V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKNICA, DOBRNA, DORNAVA, LITIJA, REČICA OB SAVINJI, ŠMARJEŠKE TOPLICE in VIDEM.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Sestanek medresorske skupine za TUS 1/1

V Ljubljani je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, v petek, 9. 6. 2017, potekal sestanek medresorske skupine za usmerjanje in spremljanje izvajanja TUS. Namen sestanka je bil seznanitev z Urbano agendo za Evropsko unijo, ključnimi temami in partnerstvi v njenem okviru. Predstavljena so bila partnerstva urbane agende EU s slovensko udeležbo (slovenski predstavniki v partnerstvih), teh je pet. Janja Kreitmayer McKenzie, MOP in Igor Kos, MOM sta predstavila Partnerstvo za krožno gospodarstvo. Saša Kek, SOS in Jurij Dovžan, MJU sta predstavila Partnerstvo za digitalno tranzicijo. Aša Rogelj, MOP je predstavila aktivnosti Partnerstva za stanovanja, kjer tesno sodelujejo s Stanovanjskim skladom in Partnerstvo za trajnostno rabo prostora in sonaravne rešitve je predstavil Jernej Červek, MOP.

V nadaljevanju je Marko Hren iz SVRK predstavil Strateško razvojno inovacijska partnerstva, med relevantnimi za mestne občine so bili prepoznani trije SRIP-i, Pametna mesta in skupnosti,Kožno gospodarstvo in  Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. Martin Pečar, vodja SRIP za pametna mesta in skupnosti in Dragica Marinič, vodja SRIP za krožno gospodarstvo sta predstavila vsebine vsak iz svojega področnega zornega kota. V razpravi je bilo izpostavljeno, da so partnerstva sestavljena le dvopartitno in ne 3-partitno, v partnerstvih manjkajo lokalne skupnosti, oz. javni sektor. Gospodarstvo in razvoj ne moreta uspešno implementirati razvitih rešitev, če v postopkih aktivno ne sodelujejo mesta in občine, saj so njihove pristojnosti in viri (predvsem finančni in kadrovski) zelo omejeni.

Ob koncu so se prisotni informirali še o stanju pri izvajanju ukrepov kohezijske politike EU za urbani razvoj.

Partnerstvo za digitalno tranzicijo Urbane Agende za EU 1/2

V Sofiji, Bolgarija, je potekalo 2. srečanje Partnerstva za digitalno tranzicijo Urbane Agende za EU. Na srečanju so bila identificirana ozka grla in težave na posameznih področjih, ki so bila na prvem sestanku razdeljena po delovnih skupinah. Partnerstvo je pripravilo tudi izhodišča za aktivnosti in priporočila, kako prepoznane izzive nasloviti.

Naloga partnerstva je pripraviti Akcijski načrt do konca letošnjega leta, ki bo skozi široko, vse-evropsko javno obravnavo usklajen z evropskimi mesti in z Evropsko Komisijo. Akcijski načrt naslavlja več vsebinskih področij, ki so ključna za digitalno tranzicijo mest in občin iz treh perspektiv:

 • kako spremeniti regulativne okvirje (predpise na EU, nacionalnih in lokalnih ravneh)
 • kako v novem finančnem obdobju bolje financirati projekte
 • in kako izboljšati znanje in veščine uporabnikov finančnih mehanizmov ter zavezancev regulativnih okvirjev.

Koordinatorji posameznih delovnih skupin bodo v prihodnjem tednu ali dveh pripravili zapise razprav z identificiranimi problemi in osnutki rešitev. Gradiva bodo dostopna v Sekretariatu SOS. Aktivno sodelovanje pri sooblikovanju teh dokumentov je izredno pomembno, saj s tem usmerjamo prihodnje evropske politike in programe sofinanciranja. Aktivacija občin in mestnih občin je zato res potrebna. Da bi spoznali izhodiščno stanje na področju kompetenc smo vas povabili k izpolnitvi vprašalnika, prosimo, izpolnite ga vsi zaposleni in funkcionarji v vseh občinah in mestnih občinah.

Srečanja sta se v imenu SOS udeležili Saša Kek in dr. Urška Starc Peceny.

5. sestanek Komisije za integracijo romske skupnosti 1/3

V torek, 6. junija 2017 je potekal 5. sestanek Komisije za integracijo romske skupnosti v prostorih občine Šentjernej. Člani Komisije in ostali vabljeni so obravnavali predlog novele Zakona o romski skupnosti, ki ga je pripravila vladna skupina in predlog Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021. V nadaljevanju so se pogovarjali tudi o sodelovanju Skupnosti občin Slovenije in Zveze za razvoj romske skupnost, ter obravnavali predlog o morebitni pripravi uredbe o določitvi problemskega območja, ki zajema občine JV Slovenije z romskim prebivalstvom s strani SOS. Po zaključku obravnavanih tem dnevnega reda, so si člani ogledali še romsko naselje v občini.

Varstvo pred škodljivimi učinki večjih nesreč z nevarnimi snovmi 1/4

V četrtek, 8.6.2017 je v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje potekala strokovna delavnica na temo SEVESO obratov in prostorskega načrtovanja, ki so jo za potrebe projekta »Strokovne podlage za izboljšanje zagotavljanja varstva ljudi in okolja pred škodljivimi učinki večjih nesreč z nevarnimi snovmi« (naročnik projekta je Ministrstvo za okolje in prostor) pripravili Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in podjetja Zavita d.o.o., Acer Novo mesto d.o.o. ter Dvokut Ecro d.o.o.. Na delavnici je bilo predstavljeno stanje na področju obravnavane problematike v Sloveniji, dobre prakse v tujih državah in novi predlogi za ureditev in izboljšanje stanja v Sloveniji. Odprta vprašanja in ključni problemi so bili podrobneje obravnavani v razpravi z udeleženci. Delavnice so se udeležili predstavniki Ministrstva za okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Mestne občine Ljubljana, Inštituta Jožef Stefan, prostorskih načrtovalcev in izdelovalcev okoljskih poročil ter poročil o vplivih na okolje. Na delavnici je aktivno sodeloval tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, Marko Rupar.

