V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI DOBROVNIK IN TRŽIČ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

POVPRAŠEVANJE:

14.12./ Cenik zimske službe do srede, 14.12.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJA:

Predlog Zakona  javnih financah do torka, 13.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o računovodstvu do torka, 13.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (obrazložitev TUKAJdo torka, 13. decembra 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NOVICE SOS

DS zahteva oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 1/1

Skupnost občin Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Združenje mestnih občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS, Zveza društev upokojencev, Zveza potrošnikov Slovenije so večkrat in glasno nasprotovali novemu konceptu liberalizacije pogrebne dejavnosti, vendar so poslanke in poslanci ostali gluhi na vsa opozorila. Tudi na veto Državnega sveta in tako Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti sprejeli v obliki, ki ustreza le določbam kolicijskega sporazuma in redkim posameznikom, ki si obetajo zaslužek.

Zato so se nasprotniki spornega zakona povezali in naslovili skupno pobudo na Državni Svet, ki ostaja načelna institucija, sledi interesom tistih, ki jih zastopa in ne političnim agendam, da v imenu vseh naslovi zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti na Ustavno sodišče, najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi, varuha ustavnosti in zakonitosti.

Državni svet Republike Slovenije je o tem odločal na 46. seji 7. 12. 2016 in zahtevo sprejel soglasno.

Sklep se glasi:

Državni svet Republike Slovenije je na 46. seji 7. 12. 2016 na podlagi tretje alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB1, 108/07 in 109/2012) sprejel

ZAHTEVO

–        za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list
RS, št. 62/16; v nadaljevanju: ZPPDej),
–        za začasno zadržanje izvrševanja drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.
62/16),
–        za prednostno obravnavo.

 1.        OČITANE KRŠITVE USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (v nadaljevanju: Ustava)Vlagatelj poziva Ustavno sodišče, da podrobneje prouči kršitev naslednjih ustavnih določb:
  –        poseg v načelo pravne države (2. člen);
  –        poseg v pravico do lokalne samouprave (9. člen);
  –        poseg v ustavno načelo enakosti pred zakonom (14. člen);
  –        poseg v uresničevanje in omejevanje pravic (15. člen);
  –        poseg v pravice zasebnosti in osebnostne pravice (35. člen);
  –        poseg v pravico do zdravstvenega varstva (51. člen);
  –        poseg v pravico do zdravega življenjskega okolja (72. člen);
  –        poseg v podjetništvo (74. člen Ustave);
  –        poseg v pravico do uresničevanja lokalne samouprave (138. člen);
  –        poseg v delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti (140. člen);
  –        poseg v dohodke občine (142. člen);
  –        poseg v financiranje države in lokalnih skupnosti (146. člen) in
  –        poseg v fiskalno suverenost lokalnih skupnosti (147. člen).

 

 

Usklajevalni sestanek na predlog sprememb in dopolnitev ZZDej 1/2

V sredo, 7.12.2016 je potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin oziroma občin in Ministrstva za zdravje z namenom uskladitve stališč na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. V imenu Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležila Andrej Sluga, predsednik Komisije za socialo in zdravstvo SOS, in Tatjana Komac, članica komisije. Prisotni predstavniki reprezentativnih skupnosti so po široki razpravi izpostavili, da soglasja o usklajenosti s skupnostmi/občinami na vsebino predloga zakona trenutno ne morejo podati, ker pripravljeno gradivo ne rešuje bistvenih problemov zdravstva oziroma tista vprašanja, ki so v predlogu obravnavana niso rešena na način, ki bi bil v korist občanov – pacientov.

Slovenija ima 4 nove, mladim prijazne občine 1/3

V torek, 6. decembra, je v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana, potekala slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina. Tako je Slovenija dobila 4 nove mladim prijazne občine. Slavnostna podelitev certifikatov je poteka v organizaciji Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja.

mladim-prijazne-obcineNaziv Mladim prijazna občina za obdobje 2016  ̶ 2020 so prejele Občina Jesenice, Občina Radovljica, Mestna občina Koper in Mestna občina Novo mesto ter tako dvignile število mladim prijaznih občin na 28.

 

Letošnjo podelitev je zaznamovala tudi novost: podaljšanje veljavnosti certifikata tistim občinam, katerim veljavnost certifikata se letos izteka in so uspele dokazati, da se področju mladine še naprej učinkovito posvečajo. Komisija za certificiranje mladim prijaznih občin je odločila, da se veljavnost certifikata podaljša Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Maribor, Mestni občini Ptuj, Mestni občini Velenje, Občini Krško in Občini Radlje ob Dravi.

