V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE PIRAN, PUCONCI IN ŽETALE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Sreda, 14.10.2015 – Predstavitev in razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev ZSPJS Vabilo in Prijavnica.

PREDSEDSTVO SOS

5. Seja Predsedstva SOS 1/1

P1010424V prostorih občine Ajdovščina je 7.10.2015, potekala seja Predsedstva SOS, kjer so na dnevnem redu obravnavali naslednje točke:

 • Povprečnina za obdobje 2016 in 2017

Podpredsednik SOS Bojan Kontič je zbranim predstavnicam in predstavnikom Predsedstva SOS poročal o zadnjem predlogu vladnih pogajalcev glede višine povprečnine. Vlada RS ponuja, da se v letih 2016 in 2017 občinam izplača povprečnino v višini 522 € na prebivalca, občinam pa v tem obdobju pripadajo prihodki iz dohodnine le v višini primerne porabe. Predlaga se tudi investicijski transfer v višini 5% skupne primerne porabe, pri čemer se 2% razdeli v obliki nepovratnih sredstev, 3% pa v obliki povratnih sredstev iz državnega proračuna, pod ugodnimi pogoji, ta sredstva pa se ne bodo vštevala v dovoljeni obseg zadolževanja občine po Zakonu o financiranju občin in Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Predstavnice in predstavniki Predsedstva SOS so poudarili, da se Vlada RS ne zaveda, da z nenehnim nižanjem višine povprečnine ne povzroča le resnega odstopanja od povprečnine, ki bi v skladu s črko zakona morala znašati že 652,00 €, pač pa predvsem izjemno škodo za prebivalke in prebivalce ter javne storitve, ki bi občankam in občanom naj bile zagotovljene s strani občin. Prav tako so županje in župani poudarili, da se občinam poskuša odvzeti sredstva z očitkom, da financirajo nadstandarde, kot na primer subvencije staršem pri plačilu vrtcev. Po mnenju županj in županov je absurdno, da država očita občinam prav blaženje socialne stiske svojih prebivalk in prebivalcev. Zato je Predsedstvo SOS soglasno sprejelo sklep, da Skupnost občin Slovenije ne bo odstopila od povprečnine v višini 536,00 €. K višini izhodiščnega zneska se mora dodati dvig stroškov iz naslova plač (v skladu z izpogajanimi spremembami) ter upoštevati rast BDP ter znesek višine gospodarske rasti. Odštejejo pa se realizirani prihranki iz naslova zakonodajnih sprememb sprejetih v zadnjem letu dni in ne enostransko ocenjeni prihranki s strani vlade. Le tako se bo lahko ohranjal standard življenja kot ga poznamo. Prav tako je SOS 17.9.2015, zaradi neizpolnjevanja Dogovora o višini povprečnine v letu 2015, zoper državo vložila tožbo.

 • Predlog za spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

P1010410Predstavniki RRA GIZ so na temo sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, seznanil člane predsedstva, da zakonodaja predvideva spremembo 20. člena, ki opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati regionalna razvojna agencija tako, da nobena izmed občin ne sme imeti več kot tretjinski ustanoviteljski delež v agenciji. Predsedstvo SOS je na predlog sprememb podalo negativno mnenje in sprejelo sklep, da mora regionalna razvojna agencija biti v večinski javni lasti in z večinskim deležem občine oziroma občin znotraj javnega deleža, ter naj se črta drugi del, ki določa, da občina ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža.

 • Predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H)

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H), ki ga je Vlada vložila v proceduro v Državni zbor brez predhodnega usklajevanja z občinami. Predlog zakona spreminja 164. člen Zakona o varstvu okolja, ki z navedeno novelo lokalnim skupnostim jemlje prihodek v skupni višini 6 mio. € iz naslova koncesije za rabo vode, na območjih katerih se navedena koncesija izvaja oziroma nanjo vpliva. Predlagatelj navedene novele v gradivu navaja, da se s spremembo 2. odstavka 164. člena Zakona o vodah izloča koncesija za rabo vode iz razloga, ker le to ureja Zakon o vodah. Dejstvo pa je, da Zakon o vodah določa postopek podelitve koncesije, ne določa pa tega komu koncesnina pripada, to določa trenutno veljavni Zakon o varstvu okolja. Predsedstvo SOS je takšnemu posegu ostro nasprotovalo in poudarilo, da lokalne skupnosti letno namenjajo sredstva iz tega naslova za najnujnejše urejanje vodotokov, kar je sicer pristojnost oziroma dolžnost države, vendar svojih nalog ne izvaja dobro. Poleg tega pa občine letno namenijo ogromno sredstev za sanacijo škode na gospodarski javni infrastrukturi, ki jo povzročijo nevzdrževani vodotoki. Sredstva, ki so jih do sedaj lokalne skupnosti namenjale za vzdrževanje vodotokov in odpravljanje posledic visokih voda so predstavljala tudi sredstva pridobljena iz naslova koncesnine za rabo vode. Zato je Predsedstvo SOS sprejelo sklep, da SOS ne bo pristala na predlagane spremembe Zakona o varstvu okolja.

