V PRIHODNJEM TEDNU PA PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE:

SEŽANA IN ŠKOFLJICA

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Pripombe na osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 2018-2020 1/1

Na Skupnost občin Slovenije smo v pregled prejeli osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2020, ki jo lahko najdete na najdete tukaj.

Osnutek resolucije smo pregledali predvsem v delu, ki opisuje vlogo oziroma naloge lokalnih skupnosti. V osnutku resolucije je skozi besedilo večkrat omenjen pomen sodelovanja večih deležnikov (ne samo Policije) predvsem pri preventivi in zatiranju kriminalitete.

Tako smo bili razočarani, da se v resoluciji (predvsem v poglavju 4.8 Sodelovanje policije v skupnosti) omenja samo varnostne sosvete, ki so neučinkoviti in niso operativni. Na drugi strani pa ni omenjenih občinskih redarjev, ki (na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru ter odlokih o javnem redu in miru) že delujejo preventivno pri zatiranju in preprečevanju kriminalitete. Vse občine tudi morajo imeti sprejet Občinski program varnosti (OPV) v katerem je določen protokol sodelovanja s Policijo.

Iz navedenega smo Ministrstvo za notranje zadeve pozvali, da ustrezno dopolnijo osnutek resolucije z vlogo občinskih redarstev oziroma občinskih redarjev.

Išče se občina partnerica 1/2

Hrvaški kolegi iz Skupnosti občin Hrvaške so se obrnili na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju projektnega partnerja njihovi članici Občini Sveti Ilija.

Občina Sveti Ilija načrtuje prijavo projektnega predloga na razpis INTERREG Slovenija – Hrvatska u sklopu prednostne naložbe 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.

V INTERREG programu lahko sodelujejo občine iz naslednjih regij v Sloveniji:

 • Pomurska regija,
 • Podravska regija,
 • Savinjska regija,
 • Zasavska regija,
 • Posavska regija,
 • Jugovzhodna Slovenija regija,
 • Osrednjeslovenska regija,
 • Primorsko-notranjska regija,
 • Obalno-kraška regija.

Projektni partner bi moral imeti na svojem območju NATURA 2000. Sofinanciranje projekta iz ESRR lahko znaša največ 85% skupnih stroškov, pri čem se najmanj 15% mora zagotoviti iz drugih (lastnih) virov. Skupna vrednost sofinanciranja projekta s strain ESRR lahko znaša med 100.000, 00 € in 2.500.000,00 €.

Prednost imajo občine, v katerih je kakšna izmed ogroženih vrst, ki so tudi v Občini Sveti Ilija, to so:

 • Močvirski tulipan ( Fritillaria meleagris L.)
 • Sibirski iris (Iris sibirica L.)
 • Sršenar (pernis apivorus)

Povzetek projektnega predloga in kontaktne podatke dobite v sekretariatu SOS.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Razkritje podatkov FURS drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil 2/1

Skupnost občin Slovenije je s strani Finančne uprave RS prejela pojasnilo in navodila glede razkritja podatkov Finančne uprave RS drugim državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilcem javnih pooblastil.

Namreč v skladu z 11.a členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17; SZ-1) občina, javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija, ki zagotavlja stanovanjske enote, za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja in odločanja v upravnih postopkih dodeljevanja neprofitnih stanovanj ali bivalnih enot, preverjanja izpolnjevanja pogojev za upravičenost do nadaljevanja neprofitnega najemnega razmerja, odobritve izredne pomoči, zamenjave stanovanj, izdaje mnenja centrom za socialno delo, ali je posameznik upravičen do pridobitve neprofitnega najemnega stanovanja, od Finančne uprave Republike Slovenije – v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, brezplačno pridobivajo o najemnikih in drugih udeležencih podatke o dohodkih v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, podatke o davku in obveznih prispevkih za socialno varnost, ki se nanašajo na te dohodke, in podatke o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke.

