V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ŠKOFLJICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Odprta pogajanja za financiranje občin v letih 2017 in 2018 1/1

Obveščamo vas, da so se 25.8.2016 pričela pogajanja o financiranju občin v letih 2017 in 2018. Udeleženci sestanka so obravnavali poročilo o učinkih ukrepov, ki so bili izvedeni za znižanje stroškov občin, predstavljeni so bili makroekonomski okviri za leti 2017 in 2018, predlog višine povprečnine za leti 2017 in 2018 s strani Ministrstva za finance ter druga področja, ki bi se naj urejala v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018.

Ministrstvo za finance je predstavnikom  občin, med temi za Skupnost občin Slovenije člani Glavnega odbora SOS dr. Ivan Žagar, Bojan Kontič, Marjan Kardinar, dr. Andrej Fištravec in generalna sekretarka, Jasmina Vidmar, predstavilo izhodišča vladne strani za financiranje lokalnih skupnosti v letih 2017 in 2018. Ministrstvo za finance bi v prihodnjem letu namenilo 524 € povprečnine na prebivalca občine, v letu 2018 pa 530 € na prebivalca, s čemer bi občine morale zagotoviti kritje vseh obveznih nalog občin. Izračuni Ministrstva za finance za leto 2016 kažejo, da bi višina povprečnine v tekočem letu morala znašati 652,60 €, medtem ko izplačilo občinam za tem zneskom sedaj zaostaja za dobrih 130 evrov.

Prisotni predstavniki občin so povedali, da je predlagana višina nesprejemljiva ter, da je nujno potrebno zvišanje tega zneska za obe leti, saj občine s predlagano višino povprečnine na prebivalca ne bodo uspele opraviti vseh svojih nalog in da je v situaciji, ko se vsaj nekoliko izboljšuje ekonomska slika države, nujno potrebno višino povprečnine popraviti tako, da bo omogočala izvajanje vseh tistih nalog, ki jih morajo občine zagotoviti v dobro svojih občank in občanov. Državna sekretarka mag. Vraničar Erman je povedala, da bo Ministrstvo za finance preverilo možnosti zvišanja zneskov povprečnine, tako za leto 2017 kakor tudi za leto 2018, kjer je bil predlagan znesek 536 evrov.

Predstavnik Glavnega odbora SOS, Bojan Kontič, je ponovno opozoril na nujnost črtanja člena Zakona o izvrševanju proračunov RS, ki določa, da se občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, sredstva izplačajo samo do višine primerne porabe, vendar je vladna pogajalska stran to možnost zavrnila.

V povezavi s sofinanciranjem investicij je Ministrstvo za finance predlagalo ohranitev nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 2018 na dosedanji ravni, to je 2%, med tem ko bi občine imele v obeh letih možnost prejeti povraten investicijski transfer v višini 3% primerne porabe. Sistem povratnih in nepovratnih sredstev bi torej ostal v veljavi.

Vodja službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo, dr. Roman Lavtar je predstavil stanje na projektu zniževanja stroškov lokalnim skupnostim skozi spremembe zakonodaje. Povedal je, da so ministrstva skupaj s skupnostmi občin obravnavali 31 sprememb predpisov, od tega je bilo 20 realiziranih. Prisotni predstavniki občin so sicer pozdravili izvajanje projekta, vendar pa konkretnih finančnih učinkov v lokalnih skupnostih  niso zaznali, tudi zato, ker državna raven ni pristala na posege v večje sistemske spremembe, ki bi edini lahko prinesli konkretna znižanja stroškov. Župan MO Ljubljana, Zoran Jankovič, je v tem kontekstu predstavil povišanja v okviru raznih proračunskih postavk, predvsem na področju sociale in predšolske vzgoje ter opozoril, da bo potrebno način financiranja občin spremeniti, saj občine svojih nalog več ne zmorejo. Dr. Andrej Fištravec je izpostavil, da se s podobnimi težavami sooča MO Maribor. Tudi dr. Ivan Žagar je opozoril na težave, ki jih imajo občine na vedno večje finančne obremenitve na področju socialnega varstva. Še posebej je opozoril na problem, da se številni stroški občinam višajo na osnovi pravilnikov ministrstev. Navkljub vsemu so se prisotni strinjali, da je projekt sprememb zakonodaje dober in da je potrebno nadaljevati z njegovim izvajanjem.