 • Begunska problematika

Predsedstvo SOS je ugotovilo, da po zadnjem begunskem prehodu skozi Slovenijo, občine s strani pristojnih državnih organov niso bile ustrezno informirane o tem kako postopati, temveč so bile prepuščene lastni organizaciji. Predsedstvo je zato izrazilo skrb kako bo ob naslednjem možnem povečanem prehodu beguncev in sprejelo sklep s pobudo ministru po nujnosti informiranja občin o ukrepih, zato da bodo lahko delovale usklajeno. Prav tako so opozorili na nujnost pomoči s strani države in zagotovitve ustreznih kapacitet v bolnicah, zagotavljanju strokovnih delavcev na terenu in na centrih za socialno delo.

 • Naknadno evidentiranje v Komisijo za integracijo romske skupnosti

Predsedstvo SOS je potrdilo imenovanje evidentiranih članov, Janeza Doltarja iz MO Novo mesto in Janeza Selaka iz občine Šentjernej, v Komisijo za integracijo romske skupnosti.

NOVIČKE SOS

Tretje srečanje županj v znamenju trajnostnega turizma 2/1

Po poletnem premoru, intenzivnih pogajanjih o povprečnini in številnih drugih izzivih so se v četrtek, 8. oktobra 2015, v občini Črna na Koroškem že tretjič srečale županje slovenskih občin. Gostiteljica srečanja, županja Romana Lesjak in Skupnost občin Slovenije so tokratno srečanje namenili gospodarstvu in turizmu. Uvodnemu nagovoru organizatorice je sledila predstavitev in razprava o vlogi občin v trajnostnem turizmu, katero je vodila Jana Apih iz zavoda Tovarne trajnostnega turizma – GoodPlace. Županje občin Črna na Koroškem, Dravograd, Grad, Kozje, Ljutomer, Solčava, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trbovlje in Turnišče  so se v drugem delu srečanja sprehodile po območju Črne na Koroškem. Svoje izkušnje in vizije so si izmenjevale med drugim ob ogledu olimpijskega muzeja in obiskom tovarne akumulatorjev TAB d.d..

Optimizacija stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah 2/2

Dne 7.10.2015 je v Laškem potekal delovni posvet na temo optimizacije stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah. Na dogodku so predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavili zdajšnjo ureditev šolskih prevozov, predstavili možne spremembe predpisov. V okviru predstavljenega se je razvila razprava o prednostih in slabostih sedanje in predvidene ureditve med udeleženci in predstavniki ministrstva. Program se je nadaljeval s predstavitvijo predstavnice Ministrstva za infrastrukturo o spremembi predpisov o prevozih v cestnem prometu, ki se pa prav tako nanašajo na prevoze osnovnošolskih otrok.  Na temo aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa je predstavnik slednje med predstavitvijo tudi napovedal, da bodo predvidoma v mesecu novembru tega leta objavljene usklajene smernice za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti in posredovane le te vsem OŠ ter lokalnim skupnostim (SPV-jem in občinskim upravam) ter da je predvidena medresorska uskladitev in dopolnitev področne zakonodaje na področju šolskih poti. Posvet se je zaključil s predstavitvijo primerov v občinah v zvezi s vsebinsko izvedbo razpisa glede prevozov osnovnošolskih otrok.

 

295457_493618633986790_1183757326_n

Posvet na temo posodobitev podatkov NUSZ s podatki iz REN 2/3

V četrtek, 8.10.2015, je Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z REALIS d.o.o. organizirala delovni posvet na temo posodobitev podatkov NUSZ s podatki iz registra nepremičnin (REN).

Namen posveta je bil občinam približati postopek prehoda na zajemanje podatkov iz registra nepremičnin ter preko tega povečati točnost in uporabnost podatkov za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.  Prav tako je Mateja Čremošnik iz občine Zreče predstavila prakso občine pri posodabljanju podatkov, govorila pa je tudi o izzivih s katerimi so se srečali (denacionalizacijski postopki, zavezanci v večstanovanjskih objektih, stare odmere za podjetja,..) in načinih kako so jih reševali, kje so zajemali podatke ipd.  V debato so se vključili tudi udeleženci posveta. Na podlagi razprave je postalo razvidno, da je na področju urejanja podatkov in odmere NUSZ še veliko odprtih vprašanj.

Udeležencem in predavateljem se zahvaljujemo za sodelovanje!

IMG_7740

 

Vodje občinskih redarjev o spremembah ZOR-ed 2/5

V četrtek 8. oktobra se je v prostorih Mestnega redarstva MOL sestala Komisija za občinsko redarsko službo. Na sestanku je bila osrednja tema potreba po spremembi Zakona o občinskem redarstvu. Na sestanku so se prisotni (prisotnih predstavnikov redarstev v več kot  več kot 2/3 občinskih, medobčinskih in mestnih redarstev) strinjali, da je nov zakon potrebno prilagoditi:

 • Organiziranost občinskih redarstev
 • Občinskemu programu varnosti je potrebo vnesti v Zakon o lokalni samoupravi, saj presega ZOR-ed in mu mesto pripada v sistemskem zakonu
 • Urediti je potrebno poglavje o uporabi prisilnih sredstev/fizične sile
 • Urediti je potrebno poglavje pritožb.

