V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE CIRKULANE, IVANČNA GORICA, MENGEŠ, POLJČANE, STARŠE, ŠENTRUPERT, ŠTORE, TOLMIN,
TRBOVLJE, VERŽEJ IN ZREČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PREDSEDSTVO SOS

17. seja predsedstva SOS v Naklem 1/1

V torek, 23.5.2017, je v občini Naklo potekala 17. seja predsedstva SOS, na kateri so župani obravnavali naslednje teme:

 • Predlogi ukrepov lokalnih skupnosti v Zakonu o spodbujanju investicij

Jernej Tovšak, v.d. generalnega direktorja (Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo) na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavil namene ministrstva na področju spodbujanja investicij in sicer, da z Zakonom o spodbujanju investicij pripravijo možne ukrepe za spodbujanje začetnih investicij in novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami. Z zakonom želijo vse obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje.

Po besedah Tovšaka so ključni faktor pri tem občine, saj se investicije dogajajo v lokalnih skupnostih in občine so tiste, ki morajo imeti ključno besedo pri teh ukrepih. V zakonu predvidevajo dodatne spodbude z namenom, da se privabi investitorje in ohrani konkurenčnost ter stabilnost. Ključni ukrepi bodo 40%, 70% oprostitvena olajšava, subvencije, zakonska podlaga za prodajo nepremičnin pod tržno vrednostjo za namen vzpodbujanja investicij, itd. Prav tako bodo uvedli razlastninjenje za gospodarski namen, vendar bo postopek razlastninjenja zelo omejen, o tem pa bo (najverjetneje) odločalo tudi Ustavno sodišče. Predstavnik ministrstva je še povedal, da bi s pomočjo občin pripravili paket instrumentov, občine pa se bi lahko odločile katere ugodnosti bodo namenile investitorjem. Podal je še informacijo, da se predvideva posredovanje zakona v javno razpravo meseca junija, septembra v medresorsko usklajevanje, sredi oktobra pa bi naj bil sprejet na Vladi.

 • Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

Mag. Suzana Zagorc iz Direktorata za turizem in internacionalizacijo, Sektorja za turizem in razvojno sodelovanje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je prisotnim županom predstavila poglavitne rešitve in cilje strategije trajnostne rasti slovenskega turizma (Strategija). V pripravo Strategije se je lani aktivno vključila tudi SOS, ki je v okviru delavnice z županjami in župani ter drugimi udeleženkami in udeleženci iz različnih občin in javnih zavodov, ki na lokalni ravni skrbijo za turizem, ocenila stanje, potrebe in želje te izredno pomembne gospodarske panoge, ter na osnovi tega oblikovala priporočila.

Predstavnica ministrstva je povedala, da je glavni cilj Strategije 3 milijarde evrov prilivov iz naslova  izvoza potovanj v letu 2021 (6 – 8 % letna rast), Strategijo pa sestavlja 6 ključnih politik, ki so razdelane v 34 ukrepov in aktivnosti. Ena izmed novosti je nova organiziranost, kjer so ključni ukrep makroregije in turistični produkti. Določili so 4 makro regije – alpska, mediteranska, osrednja ljubljanska in panonska. Na očitek, da je izvajanje regionalne strategije turizma neučinkovito, je predstavnica ministrstva povedala, da bo to vlogo sedaj prevzela država (MGRT in STO). Povedala je še, da zaradi izrazite medsektorske povezanosti, ministrstva pri Strategiji tesno sodelujejo, sredi septembra pa pričakujejo njeno potrditev na Vladi.

V razpravi so župani govorili o pomembnih ukrepih kot so vzpostavitev novih letalskih linij, potrebnih spremembah zakonodaje, ki bo spodbujala razvoj turizma, ne pa ga omejevala (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, izvajanje inšpekcijskega nadzora,…) ter zagotavljanju nepovratnih sredstev, sicer Strategija ne bo realizirana. Med drugim so župani izpostavili velik pomen investicij v infrastrukturo (ni turizma brez cest), občine pa s sedanjim sistemom financiranja lokalnih skupnosti ne dobijo dovolj sredstev niti za izvajanje zakonsko določenih nalog, zato so zaskrbljene, kako zagotoviti dobre pogoje za razvoj gospodarstva oz. turizma. Namenski viri financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja namreč ne zadostujejo potrebam. Na drugi strani so župani opozorili, da ne gre le za javno infrastrukturo, temveč trendi, ki so zdaj v porastu ni nujno, da bodo tudi v prihodnje, zato je treba razmišljati široko.

V sklopu razprave je bilo posebej opozorjeno, da se na eni strani zavzemamo za razvoj in spodbujanje turizma, na drugi strani pa je bil v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku Državnemu zboru predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A), ki bo s predvidenimi spremembami vplival na še dodatno oteženo (birokratsko, vsebinsko, stroškovno) izvedbo prireditev v Sloveniji, ki si želi biti pomembna turistična destinacija.

