V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE APAČE, MAJŠPERK, NAZARJE IN ZAVRČ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

14.9./ Priložnosti in pasti pametnih mest in skupnosti

15.9./ Posveta “Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo” Vabilo

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah do četrtka, dne 15. 9. 2016, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Osnutek arhitekturne politike Slovenije do petka, 16.9.2016, na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si

PREDSEDSTVO SOS

12. Seja predsedstva SOS 1/1

V sredo, 7.9.2016, je v prostorih Mestne občine Velenje potekala 12. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Predsedovanje največje reprezentativne organizacije je dosedanji predsednik dr. Ivan Žagar predal Bojanu Kontiču, županu Mestne občine Velenje, ki bo to funkcijo opravljal naslednjih 16 mesecev.

Na seji so bili obravnavane naslednje teme:

 • Sistemska priporočila za ureditev sistema za NUSZ

Na temo usklajevanja sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) se je županjam in županom predsedstva SOS pridružil sekretar v kabinetu ministra za finance, Jože Novak. Vlada RS je namreč julija 2016 sprejela sklep, s katerim je Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za finance naložila, da skupaj s skupnostmi občin pripravijo usklajena sistemska priporočila za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Vlada RS je s sklepom določila tudi, da naj priporočila vsebujejo usmeritve glede urejanja podatkov, ki so osnova za določitev NUSZ, glede pravne uskladitve občinskih odlokov, kot izhajajo iz do sedaj sprejetih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ter tudi okvire za enotno izvajanje postopkov v zvezi z uskladitvijo podatkov. V skladu s tem je bilo predlagano, da občine za odmero NUSZ začnejo dosledno uporabljati identifikatorje, kot so nepremičninam določeni s predpisi o evidentiranju nepremičnin in podatke o nepremičninah, ki jih vsebuje register nepremičnin, Geodetska uprava RS pa v primeru opozoril občin o napakah v podatkih, te izboljša. Prav tako je bilo predlagano, da občine izpeljejo postopek usklajevanja podatkov o stavbnih zemljiščih, kot to določata predvsem Zakon o graditvi objektov ter v povezavi z določbo 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS 16/17 sprejemajo nove občinske odloke in na ta način odmero NUSZ ustrezno posodabljajo in usklajujejo z morebitnimi novimi prostorskimi akti. Predlagano je bilo tudi, da občine izenačijo obremenitve poslovnih nepremičnin ne glede na vrsto dejavnosti, ki jo te opravljajo, ter stanovanjskih nepremičnin, ne glede na namen, za katerega se uporabljajo ter uravnotežijo razmerje med obremenitvijo stanovanjskih in poslovnih nepremičnin z NUSZ.

Dr. Ivan Žagar, podpredsednik SOS, je opozoril, da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) bilo uvedeno kot dajatev za razvoj občin in predstavlja lastna sredstva občin. V svojem temelju je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč bistveno različno od davka na nepremičnine. Olajšave ali obremenitve uvaja na podlagi občinskih odlokov ob avtonomni odločitvi o spodbudah razvoja določene skupine ali dejavnosti v lokalni skupnosti. Tako pravi, da različna obremenitev niti znotraj občine niti med občinami, ne bi smela biti problematizirana, v nasprotnem primeru gre za grobi poseg v avtonomijo lokalne samouprave. Občine namreč z različnimi stopnjami obremenitve izvršujejo lokalno politiko prostorskega razvoja v občini. Posebej je izpostavil tudi anomalijo, da občine niso stranke v postopku, kadar je na sodišče vložena pritožba posameznika. Posledično občinam tudi ni omogočena pritožba na sklep sodišča, pač pa to lahko stori le FURS, ki občine ne more ustrezno zastopati. Še večja anomalija pa je, da občine zaradi sistema izvajanja določb zakonov, s strani Finančne uprave RS ne more pridobiti seznama neplačnikov nadomestila. Novi predsednik SOS, Bojan Kontič je izpostavil, da so prav to tiste anomalije, ki jih je potrebno odpraviti takoj, predvsem pa je poudaril izjemno pomembnost tega edinega lastnega finančnega vira v celotnem sistemu financiranja občin.

Predsedstvo SOS je v okviru izpostavljenih stališč podalo uradno pooblastilo Strokovni skupini Skupnosti občin Slovenije, da se še naprej aktivno vključuje v postopek oblikovanja sistemskih priporočil v na seji nakazani smeri.

 • Strategija razvoja lokalne samouprave

Na temo Strategije razvoja lokalne samouprave je dr. Nejc Brezovar, državni sekretar Ministrstva za javno upravo izpostavil, da predlog strategije lokalne samouprave obravnava le tista vprašanja lokalne samouprave, ki so se v zadnjih desetih letih skozi strokovne in druge razprave pokazala kot problematična in zahtevajo bodisi popravke bodisi nadgradnjo. Strategija naj bi bila po njegovih besedah strateško oziroma razvojno usmerjena, zaradi ocene , da lokalna samouprava v Sloveniji deluje razmeroma dobro, pa vanjo niso vnesli »revolucionarnih« sprememb.