Na sestanku je bilo posebej izpostavljeno, da so si redarstva med seboj zelo različna, saj imajo nekatera samo enega redarja, medtem ko jih imajo drugje tudi do 50. Tako bo v novem zakonu potrebno na eni strani zadostiti potrebam največjih redarstev, na drugi pa paziti da najmanjša redarstva ne bodo preobremenjena in bodo lahko strokovno in zakonito opravljala svoje delo. Tako je bilo poudarjeno, da bi v zakonu bilo navedeno, predvsem v poglavju o uporabi fizične sile, da jo (in pod kakšnimi pogoji) občinski redarji lahko uporabijo. Tukaj je tudi razlika s policijo, ki fizično silo mora uporabiti če to zahtevajo okoliščine. Občinski redarji bi tako lahko sami ocenili, ali situacija dopušča in ali se počutijo sposobne uporabiti fizično silo. Prisotni so si bili enotni, da bi se v primeru sprememb zakona, moralo prilagoditi tudi usposabljanje občinskih redarjev, saj je njihova varnost in usposobljenost na prvem mestu.

V nadaljevanju so prisotni obravnavali predlog Zakona o prekrških, ter so se seznanili s stališči Policije. Policija in občinska redarstva imata enaka stališča o nedopustnosti uvedbe tretjinskih plačil globe.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o javnih uslužbencih 3/1

Skupnost občin Slovenije vas je že seznanila v mesecu maju tega leta, da je Ministrstvo za javno upravo pričelo s pripravo prenovljene uslužbenske zakonodaje. Uveljavitev Zakona o javnih uslužbencih sega v leto 2002 in po vseh letih uporabe zakona v praksi, težavah pri njegovem izvajanju, predvsem tudi v kombinaciji z novim plačnim sistemom od leta 2008 dalje, se zato ugotavlja, da je potrebna ponovna proučitev veljavnega sistema javnih uslužbencev ter njegove spremembe oziroma drugačno urejanje.

V skladu z navedenim vas obveščamo, da je MJU danes objavilo predlog Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujte najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C) 3/2

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za pravosodje prejela delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C). V zakonu je predlagana dopolnitev prvega odstavka 10. člena Zakona o sodnih taksah, s katero se med subjekte, ki so po zakonu oproščeni plačila sodnih taks, vključujejo tudi posredni proračunski uporabniki, ki so v 100-odstotni lasti občin.

Predlog zakona zasleduje naslednje cilje:

 • odprava ustavne neskladnosti 11. člena ZST-1;
 • poenotenje načina ugotavljanja materialnega položaja strank in njihovih družinskih članov za namen odločanja o taksnih ugodnostih z načinom ugotavljanja materialnega položaja prosilcev za brezplačno pravno pomoč in za pravice iz javnih sredstev s področja socialnega varstva;
 • strankam prijaznejši način vlaganja predloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks;
 • informatizacija postopka ugotavljanja materialnega položaja strank in njihovih družinskih članov;
 • ustreznejša ureditev postopkov odločanja o taksnih obveznostih in taksnih ugodnostih;
 • uskladitev ZST-1 z relevantnimi procesnimi predpisi;
 • uskladitev višin sodnih taks s stroški posameznih sodnih postopkov oziroma opravil;
 • učinkovitejša izterjava neplačanih sodnih taks;
 • znižanje stroškov občin pri izvajanju njihovih z zakonom določenih nalog;
 • odprava nekaterih pomanjkljivosti ali nejasnosti veljavnega besedila zakona.

Prosimo vas, da nam vaše mnenje in pripombe k predlogu posredujete do petka, 16. oktobra 2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Zakon o pogrebni dejavnosti v medresorski obravnavi 3/3

Na SOS smo prejeli obvestilo službe za stike z javnostjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da so pripravili nov predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPD) in ga posredovali v medresorsko usklajevanje. Odzivi iz javne obravnave v mesecu juniju 2015 so objavljeni na spletni strani ministrstva.
V sporočilu so še zapisali: “S predlogom ZPPD se sistemsko ureja nov pristop pri opravljanju pogrebne in pokopališke dejavnosti. Predlog ZPPD sledi izhodiščem, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter temeljnim načelom zagotavljanja pietete, varovanja zdravja, proste izbire mesta pokopa, kot tudi proste izbire izvajalca pogrebnih storitev, enakopravne obravnave izvajalcev pogrebnih storitev ter načelu učinkovitega nadzora.
Ključni cilji ZPPD so usmerjeni v celovito prenovo sistemske ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki izhaja še iz leta 1984. Zakon tako določa ohranitev 24-urne dežurne službe kot obvezne občinske gospodarske javne službe in ureditev pokopališke dejavnosti kot občinske javne službe. Zakon prepušča druge pogrebne storitve trgu, pri čemer se poenotijo pogoji za njihovo izvajanje in upošteva Direktiva o storitvah na notranjem trgu. Zakon prav tako natančneje ureja nadzor nad skladnostjo predpisov občin ter nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti. Po zaključenem medresorskem usklajevanju bo Vlada RS predvidoma konec oktobra oziroma v začetku novembra 2015 obravnavala predlog ZPPD in ga posredovala v redni postopek v Državni zbor.”

