično družbo, nosilec MzI; možen začetek aktivnosti: 2016. (Vir: Vlada RS, ab)

Informacijo o dodeljevanju državnih pomoči in priporočili MF

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o dodeljevanju državnih pomoči in priporočili Ministrstva za finance za izboljšanje učinkovitosti dodeljevanja državnih pomoči.

Vlada je 13. 11. 2015 sprejela Šestnajsto letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2012, 2013 in 2014. Ob sprejetju poročila je vlada naložila Ministrstvu za finance, da pripravi predlog ukrepov za povečanje učinkovitosti državnih pomoči in opredelitev odgovornosti v primeru nesmotrne porabe teh sredstev.

V Sloveniji je bilo v letih 2012-2014 dodeljenih 5,87 milijarde EUR državnih pomoči. Več kot 72% vseh pomoči je bilo namenjenih za sanacijo bank. Po višini dodeljenih pomoči sledijo pomoči, dodeljene za varstvo okolja (6%), zaposlovanje (4,9%), kmetijstvo in ribištvo (4,7%), regionalne pomoči (3,5%), raziskave in razvoj ter inovacije (3,4%), ostale pomoči so predstavljale manj kot 3% vseh dodeljenih pomoči. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Vlada RS je sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka (okoljska dajatev) z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) v zrak pri zgorevanju goriva, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Uveljavite uredbe je predvidena s 1. 4. 2016. (Vir: Vlada RS, ab)

Analiza izplačil dodatka za stalno pripravljenost za javne uslužbence od leta 2010 do 2015

Vlada RS se je seznanila z Analizo izplačil dodatka za stalno pripravljenost za javne uslužbence od leta 2010 do 2015. Analiza temelji na podatkih, ki so jih proračunski uporabniki posredovali v sistem ISPAP (Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju).

Največji obseg sredstev za dodatek je bil izplačan na ministrstvih in organih v sestavi ministrstev (zlasti v Policiji in Slovenski vojski). V obdobju 2010 do 2015 je bilo na ministrstvih in organih v sestavi ministrstev v povprečju izplačano 5,8 mio € letno. Podatki o izplačanem dodatku za stalno pripravljenost po plačnih podskupinah izkazujejo, da je bil najvišji povprečni znesek na letni ravni (v vseh obravnavanih letih) izplačan zaposlenim, ki zasedajo delovna mesta oziroma funkcije v naslednjih plačnih podskupinah: funkcionarji sodne oblasti (v povprečju 2.822 € letno), visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci         (v povprečju 2.755 € letno), funkcionarji v drugih državnih organih (tožilstvo) (v povprečju 2.602 € letno, zdravniki in zobozdravniki (v povprečju 2.181 € letno). (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Vlada RS je sprejela Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. Uredba določa ukrepe za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic za ljudi in okolje, in sicer:  vrste in količine nevarnih snovi za uvrstitev med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje; merila za razvrstitev na obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje, roke in vsebino prijave obrata; vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in varnostnega poročila; informacijo za javnost o obratih; vsebino in sestavine vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja; analizo izpustov nevarnih snovi v obratih in poročanje o njih.

Za upravne organe pa uredba podrobneje ureja medsebojno obveščanje o izpustih nevarnih snovi v obratih, analizo takih izpustov ter zagotavljanje podatkov o obratih in izpustih nevarnih snovi v zbirkah podatkov na ravni EU. (Vir: Vlada RS, ab)

Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)

Vlada RS je sprejela Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), sprejetega s sklepom vlade 9. 4. 2015 in 28. 5. 2015. Prilogi 6.1 Cilji in ukrepi in 6.5 Monitoringi in raziskave se nadomestita z novima prilogama. Ministrstvo za okolje in prostor bo na svojih spletnih straneh objavilo spremenjeni prilogi iz prejšnje točke in čistopis programa.