Prav tak je dodatna pojasnila glede sprejema strategije podal dr. Roman Lavtar, vodja službe za lokalno samoupravo. Povedal je, da je Strategija upravljavski dokument, v kolikor pa bodo potrebne spremembe zakonodaje, bodo  le-te izvedli prihodnje leto.

Župan občine Sveta Trojica, Darko Fras, vodja delovne skupine SOS za pripravo stališč pri pripravi strategije razvoja lokalne samouprave v RS in član delovne skupine za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v RS pri ministrstvu je povedal, da je sicer mogoče zaznati določen napredek pri oblikovanju tega akta, žal pa strategija ne rešuje nekaterih ključnih vprašanj in je premalo ambiciozna. Ključnega vprašanja regionalizacije oziroma oblikovanja drugega tira lokalne oblasti, se strategija sploh ne dotika. Izpostavil je, da krepitev vloge funkcionalnih regij ne more nadomestiti funkcije pokrajin. Prav tako strategija ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin, predvsem ne rešuje vprašanja skupnega obsega primernih sredstev za izvajanje obveznih nalog niti ne rešuje vprašanja ustreznosti strukture financiranja občin.

Županje in župani so izpostavili željo lokalne samouprave, da bi s strategijo celovito rešili takšna in podobna vprašanja, zato so mnenja, da jo je potrebno v tem smislu uskladiti. Ministrstvu za javno upravo je predsedstvo SOS predlagalo, da dokumenta še ne posreduje v sprejemanje na Vladi RS, pač pa ga glede na podane pripombe dopolni.

 • Predlog Zakona o lokalni samoupravi

K temi predloga Zakona o lokalni samoupravi, ki je ponovno v obravnavi in je bil predložen s strani skupine poslank in poslancev, ostaja stališče predsedstva SOS nespremenjeno – ne pristaja na zakonodajne spremembe, ki posegajo v sistem lokalne samouprave, dokler ne bo jasna in s konsenzom sprejeta strategija njenega razvoja. Nizki prag za vložitev pobude za odpoklic župana namreč odpira široko polje možnosti zlorab zaradi osebnih interesov posameznikov ali interesnih skupin znotraj občine, vse do možnosti za politično obračunavanje, kar bi posledično lahko povzročilo destabilizacijo lokalne samouprave.

 • Potek pogajanj za financiranje občin v letu 2017 in 2018

Ker so ponovno odprta pogajanja za financiranje občin za prihodnji dve leti, so se županje in župani seznanili z izhodišči vladne pogajalske strani. Ministrstvo za finance bi namreč v prihodnjem letu namenilo 524 € povprečnine na prebivalca občine, v letu 2018 pa 530 € na prebivalca, s čemer bi občine morale zagotoviti kritje vseh obveznih nalog občin. Izračuni Ministrstva za finance za leto 2016 kažejo, da bi višina povprečnine v tekočem letu morala znašati 652,60 €, medtem ko izplačilo občinam za tem zneskom sedaj zaostaja za dobrih 130 evrov. Ker je takšen predlog za občine nesprejemljiv je predsedstvo sprejelo izhodišča, ki bodo nudila podlago za naslednje srečanje pogajalcev v ponedeljek, 12. septembra.

 • Vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS

Državni zbor je na 21. redni seji 12.7.2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom zakona sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode, ter po predlaganih amandmajih zavzel stališče, da se predlagana dopolnitev 70. člena Ustave RS dopolni z novim 70. a členom, in sicer v smeri: da ima vsakdo pravico do varne pitne vode; da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države; da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago ter, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko neprofitne javne službe, tako da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim. Leo Kremžar, zastopnik Skupnosti občin Slovenije na področju gospodarskih javnih služb je uvodoma izpostavil, da samemu vpisu pravice do pitne vode v ustavo zagotovo ni mogoče nasprotovati, prav tako ne prepovedi trgovanja z vodo kot z blagom, vendar pa se je s sprejetjem amandmajev vzpostavila problematika grobega posega v izvirne pristojnosti lokalne samouprave, posega v 21. člen Zakona o lokalni samoupravi in posega v sicer že vrsto let dobro uveljavljen in kvalitetno izvajan sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Mag. Igor Rozman, predstavnik zbornice komunalnega gospodarstva je izpostavil, da se stališče izvajalcev javne službe znotraj zbornice ne razlikuje od občinskega. Z vidika izvajalcev javne službe je izpostavil predvsem bojazen, da bi s prehodom na državno javno neprofitno službo poslabšali položaj uporabnikov. Iz sprejetih amandmajev tudi ni jasno ali bi veljala prepoved koncesijskega izvajanja te javne službe veljala tudi za gospodarska javna podjetja, ki so v lasti občin. V skladu z izraženimi pomisleki bodo v kratkem Državnemu zboru posredovani ustrezni sklepi Skupnosti občin Slovenije.

