PRIHODNJI TEDEN

 

SRE., 2.3.2016 – Seminar Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin Vabilo in Predviden program seminarja – PRIJAVE VEČ NISO MOŽNE!

ČET., 3.3.2016 – Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah VABILO in PRIJAVNICA

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije pripombe in predlogi do četrtka, 3. marca 2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Pripombe SOS na teze prostorskih normativov v vrtcih 1/1

V začetku meseca februarja je sekretariat SOS prejel teze Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Predlagane teze so bile posredovane članicam in članom matične komisije, ki so na naslov sekretariata SOS posredovali nekatere pripombe in predloge. Med drugim, da se kot usposobljenost za pregled igral šteje že registrirana dejavnost varnosti pri delu. Ponovno pa smo predlagali, da se med predloge za spremembe vnese določilo, da normativ (3m2) za notranje igralne površine v vrtcih velja le za novozgrajene vrtce.

Evropska komisarka pripravila dokument Priložnosti za financiranje občinskih projektov 1/2

Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani je s pomočjo Skupnosti občin Slovenije, v času od 21. do 23. februarja, organiziralo študijski obisk, v katerem so bile predstavljene evropske inštitucije v Bruslju. V okviru obiska so se predstavniki 25 občin sestali z evropsko komisarko Violeto Bulc. Županjam in županom je evropska komisarka predstavila delo in prioritete Evropske komisije v letu 2016, kjer bo njena pozornost posvečena predvsem enotnemu trgu (na področju prometa) in tako imenovanem Junkerjevem paketu, v katerem želijo 300 milijard zasebnega kapitala uporabiti za financiranje potreb Evropske unije. Evropska komisarka je županjam in županom poudarila, da se mora Slovenija zavedati da je del Evrope. Evropa ni nekaj daleč vstran, je del nas, saj mi vsi predstavljamo Evropo.

Županje in župani so v razpravi izpostavljali pomanjkljivost sedanje finančne perspektive in potrebe občin. Evropska komisarka je izpostavila pomen zgodnjega vključevanja občin v proces priprave operativnih programov, kot njihovo vključitev v pripravo dokumentov tudi na ravni EU. Tako je poudarila, da se morajo župani poenotiti in izbrati 3-5 prednostnih področij, ki jih morajo nato podpret vsi župani. Tako morajo občine svoje potrebe pričeti evidentirati že naslednje leto, ko se bodo začele priprave za novo finančno perspektivo 2020-2025.

Evropska komisarka je prav tako za udeležence obiska pripravila kratek dokument, ki na zelo strnjen način prikazuje Priložnosti financiranja občinskih projektov iz evropskih sredstev.

 

V okviru programa so udeleženci strokovnega obiska imeli strokovna predavanja z naslovi:

V okviru obiska je bil izpostavljen položaj lokalnih skupnosti pri beginski krizi in njihove naloge/možnosti, kot tudi prednosti/izzivi Nature v slovenskih občinah.

Predstavništvo Evropske komisije je tako predstavilo evropske institucije in organiziralo srečanje  že 100 županj/županov z evropskimi komisarji za kar bi se jim želeli še posebej zahvaliti.

MzI objavil Navodila energetske prenove stavb 1/3

obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo pričakovana Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb:

http://www.mzi.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/8272/

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo navodila za izvajanje projektov energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. Z njihovo objavo se začenjajo odvijati aktivnosti na področju črpanja kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020.

Navodila so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in portalu Energetika. Ministrstvo bo v kratkem objavilo tudi povabilo za posredovanje predlogov projektov energetske prenove stavb za osebe ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. Naknadno pa bodo objavljene tudi smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine ter navodila in tehnične usmeritve pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Navodila sestavljajo trije dokumenti:

Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja vsebujejo ključno pravno podlago, navodila za izvedbo operacij, pogoje, kriterije in merila za izbor operacij, ki bodo sofinancirane, opis sistema sofinanciranja in izvedbene napotke za pripravo potrebne dokumentacije.

Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja javnim partnerjem približujejo koncept energetskega pogodbeništva prek identifikacije, premagovanja ovir in spopadanja z izzivi pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva ter podajajo jasne informacije o pravilnem načinu postopanja pri izvedbi tovrstnih projektov.

Priročnik upravičenih stroškov sistematično obravnava vse upravičene in neupravičene stroške, ki nastanejo pri izvajanju operacije energetske prenove stavb.

Navodila za delo upravičencev v okviru širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je občina, oziroma za občine, bodo podrobneje opredeljena v dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer se bodo kot pogoji in kriteriji za izbor operacije ter pripravo dokumentacije smiselno uporabili pogoji in kriteriji, kot so opredeljeni v teh navodilih.

Za dodatna pojasnila je na voljo Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb na Ministrstvu za infrastrukturo.