S spremembami Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v marcu 2016 se spreminjajo tudi nekatere vsebine v posameznih območjih, zato je treba posledično uskladiti tudi ukrepe v programu upravljanja, kot je na primer uskladitev imen območij Natura 2000 in dopolnitev s cilji in ukrepi za posamezna območja.(Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o sistemu ocenjevanja tveganj v zvezi s prevozi v cestnem prometu

Vlada RS je izdala Uredbo o sistemu ocenjevanja tveganj v zvezi s prevozi v cestnem prometu, katere glavni cilj je, da se podjetja, ki zelo kršijo pravila in so s tem nelojalna na trgu cestnih prevoznih storitev, bolj pogosto kontrolira na sedežu podjetja in da se s temi nadzori zmanjšajo kršitve. Pričakuje se, da bo dolgoročno delovanje tega sistema prispevalo k bolj  lojalni konkurenci na trgu in med prevoznimi podjetji.

Nova Uredba omogoča, da se obstoječi sistem ocenjevanja tveganj v zvezi s prevozi v cestnem prometu dopolni s podatki o nadzorih, ki jih izvaja carinski organ, in s podatki o kršitvah, ki jih prevozniki naredijo v drugi državi članici. Zabeleženi so v nacionalnem elektronskem registru.(Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o energetski infrastrukturi

Vlada RS je izdala Uredbo o energetski infrastrukturi, ki bo nadomestila obstoječo uredbo o energetski infrastrukturi. Z novo uredbo za dajanje soglasij za vpis in izbris v evidenco infrastrukture ni več potrebno soglasje vlade RS. Uredba tudi ne ureja več montaže in priključevanja naprav. Še največja sprememba je za investitorje, ki so načrtovali montažo naprav za proizvodnjo električne energije in bi po do sedaj veljavni uredbi morali pred priklopom naprave predložiti prilogo 2, ki pa z novo uredbo ni več zahtevana. (Vir: Vlada RS, ab)

Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020

Vlada RS je sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016-2020. Strategija in izvedbeni načrt predstavljata okvir aktivnosti na področju arhiviranja elektronskega arhivskega gradiva v pristojnosti slovenske javne arhivske službe v obdobju 2016-2020. Gre za nadaljevanje petletne strategije za obdobje 2010-2015, s katero so bili vzpostavljeni temelji slovenskega javnega e-arhiva.

Strategija in izvedbeni načrt temeljita na dosedanjem delu arhivov in predvidevata šest strateških prednostnih nalog do leta 2020. Strategija skupaj z izvedbenim načrtom, postavlja okvir za vzpostavitev stabilnega in zaupanja vrednega slovenskega elektronskega arhiva e-ARH.si do leta 2020, s čimer bo omogočena uporaba nacionalne arhivske kulturne dediščine v elektronski obliki. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih 7/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih v letih 2016 in 2017.

Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov – romska naselja in so v tekočem mandatu občinskega sveta v občinski svet izvolile predstavnika romske skupnosti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi oziroma imajo na dan objave razpisa v skladu z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti. Predvidena višina sredstev za ta namen je predvidoma 1.000.000,00 EUR v letu 2016 in predvidoma 1.000.000,00 EUR v letu 2017. Razpis je objavljen na tej povezavi. Rok za predložitev vlog je 8.4.2016 do 12. ure. 

 

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/2

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Objavljen nov poziv – Zelena shema slovenskega turizma 7/3

Slovenia greenV Zeleno shemo slovenskega turizma je vključenih že 9 destinacij in 7 ponudnikov namestitev. Interes za vključitev v nacionalno shemo je velik, zato so danes, 18. 3. 2016, na Slovenski turistični organizaciji objavljavili nov poziv.
Hkrati z objavo vas STO vabi na predstavitev novega poziva za vključitev destinacij in ponudnikov v Zeleno shemo slovenskega turizma. Predstavitev bo v četrtek, 31. marca 2016 med 9. in 11. uro, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, v Dvorani Plečnik 1 (www.fourpointsljubljanamons.com). Na dogodku bodo s strani Slovenske turistične organizacije in akreditiranega partnerja Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, predstavljene vse pomembne informacije ob objavi novega poziva za vključitev oz. pridobitev znaka Slovenia Green.