 • Pobuda k razglasitvi slovenskih občin za območja brez spornih prostotrgovinskih sporazumov (območja brez TTIP)

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi pobudo k razglasitvi slovenskih občin za območja brez spornih prostotrgovinskih sporazumov (območja brez TTIP). Predsedstvo SOS je podprlo pobudo za razglasitev občin za območja brez TTIP, ter predlagalo, da se na poziv odzove čim večje število slovenskih občin, saj ni mogoče pristati na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način med komisijo EU in vlado ZDA (TTIP), komisijo EU in vlado Kanade (CETA) oziroma med komisijo EU vlado katerekoli druge države ali skupine držav (TISA).

 • Predstavitev projekta GreenS

Na seji predsedstva SOS je bil predstavljen tudi projekt GreenS, ki vključuje 14 partnerjev iz 8 držav članic EU, iz Slovenije Skupnost občin Slovenije in LEA Pomurje, ki so se projektu priključili zaradi ugotovitve, da se veliko javnih naročnikov sooča s precejšnjimi dilemami in težavami pri izvajanju zelenega / energijsko učinkovitega javnega naročanja. Glavni cilj projekta je preko krepitve znanja javnih organov in drugih javnih naročnikov pripomoči k uspešni uporabi načel zelenega javnega naročanja ter dajanje prednosti le tem. Poleg tega se bo znotraj sodelujočih energetskih agencij vzpostavilo podporne skupine, ki bodo pomagale premostiti ovire pri izvajanju teh načel. Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil občin članic SOS, je predsedstvo SOS podprlo ustanovitev delovne skupine za Pametno javno naročanje v okviru omenjene organizacije. Župan, Srečko Ocvirk, je predstavil tudi primer dobre prakse lokalne oskrbe, ki jo izvajajo v občini Sevnica, ter pozitivne učinke zelenega javnega naročanja.

 

NOVICE SOS

Sestanek z ministrstvi v zvezi s sistemskimi priporočili za NUSZ 2/1

V ponedeljek, 5. 9. 2016 je potekal sestanek glede priprave sistemskih priporočil za ureditev sistema NUSZ. Namen sestanka je bil, da se prvotni osnutek priporočil uskladi s pripombami vseh treh asociacij.

Pri tistih priporočilih, ki vsebujejo usmeritve glede urejanja podatkov, ki so osnova za določitev NUSZ, na področju pravne uskladitve občinskih odlokov glede na sprejete odločbe Ustavnega sodišča in na področju priporočil za enotno izvajanje postopkov v zvezi z uskladitvijo podatkov je že na sestanku bilo mogoče najti konsenz. Predstavniki ministrstev in občin pa si niso bili enotni pri tistem delu priporočil, ki so bila usmerjena k izenačitvi obremenitve poslovnih nepremičnin ne glede na vrsto dejavnosti, ki jo te opravljajo, ter stanovanjskih nepremičnin, ne glede na namen, za katerega se uporabljajo ter uravnoteženje razmerij med obremenitvijo stanovanjskih in poslovnih nepremičnin z NUSZ.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da se sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne sme enačiti s sistemom davka na nepremičnine, saj je temelj obeh dajatev različen in iz tega tudi izhajajo razlike, katere se želi zmanjšati oz. odpraviti z navedenimi priporočili. Ne nazadnje je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) bilo uvedeno kot dajatev za razvoj občin in predstavlja edina lastna sredstva občin.

Odgovor na pobudo SOS za prireditve 2/2

Iz Skupnosti občin Slovenije, Komisije za turizem, smo na Ministrstvo za javno upravo naslovili Pobudo za debirokratizacijo, deregulacijo in digitalizacijo procesov za prireditve,
saj smo iz občin članic SOS, njihovih zavodov in različnih društev, v poletnem času prejeli veliko pobud s področja organizacije prireditev, ki se v praksi pojavljajo in so posledica različnih predpisov. Načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja je v pristojnosti občin in med dejavnostmi, katerih izvajanje na ravni je v javnem interesu je tudi organizacija in izvajanje prireditev.

Ministrstvo za javno upravo je pobudo posredovalo v reševanje sedmim resorjem in prejelo šest odzivov, odziv ni posredovalo Ministrstvo za okolje.

Odgovor na pobudo, v katerm so na Ministrstvu za javno upravo na kratko povzeli odzive ministrstev, lahko preberete na tej povezavi.