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami organizira v sredo, 2. marca 2016 s pričetkom ob 9,00 uri v Veliki dvorani MIZŠ, Masarykova cesta 16, Ljubljana brezplačen seminar za občine, kjer pa so vsa mesta žal že zapolnjena in prijave niso več možne.

https://skupnostobcin.si/dogodek/sofinanciranje-energetske-sanacije-stavb-v-lasti-obcin/

Ponovitev dogodka smo že napovedali in bo izvedena v sodelovanju s Celjskim sejmom 12. aprila na  s pričetkom ob 9 uri, v okviru sejma strokovnega sejemskega dvojčka Energetika in Terotech-Vzdrževanje. Vabila pošljemo kmalu.

 

MOP zbira primere dobrih praks trajnostne gradnje 1/4

Na Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vabilo k sodelovanju iz Ministrstva za okolje in prostor.  Na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru Operativnega programa prehoda na zeleno gospodarstvo, kamor sodi tudi trajnosti razvoj, pripravljajo spletno stran namenjeno promoviranju in izobraževanju o trajnostni gradnji. Na več strokovnih posvetih in dogodkih, ki so bili izvedeni po Sloveniji, je bila izražena želja po predstavitvah primerov dobrih praks, kot enega od spodbujevalnih ukrepov.

Namen vzpostavitve spletne strani v okviru Ministrstva za okolje in prostor, je zajeti čim širše področje, ki ga naslavlja trajnostna gradnja. Predstaviti želijo konkretne primere gradenj objektov, ki na celovit in inovativen način dosegajo cilje trajnostne gradnje. Cilje kot so zdravo in kakovostno bivalno okolje, zmanjševanje CO2 izpustov, trajnostna raba naravnih virov, prilagajanje klimatskim spremembam in ohranjanje družbeno-kulturnih vrednot. Vse to in več ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi ter spodbujanju lokalnega gospodarstva. Ker želijo pridobiti najširši možni nabor primerov dobrih praks, le te ne omejujejo samo na stavbe, temveč zajemajo vse objekte. Prav tako želijo s primeri dobrih praks zajeti celoten proces gradnje od načrtovanja, kakovostne izvedbe gradnje, vzdrževanja in uporabe objektov ter celo njeno razgradnjo.

Vljudno vas prosimo za pomoč pri oblikovanju nabora primerov dobrih praks. Z vašo pomočjo je možno oblikovati bogato vsebino iz katere lahko črpamo vsi.

Zaželeni so predlogi, ki na ustrezen način in bolje od večine naslavljajo posamezna področja trajnostne gradnje in izstopajo po:

 • ustreznem umeščanjem v prostor (s posebnim poudarkom ohranjanje ekosistemov, upoštevanje ogroženih območij, dostopnost do javnega prevoza, lokalne oskrbe in družbene infrastrukture, zelene površine, sanacijo degradiranih območij),
 • energetski učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije,
 • trajnostni rabi naravnih virov (lokalna gradiva, krožno gospodarstvo – ponovni uporabi , reciklaža, obnovljivi viri, varčevanje z vodo),
 • ekonomičnosti (stroški upravljanja in vzdrževanja, trajnost),
 • funkcionalnosti (fleksibilnost in možnost prilagajanja na spremenjene potrebe),
 • zdravem in kakovostnem bivalnem okolju (poseben poudarek na uporabi zdravih materialov, kakovosti notranjega zraka, zvočnem in svetlobnem ugodju, zaščiti pred sevanji, dostopnost in raba objekta brez ovir),
 • ohranjanje družbenih in kulturnih vrednot (prepoznavna kakovost arhitekture, kulturna dediščina, varnosti in socialni povezanosti naselja, fair- trade poslovanju),
 • procesni kakovosti (ustrezni sestavi projektne ekipe, pripravi natečaja, dodatnih usposabljanj udeležencev pri gradnji, izobraževanju uporabnikov).

Prosimo, da za vaše predloge navedete osnovne tehnične karakteristike, podprete s slikovnim gradivom in v obrazložitvi opišete, zakaj menite, da je predlagana gradnja primer dobre prakse (npr. vaš predhodni komisijski izbor, izbor z merljivimi kriteriji (kadar je to mogoče) ali opisno primerljivo glede na obstoječe ocenjevalne sisteme). Prosimo, da je gradivo posredovano v formatu, ki omogoča urejanje (povečave, pomanjšave in izrezi slikovnega gradiva, popravki tekstualnega gradiva itd.). Predloge lahko pošljete do 11. 3. 2016 na sasa.kek@skupnostobcin.si. Za več informacij smo vam na voljo v Sekretariatu SOS, tel. 02 234 15 00, kontaktna oseba Saša Kek.

