PRIHODNJI TEDEN

POSVETI:

 • 30.1./ Informativni posvet “Zemljiška knjiga in spletni ZK portal” Vabilo in prijavnica.
 • 31.1. / Upravni postopek v praksi Vabilo s programom in prijavnica.
 • 1.2./ Odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov in izkušnje občine pri reševanju težav  Vabilo in prijavnica.

POVPRAŠEVANJE:

Financiranje ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti – ODPRTO do četrtka, 2.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJA:

Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti do srede, 1.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

NOVICE SOS

Ponovno glasovanje o ZLS-S 1/1

V sredo, 25.1.2017, so na 26. redni seji Državnega zbora RS poslanke in poslanci ponovno glasovali o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi, s katerim se bi uzakonil institut odpoklica župana. Poslanke in poslanci v ponovnem glasovanju niso podprli predloga zakona, in sicer od 76 navzočih poslank in poslancev je ZA zakon glasovalo 37, PROTI pa 38. Povezavo do seznama glasovanja najdete TUKAJ.

Skupnost občin Slovenije se je, že odkar je bil podan prvi predlog sprememb ZLS, ki je vključeval instituta odpoklica župana, do predloga opredeljevala negativno, tako na nivoju Državnega zbora kot tudi Državnega sveta, ne nazadnje pa tudi v medijih. V Skupnosti občin Slovenije smo prepričani, da sicer temu, da bi volivci imeli možnost odpoklicati župana, če z njegovim delom niso zadovoljni, v svojem bistvu ni moč nasprotovati. V Sloveniji pa se še tako dobre rešitve izjalovijo. Tako je tudi z institutom referenduma, ki se ga pogosto zlorablja za politične namene in obračunavanja. Pri tem je pomembno dejstvo, da je lokalna samouprava eden redkih dobro delujočih sistemov in bi ga institut odpoklica župana lahko v osnovi zamajal. Zato smo temu nasprotovali, pa tudi zato, ker je zakon prinašal le odpoklic župana, ne pa tudi občinskih svetov in ostalih na državni ravni izvoljenih predstavnikov. Prepričani smo, da je potrebno vprašanje politične odgovornosti funkcionarjev urediti celovito in enovito, predvsem pa hkrati za funkcionarje na državni ravni (predsednik republike, poslanci, državni svetniki, predsednik vlade in ministri) in lokalni ravni (župani, podžupani, občinski svetniki).

Sestanek na MOP-u glede nove prostorske in gradbene zakonodaje 1/2

V petek, 20.1.2017, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal usklajevalni sestanek na temo nove prostorske in gradbene zakonodaje. Sestanek je bil organiziran kot odziv na predstavitev stališč občin pristojni ministrici, Ireni Majcen in pripravljavcem zakona na seji predsedstva SOS, ki je potekala decembra 2016 v Medvodah in sicer z namenom bolj odprte razprave o konkretnih problemih povezanih s predlogom. S strani SOS-a so se sestanka udeležili Irena Karčnik iz komisije za občinsko inšpekcijsko službo, ter predstavnika komisije za prostor dr. Manca Plazar in Izidor Jerala, prisotni pa so bili tudi predstavniki MOL-a, IRSOP-a, MJU-ja, upravnih enot in ZOS-a.

Posebno pozornost so prisotni namenili obravnavi odmere komunalnega prispevka ter nadzoru nad enostavnimi gradbenimi objekti in drugimi posegi v prostor. Predstavniki ministrstva so povedali, da bodo način in čas odmere komunalnega prispevka v prečiščenem predlogu zakona spremenili in sicer tako, da se bo komunalni prispevek odmeril pred izdajo gradbenega dovoljenja in, da bo moral investitor komunalni prispevek plačati pred pričetkom prijave gradbenih del, saj bo potrdilo o plačanem komunalnem prispevku zahtevano za popolnost pričetka gradbenih del.