Pogajalci so obravnavali tudi Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Mag. Mateja Vraničar Erman je povedala, da sicer spremembe Pravilnika v situaciji, ko povprečnina ne sledi določilom zakona in podzakonskih aktov ni najpomembnejša, vendar pa si na ministrstvu želijo, da bi pravilnik odražal realno stanje pri izračunih višine povprečnine. Zato je bilo dogovorjeno, da se bo ustanovilo posebno ožjo delovno skupino predstavnikov ministrstva in občin, ki se bo posvetila delu na spremembi pravilnika.

Ministrstvo za finance je predlagalo tudi spremembo formule o delitvi sredstev primerne porabe med občine tako, da se da večji poudarek številu najmlajših in najstarejših prebivalcev. Predstavniki občin so poudarili, da predlagana sprememba ne prinaša želenega učinka, to je več sredstev za mlade do 6 let in starejše od 65 let, zato je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance do prihodnjega srečanja, ki bo potekalo predvidoma v prvem ali drugem tednu septembra, pripravilo izračune na osnovi predlagane spremembe formule.

Z amandmaji vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS postal problematičen? 1/2

Državni zbor je na 21. redni seji 12.7.2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom zakona sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode, ter po predlaganih amandmajih zavzel stališče, da se predlagana dopolnitev 70. člena Ustave RS dopolni z novim 70.a členom, in sicer v smeri:

  • Da ima vsakdo pravico do varne pitne vode
  • Da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države
  • Da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago
  • Da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko neprofitne javne službe, tako da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.

Poslanke in poslanci so zahtevali tudi, da se pri pripravi predloga ustavnega zakona naj nameni posebno skrb oblikovanju jasne pravne ureditve na ravni zakonskega urejanja, ki bo skladno z določbami 70.a člena v prihodnje preprečevala podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Nadalje so zahtevali, da se v izvedbenem delu zaveže zakonodajalca, da uredi vprašanje že podeljenih koncesij za oskrbo s pitno vodo na način, ki bo do prehoda na neposredno oskrbo prebivalstva s pitno vodo in vodo za oskrbo gospodinjstev preko neprofitne javne službe skladno s cilji in nameni novega 70.a člena zagotavljal prednostno in trajnostno izkoriščanje naravnih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Zakonodajalca se naj zaveže tudi,  da uredi vprašanje že podeljenih koncesij za proizvodnjo pijač, in sicer tako, da se tudi v teh primerih v prehodnem obdobju zagotovi prednostno in trajnostno izkoriščanje naravnih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Celotno gradivo s seje najdete tukaj.

V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo po dodanih amandmajih zaznali izjemno problematičnost predlaganih usmeritev, zato smo vsem občinam članicam in komisiji za gospodarske javne službe posredovali dopis, v katerem smo izpostavili nekatere dileme ter občine zaprosili za posredovanje stališč in mnenj do petka, 2.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Sestanek delovnih teles SOS, ZOS in ZMOS glede sistemskih priporočil za ureditev sistema NUSZ 1/3

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so v sredo, 24.8.2016, organizirala skupno sejo delovnih skupin, komisij in odborov SOS, ZOS in ZMOS z namenom oblikovanja skupnega stališča v zvezi s predlogi sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Seje se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za finance, Jože Novak.

Jože Novak je uvodoma povedal, da je namen sistemskih priporočil ureditev sistema za NUSZ za leti 2017 in 2018. Povedal, je da je namen priporočil odprava anomalij ter pravno spornih situacij predvsem glede Odlokov o odmeri NUSZ.

Glede na to, da imajo občine čas za spremembe Odlokov do konca leta 2016 za odmero v letu 2017, so predstavniki občin opozorili na nujnost urgentnega odziva ministrstva pri pripravi priporočil, da bodo občine lahko ukrepale pravočasno.