Občine vabimo, da posredujejo predloge in pripombe k predlogu zakona do 22. oktobra 2015 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA: ZPPD-7 10 2015

Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov 3/4

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov.

Poglavitne novosti uredbe so:

– uvaja se agregacijsko pravilo, po katerem se zmogljivosti več ločenih kurilnih naprav seštevajo za namen izračuna skupne nazivne vhodne toplotne moči sežigalnice ali naprave za sosežig, če se odpadni plini teh narav izpuščajo skozi skupen odvodnik. Glede na skupno nazivno vhodno toplotno moč se določijo mejne vrednosti emisij, pri čemer so običajno pri višjih močeh bolj stroge emisijske zahteve. Pri tem se kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 15 MW ne upoštevajo v skupno vsoto;

– program preverjanja istovetnosti odpadkov se ne določi več v okoljevarstvenem dovoljenju. Program je t.i. živ dokument, ki je lahko predmet sprememb zaradi novih tehnoloških spoznanj in obratovalnih izkušenj. Zaradi morebitne spremembe programa bi bilo v takem primeru potrebna vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Program preverjanja istovetnosti odpadkov mora izdelati pooblaščenec za izdelavo cene odpadka. Programi preverjanja istovetnosti odpadkov, ki so v uporabi skladno s trenutno zakonodajo, se lahko v obstoječi obliki uporabljajo do izteka okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno sežigalnico odpadkov in napravo za sosežig odpadkov;

– zagotavljanje ocene primernosti nevarnih odpadkov za sežig ali sosežig je v domeni upravljavca sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov. Oceno primernosti nevarnih odpadkov sedaj zagotavlja imetnik nevarnega odpadka, pri čemer mora poznati tehnologijo sežigalnice ali sosežigalnice ter vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, da lahko oceni, ali je njegov nevarni odpadek primeren za obdelavo v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov. Čeprav je zagotavljanje ocene primernosti nevarnih odpadkov v domeni upravljavca, pa lahko seveda izdela oceno tudi imetnik odpadkov, kar je predmet medsebojnega dogovora in poslovanja. Uredba namreč ne določa, kdo mora izdelati oceno primernosti nevarnih odpadkov;

– določata se standarda za merjenje celotnega organskega ogljika v žlindri in pepelu ter žarilne izgube pri sežigu.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.10.2015.

POVPRAŠEVANJA SOS

Odprto povpraševanje - Varstvo starejših delavcev v vrtcih 4/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po zbiru podatkov oz. informacij ostalih občin v zvezi z dodatnimi zaposlitvami v vrtcih zaradi 62. člena KPVIZ (varstvo starejših delavcev), ki določa, da vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, varuhu, učitelju in predavatelju višje šole s 35 leti delovne dobe oziroma s 30 leti delovne dobe za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za ženske, se učna obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri.

Občino zanima, ali imate ta dodatni delež upoštevan v sistemizaciji in tudi dejansko dodatno zaposlene ljudi v tem deležu?

Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 15. oktobra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

14.10. / Predstavitev in razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev ZSPJS 5/1

Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirata predstavitev in razpravo o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, z namenom seznanitve občin z novostmi, ki so predvidene v besedilu predlaganih členov sprememb in dopolnitev ZSPJS, razrešitev odprtih vprašanj in seznanitev pripravljavca predpisa s stališči in predlogi s strani udeležencev predstavitve.

Dogodek bo potekal v sredo, 14. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri, v Rdeči dvorani ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO.

Udeležba je brezplačna, prijave do 12.10.15 (s priloženo prijavnico) so obvezne na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

21.10. / Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre 5/2

V Skupnosti občin Slovenije zaradi izjemno pozitivnega odziva udeleženk in udeležencev dogodka meseca maja 2015 ponavljamo seminar s praktično delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag. Martin Lisec.  Posvet z delavnico bo potekal 21.10.2015, od 09.30 do 13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.

Na seminarju bomo z vodilnimi kadri v lokalnih skupnostih ozavestili stopnjo konfliktnosti in se seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo.

Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o:

 • konfliktu,
 • poslušanju,
 • ohranjanju vizije celote,
 • stališčih in interesih,
 • zastavljanju pravih vprašanj.

 Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodjem občinskih oddelkov in javnih zavodov ter drugim zainteresiranim zaposlenim na vodstvenih delovnih mestih v lokalnih skupnostih.

Vabilo z okvirnim programom

Prijavnica

Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 16.10.2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

18.11. / Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” 5/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov.

Posvet bo potekal v sredo, 18. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Cassiopea (I. nadstropje), Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 16. novembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

Oktober - mesec prostora 6/1

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

12.-14.10. / 5. DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2015 - Čas za RE-invencijo! 6/2

Slovenski turizem je pred številnimi novimi izzivi. Pred nami je proces prevetritve strateških usmeritev, nadaljujejo se procesi lastninskega prestrukturiranja, izkušnje destinacijskega povezovanja so pokazale na probleme organiziranosti, tako na ravni regij kot destinacij, ponovno je ustanovljena samostojna Slovenska turistična organizacija. Ob tem se spreminjajo poslovni modeli, trg, vrednote in potrošniki, v porastu so produkti, ki temeljijo na »ekonomiji deljenja«. To je čas, ko ni dovolj, da se le odzivamo, prilagajamo, kopiramo. Je čas, ko se je potrebno ustaviti in »pritisniti RESET gumb«. Razmisliti, kako naprej, pogledati na stvari z druge perspektive, se inspirirati, inovirati. Je čas za RE-invencijo!