Posebna pozornost je bila letos posvečena Občini Hajdina, ki sicer certifikata (še) ne prejme, a je uspela dokazati, da je v zadnjih letih storila pomemben napredek na področju urejanja položaja mladih v občini.

Iskrene čestitke vsem novim certificiranim občinam in vsem, ki ste s svojim vztrajnim delom certifikat podaljšale.

Galerija slik

Srečanje županj v občini Hrpelje – Kozina 1/4

Županja občine Hrpelje Kozina, Saša Likavec Svetelšek, je v petek, 2. decembra 2016 gostila  7. srečanje županj. Srečanje se je ob prijazni dobrodošlici gostiteljice začelo s predavanjem o zdravju na delovnem mestu ter obvezno telovadbo, ki jo je mogoče izvajati tudi v pisarni. Nadaljevalo se je s pogovorom z Jožetom Novakom iz Ministrstva za finance, ki je predstavil projekt uvajanja davka na nepremičnine ter ključne ugotovitve in probleme pri izvajanju in pobiranju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V nadaljevanju so si županje ogledale delo opravljeno v Osnovni šoli Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, Gasilski dom v Materiji, Cerkev Sv. Martina in poslikave Toneta Kralja, obiskale pa so tudi nekaj dobro delujočih in uspešnih turističnih kmetij. V času druženja so izmenjale številne izkušnje, soočile težave, s katerimi se srečujejo in skupaj oblikovale marsikatero dobro rešitev.

Galerijo slik najdete na tej povezavi.

Delavnica v Žalcu – pametna mesta in skupnosti 1/5

img_3831SOS in IPOP sta v četrtek, 8. decembra 2016, v Žalcu organizirala 4. delavnico iz niza identificiranih razvojnih potreb mest.Tako kot na prejšnjih delavnicah, je bil namen oblikovati projektne predloge k izbrani temi za razpis URBACT ali drug relevanten razpis.

Prisotne je pozdravil župan občine Žalec Janko Kos in jih s svojim nagovorom spodbudil k inovativnosti in drznosti pri razmišljanju, ki se je v Žalcu, s fontano piva že obrestovalo.

Petra Očkerl iz IPOP je predstavila nov razpis programa Urbact, ki je tokrat namenjen dobrim praksam. Prijavijo se lahko mesta ali somestja, ki menijo, da so v svojem urbanem okolju s kakšno politiko, investicijo ali rešitvijo pozitivno vplivali na trajnostnem, gospodarskem ali družbenem področju. Le izbrane dobre prakse (v tej fazi brez neposrednega finančnega učinka) bodo v prihodnjem razpisu lahko odigrale osrednjo vlogo v oblikovanju novih omrežij.

V nadaljevanju je Saša Kek iz SOS v nekoliko spremenjenem programu, zaradi bolezni in odsotnosti predavatelja, predstavila aktivnosti, ki jih SOS in FLAPAX, pospeševalnik pametnih skupnosti, že izvajata in še več načrtujeta za prihodnje leto.

Prisotni so se seznanili tudi z dvema projektoma, SmartImpact, ki se kot omrežje v programu Urbact trenutno izvaja in primerom, kako se je medobčinska uprava Leiedal lotila iskanja partnerjev za nadgradnjo že izvedenega projekta Opening Up, v katerem so se osredotočali na odprte podatke občin in rabo družbenih omrežij v redni občinski komunikaciji.

img_3881Stojan Praprotnik, direktor Razvojne agencije Savinja je po odmoru prisotne vodil skozi delavnični del. Oblikovali so veliko projektnih idej, jih zapisali in o njih razpravljali. Od prvotno zapisanih enostavnih problemov, s katerimi se srečujejo v posameznih občinah, so začeli nastajati celoviti in kompleksni projektni predlogi na različnih področjih.

Predstavitve:

Razpis Urbact za dobre prakse NOVO!

Predstavitev omrežja v nastanku – odprti podatki

Predstavitev projekta SmartIpact

Več fotografij najdete v galeriji.