 

Obvestilo glede objave in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju 2/3

Obveščamo vas, da je Državni zbor dne 12. 7. 2016 na 21. redni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) . Dne 18. 7. 2016 je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v zvezi z navedenim zakonom. Predsednik Državnega zbora je kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma določil 1. 9. 2016, kot zadnji dan za zbiranje podpisov pa 5. 10. 2016. V skladu s tretjim odstavkom 12.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi lahko vloži zahtevo za razpis referenduma najmanj 40 tisoč volivk in volivcev, in sicer najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov.

Iz zgoraj opisanih razlogov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju še ni bil posredovan v objavo v Uradnem listu RS in posledično še ni začel teči v zakonu določen 15-dnevni vacatio legis. Objava in uveljavitev zakona sta torej odvisna od zaključka postopka v zvezi z zakonodajnim referendumom.

Vloga občine v zadrugi 2/4

Iz Sekretariata SOS smo na Računsko sodišče naslovili prošnjo za pomoč pri razjasnitvi vloge občine ali več občin v turistični zadrugi oziroma kooperativi. V začetku julija smo namreč izvedli posvet na temo turističnih kooperativ, kjer so se predstavile dobre prakse iz sosednjih držav in za vzpostavitev turističnih zadrug ali kooperativ je precejšnje zanimanje v različnih občinah. Ob dilemi, kako svetovati občinam glede ustanovitve oz. njihovega članstva v zadrugah upoštevajoč Mnenje Računskega sodišča o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin, smo zaprosili za obrazložitev in prejeli Odgovor Računskega Sodišča, dostopen na tej povezavi.
V odgovoru so med drugim opozorili tudi na aktivnosti Ministrstva za finance za spremembe nekaterih javnofinančnih predpisov, ki naj bi se nanašale tudi na področje organizacije občinskega premoženja. Skladno s predlogom Računskega sodišča, smo se z vprašanjem vloge občin v zadrugah obrnili tudi nanje in prejeli tudi  Odgovor Ministrstva za finance, ki je dostopen na tej povezavi.

Prijateljska nogometna tekma v spomin županu Šmartnega ob Paki 2/5

Nogometna ekipa županov se je v četrtek 8. septembra udeležila prijateljske tekme s predstavniki Računskega sodišča. Prijateljska tekma je bila odigrana v spomin pokojnemu županu Šmartnega ob Paki Alojza Podgorška, ki je bil eden od pobudnikov za ustanovitev nogometne ekipe županov leta 2008.

Na pobudo aktualnega župana Janka Kopušarja se je nogometna ekipa županov sestala že tretje leto zapored, drugič so se pomerili z Računskim sodiščem. V prijateljskem vzdušju je ekipa Računskega sodišča premagala ekipo županov z rezultatom 5 proti 4.

Za ekipo županov so nastopali: (z leve druga vrsta) Marko Diaci (župan občine Šentjur), Stanko Glažar (župan občine Hajdina), Miroslav Petrovič (župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici), Mitja Horvat (župan občine Duplek), Marko Soršak (župan občine Hoče-Slivnica), Miran Jurkošek (župan občine Štore), Peter Misja (župan občine Podčetrtek), Danilo Burnač (bivši podžupan MO Maribor), Aco Šuštar (župan občine Vodice), Janko Kopušar (župan občine Šmartno ob Paki)
z leve prva vrsta: Miha Mohor (SOS), Bojan Borovnik (župan občine Mislinja), Slavko Režonja (bivši župan občine Turnišče), Roman Medik (podžupan občine Središče ob Dravi), Stanko Gjerkeš (podžupan občine Lednava), Roman Richter (podžupan občine Pesnica), Ladislav Pepelnik (bivši podžupan občine Ruše), Branko Belec (župan občine Križevci) in Franjo Golob (župan občine Vuzenica).

 

20160908_170951_2

Ekipa Računskega sodišča:

20160908_171059

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1C 3/1

Prejeli smo obvestilo o glede možnosti pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah:

kot ste bili že seznanjeni je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) v javno obravnavo predložilo osnutek predloga novele Zakona o elektronskih komunikacijah, t.i. ZEKom-1C, katerega poglavitni namen je popolni prenos zahtev Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti v nacionalno zakonodajo ter hkrati izboljšanje veljavne zakonske ureditve še na nekaterih drugih področjih ob upoštevanju izkušenj, pogledov in stanj v praksi. Osnutek predloga ZEKom-1C je bil dne 15. 7. 2016 objavljen na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija z možnostjo za podajo pripomb do vključno 15. 9. 2016.