Občine so posebej izpostavile, da je potrebno urediti dejstvo, da občine v postopkih pred sodišči v zvezi z odločbami o odmeri NUSZ niso stranke v postopkih in so odvisne od ravnanja finančne uprave RS, prav tako pa je občinam potrebno zagotoviti dostop do podatkov o neplačnikih NUSZ. Opozorili so na problematiko neberljivosti oziroma nejasnosti odločb, saj stranke ne morejo razbrati podatkov ter slabo programsko opremo FURS-a in nujnost posodobitve. Prav tako so se strinjali, da ne podpirajo nekritičnega prevzemanja podatkov iz registra nepremičnin (REN), saj niso popolni, prihaja do odstopanj, nekatere občine pa imajo tudi bolj ažurne podatke kot so v REN.

Glede (ne)sorazmernosti NUSZ so povedali, da občine z razlogom različno določajo NUSZ, saj poznajo lokalno okolje, občine pa so po Sloveniji tudi sicer zelo različne. Posebej so poudarili, da NUSZ ne smemo enačiti z davkom na nepremičnine, saj gre za dve povsem različni zadevi, pri NUSZju gre za specifiko, davek na nepremičnine pa bi moral biti “nevtralen”.

Glede predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki bo v obravnavi do 30.9.2016, je bilo napovedano, da bo v sredo, 14.9.2016, izveden tudi posvet za predstavitev predloga zakona, sprejem zakona pa napovedujejo okoli novega leta.

Prav tako je predstavnik ministrstva povedal, da bi naj bil osnutek Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) pripravljen že letos ter poslan občinam pred obravnavo na Vladi.

V sredo 31.8.2016 bo potekal tudi usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor s predstavniki vseh treh združenj, MOP, MF, MJU in GURS, na katerem bo tudi predstavljeno na sestanku usklajeno skupno stališče združenj.

Sestanek na MNZ glede Zakona o organiziranosti in delu v policiji 1/4

V ponedeljek 22. avgusta je v prostorih MNZ potekal usklajevalni sestanek glede osnutka Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Sestanek je bil namenjen usklajevanju 29. člena predloga zakona (spremembi 86. člena obstoječega zakona),  v katerem so navedeni privilegiji družinskih članov umrlih policistov pri opravljanju svojega dela.

Na sestanku je predstavnica Skupnosti občin Slovenije izpostavili potrebo po enotni ureditvi privilegijev vseh družinskih članov, ki so izgubili starša pri opravljanju dela (gasilci, prostovoljni gasilci, vojaki…), ne pa samo policistov. MNZ se je strinjal, da bi se ti privilegiji morali sistemsko urediti, ker pa se tragične smrti policistov že dogajajo, ne morejo čakati na sistemsko rešitev in bodo to vprašanje rešili v navedenem zakonu. So pa obljubili podporo pri sistemski rešitvi tega vprašanja.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se predlagana peta alineja 29. člena predloga (86. člen obstoječega zakona) dopolni tako, da bo jasno navedeno, da bodo stroški vrtca kriti s strani MNZ in ne iz občinskih proračunov. Občine bodo tako morale le zagotoviti prednostni vpis v vrtec otrokom staršev, ki so umrli pri opravljanju policijskega dela.

 

Ali bodo občinski redarji nadzirali prepoved kajenja? 1/5

Ministrstvo za zdravje je povabilo Skupnost občin Slovenije na sestanek, na katerem so nam predstavili predlog, da bi nadzor nad protikadilskim zakonom podelili tudi občinskim redarjem. Občinski redarji bi tako nadzirali prepoved kajenja na funkcionalnh zemljiščih pred zdravstvenimi ustanovami in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, torej pred zdravstvenimi domovi in šolami (predvsem pred srednjimi šolami in fakultetami).

Na MZ so se obrnili na občinske redarje, saj so prisotni na terenu, razlog pa je tudi njihova uniformiranost in prepoznavnost. Na MZ so prepričani, da v kolikor se bo redar pojavil pred šolo/zdravstvenim domom, se bo upoštevala prepoved kajenja. Prav tako pa je razlog za prenos pooblastila ta, da je državnih zdravstvenih inšpektorjev premalo in ustreznega nadzora ne morejo vršiti.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so na sestanku izpostavili, da obseg dela občinskih redarjev predpisuje 3. člen Zakona o občinskem redarstvu, ki po našem prepričanju ne omogoča predlaganega nadzora. Prav tako smo izpostavili, da gre za prenos nalog na občine, kar bi se moralo upoštevati pri povprečnini, saj prenos nalog brez ustreznih finančnih virov ni v skladu z ustavo. Na sestanku smo posebej izpostavili da pobrana globa ni plačilo za delo občinskih redarjev, saj ni namen občinskih redarjev pobiranje glob, temveč ureditev stanja na terenu. Izpostavili smo tudi potrebo, da se nadzor podeli tudi policiji.