Na 5. Dnevih slovenskega turizma smo si zadali, da naredimo prav to. Da skupaj pogledamo na aktualne izzive slovenskega turizma, z druge perspektive – z govorniki, ki nas bodo poskušali navdihniti in popeljati izza okvirov.

Dne 12.10.2015 bo na sporedu Plenarni del z osrednjo govornico Nadyo Zhexembayevo, mednarodno priznano govornico in avtorico prav na področju re-inventiranja, ki mu bo sledila okrogla miza »Čas za RE-invencijo«.

Temu bo sledil večerni dogodek s podelitvijo osrednjih nagrad slovenskega turizma in obeležjem 20-letnice delovanja Slovenske turistične organizacije. Kako in kje naj zaenkrat ostane skrivnost.

Naslednji dan 13.10.2015 bo na sporedu 18. Slovenski turistični forum, ki bo logično sledil temi re-invencije. Tokrat na treh ključnih tematikah: branding oziroma komuniciranje, destinacijski management in produkti.

 Ste pripravljeni na RE-invencijo? Prijavite se preko spletne prijavnice, spremljajte novosti o programu na www.slovenia.info/dst ter se nam pridružite in sodelujte v re-inovaciji slovenskega turizma.

Vabljeni in nasvidenje v Novi Gorici!

14.10. in 4.11./ Brezplačni izobraževanji o davčnih blagajnah 6/3

Finančna uprava RS bo do konca leta nekajkrat pripravila brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance. Nekaj terminov je že zasedenih, še vedno pa se lahko prijavite na izobraževanji, ki bosta potekali v naslednjih terminih:

 • v Ljubljani:
  • sreda, 14. 10. 2015, Kolosej (BTC Ljubljana), Šmartinska c. 152, dvorana 6.
 • v Mariboru:
  • sreda, 4. 11. 2015, Finančni urad Maribor, Titova c. 10, predavalnica v 5. nadstropju.

Izobraževanje bo trajalo od 9. do 14. ure.

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca na posameznega zavezanca). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

 

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 6/4

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

14.10. / Management prostora in trajnostni razvoj mest 6/5

V okviru Meseca prostora 2015 Zavod Metro SR in Mednarodna fakulteta za družboslovne in poslovne študije v sodelovanju s partnerji organizira na temo Management prostora in trajnostni razvoj mest strokovni posvet.

Management prostora združuje znanja tako s področja družboslovja, s poudarkom na tehnikah manageriranja, kot s področja tehničnih ved s poudarkom na urejanju prostora in okolja. Na področju prostorskega načrtovanja vključuje različne pristope načrtovanj v prostoru in sicer iz prostorskega, arhitekturnega, okoljskega, ekonomskega in sociološkega vidika. Osredotoča se na berljivost obstoječega stanja, zaznavanja interakcij med posameznimi strukturami, njihovih kvalitet in tudi anomalij. Hkrati zajema širši družbeni vidik in procese, ki spremljajo urbanistično načrtovanje od začetnih idej, priprave strokovnih podlag ter na koncu do pravno veljavnih prostorskih aktov. Na področju družboslovja pa se osredotoča na različne tehnike manageriranja prostora.

Posvet bo potekal v sredo, 14. oktobra 2015 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Mednarodne fakultete za družboslovne in poslovne študije, Mariborska cesta 7, Celje. Vabilo s programom si lahko preberete TUKAJ.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Vašo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov info@metro-sr.org ali preko spletnega obrazca.

Vljudno vabljeni!

 

15.10. / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative 6/6

V organizaciji pisarne Konvencije županov in pisarne iniciative župani ukrepajo se bodo v četrtek, 15. oktobra 2015, v Bruslju sestali predstavniki mest, ki se zavzemajo za večjo energetsko učinkovitost in prilagajanje klimatskim spremembam. Z vzpostavitvijo nove Konvencije županov se želi slediti še bolj ambicioznemu cilju in za 40 % zmanjšati CO2 emisije do 2030. Osnovali bodo stebre za lažje prilagajanje in integracijo zavezi ter razširili svoje delovanje oziroma možnost sodelovanja na lokalne skupnosti širom sveta.

Število mest je omejeno, zato se je potrebno registrirati, kar opravite na spletni strani Konvencije županov.

Konvencija županov je evropska pobuda, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k doseganju in preseganju cilja, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije CO2 za 20%. EU se je pred kratkim zavezala, da bo nov cilj zmanjšanje emisij CO2 za 40% do leta 2030. Podpisnik konvencije se zaveže k rednemu oddajanju poročil o izvajanju svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Po uradnih podatkih je 5879 podpisnikov, od tega 31 iz Slovenije.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 6/7

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21. 10 / Posvet Za zeleno Slovenijo 6/8

Ljubljana je razglašena za Zeleno prestolnico Evrope 2016.  Kako in s čim je Ljubljani uspelo prepričati Bruselj?  Kako Slovenija izkorišča naravne danosti za razvoj ekoturizma? Je trajnostni razvoj v energetiki in lesno predelovalni industriji tudi poslovna priložnost za razvoj občin, podjetij…?