Nova delovna mesta v občinskih redarstvih 1/5

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije smo se sestali s predstavniki MJU in smo jim predstavili pobudo za uvrstitev novih delovnih mest v občinskih redarstvih. Razvoj občinskih redarstev in obseg nalog sta povzročili, da občine ne morejo učinkovito opravljati dela, saj imajo sedaj možnost med delovnim mestom občinski redar in vodja občinskega redarstva. Tako je nujno, da se v Uredbi o sistemizaciji delovnih mest omogoči izbor delovnih mest, ki bodo vodji občinskih redarjev pomagali pri izvedbi vseh strokovnih nalog. Prav tako se je zaradi povečane zahtevnosti dela pojavila potreba po občinskih redarjih z višjo stopnjo izobrazbe, ki bo omogočala tudi vodenje prekrškovnih zadev.

 

SOS z MIZŠ o Zakonu o športu 1/6

V četrtek 25. februarja so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali z generalnim direktorjem dr. Borutom Štrumbljem. Na sestanku smo obravnavali pripombe Skupnosti občin Slovenije in občin, na osnutek Zakona o športu.

Generalni direktor je na začetku poudaril, da je namen novega Zakona o športu popraviti pomankljivosti sedanjega zakona. Prav tako je izpostavil, da je želja MZIŠ, da se osnutek Zakona o športu pošlje jeseni v Državni zbor.

V nadaljevanju so se predstavniki MIZŠ opredelili do pripombe Skupnosti občin Slvoenije. Predstavniki MIZŠ so se strinjali:

 • da se umakne soglasje športnih zvez na letni program športa, vztrajali pa so pri mnenju. Stališče ministrstva je, da se mora v pripravo Letnega programa športa vključit športna sfera. Prav tako bi preko mnenja dosegli pritisk na športna društva, da se prostovoljno združijo v športno zvezo in tako ponudijo občinam enega enotnega sogovornika.
 • da občine z letnim programom športa same določijo javni interes (ki ne sme biti v nasprotju z zakonom in nacionalnim programom)
 • v zakonu se bo vadnina določila kot namenski vir (društva ga ne bodo smela porabiti za svoje delovanje), kar bo v primeru sofinanciranja s strani občin pomenilo znižanje vadnine in s tem dostopnost vadbe. Cilj ministrstva je preprečevanje kanaliziranja javnih sredstev in vadnin iz programov v financiranje društva samega ali članskih selekcij;
 • MIZŠ želi ohraniti brezplačne preglede za vse registrirane športnike (na stroške ZZZS);
 • v zakon ne morejo vključit odvzem premoženja Športne unije, saj bi šlo za razlastitev, kar pa bi bilo ustavno sporno;

Na MIZŠ so pozitivno sprejeli pobudo za pripravo Priporočil za vzdrževanja športnih objektov, saj bodo takšna priporočila v pomoč pri odločanju o investicijah v občinam.

 

Sestanek slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti 1/7

V ponedeljek 15. februarja se je v Ljubljani sestala slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Na sestanku se je delegacija dogovorila o delu v odborih, kot so se dogovorili o udeležbi na plenarnem zasedanju Kongresa v mesecu marcu v Strasbourgu.

Sestanka so se udeležili vsi trije člani delegacije: Bernardka Krnc županja Šmarjeških Toplic, Breda Pečan članica OS Občine Izola in Anton Leskovar župan občine Kidričevo ter nadomestni član Damijan Jaklin župan Velike Polane.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Stališče MP do prejetih predlogov na spremembe Zakona o dedovanju in zahvala za sodelovanje 2/1

V mesecu oktobru in novembru 2015 je bil v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom) in umestitev vsebine sedaj veljavne prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 99/13), ki je začasno uredila omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, in sicer do nove ureditve omejitve dedovanja premoženja teh oseb v Zakonu o dedovanju.

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje naslovila stališče in predloge ter pobudo, da se v prvi odstavek 128. člena vnese tudi določilo, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o pogrebni in pokopališki dejavnosti, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Dopis si lahko preberete tukaj.

Ministrstvo je na podana stališča posredovalo odgovor in zahvalo za sodelovanje (najdete tukaj). MP obvešča, da je v zakonski predlog vključen predlog, ki se nanaša na vključitev stroškov pogreba, ki jih je plačala občina, v določbo glede omejitve dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Tako je v novem šestem odstavku 128. člena zakona (6. člen predloga zakona) predlagano, da se dedovanje premoženja osebe omeji do višine vrednosti stroškov pogreba, ki jih je krila občina v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

Aktualna verzija predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, ki je na državnem zboru, je objavljena tukaj:

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju

Obračun nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi bolezni 2/2

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z obračunom nadomestil plače v javnem sektorju, saj ugotavljajo, da v javnem sektorju pri izvajanju predpisov, ki urejajo obračunavanje plač in nadomestil plač ter vodenje evidence ur odsotnosti z dela ni povsem enotnega pristopa in enotnega  razumevanja teh predpisov.