Nadaljujemo z izvajanjem Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih GJS varstva okolja 1/6

Obveščamo vas, da Zbornica komunalnega gospodarstva, Skupnost občin Slovenije in druga združenja občin nadaljujemo z izvajanjem Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Dne 17. 11. 2016 so vsi člani Zbornice komunalne gospodarstva prejeli vprašalnike o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanju in čiščenju odpadne vode ter ravnanju z odpadku z zaprosilom, da jih izpolnijo do 15. 12. 2016, za podatke za leto 2015. Namen zbiranja podatkov je občinam zagotovili ustreznejše strokovne podlage za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa možnosti za izboljšanje poslovanja. V kolikor niste prepričani ali je vaš izvajalec član zbornice in ali sodeluje ali ne vas vabimo, da ga kontaktirate in spodbudite k sodelovanju pri analizi.

Informacija o delovnem srečanju v zvezi z deložacijami v RS 1/7

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, in skupaj z ostalimi deležniki (Stanovanjski sklad RS, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Zveza prijateljev Slovenije) izvaja posebni pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene v RS, na podlagi katerega se bo pripravil nabor sistemskih rešitev za pomoč prisilno izseljenim posameznikom in družinam. MDDSZEM ter MOP sta skupaj s Stanovanjskim skladom RS zagotovila 11 opremljenih stanovanj za začasne namestitve prisilno izseljenim. Upravičenci do teh stanovanj so materialno ogrožene družine, ki nimajo zagotovljene skupne nastanitve po opravljeni deložaciji. Začasna namestitev traja 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za dvakrat po 3 mesece, v primeru, da se izkaže, da je v tem času družina ali posameznik aktivno in razumno iskal novo nastanitev in sodeloval pri reševanju socialne stiske.

Dne 6.12.2016 je v prostorih Skupnosti Centrov za socialno delo Slovenije potekalo delovno srečanje , katerega so se udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije. Na srečanju so prisotni pregledali obstoječo prakso v reševanju stisk posameznikov in družin in se soočili z ugotovitvami in izkušnjami prisotnih udeležencev. Ugotovitve udeležencev delovnega srečanja bo v pomoč pri pripravi priporočil, ki bodo ključnim deležnikom pomagala k izboljšanju medsebojnega informiranja, sodelovanja in usklajevanja predvidenih aktivnosti. Kajti na samem srečanju so se prisotni strinjali, da je osnovno vodilo reševanja oziroma preprečevanja dejanske deložacije, aktivno sodelovanje vseh pristojnih institucij, in sicer že ob prvi zaznavi stiske materialno ogrožene osebe, katera bi lahko pripeljala do prisilne izselitve.

SOS je pred tem izpeljala povpraševanje med občinami, iz prejetih odgovorov sodelujočih sledi, da takšno sodelovanje s strani občin že obstaja in prav tako, da občine z svojim aktivnim vključevanjem zelo pripomorejo pri reševanju problematike.

 

Politik štajerske je župan, Marko Soršak 1/8

V sredo, 7.12.2016, je potekal dogodek časnika Večer z naslovom Večerova osebnost Štajerske leta 2016, katere namen je bil izpostaviti ustvarjalce boljše Štajerske na področju gospodarstva, športa, kulture, politike, humanitarnosti in državljanske aktivnosti. Izmed desetih nominirancev v kategoriji Večerova osebnost Štajerske 2016 so zmagovalca z glasovanjem izbrali bralci. Največ glasov je prejel dr. Martin Ivec, predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije.

Najbolj aktivne in uspešne posameznike iz ostalih kategorij, so izbrali novinarji Večera skupaj s predstavniki zunanje javnosti, med katerimi je bila tudi generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

Politik Štajerske je postal Marko Soršak, župan občine Hoče – Slivnica. Župan je v svojem govoru med drugim povedal, da kljub temu, da se župani  v medijih pogosto pojavljajo pod negativnimi vsebinami, takšno priznanje pomeni, da je tudi širša okolica spoznala, da delajo dobro in v korist občank in občanov. Prav tako ni zanemarljivo, da so se med nominiranci za politike znašli le župani, med drugim tudi Janko Kos, župan občine Žalec in Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona, ne pa državni politiki.

Med nominiranci pa je treba posebej omeniti tudi občanke in občane občine Šentilj, ki so se izkazali za izredno strpne in bili nominirani kot izjemno zaslužni pri pomoči ob množičnem migracijskem prehodu lansko jesen.

POVPRAŠEVANJE

Cenik zimske službe 2/1

S strani občine članice smo prejeli pobudo, da bi na Skupnosti občin zbrali čim več cen za storitve opravljanja zimske službe. Zbrane podatke o cenah bodo zelo uporabno orodje, saj vam bodo zbrani podatki pomagali pri analizi storitve, kot vam bodo podatki prišli prav pri pogajanjih o novih cenah.