Na ta in še vrsto drugih pomembnih vprašanj boste dobili odgovor na posvetu ZA ZELENO SLOVENIJO, ki ga portal EKOGLOBAL v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s Slovensko turistično organizacijo ob podpori Skupnosti občin Slovenije organizira v sredo 21.oktobra v Ljubljani.

Posvet je namenjen najširši zainteresirani javnosti, ki si želi celovitega vpogleda v že doseženo in načrtovano na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji. Premišljen izbor tem, kompetentnih sogovornikov – posveta se bo udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek – je porok za kakovosten posvet in informacije “iz prve roke”, ki so še kako dragocene pri odločanju, kako razvijati občino, turistično destinacijo ali podjetje.
Več o temah in sogovornikih v programu.

Udeležba je brezplačna, a prijava nujna in število udeležencev bo omejeno.  Prijava.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 6/9

Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

3. 11 / Konferenca o krožnem gospodarstvu: Priložnosti in izzivi 6/10

V organizaciji Ekologov brez meja, Ministrstva za okolje in prostor in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas vabimo na Konferenco o krožnem gospodarstvu. Kot sodoben model, ki je nasproten linearnemu modelu gospodarstva se bo konferenca osredotočala na dve vprašanji: ali bomo krožno gospodarstvo soustvarjali ali zgolj opazovali ter če se odločimo za prvo, kako bomo ta prehod izvedli?

Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo sta eno od področij, ki jih zajema program črpanja kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Konferenca ponuja možnosti in razmislek, kako jih bomo porabili.

 

SLO_banner_851x315

 

Konferenca je namenjena ministrstvom, javnim gospodarskim službam, občinam, regionalnim razvojnim agencijam, vsem lokalnim akcijskim skupinam, vsem raznovrstnim podjetjem različnih panog, fakultetam in univerzam, raziskovalnim inštitutom, študentom, nevladnim organizacijam … Da je konferenca široko naravnana priča organizacija popoldanskega dela v tri sklope: nove priložnosti za podjetja; za lokalne skupnosti in zapiranje naravnih krogov, kot tudi širok nabor kar 24 predavateljic in predavateljev iz vrst sooblikovalcev politik krožnega gospodarstva.

Udeležba na konferenci je brezplačna! Organizatorji udeležencem konference nudijo kosilo, simultano slovensko-angleško tolmačenje, kavo in prigrizke, brezplačen organiziran prevoz iz Ljubljane in gradiva. Vljudno vabljeni!

 

Program

Prijava

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015 6/11

Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki, administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v Magdeburgu.

Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:

– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?

– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?

– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?

Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

11885718_1625669637704778_8437169545816689936_o

Več informacij dosegljivih tukaj.

26. in 27. 11. / Širjenje obzorij - mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov 6/12

Kot del projekta e-Roma Resource in Končno se bo v Dolenjskih toplicah 26. in 27. novembra 2015 odvijala mednarodna konferenca ”Širjenje obzorij – mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov”.  Cilj je poudariti in pokazati pomen povezovanja vseh, ki delujejo na področju romske integracije, prispevati k povezovanju in sodelovanju ministrstev ter institucij ter vzpodbuditi izmenjavo dobrih praks in uporabo bogate zbirke literature ter ostalih materialov ki so nastali v različnih projektih.

Organizatorji k udeležbi pozivajo tako strokovnjake kot tiste, ki delujejo na terenu, pa tudi politične predstavnike, zaposlene v javni upravi in v nevladnih organizacijah, ki delujejo na katerem izmed področij integracije Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravstvo, enake možnosti…). Dvodnevna konferenca je zastavljena kot plenarno zasedanje v dopoldanskem in kot sklop delavnic v popoldanskem delu, v petek pa se bodo na tržnici romskih projektov predstavili tudi izvajalci le-teh – seveda je to priložnost za mreženje in iskanje bodočih partnerstev.

Organizatorji: Action Sinergy, S. A (Grčija), Codici Social Research Agency (Italija), Ekonomska fakulteta Univerze v Nišu (Srbija), Fundacija za razvoj zdravstva in sociale (Bolgarija), Trnavska univerza v Trnavi (Slovaška), Razvojni in informacijski center Novo mesto (Slovenija) in Association ADICE (Francija).