Prejeti dopis FURS najdete TUKAJ. Na sledečih povezavah pa najdete:
navodilo občinam
navodilo JSS

Zakon o socialnem varstvu – reorganizacija CSD-jev 2/2

Obveščamo vas, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSVH), katerega cilj je reorganizacija centrov za socialno delo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe v amandmajski obliki posredujete najkasneje do torka, 29.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal 2/3

MOP je v javno obravnavo posredovalo Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Pravilnik se uporablja za obratovalni monitoring stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, tudi za obratovalni monitoring stanja tal, če gre za ugotavljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz tega predpisa a je to določeno s posebnim predpisom.

Pravilnik se v delu, ki se nanaša na izdelavo posnetka ničelnega stanja tal, uporablja za izdelavo ocene kakovosti tal iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in analizo tal iz predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata. V delu, ki se nanaša na pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal, se ga uporablja za izdelavo ocene kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocene kakovosti tal iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in strokovne ocene o možnem namenu uporabe in količini komposta ali digestata in analize tal iz predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 31.8.2017.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode 2/4

MOP je v javno obravnavo posredovalo Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode. Pravilnik se uporablja za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, in odlaganja odpadkov na odlagališču v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 31.8.2017.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah 2/5

Skupnost občin Slovenije je v medresorsko usklajevanje prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah (EVA 2015-3130-0060), ki  vsebuje spremembe in dopolnitve, pripravljene za realizacijo

 • Revizijskega poročila Računskega sodišča »Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov, št. 3264-3/2013/178 z dne 18.5.2015) in
 • Sklepa Vlade Republike Slovenije številka: 00714-13/2017/11 z dne 6.7.2017, s katerim je vlada določila Izhodišča za enotno ureditev statusne ureditve in poslovanja javnih agencij v Republiki Sloveniji

V okviru pristojnosti občin posebej opozarjamo na določbo, po kateri občine ne bodo mogle več ustanavljati javnih agencij

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Prosimo, da priloženo gradivo pregledate in pripombe ali dopolnitve posredujete najkasneje do srede, 6.9.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Prenovljen Zakon o varstvu okolja v javni razpravi 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo prenovljen Zakon o varstvu okolja. Osnutek zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, MOP pa poudarja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona.

Povsem na novo je urejena sanacija v preteklosti onesnaženih območij. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje. MOP bo to območje evidentiral in odgovorni osebi naložil izvedbo predhodne raziskave, s katero se bo ugotovilo, ali onesnaženost lahko ogroža zdravje ljudi ali okolje. Če bodo rezultati preiskave to grožnjo potrdili, bo MOP takšno območje vpisal v register, odgovorna oseba pa bo morala na svoje stroške izvesti sanacijo. Za primer, ko bo morala kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije država, je predviden poseben finančni vir (proračunski okoljski sklad, v katerega naj bi se stekali prihodki iz okoljskih dajatev, ki pripadajo državi). Iz tega vira naj bi se do določene višine in pod določenimi pogoji lahko sofinancirala tudi sanacija območij, za katere nosi odgovornost občina, pa tudi lastnik zemljišča, če ni povzročitelj onesnaženosti.

V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.

Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in onesnaženih nepremičnin na državo, MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov.

Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov. Po predlagani ureditvi bodo v postopkih izdaje OVS in OVD za določene vrste naprav ter SEVESO obrate lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav ali obratov pa bodo na svojo zahtevo lahko v enem samem postopku dobili OVS, gradbeno dovoljenje in OVD za napravo ali za obrat.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 7. septembra 2017.

POVPRAŠEVANJE

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic 3/1

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic.

In sicer:
»Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper) določene kriterije oz. merila za podeljevanje:

1. naziva častni občan

2. za občinske nagrade – zlate

3. za županove nagrade – srebrne

4. za imenovanje ulic, trgov in parkov.«

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Anketa Pametne občine 1.0 3/2

Občine bi v prihodnosti lahko postale prve “enote sprememb” in pospeševalec inovativnosti, razvoja in sodelovanja ožje in širše skupnosti. Gonilo razvoja pametnih občin in za to potrebne celostne transformacije ste ravno vi! Zato se je SOS odločil zbrati kompetence in pregled stanja v občinah z vprašalnikom. Z analizo skupnih odgovorov bo moč uvideti številne neizkoriščene priložnosti zaposlenih na občinah in predlagati dolgoročne rešitve.