Ker se zavedamo, da bo primerjava cen znižala stroške zimske službe v marsikateri občini vas prosimo za pomoč. Prosimo vas, da nam v spodnji tabeli posredujete podatke/cene o storitvah zimske službe v vaši občini brez DDV. Podatke nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do srede 14.12.2016.

 

Dela zimske službe Opis Enota mere cena/enoto mere (EUR)
Dežurstvo in pripravljenost Zajet mora biti strošek pripravljenosti celotne ekipe zimske službe za en mesec (v čas pripravljenosti se štejejo vsi dnevi v času med 15.11. in 15.3.) mesec
Pluženje cest in drugih površin
s čelnim ali vlečnim plugom Postavka zajema stroj s plugom in strojnika. Pluženje se obračunava po kilometrih, dodatno se obračunajo ure za pluženje križišč in parkirišč. km
z vozilom do 10 ton Postavka zajema stroj s plugom in strojnika, po urah se obračunava pluženje parkirišč in križišč. ura
traktor do 90 KM s plugom Postavka zajema stroj s plugom in strojnika, po urah se obračunava pluženje parkirišč in križišč. ura
traktor nad 90 KM s plugom Postavka zajema stroj s plugom in strojnika, po urah se obračunava pluženje parkirišč in križišč. ura
Posipanje
strojno posipanje brez materiala Postavka zajema stroj za posipanje in strojnika. km
strojno posipanje vključno s posipnim materialom Postavka zajema stroj za posipanje in strojnika ter posipni material (sol+pesek). km

Organiziranje vrtca v prostorih gospodarske družbe 2/2

Kot ste seznanjeni je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. Med predlaganim je tudi dopolnitev zakona z 10. c členom (3. člen predloga) , ki bi omogočal vzpostavljanje javnih vrtcev v prostorih gospodarskih družb. Različne gospodarske družbe vrtce že ustanavljajo, vendar ti niso vključeni v javno mrežo in niso financirani iz javnih sredstev. Kar naj bi bil tudi pomemben razlog, da gospodarske družbe izgubljajo motiv za organiziranje in delovanje takšnih vrtcev. Z zapisano dikcijo, bi se razmerja med gospodarsko družbo in občino opredelila s posebno pogodbo.
Ta predlog je obravnavala na seji tudi Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo SOS, ki je zavzela stališče, da se še tako dobre rešitve v Slovenije spremenijo lahko v katastrofalne, zato je nujna velika mera previdnosti pri uveljavitvi takšnih novih rešitev. Pri tem so bile izražene ključne dileme:

 • da v mnogih okoljih kapital že diktira marsikaj, sedaj bi dobil možnost diktirati tudi delovanje vrtcev v podjetju, prav tako možnost pritiska na starše, da morajo svoje otroke vključiti v prav ta vrtec;
 • preko vključitve otroka v vrtec v podjetju  se lahko izvaja dodaten pritisk na zaposlene, da delajo še več in dlje, saj je za otroke poskrbljeno;
 • v vrtec v večjem podjetju bi lahko bili večinsko vključeni otroci iz drugih občin;
 • v okoljih, kjer se praznijo  vrtčevske kapacitete, bi se te lahko še dodatno izpraznile;
 • vprašanje poslovnega časa podjetja, prilagajanje potrebam podjetja, vprašanje kolektivnih dopustov;
 • vprašanje, kaj se zgodi v primeru stečaja podjetja ali odločitve, da se podjetje seli drugam.

Skupnost občin Slovenije se v zvezi z organiziranjem vrtcev v sklopu podjetja obrača na vas – občine z namenom pridobitve podatkov o sedaj obstoječem stanju.
In sicer nas zanima, ali je na območju vaše občine že kakšno podjetje ustanovilo tak vrtec, namenjen za otroke zaposlenih v tem podjetju?
Če da, vas prosimo za podatek koliko predšolskih otrok obiskuje ta vrtec?