Medtem pa so pripravljavci dne 24. 8. 2016 v medresorsko usklajevanje posredovali nekoliko spremenjeno verzijo osnutka ZEKom-1C kot je bil le-ta dan v javno obravnavo; in sicer:

 • v 10. členu, ki spreminja in dopolnjuje 14. člen ZEKom-1
 • v 11. členu, ki dodaja nov 14.a člen v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov 14.a člena),
 • v 49. členu, ki dodaja nov 175.a člen v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov 175.a člena),
 • v 53. členu, ki spreminja in dopolnjuje 181. člen ZEKom-1,
 • v 55. členu, ki dodaja nova 183.a in 183.b člena v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov omenjenih novih členov),
 • v 56. členu v delu, ki dodaja nov drugi odstavek v 184. člen ZEKom-1,
 • dopolnjen je bil 75. člen.

Obveščamo vas, da morebitne pripombe tudi na navedeno novo gradivo oziroma zgoraj navedene novosti, ki jih prinaša, lahko prav tako posredujete do četrtka, dne 15. 9. 2016, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas tudi, da bo v Ljubljani, 6.9. javni posvet o predlogu zakona, več v vabilu:

Vabilo

Osnutek arhitekturne politike Slovenije 3/2

Ministrstvo za kulturo je pripravilo Osnutek arhitekturne politike Slovenije, kar je tudi eden od ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Pri pripravi so izhajali iz resolucije Sveta o arhitekturni kakovosti iz leta 2001, ki predvideva krepitev prizadevanj za vključitev arhitekture, še zlasti njene kulturne razsežnosti, v vse politike, posebej tiste, ki so povezane z gospodarsko in socialno kohezijo. V delih, kjer je takšna struktura ukrepov, da so za razvoj in prenovo mest zagotovljena evropska sredstva, so se opirali tudi na cilje nove evropske perspektive – operativni načrt 2014-2020.

Vabimo vas, da do 16.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaša mnenja, stališča in pripombe oz. priporočila za izboljšavo.

Dopolnitve Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda v javni razpravi 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Dopolnitve se nanašajo na spremembe Zakona o vodah, kjer je bil dodan nov 96.a člen, tako se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči ter obdobje, v katerem se lahko izvajajo izredni ukrepi po naravni nesreči.

Vaše pripombe in dodatne predloge lahko posredujete do četrtka, 22.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 3/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

 • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
 • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
 • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju 3/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in primeri okoljskih zahtev. Do dokumentov dostopate na sledečih povezavah:

Vljudno naprošamo, da dokumente preučite in nam najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujete vaša stališča (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

Sprememba Pravilnika o RRA-jih 3/6

S strani MGRT smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah. V predlogu Pravilnika se znižujejo zahtevani standardi zaposlenih na RRA-jih (iz 4, na 3 zaposlenih v regijah do 100.000 prebivalcev in iz 5 na 4 v regijah z več kot 100.000 prebivalci), prav tako se v Pravilniku določa, da mora vsaj 50% razvojnih nalog opraviti RRA in se ne smejo prenesti na območne razvojne institucije.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah si lahko preberete tukaj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah najdete tukaj.

Vaše pripombe in predloge posredujte do 6.10.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

 

DOGODKI SOS

14.9. / Priložnosti in pasti pametnih mest in skupnosti 4/1

V okviru 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču gostil več kot 1500 razstavljavcev iz 35 držav, vas Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vabimo na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS. V sredo, 14. septembra 2016, se bomo posvetili aktualni razpravi o priložnostih in pasteh pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities).

MOS pametne skupnosti program

Županje in župane vabimo, da svojo udeležbo na dogodku potrdite najkasneje do srede, 7.9.2016, v tajništvu Celjskega sejma (T: 03 54 33 211, E: tajnistvo(at)ce-sejem.si), da vas bodo lahko pravočasno posredovali vstopnico za sejem in rezervirali parkirno mesto.

 

15.9. / Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo 4/3

Skupnost občin Slovenije kot soorganizator, prijazno vabi k udeležbi posveta Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki bo potekal v četrtek 15.9.2016 s pričetkom ob 15. uri, v Modri dvorani II na 49. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.

Zeleno gospodarstvo je dolgoročna strateška usmeritev Republike Slovenije in predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Je priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.

Vabilo na posvet Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Vljudno vabljeni!

16.9. / Sestanek delovne skupine za odprte podatke 4/4

Delovna skupina za odprte podatke se bo sestala dne 16. 9. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo. Sestanek bo predvidoma trajal do 12.00 ure.  Predstavniki MJU bodo predstavili dosedanje aktivnosti ministrstva na področju odpiranja podatkov javnega sektorja in delovno verzijo portala odprtih podatkov, predstavniki občin pa svoje dosedanje aktivnosti na tem področju. Predvideno je, da bi pripravili tudi predlog kratkoročnih aktivnosti za skupni akcijski načrt odpiranja podatkov.