2. seja programskega odbora za pripravo posveta Poslovanje z nepremičninami 1/5

V sredo, 7. junija 2017, je v prostorih GZS potekala 2. seja programskega odbora za pripravo 28. posveta Poslovanje z nepremičninami. Seja je bila namenjena predvsem  seznanitvi z aktivnostmi od pretekle seje, ter razpravi za oblikovanje osnutka programa in nabora sodelujočih na posvetu.

Kot je bilo dogovorjeno že na prvi seji, so osrednje teme posveta ostale nespremenjene. Na novembrskem posvetu bodo v ospredju stanovanjska zakonodaja, upravljanje z etažno lastnino in nepremičninske evidence. Pri posameznih temah je bilo dogovorjeno, da bodo kot govorci sodelovali strokovnjaki iz zadevnih področij, predstavniki ministrstev, prakso v drugih državah pa bodo predstavili tudi strokovnjaki iz tujine (Nemčija, Švica). Prav tako je bilo predlagano, da bi bilo treba ključna vprašanja glede zadevnih tem nasloviti tudi na poslanske skupine, da predstavijo tudi njihov pogled, dogodek PortorožpoPortorožu pa izkoristiti kot priložnost za dialog med strokovno in politično sfero.

Uspešno oddan projektni predlog SUCCEED 1/6

Skupnost občin Slovenije je v tem tednu skupaj z 8 partnerji prijavila projektni predlog SUCCEED (Trajnostno certificiranje zelenih turističnih destinacij v Podonavju) na razpis programa Interreg Podonavje. Projekt vključuje občine, skupnosti občin, dve strokovni organizaciji na tem področju, Univerzo na Dunaju ter Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.

Odločitvi je botrovalo zavedanje, da v Podonavju najdemo veliko kulturne dediščine  in izjemne naravne danosti, nadgraditi pa je potrebno vodenje in upravljanje s trajnostnim pristopom, da bi ohranjali naravne vire in obenem spodbujali gospodarsko rast. Za načrtovanje in upravljanje z viri pa so odgovorne predvsem lokalne oblasti. Glavni cilj projekta je okrepiti nadnacionalno sodelovanje pri skupnih pristopih k načrtovanju in trajnostnem upravljanju turističnih destinacij, skozi povečanje zmogljivosti za vodenj, koordinacijo in valorizacijo naravnih in kulturnih danosti.  Projekt prinaša poleg tega tudi skupni okvir in orodje za razvoj zmogljivosti ter ocenjevanje. Skozi Zeleno shemo certificiranja v Podonavju pa bomo razvili inovativno metodo za izboljšanje in spodbujanje načrtovanja in upravljanja kulturne in naravne dediščine.

Kako pravilno podeliti „in house“ naročilo 1/7

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije in zunanja strokovnjakinja za javna naročila, s katero SOS sodeluje v okviru izvajanja dodatne storitve za občine »Pravno svetovanje za javna naročila, koncesije in javno zasebnega partnerstva«, so se udeležile sestanka na eni izmed občin članic SOS.

Na sestanku s članico SOS je tekel pogovor o pravilnem načinu podelitve „in house“ naročila in delovanja občinskega komunalnega podjetja. Na sestanku so bila obravnavana vprašanja:

 • Kdaj so pogoji za „in house“ naročilo izpolnjeni?
 • Kaj pomeni, da morajo biti cene enake ali nižje, kot so na relevantnem trgu?
 • Kako se meri delež tržne dejavnosti komunalnega podjetja?
 • Ali mora komunalno podjetje za pridobitev blaga, storitev ali gradenj, ki se nanašajo na izvajanje tržne dejavnosti upoštevati pravila ZJN-3?
 • Kaj se upošteva pri istovrstnosti naročil v izogib drobitvi javnega naročila?

S strani strokovnjakinje za javna naročila je bilo jasno poudarjeno, da pridobitev konkurenčnih ponudb ni edini način preveritve tržnih cen pri podelitvi „in house“ naročila. Hkrati je nastal predlog, da se na Ministrstvo za javno upravo naslovi predlog za spremembo ureditve podelitve naročila javne notranjemu subjektu („in house“ naročila) v delu, ki določa, da mora naročnik izkazati, da so cene enake ali nižje na trgu. Takšna zahteva je posebnost slovenske zakonodaje, kajti  Direktiva 2014/24/EU tega pogoja ne predvideva, slovenskim občinam in komunalnim podjetjem pa povzroča nemalo težav pri podeljevanju „in house“ naročil. Ob tem velja poudariti, da je naročnik tako s pravili ZJN-3, kakor s pravili ZJF dolžan zagotoviti gospodarno, smotrno in učinkovito rabo javnih sredstev. V skladu z dogovorom bo SOS pripravila predlog in pobudo za spremembo zakona.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Uredba o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Uredbo o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka. Z uredbo se v slovenski pravni red prenaša drugi odstavek 10. člena Direktive (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (v nadaljevanju: nova Direktiva NEC ) za čas prehodnega obdobja kot je to zahtevano v 20. členu nove Direktiva NEC.

Drugi odstavek 10. člena nove Direktive NEC predpisuje poročanje  nacionalnih evidenc  in projekcij emisij, prostorsko razčlenjenih nacionalnih evidenc  emisij, evidenc  velikih točkovnih virov in informativnih poročil o evidencah Evropski komisiji in Evropski agenciji za okolje.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe sporočite najkasneje do 13.6.2017, na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

Zeleno javno naročanje cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin 2/3

Z novo Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki naj bi jo Vlada Republike Slovenije sprejela v kratkem, se kot obvezno ureja tudi zeleno javno naročanje cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin, vključno s prometno signalizacijo.

Ministrstvo za javno upravo si z deležniki prizadeva uskladiti vsebino te ureditve, zlasti cilj, ki ga bodo morali doseči javni naročniki pri vsakem javnem naročilu, povezanem s projektiranjem in izgradnjo oziroma postavitvijo cestne razsvetljave ali razsvetljave javnih površin (npr. cest, prehodov za pešce, parkov, posameznih kulturnih ali zgodovinskih zgradb).