Pripravili so POJASNILO in PRILOGO, iz katere je razvidno, katere dokumente je potrebno priložiti refundacijskim zahtevkom v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa v javnem sektorju.

Odgovor MOP na stališče glede osnutka Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, ki ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s stavbnimi pravicami.

V skladu z vsebino osnutka je SOS na ministrstvo naslovila stališče (tukaj), na katero je z dopisom odgovorilo ministrstvo. Odgovor si lahko preberete tukaj.

Dopolnjena verzija Osnutka OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS 2/4

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo popravljeno in dopolnjeno verzijo Osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V2).

Rok za oddajo pripomb je podaljšan do četrtka, 3. marca 2016. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo – 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni infrastrukturi); opredelili se bodo postopki, ki bodo zagotavljali redno in enostavno vodenje in vzdrževanje podatkov v katastru gospodarske infrastrukture ter enostaven dostop uporabnikov do teh podatkov ter odpravili praktični problemi, ugotovljeni pri dosedanjem izvajanju evidentiranja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

V predlaganem gradivu so nekatera vprašanja še odprta, saj jih ni mogoče urediti pred dokončno določitvijo vsebine načrtovanega novega Gradbenega zakona v letu 2016.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in predloge posredujete do ponedeljka, 7. marca 2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru Vlada predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju.

Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami je tudi sprememba 128. člena ZD v zvezi z ureditvijo omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Omejitev dedovanja, kot je določena v ZD, je od leta 2013 dalje dopolnjena z ureditvijo v 39. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Ne glede na to, da je navedena ureditev določena (zaenkrat) v prehodni določbi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, predlagatelj ocenjuje, da je primerneje, da ureditev višine posameznih vrst pomoči, do katere se izvede omejitev dedovanja, ostane v zakonu, ki te pomoči ureja.

Poleg navedenega pa je na pobudo skupnosti občin v predlogu zakona predlagano, da se tudi plačilo zapustnikovega pogreba uveljavlja v okviru instituta omejitve dedovanja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 11.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru RS skupina poslank in poslancev predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. V predlogu se predlaga črtanje določb, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin za prejemnike DSP in varstvenega dodatka ter celotna obveznost vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika socialne pomoči in sicer za: prejeto DSP, prejeti varstveni dodatek, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in glede pravic družinskega pomočnika.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča nam posredujte najkasneje do torka, 15.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

2.3. / Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin – PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE 3/1

Skupnost občin Slovenijev sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami organizira seminar Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin, ki bo 2. marca 2016 z začetkom ob 9.00 uri v Ljubljani. Več v vabilu in programu na tej povezavi:

Vabilo sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin

Predviden program seminarja

Seznam prijavljenih

Prejeta pisna vprašanja

PREJETA PISNA VPRAŠANJA, 1.3.2016 (prejeta po objavi navodil)

GRADIVA:

Ostalo gradivo (prosojnice predavateljev) bomo objavili na spletni strani tik pred, ali dan po dogodku. Prav tako odgovore na pisna vprašanja, v kolikor odgovori že ne bodo zajeti v gradivih.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo pričakovana Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb. Več o tem tukaj.

Zaradi velikega števila prijavljenih in zapolnjenih vseh mest v dvorani, prijave niso več možne. Vstop v dvorano bo možen le na podlagi prejete prijavnice, zato smo objavili seznam prijavljenih (brez imen), da lahko vsak preveri. Z MzI smo se že dogovorili o ponovitvi seminarja.

Dodatni termin izvedbe bo 12. aprila 2016, v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno občino Celje. Objavljamo napovednik dogodka. Vabila in prijavnice pošljemo naknadno.

3.3. / Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah 3/2

Predstavitev

Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah


Posvet bo v četrtek, 3. marca 2016,

s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za infrastrukturo organizira posvet za zaposlene na občinah kjer bosta predstavljena Pravilnik o prometni signalizaciji ter Pravilnik o zaporah na cestah.

Na posvetu bosta predavala g. Drago Bregar in mag. Zvonko Zavašnik, ki sta tudi kot odgovorna pripravljala navedena pravilnika.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici oziroma nam jih posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

VABILO-Pravilnika o prometni signalizaciji in zaporah na jvnih cestah

PRIJAVNICA- Pravilnik o prometni signalizaciji in Pravilnik o zaporah na cestah.doc

PROGRAM:

9.45 – 10.00 registracija udeležencev
10.00 – 13.00 PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

13.00 – 13.30 ODMOR
13.30 – 14.30 PRAVILNIK O ZAPORAH NA JAVNIH CESTAH

Mag. Zvonko Zavasnik Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

15.3. / Delavnica – razvoj slovenskega turizma – MINI SPREMEMBA LOKACIJE 3/3

SPREMEMBA LOKACIJE! Delavnica bo potekala v mali dvorani Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, kjer bo na voljo več prostora, tako v dvorani za delo, kot pred njo za parkiranje.