Ponovno vljudno naprošamo tiste, ki tega še niste storili, da si vzamete 20-30 minut in s klikom na povezavo spodaj izpolnite vprašalnik. Izpolnite ga v celoti! Vprašalnik je individualen. Zagotavljamo Vam anonimnost in zaupnost posredovanih podatkov. Na koncu zadnjega vprašanja vam bodo na voljo prvi podatki. Te pridobite s klikom na pdf gumb.

Anketa bo na voljo za izpolnjevanje do 31. avgusta 2017. 

IMENOVANJA SOS

EVIDENTIRANJE - Strokovni svet za pripravo pravilnika o projektni dokumentaciji in Uredbe o vrstah objektov 4/1

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za okolje in prostor poziv za imenovanje člana v strokovni svet za pripravo pravilnika o projektni dokumentaciji in Uredbe o vrstah objektov.

Skupnost občin Slovenije bo imenovala oziroma predlagala 1 člana v strokovni svet.

Na vas se obračamo s prošnjo, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi znanji in izkušnjami s prostorskega področja v navezavi na prostorske akte in občinske investicije, ki bi želel sodelovati v strokovnem svetu za pripravo pravilnika o projektni dokumentaciji in Uredbe o vrstah objektov.

Podrobnejši opis v zvezi s postopkom evidentiranja najdete TUKAJ.

Do obrazca za evidentiranje pa dostopate TUKAJ.

Evidentiranje je odprto vključno do PONEDELJKA, 28. 08. 2017 DO 12.00 URE. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

DOGODKI SOS

6.9. / Odprava anomalij v plačnem sistemu in povračilo stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju 5/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar za občine na temo ukrepov dogovorjenih z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju in sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti med vlado in sindikati, za odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja. Dodatno pa bo drugi del seminarja namenjen povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov (za funkcionarje in javne uslužbence). Predvsem bo dan poudarek na posebnosti pri izplačilih stroškov službene poti javnih uslužbencev ter v povezavi s tem izpolnjevanjem potnih nalogov.

Na seminarju bosta predavala strokovnjaka Štefka KORADE PURG, višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, in mag. Branko VIDIČ, sekretar na Ministrstvu za javno upravo.

Predavateljema lahko vprašanja predhodno zapišete pri/na prijavnici.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 5/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 5/3

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 5/4

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 5/5

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

15.9./ Najava prvega posveta o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050 6/1

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo prvo javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050. Na posvetu bodo obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države. Na podlagi izhodišč bodo po posvetu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja.

Predlogi modela bodo nato javno predstavljeni in obravnavani na posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017.

Več informacij o najavi posveta najdete tukaj.

20.9./ Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade 6/2

Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu organizirajo Nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti za mlade, ki bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekala v Ljubljani.

S konferenco se želi prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti. Je tudi priložnost, da mladi, stari od 15 do 29 let, povedo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti. Skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjakov s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev bodo spoznali aktualno problematiko trajnostne mobilnosti med mladimi ter v obliki delavnic poiskali rešitve in predloge za naprej.

Na konferenco so vabljeni mladi v starosti od 15 do 29 let, predstavniki državnih ustanov ter strokovnjaki s področij okolja, zdravja in prometa.

Udeležba na konferenci je brezplačna. V primeru prevelikega števila prijav bodo registracijo zaprli.

Obvezna prijava do vključno petka, 8. 9. 2017, do 12. ure.

Več informacij in program.

