V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BLOKE, CERKNO, GORNJA RADGONA, KOČEVJE, POLZELA, ŠOŠTANJ IN VOJNIK.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

Sreda, 30. 9. – Posvet ”Javno naročanje: AKTUALNA PRAKSA IN BISTVENE NOVOSTI PREDLOGA ZJN-3” Vabilo in Prijavnica

NOVIČKE SOS

V četrtem krogu pogajanj še brez uskladitve povprečnine 1/1

V prostorih Ministrstva za finance je  21.9.2015 potekal četrti krog pogajanj med Vlado RS in predstavniki občin za višino povprečnine v letu 2016. Ministrstvo za finance bo predlog proračuna, ki bo vseboval s stani Vlade predlagano višino povprečnine, sicer v obravnavo posredovalo že ta petek, vendar so predstavniki Vlade RS zagotovili, da je čas za končne dogovore s predstavniki občin še cel mesec.

Mag. Mateja Vraničar, pogajalka v imenu Vlade RS, je na današnjih pogajanjih z višino povprečnine izpostavila, da je Vlada RS prisluhnila opozorilom občin v zvezi s financiranjem stroškov vrtcev za starše, ki imajo otroke vključene v vrtce izven občine stalnega prebivališča. Tako bo v besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 vključen 85. člen, po katerem bo ne glede na določila zakona, ki ureja vrtce in v skladu s katerim je občina zavezanka staršem, ki otroka vključijo v javni vrtec, dolžna zagotavljati višino razlike med ceno programa, v katerega je otrok vključen in plačilom staršev, je občina v primeru, kadar starši otroka vključijo v vrtec izven njenega območja, čeprav so v javnem vrtcu na njenem območju zagotovljena prosta mesta, dolžna kriti le razliko med plačili staršev in ceno istovrstnega programa, ki velja v vrtcih na njenem območju. Če je cena programa vrtca, ki ga obiskuje otrok izven občine, enaka ali nižja, bo občina zagotovila višino razlike med to ceno programa in plačilom staršev.

Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar je predlagala, da bi na podoben način lahko skozi določilo v ZIPRS 16/17 uredili težave, ki se trenutno pojavljajo zaradi nadomestila za stavbno zemljišče. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance, mag. Mateja Vraničar je povedala, da je problem NUSZ bolj kompleksen in da je pristojno ministrstvo Ministrstvo za okolje in prostor. Dogovorjeno je bilo, da se bo v prihodnjem tednu organiziral sestanek med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor ter predstavniki občin, na katerem bi poskusili razrešiti težave z zaračunavanjem nadomestila.

Ob pregledu predlaganih določil ZIPRS-a, ki opredeljujejo finančni položaj občin so prisotni predstavniki skupnosti nasprotovali 54. členu (prihodki, ki presegajo primerno porabo) in 3. Odstavku 55. člena (da občinam ne pripada sofinanciranje investicij, če ne zagotovi vračila namenskih sredstev EU).

V nadaljevanju sestanka sta državna sekretarka mag. Mateja Vraničar in dr. Roman Lavtar povedala, da vlada prav tako nadaljuje z zakonodajnimi spremembami za znižanje stroškov občin. Ministrstvo za javno upravo pripravlja poročilo za vlado o stanju na zakonodajnih spremembah.

Mateja Vraničar je nato predstavila tudi izračuna višine povprečnine po predlogu skupnosti in Ministrstva za finance. Povedala je, da so izračuna pripravili z namenom, da pokažejo, kakšne finančne posledice ima lahko nek predlog. Med drugim je omenila tudi, da bo ministrstvo vztrajalo, da se iz povprečnine izvzamejo zneski subvencij, ki jih občine dodatno omogočajo staršem za otroke vključene v vrtce. Po ocenah ministrstva je teh subvencij 25 mio, kar v znesku povprečnine predstavlja 12,44 Eur. Povedano je bilo tudi, da je vlada odločila, da bi bilo mogoče predlogu o 4% sofinanciranju investicij slediti na način, da se občinam zagotovi 2 % primerne porabe (torej cca. 22 mio €) v obliki nepovratnih sredstev ter dodatno 2 % primerne porabe (torej dodatnih 22 mio €) v obliki ugodnih povratnih sredstev, ki ne bi štela v kvoto zadolževanja.

V razpravi so predstavniki asociacij argumentirano predstavljali, zakaj je višina povprečnine, ki jo pričakujejo nujna in zakaj ni mogoče pristati na vladni predlog povprečnine, niti ne na predlog o delnem kreditiranju investicij. Obe strani sta predstavljali možne kompromisne rešitve, vendar nobene takšne, ki bi bila sprejemljiva za drugo stran. Zato so se dogovorili, da se v naslednjem tednu ponovno sestanejo, po besedah državne sekretarke na ministrski ravni.

5. sestanek v zvezi s financiranjem občin v letih 2016 in 2017 1/2

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije se bodo v sredo, 30.9.2015, ponovno sestali s predstavniki Ministrstva za finance, z namenom nadaljevanja pogovorov o višini povprečnine in investicijskih transferjev na podlagi drugega odstavka 21. člena ZFO-1 za leti 2016 in 2017.

Ustanovna seja Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS 1/3

V četrtek, 24. septembra 2015, je v prostoru Občine Krško potekala prva, ustanovna seja Komisije SOS za integracijo romske skupnosti. Seje so se udeležile štiri že potrjene članice Komisije kot dva nova člana.

Članice in člani so prikazali splošno sliko romske tematike v njihovi občin. Dotaknili smo se romskih naselij po občinah članicah komisije, opazili, da je stanje v občinah raznoliko, hkrati pa se določene teme ponavljajo: bivanjska problematika (komunalna opremljenost, lastništvo, služnost), področje vzgoje in izobraževanja, socialno varstvo in financiranje občin z romsko skupnostjo. Člani menijo, da se je potrebno aktivneje posvetiti romski mladini ter izpostavili, da je od romskega svetnika, ki predstavlja komunikacijsko vez med občino in svojo skupnostjo, veliko odvisno.

Ob tem so izrazili veselje nad dejstvom, da je komisija zaživela. Dalje so vsi izrazili željo po uspešnem delu znotraj nje ter čim bolj uspešnem dometu njenih predlogov, pobud in sklepov.

Predstavniki občin, kjer živi avtohtona romska skupnost in katerih član občinskega sveta je predstavnik romske skupnosti, ste zmeraj vljudno vabljeni k sodelovanju pri delu Komisije. V kolikor se za slednje odločite,pišite na vesna.zagorscak@skupnostobcin.si.