Skupnost občin Slovenije organizira v torek, 15. marca 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Medvode delavnico, na kateri se bomo posvetili razvoju slovenskega turizma. Letos se izteka Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, katerega vizija je bila zapisana kot: »V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.« Smo to dosegli, bi lahko več, kako, kaj o tem menijo posamezne občine, mikro-destinacije, kakšne smernice nam rezultati kažejo za prihodnje obdobje, smo vzpostavili partnerstvo za trajnostni razvoj…?

vabilo Komisija za turizem, 15.3.16 – Medvode, s popravkom lokacije

Vabljene prosimo, da svojo prisotnost obvezno sporočite na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si ali po telefonu 02 234 15 00 najkasneje do 9. marca 2015.

 

16.3. / Predstavitev raziskave o dostopnosti mreže splošnih knjižnic 3/4

Center za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na Predstavitev raziskave o dostopnosti mreže splošnih knjižnic, ki bo potekala 16.3.2016 ob 10.00 uri, v prostorih NUK, Leskoškova 12, Ljubljana (nasproti vojašnice Edvarda Peperka).

Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic in Urbanistični inštitut Republike Slovenije sodelujeta v projektu »Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)«, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. V sklopu projekta je bila izvedena raziskava prostorske dostopnosti splošnih knjižnic in simulacija lokacij manjkajočih enot. V Sloveniji kar 67,4% naselij ni opremljenih s knjižnico. Na območjih, ki imajo zaledje z vsaj 1.500 prebivalci, pa bi potrebovali kar 87 novih knjižnic. Rezultat projekta je tudi spletna GIS aplikacija za prostorsko analizo mreže splošnih knjižnic in njihovega demografskega zaledja. GIS aplikacija je namenjena strokovnjakom za načrtovanje knjižnične mreže, pa tudi lokalnim skupnostim, ki načrtujejo razvoj svojega območja, planirajo družbene dejavnosti in (so)financirajo knjižnice. Rezultate projekta vam bodo predstavili Eva Kodrič-Dačić, Gorazd Vodeb in Vlasta Vodeb.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi prostorskih omejitev pa prosimo za obvezne prijave na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.3.2016.

Vabilo s programom, prijavnica

23.3./ Posvet "SOU 2016" 3/5

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

24.3. / Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest 3/6

Vabimo vas na dogodek, Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest, ki bo 24. marca 2016 v Ljubljani.

Predstavili bomo različne evropske instrumente in programe. Izvedeli boste, pri katerem lahko pridobite financiranje glede na vrsto projekta, ki ga želite izvajati, in kam se lahko obrnete po pomoč. Med drugim bomo predstavili tudi nov razpis programa URBACT, ki spodbuja izmenjavo znanja in izkušenj med evropskimi mesti. Tokratni razpis bo osredotočen na uresničevanje strateških dokumentov in akcijskih načrtov v praksi.

V drugem delu bo organiziran posvet, ki je namenjen dialogu med mesti in ministrstvom in s katerim bi radi ugotovili, kaj so glavne potrebe in izzivi slovenskih mest danes. Izhodišča delavnice bodo služila načrtovanju programa delavnic in posvetov, ki jih bomo organizirali v tem in prihodnjem letu.

Dogodek je namenjen mestom in drugim zainteresiranim deležnikom, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem. Pričel se bo ob 10.00 uri in zaključil predvidoma ob 15.00 uri.

Prijazno vabljeni!

Vabilo

Program

Prijavnica

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 3/7

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

DOGODKI DRUGIH

27.2. / Podelitev priznanj Naša Slovenija 2015 4/1

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske Kulturne in naravne dediščine/krajine Kultura‐Natura.si, vabi na podelitev priznanj NAŠA SLOVENIJA 2015, s katerimi bodo že šestič zapored nagradili prizadevanja posameznikov, društev in drugih civilnih pobud pri ohranjanju in uveljavljanju slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine. Svečana podelitev bo v soboto, 27. 2. 2016, ob 11. uri, v Kulturnem domu v Kropi na Gorenjskem.

Vabilo z nagrajenci najdete tukaj.

10. in 11.3./ Mednarodna konferenca »Varstvo narave in kmetijstvo Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi« 4/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor in Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi organizirajo mednarodno konferenco na temo »Varstvo narave in kmetijstvo Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi«. Konferenca bo potekala v četrtek 10. marca in petek 11. marca 2016, v Hotelu Epicenter v Postojni.
Število mest na dogodku je omejeno.