Primeri okoljskih zahtev in meril ne bodo sestavni del nove Uredbe, temveč priporočila, na podlagi katerih bodo javni naročniki lahko dosegli obvezen cilj iz Uredbe. Zaradi tega je pomembno, da so priporočila v pretežnem delu usklajena z relevantnimi deležniki še preden Vlada Republike Slovenije sprejme novo Uredbo.

V skladu z navedenim vam Skupnost občin Slovenije na sledečih povezavah posreduje:

Vaše pripombe oziroma predloge za izboljšanje ureditve zelenega javnega naročanja cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin, vključno s prometno signalizacijo, posredujete najkasneje do srede, 14.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave v medresorski obravnavi 2/4

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.

Uredba določa na kakšen način naj bo v poročilu o vplivih na okolje opisan poseg, določa opis razumnih alternativnih možnosti, opis  ustreznih vidikov trenutnega stanja okolja (osnovni scenarij) in oris verjetnega nadaljnega razvoja brez izvajanja projekta. Uredba določa tudi vsebinske dejavnikov, na katere bo projekt verjetno pomembno vplival. Določa tudi vsebine opisa verjetno pomembnih vplivov na okolje  in uvaja vse faze posega od gradnje do obstoja projekta, vključno z rušilnimi deli, kjer je to relevantno glede na vrsto projekta.  Večji poudarek deje  tveganju za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (na primer zaradi nesreč ali katastrof) in kumulaciji vplivov z drugimi obstoječimi in/ali odobrenimi projekti. Določa tudi vrste pomembnih vplivov, ki jih mora zajeti poročilo o vplivih na okolje in opis metod napovedovanja ali dokazov, ki se uporabljajo za ugotavljanje in presojo pomembnih vplivov na okolje, vključno s podrobnimi navedbami težav pri zbiranju zahtevanih informacij

Uredba posebej navaja  tudi pomembne škodljivih vplivov projekta na okolje, ki bi jih lahko pričakovali zaradi ranljivosti projekta ob nevarnosti hudih nesreč in/ali katastrof, relevantnih za zadevni projekt in opisu pomembnih škodljivih vplivov projekta na okolje daje večji pomen. Uredba navaja tudi seznam s podrobno navedbo virov, ki se uporabljajo za opise in presojo, vključenih v poročilo. Za obrate tveganja zaradi nesreč in objekte jedrske varnosti določa uporabo že obstoječih informacij ali vrednoten, v uredbo pa se dodaja tudi vsebina presoj vplivov na okolje na podnebje.

Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.6.2017.

Predlogi gradbene in prostorske zakonodaje v obravnavi na Državnem zboru 2/5

V obravnavi na Državnem zboru RS se nahajajo predlogi s področja prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete mnenje:

 • k predlogu Gradbenega zakona in predlogu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti do četrtka, 15.6.2017 ter
 • k predlogu Zakonu o urejanju prostora do četrtka, 22.6.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si,

da bo SOS prejete pripombe uskladila z še vedno aktualnimi predhodno prejetimi pripombami občin ( pripombe prilagamo tukaj: Stališče SOS do predlogov GZ, ZUreP-2 in ZAID 4 4 2017 , Stališče SOS do predloga GZ (K za občinsko inšpekcijsko službo) in jih posredovala na Državni zbor.

Predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 2/6

V obravnavi na Državnem zboru RS je Predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, cilj predlaganega zakona je zagotavljanje vira prihodkov proračuna Mestne občine Ljubljana, ki bo sorazmeren nalogam in programom, določenim z zakonom o glavnem mestu. Besedilo predloga si lahko preberete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 23.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predloga ZLS in ZLV 2/8

Skupnost občin Slovenije vas seznanja, da sta v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah.

Besedilo predlogov najdete na sledečih povezavah:

1. predlog ZLS
2. predlog ZLV

Vaše komentarje in pripombe nam posredujte najkasneje do četrtka, 29.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih 2/10

Skupnost občin Slovenije je s strani Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov prejela v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP). Predlagane spremembe in dopolnitve ZTP-ja ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni že sedanja ureditev tega področja. Poglavitni cilj predlagane novele ZTP-ja je zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov.

Tukaj najdete:
predlog ZTP
osnutke podzakonskih aktov:

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nanj podate morebitne predloge v amandmajski obliki vključno z obrazložitvijo najkasneje do petka, 7.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva 2/11

Obveščamo vas, da je na straneh e-demokracije objavljena Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, katere cilj je opredelitev in uskladitev ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden od ključnih gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi.

Strategija se nanaša na razvoj nevladnih organizacij in pri tem sledi širše sprejeti opredelitvi, po kateri je NVO vsaka organizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko obliko, ki je pravna oseba zasebnega prava, njeni ustanovitelji pa so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov ter v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji. Tej opredelitvi v Sloveniji ustrezajo društva, zavodi in ustanove.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše komentarje in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.7.2017.

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji 2/12

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji (RS), katere namen je zmanjšati negativne vplive prometa na okolje; doseči cilje v operativnem programu zmanjšanja toplogrednih plinov v RS; doseči cilje na področju zmanjševanja onesnaževal v prometu in prispevati k učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije.

Strategija zastavlja cilj, da se do leta 2030 v Sloveniji uvede vsaj 200.000 vozil na električni pogon in ustrezno število drugih vozil na alternativna goriva s katerimi bodo izpolnjene zahteve, ki jih je Slovenija sprejela na področju okolja. Predlog temelji na izčrpni analizi stanja in potencialov na tem področju, analize možnih scenarijev razvoja ter na tej podlagi ponuja sveženj več kot 50 ukrepov za spodbujanje postavitve infrastrukture in uporabe vozil na alternativna goriva. Temelji na podatkih o uporabi in zamenjavi vozil v zadnjem desetletju za katerega je značilno, da se vozila uporabljajo bistveno dlje kot v preteklem desetletju in se vozni park zelo hitro stara. Strategija obsega relevantne alternativne vire energije, ki poleg elektrike zajemajo še utekočinjen in stisnjen zemeljski plin in biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik. Spodbujanje rabe vseh teh goriv bo namreč pripomoglo tudi k doseganju širših energetskih ciljev, zlasti povečanja energetske učinkovitosti ter energetske varnosti, saj bo pripomoglo tudi k zmanjšanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv.