 • Informacija o poteku pogajanj za spremembo operativnega programa za obdobje 2014-2020 in črpanju evropskih sredstev za občine

Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je podal informacijo o poteku pogajanj s SVRK za spremembo operativnega programa za črpanje kohezijskih sredstev za obdobje 2014-2020. Povedal je, da so se pogajanja pričela zaradi potreb države, in sicer zaradi vzpostavitve pogojev za izgradnjo drugega tira (sredstva je treba zagotovit iz kohezijskega sklada), težav s črpanjem EU sredstev, ki jih mora država počrpati do konca leta, sicer bodo propadla in finančnih instrumentov (povratna sredstva). Izpostavil je, da si je tudi SOS ves čas prizadevala za spremembo operativnega programa za namen vzpodbujanja občinskih projektov. S strani regij so dali zahtevo, da se za regije zagotovi toliko denarja kot v prejšnji finančni perspektivi, ter poudaril, da bi ob spremembi OP-ja bilo potrebno sočasno pripraviti tudi dokument o razvoju regij, iz katerega bo razvidno kaj bi naj regije iz tega naslova financirale.

***

Predsedstvo se je seznanilo tudi z delom komisije SOS za e-poslovanje, ki je na svoji seji obravnavala Microsoft Enterprise Agreement ( krovno pogodbo za licenciranje), novosti  hibridnega oblaka, vključevanje občinskih storitev na portal E-uprava, se seznanila z skorajšnjo objavo razpisa za prenovo sistema pisarniškega poslovanja, »projektom« prenosa rešitve za e-razpise v uporabo lokalnim skupnostim, izhodišči za pripravo razpisa za Internet stvari, za senzorska omrežja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter informacijo grede razpisa Wi-Fi 4 EU, ki ga je najavila Evropska komisija. Več…

Člani predsedstva so se seznanili tudi z delom delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS ter informacijo, da je SOS pripombe in stališča na predlagane spremembe Usmeritev za državno notranje revidiranje in Stališče Urada RS za nadzor proračuna glede posebnih zahtev v primeru vzpostavljanja oz. organiziranja skupnih notranjerevizijskih služb, ki jih je obravnavala in pripravila Delovna skupina za notranjo revizijo pri SOS, že posredovala na Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna.

Informacijo iz zadnje obravnave strategije razvoja lokalne samouprave v RS v Odboru DZ RS, 46. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je županom predstavil Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Več informacij najdete tukaj.

Na seji predsedstva je bila tudi najavljena redna letna skupščina SOS, ki bo potekala 20.6.2017 v Postojni.

 

 

 

NOVICE SOS

Pobuda in zahteva predsednika SOS po enotnem, močnem združenju občin in prvi odzivi županov 2/1

Predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Mestne občine Velenje, Bojan Kontič je na županje in župane vseh slovenskih občin naslovil pobudo in zahtevo po enotnem in močnem združenju občin. Potreba po oblikovanju ene skupnosti/združenja, ki bi ob spoštovanju različnosti gradila na enotnosti in povezanosti vseh občin, se je izoblikovala na 1. kongresu slovenskih občin, ki je potekal 16. in 17. maja v Podčetrtku. Prisotne županje in župani so enotno ugotavljali, da delitve zelo slabijo, da zmanjšujejo prostor za doseganje boljših pogajalskih pozicij v odnosu do države in, da je takšno stanje, kakršno je sedaj, koristno predvsem in izključno za državo, najsi bo takšne ali drugačne barve. Skrajni čas je, da županje in župani temu načinu naredijo konec.

Na kongresu so prisotni županje in župani ustanovitev enotnega združenja/skupnosti prepoznali kot eno nujnih in prioritetnih nalog za doseganje nujnega premika v položaju občin v Sloveniji. Predsednik SOS je zato pozval vse županje in župane, da zahtevajo združitev vseh skupnosti/združenj v državi. Namreč občine bodo močne toliko, kolikor tesna bo njihova povezava. In uspešne, ko bodo sposobne skupaj zahtevati to, kar občinam in njihovim prebivalkam in prebivalcem pripada.

Podporo in strinjanje po enotnem in močnem združenju občin so do sedaj izkazali župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, župan Občine Kamnik, Marjan Šarec, župan Občine Hoče-Slivnica, dr. Marko Soršak, župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic in župan Občine Žirovnica, Leopold Pogačar.

Poziv k sprejetju veta na novelo Zakona o omejevanju porabe alkohola 2/2

Državni zbor Republike Slovenije je 24. maja 2017 s 40 glasovi za in 20 proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A), EPA 1829 – VII, ki ga je v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev. Cilj zakona je povečati financiranje športnih organizacij iz lastnih dejavnosti ter s podeljevanjem dovoljenj regulirati omejeno možnost točenja pijač z omejeno vsebnostjo alkohola na vseh javnih prireditvah.