Vabilo.

Prijave zbirajo do petka, 4. marca 2016, na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.
Vljudno vabljeni!

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 4/3

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 4/4

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 4/5

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 4/6

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

SEJA VLADE

76. seja Vlade RS 5/1

Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016

Vlada RS je potrdila Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016. Ključni cilji vlade so:

 • večja zaposlenost mladih,
 • povezovanje izobraževanja, znanosti in gospodarstva še več vlaganj v turizem
 • krajše čakalne dobe v zdravstvu,
 • preglednejše podeljevanje koncesij,
 • bolj dostopna pomoč za starejše,
 • transparentna poraba javnega denarja,
 • izboljšanje poslovnega okolja,
 • pravične javne dajatve,
 • skrb za varnost prebivalstva,
 • enostavni sodni in administrativni postopki,
 • hitrejša pridobitev okoljskih dovoljenj,
 • prehod na zeleno gospodarstvo,
 • prenova in modernizacija cest in železnic,
 • priprava izgradnje drugega tira in
 • energetska obnova stavb. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine ter ga predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po skrajšanem postopku.

Predlagana novela zakona ne spreminja načel temeljnega zakona o varstvu kulturne dediščine. Spreminja pa predvsem področje žive (nesnovne) dediščine in vključuje nekatere nujne spremembe, povezane z zamenjavo pojmov »živa dediščina« in »živa mojstrovina« s pojmoma »nesnovna dediščina« in »nesnovna dediščina posebnega pomena«, z možnostjo sofinanciranja ohranjanja spomenikov žive (nesnovne) dediščine iz javnih sredstev, spremembo načina določitve pristojne organizacije za varstvo žive (nesnovne) dediščine in razglašanjem žive (nesnovne) dediščine. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Strategija kibernetske varnosti

Vlada RS je sprejela Strategijo kibernetske varnosti. Strategija vsebuje pregled obstoječega stanja na področjih, pomembnih za zagotavljanje kibernetske varnosti, opredeljuje vizijo ter zastavlja cilje. Prav tako opredeljuje področja, na katerih se bo udejanjala, in tveganja, ki nastopajo v kibernetskem prostoru. Strategija predlaga način, kako naj bo sistem zagotavljanja kibernetske varnosti organiziran, in potrebne ukrepe za uresničitev zastavljenih ciljev. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016

Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016. Uredba vključuje vsebinske spremembe v zvezi z ukrepi kmetijske politike, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov in sprememb predpisov EU. Določa enotno ureditev postopkov za uveljavljanje shem neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), ukrepa ekološko kmetovanje (EK), ukrepa OMD in ukrepa dobrobit živali za prašiče ter govedo. V uredbi so dodane tudi določbe v zvezi z okoljsko občutljivim trajnim travinjem (OOTT), kdaj zemljišče pridobi status OOTT, kako in kdaj je o tem obveščen upravičenec ter kakšna je dopustna toleranca za površine OOTT v zaporednih letih.

Za leto 2016 je v uredbi dodana tudi izjemna okoliščina za primer onemogočene redne rabe kmetijskih površin v obmejnem območju ob državni meji.(Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014 – 2020 v letu 2016 je opredeljevala vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali (DŽ) le za prašiče. S sprejetjem nove Uredbe pa se je v ukrep DŽ vključilo tudi govedo in sicer z določitvijo vstopnih pogojev, trajanja obveznosti, zahteve glede paše goveda in pogojev za izpolnjevanje le-te ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami ter sistemom znižanj in izključitev. Z novo uredbo se razveljavlja obstoječa uredba. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Tako kot obstoječa uredba tudi nova Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020 določa upravičence, pogoje, ukrepe in višino plačil za posamezne ukrepe v letih 2016–2020. Tudi v skladu z novo uredbo se izvajajo naslednji ukrepi razvoja podeželja iz PRP 2014–2020: ukrep KOPOP, ukrep EK in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Ob upoštevanju prvih sprememb PRP 2014–2020 nova uredba povzema spremembe in dopolnitve zahtev v okviru posameznih operacij ukrepa KOPOP in ukrepa EK, vključuje pa tudi nekatere tehnične popravke pri posameznih členih. S tehničnimi popravki so iste vsebine kot so določene že v obstoječi uredbi v novi uredbi zapisane tako, da so bolj razumljive za upravičence, kar prispeva k lažjemu in boljšemu izvajanju ukrepov ter posledičnemu zmanjševanju stopnje napake. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in jo objavi v Uradnem listu RS.