Strategijo najdete s klikom tukaj. Vljudno vas naprošamo za posredovanje vaših pripomb do 30.6.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Izvajanje določb ZPVAS - ODPRTO 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi z izvajanjem določb Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00, 87/11, 14/15 – ZUUJFO in 74/15 – ZAgrS – ZPVAS).

Občine, ki imate med svojimi nepremičninami tudi parcele agrarnega izvora tj. nepremičnine, ki ste jih dobile v last na podlagi ZPVAS, vljudno naprošamo za posredovanje odgovora na sledeče vprašanje občine članice:

Ali ste upoštevali določbe veljavnega ZPVAS, da  mora občina nepremičnine, za katere prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki niso uveljavljali vračanja lastninske pravice, v šestih mesecih od dneva pridobitve ponuditi v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma krajevni skupnosti, na območju katere te nepremičnine ležijo (8. člen ZPVAS).

Občino torej zanima ali ste navedene nepremičnine ponudili v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma krajevni skupnosti.

Vljudno naprošamo za vaše odgovore najkasneje do torka, 13.6.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/1

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

14.6. / Priprave na NUSZ v letu 2017 za kakovostno izvedbo NUSZ v letu 2018/2019 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo organizira informativni posvet z naslovom

»Priprave na NUSZ v letu 2017 za kakovostno izvedbo NUSZ v letu 2018/2019 –

Kako do več (stabilnega) denarja za investicije občin z boljšim upravljanjem nepremičnin «,

ki bo potekal, v sredo, 14. junija 2017, ob 8.30 uri v športni dvorani Medvode (mala dvorana, 2. nadstropje),

Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.

Na posvetu bomo govorili o izvajanju priporočil ministrstev in izboljšanju prakse izvajanja NUSZ v prehodnem obdobju ter zmanjšanju tveganj občin za proračunske prihodke NUSZ v letih 2017/2018/2019, pripravi in posodobitvah odlokov o NUSZ za leto 2018/19, povečanju obsega podatkov in izboljšanju kakovosti podatkov za odmero NUSZ v letu 2018/19 in za bodočo odmero davka na nepremičnine,…

Vabilo s programom  in prijavnica.

Vljudno vabljeni!

 

20.6. / Srečanje županj in županov na temo opravljenih revizij Računskega sodišča RS 4/3

Skupnosti občin Slovenije in Računsko sodišče Republike Slovenije vljudno vabita vse županje in župane na srečanje in pogovor glede opravljenih revizij na temo:

Financiranja primerne porabe občin v 2014/2015 in učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin 

Srečanje bo potekalo v torek, 20. junija 2017, s pričetkom ob 12.00 uri, v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna.

Skozi pregled revizije bo predstavljen predvsem sistem financiranja občin z vidika Računskega sodišča, svoj odziv na izsledke revizije bodo predstavili tudi predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za lokalno samoupravo, srečanje pa bo odlična priložnost, da tudi županje in župani na podlagi predstavljenih izsledkov revizije podate svoje mnenje in stališča.

Vabilo s programom.

Gradivo najdete na sledečih povezavah:

Vljudno vabljeni!

 

20.6. / Redna letna skupščina SOS 2017 4/4

Županje in župane občin članic SOS obveščamo, da bo redna letna seja Skupščine SOS, potekala 20.6.2017, s pričetkom ob 9.00 uri  v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna. Ob 8.30 uri bomo pričeli z registracijo za skupščino SOS.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom.

Vljudno vas naprošamo, da se seje skupščine zanesljivo udeležite in nam vašo udeležbo sporočite z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali preko faksa na številko 02 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, najkasneje do 19.6.2017. V kolikor se skupščine ne morete udeležiti, lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca.

4.7. / 1. Forum Slovenske Digitalne Koalicije 4/5

PRVI FORUM SLOVENSKE DIGITALNE KOALICIJE bo 4. julija ob 9. uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A.

Slovenija se mora uvrstiti na zemljevid razvoja, ki ga kot osnovno gorivo poganja digitalizacija. Zato je pred nami zahtevna naloga, ki je temeljnega pomena za naš razvoj. Skupaj bomo na forumu določili prednostna področja ukrepanja za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Sodelujte pri sooblikovanju razvoja digitalizacije Slovenije! Udeležite se 1. foruma slovenske digitalne koalicije!

Svojo udeležbo na dogodku sta že potrdila minister za javno upravo Boris Koprivnikar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Posamezne tematske sklope bodo moderirali Janez Križan, Jaka Repanšek in mag. Simon Delakorda. Dogodek bo povezoval Goran Novković.

Program

Udeležba na dogodku je brezplačna, vljudno pa vas prosimo, da se do vključno petka, 30.6.2017 prijavite preko spletnega obrazca.

Svojo podporo Slovenski digitalni koaliciji lahko izrazite preko spletne strani digitalna.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu: info@digitalna.si

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si je sestavljena iz deležnikov gospodarstva, znanosti, šolstva, državne uprave, javnega sektorja, lokalne samouprave in civilne družbe z namenom skupne podpore razvoju Slovenije in izvajanja strategije Digitalne Slovenije 2020.

S podpisom izjave o vzpostavitvi in sodelovanju pri Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si so 24. 11. 2016 k sodelovanju pristopili GZS v imenu Digitalnega partnerstva gospodarstva, ki zastopa vse deležnike iz gospodarstva, Vlada RS, Rektorska konferenca RS, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Skupnost občin Slovenije, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ter glasnik digitalne tehnologije.