Vljudno vas naprošamo, da nam podatke posredujete najkasneje do ponedeljka, 19.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Odgovor MOP glede služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih 3/1

SOS je seznanila v enem izmed prejšnjih prispevkov (objava spodaj), da je Ministrstvo za javno upravo na pristojno ministrstvo za okolje in prostor posredovalo dopis s prošnjo po informacijah glede ureditve problematike zaračunavanja visokih nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljišč. Ker še do dne 22.11.2016 nismo bili seznanjeni z odgovorom pristojnega ministrstva na prejeti dopis, smo ministrstvo pozvali, da nas o navedenih aktivnostih, katerih cilj je znižanje stroškov za delovanje občin, torej znižanje višine nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih, v najkrajšem možnem času obvesti. Objavljamo (pričakovani) prejeti odgovor MOP, ki kaže, da bodo potrebni še dodatni ukrepi za dosego cilja. Odgovor MOP

Služnost na vodnih in priobalnih zemljiščih

 

Predlog Zakona o javnih financah 3/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Zakona  javnih financah.

Cilji predloga zakona so:

 • zagotoviti vzdržne javne finance in zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami;
 • določiti jasnejšo opredelitev pojmov;
 • določitev subjektov za katere zakon velja;
 • zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj;
 • določitev temeljnih pristojnosti neposrednih uporabnikov;
 • določitev pravic in obveznosti proračunskih uporabnikov, ki so odgovorni za pripravo, sprejem in izvrševanje proračuna oziroma finančnega načrta;
 • določitev dokumentov, ki so sestavni del proračuna države oziroma občine in določitev dokumentov, ki so sestavni del finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ZPIZ in ZZZS in posrednih uporabnikov proračunov;
 • določiti način zagotavljanja sredstev za financiranje funkcij državnih in občinskih organov;
 • vzpostavitev celovitega in konsistentnega pravnega sistema, ki ureja vse elemente upravljanja sredstev javnih financ za proračunske uporabnike;….

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog zakona posredujete do torka, 13.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o računovodstvu 3/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Zakona o računovodstvu, katerega besedilo najdete na tej povezavi.

Pri pripravi zakona so zasledovali naslednje cilje:

 • natančna opredelitev, ZA KOGA zakon velja (večja razumljivost),
 • uvedba računovodskega načela nastanka poslovnega dogodka tudi za blagajne javnega financiranja ter javne sklade,
 • nadgraditev in dopolnitev določb, ki so za vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil že določena v predlogu ZJF,
 • v čim večji meri uskladitev z določbami SRS, predvsem pri vrednotenju posameznih ekonomskih kategorij,
 • omogočiti pravno podlago za izvedbo popisa pri pravnih osebah javnega prava,
 • omogočiti pravno podlago za lažje in bolj kakovostno usklajevanje terjatev in obveznosti,
 • določiti globe in prekrškovni organ in
 • sočasna uveljavitev in uporaba ZR in ZJF.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog zakona posredujete do torka, 13.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 3/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Besedilo osnutka predloga najdete na TEJ POVEZAVI, obrazložitev k osnutku predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da osnutek predloga pregledate in nam vaše pripombe, stališča in predloge S KONKRETNIMI OBRAZLOŽITVAMI posredujete najkasneje do torka, 13. decembra 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o probaciji 3/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o probaciji. Cilj, ki ga zasleduje predlagan zakon je vzpostavitev probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij.
Ključni elementi probacije so:

 • obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi;
 • izven institucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je podana ocena, da ga ni potrebno izločiti iz družbenega okolja,
 • naložitev določenih obveznosti oziroma nalog,
 • nudenje pomoči, podpore in odvračanje od ponavljanja kaznivih dejanj.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe oziroma stališča z utemeljenimi obrazložitvami posredujete najkasneje do srede, 21.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 3/7

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na:

 • obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK,
 • postopke, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije,
 • institut nasprotja interesov in
 • institut prijave, nadzora in objave podatkov premoženjskega stanja v zakonu določenih uradnih oseb.

Tukaj najdete BESEDILO predloga. Vljudno vas naprošamo da predlog pregledate in nam vaše pripombe in stališča z argumentiranimi obrazložitvami posredujete najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Načrt in program namakanja do leta 2020 z OP 3/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javno razgrnitev predloga načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program.

Priloge najdete na sledečih povezavah:

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020
Okoljsko poročilo
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja
Mnenje o ustreznosti

Vljudno vas naprošamo za vaše komentarje z obrazložitvami najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v javni razpravi 3/10

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ključne novosti predloga zakona so:

 • ureditve izjem od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov (v zvezi z organiziranjem šolskih, društvenih in podobnih izletov),
 • dvig turističnih taks,
 • deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec,
 • poenostavitev pogojev za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev.

Osnutek zakona je od danes objavljen tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 6.1.2017.