Na podlagi veljavne Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se v letu 2016 na stanje 1. marca 2016 preverjajo podrobnejši kriteriji, na podlagi katerih se izvedejo nove uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne razrede, ki bi veljale s 1. aprilom 2016. To pomeni, da bi se direktorjem v javnem sektorju plače spremenile (enim zvišale, drugim znižale) 1. aprila 2016, torej že pred predvideno odpravo sistemskih pomanjkljivosti veljavne ureditve plač direktorjev.

Ponovna sprememba datuma preverjanja podrobnejših kriterijev (po novem s 1. januarjem 2017) ter uvrščanja delovnih mest direktorjev v plačne razrede (po novem s 1. februarjem 2017) je predlagana zato, da bi se v plače direktorjev v javnem sektorju poseglo že na podlagi nove uredbe, s katero naj bi bile, upoštevaje že sprejeta izhodišča vlade, dogovor in koncept odprave anomalij, odpravljene tako sistemske pomanjkljivosti glede urejanja plač direktorjev, pa tudi anomalije glede uvrščanja v plačne razrede. Ob tem pa je možno predvidevati, da se bodo v tem obdobju pričele odpravljati anomalije tudi v drugih plačnih skupinah. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvedbi ukrepov iz Dvoletnega akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za obdobje 2015–2016, stanje na dan 31. 12. 2015.

V procesu priprave projektnih načrtov, kjer se je definirala tudi natančna časovnica aktivnosti, ki je upoštevala razpoložljivost vseh virov, je bilo ugotovljeno, da je potrebna in smiselna sprememba obstoječega akcijskega načrta. Prenovljen akcijski načrt bo pripravljen za leti 2016 in 2017, Vladi RS pa bo v sprejem predložen do konca meseca marca 2016.(Vir: Vlada RS, ab)

 

Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo

Vlada RS je sprejela predlog stališča RS k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo – 14972/15.

Slovenija načeloma podpira širok seznam ukrepov iz akcijskega načrta, ki kaže na celovit pristop Komisije k spodbujanju krožnega gospodarstva, obenem pa poudarja, da mora vsak posamezen ukrep upoštevati vpliv na konkurenčnost, tudi z vidika dodatnih administrativnih zahtev, še posebej za mala in srednja podjetja. Prav tako načeloma podpira dolgoročne ambiciozne cilje recikliranja, predelave in zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališčih, vendar pa meni, da bo glede samega doseganja ciljev, potrebno bolje pojasniti in uskladiti nekatere predlagane spremembe opredelitve pojmov ter način izračunavanja cilje.(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Javne predstavitve objavljenih razpisov s področja kmetijstva in gozdarstva 6/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja termine predstavitev aktualnih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020. To so javni razpisi iz naslovov podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 – javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

Datume javnih predstavitev najdete na tej povezavi. (Vir: MKGP)

Najava razpisa AAA 6/2

Obveščamo vas, da bo tudi letos razpis Zveze Alpe Jadran, odprt bo predvidoma 1. marca do 31. marca. Razpis bo od lanskega nekoliko spremenjen.  Nova pravila najdete na tej povezavi (v angleškem jeziku).AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

Razpis bo imel tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker so članice posamezne regije in niso vse članice (grafika članic AAA je objavljena ob tem prispevku).

Interreg V-A Slovenija Austrija 6/3

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je razpisala program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. Programsko območje obsega 8 slovenskih regij na ravni NUTS 3, to so: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska, ter 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3, in sicer Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.

1.     specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.

2.     specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.

3.     specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.

1.     Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

2.     Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

1.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.

2.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in iz Avstrije. Največje priporočeno število projektnih partnerjev je 6. Vloga se piše v slo in v nem jeziku. Predvidena višina sredstev je ca. 45 mio eur, višina sofinanciranja pa je 85%. Priporočeno trajanje projekta je 36 mesecev. Prvi rok za oddajo vlog je 12.2.2016. 

Več o tem razpisu lahko najdete tukaj.

 

Interreg V-A Slovenija – Madžarska 6/4

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavilo Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, skozi katerega se lahko sofinancira projekte, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

 • Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

 • Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Sofinanciranje iz sredstev ESRR znaša največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR za prednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2. Skupaj je na razpolago 13.295.015,00 €. Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje v Republiki Sloveniji regiji Pomurje in Podravje, na Madžarskem pa županiji Zala in Vas. Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.  Obdobje izvajanja projekta je lahko največ 36 mesecev. Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. 

Več lahko preberete tukaj.

Razpis EZD - Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest 6/5

Obveščamo vas, da je odprt razpis programa Evropa za državljane, sklop 2, Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest .

Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks. Pobratenje pa je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. Upravičeni prijavitelji so občine in njihova združenja, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR. Rok prijave je 01.03.2016, trajanje projekta pa je do 24 mesecev. Več in formacij najdete na tej povezavi.