2. seja Komisije SOS za turizem 1/4

V Ljubljani se je v sredo, 23. septembra 2015 sestala komisija SOS za turizem na svoji drugi seji. Sestanek je na pobudo SOS sklicala direktorica Direktorata za turizem Eva Štravs Podlogar in sicer na temo novele Zakona o gostinstvu, komisija pa je obravnavala tudi problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom.

Peter Misja, Predsednik Komisije SOS za turizem, je prisotne pozdravil in se uvodoma zahvalil za prostor in odzivnost na pobudo, da se sestanemo z namenom razprave o noveli Zakona o gostinstvu. Generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo Eva Štravs Podlogar, je predstavila dve tesno povezani temi in sicer problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom ter novele Zakona o gostinstvu, ki uvaja register namestitvenih enot. Mateja Tomin Vučkovič, je podrobneje predstavila problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom. Eva Štravs Podlogar in Marko Podrekar sta povedala, da s predlaganimi dopolnitvami zakona o gostinstvu želijo vzpostaviti pravni temelj za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del uveljavitve projekta enotnega poročanja (e-poročanja) vzpostavil in vodil AJPES. Pravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja bo podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča.

V razpravi so bile izpostavljene nekatere pripombe in predlogi na novelo.

P1010398 P1010400 P1010401

Ustanovna seja Komisije za varstvo okolja in trajnostni razvoj 1/5

V Ljubljani se je 24. septembra 2015 sestala Komisija SOS za varstvo okolja in trajnostni razvoj na ustanovni seji. Po uvodnem spoznavanju članic in članov komisije ter predstavnikov MOP, ki so komisiji prijazno odstopili sejno sobo, se je razprava osredotočala na hrup zvočnih naprav na prireditvah. Identificirane so tri rešitve za sporno uredbo: ukinitev uredbe s sočasno pomočjo občinam, da to področje uredijo z občinskimi odloki, prenos te pristojnosti na Upravne enote ali sprememba uredbe. Predstavnika MOP, Uroš Vajgl in Liljana Kuhelj sta se zavezala, da do konca leta 2015 pripravita izhodišča za urejanje te problematike.

Komisija je imenovala predsednika, to je župan Občine Cerknica, Marko Rupar, ob njegovi morebitni odsotnosti pa ga bo nadomeščala podpredsednica Suzana Prajnc iz MO Maribor.

V nadaljevanju so članice in člani komisije obravnavali še tri pomembne teme:

 • Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II)
 • Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO) in Poplavna Direktiva (2007/60/EC)
 • Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016

P1010407 P1010408 P1010402 P1010404

Posvet SOS o tem kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo 1/6

FullSizeRender18. septembra 2015 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Kranj ter Zavodom tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, organizirala posvet z naslovom »Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo«.

Uvodoma je navzoče pozdravil župan MO Kranj, Boštjan Trilar, nato pa predal besedo predavateljem. Jana Apih iz Zavoda tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, je predstavila umestitev kolesarskega produkta v načrtovan, trajnosten razvoj slovenskega turizma. Peter Zajc je govoril o izzivih s katerimi se srečuje kolesarski turizem v Sloveniji. Jan Klavora, Peter Dakskobler in Andrej Žigon pa so predstavili njihove izkušnje in odprli debato o tem kako postati uspešna kolesarska destinacija. Jan Klavora je na koncu govoril tudi o tem kako razviti kolesarski turistični produkt ter predstavil primer uspešnega kolesarskega turističnega produkta Trans Slovenia.

Tudi udeleženci posveta so se vključili v razpravo, podali svoje pomisleke in dobili koristne usmeritve kako pristopiti k projektom. Govorniki so podali izčrpne informacije o tem kako se lotiti razvojnih projektov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Predavatelji so se strinjali, da je za uspešen razvoj kolesarskega turizma v prvi vrsti potrebna urejena infrastruktura ter usklajeno in celovito delovanje. Opozorili so na pomembnost povezovanja na nivoju občin, destinacij in podjetij, sodelovanja znotraj ponudnikov in razvoju v skladu z vizijo ter uresničljivimi idejami. Pri vsem tem so izpostavili, da je potrebno imeti tudi aktivno ekipo in kader z izkušnjami, zajemati statistične podatke, ter začeti s »strategijo majhnih korakov« in na tej osnovi razvijati zgodbo tudi širše. Predstavili so tudi primere iz prakse, ter podkrepili predstavitev s številkami in informacijo, da se število gostov kolesarjev iz leta v let povečuje, s tem pa tudi priložnosti za trajnostni razvoj turizma. Prav tako razvoj trajnostnega turizma zadovoljuje potrebe turistov in destinacije ter varuje in izboljšuje priložnosti prihodnjega razvoja.

IMG_7261

Predavatelji so posebej opozorili na problem sektorskega urejanja področja kolesarjenja v Sloveniji, ki je razpršeno po ministrstvih. Zaradi tega se pogosto srečujejo z zakonodajnimi ovirami, saj je področje gorskega kolesarjenja neurejeno, kar pa zavira razvoj. Posledica tega je tudi nezmožnost urejanja oziroma vzdrževanja infrastrukture (prostovoljci), ki pa je ključnega pomena za razvoj kolesarstva.

Vsem udeležencem in predavateljem na posvetu se zahvaljujemo za sodelovanje!

Drugi posvet SOS in MDDSZ glede odpisa dolgov 1/7

 

IMG_7302V torek, 22. septembra je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), organizirala že drugi informativni posvet v zvezi z izvajanjem Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in sodelavke so podale nekaj splošnih informacij glede poteka projekta odpisa dolgov in glede odzivov občin, odgovarjale pa so tudi na vprašanja in dileme v zvezi z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD).

Povedale so, da je na podlagi zakona veliko občin že podpisalo sporazume o izvedbi odpusta dolgov, k sporazumu pa je možno pristopiti še vse do 31. januarja 2016. Prav tako so opozorile, da se bodo vloge vlagale do 31.10.2015, zato se je dosti občin odločilo, da bodo počakale in na podlagi števila prejetih vlog odločile kako oziroma na kak način odpisati dolgove. Posebej je bilo izpostavljeno, da kljub prisotnosti v medijih, občani niso seznanjeni z informacijo, da poteka projekt odpisa dolgov oziroma, da imajo posamezniki, ki izpolnjujejo kriterije možnost za vložitev vloge za odpis terjatev. Zaradi tega tudi SOS vljudno naprošamo občine, da informirajo svoje občane o tem ukrepu (spleta stran občine, v občinskih glasilih, na oglasnih deskah,…).