POVPRAŠEVANJE SOS

Organiziranje vrtca v prostorih gospodarske družbe - ODPRTO 4/1

Kot ste seznanjeni je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. Med predlaganim je tudi dopolnitev zakona z 10. c členom (3. člen predloga) , ki bi omogočal vzpostavljanje javnih vrtcev v prostorih gospodarskih družb. Različne gospodarske družbe vrtce že ustanavljajo, vendar ti niso vključeni v javno mrežo in niso financirani iz javnih sredstev. Kar naj bi bil tudi pomemben razlog, da gospodarske družbe izgubljajo motiv za organiziranje in delovanje takšnih vrtcev. Z zapisano dikcijo, bi se razmerja med gospodarsko družbo in občino opredelila s posebno pogodbo.
Ta predlog je obravnavala na seji tudi Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo SOS, ki je zavzela stališče, da se še tako dobre rešitve v Slovenije spremenijo lahko v katastrofalne, zato je nujna velika mera previdnosti pri uveljavitvi takšnih novih rešitev. Pri tem so bile izražene ključne dileme:

 • da v mnogih okoljih kapital že diktira marsikaj, sedaj bi dobil možnost diktirati tudi delovanje vrtcev v podjetju, prav tako možnost pritiska na starše, da morajo svoje otroke vključiti v prav ta vrtec;
 • preko vključitve otroka v vrtec v podjetju  se lahko izvaja dodaten pritisk na zaposlene, da delajo še več in dlje, saj je za otroke poskrbljeno;
 • v vrtec v večjem podjetju bi lahko bili večinsko vključeni otroci iz drugih občin;
 • v okoljih, kjer se praznijo  vrtčevske kapacitete, bi se te lahko še dodatno izpraznile;
 • vprašanje poslovnega časa podjetja, prilagajanje potrebam podjetja, vprašanje kolektivnih dopustov;
 • vprašanje, kaj se zgodi v primeru stečaja podjetja ali odločitve, da se podjetje seli drugam.

Skupnost občin Slovenije se v zvezi z organiziranjem vrtcev v sklopu podjetja obrača na vas – občine z namenom pridobitve podatkov o sedaj obstoječem stanju.
In sicer nas zanima, ali je na območju vaše občine že kakšno podjetje ustanovilo tak vrtec, namenjen za otroke zaposlenih v tem podjetju?
Če da, vas prosimo za podatek koliko predšolskih otrok obiskuje ta vrtec?

Vljudno vas naprošamo, da nam podatke posredujete najkasneje do ponedeljka, 19.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

11.1. / ODPOVEDAN – Poslovni protokol 5/1

Vsak se pri svojem delu dnevno srečuje s situacijami, kjer je potrebno dobro poznavanje protokolarnih pravil, pa naj bo to v obliki komunikacije, sestankov in drugih dogodkov. Pri tem je pomembno spoznanje, da imamo protokolarna pravila zato, da nam pomagajo in ne da nas omejujejo. Zato Skupnost občin Slovenije vabi vse zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane, da se udeležijo seminarja na temo POSLOVNEGA PROTOKOLA, ki bo potekal v sredo, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Na seminarju bo predavala strokovnjakinja za protokol gospa Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 9.1.2017 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

31.1. / Upravni postopek v praksi 5/2

Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo na konkretnih primerih v praksi. Obnovitev znanja na področju upravnega postopka v občinah je še kako pomembna za zaposlene v občinskih upravah, zato vas Skupnost občin Slovenije vabi na osvežitveni seminar z naslovom “Upravni postopek v praksi“, ki bo potekal v torek, 31.1.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do petka, 27.1.2017 s prijavnico spodaj.

DOGODKI DRUGIH

14. in 15.12. / letni posvet mladinskega sektorja 6/1

14. in 15. decembra 2016 bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal dvodnevni letni posvet mladinskega sektorja. Letošnjemu partnerstvu pri organizaciji se Uradu RS za mladino in Mladinskemu svetu Slovenije pridružuje tudi Mestna občina Ljubljana.

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjate in sooblikujete področja, politike in programe za mlade.
Prvi dan posveta bo po vsebini in namenu izobraževalne narave. Po uvodnih nagovorih bo vrhunski zunanji strokovnjak odprl razpravo o tem, kako danes nagovarjati mlade, nadaljeval pa se bo z delom po delavnicah, namenjenih izmenjavi dobrih in slabih praks ter idejam za krepitev tako posameznih organizacij in mladinskega sektorja kot celote. V večernem delu bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič podelila državna priznanja v mladinskem sektorju za letošnje leto. Prvi dan posveta se bo zaključil z neformalnim druženjem ob kulturnem dogodku v organizaciji Mestne občine Ljubljana.