Prav tako smo izpostavili problematiko nadziranja kajenja na funkcionalnih zemljiščih. Občinski redarji ne morejo preverjati do kam sega funkcionalno zemljišče, oziroma ali je v javni ali zasebni lasti. To je delo inšpektorjev. Prav tako smo izpostavili težavo z nadzorom pred srednjimi šolami, kjer gre za mladoletne osebe in kjer se ob kršitvi napiše obdolžilni predlog (lahko ga napišejo samo inšpektorji).

Na koncu smo še izpostavili dejstvo, da se v zadnjem času naloge vseh državnih inšpektorjev prenašajo na občine, kar je nesprejemljivo.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Odpoved pravici do sodnega varstva, ZUVza 2/1

Ministrstvo za javno upravo je na zaprosilo Ministrstva za pravosodje podalo mnenje o odpovedi pravici do pravnega sredstva v postopkih po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti in Zakonu o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah.

Celotno pojasnilo si lahko preberete tukaj.

Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, ustrezen delež finančnih virov sofinanciranje programov, način njihovega sofinanciranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov.

Besedilo predloga pravilnika najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za podajo vaših stališč in pripomb najkasneje do torka, 30.8.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je pripravljen na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja. Pravilnik za monitoring stanja tal določa obseg, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev tal, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal in obliko poročanja o podatkih ter rezultatih monitoringa stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja stanje tal. Določa tudi pogoje za izvajalce monitoringa stanja tal. Določa tudi obseg vzorčenja tal in meritev ter analiz tal oziroma namenske raziskave tal in način ter obliko poročanja o podatkih in izsledkih namenske raziskave tal. Določa tudi, da se ga prav tako uporablja za podrobnejši ali posebni monitoring staja tal, ki ga lahko zagotavlja občina neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam posredujete vaša mnenja in stališča do torka, 30.8.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 2/4

Obveščamo vas, da je ministrstvo za okolje in prostor objavilo Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.

Spreminjajo se določbe od prvega do vključno 15. člena. Med drugim predlog spreminja pristojnost nadzora nad določbami v 3. členu (pristojni organ postane inšpektorat), v 4. členu se spreminja dikcija »jamstvo« v »garancija (prav tako v 6. členu) ter določa, da finančno garancijo odobri Inšpektorat. V 9. členu se določa fiksni upravni strošek v višini 250 €. V 11. členu se dodaja jasno ločnico med pisnim in tihim soglasjem. V 13. in 14. členu se poleg konkretne določitve pristojnih organov, določa tudi njihove naloge ter nekatere nove naloge, kot so usklajevanje skupnih akcij nadzora ter priprava načrta inšpekcijskih nadzorov za nadzorne organe v skladu z Uredbo.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam posredujete vaša mnenja, predloge in pripombe na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 31.8.2016.

Osnutek NUV II in program ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo poslalo Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021. Celotno gradivo je objavljeno tukaj.

Prosimo vas, da nam vaša mnenja in pripombe posredujete do petka, 9. septembra 2016, na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si z namenom posredovanja usklajenih pripomb občin članic.

Zakon o elektronskih komunikacijah - javna obravnava 2/7

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034).

Objavljen je na portalu e-demokracija (predlog Zakona) na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (www.mizs.gov.si).

Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski osnutek poda do vključno 31. avgusta 2016 pripravljavcem, zato Skupnost občin Slovenije vabi občine, da morebitne predloge in pripombe pošljejo na info@skupnostobcin.si do petka, 9. septembra 2016, da jih lahko urejene in usklajene posredujemo pripravljavcu.

Več o tem na spletni strani SOS.