Več informacij, vključno z obrazci, najdete tudi na spletni strani MDDSZ oziroma na spletni strani  http://www.paketpomoci.si/, v kolikor bi želele k podpisu sporazuma pristopiti tudi ostale občine pa se lahko obrnete na Nevo Grašič (neva.grasic@gov.si ali 01 369 77 90).

 

Konferenca Igrifikacija v turizmu 1/8

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Zavodom Martin Krpan 23. septembra 2015 organizirala Konferenco Igrifikacija v turizmu. Osrednji govorec Claus Raasted in avtor knjige Igrifikacija v turizmu Paul Bulencea sta pred konferenco obiskala tudi nekatere zanimive lokacije, da se pobliže spoznata s Slovenijo, ljudmi, kulturno in naravno dediščino, ter priložnostmi, ki jih vse to ponuja za bodoče inovativne turistične produkte. Igrifikacija predstavlja globalni trend, ki zakonitosti in metode igre prenaša na drugo področje, sicer nepovezano z igro. Gre za najnovejši trend v turizmu, ki uporablja metode igre za ustvarjanje doživetij, pridobivanje novih strank, spodbujanje potrošnje na destinaciji in dvigovanje zadovoljstva uporabnikov.

Več o tem na tej povezavi.

Slovenski župani obiskali občino Neumarkt 1/9

P1010188Slovenska nogometna ekipa županov, se je udeležila strokovnega obiska občine Neumarkt v času od 17. do 20. septembra. V času obiska smo si skupaj z župani iz Avstrije, Nemčije, Italije in Južne Tirolske ogledali občino Neumarkt, kot smo se udeležili ogleda njihovih vinogradov, ter sadovnjakov. Župan občine Neumarkt Horst Pichler je predstavil razvoj občine in njegovo strategijo sodelovanja sadjarstva in vinogradništva z industrijsko cono.

Drugi dan obiska je potekal nogometni turnir, ki se ga je udeležilo več kot 120 županov. V športnem in predvsem prijateljskem vzdušju je zmagala ekipa Italije, sledile so ekipe Nemčije, Južne Tirolske, Avstrije in Slovenije.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Novela Zakona o gostinstvu 2/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSTINSTVU.

S predlaganimi dopolnitvami zakona želi predlagatelj vzpostaviti pravni temelj za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del uveljavitve projekta enotnega poročanja (e-poročanja) vzpostavil in vodil AJPES. Pravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja bo podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča.
Predlog tega zakona zato določa podatke, ki se bodo vodili v tem registru in tudi podatke, ki jih bo moral vsebovati predlog za vpis nastanitvenega objekta v register oziroma za izbris iz njega ter vpis sprememb in bodo obvezni za vse nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati bodo podatke iz knjige gostov, ki bo prav tako na novo vzpostavljena z novim Zakonom o prijavi prebivališča in druge podatke za poročanje preko posebne spletne aplikacije posredovali samo na AJPES.

Na AJPES bo tako vzpostavljena enotna kontaktna točka, tako za poslovne subjekte, ki morajo poročati statistične podatke o nastanitvah gostov, kot tudi za ostale uporabnike tovrstnih podatkov. S tem ne bodo razbremenjeni le poslovni subjekti, ampak tudi vsi drugi organi, ki potrebujejo podatke, hkrati pa se bo tudi povečala kakovost zbranih podatkov, poenostavilo in pocenilo poročanje in ne nazadnje, bo tak način poročanja vplival tudi na zmanjšanje sive ekonomije. saj bo zajemanje podatkov doslednejše.

Uveljavitev tega projekta je izjemno pomembna, saj bo tako z administrativnega, kot tudi stroškovnega vidika razbremenila ne le različne prejemnike podatkov, temveč še zlasti poslovne subjekte – gostince, kmete in sobodajalce, ki nudijo gostom nastanitev. Ti morajo zdaj zelo podobne ali ceno enake podatke sporočati najmanj štirim različnim institucijam:

 • Statističnemu uradu Republike Slovenije: Poročevalske enote morajo posredovati podatke skladno z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01),
 • Policiji: v skladu z določili prvega odstavka 10. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradno list RS, št. 9/2001) mora gostinec, sobodajalec ali kmet, posameznika, ki se nastani v nastanitvenem obratu, prijaviti oz. odjaviti pri pristojni policijski postaji v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu;
 • Občinam in Finančni upravi Republike Slovenije: zavezanci, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo mesečno (do 25. dne v mesecu za pretekli mesec), na podlagi 30. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) predložiti poročilo o številu prenočitev in o znesku plačane turistične takse za pretekli mesec.

Tako zastavljeno poročanje je tipično administrativno breme za poslovne subjekte. Na podlagi Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov je bil opravljen izračun administrativnih stroškov oziroma bremen, ki je pokazal, da se s tako zastavljenim poročanjem povzroča nepotrebna administrativna bremena poslovni populaciji na področju turizma v višini 560.000 eurov ter javnemu sektorju v višini 150.000 eurov na letni ravni. Način poročanja je zato smotrno spremeniti tako, tako da bo zadoščalo le enkratno oziroma enotno poročanje.

Vaše pripombe in predloge lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 30.9.2015.

Predlog Zakona o javnih uslužbencih 2/2

Skupnost občin Slovenije vas je že seznanila v mesecu maju tega leta, da je Ministrstvo za javno upravo pričelo s pripravo prenovljene uslužbenske zakonodaje. Uveljavitev Zakona o javnih uslužbencih sega v leto 2002 in po vseh letih uporabe zakona v praksi, težavah pri njegovem izvajanju, predvsem tudi v kombinaciji z novim plačnim sistemom od leta 2008 dalje, se zato ugotavlja, da je potrebna ponovna proučitev veljavnega sistema javnih uslužbencev ter njegove spremembe oziroma drugačno urejanje.