 

21. in 22.9./ Konferenca komunalnega gospodarstva 6/3

Sporočamo vam, da bo Konferenca komunalnega gospodarstva letos potekala 21. in 22. septembra v kongresnem centru v Rimskih Toplicah. Krovna tema letošnjega dogodka bo digitalizacija na področju komunalnih storitev, saj bodo nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, temeljili na digitalizaciji in bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. Z gosti boste lahko spregovorili o tem, kaj pravzaprav je digitalizacija, kakšne poslovne priložnosti omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije ter kako preoblikovati poslovne procese in izboljšati poslovanje. Več informacij je dostopnih tukaj.

4.10. / Festival odprtih podatkov javnega sektorja 6/4

MJU bo tudi letos tradicionalno organiziral Festival odprtih podatkov javnega sektorja 2017, tokrat v sodelovanju s Statističnim uradom RS. Dogodek bo potekal v sredo, 4. oktobra 2017 od 9.00 do 13.00 ure v konferenčni dvorani MJU, Langusova 4, Ljubljana.

V imenu MJU vas vabimo, da si rezervirate čas in se dogodka udeležite. Začetek septembra boste prejeli program dogodka. Predavatelji bodo prikazali zanimive aplikacije in vizualizacije podatkov, primere dobrih praks s področja ponovne uporabe javnih podatkov.

Vabimo vas tudi, da si ogledate naše video posnetke o odprtih podatkih na portalu OPSI (https://podatki.gov.si/).

19.10. / Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje 6/5

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, s finančno podporo Programa Erasmus + in Programa Interreg Srednja Evropa ter skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina in Občino Krško, 19. 10. 2017 v prostorih Občine Krško organizira brezplačno Mednarodno konferenco – Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje.

Konferenca zagotavlja edinstven forum za izmenjavo znanja in izkušenj o konceptih energetske učinkovitosti in energetskem načrtovanju ter izobraževanju. Obravnavali bomo ključna vprašanja, kot so razumevanje teorije in prakse na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov, učinkovite rabe virov in uporabe inovativnih tehnologij ter raziskav in inovacij urbanega energetskega načrtovanja in izobraževanja o energetskem načrtovanju.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Registracija udeležencev poteka preko konferenčne spletne strani: http://www.r2epe.eu/portal/, kjer bodo v začetku septembra objavljen tudi program konference.

 

VLADA RS

190. dopisna seja Vlade RS 7/1

Načrt razvoja namakanja v kmetijstvu

Vlada RS je na dopisni seji sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023.

Z Načrtom razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 so določena območja, kjer je namakanje kmetijskih zemljišč najbolj smiselno glede na primernost zemljišč za kmetijsko pridelavo, dostopnost vodnih virov za namakanje in interes kmetijskih pridelovalcev za namakanje. Priloga Načrta je tudi Program ukrepov za izvedbo Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023, v katerem so določena območja, kjer bo v obdobju do leta 2023 predvidoma potekala gradnja in obnova namakalnih sistemov, institucije, ki bodo skrbele za strokovno pravilno namakanje, napoved namakanja in izobraževanje o namakanju. Sestavni del Programa je tudi finančno vrednotenje navedenih nalog.

V Sloveniji se, razen na določenih območjih (Vipavska dolina, Bela Krajina, Krška kotlina), v preteklosti nismo soočali s konstantnim pomanjkanjem vode v kmetijstvu. Pogost pojav suš, ki so posledica podnebnih sprememb, pa vedno bolj vpliva na kmetijstvo, katerega temeljna naloga je zagotavljanje zadostne preskrbe prebivalstva z varno hrano. Vpliv podnebnih sprememb na kmetijsko pridelavo lahko zmanjšamo z izgradnjo namakalnih sistemov, ki mora biti skrbno načrtovana in podprta s strokovno pravilnim namakanjem kmetijskih zemljišč.

V Načrtu so opredeljene prednostne naloge, ki bodo omogočile postavljenih ciljev, med katere spadajo tudi gradnja in posodobitev namakalnih sistemov, poenostavitev postopkov za gradnjo in posodobitev namakalnih sistemov, ureditev evidenc namakalnih sistemov s ciljem povečanja njihove izkoriščenosti, vzpostavitev službe za strokovno pravilno namakanje in napoved namakanja ter organizacijo izobraževanj o namakanju.