Pri tem bode v oči rešitev po kateri bo možna prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač na vseh javnih prireditvah zgolj, če ima organizator (ali na podlagi pogodbe druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, v kolikor sam organizator ni registriran) javne prireditve dovoljenje. Poleg tega bo organizator za vsako javno prireditev še plačal pristojbino glede na najvišje število udeležencev.

SOS nasprotuje rešitvam, ki še dodatno otežujejo (birokratko, vsebinsko, stroškovno) prireditve v Slovenije, ki si želi biti pomembna turistična destinacija.

Nesprejemljivo je, da velja splošna prepoved prodaje ali ponudbe alkoholnih pijač brez pridobljenega dovoljenja za organizatorje vseh javnih prireditev. Obseg in pestrost javnih prireditev je zelo velika in raznolika (gasilske veselice, državne in lokalne proslave, kulturni dogodki, prireditve v mestnih/vaških jedrih – npr. Vinska Vigred v Beli krajini, Festival Lent, Koprska noč, Ljubljanska vinska pot, itd.). Prav tako so javne prireditve zelo različnega značaja glede potrošnje pijač. Glede na to, da so na primer sejmi javne prireditve z veliko obiska, potrošnja pijač z vsebnostjo alkohola na obiskovalca pa zdaleč ni primerljiva s potrošnjo  na obiskovalca npr. na športni prireditvi ali na koncertu, bo zelo verjetno višina pristojbine, določena sorazmerno z obsegom obiska, povzročila situacijo, da na določenih prireditvah ne bo več možno popiti kozarca vina/piva, ker bo pristojbina preprosto previsoka in ne bo interesa, da bi jo kdorkoli plačal.

Nadalje ugotavljamo, da so na lokacijah, kjer potekajo javne prireditve (mestna/vaška jedra) tudi običajni gostinski lokali. Ti lokali bodo potemtakem v času javne prireditve morali prenehati točiti vino in npr. razložiti nič hudega slutečemu tujemu turistu, da danes žal ni možno ob hrani popiti kozarca vina, čeprav je le ta na ceniku in čeprav je bilo to včeraj možno.

Kljub pozivu SOS naslovljenem na poslanke in poslance Državnega zbora RS, da zakona ne podprejo, je bil ta na seji Državnega zbora RS sprejet. Ob tem, da se z vsebino zakona ne strinja Vlada RS, Komisija Državnega sveta RS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide; Zakonodajno-pravna služba pa je v svojem mnenju poudarila, da je rešitev, po kateri bi bila ponudba in prodaja alkoholnih pijač na javnih prireditvah dovoljena samo organizatorjem teh prireditev in le na podlagi dovoljenja, je z vidika svobode gospodarske pobude, v povezavi z načelom enakosti, omejujoča. Čeprav Ustava posegov vanjo ne izključuje, zakonodajalec pri tem ne sme biti arbitraren. Predlagana ureditev mora biti zato deležna temeljite presoje z vidika nujnosti, primernosti in sorazmernosti ukrepa, glede na cilj, ki ga zasleduje.

SOS je v skladu z navedenim na državne svetnice in svetnike Državnega sveta RS posredovala poziv k sprejetju veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola. Saj lahko spremembe povzročijo izjemne težave in posledice za vse tiste, ki resno in zavzeto oblikujejo kulturno, športno, družabno življenje prebivalk in prebivalcev Slovenije in vedno številnejših turistov, ki te prireditve obiskujejo.

 

Pravno svetovanje za javna naročila, koncesije in javno zasebno partnerstvo 2/3

V okviru Skupnosti občin Slovenije smo pričeli z izvajanjem dodatne storitve za občine: Pravno svetovanje za javna naročila, koncesije in javno zasebno partnerstvo. Na SOS smo si prizadevali ponuditi kvaliteten in pester izbor storitev. Ker se zavedamo, da so potrebe občin različne, vam lahko ponudimo pravno svetovanje na naslednjih področjih: evidenčna naročila, javna naročila, predrevizijski postopek, »In house« naročila, podelitev koncesije, javno zasebna partnerstva in evidentiranja javne službe in tržne dejavnosti.

Več si lahko preberete na TEJ POVEZAVI.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Seznanitev s sklepom Ustavnega sodišča RS in poziv Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 3/1

Skupnost občin Slovenije na prošnjo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v nadaljevanju objavlja sklep Ustavnega sodišča RS U-I-158/15-16 z dne 6.4.2017 izdanega v postopku za oceno ustavnosti 22. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in poziv Sklada. Predlagatelji so zahtevali oceno ustavnosti, ker so menili, da ta določba ne vsebuje določne opredelitve zemljišč, ki naj bi jih zakonodajalec po končanih postopkih denacionalizacije iz sredstev Sklada prenesel nazaj na občine. Ustavno sodišče je zahtevo zavrglo. Celotno besedilo si lahko preberete TUKAJ.

Osnutek Smernic za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini 3/2

Objavljamo Osnutek Smernic za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini, ki jih je pripravila delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo in nevladnih organizacij.