V skladu z navedenim vas obveščamo, da je MJU danes objavilo predlog Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujte najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

27.9. - 29.9. / Strategije preživetja za Evropska mesta in regije 3/1

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Inštituta regij Evrope (Institute of the regions of Europe), s sedežem v Salzburgu, k partnerstu pri organizaciji 11. Konference Evropskih mest in regij, ki bo potekala od  27.09.15 do 29.09.15 v Salzburgu, v sodelovanju z mestom Salzburg, kot tudi deželo Salzburško. Osrednja tema bo : „Strategije preživetja za Evropska mesta in regije”

Na konferenci bodo obravnavane aktuale tematike kot so:
•    širitev Evropske unije
•    Inovacijska politika kot temelj za ustvarjanje boljših delovnih mest
•    Kako zagotoviti „Energetski preobrat”?
•    Regionalni turizem: „prava strategija na pravem mestu”
•    „Z lokalnimi živili do večje dodane vrednosti”

Na konferenci bodo  znanstveniki, gospodarstveniki in drugi strokovnjaki ,udeležencem predstavili iztopajoče  in uspešne primere dobrih praks  in sodelovanja na področju  omenjenih tematik.

Udeležba je za predstavnike mest, občin, lokalnih oblasti in študente brezplačna.

Kotizacija za predstavnike podjetij znaša 350 EUR. Pričakujemo več kot 250 udeležencev.
Jezik konference: nemščina (simultano prevajanje v angleščino in srbohrvaščino)

Inštitut regij Evrope (IRE) je bil ustanovljen leta 2004  pod okriljem nekdanjega deželnega glavarja dežele Salzburg Univ. Prof. Dr. Schausbergerja. Ustanovljen je bil z namenom spodbujanja večje intergacije med občinami, regijami ter podjetji iz celotne Evrope ter posledično vzpodbujati pomen regij in občin v evropski politiki ter krepiti njihov ekonomski razvoj.
Inštitut regij Evrope izvaja projekte v podporo regionalizaciji in decentralizaciji ter nudi pomoč pri praktičnih  vprašanjih razvoja in predlogih na področju medsebojnega povezovanja na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.
Nadaljnje Inštitut ponuja številne prednosti, kot so vpletenost v trans-evropsko mrežo s poudarkom na vzhodni in jugovzhodni Evropi, kontakt z Evropsko komisijo in Odborom regij Evropske unije kot tudi z ostalimi institucijami v Bruslju, Strasburgu in Luxemburgu.

Program (v angleškem jeziku)

Prijavnica (v angleškem jeziku)

Za več informacij je kontaktna oseba Martina Balažič, martina.balazic@institut-ire.eu.

30.9. / Javno naročanje: AKTUALNA PRAKSA IN BISTVENE NOVOSTI PREDLOGA ZJN-3 3/2

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo javnega naročanja, in sicer s predstavitvijo tistih institutov javnega naročanja, ki lahko pri izvedbi javnega naročila predstavljajo dileme. V zvezi s temi instituti bo na seminarju predstavljena aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, Računskega sodišča in Sodišča EU.

Del seminarja pa bo namenjen predstavitvi bistvenih novosti predloga ZJN-3!

Seminar, na katerem bo predavala specialistka na področju javnih naročil, Milena Basta Trtnik, bo potekal v sredo, 30. septembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Tukaj najdete VABILO S PROGRAMOM in PRIJAVNICO.

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 28. septembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

1.10. / Ustanovna seja Komisije SOS za urbani razvoj 3/3

V veliko zadovoljstvo nam je povabiti članice in člane Komisije SOS za urbani razvoj na ustanovo sejo, ki bo v četrtek, 1. oktobra 2015 ob 10.00 uri v veliki sejni dvorani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5 v Ljubljani.

Vabilo s predlogom dnevnega reda

Vljudno vas prosimo, da sporočite vašo prisotnost na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 25. septembra 2015, kamor lahko pošljete tudi morebitne predloge za razširitev dnevnega reda, ali obravnavo pod točko razno.

Vljudno vabljeni!

8.10. / Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN” 3/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z REALIS d.o.o. organizira delovni posvet na temo posodobitev podatkov NUSZ s podatki iz registra nepremičnin (REN). Namen posveta je občinam približati postopek prehoda na zajemanje podatkov iz registra nepremičnin ter preko tega povečati točnost in uporabnost podatkov za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar pa lahko vpliva tudi na dohodke občin.

Posvet bo potekal v četrtek, 8. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 6. 10. 2015, na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vabljeni!

14.10. / Predstavitev in razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev ZSPJS 3/5

Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirata predstavitev in razpravo o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, z namenom seznanitve občin z novostmi, ki so predvidene v besedilu predlaganih členov sprememb in dopolnitev ZSPJS, razrešitev odprtih vprašanj in seznanitev pripravljavca predpisa s stališči in predlogi s strani udeležencev predstavitve.

Dogodek bo potekal v sredo, 14. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri, v Rdeči dvorani ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO.

Udeležba je brezplačna, prijave do 12.10.15 (s priloženo prijavnico) so obvezne na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

21.10. / Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre 3/6

V Skupnosti občin Slovenije zaradi izjemno pozitivnega odziva udeleženk in udeležencev dogodka meseca maja 2015 ponavljamo seminar s praktično delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag. Martin Lisec.  Posvet z delavnico bo potekal 21.10.2015, od 09.30 do 13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.

Na seminarju bomo z vodilnimi kadri v lokalnih skupnostih ozavestili stopnjo konfliktnosti in se seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo.

Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o:

 • konfliktu,
 • poslušanju,
 • ohranjanju vizije celote,
 • stališčih in interesih,
 • zastavljanju pravih vprašanj.

 Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodjem občinskih oddelkov in javnih zavodov ter drugim zainteresiranim zaposlenim na vodstvenih delovnih mestih v lokalnih skupnostih.

Vabilo z okvirnim programom

Prijavnica

Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 16.10.2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

18.11. / Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” 3/7

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov.

Posvet bo potekal v sredo, 18. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Cassiopea (I. nadstropje), Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 16. novembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

28. - 30. 9. 2015 / 2. mednarodna konferenca Učečih se mest 4/1

Dve leti po Pekinški deklaraciji o gradnji učečih se mest in Glavnih značilnostih učečih se mest bo med 28. in 30. septembrom 2015 potekala 2. mednarodna konferenca učečih se mest v Mexico City, Mehiki. Tekom te se bo nadgrajevalo idejo ‘gradnje trajnostnih učečih mest’ in prispevalo k uresničevanju UNESCO 2030 agende v izobraževanju. Delo bo potekalo na več nivojih: plenarna zasedanja, vzporedni regionalni in forum županov. Župani, občinski sektorji za izobraževanje, strokovnjaki iz mednarodnih organizacij, nevladne organizacije in korporacije, ki so dejavne na področju vseživljenjskega učenja so prisrčno vabljeni konec septembra v Mexico City.