Dopolnitve Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda v javni razpravi 2/8

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Dopolnitve se nanašajo na spremembe Zakona o vodah, kjer je bil dodan nov 96.a člen, tako se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči ter obdobje, v katerem se lahko izvajajo izredni ukrepi po naravni nesreči.

Vaše pripombe in dodatne predloge lahko posredujete do četrtka, 22.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

  • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
  • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
  • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju 2/10

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in primeri okoljskih zahtev. Do dokumentov dostopate na sledečih povezavah:

Vljudno naprošamo, da dokumente preučite in nam najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujete vaša stališča (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

DOGODKI SOS

14.9./ NAPOVED tradicionalnega srečanja na MOS 3/1

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da v svoje delovne koledarje vpišete obisk 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od torka do nedelje (13.-18. september 2016). Še posebej vas vabimo na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS, ki ga partnerji pripravljamo v sredo, 14. septembra 2016. Poskrbeli bomo za aktualno razpravo o priložnostih in pasteh Pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities). Natančen program srečanja z informacijami o prijavi na dogodek vam bomo poslali v začetku septembra. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 3/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

25.8./ Posvet na sejmu AGRA »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000« 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu kmetijsko-živilskega sejma AGRA organizira posvet z naslovom »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000«. Poleg predstavnikov MOP-a, bodo sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Zavoda RS za varstvo narave in Javnega zavoda Regijski park Škocjanske jame. Več informacij v vabilu. (posvet je odprt za javnost)

 

 

1.9./ Strokovna delavnica LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki? 4/2

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki je sofinanciran v okviru Finančnega mehanizma EGP (EEA Grants), organizira ponovitev strokovne delavnice z naslovom LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki?

Namen delavnice je predstaviti strokovni javnosti ta nov podatkovni vir – način zajema podatkov za celotno Slovenijo, njegovo točnost in možnost uporabe preko primerov dobrih praks oz. projektov, ki so bili izvedeni v bližnji preteklosti. Potencialnim uporabnikom želijo predstaviti možne načine uporabe in vzbuditi kreativnost za uporabo LIDAR podatkov pri njihovem vsakodnevnem delu.

Vabilo.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeležbo lahko prijavite preko spletne povezave http://www.gurs-egp.si/lidar/ do zapolnitve prostih mest.

6.9./ Posvet glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) 4/3

Ministrstvo za javno upravo in Gospodarska zbornica Slovenije vas vabita na javni posvet v zvezi z obravnavo osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), kjer boste lahko podali svoje mnenje in poglede na osnutek predloga ZEKom-1C, njegove prednosti in morebitne pomanjkljivosti.

Vabilo.
Udeležbo na posvetu lahko potrdite do srede, 31. 8. 2016 na elektronski naslov tina.bizjak-ahacic@gov.si.

 

9.9. in 10.9./ Festival slovenskih LAS 2016 4/4

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival ter poteka v enem od večjih slovenskih mest, tokrat v Kopru. Organizator festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega festivala so LAS Istra, Občina Piran, Mestna občina Koper in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

Dne 9.9.2016 bo potekal strokovni posvet festivala, ki je namenjen regionalnemu mednarodnemu povezovanju LAS in pripravi skupnih projektov, tako bo ta dan potekala tudi mednarodna borza projektov sodelovanja in ogled dobrih praks.

V soboto, 10.9.2016 pa bo potekala predstavitev ponudbe LAS iz Slovenije in tujine na stojnicah ter festival, v sklopu katerega se bodo predstavili razstavljavci iz Slovenije in tujine, deležni boste pestrega kulturnega programa podeželskih krajev Slovenije in tujine in predstavitve biserov naravne.

Prijave so možne do 19. avgusta na info@drustvo-podezelje.si.

Program in prijavnica

14.9./ Nacionalni posvet "Izobraževanje odraslih v moji občini" 4/5

Andragoško društvo Slovenije s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ) in skupnostjo slovenskih občin bo organiziralo nacionalni posvet “Izobraževanje odraslih v moji občini”, ki bo potekal 14.9.2016 v Ljubljani.

Na posvet ste vabljeni  župani in podžupani, osebno pa lahko povabite  k udeležbi sodelavce in predstavnike tistih organizacij iz svoje občine, za katere menite, da bi jih teme posveta zanimale.