Namen smernic je pripraviti orodje, ki bo občinam pomagalo pri izvajanju procesov vključevanja javnosti v sprejemanje odločitev v občini. Smernice pripravljamo z občinami in za občine, zato vas prosimo, da dokument pregledate in nam sporočite vaše mnenje o tem, kakšnim smernicam menite, da bi morali slediti pri vključevanju javnosti in ali vam bo orodje, ki smo ga pripravili pri tem v pomoč.

Veseli bomo vsake pripombe, pohvale, konstruktivne kritike, pobude in predlagane spremembe. Pripombe zbiramo do 31. maja na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti 3/4

Obveščamo vas, da smo v Skupnosti občin Slovenije prejeli v pregled Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti.

Pravilnik določa minimalne standarde in normative za pogrebno vozilo, primerne prostore za poslovanje s strankami, ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov, hladilni prostor, transportno krsto in ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.

Predlog pravilnika

Obrazložitve

Zaradi nujnosti zadeve vas vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do petka, 2.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlogi gradbene in prostorske zakonodaje v obravnavi na Državnem zboru 3/5

V obravnavi na Državnem zboru RS se nahajajo predlogi s področja prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete mnenje:

 • k predlogu Gradbenega zakona in predlogu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti do četrtka, 15.6.2017 ter
 • k predlogu Zakonu o urejanju prostora do četrtka, 22.6.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si,

da bo SOS prejete pripombe uskladila z še vedno aktualnimi predhodno prejetimi pripombami občin ( pripombe prilagamo tukaj: Stališče SOS do predlogov GZ, ZUreP-2 in ZAID 4 4 2017 , Stališče SOS do predloga GZ (K za občinsko inšpekcijsko službo) in jih posredovala na Državni zbor.

Predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 3/6

V obravnavi na Državnem zboru RS je Predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, cilj predlaganega zakona je zagotavljanje vira prihodkov proračuna Mestne občine Ljubljana, ki bo sorazmeren nalogam in programom, določenim z zakonom o glavnem mestu. Besedilo predloga si lahko preberete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 23.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA SOS

Brezplačna pravna pomoč 4/1

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice prosi za informacijo ali občine nudite svojim občanom brezplačno pravno pomoč in v kakšni obliki.

Občino namreč zanima, ali ostale občine nudijo svojim občanom brezplačno pravno pomoč oziroma kakršnokoli pravno svetovanje, kot pomoč pri uresničevanju pravic posameznika (bodisi tako, da jo nudi na občini zaposlen pravnik, bodisi, da občina zagotovi sredstva oziroma prostore za svetovanje, ki ga izvajajo odvetniki oziroma druge usposobljene fizične ali pravne osebe itd.).

Vljudno naprošamo, da nam vaše informacije posredujete najkasneje do torka, 30.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Vprašalnik (podaljšanje roka)- aktivnosti občin z vidika izvajanja Sistemskih priporočil za izboljšanje sistema NUSZ 4/2

Skupnost občin Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo pristopila k izvedbi posveta na temo NUSZ za leto 2018, vrednotenja nepremičnin in izhodišč za nov davek na nepremičnine, ki bo potekal predvidoma v drugem tednu meseca junija. Občine boste tako prejele aktualne informacije za morebitne letošnje postopke v zvezi z odloki o NUSZ.

Program posveta bo med drugim obsegal tudi analizo izvajanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2016 in odlokov za leto 2017 ter predloge za pripravo in izvedbo odmere NUSZ za leto 2018.

Ker bi v program posveta želeli vključiti tudi informacijo o aktivnostih in pogledu lokalnih skupnosti glede zagotavljanja pravne varnosti pri izvajanju odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na podlagi sistemskih priporočil za izboljšanje sistema NUSZ (Sistemska priporočila), ki so jih dne 16.9.2016, izdali Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo, vas vljudno naprošamo za izpolnitev vprašalnika, ki ga prilagamo na TEJ POVEZAVI. V kolikor povezave ne morete odpreti, prilagamo vprašalnik še v word obliki – tukaj, ter vas naprošamo za posredovanje odgovorov na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Odgovore lahko posredujete do srede, 31.5.2017.

Prejeti odgovori občin bodo služili tudi kot usmeritev za pripravo predloga sistemskih priporočil za izboljšanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018.

 

Zainteresiranost za nakup informacijskega sistema za evidentiranje nepremičnin 4/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki bi želela vzpostaviti evidenco nepremičnin, katera bi nudila podporo poslovnim procesom pri upravljanju in razpolaganju z občinskimi zemljišči. Vzpostavitev takega informacijskega sistema (evidence nepremičnin) bi omogočala pripravo in hrambo pogodb o odkupih ali najemu, upravljanje s sporazumi, sklepi, izjavami, ponudbami, zemljiško knjigo ter pripravo računov na podlagi evidentiranih pogodb. Informacijski sistem bi bil povezan tudi z različnimi zunanjimi sistemi (finančni sistem, dokumentni sistem,…), imel bi podprto grafično pregledovanje premoženja, vgrajena različna poročila in preglede ter omogočeno izvajanje naprednih analiz podatkov. Skratka vse kar Občina potrebuje za učinkovito upravljanje s svojim premoženjem.