Program konference, ki se še dopolnjuje

Prijava

SEJA VLADE RS

55 . seja vlade 7/1

Sprejetje predloga Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij

Na 55. redni seji Vlade Republike Slovenije je le-te sprejela predlog Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) in ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku. Predlog zakona povezuje izobraževanje in trg dela ter ponuja pregleden sistem kvalifikacij posameznika ter zagotavlja primerljivost kvalifikacij (ki se izkazujejo s spričevalom ali diplomo ali potrdilom) pridobljenih v Sloveniji s kvalifikacijami v EU. (Vir: Vlada RS, vz)

 

Spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Vlada je na seji sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s čimer se dopolnjuje razrez sredstev po treh prednostnih naložbah: 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje; 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja. Spremembe so objavljene na spletni strani www.svrk.gov.si. (Vir: Vlada RS, vz)

 

Projekt nadgradnje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije

Na seji se je vlada seznanila s projektom nadgradnje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije v delu, ki bo zgrajen s tehnologijo DMR, ki se bo pričel v drugi polovici leta 2015. V ta namen je spremenila sklep RS št. 38100-4/2012/17 z dne 10. 1. 2013. Nosilec izvedbe tega dela projekta je Ministrstvo za obrambo, postopek oddaje javnega naročila pa bo izvedlo Ministrstvo za zdravje ob tehnični pomoči Ministrstva za obrambo.

Sistem DMR bo namenjen  zagotavljanju radijskih komunikacij dispečerskim centrom zdravstva. MZ načrtuje dva: v Mariboru in Ljubljani, kamor se bo priključila še delujoča iz Obale. Finančna sredstva za nadgradnjo obstoječega omrežja DMR so zagotovljena pri Ministrstvu za zdravje, in sicer 1.500.000 EUR v letu 2015. Finančna sredstva za delovanje navedenega omrežja so zagotovljena v okviru proračuna Ministrstva za obrambo. Drugi del enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov bo zgrajen s tehnologijo TETRA. Nosilec izvedbe tega dela projekta je Ministrstvo za notranje zadeve in bo namenjeno področju policije, pravosodja, finančne uprave ter nekaterim manjšim državnim in ostalim uporabnikom. Po dokončanju se ločena sistema med seboj povežeta v enotni digitalni radijski sistem državnih organov. (Vir: Vlada RS, vz)

 

Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2014

Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o javnem naročanju pripravilo statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2014, katerega je vlada potrdila. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki se zajemajo neposredno iz obvestil o oddaji naročila, objavljenih na portalu javnih naročil. Poleg tega poročilo zajema še podatke o evidenčnih naročilih, ki so jih naročniki sporočili z vnosom v posebno aplikacijo na portalu javnih naročil (1977 naročnikov). Oddanih je bilo 1.057.068 evidenčnih naročil in 5383 naročil, ki niso bila namenjena sklenitvi okvirnih sporazumov. Njihova skupna vrednost znaša 2.761.967.120 evrov brez DDV. Naročniki so na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali tudi 886.705 posameznih naročil v vrednosti 391.067.004 evrov. Obseg vseh javnih naročil, oddanih v letu 2014, znaša 3.702.607.972  evrov z vključenim povprečnim DDV v letu 2014. Navedena vrednost javnih naročil v BDP znaša 9,93 %. Tako kot v letu 2013 tudi v letu 2014 prevladujeta postopek oddaje naročila male vrednosti in postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi.(Vir: Vlada RS, vz).

 

Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2015 in 2016

Vlada RS se je seznanila z:

 • Obdobnim načrtom za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2015 in 2016,
 • izvedenim Akcijskim načrtom za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letu 2014 in
 • s sklepom 2 in sklepom 3 Medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, ki se nanašata na izvedene ukrepe za izboljšanje varnosti cestnega prometa in na zbiranje predlogov in ukrepov, vezanih na spremembo zakonodaje na področju varnosti cestnega prometa.

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Skupaj za večjo varnost) določa, da je program razdeljen na pet časovnih obdobij, ki ga dopolnjujejo obdobni načrti izdelani po enotni metodologiji. Prvo obdobje je obsegalo realizacijo obdobnega načrta za leto 2013 in 2014, drugo obdobje je obsega realizacijo obdobnega načrta za leti 2015 in 2016, tretje obsega realizacijo obdobnega načrta za leti 2017 in 2018, četrto obdobje obsega realizacijo obdobnega načrta za leti 2019 in 2020 in zadnje obdobje obsega realizacijo obdobnega načrta za leti 2021 in 2022. V tem času bo omogočeno nadaljevanje izvajanja prometno varnostnih ukrepov in primerjavo rezultatov izvajanja nacionalnega programa Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022.

O realizaciji postavljenih temeljnih ciljev v Resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 je potrebno letno poročati Evropski komisiji.(Vir: Vlada RS, vz)

 

Imenovani novi člani Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike

Vlada RS je dne 2. 3. 2015 imenovala člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Na 55. redni seji je izdala Sklep o spremembi le-tega, saj je prišlo do sprememb v kadrovskih strukturah. Nadomestilo se je štiri predstavnike. (Vir: Vlada RS, vz)

 

Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (OP ESPR 2014–2020) je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije ter programska podlaga za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo Slovenija bo s pomočjo OP ESPR 2014–2020 spodbujala izvajanje prenovljene skupne ribiške politike, ki si prizadeva za ohranjanje in trajnostno upravljanje ribjih staležev, hkrati pa bo podprla ribiški sektor v Republiki Sloveniji, da se bo razvijal konkurenčno in trajnostno. Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov v Odbor, ki ga predstavljajo predstavniki ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij ter znanstvenih, strokovnih in raziskovalnih teles. (Vir: Vlada RS, vz)

 

AKTUALNI RAZPISI

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 8/1

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposli(l) osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nov Interreg program EK čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije 8/2

Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij.