Kljub temu, da nove verzije predloga zakona še ni, so predstavniki MOP-a povedali, da bi naj dvotirni sistem nadzora nad enostavnimi gradbenimi objekti črtali in nadzor predvideli samo v pristojnosti občinskih inšpekcijskih služb, spremenjena pa bi naj bila tudi kategorizacija objektov v prilogi. Potrjeno je bilo tudi, da se s spremembo na občinske inšpekcijske službe prenaša nadzor nad že zgrajenimi in bodočimi novimi enostavnimi objekti, z izjemo tistih, ki jih je že začela obravnavati državna gradbena inšpekcija.

Predvidena je tudi sprememba definicije enostavnega objekta, dikcija bi naj bila, da so to objekti, ki ne potrebujejo gradbenega preverjanja (prostorsko pa bo zagotovo potrebno, če ne zaradi drugega zaradi varovalnih režimov). Povedali so tudi, da spreminjajo seznam enostavnih in nezahtevnih objektov in da ga nameravajo določiti v obliki podzakonskega akta, ne pa v obliki priloge zakona.

Predstavniki SOS-a so poleg obravnavanih zadev izpostavili tudi ostale odprte vsebine s strani občin kot je vprašanje ali bo parcelacija zemljišč v gradbeno parcelo obvezna za izdajo gradbenega dovoljenja, vprašanje glede zahtev Evropske komisije, stališč Vrhovnega sodišča in aktualnih postopkov pred ustavnim sodiščem RS, kjer se kaže težnja, da se zoper prostorske akte (na ravni občin OPN in OPPN), dopusti upravni spor,…

Ministrica je sestanek zaključila z ugotovitvijo, da občine in državne inštitucije v nekaterih odprtih zadevah ostajajo na različnih stališčih. Kljub temu, da rezultat sestanka ni bila uskladitev mnenj, pa je sestanek vseeno pripomogel k razjasnitvi stališč in odpravi dilem glede tega kaj in kakšen obseg dela se s predlogom prenaša na občine.

Poziv k identifikaciji skupnih potreb občin 1/3

Sekretariat SOS je vsem občinam poslal poziv k identifikaciji skupnih potreb občin na področju pametnih mest in skupnosti. Glede na razne pretekle aktivnosti SOS, smo v Sekretariatu na kratko povzeli 5 predlogov in prosili občine, da se do njih opredelijo, hkrati pa pozvali, da dodajo svoje predloge področij, za katere menijo, da so skupne večini.

Poziv je pripravljen na podlagi razprave na okrogli mizi s posveta Občine prihodnosti. video posnetek dostopen na tej povezavi (https://skupnostobcin.si/2017/01/video-okrogle-mize-s-posveta-obcine-prihodnosti/).

Odgovore občin pričakujemo do 30.1.2017 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, kjer dobite tudi več informacij in obrazec za indetifikacijo, v kolikor še ni prišel v vaše roke.

Usklajevanje novele ZSPDSLS 1/4

Predstavniki skupnosti občin so se 25.1.2017 udeležili usklajevalnega sestanka s pripravljavci predpisa na Ministrstvu za javno upravo, in sicer glede vsebine novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Gre že za drugi sestanek usklajevalne narave, saj je v interesu, da se pripravi z lokalnimi skupnostmi usklajeni predlog. Kljub temu pa nekateri predlogi ne bodo mogli biti upoštevani, saj se ohranjajo takšna določila zaradi podlag v drugih predpisih (npr. kot so določila ZJF in predloga ZJF) in v skladu s predpisi na ravni EU. Prisotni so preučili vse prejete pripombe po posameznih predlaganih členih. V tem trenutku še ni mogoče govoriti, da gre za zadnjo končno verzijo predloga, saj bo potekal še sestanek med pripravljavci in Računskim sodiščem RS. Določila bo potrebno še naknadno na podlagi izvedenih revizij preoblikovati ali spremeniti.

Skupnost občin Slovenije vam bo novi predlog besedila po prejemu tudi posredovala.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

5 dnevni zamik pri plačilu davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost 2/1

Skupnost občin Slovenije je s strani Finančne uprave RS prejela obvestilo o 5 dnevnem zamiku pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se obračunavajo v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK, ODO-1), in sicer zaradi spremembe Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2. Sprememba se nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 1.januarja 2017 dalje. Tako je v prvem odstavku 283. člena ZDavP-2 določeno, da mora plačnik davka davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka. Rok, v katerem mora plačnik davka predložiti obračun davčnega odtegljaja davčnemu organu, ostaja nespremenjen: plačnik davka mora to storiti najpozneje na dan izplačila dohodka (284. člen ZDavP-2).