Ker je nakup takega informacijskega sistema za eno Občino prevelik zalogaj, občino zanima, ali je še kakšna občina zainteresirana za takšno storitev, saj bi nakup informacijskega sistem bil tako veliko cenejši.

Vaše odgovore prosim posredujte do petka 2. junija na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

7.6. / Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled 5/1

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije vabimo na strokovni posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled«. Posvet bo v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ul. 10, Ljubljana, 7. junija 2017 s pričetkom ob 9. uri.

Na posvetu bodo predstavniki Službe za lokalno samoupravo predstavili najpogostejše napake v temeljnih občinskih predpisih (statut občine, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora), transparentnost in zakonodajna sled (sodelovanje prebivalcev in lobiranje) in obveznosti občin glede vsebin spletnih strani.

Vabilo s programom in prijavnico najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

 

DOGODKI DRUGIH

30.5. - 13.6. / Delavnice: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti 6/1

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na delavnice Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki bodo potekale na naslednjih lokacijah:

 • Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Zagorje ob Savi, Punkt – Laboratorij za kreativne industrije: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Postojna, Mladinski center Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto: 13. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)

Delavnica je namenjena predstavnikom občin, podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, regionalnih razvojnih agencij, regionalnih energetskih agencij, interesnih in strokovnih združenj ter ostalim zainteresiranim za skupnostne projekte v lokalni skupnosti.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Obvezne prijave sprejemajo na prijavnicah.

Več informacij najdete na tej povezavi.

1.6./ Brezplačna delavnica "Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane?" 6/3

Kontaktna točka programa Evropa za državljane v sodelovanju z zunanjo izvajalko, organizira brezplačni delavnici z naslovom »Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane?«.

Delavnica je namenjena tistim predstavnikom upravičenih organizacij (javni organi ali nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe), ki želijo prijaviti svojo projektno idejo na program Evropa za državljane.  Na delavnici boste izvedeli na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijavnica več možnosti za uspeh. Poleg osvojitve osnovnih znanj za uspešno prijavo na razpis bo drugi del delavnice namenjen razvoju vaših projektnih idej ter spoznavanju z razpisno dokumentacijo. Pri prijavi na delavnico navedite vaše dosedanje izkušnje s programom in na kratko opišite kakšna je vaša osnovna projektna ideja.

 • 1.6.2017 delavnica v Novem mestu (Podjetniški inkubator Podbreznik).

Prosta mesta so na delavnici omejena, zato se čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

Več informacij je na voljo v vabilu.

1.6. / 5. Zeleni forum - Zelene države ni brez zelenega turizma 6/4

V okviru Akademije Zelena Slovenija bo potekal tradicionalni, tokrat po vrsti 5. Zeleni forum, ki interdisciplinarno in medsektorsko povezuje ustvarjalce in partnerje trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji. To je lahko eden izmed korakov h kakovostni novi strategiji slovenskega turizma 2017 – 2021.

5. Zeleni forum bo potekal v četrtek, 1. junija 2017, med 9. in 14.30 uro na Gradu Jable, Mengeš.

Vsebinska izhodišča so:

 • Kakšne priložnosti lahko nudi zeleni turizem podjetjem s komplementarnimi dejavnostmi?
 • Kdo bo soustvarjal podobo in ponudbo Slovenije kot zelene trajnostne destinacije, da bo priliv iz turizma dosegel leta 2021 okrog 4 milijarde evrov?
 • Kaj mora storiti turistično gospodarstvo in kaj drugi partnerji, da bo Slovenija zelena destinacija za petzvezdična doživetja?
 • Kako povečati učinkovitost, inovativnost in povezovalno vlogo regionalnih destinacijskih organizacij?
 • Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 potrebuje partnerstva na državni in regionalni ravni
 • Kakšno ponudbo in kakšno storitev lahko pričakuje turist v Sloveniji, izbrani butični zeleni destinaciji?

Program zelenega foruma si lahko pogledate tukaj.

Udeležba na forumu je BREZPLAČNA, potrebna je predhodna prijava. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali na e-naslov info@zelenaslovenija.si. Prijave sprejemajo do vključno ponedeljka, 29. maja 2017. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

6.6. - 7.6. / Konferenca Povezani gradimo skupnost 6/5

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije organizira konferenco Povezani gradimo skupnost , ki jo v sodelovanju z MIZŠ pripravljajo 6. in 7. junija 2017 v Rimskih Termah.

Na konferenci želijo z izobraževalci odraslih, predstavniki ranljivih ciljnih skupin, ministrstvi ter strokovnimi inštitucijami razpravljati o nadaljnjem razvoju izobraževanja, namenjenega socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin brezposelnih, migrantov in priseljencev, mlajših odraslih, starejših ter odraslih s posebnimi potrebami.