Več aktualnih informacij o aktivnostih MJU (STIPS) na področju odpiranja podatkov (ZDIJZ-E)  najdete na spletni strani MJU; http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/aktualno/

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 4/5

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

4.10. / Posvet Izobraževanje odraslih v moji občini 4/6

Andragoško društvo Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje in šport in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na posvet z naslovom »Izobraževanje odraslih v moji občini«, ki bo potekal 4.10.2016 od 9.30 ure dalje v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ), Masarykova 16 v Ljubljani. Vabilo s programom in prijavnico 

Na posvetu bodo predstavljeni zaključki raziskave, ki je bila opravljena v letih 2014 in 2015 in je bila razdeljena na tri vsebinska področja izobraževanja odraslih: razvijanje socialnega in kulturnega kapitala v občini, zviševanje izobrazbene ravni in povečanje zaposljivosti občanov ter odgovornosti pri načrtovanju izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti. V sklopu raziskave so bili zbrani številni zanimivi odgovori, primeri dobrih in slabih praks ter zanimivi  predlogi rešitev problemov.

Posvet je namenjen županjam, županom ter podžupanjam in podžupanom, ter vsem tistim zaposlenim, ki so na tem področju dejavni in bi jih posvet utegnil zanimati.

Prijave se zbirajo do 28. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva: spela.mocilnikar@gmail.com.

DOGODKI DRUGIH

9.9. in 10.9./ Festival slovenskih LAS 2016 5/1

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival ter poteka v enem od večjih slovenskih mest, tokrat v Kopru. Organizator festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega festivala so LAS Istra, Občina Piran, Mestna občina Koper in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

Dne 9.9.2016 bo potekal strokovni posvet festivala, ki je namenjen regionalnemu mednarodnemu povezovanju LAS in pripravi skupnih projektov, tako bo ta dan potekala tudi mednarodna borza projektov sodelovanja in ogled dobrih praks.

V soboto, 10.9.2016 pa bo potekala predstavitev ponudbe LAS iz Slovenije in tujine na stojnicah ter festival, v sklopu katerega se bodo predstavili razstavljavci iz Slovenije in tujine, deležni boste pestrega kulturnega programa podeželskih krajev Slovenije in tujine in predstavitve biserov naravne.

Prijave so možne do 19. avgusta na info@drustvo-podezelje.si.

Program in prijavnica

20.9. / Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine 5/2

Napovedujemo dogodek na temo novosti novele ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja, ki ga za vse slovenske občine organizira Ministrstvo za javno upravo skupaj z Informacijskim pooblaščencem. Dogodek bo v torek, 20. septembra 2016 predvidoma v Ljubljani.

Vabila s programom najdete na tej povezavi.

Na dogodku bo med drugim predstavljen tudi PRIROČNIK ZA ODPIRANJE PODATKOV JAVNEGA SEKTORJA

Priročnik je namenjen zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja – organom javnega sektorja, ki so določeni v ZDIJZ in opravljajo javne naloge ter pri tem vodijo javne evidence in druge zbirke podatkov, ki so povezane z javnimi nalogami. Namen priročnika je s praktičnimi navodili in priporočili zavezancem omogočiti odpiranje podatkov ter uvedbo dobrih praks.

20.9. / Posvet Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 15-25 organizira posvet o prednostnih območjih za stanovanjsko oskrbo-PROSO. Posvet bo potekal 20.9.2016 obd 9.00 do 12.30 ure v prostorih Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana (predavalnica 34, pritličje). Udeležba je sicer brezplačna, prijave pa se zbirajo na naslovu petra.pogacar.sp@gmail.com do 16.9.2016.

Vabilo in program posveta

21. in 22.9./ 12. slovenska nepremičninska konferenca 5/4

Planet GV v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), BTC, SPIRIT Slovenija, KF Finance in SICGRAS – Združenjem sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko 21. 9. – 22. 9. 2016 organizira Nepremičninski razvojni forum 2016. Forum se že tradicionalno osredotoča v iskanje in predstavitev dobrih praks in razvojnih rešitev na področju nepremičnin. Na letošnjem forumu bo izpostavljena tudi trajnostna gradnja, in sicer ekonomska kakovost trajnostne gradnje – dolgoročni ekonomski učinki, ohranjanje kapitala in vrednost stavb  ter vsebine vezane na prenove degradiranih območij.
Več informacij, prijava in program. 