Celotno obvestilo najdete TUKAJ.

Višina regresa za prehrano med delom 2/2

Obveščamo, da je bil v petek, 20.1.2017, v Uradnem listu št. 3/17 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2017 dalje znaša 3,68 eurov.

Celotno obvestilo si lahko preberete TUKAJ.

V obravnavi 2. uredbi s področja kmetijstva 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predloga:

1. Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 – pripombe zbiramo do petka, 20.1.2017
Določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike vključno s  kontrolami in upravnimi kaznimi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne kazni za neposredna plačila, ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), ukrep OMD in ukrep dobrobit živali.

Tukaj najdete:
BESEDILO UREDBE in Priloga 1, Priloga 2

2. Uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti – pripombe zbiramo do srede, 1.2.2017
Določa način vrednotenja nepremičnin, ki so v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, za namen izračuna vrednosti zapuščine, na podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna nujni delež.

Tukaj najdete:
BESEDILO UREDBE

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča do navedenega roka posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS).

Sprememba ZGMRS spreminja način določanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana kot glavnemu mestu iz dosedanje omejitve z maksimalno vrednostjo na omejitev v razponu od minimalne do maksimalne vrednosti.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe in stališča lahko posredujete najkasneje do četrtka, 9.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov v javni razpravi 2/5

 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. V osnutku uredbe je popravljena definicija za ozimine, bolj jasno je opredeljena časovna prepoved gnojenja za sejano travinje, dodana je prepoved gnojenja za kompost ali digestat, če ima slednji več kot 20 % suhe snovi in popravljen je obrazec za oddajo živinskih gnojil ali digestata oziroma komposta, ki je sedaj enak obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Poleg navedenega je dodan nov člen, ki omogoča, da se za potrebe izvajanja te uredbe izdelajo tudi strokovne raziskave in študije.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 9.2.2017.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin 2/6

Skupnost občin Slovenije je že posredovala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. V zvezi s tem predlogom je dne 9.1.2017 na MJU potekal prvi usklajevalni sestanek s predstavniki skupnosti in ministrstva (obvestilo o sestanku si lahko preberete na tej povezavi: Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin).

Obveščamo vas, da je sedaj tudi uradno objavljeno besedilo predloga, ki je v medresorski obravnavi. Predlog sprememb in dopolnitev ZFO-1 najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 9.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) 2/8

Obveščamo vas, da je na straneh Državnega zbora objavljen predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv). S predlogom zakona se ureja institucijo državnega pravobranilstva, njihove pristojnosti in status z večjim poudarkom na preventivni, pogajalski in svetovalni vlogi s ciljem zmanjšati število obravnav na sodiščih. Temeljne rešitve zakona so: ustanovitev državnega odvetništva kot posebnega državnega organa, preimenovanje državnih pravobranilcev v državne odvetnike, ki bodo javni uslužbenci, ustanovitev neodvisne komisije za presojo ustreznosti kandidatov, ustreznejša določitev subjektov zastopanja, krepitev svetovalne funkcije, podrobnejša opredelitev postopka mirne rešitve spora, ustreznejša ureditev zastopanja pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, krepitev avtonomije državnih odvetnikov, zagotavljanje javnosti dela, možnost začasne napotitve državnega odvetnika v drug državni organ, disciplinska odgovornost in ustreznejša določitev nadzora nad delovanjem državnega odvetništva.

Vabimo vas, da predlog zakona preučite in nam posredujete vaša mnenja, stališča in pripombe na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.2.2017.

Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za obdobje 2016-2021 2/9

V javni obravnavi se nahaja Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016-2021. Osnutek dokumenta je objavljen na tej povezavi, skupaj z zbirnima poročiloma glede prejetih predlogov civilne družbe in nekaterih občin z romskim prebivalstvom, pa ga prilagamo tudi tukaj:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujete do četrtka, 16.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene pripombe v roku (do 20.2.) poslali na pristojni Urad.

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 2/10

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katerega cilje je izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve.

S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik kontaktnih točk z vidika predpisane gostote omrežja ter z vidika pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v primeru preoblikovanja kontaktnih točk. S skrajšanjem predpisanega minimalnega delovnega časa premične kontaktne točke in drugih organizacijskih oblik kontaktne točke, ki niso bodisi pošta bodisi pogodbena pošta, na 1 uro pa se želi izvajalcu univerzalne storitve omogočiti ohranjanje tistih kontaktnih točk, ki so ekonomsko manj vzdržne, s čimer se zasleduje cilj zagotavljanja kakovostne univerzalne storitve. Istočasno se čas za delo s strankami pomakne za dve uri v popoldan in se na ta način zagotovi večja dostopnost kontaktnih točk večini uporabnikov, saj delovni in življenjski ritem aktivnemu prebivalstvu preprečuje uporabo kontaktnih točk v jutranjem in zgodnje popoldanskem času.

Tukaj najdete predlog in neuradno prečiščeno besedilo predloga.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in stališča posredujete najkasneje do petka, 17.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Financiranje ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti - ODPRTO 3/1

Skupnost občin Slovenije prosi za informacije oziroma prakso občin članic v zvezi z financiranjem ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti v občinah. Na prošnjo občine članice nas zanima ali katera občina poleg sofinanciranja programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih vodi Zavod RS za zaposlovanje, namenja še dodatna sredstva (ali ukrepe) za rešitev problematike brezposelnosti, neodvisno od zavoda in veljavnih programov?

Vaše odgovore bi potrebovali najkasneje do četrtka, 2.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

30.1. / Informativni posvet “Zemljiška knjiga in spletni ZK portal” 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije organizira informativni posvet na temo zemljiške knjige, informacijskega sistema e-ZK ter portala e-ZK, ki bo potekal v PONEDELJEK, 30. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do četrtka, 26.1.2017 s prijavnico spodaj.

 

31.1. / Upravni postopek v praksi 4/2

Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo na konkretnih primerih v praksi. Obnovitev znanja na področju upravnega postopka v občinah je še kako pomembna za zaposlene v občinskih upravah, zato vas Skupnost občin Slovenije vabi na osvežitveni seminar z naslovom “Upravni postopek v praksi“, ki bo potekal v torek, 31.1.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do petka, 27.1.2017 s prijavnico spodaj.

1.2. / Odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov in izkušnje občine pri reševanju težav 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško pisarno Potočnik in Prebil organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljena odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov, kot bodo predstavljene izkušnje občine pri reševanju težav.

V okviru posveta bo prav tako predstavljen način, kako lahko občina izvede enotno javno naročilo za vsa projektantska dela, ki jih potrebuje v določenem obdobju in s katerim si bo občina zagotovila ustrezno kvaliteto/ceno.

V prvem delu bosta odvetnici odvetniške pisarne Potočnik in Prebil predstavili zakonodajo s področja gradnje in vzdrževanja objektov ter različne tipe pogodb (gradbena pogodba, projektantska pogodba, pogodba o nazoru nad gradnjo ter pod izvajalsko pogodbo). Nato bo sledila predstavitev vrste odgovornosti oseb pri gradnji in vzdrževanju objektov in predstavitev jamčevanja za napake in garancije izvajalcev.

V nadaljevanju bo predstavljena odgovornost za stroške rednega in investicijskega vzdrževanja.

V zadnjem delu bo župan občine Hoče-Slivnica predstavil izkušnje občine z odškodninsko odgovornostjo izvajalcev, projektantov ter nadzornikov. Zaključek posveta bo predstavljal predstavitev enotnega javnega naročila za projektantska dela v občini Hoče-Slivnica, kjer se je z razdelitvijo po sklopih izbralo ponudnike, s katerimi se bo poizkušalo zagotoviti ustrezno kvaliteto/ceno.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v  prijavnici.