DOGODKI DRUGIH

9.6. - 10.6. / Predstavitve zmagovalnih projektov glasovanja “EU projekt, moj projekt” 5/1

Postopek glasovanja “EU projekt, moj projekt” je zaključen. V 42 dneh je bilo oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. Izbranih je bilo dvanajst projektov, ki se bodo predstavili na

dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt,

ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed dvanajstih slovenskih statističnih regiji.

Zmagovalne projekte lahko preverite na tej povezavi, izberete vam najbolj všečen in se udeležite predstavitve le tega.

Podrobnosti o programih in dogodkih bodo objavljene na www.eu-skladi.si.

Vsem izbranim projektom iskreno čestitamo!

12.6./ Slovenia Green dan 5/2

Slovenska turistična organizacija in Konzorcij Slovenia Green vas vabita na ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA, ki bo potekal 12. junija v Hotelu City v Mariboru. Dan bo posvečen trajnostnemu turizmu in praznovanju odmevnih mednarodnih nagrad in priznanj, ki jih je v zadnjem času nanizala Slovenija na področju zelenega razvoja v turizmu. Več o programu lahko preberete v vabilu tukaj.

Na Zeleni dan slovenskega turizma posebej toplo vabijo vse predstavnike destinacij in turističnega gospodarstva, ki si prizadevate za trajnostni razvoj.

Brezplačno udeležbo lahko potrdite na naslov rr@slovenia.info do 5. 6. 2017. Prijave sprejemajo do zapolnitve prostih mest.

 

13.6. / Delavnica Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti 5/3

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na delavnico Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki bo potekala:

 • Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto: 13. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)

Delavnica je namenjena predstavnikom občin, podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, regionalnih razvojnih agencij, regionalnih energetskih agencij, interesnih in strokovnih združenj ter ostalim zainteresiranim za skupnostne projekte v lokalni skupnosti.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Obvezne prijave sprejemajo na prijavnicah.

Več informacij najdete na tej povezavi.

14.6./ Konferenca "Potenciali krožnega gospodarstva v Zasavski regiji – krožno gospodarstvo in inovativnost" 5/4

Vljudno vas vabimo na konferenco Potenciali krožnega gospodarstva v Zasavski regiji, ki bo potekala v sredo, 14. 6. 2017, ob 10.00 uri v  Hrastniku. Poudarek tokratnega posveta bo na krožnem gospodarstvu in inovativnosti, predstavljeni pa bodo tudi primeri dobrih praks prehoda v krožno gospodarstvo v Zasavju.

Več informacij o konferenci in programu najdete v vabilu.
Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, najkasneje do 12. 6. 2017, na elektronski naslov: alenka.gracnar@gzs.si.

16.6./ Nacionalni posvet "Kibernetska varnost Republike Slovenije v luči vedno pogostejših  hekerskih vdorov" 5/5

Informacijski pooblaščenec, Urad za varovanje tajnih podatkov, SI-CERT in Inštitut za korporativne varnostne študije organizirajo nacionalni posvet z naslovom

Kibernetska varnost Republike Slovenije v luči vedno pogostejših  hekerskih vdorov – smo pripravljeni nanje?,

ki bo potekal 16. junija 2017, od 10h do 12.30h

v konferenčni dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Nacionalni posvet, ki bo poskušal poiskati odgovore na naslednja vprašanja:

 • Kakšno je stanje in vizija razvoja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji?
 • Kje so vzroki za povečano število hekerskih vdorov?
 • Je stopnja zavedanja o nevarnosti hekerskih vdorov in pomena kibernetske varnosti in posledicah, ki jih lahko povzročijo, zadostna in če ni, zakaj je tako?
 • Katera so najbolj izpostavljena področja, kje bi nas moralo najbolj skrbeti?
 • Kakšne so vloge posameznih deležnikov pri soočanju s kibernetskimi napadi in pripravljenosti nanje?
 • Ali so normativni in zakonodajni okviri ustrezni, katere prilagoditve so potrebne?
 • Ali razpolagamo z ustreznimi resursi (finance, kadri, znanje) in institucionalno ureditvijo za soočanje s kibernetskimi tveganji? Katere spremembe so potrebne?
 • Katere aktivnosti potekajo na nivoju države, kako je umeščeno varovanje kritične infrastrukture in obravnava kibernetske varnosti?
 • Kateri so korporativni vidiki soočanja z kibernetskimi napadi?

Prijava na dogodek je brezplačna in je možna samo preko spletne strani inštituta ICS Ljubljana.

Program

10:00 – 10:20 Uvodni nagovori

Uvodni nagovor – Andreja Katič, Ministrica za obrambo

Uvodni nagovor – Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka

Okrogla miza (10:20 – 12:15)

Moderator: mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Panelisti na okrogli mizi

 •    dr. Denis Čaleta, Inštitut za korporativne varnostne študije (ICS) (potrjen)
 •    mag. Dobran Božič, v.d. direktorja, Urad RS za varovanje tajnih podatkov (potrjen)
 •    Gorazd Božič, SI-CERT (potrjen)
 •    mag. Bojan Križ, v.d. direktorja Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo (vabljen)
 •    mag. Tanja Muha, v.d. direktorja, Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) (potrjena)
 •    Matej Tonin, poslanec Državnega zbora RS (potrjen)

12:15  – 12:30  – Vprašanja in zaključki

12:30 – 13:00 –  Zaključno druženje ob kavi

Vljudno vabljeni!

16.6. - 25.6. / Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora 5/6

Objavljamo prejeto napoved online brezplačnega usposabljanja, ki ga organizira Doba fakulteta in bi utegnil zanimati članice SOS. V sodobnem svetu je sodelovanje posameznikov in skupnosti v procesih odločanja običajna stvar, na katero moramo biti pripravljeni. To velja tudi za odnos med lokalnimi skupnostmi in predstavniki občin.

V desetih dneh spoznajte ključne oblike participacije v urejanju prostora in metode vključevanja javnosti

Ljudje danes pričakujejo pojasnila in želijo soodločati o skupnih zadevah. Preden pridemo do skrajne točke – protesta, je iskanje rešitev lažje, še posebej, če poznamo sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora.