Več o sami konferenci, registracija in več o konceptu učečih se mest pa tukaj.

29.9. / Nove ideje za stare stavbe – mednarodni posvet 4/2

IPOP v sklopu projekta 7 mest od Baltika do Balkana vabi v torek, 29. septembra 2015 med 15:30 in 19:30 v MC in hostel Ajdovščina na prvi izmed sedmih dogodkov, s katerim želijo prikazati učinkovite in demokratične rešitve za oživljanje mest, ki doprinesejo tako občini kot prebivalcem občine. Zanimive primere oživljanja praznih prostorov bodo predstavili predstavniki nevladnih organizacij Expeditio iz Kotorja, Kitev iz Oberhausna, Ministarstvo prostora iz Beograda, Urban Institute iz Rige, Zelena Istra iz Pule in IPoP iz Ljubljane ter predstavniki občin Ajdovščina, Nikšić in Maribor.

 

MC Ajdovščina - 1

”Številni prazni prostori zaznamujejo marsikatero evropsko mesto. To še posebej velja za srednje velika in manjša mesta, ki se pogosto spopadajo z nazadujočim gospodarstvom in upadanjem prebivalstva. Večkrat ostajajo dlje časa prazni tudi prostori v javni lasti, kar predstavlja za mesta večkratno izgubo.”

 

 

smodnišnica

 

V projektu, ki bo trajal do julija 2017, se bodo na temo povečanja vključenosti prebivalcev v odločanje o upravljanju z javno lastnino in trajnostnem urbanem razvoju in skanja konkretnih rešitev za boljšo uporabo nepremičnin v javni lasti zvrstili še v hrvaški Puli, srbskem Beogradu, Nikšiću v Črni Gori, Oberhausnu v Nemčiji, Liepaji v Latviji ter v Mariboru.

Udeležba na posvetu je brezplačna, potrebno pa se je prijaviti. Prijave se zbirajo do 28. septembra 2015 do 12. ure na spletni povezavi.

Oktober - mesec prostora 4/3

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

1.10./ Regijski strokovni posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 4/4

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Kulturni dom Krško vas vabijo na regijski strokovni posvet o načrtni kulturno-umetnostni vzgoji v vzgoji in izobraževanju z naslovom “Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan”, ki bo 1. oktobra 2015 v Kulturnem domu Krško, enota grad Rajhenburg.

Prijavite se lahko do 27.9.2015. Kotizacije ni, je pa omejeno število udeležencev.Več informacij najdete v vabilu.

5.10./ Okrogla miza "Kaj s praznimi prostori v javni lasti?" 4/5

V ponedeljek, 5.10.2015, bo od 16:00 do 18:00 na Glavnem trgu 11 v Slovenj Gradcu, potekala okrogla miza na temo”Kaj s praznimi prostori v javni lasti?” , ki jo organizirata pobuda Kje je prostor? in Inštitut za politike prostora.

Gosti na okrogli mizi bodo župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas, Senka Vrbica s Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Urška Jurman iz kulturnega društva Obrat, Živa Škrlovnik iz društva MAD, Rado Poggi iz pobude RAUM-AU, Katja Beck Kos iz društva Hiša ter Anja Šuler iz pobude “Kje je prostor?”. Okroglo mizo bo moderiral Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora.

Vljudno vabljeni!

5. 10 / Pametna participacija za pametna mesta 4/6

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z deležniki urbanega razvoja organizira posvet na temo:

Pametna participacija za pametna mesta,

v okviru katerega bodo predstavili izkušnje mestnih občin Slovenije pri pripravi Trajnostnih urbanih strategij TUS.

Cilji posveta, ki predstavlja uvodni dogodek  v Mesec prostora, bo potekal v ponedeljek 5. oktobra 2015 so:
– predstavitev oblikovanja TUS;
– predstaviti prednosti vključevanja javnosti v pripravo TUS;
– predstaviti tehnike in pristope k vključevanju javnosti (od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor);
– predstaviti izkušnje mestnih občin z vključevanjem javnosti v pripravo TUS;

Na dogodek so vabljeni župani in predstavniki mest in občin, predstavniki vlade, podjetij, akademiki, raziskovalci, razvojniki urbanih tehnoloških rešitev in predstavniki civilne družbe, ki lahko spodbudijo urbani razvoj.

Več informacij o dogodku in celoten program je na voljo na spletni strani Pametna participacija za pametna mesta.

Svojo udeležbo na dogodku potrdite TUKAJ.  

CIVITAS FORUM 2015 (Ljubljana, 7 – 9. oktober 2015) 4/7

Ljubljana bo med sredo, 7. oktobrom in petkom, 9. oktobrom gostila najpomembnejšo evropsko konferenco na področju trajnostne mobilnosti v mestih, že trinajsti CIVITAS Forum 2015. Tridnevna konferenca v evropski zeleni prestolnici 2016 nudi priložnost za mreženje med strokovnjaki in zainteresirano javnostjo, bazen novih trendov in praks ter prostor za izmenjavo izkušenj in znanja o trajnostni mobilnosti v urbanih središčih. Pod geslom ”Mesto si delimo” (eng. Sharing the city) bo osrednja tema dogajanja v Kongresnem centru Cankarjevega doma sobivanje in souporaba fizičnega in družbenega mestnega prostora.

 

civ_logo-forum_2015-web-01 - CIVITAS Forum 2015

 

Iniciativa CIVITAS (skovanka besed City, Vitality in Sustainability) je bila ustanovljena leta 2002 z namenom na novo definirati način transporta in ustvariti nove in bolj čiste oblike mobilnosti v mestih. Zainteresirana mesta lahko postanejo del mreže z vključitvijo v katerega od projektov ali vključitvijo v CIVITAS Forum Network ali postanejo člani Nacionalne mreže (npr. CIVINET Slovenija & Hrvaška).

 

Dostop do registracije in programa foruma – klik.

 

7. 10 - 9. 10 / Tretji slovenski podeželjski parlament 4/8

bo potekal v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društva za razvoj slovenskega podeželja in partnerstva Mreže za podeželje in z aktivno vlogo Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.

banner205x168

Dogodek je brezplačen, ker pa je omejeno število udeležencev na delavnico (20), se priporoča čim prejšnja prijava. Le-ta je mogoča do nedelje, 27. septembra 2015.