Vabilo in program si v celoti lahko preberete na na tej povezavi.

Gradivo posveta se nahaja na spodnjih povezavah:

Prezentacija za seminar_Odvetniška pisarna Prebil in Potočnik

Prezentacija za seminar_z zapiski_ Odvetniška pisarna Prebil in Potočnik (3 slidi na stran)

Predstavitev JN proj dokum –Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak

Predstavitev JN proj dokum -z zapiski-Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak (3slidi na stran)

6.2. / Mednarodna konferenca z Violeto Bulc o pametnih mestih 4/4

Skupnost občin Slovenije je vsebinski partner DOBA Fakulteti pri organizaciji mednarodne strokovne konference na temo pametnih mest in skupnosti. Na konferenci bodo globalni eksperti predstavili poglobljen pogled na razvoj pametnih mest in skupnosti ter ponudili svoje bogato znanje o njihovem kreiranju v prihodnosti.

Mesta jutri ne bodo več takšna, kot so mesta danes.

Namen konference je obravnava vidikov prihodnosti pametnih mest in izboljšanja kakovosti življenja v povezanem in trajnostno naravnanem okolju ter zagotavljanje diskusijske platforme za vprašanja in ideje s področij, kot so:

 • prihodnost vodenja in upravljanja mest ter s tem povezane kompleksnosti, globalne razsežnosti in inovativnih razvojnih strategij
 • ozaveščanje o pomenu sodelovanja državljanov v procesih odločanja in razvoja v mestih ter potrebnosti spodbujanja sprememb vedenja v smislu aktivne udeležbe, trajnostnega razmišljanja in delovanja
 • vloga visokega šolstva pri razvoju pametnih mest in razvoju novih znanj in spretnosti prebivalcev, ki so potrebna v praksi

Na konferenco prihajajo globalni strokovnjaki iz akademskega in poslovnega sveta, ki bodo z vami delili najnovejše trende, izzive in rešitve za razvoj pametnih mest in skupnosti. Te boste lahko uporabili pri kreiranju politik, uvajanju sprememb in konkretnih rešitev tako v občinah kot mestih, v podjetjih, na univerzah in drugje.

 • Častna gostja mednarodne strokovne konference bo Violeta Bulc, evropska komisarka za mobilnost in promet, ki bo konferenco otvorila z uvodnim predavanjem.
 • Prof. Pedro B. Ortiz, vizionar, priznani strokovnjak za urbana vprašanja metropol, svetovalec Svetovne banke in bivši župan Madrida.
 • Dr. Blaž Križnik, docent na Podiplomski šoli za urbane študije Univerze Hanyang v Seulu, strokovnjak za primerjalne urbane študije.
 • Timotej Šooš, v Vladi Republike Slovenije odgovoren za razvoj dolgoročne vizije in razvojne strategije Slovenija 2050.
 • Prof. Esteve Almirall, priznan govorec s področja inovacij in pametnih mest, profesor na priznani poslovni šoli ESADE in direktor Centra za inovacije.

Vse podrobnejše informacije o konferenci najdete na tej povezavi.

Kontaktna oseba je Zvezdana Strmšek zvezdana.strmsek@doba.si; tel. 02 228 38 94

 

Prijava in kotizacija

Do 31. decembra 2016 izkoristite 100,00 EUR popusta. Število mest je omejeno – online prijava

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

14.2. / ZJN-3 skozi prakso Državne revizijske komisije 4/5

Po 9. mesecih uporabe ZJN-3 Skupnost občin Slovenije organizira seminar, na katerem bodo prikazane odločitve Državne revizijske komisije v zvezi z nekaterimi instituti ZJN-3.

Poleg pravne prakse Državne revizijske komisije bodo predstavljeni tudi instituti ZJN-3, ki jih je v praksi težje izvajati.