V Načrtu je podan tudi predlog območij za gradnjo namakalnih sistemov, in sicer na 9059 ha kmetijskih zemljišč za NS z več uporabniki in na 912 ha za NS s posameznimi uporabniki. Posodobitve namakalnih sistemov so načrtovane na 2471 ha kmetijskih zemljišč.

Za izvedbo Programa so namenjena izključno sredstva Programa razvoja podeželja 2014–2020, v katerem je namakanje opredeljeno v dveh podukrepih:

 • podukrep M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
 • podukrep M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

V okviru podukrepa M4.1 se izvajajo javni razpisi, v okviru katerih lahko investitorji kandidirajo za sredstva za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme. V okviru podukrepa M4.3 se izvajajo javni razpisi, na katerih lahko investitorji kandidirajo za izgradnjo namakalnih sistemov z več uporabniki, vključno z vzpostavitvijo vodnega vira.

Cilj Programa je z razpoložljivimi sredstvi zgraditi 2467 ha namakalnih sistemov z več uporabniki in 348 ha individualnih namakalnih sistemov. Poleg tega je cilj tudi tehnološko posodobiti namakalne sistem z več uporabniki na 1273 ha kmetijskih zemljišč.

Zelena davčna reforma  

Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zeleno davčno reformo.

Vlada mu odgovarja, da je varovanje okolja ena izmed pomembnejših nalog in izzivov naše države, zato je treba k omenjeni problematiki pristopiti premišljeno. Pri izvedbi zelene proračunske reforme v Sloveniji je treba upoštevati, da so prihodki iz naslova okoljskih davkov že sedaj sorazmerno visoki. Prav tako mora biti zaradi osrednjega cilja javnofinančne konsolidacije zelena proračunska reforma zastavljena tako, da bo podprla prehod v zeleno gospodarstvo na fiskalno nevtralen način. Zeleno gospodarstvo je cilj procesa, s katerim bo Slovenija postala konkurenčno gospodarstvo, v katerem bodo razumljene ter upoštevane omejitve, ki jih postavlja naravno okolje. Vlada RS s številnimi ukrepi in programi, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju, že spodbuja prehod v zeleno gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na povečani rabi naravnih virov in energije, ampak bo z učinkovitostjo in inovacijami zmanjševala emisije toplogrednih plinov, izboljševala konkurenčnost ter spodbujala rast in zaposlenost. Vlada RS je tako dejavno in odgovorno pristopila tudi k pripravi in izvedbi strateškega razvojnega projekta Zelena proračunska reforma, katerega realizacija je predvidena v letu 2018.

Vlada je 23. 3. 2017, potrdila začetek izvedbe projekta in Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska reforma, ki ga je v sodelovanju z Vladno projektno pisarno pripravilo Ministrstvo za finance. V ta namen je bila ustanovljena delovna skupina.

Cilji projekta Zelena proračunska reforma so opredeljeni že v Zagonskem elaboratu projekta in so naslednji:

 • pregled in analiza ukrepov ekonomske politike države (davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud), ki imajo negativen učinek na okolje,
 • pregled in analiza ukrepov ekonomske politike države (davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud), ki imajo pozitiven učinek na okolje,
 • opredelitev nabora možnih ukrepov, ki bodo zagotavljali večjo učinkovitost na področju doseganja ciljev okoljske politike, ter oblikovanje priporočil za njihovo uveljavitev,
 • predstavitev primerov dobre prakse, ukrepov, ki so že bili sprejeti ali so v pripravi, s pozitivnim komplementarnim učinkom tako na okolje, javne finance kot tudi druge resorne politike.

Zelena proračunska reforma je le eden izmed projektov, s katerim vlada podpira uspešen prehod v bolj učinkovito in okolju prijaznejše gospodarstvo.