Udeležba je brezplačna.

Osnovno informacijo o konferenci najdete tukaj.

9.6. / Posvet z naslovom: Poplave v Sloveniji – kako naprej 6/6

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje v okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja organizira Posvet z naslovom: “Poplave v Sloveniji – kako naprej?”

Udeležba na posvetu je brezplačna.

Program posveta in vabilo  se nahaja tukaj.

PROGRAM (Petek, 9. junij 2017)
09:30–10:00 Prihod udeležencev
10:00–10:10 Uvodni pozdrav in nagovor
Ministrica Irena Majcen (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:10–10:20 Obvladovanje poplavne ogroženosti v Sloveniji – včeraj, danes, jutri
mag. Štravs Luka (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:20–10:40 Vrednotenje koristi protipoplavnih ukrepov
Špela Petelin (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:40–11:00 Portal eVode, vodni kataster in Atlas voda – brezplačen dostop do vseh podatkov s področja upravljanja z vodami
Tomaž Grilj (Ministrstvo za okolje in prostor), Primož Kogovšek (Agencija RS za okolje)
11:00–11:20 Skupni slovensko-hrvaški protipoplavni projekt FRISCO1
Barbara Potočnik, Maja Jelen (Ministrstvo za okolje in prostor)
11:20–11:40 Skupni slovensko-avstrijski protipoplavni projekt goMURra in pomen vzdrževalnih vodnogospodarskih del na porečju Mure
Anton Kustec (Direkcija RS za vode)

11:40–12:00 Razprava z udeleženci

12:00–13:00 Odmor s kavo in prigrizkom

13:00–13:30 Napovedovanje poplav v Sloveniji
dr. Sašo Petan (Agencija RS za okolje)
13:30–14:00 Priprava poplavnih kart v Sloveniji z vidika stroke – smo se kaj naučili?
mag. Rok Fazarinc (IZVO-R d.o.o.)
14:00–14:30 Visokovodni nasipi ob reki Dravi v Dogošah in Dupleku – od ideje do izvedbe v 20 letih
mag. Smiljan Juvan (VGB Maribor d.o.o.)
14:30–15:00 Protipoplavni ukrepi na porečju Savinje
Branko Skutnik (Hidrosvet d.o.o.)
15:00–16:00 Razprava z udeleženci

 

9.6. in 10.6./ Strokovni posvet Komunalijada 2017 6/7

Obveščamo vas, da bo potekalo XXXIII. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada 2017, ki bo letos po štirih letih ponovno v Krškem.

Letos na posvet tudi prvič vabijo vse županje in župane slovenskih občin. V petek 9.6.2017 pripravljajo okroglo mizo, ki bo odlična priložnost, da se župani srečate z vodstvenimi kadri komunalnih podjetjih in se skupaj dotaknete številnih odprtih vprašanj. Teme okrogle mize bodo komunalna infrastruktura in evropska sredstva, krožno gospodarstvo, ter pravica do pitne vode v ustavi.

Vabilo in program.

Udeležbo lahko potrditev do 2. junija 2017 na naslednji kontakt: E: mojca.brinovec@kostak.si, T: 07 48 17 259, M: 031 681 521.

 

9.6. - 10.6. / Predstavitve zmagovalnih projektov glasovanja “EU projekt, moj projekt” 6/8

Postopek glasovanja “EU projekt, moj projekt” je zaključen. V 42 dneh je bilo oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. Izbranih je bilo dvanajst projektov, ki se bodo predstavili na

dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt,

ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed dvanajstih slovenskih statističnih regiji.

Zmagovalne projekte lahko preverite na tej povezavi, izberete vam najbolj všečen in se udeležite predstavitve le tega.

Podrobnosti o programih in dogodkih bodo objavljene na www.eu-skladi.si.

Vsem izbranim projektom iskreno čestitamo!

12.6./ Slovenia Green dan 6/9

Slovenska turistična organizacija in Konzorcij Slovenia Green vas vabita na ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA, ki bo potekal 12. junija v Hotelu City v Mariboru. Dan bo posvečen trajnostnemu turizmu in praznovanju odmevnih mednarodnih nagrad in priznanj, ki jih je v zadnjem času nanizala Slovenija na področju zelenega razvoja v turizmu. Več o programu lahko preberete v vabilu tukaj.

Na Zeleni dan slovenskega turizma posebej toplo vabijo vse predstavnike destinacij in turističnega gospodarstva, ki si prizadevate za trajnostni razvoj.

Brezplačno udeležbo lahko potrdite na naslov rr@slovenia.info do 5. 6. 2017. Prijave sprejemajo do zapolnitve prostih mest.