Prijave sprejemajo na priloženi prijavnici, do 5. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva RS: spela.mocilnikar@gmail.com.

Vabilo, program in prijavnica.

20.9. / Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine 4/6

Napovedujemo dogodek na temo novosti novele ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja, ki ga za vse slovenske občine organizira Ministrstvo za javno upravo skupaj z Informacijskim pooblaščencem. Dogodek bo v torek, 20. septembra 2016 predvidoma v Ljubljani.

Vabila s programom najdete na tej povezavi.

Na dogodku bo med drugim predstavljen tudi PRIROČNIK ZA ODPIRANJE PODATKOV JAVNEGA SEKTORJA

Priročnik je namenjen zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja – organom javnega sektorja, ki so določeni v ZDIJZ in opravljajo javne naloge ter pri tem vodijo javne evidence in druge zbirke podatkov, ki so povezane z javnimi nalogami. Namen priročnika je s praktičnimi navodili in priporočili zavezancem omogočiti odpiranje podatkov ter uvedbo dobrih praks.

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 4/7

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo. Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Registrirati se je možno do 10. septembra 2016 oziroma do zapolnitve mest, preko spletnega obrazca tukaj.

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 4/8

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

4.10./ Posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 4/9

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Urad za UNESCO in Knjižnica – Kulturni center Lendava vas vabijo na celodnevni regijski strokovni posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 4. oktobra 2016 v Lendavi.

Na posvetu želijo predstaviti pomen in učinke načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/umetniki in lokalnimi skupnostmi, med drugim pa bomo prikazali tudi uspešne primere dobrih kulturno-umetnostnih praks.

Več informacij o regijskem strokovnem posvetu in načinu prijave najdete v vabilu, programu in vsebinskih predstavitvah.

AKTUALNI RAZPISI

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 5/1

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Razpis za pridobitev/ohranitev Certifikata Mladim prijazna občina 5/2

MPO5letObveščamo vas, da je Inštitut za mladinsko politiko, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja, tudi letos objavil poziv za certifikat Mladim prijazna občina, in sicer:

  • Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2016-2020
  • Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina (ta je namenjen izključno občinam, ki so certifikat prejele leta 2012 in se jim v letošnjem letu veljavnost certifikata izteka).

Oba javna poziva z ustrezno razpisno dokumentacijo sta dostopna na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Občine, ki si želijo prejeti naziv Mladim prijazna občina 2016 ̶ 2020, se lahko do 9. septembra prijavijo na javni poziv.

Podeljevanje naziva Mladim prijaznih občin poteka že peto leto zapored in predstavlja priznanje občinam, ki imajo področje mladine zgledno urejeno. Take občine uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, kar pomeni, da so ukrepi občine usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Mladim prijazna občina je nastal v času zaznamovanem z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in njihovim vse kasnejšim osamosvajanjem. Nastal je kot spodbuda lokalnim skupnostim, da mladim pomagajo na poti do odraslosti in hkrati kot priznanje občinam za aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti in sedanjosti za mlade.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s 3 mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi, ki pospešeno izvajajo ukrepe za mlade. Do danes je v Sloveniji 24 mladim prijaznih občin.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 5/3

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Ugodna posojila občinam za investicijske projekte 5/4

4. avgusta 2016 so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada na novinarski konferenci predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov. S temi razpisi Sklad razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016 je že razpisanih 19.200.000 EUR ugodnih posojilnih sredstev za projekte občin, kmetijske in gozdarske projekte, začetne podjetniške projekte in za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter 4.400.000 EUR sredstev za garancije za bančna posojila v dveh statističnih regijah. V Uradnem listu z dne 29.7.2016 pa je Sklad objavil tudi javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na področju lesarstva v višini 5.880.000 EUR. Za občine je na voljo Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Za investicijske projekte občin je razpisanih 8.000.000 EUR ugodnih posojil. Sredstva so namenjena financiranju projektov s področja cestne, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne in športno turistične infrastrukture, za izboljšanje gospodarskega razvoja in za namene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dokumentacijo lahko najdete tukaj. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 5/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 5/6

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 5/7

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Spletno posvetovanje o oblikovanju dnevnega reda Evropske platforme za vključevanje Romov 6/1