22. in 23.9. / Problemska konferenca komunalnega gospodarstva 2016 5/5

S septembrom prihaja tudi Problemska konferenca komunalnega gospodarstva, osrednji strokovni dogodek na področju komunalne dejavnosti v Sloveniji, ki bo potekala 22. in 23. septembra v Rogaški Slatini. Programska vsebina letošnje konference bo posvečena odgovornemu upravljanju in učinkovitemu vodenju komunalnih podjetij. Na konferenci bo govora o tanki črti odgovornosti in konceptu sodelovalnega voditeljstva. V letošnjem letu bo ena izmed tem tudi problematika upravljanja komunalnega področja z vidika občin, ki so lastnice infrastrukture in odgovorne za zagotavljanje komunalnih storitev.

Podrobnejše informacije o programu konference, načinu prijave, kotizaciji, posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve si oglejte na spletni strani konference. Prijave so možne do 19.9.2016.

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 5/6

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo. Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Registrirati se je možno do 10. septembra 2016 oziroma do zapolnitve mest, preko spletnega obrazca tukaj.

27.9. / Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 5/7

Geografski inštitut ZRC SAZU vas v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UL, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije vabi na simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Letošnji bo že 13. po vrsti, organiziran pa bo v torek, 27. 9. 2016, v Ljubljani (Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2). Program predavanj in informacije o kotizaciji najdete v prilogi ter na spletnem naslovu: http://giss.zrc-sazu.si . Prijavite se lahko s spletnim obrazcem do 17. 9. 2016.

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 5/8

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

4.10./ Posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 5/9

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Urad za UNESCO in Knjižnica – Kulturni center Lendava vas vabijo na celodnevni regijski strokovni posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 4. oktobra 2016 v Lendavi.

Na posvetu želijo predstaviti pomen in učinke načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/umetniki in lokalnimi skupnostmi, med drugim pa bomo prikazali tudi uspešne primere dobrih kulturno-umetnostnih praks.

Več informacij o regijskem strokovnem posvetu in načinu prijave najdete v vabilu, programu in vsebinskih predstavitvah.

SEJA VLADE

100. seja Vlade RS 6/1

Vlada določila ukrepe za prestrukturiranje davčnih bremen

Vlada je na današnji redni seji določila paket ukrepov davčnega prestrukturiranja. Ukrepi so bili pripravljeni na podlagi večmesečnih usklajevanj z različnimi deležniki. Osnovni namen ukrepov je znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, predvsem s ciljem davčne razbremenitve visoko strokovnih in najproduktivnejših zaposlenih, ki praviloma več prispevajo k dodani vrednosti, ustvarjeni v podjetjih. Vlada predlaga obravnavo novel zakonov po nujnem postopku. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Predlog Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in ga poslala v sprejetje državnemu zboru. Zakon med drugim predvideva vzpostavitev evidence o menicah, ki jih izdajajo proračunski uporabniki, s čimer bo omogočen dodaten nadzor nad zadolževanjem proračunskih uporabnikov oziroma prevzemanjem obveznosti v breme državnega in občinskih proračunov. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Pravice prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice ali prejšnjih imetnikov pravice začasne uporabe stanovanja na hišniških stanovanjih

Vlada RS je sprejela Odgovor na zahtevo Varuha človekovih pravic RS, in sicer glede pobude Iniciativnega odbora hišnikov za ponovno uveljavitev 175. a člena Stanovanjskega zakona (SZ-1B) o pravicah prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice ali prejšnjih imetnikov pravice začasne uporabe stanovanja na hišniških stanovanjih.

Vlada v odgovoru meni, da so rešitve v prvotnem in veljavnem stanovanjskem zakonu skladne z Ustavo RS ter da bi ponovna uveljavitev 175. a člena oziroma ponovna ureditev vsebine, ki jo je urejal ta člen, izpostavila oziroma dala prednost samo eni skupini ljudi uporabnikov službenih stanovanj in bi s tem uzakonili neenakost uporabnikov službenih stanovanj. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 7/1

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Javni poziv za vključitev v postopek raziskave trga najnovejših tehnologij dekontaminacije degradiranih območjih 7/2

V sklopu projekta BRODISE, ki se izvaja pod programom Horizon 2020, je možno pridobiti več informacij o najnovejših tehnologijah dekontaminacije degradiranih območjih, enostavnih in učinkovitih javnih razpisih za pridobitev izvajalca dekontaminacije ter izkušnjah, ki izhajajo iz implementacije na pilotnih območij v Bilbau, Seixalu in Trstu. V sklopu projekta so izdali tudi javno povabilo osebam javnega prava za vključitev v postopek priprave raziskave trga z namenom, da bi našli inovativne in strokovno učinkovite rešitve za dekontaminacijo degradiranih območij. Več informacij o javnem povabilu lahko najdete tukaj, s klikom tukaj pa lahko dostopate do vprašalnika, ki ga je v primeru interesa potrebno poslati na naslov mas@brodise.eu do 20.9.2016. 