Če nismo izbrali prave oblike procesa participacije se nam lahko zgodi, da bo nekaj glasnih posameznikov pustilo vtis, da je cela soseska močno prepričana v določeno rešitev, četudi je večina rešitvi pravzaprav naklonjena.

Udeleženci boste po končanem modulu

1. Razumeli, v katerih primerih je skupnost smiselno povabiti k sodelovanju in v katerih ne.
2. Poznali ključne oblike participacije v urejanju prostora.
3. Poznali najpogostejše metode vključevanja javnosti v urejanje prostora.
4. Poznali bistvena pravila organizacije javne razprave.

Modul poteka v okviru 9. mednarodne virtualne poletne šole in je uvod v nov magistrski program Menedžment pametnih mest, ki ponuja celosten pogled na koncept pametnih mest.

Kdaj
16. junij do 25. junij 2017

Način izvedbe:
samo Online (brez odsotnosti od doma in iz delovnega mesta)

Kotizacija in prijava
Udeležba na modulu je brezplačna, a je število mest omejeno. Prosimo vas, da se na modul prijavite čimprej.

Izvajalec modula
dr. Aidan Cerar je med drugim vodil tudi proces vključevanja javnosti v oblikovanju celostnih prometnih strategij večih slovenskih občin. Sedaj se ukvarja s številnimi projekti urbanega razvoja in predava na slovenskih in tujih univerzah.

Zagotovite si svojo prosto mesto in se prijavite še danes >

 

 

21.6./ Strokovni posvet »KREPITEV OŽJIH DELOV OBČIN« 5/7

V septembru 2016 je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki med drugim daje poseben poudarek krepitvi lokalne demokracije, znotraj te pa vlogi ožjih delov občin. Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za sistem lokalne samouprave, je zato pripravilo novelo Zakona o lokalni samoupravi, s katero želi okrepiti vlogo in položaj ožjih delov občin.

Ministrstvo za lokalno samoupravo, Služba za lokalno samoupravo vas vabi na strokovni posvet s predstavitvijo predlaganih novosti, ki bo potekal v sredo, 21. junija 2017 ob 10.00 uri v Ljubljani.

Posvet je namenjen tako občinskim funkcionarjem in javnim uslužbencem kot tudi voljenim predstavnikom svetov ožjih delov občin.

Vabilo in prijavnica. Prijavnice pošljite na elektronski naslov vesna.pest@gov.si. Za dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 478 8541.

23.6./ Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih 5/8

Ministrstvo za okolje in prostor bo predstavilo končne izsledke naloge »Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih«. Javna predstavitev bo potekala v petek, 23. junija 2017 ob 10.00 uri,v veliki sejni dvorani Agencije RS za okolje (ARSO), Vojkova 1b, Ljubljana.

Več informacij o programu in prijavi najdete na povezavi v vabilu. Gradivo je dostopno na spletnih straneh MOP – tukaj.

 

Vljudno vabljeni!

VLADA RS

138. redna seja 6/1

Spremembe na trgu dela

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela in besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Oba predloga zakonov pošilja  v obravnavo DZ po skrajšanem postopku.

Spremembe obsegajo ukrepe proti prekarnosti na trgu dela oziroma za dostojno delo in ukrepe za hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb. (Vir: Vlada RS, ab)

Nadgraditev drugega tira v dvotirno progo

Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo naložila, da do 31. decembra 2017 pridobita potrebne pravne in strokovne podlage, ki bodo omogočile, da se predviden drugi tir železniške proge Divača – Koper v naslednji fazi nadgradi v dvotirno progo. Vlada nadalje Ministrstvu za infrastrukturo nalaga, naj prouči možnosti sodelovanja predstavnikov civilne družbe pri nadzoru nad izvajanjem projekta drugi tir Divača – Koper in sicer najkasneje v petnajstih dneh po uveljavitvi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper. (Vir: Vlada RS, ab)

Pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij

Vlada se je seznanila z Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja.

Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino in pogajalske skupine v skladu s sklepom vlade (11.5.2017), da nadaljujejo pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. (Vir: Vlada RS, ab)

Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019

Vlada je določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019, in sicer tako, da se doseže, da dodatna sprostitev ukrepov v letih 2018 in 2019 ne bo presegla finančnega učinka, ki ga v okviru razpoložljivih sredstev določi vlada.

Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za pogajanja z reprezentativnimi sindikati o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019, tako da se ta zaključijo najkasneje do 31. oktobra 2017. (Vir: Vlada RS, ab)

Hiša za otroke – za otrokom prijaznejše pravosodje

Državna tožilstva letno obravnavajo prek 1.000 kazenskih ovadb, povezanih s kaznivimi dejanji zoper otroke, sodišča pa v teh primerih letno izrečejo prek 200 obsodb. Vlada Republike Slovenije je zato podprla projekt »Hiša za otroke«, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje, s katerim želi v čim večji meri ublažiti stresnost kazenskih postopkov, ko se v njih v takšni ali drugačni vlogi znajdejo najbolj ranljivi člani naše družbe. (Vir: Vlada RS, ab)

Program ukrepov Vlade RS za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019

Vlada je sprejela Program ukrepov Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019  (Program). Vlada nalaga nosilcem ukrepov iz Programa, da pričnejo ali nadaljujejo z aktivnostmi za izvedbo ukrepov  v okviru rokov, določenih v Programu. Nosilci izvedbe ukrepov na poziv Ministrstva za javno upravo, ki je določeno kot koordinator izvedbe Programa, posredujejo podatke o aktivnostih za izvedbo ukrepov ter o izvedenih ukrepih, zaradi priprave vmesnih poročil.