Okvirni program, teme delavnic in možnost prijave se nahaja na tej povezavi

 

8.10. - 9.10. / Vzpostavitev Županskega geotermalnega kluba 4/9

Na SOS so se obrnili iz Geonardo okoljskih tehnologij v zvezi s priložnostjo za sodelovanje v okviru projekta Geotermalne skupnosti (GEOCOM), ki ga financira EU, v okviru pobude sedmega okvirnega programa (FP7) CONCERTO III. Namen projekta GEOCOM (www.geothermalcommunities.eu) je prikazati najboljše razpoložljive tehnologije za daljinsko ogrevanje z uporabo geotermalne energije v kombinaciji z inovativnimi ukrepi za energetsko učinkovitost na treh demonstracijskih lokacijah na Madžarskem, Slovaškem in v Italiji.

Ena od zaključnih aktivnosti projekta GEOCOM je vzpostaviti “Županski Geotermalni klub (MGC – Mayors’ Geothermal Club)” s ciljem olajšati prihodnje sinergije in sodelovanje med ključnimi deležniki evropskega geotermalnega trga s posebnim poudarkom na občinah z velikimi geotermalnimi potenciali.

MGC bo uradno vzpostavljen 8. oktobra 2015 v okviru otvoritvene konference v Budimpešti na Madžarskem, kjer se bodo sestali predstavniki evropskih občin z geotermalno energijo, ponudniki tehnologije in svetovalci, kakor tudi predstavniki ključnih finančnih institucij, ki v svojih portfeljih vključujejo globoko geotermalno energijo, kot tvorci jedra tega kluba, ki naj bi postal gonilna različnih politik na ravni EU, povezanih z geotermalno energijo v prihodnosti.

Vabimo vas, da obiščite naslednjo stran, kjer lahko najdete podrobne informacije (program, govornike itd), za udeležbo na konferenci in se lahko tudi registrirate na naslednji povezavi https://www.b2match.eu/mayors-geothermal-club.

Udeležba je brezplačna.

Predstavitev pobude Županskega geotermalnega kluba (v angl. jeziku)

Program konference (v angl. jeziku)

GEOTERMALNI POTENCIAL
Temperaturni gradient – Slovenija

12.-14.10. / 5. DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2015 - Čas za RE-invencijo! 4/10

Slovenski turizem je pred številnimi novimi izzivi. Pred nami je proces prevetritve strateških usmeritev, nadaljujejo se procesi lastninskega prestrukturiranja, izkušnje destinacijskega povezovanja so pokazale na probleme organiziranosti, tako na ravni regij kot destinacij, ponovno je ustanovljena samostojna Slovenska turistična organizacija. Ob tem se spreminjajo poslovni modeli, trg, vrednote in potrošniki, v porastu so produkti, ki temeljijo na »ekonomiji deljenja«. To je čas, ko ni dovolj, da se le odzivamo, prilagajamo, kopiramo. Je čas, ko se je potrebno ustaviti in »pritisniti RESET gumb«. Razmisliti, kako naprej, pogledati na stvari z druge perspektive, se inspirirati, inovirati. Je čas za RE-invencijo!

Na 5. Dnevih slovenskega turizma smo si zadali, da naredimo prav to. Da skupaj pogledamo na aktualne izzive slovenskega turizma, z druge perspektive – z govorniki, ki nas bodo poskušali navdihniti in popeljati izza okvirov.

Dne 12.10.2015 bo na sporedu Plenarni del z osrednjo govornico Nadyo Zhexembayevo, mednarodno priznano govornico in avtorico prav na področju re-inventiranja, ki mu bo sledila okrogla miza »Čas za RE-invencijo«.

Temu bo sledil večerni dogodek s podelitvijo osrednjih nagrad slovenskega turizma in obeležjem 20-letnice delovanja Slovenske turistične organizacije. Kako in kje naj zaenkrat ostane skrivnost.

Naslednji dan 13.10.2015 bo na sporedu 18. Slovenski turistični forum, ki bo logično sledil temi re-invencije. Tokrat na treh ključnih tematikah: branding oziroma komuniciranje, destinacijski management in produkti.

 Ste pripravljeni na RE-invencijo? Prijavite se preko spletne prijavnice, spremljajte novosti o programu na www.slovenia.info/dst ter se nam pridružite in sodelujte v re-inovaciji slovenskega turizma.

Vabljeni in nasvidenje v Novi Gorici!

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 4/11

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

14.10. / Management prostora in trajnostni razvoj mest 4/12

V okviru Meseca prostora 2015 Zavod Metro SR in Mednarodna fakulteta za družboslovne in poslovne študije v sodelovanju s partnerji organizira na temo Management prostora in trajnostni razvoj mest strokovni posvet.

Management prostora združuje znanja tako s področja družboslovja, s poudarkom na tehnikah manageriranja, kot s področja tehničnih ved s poudarkom na urejanju prostora in okolja. Na področju prostorskega načrtovanja vključuje različne pristope načrtovanj v prostoru in sicer iz prostorskega, arhitekturnega, okoljskega, ekonomskega in sociološkega vidika. Osredotoča se na berljivost obstoječega stanja, zaznavanja interakcij med posameznimi strukturami, njihovih kvalitet in tudi anomalij. Hkrati zajema širši družbeni vidik in procese, ki spremljajo urbanistično načrtovanje od začetnih idej, priprave strokovnih podlag ter na koncu do pravno veljavnih prostorskih aktov. Na področju družboslovja pa se osredotoča na različne tehnike manageriranja prostora.

Posvet bo potekal v sredo, 14. oktobra 2015 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Mednarodne fakultete za družboslovne in poslovne študije, Mariborska cesta 7, Celje. Vabilo s programom si lahko preberete TUKAJ.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Vašo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov info@metro-sr.org ali preko spletnega obrazca.

Vljudno vabljeni!

 

15.10. / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative 4/13

V organizaciji pisarne Konvencije županov in pisarne iniciative župani ukrepajo se bodo v četrtek, 15. oktobra 2015, v Bruslju sestali predstavniki mest, ki se zavzemajo za večjo energetsko učinkovitost in prilagajanje klimatskim spremembam. Z vzpostavitvijo nove Konvencije županov se želi slediti še bolj ambicioznemu cilju in za 40 % zmanjšati CO2 emisije do 2030. Osnovali bodo stebre za lažje prilagajanje in integracijo zavezi ter razširili svoje delovanje oziroma možnost sodelovanja na lokalne skupnosti širom sveta.