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 6/6

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
  • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Pri projektu morata sodelovati vsaj en partner iz Slovenije in vsaj en partner iz Hrvaške. Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. 

Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov.

Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko znašajo od  100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).

Rok za oddajo vlog je 11.3.2016. 

Več lahko najdete tukaj.

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 6/7

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

Nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za električna vozila 6/8

Dne 26. 2. 2016 bo Eko sklad v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nova in predelana električna vozila občanom in pravnim osebam.

Za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike je na podlagi javnega poziva 38SUB-EVPO16 razpisanih 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev za električna vozila, za občane pa je na podlagi javnega poziva 39SUB-EVOB16 razpisanih 500.000 EUR nepovratnih sredstev za električna vozila.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Višina nepovratne finančne pomoči je odvisna od kategorije vozila in znaša od 3.000 EUR do 7.500 EUR

Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja investitorjem občanom, je možnost najema ugodnega kredita in pridobitve nepovratnih sredstev za naložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR +1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu trenutno veljavnega javnega poziva 51OB14.

Sestanek slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti 6/9

V ponedeljek 15. februarja se je v Ljubljani sestala slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Na sestanku se je delegacija dogovorila o delu v odborih, kot so se dogovorili o udeležbi na plenarnem zasedanju Kongresa v mesecu marcu v Strasbourgu.

Sestanka so se udeležili vsi trije člani delegacije: Bernardka Krnc županja Šmarjeških Toplic, Breda Pečan članica OS Občine Izola in Anton Leskovar župan občine Kidričevo ter nadomestni član Damijan Jaklin župan Velike Polane.

NOVICE DRUGIH

Svečana podelitev znakov Zelene sheme slovenskega turizma SLOVENIA GREEN 7/1

Slovenia greenSlovenska turistična organizacija v okviru Zelene sheme slovenskega turizma »SLOVENIA GREEN« osmim novim destinacijam (Laško, Kamnik, Idrija, Žalec, Rogla-Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno in Celje) podeljuje znak Slovenia Green Destination, ponudniku Hotel Park Ljubljana – prvemu hotelu v Sloveniji s certifikatom Travelife pa znak Slovenia Green Accommodation.

Skupnost občin Slovenije izreka čestitke novim zelenim destinacijam!

V drugem letu izvajanja sheme se v Sloveniji lahko pohvalimo z devetimi zelenimi destinacijami, Ljubljana je bila prva prejemnica znaka Slovenija Green Destination.

Interes po vključitvi v nacionalno shemo je izjemen, zato v sodelovanju s partnersko organizacijo Zavod Tovarna trajnostnega razvoja GoodPlace na STO pripravljajo nov poziv k vključitvi za destinacije in ponudnike. Napovedali oz. predstavili ga bodo na slavnostni podelitvi v torek 1.3.2016 ob 13h v Centru kulinarike in turizma KULT316.

Več informacij na tej povezavi, ali v Sekretariatu SOS, kontaktna oseba Saša Kek.

Zeleno gospodarstvo – Povezani za rast 7/2

Vlada je oktobra 2015 sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo, s katerim je postavila dolgoročno razvojno usmeritev in okvir za vključevanje deležnikov v načrtovane procese kot partnerjev, investitorjev, odgovornih državljanov ali inovativnih nosilcev zelenih znanj in veščin. Prehod v zeleno gospodarstvo je kompleksen proces, vendar je edini pravilen odziv na vrzeli v dosedanjem razvojnem modelu, ki je pripeljal do gospodarske krize.

Prehod v bolj trajnostno bivanje in delovanje zaradi nas samih, naših otrok, okolja in za uspešnost našega gospodarstva bodo ključna dejanja in dobro sodelovanje. Vsak izmed nas – vlada, gospodarstvo, raziskovalni sektor, civilna družba in posamezniki potrošniki – ima pri tem pomembno vlogo. Za uresničitev zadanih ciljev Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo potrebujemo jasne ambicije, drzno vizijo, odgovorne posameznike in organizacije ter učinkovite in dolgoročne rešitve.

Ob sprejemu Okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo je bila imenovana medresorska delovna skupina Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki skrbi za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo, spremljanje izvajanja aktivnosti resorjev in komuniciranje zelenega gospodarstva. Po uskladitvi medresorskih aktivnosti in usklajevanj bo sledil bo še proces z deležniki, ki so ključni za izvajanje zelenih vsebin.

Na podlagi Okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo je bila pripravljena publikacija Povezani za rast, ki je objavljena na spletni točki www.vlada.si/zeleno (povezava do publikacije: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/MOP-PovezaniZaRast-SLO-splet.pdf). V nadaljevanju bo objavljena tudi v angleškem jeziku.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.