 

16.6. - 25.6. / Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora 6/10

Objavljamo prejeto napoved online brezplačnega usposabljanja, ki ga organizira Doba fakulteta in bi utegnil zanimati članice SOS. V sodobnem svetu je sodelovanje posameznikov in skupnosti v procesih odločanja običajna stvar, na katero moramo biti pripravljeni. To velja tudi za odnos med lokalnimi skupnostmi in predstavniki občin.

V desetih dneh spoznajte ključne oblike participacije v urejanju prostora in metode vključevanja javnosti

Ljudje danes pričakujejo pojasnila in želijo soodločati o skupnih zadevah. Preden pridemo do skrajne točke – protesta, je iskanje rešitev lažje, še posebej, če poznamo sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora.

Če nismo izbrali prave oblike procesa participacije se nam lahko zgodi, da bo nekaj glasnih posameznikov pustilo vtis, da je cela soseska močno prepričana v določeno rešitev, četudi je večina rešitvi pravzaprav naklonjena.

Udeleženci boste po končanem modulu

1. Razumeli, v katerih primerih je skupnost smiselno povabiti k sodelovanju in v katerih ne.
2. Poznali ključne oblike participacije v urejanju prostora.
3. Poznali najpogostejše metode vključevanja javnosti v urejanje prostora.
4. Poznali bistvena pravila organizacije javne razprave.

Modul poteka v okviru 9. mednarodne virtualne poletne šole in je uvod v nov magistrski program Menedžment pametnih mest, ki ponuja celosten pogled na koncept pametnih mest.

Kdaj
16. junij do 25. junij 2017

Način izvedbe:
samo Online (brez odsotnosti od doma in iz delovnega mesta)

Kotizacija in prijava
Udeležba na modulu je brezplačna, a je število mest omejeno. Prosimo vas, da se na modul prijavite čimprej.

Izvajalec modula
dr. Aidan Cerar je med drugim vodil tudi proces vključevanja javnosti v oblikovanju celostnih prometnih strategij večih slovenskih občin. Sedaj se ukvarja s številnimi projekti urbanega razvoja in predava na slovenskih in tujih univerzah.

Zagotovite si svojo prosto mesto in se prijavite še danes >

 

 

VLADA RS

136. redna seja 7/1

Predlog Zakona o urejanju prostora

Vlada je določila besedilo predloga Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in ga bo predložila Državnemu zboru v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Zakon razveljavlja in nadomešča Zakon o prostorskem načrtovanju, sedaj veljavni Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev v prostor in združuje vsebino urejanja teh zakonov na enem mestu v krovnem zakonu. Urejanje prostora tako obsega državna pravila urejanja prostora, udeležence pri urejanju prostora, prostorsko načrtovanje na državni in občinski ravni, zemljiško politiko, instrumente spremljanja stanja v prostoru ter zagotavljanje s tem povezanih informacijskih storitev. (Vir: Vlada RS, ab)

Pomorski zakonik

Vlada je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku.

Spremembe in dopolnitve zakonika so potrebne zaradi določitve pravnih podlag za izdajo podzakonskih aktov. S temi spremembami Pomorskega zakonika se spreminjajo tudi določbe Zakona o plovbi po celinskih vodah. Tako ni več potreben vpis športnih veslaških čolnov in manjših čolnov z nizkim motornim pogonom, ki se uporabljajo v gospodarske namene, na primer supov. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije je podlaga za sodelovanje državnih organov in organov Mestne občine Ljubljana pri izpolnjevanju nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta države, in pri izpolnjevanju pogojev za delovanje državnih organov in organizacij ter predstavništev. Cilj predlaganega zakona je zagotavljanje vira prihodkov proračuna Mestne občine Ljubljana, ki bo sorazmeren nalogam in programom, določenim z zakonom o glavnem mestu. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o posegih v okolje

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Spremembe uredbe so bile potrebne zaradi uskladitve z evropsko direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (2011/92/EU). V uredbi so opredeljene vse informacije, ki jih mora nosilec posega v okolje te uredbe predložiti zahtevi za začetek predhodnega postopka. (Vir: Vlada RS, ab)

Kooperativni inteligentni prometni sistemi

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije, da podpira splošne namene in cilje Evropske komisije, ki izhajajo iz sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Sveta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij – Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme  in so mejnik na poti h kooperativni, povezani in avtomatizirani mobilnosti. Slovenija že sedaj aktivno sodeluje pri razvoju kooperativnih inteligentnih transportnih sistemov in si od tega obeta gospodarske in družbene koristi. (Vir: Vlada RS, ab)

***

Vlada je na seji tudi:

 • sprejela odgovor glede pristojnosti za izvajanje nadzora nad 10.a členom Zakona o zdravniški službi,
 • mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači,
 • potrdila Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P9: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije,
 • sprejela Uredbo o izvajanju šolske sheme,
 • mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (predlog spremembe tretjega odstavka 67. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) tako, da se v tretjem odstavku doda med »psihologi, pedagogi« še »biopsihologi«),
 • se seznanila z Akcijskim načrtom izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih informacij,
 • se seznanila z informacijo o delovanju Mednarodnega centra za promocijo podjetij (ICPE), sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi s kmetijsko politiko v RS, sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS) za leto 2016 Stanovanjskega sklada RS,
 • sprejela odgovor na uradni opomin EK glede zmanjšanja nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in
 • sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem zadnje novele Zakona o občinskem redarstvu. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 8/2