Seminar bo potekal v torek, 14. februarja 2017 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

 

16.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Mariboru 4/6

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 16.2.2017 v Mariboru (razstavišče MO MB, Grajska ulica 7) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 14.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

 

23.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Ljubljani 4/7

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 23.2.2017 v Ljubljani (velika sejna dvorana MOL, Mestni trg 1) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 21.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 4/8

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

DOGODKI DRUGIH

31.1./ Predstavitev izbranih skupnostnih projektov v Novi Gorici 5/1

Partnerji projekta Focus, IPoP, Umanotera in PiC v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica v torek, 31. januarja 2017, ob 10. uri vabijo medije, lokalne nevladne organizacije, prebivalce soseske ob Cankarjevi in Gradnikovi ulici, partnerje pilotnih projektov ter drugo zainteresirano javnost na predstavitev izbranih skupnostnih projektov v MO Nova Gorica (Zveza kulturnih društev “Točka”, Ulica Gradnikove brigade 25, Nova Gorica).

Predstavljeni bodo pilotni projekti, priročniki za njihovo izvedbo in nadaljnji izvedbeni koraki občine v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Več v vabilu na tej povezavi.

 

2.2./ KJE SO MEJE SLOVENSKEGA TURIZMA? 5/2

Obveščamo vas, da bo okviru letošnjega že 28. mednarodnega sejma , potekala zanimiva razprava z naslovom:

KJE SO MEJE SLOVENSKEGA TURIZMA?

Panel bo 2.2.2017 ob 14.00 uri v Dvorani Urška

Slovenski turizem je v letu 2016 spet zabeležil rekordno rast obiska. Podatek, ki ga turistični delavci z veseljem pozdravljajo, saj turizem predstavlja pomembno gospodarsko panogo z vrsto pozitivnih ekonomskih učinkov.

Na drugi strani pa podatek sproži vrsto vprašanj o vplivu, ki ga turizem pušča v okolju in naravi in narekuje potrebo po ustreznem
načrtovanja obiska, ki enakovredno upošteva tako ekonomske kot tudi okoljske vidike.

Vabilo s programom, kjer so navedeni govorci je dostopno na tej povezavi.

Prijave niso potrebne, tudi kotizacije za dogodek ni. Potrebno je plačati vstopnico za sejem.

31.1.,2.2. in 9.2./ Javni posveti na temo "Sobivanje ljudi in divjadi" 5/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas vabi na naslednja javna posveta na temo:

31.1./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Pomurskem LUO” Vabilo

2.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Notranjskem LUO” Vabilo

9.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Triglavskem LUO” Vabilo

Več o programu lahko preberete v priloženih vabilih.

Vljudno vabljeni!

2.2./ Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti »Čista in inteligentna mobilnost za vse« 5/4

Ministrstvo za infrastrukturo in Slovenska platforma za trajnostno mobilnost vas vabijo na NACIONALNO KONFERENCO O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI »Čista in inteligentna mobilnost za vse«, ki bo potekala v četrtek, 2. februarja 2017.
Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin, strokovnjakom in drugim, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni ter predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2017.

Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. V primeru prevelikega števila prijav bodo imeli prednost predstavniki občin in izdelovalci Celostnih prometnih strategij.

Na tej povezavi najdete program s povezavo na prijavnico, prijavite pa se lahko tudi neposredno tukaj in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 30. 1. 2017, do 12h

24.2. in 26.2./ LIFE informativni dan - nepovratna sredstva za okoljske projekte 5/5

Ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti iz Ministrstva za okolje in prostor organizira dva LIFE informativna dneva, ki bosta potekala

 • v torek, 24. januarja 2017, ob 8.30, v Mariboru in
 • v četrtek, 26. januarja, ob 8.30, 2017 v Postojni.

Na LIFE informativnem dnevu bodo predstavili, kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte. Srečali se boste z ekipo LIFE, ki vam bo lahko v pomoč tudi pri nadaljnjih informacijah pri pripravi projekta. Izkušnje bodo z vami delili tudi do sedaj že uspešni prijavitelji LIFE projektov.

Vabilo na dogodek najdete tukaj.

Za dodatne informacije lahko pišete na e-pošto: life.mop@gov.si.