V drugem dnevu posveta, ki se ga bo udeležil tudi državni sekretar Ministrstva za javno upravo dr. Nejc Brezovar, se bodo v okviru plenarnih razprav posvetili razvoju mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni. Predstavili bodo tudi analizo stanja lokalne ravni mladinskega sektorja, ki je nastala ob robu priprave regijskih dogodkov »Rastimo skupaj« ter v okviru dveh okroglih miz razpravljali o rešitvah za krepitev mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter dobrih in slabih praksah v mladinskem sektorju na tem področju.

Prijave se zbirajo preko spletne prijavnice

21.12./ Javna predstavitev Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji 6/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v okviru posvetovanja z javnostmi, organizira javno predstavitev Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji.

Ministrstvo se zaveda, da je za kvalitetno določitev vodnih zemljišč celinskih voda potrebna obsežna javna razprava, zato vabi vse zainteresirane k podaji pripomb, predlogov in komentarjev.

Vljudno vabljeni na predstavitev in k aktivni razpravi!

Vabilo.
Predlog določitve vodnih zemljišč.
Celotna dokumentacija z metodologijo za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč.

SEJA VLADE

113. seja Vlade RS 7/1

Sprejet Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam

Vlada je sprejela Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam. Vlada je ob tem tudi pooblastila Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da obvesti Evropsko komisijo o celoviti izpolnitvi Akcijskega načrta za izpolnjevanje tematske predhodne pogojenosti »Preprečevanje in obvladovanje tveganja« za koriščenje sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 na 5. tematskem cilju »Prilagajanje podnebnim spremembam«.

Splošni cilj strateškega okvira je zmanjšanje izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanje odpornosti in prilagoditvene sposobnosti družbe. (Vir: Vlada RS, ab)

Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2016

Vlada je sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2016. Letna energetska bilanca napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo), na podlagi podatkov realizacije, ki so jih zagotovili Statistični urad Republike Slovenije (SURS) za leti 2014 in 2015 ter planskih podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2016.

Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, bo Slovenija v letu 2016 približno polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Uvozna energetska odvisnost za leto 2016 bo znašala okoli 46,1 %. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS. V uredbi so določeni sedeži posameznih finančnih uradov, območja, na katerih opravljajo naloge, določena je tudi razmejitev nalog med Generalnim finančnim uradom in posameznimi finančnimi uradi. Zaradi povečanja učinkovitosti pobiranja davkov s predlogom spremembe uredbe drugače določajo nekatere naloge, ki jih izvajajo posamezni finančni uradi. (Vir: Vlada RS, ab)

Začasni nastanitveni centri v Dobovi, Šentilju, Lendavi in na Vrhniki

Vlada je sprejela Spremembo sklepa Vlade RS z dne 28. junija 2016 o vzdrževanju začasnih nastanitvenih centrov za migrante v pripravljenosti. S tem sklepom je bila določena podlaga za vzdrževanje začasnih nastanitvenih centrov na lokacijah v Dobovi, Šentilju, Lendavi in na Vrhniki v pripravljenosti, in sicer do 31. decembra 2016.

Glede na trenutno stanje migracijskih tokov je vlada namreč mnenja, da je smiselno vzdrževanje začasnih nastanitvenih centrov podaljšati še za šest mesecev, in sicer do 30. junija 2017. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v RS v obdobju 2014–2016 in predlog Državne ocene tveganj za nesreče

Vlada je sprejela Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2016 in predlog Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 1.1.

Po sprejetju na Vladi RS bo poročilo skupaj z Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.1, posredovano Ministrstvu za okolje in prostor ter Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki bosta gradivo posredovala Evropski komisiji oziroma njenemu direktoratu DG REGIO. (Vir: Vlada RS, ab)

Republika Slovenija in CERN

Republika Slovenija je zaključila pogajanja z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) in se dogovorila o končnem besedilu sporazuma o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u. Sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in CERN o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze  članstva v CERN-u, pomeni ključen korak v nadaljnjem razvijanju sodelovanja na področju fizike delcev, ki bo Sloveniji prineslo številne dodatne koristi in ugodnosti v širšem smislu, tako na področju znanosti kot tudi izobraževanja in gospodarstva. (Vir: Vlada RS, ab)

Poslanska vprašanja

Vlada je na seji sprejela tudi odgovore na poslanska vprašanja v zvezi z odgovornostjo za zamujeno priložnost pri črpanju sredstev, z reševanjem romske problematike, s Strategijo razvoja lokalne samouprave, z ustanavljanjem pokrajin v Republiki Sloveniji, z Državnim računalniškim oblakom, z opravljanjem različnih gospodarskih dejavnosti v okviru javnih podjetjih in v zvezi z delovanjem Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 8/2

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 8/3

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 8/4

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 8/5

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Podaljšan javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 8/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Končni rok za prijavo operacij v okviru povabila je bil prestavljen iz 12. decembra 2016 na 12. januar 2017.