Vsebinsko so ukrepi v vladnem Programu 2017-2019 razdeljeni v štiri področja ukrepanja:

 • Utrjevanje in dvig ozaveščenosti javnih uslužbencev in funkcionarjev na področju, integritete in transparentnosti,
 • Javne finance – upravljanje in nadzorni mehanizmi,
 • Transparentnost, gospodarnost in učinkovitost pri porabi javnih sredstev ter
 • Povečanje transparentnosti in učinkovitosti pri pripravi predpisov, vodenju postopkov. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2016

Vlada je sprejela Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano dr. Jožeta Podgorška za leto 2016. Poročilo je pripravljeno v skladu z 61.d členom Zakona o kmetijstvu in 3. členom Uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, varuh pa vladi poroča o poslovnih praksah v verigi preskrbe s hrano, ki jih je pri svojem delu zaznal v letu 2016.

V poročilu posebej izpostavlja nekatere pozitivne prakse trgovskih verig v Sloveniji, ki jih je zaznal v letu 2016. Le-te so nastale iz poskusa nepoštenega odnosa do dobaviteljev, vendar so trgovske verige po posredovanju varuha in drugih deležnikov opustile namero in celo spremenile pristop do dobaviteljev ter tako izboljšale kvaliteto ponudbe prehranskih izdelkov brez negativnih posledic za dobavitelje. (Vir: Vlada RS, ab)

Postopek za predčasno razpustitev občinskega sveta v Občini Kostanjevica na Krki

Vlada se je na seji seznanila z nezakonitim stanjem v Občini Kostanjevica na Krki, ter ugotovila, da so nastopili razlogi za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (na podlagi 90.b člena Zakona o lokalni samoupravi). Vlada predlaga Državnemu zboru RS, da začne s postopkom za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki in da sprejme sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki. Vlada predlaga Državnemu zboru RS, da predčasno razpusti Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki in razpiše predčasne volitve v Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, če Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki poziva za odpravo nezakonitosti v postavljenem roku ne bo upošteval. (Vir: Vlada RS, ab)

Program popotresne obnove posledic potresa v Posočju za leto 2017

Vlada je sprejela Program popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za leto 2017. V proračunskem letu 2017 je za izvedbo programa zagotovljenih 3 milijone evrov.

Za leto 2017 so predvidena sredstva za izvedbo rušitev stavb, ki ogrožajo ljudi in okolico ter predstavljajo neposredno nevarnost v primeru novega potresa, izvedbo rušitev stavb, ki so predvidene za nadomestno gradnjo in priprava parcel za gradnjo, projektiranje popotresne obnove objektov (projektna dokumentacija) z vsemi potrebnimi predhodnimi deli in podpornimi dejavnostmi (geodezija, geologija, arheologija, itd.), … (Vir: Vlada RS, ab)

Določitev podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

Vlada je sprejela sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, ki določa tiste dele ozemlja Slovenije, ki niso aglomeracije in na njihovem območju kakovost zraka praviloma presega mejne vrednosti, obseg območja pa zagotavlja učinkovito izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Med podobmočja spadajo mestne občine Murska Sobota, Celje, Kranj, Novo mesto ter zasavske občine.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skupaj z navedenimi območji, (poleg tega pa še z mestnima občinama Maribor in Ljubljana) v zadnjih nekaj mesecih novelira odloke o načrtih kakovosti zraka z še novimi ukrepi, prav tako bo za vsako območje posebej izdelan in sprejet še Podrobnejši program (finančni načrt) za triletno obdobje. (Vir: Vlada RS, ab)

Slovenija podpira vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic

Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije glede vzpostavitve evropskega stebra socialnih pravic. Republika Slovenija pozdravlja napore Evropske komisije za bolj pošteno in socialno Evropo. Vlada je predlog stališča posredovala v odločanje Državnemu zboru Republike Slovenije. Evropski steber socialnih pravic je mišljen kot orodje za okrepitev socialne Evrope in po mnenju Slovenije predstavlja ključen mejnik EU na poti k dosegi socialne Evrope. Steber v treh sklopih določa dvajset ključnih načel in pravic v podporo sistemom socialnega varstva. (Vir: Vlada RS, ab)

***

Vlada je na seji odgovorila tudi na poslansko vprašanje v zvezi s slabšanjem strukturnega fiskalnega položaja, kjer je pojasnila, da vztraja na začrtani poti, da bo strukturni saldo sektorja država uravnotežen konec leta 2020, ko dosežejo njihov srednjeročni fiskalni cilj. Vlada je tudi sprejela odgovora na pisni poslanski vprašanji v zvezi s stroški informacijske tehnologije in glede projekta Magne Steyr v Sloveniji. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih 7/1

V okviru razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih lahko preverite možnost sofinanciranja projektov s področja zaposlovanja mladih

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizko kvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih (www.eeagrants.org/fundforyouthemployment), pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Kmalu razpis za WIFI4EU 7/3

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi

ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.

Brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri 7/6

Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC želijo v letu 2017 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih projektov, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. Mentoriranje je namenjeno zainteresiranim akterjem za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in bo potekalo od julija do novembra 2017.

Zato vas v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabijo k prijavi za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

Mentoriranje bo na izbrani projektni ideji prijavitelja in bo usmerjeno v analizo zatečenega stanja, seznanitev mentorirancev s ključnimi načeli izvajanja skupnostnih projektov, pomoč pri identifikaciji potencialov in ovir za njihovo realizacijo ter identifikaciji in vključevanju deležnikov. Zastavljeno bo projektno vodenje in identificirani konkretni (tudi pravni) koraki ter finančni viri za realizacijo ideje prijavitelja.

Vse informacije so na voljo na spletni strani in v predstavitvi s prijavnico.

Rok za oddajo prijav je 23. junij 2016, več informacij pa dobite pri Senki Šifkovič Vrbica, 01 521 18 88, senka.sifkovic.vrbica@pic.si.

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 7/7

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/8

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Interreg za območje alp 7/9

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

 • Prioriteta 1: Inovativna družba
  – Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
  – Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena
 • Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
  – Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
  – Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport
 • Prioriteta 3: Življenjski prostor
  – Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
  – Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov
 • Prioriteta 4: Dobro upravljanje
  – Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/10

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 7/12

Eko sklada, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Trenutno aktualni javni pozivi, ki jih sofinancira Eko sklad so:

 • Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Predmet javnega poziva so krediti in nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju Republike Slovenije.