VLADA RS

119. seja 6/1

Izhodišča za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vlada se je seznanila z zaključnim poročilom Medresorske delovne skupine za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja (interno gradivo) ter s predlogom izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Obenem je vlada pooblastila širšo vladno pogajalsko skupino za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja glede vrednotenja delovnih mest in nazivov v skladu s sprejetimi izhodišči in naložila vodjem pogajalskih skupin, da Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za finance sproti poročajo o vsebini pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. (Vir: Vlada RS, ab)

Finančna analiza dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Vlada se je seznanila s Finančno analizo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vključno glede na obseg kmetijske dejavnosti na kmetijah, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo. Iz Finančne analize dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vključno glede na obseg kmetijske dejavnosti na kmetijah, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, so razvidna naslednja (generalna) dejstva:

 • na 954 slovenskih kmetijah se opravlja 14.671 dopolnilnih dejavnosti;
 • te kmetije imajo v povprečju 14,11 ha kmetijskih površin v uporabi in redijo 20 glav velike živine;
 • povprečni dohodek dopolnilnih dejavnosti na kmetijo znaša 3.445 evrov na leto. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada sprejela Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu

Vlada je potrdila spremenjeno končno oceno škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 na prizadetih območjih Slovenije ter sprejela Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu. Za izvedbo Programa bo zagotovljena državna pomoč iz proračunske rezerve za leto 2017 v višini do 3,5 mio eur. Zaradi posledic pozebe in snega je bilo prizadetih 4382 oškodovancev na skupaj 7.662,62 ha kmetijskih površinah v 106 občinah. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi

Vlada je izdala Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2017. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo med ukrepi spodbujanja samozaposlovanja v kulturi, izboljšanja položaja samozaposlenih na področju kulture in ustvarjanja razmer za njihovo delovanje določa enega izmed ukrepov aktivne politike ministrstva, pristojnega za kulturo, nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o varstvu okolja

Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) – druga obravnava, ki se nanaša izključno na merila izgradnje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov v občinah in jih v veljavnem predpisu določa Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Vlada predloga ne podpira saj predlagani zakon nesistemsko posega v  Zakon o varstvu okolja, ker ureja vsebine, ki jih svojimi predpisi ureja vlada ter posega le v del ureditve infrastrukture za zbiranje komunalnih odpadkov in problematike ne rešuje celostno. Vlada pripravlja prenovo Zakona o varstvu okolja, ki bo vseboval tudi nekatere izboljšane rešitve na področju ravnanja z odpadki glede izvajanja državnih in občinskih javnih služb ravnanja z odpadki, s katerimi bo mogoče v celoti izpolniti zahteve pravnega reda EU in bolj smotrno urediti zadevno področje. (Vir: Vlada RS, ab)

Dva milijona evrov več za šport

Vlada je sprejela nov Letni program športa v RS za leto 2017, s katerim je zagotovila dodatna dva milijona evrov sredstev iz integralnega proračuna za šport. V letu 2017 bo tako za programe športa skupno zagotovljenih 18.177.482 EUR in sicer: 17.377.482 EUR za programske in razvojne naloge in 800.000 EUR za športno infrastrukturo. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/1

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 1.3.2017 oziroma 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/4

Na spletni strani Evropske komisije objavljen poziv za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov.
Cilj poziva je podpora nacionalnim ali transnacionalnim projektom na področju nediskriminacije in vključevanja Romov, ki bodo zajeli vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Med prednostnimi področji poziva so tudi Romi, in sicer želi Evropska komisija podpreti projekte, katerih cilj je ozaveščanje in boj proti škodljivim stereotipom o Romih in s tem podpora njihovemu vključevanju v družbo. Evropska komisija želi podpreti tudi projekte, ki bodo identificirali, izvajali in zagotavljali izmenjavo dobrih praks pri reševanju najbolj perečih izzivov na področju boja proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov, posebej pa tudi boja proti segregaciji v izobraževanju, spodbujanja krepitve aktivne vloge mladih Rominj in Romov v procesu vključevanja Romov v družbo, tudi preko krepitve zmogljivosti civilne družbe, aktivne na lokalni ravni.