29. in 30. novembra 2016 bo potekala Evropska platforma za vključevanje Romov in v procesu njene priprave je Evropska komisija pričela s postopkom posvetovanja, preko katerega želi na odprt in transparenten način oblikovati dnevni red tega dvodnevnega dogodka, v okviru katerega bo potekal odprt dialog med predstavniki romske civilne družbe, nacionalnimi institucijami, institucijami Evropske unije, predstavniki Romov v državah članicah EU ter nacionalnimi kontaktnimi točkami za Rome v posameznih državah članicah. Evropska platforma za vključevanje Romov je bila leta 2015 preoblikovana s ciljem zagotoviti čim bolj vključujoč proces in se je v letu 2015 osredotočila na dve tematiki: sodelovanje med vsemi relevantnimi deležniki in boj proti diskriminaciji in anti-ciganizmu. Več o platformi, ki je potekala leta 2015, je dostopno na tej spletni strani.

V letu 2016 želi Evropska komisija na dnevni red Evropske platforme za vključevanje Romov uvrstiti zgolj tiste teme, ki jih bodo kot skupne identificirali deležniki, vključeni v predhodni posvetovalni proces. Posledično Evropska komisija vabi, da vsi ključni deležniki v procesu vključevanja Romov v družbo, preko spletne strani podajo svoje predloge za teme, ki jih razumejo kot najbolj relevantne za obravnavo v okviru Evropske platforme za vključevanje Romov ob upoštevanju političnih prioritet tako na evropski kot na nacionalni ravni s poudarkom na potrebah Romov na lokalni ravni. Na voljo je izbira med naslednjimi temami: (1) odgovornost vseh deležnikov, vključenih v proces vključevanja Romov (vključno z državami članicami, evropskimi institucijami, lokalnimi oblastmi, civilno družbo in romskimi skupnostmi), (2) boj proti anti-ciganizmu preko opolnomočenja romske mladine, (3) vloga lokalnih akterjev pri spodbujanju uresničevanja ukrepov za vključevanje Romov na terenu, (4) potencial socialnega gospodarstva in podjetništva za Rome, relevantni deležniki pa lahko predlagajo tudi svoje teme. Rok za oddajo predlogov je 9. september 2016.

Odgovornost za izobraževanje odraslih 6/2

V projektu Pomen izobraževanja odraslih so župani na vprašanje, kdo je odgovoren za izobraževanje odraslih na prvo mesto postavili odgovornost posameznika za lastno izobraževanje. Za razvijanje spodbudnega izobraževalnega okolja pa so odgovorni: država za izobraževanje za zviševanje izobrazbene ravni in izobraževanje brezposelnih, delodajalci za izobraževanje za potrebe dela in lokalne skupnosti za neformalno izobraževanje odraslih za razvijanje socialnega in kulturnega kapitala. Župani so bili kritični do vloge države v izobraževanju za zviševanje izobrazbene ravni, med drugim, da sistem ni celovit saj je izobraževanje odraslih edino področje, ki nima sistemsko urejenega financiranja in da je zakonodaja pogosto neživljenjska.

Krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinah 6/3

Sindikat občin Slovenije se je leta 2015 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016. Projekt »Krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinah« so začeli izvajati v letu 2015. V analizo so vključili male, srednje velike in mestne občine ter različne ciljne skupine: strokovno-tehnični uslužbenci, uradniki in vodstveni kader (župani, podžupani, direktorji občinskih/mestnih uprav).

Ugotovili so, da v slovenskih občinah tako med zaposlenimi kot v vodstvenem kadru ni zadostnega zavedanja o psihosocialnih tveganjih na delovnih mestih, prav tako ni podatkov in analiz, ki bi kazale rezultate in dejansko stanje s področja telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinah. Ugotavljajo tudi, da v slovenskih občinah ni dovolj znanja, potrebnega za sistematičen pristop za preprečevanje in obvladovanje dejavnikov psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, v praksi  pa ni rešitev in modelov, ki bi jih občine lahko uvajale v svoja področja poslovanja.

V sklopu projekta trenutno tudi izvajajo pilotni projekt v Občini Apače in Občini Razkrižje.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.