 • Ukrepi na področju trajnostne mobilnosti

Izvedba ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uvajanje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.

 • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Informacije o javnih pozivih so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

NOVICE DRUGIH

Spletna aplikacija 65+, podatki o oskrbi starejših po občinah 8/1

Na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo so v okviru naloge, ki jo financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v sodelovanju s podjetjem Virostatiq, pripravili spletno aplikacijo, ki na enem mestu predstavlja dostopne statistike o oskrbi starejših v občinah. Spletna aplikacija, ki smo jo poimenovali 65+, Podatki o oskrbi starejših po občinah, je dostopna na povezavi http://65plus.irssv.si/. Do aplikacije lahko dostopate tudi preko naše spletne strani www.irssv.si, kjer izberete gumb na desni strani z naslovom IRSSV65+.

Učinkovitost urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin  8/2

Računsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti poslovanja, da bi preverilo, ali je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) poskrbelo, da je postopek prostorskega načrtovanja občin urejen učinkovito in je pri tem izvedlo vse naloge, ki so mu naložene v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt). Preverilo je tudi, ali so imeli MOP, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK) in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: zavod) zadosti kadrov ter vzpostavljene takšne procese in orodja, da lahko pri opredeljevanju do občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) upoštevajo časovne roke, določene v pravnih podlagah. Po mnenju računskega sodišča postopek prostorskega načrtovanja občin v obdobju od 1. 1. 2008 do vključno 31. 12. 2015 (v nadaljevanju: obdobje, na katero se nanaša revizija) ni bil urejen učinkovito.

Celotno poročilo najdete na spletni strani Računskega sodišča.

Sodelovanje v raziskavi o vključevanju javnosti 8/3

Do 20. junija 2017 lahko sodelujete v raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij, ki se izvaja v 64 slovenskih občinah. Njen namen je izboljšati vključevanje javnosti v upravljanje javnih zadev v prihodnje – tako v občinah, kot na državni ravni.

Priprava Celostnih prometnih strategij je bila edinstvena priložnost za vključevanje javnosti na področju upravljanja prometa in mobilnosti. Javne razprave, delavnice, ankete in intervjuji so omogočili dialog med izdelovalci strategije, občinsko upravo, različnimi organizacijami in javnostjo. Ta vključujoč proces je poleg tematskih razprav in izdelanih Celostnih prometnih strategij (CPS) prinesel tudi številne izkušnje na področju vključevanja javnosti.

Da bi zbrali in proučili te izkušnje, so se na Ministrstvu za infrastrukturo v sodelovanju s Centrom za vodenje participativnih procesov – CEPP in podjetjem LOCUS d.o.o. odločili za izvedbo raziskave. Sredi maja 2017 so objavili spletni vprašalnik, s katerim želijo pridobiti mnenja občanov in občank ter ključnih deležnikov, ki so sodelovali v postopku CPS, pa tudi poglede ostalih Slovencev in Slovenk glede vključevanja javnosti v upravljanje lokalnih skupnosti nasploh.

Vse, ki še niste pozivajo k izpolnitvi vprašalnika, predstavnike občin pa vabijo, da k sodelovanju v anketi spodbudite tudi svoje občane – z objavami na spletnih straneh občin in celostnih prometnih strategij, z neposrednimi e-maili, z objavami na Facebooku in drugih družbenih omrežjih ter na druge načine.

Vprašalnik najdete na povezavi: https://www.1ka.si/a/127257, v uvodu vprašalnika pa boste našli tudi dodatna pojasnila.

Dosežki in načrti občine Ljutomer na področju trajnostne mobilnosti 8/4

V ponedeljek, 5. junija 2017, je občina Ljutomer predstavnikom slovenskih občin in ministrstev ter strokovnjakom s področja prometa predstavila svoje dosežke in načrte na področju trajnostne mobilnosti, izvedene in načrtovane v skladu z občinsko Celostno prometno strategijo.

Občina Ljutomer je že nekaj let med vodilnimi manjšimi občinami v državi na področju trajnostne mobilnosti. Proces oblikovanja trajnostnega in dolgoročno vzdržnega prometnega sistema je v Ljutomeru prvi vrhunec doživel leta 2012 s sprejetjem Prometne strategije (dokument).

Zbrane je ob prihodu pozdravila in nagovorila županja mag. Olga Karba. Sledila je predstavitev procesa priprave in prenove CPS, izvedenih in načrtovanih ukrepov, sodobnih smernic za načrtovanje kolesarske infrastrukture, podrobne zasnove prometnih površin v Ljutomeru ter izkušenj s pripravo s CPS. Dogodek je bil organiziran v okviru evropskega projekta PROSPERITY (o projektu), ki ga v programu Horizont 2020 sofinancira Evropska unija.

Urbana agenda za EU: Srečanje na temo Partnerstva za urbano mobilnost 8/5

6. junija 2017 je v Ljubljani potekalo Srečanje na temo Partnerstva za urbano mobilnost. Predstavniki mest so se srečali z enim od slovenskim predstavnikov v Partnerstvu za urbano mobilnost v okviru Urbane agende za EU.

Glavni cilj Urbane agende za EU (UAEU) je izkoristiti ves potencial urbanih območij in s tem lažje doseči strateške cilje EU. Osredotoča se predvsem na tri področja oblikovanja in izvajanja politike EU, to so boljša pravna ureditev, boljše financiranje in boljše znanje. Kot ključni mehanizem za izvajanje UAEU se vpeljuje t. i. partnerstva, v katerih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove. Rezultat vsakega partnerstva naj bi bil akcijski načrt s konkretnimi predlogi za izboljšanje pravne ureditve, financiranja in izmenjave znanj za področje/temo, ki jo obravnava. Eno od partnerstev je tudi Partnerstvo za urbano mobilnost.

Več informacij najdete na spletni povezavi tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.