(Vir: Vlada RS, UR)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za inovativne prakse v javnem sektorju 8/1

Obveščamo vas, da je organizacija OECD, natančneje »Observatory for Public Sector Innovation« (https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/), objavil razpis za inovativne prakse v javnem sektorju. Letošnji razpis je ponovitev lanskoletne odlične prakse in je namenjen vsem organizacijam v javnem sektorju, da prijavijo svoje inovativne prakse in se tako potegujejo za priznanje domače in mednarodne skupnosti.

Izbrani polfinalisti bodo povabljeni, da 20. in 21. novembra predstavijo svoje projekte na konferenci o inovativnosti z naslovom »Innovation in Government: The New Normal« v organizaciji OECD OPSI v Parizu. Najboljše prakse bodo predstavljene na dogodku »World Government Summit« v Dubaju februarja 2018 in se potegovale za nagrado »Edge of Government Innovation Award”.

Na Ministrstvu za javno upravo so se v zadnjem letu začeli bolj intenzivno ukvarjati s področjem inovativnosti v javnem sektorju, kjer namesto običajnega načina dela spodbujajo vpeljevanje drugačnih metod in novih veščin, ki pripeljejo do bolj trajnostnih, celovitih in kakovostnih rešitev z vključevanjem vseh deležnikov in državljani v središču. S tem se do rešitev lahko prihaja hitreje in na podlagi manjših poskusov kot procesa učenja. Področje inovativnosti v javnem sektorju je tudi eden od odgovorov na soočanje z vedno večjo kompleksnostjo izzivov in način kako bolj učinkovito naslavljati zahteve državljanov ter podjetij. Ker so prepričani, da v Sloveniji obstaja veliko odličnih in inovativnih praks tudi v javnem sektorju, vas vabijo, da si razpis pogledate in se opogumite za prijavo.

Na ministrstvu opravljajo tudi vlogo Nacionalne kontaktne točke za portal OPSI, zato vas vljudno prosimo, da jih seznanjate z vašimi prijavami, da bomo lahko ohranili pregled nad dogajanjem.

Razpis je dostopen na tem spletnem naslovu. Rok za oddajo je 31.8. 2017. Tukaj najdete tudi pdf. vzorec razpisne dokumentacije, ki jo lahko pred izpolnjevanjem pregledate.

Odprt razpis za pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA 8/2

Razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2017-2021, je ponovno odprt! Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. To so: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

Prav tako je odprt javni poziv za Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za tiste občine, ki ste certifikat prejele leta 2013 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.

Rok za prijave je 5. september 2017.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 8/3

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Konvencija županov razpisuje financiranje twinning programov 8/4

Konvencija županov za podnebje in energijo ponuja mestom, regijam in pokrajinam po vsej Evropi priložnost, da sodelujejo v twinning izmenjavah, katerih namen je povečati zmogljivosti in znanje lokalnih oblasti za ublažitev učinkov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Program je odprt za vse podpisnice konvencije županov ter vse občine, ki še niso del Konvencije županov, pod pogojem, da se pridružijo pobudi pred njihovim prvim twinning obiskom. Razpis omogoča lokalnim oblastem, da sodelujejo v dveh vrstah izmenjav: mentorstvo in izmenjave med posamezniki. Na razpisu bo financiranih skupno 6 izmenjav za občine in 1 izmenjava za pokrajine in regije. Lokalni in regionalni organi, ki se zanimajo za sodelovanje, se morajo prijaviti najkasneje do 15. septembra 2017 do 17.00 ure, tako da izpolnijo ustrezen spletni prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo za občine najdete na naslednjih povezavah: poziv, izbirni kriteriji, spletni prijavni obrazec.

Javni natečaj Evropske komisije za nagrado "#BeInclusive EU Sport Awards" 8/5

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards”, preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.
Rok za prijavo je 15. september 2017.
Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.