Program zajema po dve statistični regiji (NUTS III):

 • na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter
 • na madžarski strani: Zala in Vas

Podpora je usmerjena v ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih dejavnosti zlasti na podeželju, pa tudi povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi. Program podpira sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Glavni prioriteti sta aktivna ter kooperativna regija.

Otvoritveni “Kick-off” dogodek programa bo predvidoma organiziran 20. oktobra 2015 v Murski Soboti, javni razpis  in razpisna dokumentacija pa bodo objavljeni decembra 2015.

logi_si-hu_sl

S programom upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad  za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov. Kontaktna oseba je Aleš Mrkela.

Proračun petega programskega obdobja Interreg 2014 – 2020 obsega 10,1 milijarde €, investiranega v več kot 100 programov sodelovanja med regijami in teritorialnimi, socialnimi in ekonomskimi partnerji. Proračun vključuje tudi dodelitev ESRR sredstev za države članice za sodelovanje na zunanjih mejah EU z drugimi instrumenti (pred pristopna pomoč, evropski instrument za sosedsko politiko).

_______________

Povzeto po: Poročilo EK o sprejetju programa

Spletna stran Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-HU

Razpis programa Mediteran 8/3

V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 bo odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra – razpis in zbiranje prijav 8/4

Center Ustvarjalna Evropa za Sloveniji (zadolžena za EU program Ustvarjalna Evropa (2014-2020)) obvešča, da je Europa Nostra objavila poziv zbiranja predlogov za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi. V letu 2016 bodo nagrado podelili 30 projektom znotraj štirih kategorij:

 • konzervatorstvo,
 • raziskave,
 • zasluge posameznikov ali organizacij ter
 • izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.

Sedem od teh bo prejelo naziv Grand Prix zmagovalec in vsak denarno nagrado 10.000 €, podelili pa bodo tudi nagrado po izboru javnosti.

Rok prijave: 1. oktober 2015

Objava razpisa in obrazci za prijavo za Europa Nostra nagrado 2016

Napoved poziva Zveze Alpe Jadran 8/5

Zveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:AlpeAdria

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Razpis: Priznanja Naša Slovenija 8/6

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev / podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v programu sejma NARAVA – ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015. Sam razpis je odprt do 16.10.2015. 

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe 8/7

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Prijave za nagrado Evropske zelene prestolnice in Evropskega zelenega lista 8/8

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za tekmovanje za ‘Evropsko zeleno prestolnico 2018’ in ‘Evropski zeleni list 2016’. Obe nagradi se podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.

Za naziv ‘Evropska zelena prestolnica 2018’ se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost osvojiti naziv ‘Evropski zeleni list 2016’ za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 8/9

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 8/10

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepilpovezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 8/11

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Šola prenove 9/1

pogledi__djvu_972673_zenja_V skupnem prizadevanju po ohranitvi grajenega izročila naših prednikov ter starih znanj in spretnosti, ki so potrebna za kvalitetno prenovo so se povezali Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Fakulteta za arhitekturo iz Ljubljane, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Ljubljana ter Združenje zgodovinskih mest Slovenije in skupaj zasnovali projekt ŠOLA PRENOVE  – program izobraževanj za kvalitetno prenovo. Več na www.sola-prenove.si.

Namenjen je vsem, ki se pri svojem delu ali ljubiteljsko srečujemo s kulturno dediščino ter lastnikom kulturnih spomenikov in objektov kulturne dediščine, ki so ključni pri njeni ohranitvi in prenovi.

Uvodna predavanja in predstavitev projekta bo 14. oktobra 2015 s pričetkom ob 9.30 na Fakulteti za arhitekturo, Ljubljana. Od 15.10. do 19.10. 2015 pa bo potekala prva – promocijska delavnica Sanacija apnenega ometa na Stari Vrhniki na Vrhniki.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predstavitev Šole prenove in promocijske delavnice.

Dan odprtih vrat - priložnost za občine 9/2

Na občini Hrpelje – Kozina so se odločili in se pridružili pobudi SOS-a ter v okviru občinskega praznika, dne 3.9.2015, pripravili Dan odprtih vrat.

Tega dne so lahko občani pokramljali z vsemi prisotnimi zaposlenimi, se sprehodili po vseh prostorih, se srečali z županjo in ji osebno povedali svoja mnenja in kritike. Za otroke pa so imeli na to temo tudi igrico: po eno lepo, zdravo jabolko (nalepka jabolke, ki je simbol Brkinske sadne ceste, ene od turističnih destinacij v občini) in po eno gnilo jabolko so prilepili na zemljevid občine, k tistemu kraju, kjer bi želeli bodisi kaj pohvaliti bodisi kaj popraviti. Največ zdravih jabolk so dobila nova igrišča, največ graj pa ceste, kjer še ni pločnika oziroma ni prehoda za pešce. Na občini so vse skrbno zabeležili. Ponudili so tudi lokalne dobrote,odprli arhiv, dali na ogled osnovno dokumentacijo občine in vse izvode lokalnega Občinskega glasila. Na občini so se zaradi dobrega odziva odločili, da bodo odslej organizirali Dan odprtih vrat vsako leto.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.