NOVICE DRUGIH

Priložnostni kovanci Republike Slovenije - določanje dogodkov 9/1

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Vlada RS je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 75/16), določila naslednja dogodka:

 • obletnica konca 1. svetovne vojne (spominski kovanec za 2 €) in
 • Svetovni dan čebel (zbirateljski kovanci).

Banka Slovenije zbira tudi predloge dogodkov, ki bi bili primerni v letu 2019, da se zaznamujejo z izdajo priložnostnih kovancev. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ki jih bo določila Vlada Republike Slovenije. Dobrodošli so tudi predlogi za naslednja leta. Prosimo vas, da predlagate dogodke (s kratko obrazložitvijo), ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev. To je lahko okrogla obletnica (vendar ne obletnica smrti) ali pomemben, enkraten dogodek.

Vaše predloge lahko pošljete do 30. junija 2017 na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Več najdete na tej povezavi.

Evropski projekt EnPC-INTRANS “Povečevanje zmogljivosti energetskega pogodbeništva na Evropskih trgih v tranziciji" 9/2

slika-tn     slika-st-tn

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško je eden izmed 10. partnerjev, ki sodelujejo na evropskem projektu EnPC-INTRANS (“Povečevanje zmogljivosti energetskega pogodbeništva na Evropskih trgih v tranziciji”). Z namenom vzpostavitve jasnega pregleda nad trenutnim stanjem trgov EPC ter možnosti za prihodnji razvoj so se v prvi fazi projekta izvedla posvetovanja s ciljnimi skupinami, v katerih je sodelovalo 446 ključnih deležnikov iz organizacij nacionalnih in lokalnih odločevalcev ter podjetij, ki sodelujejo na trgu energetskih storitev.

Izkazalo se je, da sta eni izmed največjih ovir pri uporabi mehanizma EPC pomanjkanje znanja ter nizka stopnje ozaveščenosti odločevalcev, občinskih administracij, posrednikov ter ostalih sodelujočih deležnikov. Z namenom premostitve teh ovir se je v okviru projekta razvilo in izdelalo celovita izobraževalna gradiva in orodja, v katera so vključena glavna tematska področja, kot so predstavitve različnih vrst poslovnih modelov, zasnova in razvoj projektov energetske sanacije na podlagi EPC, financiranje projektov, vrednotenje ter zmanjševanje tveganj, pravno-zakonski okvirji ter merjenje, preverjanje in zagotavljanje prihrankov.

Več informacij o projektu na www.enpc-intrans.project.eu.

 

Nadzor nad uporabo objektov v javni rabi 2016 9/3

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je od marca do oktobra letos izvajala nadzor nad objekti v javni rabi. Akcija je bila usmerjena predvsem v objekte, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe delijo na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.

V okviru akcije je bilo pregledanih 405 objektov oziroma delov objektov v javni rabi. V 186 primerih večjih kršitev ni bilo ugotovljenih in so bili postopki ustavljeni. V dvajsetih (20) primerih so inšpektorji ugotovili, da obravnavani objekt v javni rabi nima ustreznega uporabnega dovoljenja, zato so z odločbo prepovedali uporabo objekta oziroma njegovega dela. V šestih (6) primerih so ugotovili, da objekt nima ustreznega gradbenega dovoljenja, zato so z odločbo odredili odstranitev objekta oziroma njegovega dela. V sedmih (7) primerih so z odločbo zahtevali odpravo nepravilnosti ter v enem primeru pridobitev uporabnega dovoljenja. Inšpektorji so ugotovili tudi sedemnajst (17) manjših nepravilnosti in nanje zavezance opozorili. Odstotek izdanih upravnih odločb glede na celotno število pregledanih objektov oziroma delov objektov je 8, 4 % in je  predstavljen v tabeli.

Več lahko preberete na tej povezavi. (Vir: MOP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.