Število mest je omejeno, zato se je potrebno registrirati, kar opravite na spletni strani Konvencije županov.

Konvencija županov je evropska pobuda, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k doseganju in preseganju cilja, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije CO2 za 20%. EU se je pred kratkim zavezala, da bo nov cilj zmanjšanje emisij CO2 za 40% do leta 2030. Podpisnik konvencije se zaveže k rednemu oddajanju poročil o izvajanju svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Po uradnih podatkih je 5879 podpisnikov, od tega 31 iz Slovenije.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 4/14

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 4/15

Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

SEJA VLADE RS

53. in dopisna seja vlade 5/1

Predlog Proračunov RS za leti 2016 in 2017

Vlada RS je določila predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2017. Za leto 2016 je potrdila prihodke v višini 8.627,8 mio evrov in odhodke v višini 9.417,1 mio EUR, kar po denarnem toku ustreza višini primanjkljaja 1,98 % BDP, za leto 2017 pa prihodke v višini 8.705,6 evrov in odhodke v višini 9.423,1 mio EUR, kar po denarnem toku ustreza višini primanjkljaja 1,74 % BDP in je okvirno skladno s programom stabilnosti.
V okviru predlogov proračunov je vlada odločila, da se prednost pri financiranju v letih 2016 in 2017 nameni za prioritete vlade, ki so usmerjene v področja varnosti ljudi in premoženja, vključno s poplavno varnostjo, zdravja, pravosodja, infrastrukture in izobraževanja.
Predloga proračunov za prihodnji dve leti sledita glavnim ciljem ekonomske politike za obdobje 2016-2017, ki temelji na spodbujanju gospodarske rasti z naslavljanjem ključnih izzivov na področju gospodarstva, upravljanje podjetij v državni lasti in poslovnega okolja ter zasledovanje postopne, vendar trajne javnofinančne konsolidacije. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Predlog Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode

Vlada RS je sprejela sklep v katerem je določila besedilo Predloga Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Predlog zakona ureja investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, predvsem podrobneje opredeljuje vire sredstev za predmetna investicijska vlaganja. Eden izmed predlaganih virov proračunskega sklada so neporabljena sredstva integralnega proračuna za investicije, ki se nanj izločajo preko postavke tipa 1. Pravice porabe na postavki tipa 1 se izločajo na proračunski sklad po stanju na dan 20. decembra tekočega leta. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Slovenska strategija pametne specializacije – S4

Vlada RS je na današnji seji sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije, ki je bila predhodno že usklajena z Evropsko komisijo in gre sedaj v postopek formalne potrditve.

Namen strategije je do leta 2023 Izboljšati našo konkurenčnost na globalnih trgih s povečanim obsegom znanja in tehnologij v izvozu Slovenije in dvigniti podjetniško aktivnost. S4 je objavljena na spletnih straneh www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si. (Vir: RS, ab)

 

Spodbude za zaposlovanje starejših ter delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, ki uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve, kot tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Ciljno skupino predstavljajo brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe v času veljavnosti zakona bo delodajalec ne glede na sistemske predpise, ki določajo obveznost plačila prispevkov za posamezna socialna zavarovanja, v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecev uveljavljal tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, in sicer največ za 24 mesecev. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih

Vlada RS je določila besedila Predloga zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predloga zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Predlog zakona o spremembah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in jih posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Sprejem omenjenih zakonov je vezan na izvedbo državnega proračuna za leti 2016 in 2017. V predlaganih novelah gre za delno odpravo varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), v letu 2012. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači

Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači – prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina 5000 volivk in volivcev.

Vlada predlagane spremembe in dopolnitve ureditve minimalne plače podpira. Ob tem pa je treba poudariti, da si je pri vprašanju definicije in višine minimalne plače potrebno prizadevati za konstruktiven socialni dialog in doseganje najširšega možnega soglasja socialnih partnerjev. Na ta način je potrebno v prihodnosti pristopiti k celostni in sistemski ureditvi navedenega področja, ob hkratni smiselni ureditvi vprašanja stroškov dela in ukrepov na področju davkov in prispevkov za socialna zavarovanja. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Energetska bilanca RS za leto 2015

Vlada RS je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2015. Energetska bilanca RS za leto 2015 (krajše EBRS 2015) je pripravljena na podlagi podatkov, ki so jih zagotovili SURS, MGRT, MZIP ter izvajalci energetskih dejavnosti v RS.

EBRS 2015 prikazuje v podrobnostih tok oskrbe, transformacije in porabo vseh virov energije v naravnih količinah (tonah, kubičnih metrih, itd) in v izračunani enoti energije Joule (J) za vse postavke sektorjev: oskrbe, pretvorbe (transformacije) in končne rabe. EBRS 2015 prikazuje energetske podatke za realizirano leto 2013, oceno za leto 2014 ter napoved za leto 2015. (Vir: Vlada Rs, ab)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

Bistveni razlog za spremembo Uredbe o odpadkih je prenos Direktive o odpadkih, s katero se dopolnjuje postopek izračunavanja energetske učinkovitosti za sežigalnice trdnih komunalnih odpadkov z uporabo podnebnega korekcijskega faktorja. Lokalne podnebne razmere vplivajo na količino energije, ki jo sežigalnica za predelavo trdnih komunalnih odpadkov lahko tehnično uporabi ali pridobi kot elektriko, ogrevanje, hlajenje ali procesno paro. Uporaba tega faktorja je pomembna tudi za doseganje enakih konkurenčnih pogojev med sežigalnicami, na katere vplivajo lokalne podnebne razmere. Po podatkih Agencije RS za okolje takšnih naprav v Sloveniji ni. Energetika Celje obdeluje odpadke po postopku D10 (odstranjevanje odpadkov s sežiganjem). (Vir: Vlada RS, ab) 

 

Medresorska delovna skupina za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom

Vlada RS je imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom (medresorska delovna skupina).

Področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom ureja več zakonov in njihovi osnovi sprejeti podzakonski akti. Vsak izmed področnih predpisov ureja navedeno problematiko iz svojega vidika, kar omogoča določene zlorabe (izogibanje plačevanju turistične takse, davkov in dajatev, izogibanje prijave bivanja itd). Problematika kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom postaja še posebej aktualna z razvojem spletnih portalov (npr. AirB&B), namenjenih enostavnemu oddajanju nepremičnin prek spleta. To sicer omogoča širitev potencialnih ponudnikov nepremičnin na trgu turističnih kapacitet, vendar pa zaradi zlorab zakonodaje ti ponudniki pogosto predstavljajo nelojalno konkurenco sobodajalcem in drugim ponudnikom nastanitev, ki opravljajo dejavnost v skladu s predpisi. V zvezi z navedeno problematiko je bila na vlado naslovljena pobuda za posodobitev predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Novela Zakona o davku na dodano vrednost

Vlada RS je na današnji redni seji določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV). Vlada predlaga Državnemu zboru, da novelo ZDDV obravnava hkrati s Predlogom zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, saj omogoča njegovo uveljavitev in posledično izvrševanje. Vlada predlaga obravnavo po nujnem  zakonodajnem postopku.

Temeljni cilj novele je poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga tako, da se DDV pri uvozu blaga ne bo več plačeval kot uvozna dajatev, ampak preko DDV obračuna, ki davčnim zavezancem – prejemnikom blaga administrativno poenostavlja obračunavanje DDV pri uvozu blaga, predvsem pa jih finančno razbremenjuje, saj jim ne bo več treba financirati uvoznega DDV.

Predvideno je, da bo zakon začel veljati s 1. januarjem 2016.(Vir: Vlada RS, ab)

 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2014

 Vlada RS je obravnavala Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2014 in ga posredovala v Državni zbor v nadaljnjo obravnavo. Glede na ugotovitve poročila o izvajanju Resolucije NPVCP za leto 2014 je potrebno poudariti tudi sistemske premike v luči izboljšanja prometne varnosti, ki bodo dolgoročno stabilizirali to področje, ne glede na gospodarske, družbene in politične vplive. V zvezi s tem je torej potrebno izluščiti osrednje preboje na področju zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu, ki jih bo uskladil Odbor direktorjev in Medresorska delovna skupina:

–           vzpostaviti trajen in bolj stabilen sistem financiranja prometne varnosti;

–           uvesti prometne vzgoje v šolski kurikulum;

–           pozicionirati zdravje kot integralni del prometne varnosti;

–           okrepiti sistemsko upravljanje z nevarnimi cestnimi odseki;

–           posodobiti nadzor v cestnem prometu z novimi pristopi. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Letni načrt vzdrževanja, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo za leto 2015

 Vlada RS je na današnji seji sprejela letni načrt vzdrževanja, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo za leto 2015.

Letni načrt je razdeljen na tri dele. Prvi del vsebuje letni načrt vzdrževanja javne železniške infrastrukture (JŽI) in železniških postajnih poslopij za leto 2015, drugi del vsebuje letni načrt nadgradenj JŽI za leto 2015 in tretji del letni načrt investicij v JŽI za leto 2015. Obseg izvajanja projektov, ki se financirajo izključno s sredstvi proračuna Republike Slovenije, je odvisen od prioritet, povezanih z izvajanjem projektov, sofinanciranih z EU sredstvi, in dejanske razpoložljivosti namenskih sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova prispevkov in pristojbin za izvedbo investicij in vzdrževanja JŽI. Izvajanje prioritetnih investicijskih projektov na področju JŽI bo torej potekalo v skladu z razpoložljivimi sredstvi in načelom učinkovitosti ter gospodarnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Pravne podlage, ki urejajo zadolževanje občin

Vlada RS se je seznanila s Pregledom pravnih podlag, ki urejajo zadolževanje občin. Spremembe in odprava pomanjkljivosti veljavnega sistema zadolževanja občin so predvidene v novem zakonu, ki ureja javne finance. Predvidena je enovita ureditev zadolževanja za vse blagajne javnega financiranja, tudi z upoštevanjem določil novo uveljavljenega Zakona o fiskalnem pravilu. (Vir: Vlada RS, ab)

 

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis programa Mediteran 6/1

V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 bo odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra – razpis in zbiranje prijav 6/2

Center Ustvarjalna Evropa za Sloveniji (zadolžena za EU program Ustvarjalna Evropa (2014-2020)) obvešča, da je Europa Nostra objavila poziv zbiranja predlogov za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi. V letu 2016 bodo nagrado podelili 30 projektom znotraj štirih kategorij:

 • konzervatorstvo,
 • raziskave,
 • zasluge posameznikov ali organizacij ter
 • izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.

Sedem od teh bo prejelo naziv Grand Prix zmagovalec in vsak denarno nagrado 10.000 €, podelili pa bodo tudi nagrado po izboru javnosti.

Rok prijave: 1. oktober 2015

Objava razpisa in obrazci za prijavo za Europa Nostra nagrado 2016

Napoved poziva Zveze Alpe Jadran 6/3

Zveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:AlpeAdria

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Razpis: Priznanja Naša Slovenija 6/4

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev / podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v programu sejma NARAVA – ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015. Sam razpis je odprt do 16.10.2015. 

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe 6/5

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Prijave za nagrado Evropske zelene prestolnice in Evropskega zelenega lista 6/6

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za tekmovanje za ‘Evropsko zeleno prestolnico 2018’ in ‘Evropski zeleni list 2016’. Obe nagradi se podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.

Za naziv ‘Evropska zelena prestolnica 2018’ se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost osvojiti naziv ‘Evropski zeleni list 2016’ za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 6/7

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 6/8

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepilpovezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/9

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Preventivna akcija "PEŠEC" 7/1

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je izdala akcijski načrt PEŠEC ter seznam ukrepov za izvajanje aktivnosti od 1. do 18.oktobra 2015.

Na AVP pripravljajo ob začetku akcije preventivne dogodke, ki bodo potekali usklajeno v 39 občinah 1. oktobra 2015 od 17.00 do 19.00 ure in h katerim se lahko pridružite tudi občine s svojimi aktivnostmi. (Vir: AVP)

Svetovni dan turizma 7/2

27. september je svetovni dan turizma, ki letos poteka pod geslom »Milijarda turistov, milijarda priložnosti«. V Sloveniji je turizem eden izmed vodilnih gospodarskih sektorjev. Neposredno je v turizmu v Sloveniji zaposlenih 45.000 ljudi, posredno pa kar 105.000. In ti skupaj ustvarijo več kot dve milijardi evrov prihodkov od izvoza potovanj, kar je skoraj 13 odstotkov slovenskega BDP in 40 odstotkov izvoza storitev. (Vir: MGRT)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.