V okviru poziva bodo podprte naslednje aktivnosti:
– usposabljanja strokovnjakov;
– vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanje, vključno z identifikacijo najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;
– ozaveščevalne aktivnosti (vključno na lokalni ravni) kot so seminarji, konference, kampanje ali medijskih aktivnosti in aktivnosti družbenih omrežij.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Rok za oddajo prijav je 21. marec 2017 do 17.00.
Poziv je dostopen tudi preko te povezave.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

URBACTOV Razpis za dobre prakse 7/6

Evropska mesta se soočajo s podobnimi izzivi, povezanimi z demografskimi spremembami, podnebnimi in okoljskimi cilji, brezposelnostjo, urbano revščino,… URBACT zato išče prakse, s katerimi je mogoče te ovire premagati, saj verjame, da imajo mesta še veliko »skritih« dobrih praks, ki bi lahko bile zanimive za druga evropska mesta.

Več o URBACT definiciji dobre prakse najdete tukaj.

URBACT zato odpira razpis za dobre prakse.

Rok za prijavo: 31. marec 2017.

Več o razpisu najdete na tej spletni povezavi.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/7

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/8

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/9

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/10

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

NOVICE DRUGIH

Zaščita pred gripo - s strani NIJZ lahko občine povzamete gradivo za obveščanje svojih občank in občanov 8/2

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil sporočilo za javnost:

V zadnjem tednu je število obiskov v ambulantah osnovnega zdravstva zaradi gripi podobne bolezni naraslo. Pričakujemo, da bo število obolelih v naslednjih dveh tednih doseglo vrh, zato želimo opozoriti na preventivne ukrepe, s katerimi se prebivalci lahko zaščitijo pred boleznijo.

Posledično je prišlo tudi do povečanega števila novinarskih vprašanj na temo gripe in omejene možnosti dajanja izjav naših strokovnjakov, zato smo na spletni strani NIJZ pripravili obvetilo za medije z zbranimi pomembnimi informacijami na temo gripe.

Na spletni strani so dosegljivi zadnji podatki, slikovno in tonsko gradivo, ki vam bo v pomoč pri pripravi morebitnih prispevkov o gripi.

Informacije so dostopne na naslednji povezavi.

Kupujte socialno – Priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju 8/3

Evropska komisija je izdala Priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju – Kupujte socialno.Pri pripravi tega priročnika se je Komisija dobro posvetovalaz javnimi organi v državah članicah ter veliko drugimizainteresiranimi stranmi in interesnimi skupinami.

Z razumnim kupovanjem lahko javni organi spodbujajo zaposlitvene možnosti, dostojno delo, socialno vključenost, dostopnost, načrtovanje za vse in etično trgovino ter si prizadevajo za doseganje večje skladnosti s socialnimi standardi. Pri nekaterih izdelkih, gradbenih delih in storitvah je lahko vpliv posebej velik, saj javni naročniki obvladujejo velik delež trga (npr. področje gradbeništva, poslovnih storitev, informacijske tehnologije itd.).
Namen tega priročnika je
(a) povečanje ozaveščenosti naročnikov o mogočih koristih SOJN in
(b) praktična pojasnitev, kako lahko javni organi na podlagi veljavnega pravnega okvira EU pri javnem naročanju upoštevajo socialne vidike, tj., da ne upoštevajo le cene, ampak tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Priročnik je namenjen predvsem javnim organom, hkrati pa je njegov namen tudi vplivanje na naročnike iz zasebnega sektorja.

Koristna publikacija - Achieving Growth within 8/4

Razvojni in investicijski potenciali krožnega gospodarstva v obsegu 320 mrd EUR v EU do leta 2025 so odlično predstavljeni v dokumentu: ACHIEVING GROWTH WITHIN, ki so ga pripravile vodilne organizacije na področju krožnega gospodarstva na svetu: Fundacija Ellen MacArthur, podjetje Systemiq in Sun Institut. Pri pripravi dokumenta je sodeloval tudi dr. Janez Potocnik, eden izmed vodilnih strokovnjakov za krožno gospodarstva v svetu in vodja posvetovalnega odbora platforme Circular Change.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.