Vsebine dogodka:

 • Predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma (pomen nacionalnega programa/certifikacijske sheme).
 • Predstavitev novega poziva za destinacije (e-orodje za zbiranje podatkov, posamezni koraki, obveznosti prijaviteljev).
 • Predstavitev okoljskih znakov Travelife, EU Marjetica, Green Globe, Green Key, TourCert in Bio Hotels (podlaga za pristop ponudnikov k znaku Slovenia Green Accommodation).
 • Predstavitev Konzorcija Slovenia Green (ustanovitev, program dela).

Poziv k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green Destination je skupaj s prijavnico dostopen na tej povezavi. Rok za prijavo je 6. 4. 2016.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije vljudno prosimo, da jo potrdite po elektronski pošti na ideje@goodplace.si.

Dokumenti:

Prijava za pridobitev znaka Slovenia Green Destination

Poziv k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green Destination

I feel SloveniaVabilo ZSST 31 3 2016

Odprt poziv za nove AAA projekte 7/4

AlpeAdriaNa spletni strani Zveze Alpe Jadran (AAA – Alps Adriatic Alliance) je objavljena novica o odprtju poziva.

Upravni odbor AAA bo odobril prvi krog novih projektov na spomladanski seji v Celovcu na 28. aprila 2016. Zato je poziv k oddaji vlog za sofinanciranje odprt od 1. marca do 31. marca 2016.

Do tega datuma morajo biti vse vloge poslane pristojnim koordinacijskim tematskim točkam (TCP). Kontaktni podatki za vse TCP so na voljo >na tej povezavi< in najdete pa jih tudi na obrazcu vloge.

Obrazec vloge za sofinanciranje kot tudi procesna pravila, so objavljena v angleškem jeziku >na tej povezavi<. Smernice za izvajanje s splošnimi merili za ocenjevanje in izbor projektov so tudi dodane na vlogi.

Poziv ima tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice, pripravljalni sestanki) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran, partnerjev pa je lahko več, tudi iz drugih območij. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker posamezne regije in niso članice AAA.

Grafika članic AAA je objavljena v tem prispevku.

AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/6

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

RegioStars 2016 - nagrade za inovativne evropske projekte 7/7

Obveščamo vas, da je odprt natečaj za nagrado RegioStars, priznanje za najbolj navdušujoče in inovativne evropske projekte, ki so prejeli podporo iz skladov kohezijske politike.
Letos bo žirija izbrala dobitnike v petih kategorijah, ki med drugim zajemajo krožno gospodarstvo, spodbujanje socialne vključenosti, trajnostni razvoj mest in prvič tudi inovativne primere poenostavljenega in učinkovitega upravljanja skladov, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. Dobitniki nagrad bodo objavljeni na slavnostni podelitvi 11. oktobra med evropskim tednom regij in mest 2016.
Več informacij o načinu prijave, vključno z vodnikom za prijavitelje, datoteko s prijavnico ter merili upravičenosti in merili za podelitev, je na voljo na tej povezavi. Rok za prijavo se izteče 15. aprila 2016. Projekte prijavijo predstavniki organov upravljanja, lahko tudi vodje projektov s pooblastilom organov upravljanja.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/8

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Poziv občinam

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

NOVICE DRUGIH

Deklaracija ob mednarodnem dnevu žena 8/1

Svet evropskih občin in regij (CEMR) oz. njegov Odbor za enakost žensk in moških v lokalnem življenju je ob mednarodnem dnevu žena izdal deklaracijo v kateri izpostavlja, da je enakost žensk in moških temeljna pravica in temeljna vrednota za demokracijo. Lokalne in regionalne oblasti so pomembni deležnik na poti do odprave trdovratne neenakosti med ženskami in moškimi ter za spodbujanje pravic žensk v Evropi in po vsem svetu.

Vse županje in župani, ki bi želeli prizadevanja Sveta evropskih mest in regij podpreti, lahko podpišete DEKLARACIJO in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete skenirano verzijo.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.