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 8/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadransko-jonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 8/5

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.6.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Odprt drugi razpis programa Interreg Podonavje 8/6

Obveščamo vas, da je do roka 6. junij 2017, uradno odprt drugi razpis programa Interreg Podonavje, namenjen javnim in zasebnim ustanovam ter mednarodnim organizacijam na območju 14 sodelujočih držav. Podrobnosti najdete na programski spletni strani : http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/571.

Prav tako je v Ljubljani 16. februarja 2017 potekal info dan na temo tega razpisa – predstavitve so objavljene na: http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/predstavitve-iz-dogodkov

Brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri 8/7

Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC želijo v letu 2017 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih projektov, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. Mentoriranje je namenjeno zainteresiranim akterjem za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in bo potekalo od julija do novembra 2017.

Zato vas v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabijo k prijavi za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

Mentoriranje bo na izbrani projektni ideji prijavitelja in bo usmerjeno v analizo zatečenega stanja, seznanitev mentorirancev s ključnimi načeli izvajanja skupnostnih projektov, pomoč pri identifikaciji potencialov in ovir za njihovo realizacijo ter identifikaciji in vključevanju deležnikov. Zastavljeno bo projektno vodenje in identificirani konkretni (tudi pravni) koraki ter finančni viri za realizacijo ideje prijavitelja.

Vse informacije so na voljo na spletni strani in v predstavitvi s prijavnico.

Rok za oddajo prijav je 23. junij 2016, več informacij pa dobite pri Senki Šifkovič Vrbica, 01 521 18 88, senka.sifkovic.vrbica@pic.si.

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 8/8

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 8/9

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Interreg za območje alp 8/10

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

Prioriteta 1: Inovativna družba
– Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
– Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
– Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
– Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor

– Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
– Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
– Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 8/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 8/12

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 8/13

 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Pregled izdatkov s področja kulture in civilne družbe 9/1

Vlada RS je 9. 6. 2016 ustanovila delovno skupino za pripravo pregleda izdatkov sektorja država na področju kulture. Naloge skupine so bile priprava analize stanja izdatkov v Sloveniji, mednarodna primerjalna analiza, analize učinkov oziroma rezultatov dosedanjih ukrepov, projektov, programov po posameznih področjih, določitev prioritetnih ukrepov in programov ter projektov, oblikovanje nabora možnih rešitev s finančnimi posledicami in učinki ter zahtevanimi spremembami zakonodaje, ki bodo vodile k zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

Osnovni namen pregleda izdatkov je bil identifikacija predlogov ukrepov, ki so bili izbrani na podlagi narejene analize in primerjave izdatkov. Dokument zajema izdatke s področja kulture in civilne družbe državnega proračuna in proračunov občin ter RTV-ja. Časovna vrsta za pripravo mednarodne primerjave je obdobje med leti 2008 in 2015, oziroma glede na razpoložljivost podatkov. Osnova za pripravo mednarodne primerjave javnih izdatkov je klasifikacija COFOG. Poleg članov delovne skupine, ki so predstavniki vladnih resorjev in Urada za makroekonomske analize in razvoj, sta v skupini kot tehnična pomoč sodelovala tudi strokovnjaka Evropske komisije iz Službe za podporo strukturnim reformam.

Vlada RS se je 11. 5. 2017 seznanila s Poročilom, ki ga najdete tukaj.

 

Pregled ponudbe izobraževanja odraslih Kam po znanje 2017/2018 9/3

Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport pripravlja spletni Pregled ponudbe izobraževanja odraslih Kam po znanje 2017/2018 (https://pregled.acs.si). Informacije, objavljene na spletni strani Kam po znanje, bodo v pomoč vsem, ki iščejo podatke o ustanovah, ki izobražujejo odrasle, podatke o programih formalnega in neformalnega izobraževanja, ali druge informacije o možnostih izobraževanja in učenja odraslih. K objavi v spletni Pregled ponudbe izobraževanja odraslih Kam po znanje vabijo izvajalce izobraževanja odraslih, ki boste v šolskem letu 2017/2018 izvajali izobraževalne programe s področja formalnega in neformalnega izobraževanja.

Informacije o možnosti brezplačne objave izobraževalne ponudbe na spletni strani Kam po znanje so dostopne na spletnem naslovu https://pregled.acs.si/index.php/prijava-za-izvajalce.

Vpis podatkov bo možen do konca junija, ažuriranje podatkov pa celo šolsko leto.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo lahko dobite na elektronskem naslovu erika.brenk@acs.si; info@acs.si ali na telefonskih številkah 01/ 58 42 570, 01/ 58 42 560.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.