Ugodna posojila občinam za investicijske projekte 7/3

4. avgusta 2016 so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada na novinarski konferenci predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov. S temi razpisi Sklad razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016 je že razpisanih 19.200.000 EUR ugodnih posojilnih sredstev za projekte občin, kmetijske in gozdarske projekte, začetne podjetniške projekte in za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter 4.400.000 EUR sredstev za garancije za bančna posojila v dveh statističnih regijah. V Uradnem listu z dne 29.7.2016 pa je Sklad objavil tudi javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na področju lesarstva v višini 5.880.000 EUR. Za občine je na voljo Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Za investicijske projekte občin je razpisanih 8.000.000 EUR ugodnih posojil. Sredstva so namenjena financiranju projektov s področja cestne, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne in športno turistične infrastrukture, za izboljšanje gospodarskega razvoja in za namene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dokumentacijo lahko najdete tukaj. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.

Odprt natečaj za globalne nagrade The Circulars 2017 tudi za občine 7/4

World Economic Forum (WEF) in Young Global Leaders forum vabita vsa slovenska podjetja, inštitucije, vizionarske voditelje, občine in regije, ki so v svoje poslovanje že uspešno vključili principe krožnega gospodarstva, da sodelujejo v natečaju za globalne nagrade The Circulars 2017. Prijave so  odprte do 30. septembra. Tekmovanje letos poteka že tretjič. Nagrade bodo, kot vsako leto doslej, podeljene na osrednjem letnem dogodku WEF – globalnem gospodarskem vrhu v Davosu, ki bo januarja 2017. Na njem se tradicionalno vsako leto zberejo najpomembnejši gospodarstveniki in politiki iz vsega sveta.

Dr. Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje in tudi predlagatelj prvega paketa ukrepov za krožno gospodarstvo v EU ter od avgusta predsednik Posvetovalnega odbora (Advisory Board) platforme Circular Change (CC) je prestižno nagrado The Circulars v kategoriji voditelj krožne ekonomije (The Fortune Award for Circular Economy Leadership) prejel 2015.

Tekmovanje poteka v sedmih kategorijah. Prispele vloge v šestih kategorijah bo ocenjevala strokovna komisija sestavljena iz 27 mednarodnih ekspertov, med njimi je tudi leta 2015 nagrajeni mednarodni strokovnjak in spodbujevalec krožne ekonomije dr. Janez Potočnik. Med vsemi pravočasno prispelimi prijavami – rok zanje se izteče 30. septembra ob polnoči – bodo razglašeni: najbolj prodorni voditelj, najboljša multinacionalka, najboljše malo oz. srednje veliko podjetje, najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt, najboljši vlagatelj in najbolj prodorna digitalna tehnologija za prehoda v krožno ekonomijo.

Javno glasovanje pa bo odločalo o tem, kdo bo prejel nagrado za najboljšega podjetnika na področju krožne ekonomije 2017. Rok za prijave za to kategorijo se izteče 15. septembra. Sodelovanje v tekmovanju je brezplačno, kriteriji za posamezne kategorije in kako predstaviti dosežke (projekte) so na voljo na povazavi: https://thecirculars.org/.

Vir in več: http://www.circularchange.com/slovensko-krozno-gospodarstvo-povabljeno-na-globalni-gospodarski-vrh-v-davos/

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Objavljen razpis za večgeneracijske centre 7/6

Ministrstvo je danes, 2.9.2016 v Uradnem listu in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želi ministrstvo vzpostaviti mrežo predvidoma 15 (petnajstih) večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote. V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.  Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016. Celotna razpisna dokumentacija

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/7

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 7/8

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/9

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Program projektov eProstor 8/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geodetska uprava RS (GURS) bosta za usklajeno in kakovostno upravljanja s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami izvajala »Program projektov eProstor«. Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je mogoče doseči s povezljivimi (medopravilnimi), enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov.

S projektom eProstor bodo optimizirani procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih. Skupna višina sredstev namenjenih za program je 22,4 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.

Program projektov eProstor je sestavljen iz petih projektov, ki so predstavljeni na tej povezavi.

Sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja brezposelnih 8/2

V projektu »Pomen izobraževanja odraslih v moji občini« so župani opozorili, da je izobraževanja v strokovnih in poklicnih šolah vedno manj namenjeno dobri pripravi na poklicno delo, ampak bolj pripravam na visokošolski študij. Vrednota ni več znanje (velik ugled nekdanjih mojstrov), ampak »papir« na čim višji ravni zahtevnosti. Opozorili so, da mora država pri razvijanju novega modela vajeništva pravočasno vključiti delodajalce in tudi določiti spodbude zanje, če želi, da bo sistem zaživel. Vsi rezultati projekta bodo predstavljeni tudi na posvetu “Izobraževanje odraslih v lokalni skupnosti”, dne 4.10.2016. (Olga Drofenik, ADS)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.