Razpis ROMACT TCC 8/6

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

Projekt EK za spodbujanje krožnega gospodarstva 8/7

Evropska komisija razpisuje projekt, katerega namen je spodbuditi krožno gospodarstvo med malimi in srednje velikimi podjetji v Evropi. Za ta projekt iščejo, organizacije za podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki želijo pridobiti usposabljanje na področju krožnega gospodarstva; ponudnike krožnih rešitev (podjetja, ki ponujajo trajnostne izdelke in / ali storitve) in regionalne oblasti, ki želijo prejeti svetovanje o tem, kako podpreti MSP pri sprejemanju krožnih rešitev.

Če vas zanima sodelovanje, lahko prejmete več informacij in pred 18. septembrom 2017 izrazite interes s prijavo preko digitalne aplikacijo, ki se nahaja na tej povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naslov ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 8/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 8/9

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 8/10

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 8/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 8/12

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Javni pozivi so objavljeni pod naslednjimi sklopi:

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Dodatne informacije so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Nov javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 8/13

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji. Stanovanjski sklad RS bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev, oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva. Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Sodelujte z mesti izven EU! 9/1

Mesta iz držav članic EU, ki si želijo izmenjati izkušnje z mesti iz regij izven EU, se lahko prijavijo na program sodelovanja med mesti International Urban Cooperation (UIC) na temo trajnostnega urbanega razvoja.

Program si prizadeva spodbujati povezave med evropskimi mesti (še zlasti tistimi z več kot 50.000 prebivalci) in mesti iz Latinske Amerike in Karibov, iz Indije, Japonske, Severne Amerike in Azije. Program lokalnim voditeljem omogoča, da se povežejo z mesti z drugih delov sveta in dobijo nov pogled na izzive trajnostnega razvoja.

Mesta iz držav EU se lahko zdaj prijavijo za partnerstva z mesti iz Argentine, Brazilije, Kanade, Čila, Kolumbije, Indije, Japonske, Mehike, Peruja in Združenih držav Amerike (Kitajska je bila v ključena že v prejšnji razpis) do 11. septembra 2017.

Program bo uspešne kandidate povezal z mesti iz zgoraj naštetih držav, ki se soočajo s podobnimi problemi, kar bo obema partnerskima mestoma omogočilo, da sodelujeta, gradita povezave in si izmenjujeta znanje. Predstavniki obeh mest bodo sodelovali pri študijskih obiskih, izmenjavah zaposlenih, usposabljanjih in seminarjih in skupaj razvijali lokalne akcijske načrte za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja na izbranem območju.

Zainteresirane občine se lahko prijavite do 11. septembra 2017 s tem obrazcem.
Več informacij tukaj.

Znane so teme za 3. in 4. razpis pobude Inovativni ukrepi v mestih 9/2

Pobuda Inovativni ukrepi v mestih je objavila teme, izbrane za tretji in četrti razpis, ki bosta objavljena konec leta 2017 in 2018.

Evropska komisija se je na podlagi povratnih informacij, ki jih je prejela od prijaviteljev, odločila, da razglasi teme za naslednja dva razpisa za zbiranje predlogov.

Izbrane teme za 3. razpis, ki bo objavljen konec leta 2017, so:

 • Kvaliteta zraka
 • Prilagajanje na podnebne spremembe
 • Stanovanja
 • Delovna mesta in kompetence v lokalnem gospodarstvu

Izbrane teme (okvirne) za 4. razpis, ki bo objavljen 2018, so:

 • Digitalna tranzicija
 • Trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve
 • Revščina v mestih
 • Krožno gospodarstvo ALI (odvisno od rezultatov 2. razpisa) urbana mobilnost

Seznam tem, izbranih za četrti razpis je obravnavan kot okviren, komisija si pridržuje pravico, da lahko teme, ob upoštevanju vseh pomembnih vprašanj, ki se pojavljajo v mestih, spremeni.

Celoten opis tem (in s tem povezanih podpoglavij), skupaj s smernicami in pravilnikom, bodo poleti na voljo na spletni strani UIA.

Jeseni bo Stalni sekretariat organiziral vrsto dogodkov in spletnih seminarjev za podporo mestnih organov pri njihovem razvoju in izvajanju.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.