V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MAKOLE, MEŽICA, SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, ŽIROVNICA IN MESTNA OBČINA KRANJ.

 

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVIČKE SOS

Novinarska konferenca Računskega sodišča RS in predstavnikov SOS, ZOS in ZMOS na temo poslovanja občin 1/1

IMG_3034V sredo, 25. 11. 205, je v prostorih računskega sodišča RS potekala novinarska konferenca na temo pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. S strani združenj občin so se konference udeležili predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, predsednik ZOS, Robert Smrdelj in predsednik ZMOS, Bojan Kontič, s strani računskega sodišča Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča in mag. Mojca Planinšek,  vrhovna državna revizorka, prisotni pa so bili tudi mediji.

Računsko sodišče je 24. 11. 2015 izdalo Zbirno poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. Prečna revizija poslovanja 22-ih občin je zajemala pet tekočih transferov − transfere za vrtce, šolske prevoze, institucionalno varstvo, transfere neprofitnim organizacijam in javnim zavodom. Ti kažejo po posameznih občinah na velike razlike v cenah storitev, stroških storitev na uporabnika, ceni »košarice« tekočih transferov na prebivalca in posledično deležu prihodkov občine, ki se porabi za njihovo poplačilo.

V povezavi z aktualnimi pogajanji z vlado o povprečnini sta predstavnika računskega sodišča in predstavniki združenj izpostavili, da povečanje stroškov v povezavi s transferi, o katerih poročajo v zbirnem poročilu, imajo velik vpliv na financiranje lokalne samouprave, zato je potrebno preveriti načrt obstoječega financiranja. Računsko sodišče je tudi podalo priporočila pristojnim ministrstvom v luči iskanja sistemskih rešitev, posebej pa je bilo izpostavljeno, da je bilo glede povprečnine dano tudi priporočilo ministrstvu za finance, da z analizo podatkov o odhodkih za zakonsko določene naloge občin, predvsem analizo odmikov od povprečij in razlogov zanje, presodi ustreznost sistema primerne porabe in ga po potrebi spremeni ali dopolni z elementi, ki bi odražali dejanske stroške zakonsko določenih nalog.

 

Posvet o pripravi novega Zakona o javnih financah 1/2

 

IMG_8378V sredo, 25.11.2015, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), organizirala informativni posvet v zvezi s pripravo novega Zakona o javnih financah (ZJF).

Državna sekretarka, mag. Mateja Vraničar Erman je uvodoma namenila nekaj besed razlogom za prenovo zakona o javnih financah in pozvala občine, da se aktivno vključijo v proces sprejemanja in oblikovanja novega ZJF. Povedala je, da bo predlog zakona dan v javno obravnavo ali konec meseca decembra ali v začetku januarja 2016, sam sprejem zakona pa bi naj bil predviden februarja 2016.

Sledila je predstavitev 6. vsebinskih sklopov, ki so še posebej pomembni za občine in bodo na novo urejeni v Predlogu Zakona o javnih financah. Uvodoma je predstavila srednjeročno fiskalno načrtovanje mag. Saša Jazbec, mag. Marjetica Mahne je predstavila novosti na področju priprave proračuna občin, zaključnega računa občin in zadolževanja občin (PDF predstavitev), način zagotavljanja sredstev za delo izvajalcev negospodarskih javnih služb je predstavila Marija  Janc, upravljanje s finančnim premoženjem občine Monika Pintar Mesarič, delovanje sistema enotnega zakladniškega računa občine Jerica Povalej in na koncu je predstavila način organiziranja nadzora javnih financ Anja Bajcar.

Udeleženci posveta so se vključili v razpravo predvsem na temo zagotavlja sredstev za delo izvajalcev negospodarskih javnih služb in glede predlagane centralne ureditve notranjerevizijske funkcije. Kot je bilo razvidno iz uvodne predstavitve, so določena vprašanja še odprta in zato bo pri “pisanju zakona” izredno pomembno tudi sodelovanje občin.

Celotno gradivo iz posveta je dostopno na tej povezavi.IMG_8380

Povabilo k pripravi Ocene tveganja za delo v pisarni s pomočjo orodja OiRA za projekt “Zdravju prijazno delovno okolje” 1/3

Razvojna agencija Savinja, skupaj s partnerji, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Združenjem območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA, pod koordinacijo Razvojnega centra Srca Slovenije, med 1.9.2015 in 31.10.2016,  izvaja projekt »Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Projekt je primarno namenjen vsem zaposlenim na pisarniških delovnih mestih in je namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja.

Naša prva projekta naloga je, da pripravimo oceno tveganja za pisarniško delovno mesto. Pri slednjem vas vljudno prosimo za pomoč. Prosimo, da uporabite spletno orodje OiRA, ocenite tveganje na delovnem mestu, ustvarite identifikacijsko poročilo ter načrt ukrepov, ki nam jih posredujete nazaj.

image001

Povezava do spletnega orodja je tukaj.

(V primeru da povezava ne bi delovala, ali da se vam prikaže povezava v angleškem jeziku poskusite s to povezavo oziroma poskusite povezavo odpreti v drugem spletnem brskalniku)

 

Za lažje izpolnjevanje vam prilagamo Vodnik po spletnem orodju OiRA (razlaga postopka registracije – prijave – prepoznavanja tveganj – ocenjevanje prepoznanih tveganj – izdelavo Načrta ukrepov – prenos in izpis celotnega poročila – izpolnitev kvadratka ’Seznanitev zaposlenih v načrtu ukrepov z vpisom sodelujočih i njihovim podpisom, skeniranje dokumenta in e-pošiljanje na ra.savinja@ra-savinja.si )

 

Izpolnjene, podpisane ter skenirane načrte ukrepov v word dokumentu ter pripadajoče identifikacijsko poročilo  oddate do torka, 15.12.2015, na ra.savinja@ra-savinja.si oz enemu od projektnih koordinatorjev (miha.mohor@skupnostobcin.si, suzana.kosir@ljubljana.si, anita.molka@razvoj.si).

 

unnamed

 

Na podlagi vaših ocen bomo pripravili analizo, v letu 2016 organizirali strokovne delavnice po Sloveniji in ob zaključku projekta pripravili smernice za izdelavo Programa promocije zdravja pri delu ter aktivnosti za krepitev zdravja pri delu v pisarni (gibanje, sproščanje, prehranjevanje). Smernice bodo v pomoč pri pripravi programa tudi našim strankam, predvsem pa MSP-jem.

 

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni,

partnerji na projektu »Zdravju prijazno delovno okolje«

 

2. srečanje partnerjev GreenS v Mariboru 1/4

IMG_976124. in 25. novembra 2015 so se v Mariboru zbrali partnerji konzorcija projekta GreenS, ki ga sofinancira Evropska Komisija v okviru programa Obzorje 2020. Zbrane partnerje iz 8 držav članic EU pozdravil direktor mestne uprave MO Maribor, Darko Fras. Povedal je, da se veliko javnih naročnikov sooča s precejšnjimi dilemami in težavami pri izvajanju zelenega, energijsko učinkovitega javnega naročanja. Zato je pozdravil aktivnosti projekta GreenS, kjer smo se odločili proučiti, raziskati in skupaj s ključnlogo GreenSimi deležniki oblikovati priporočila za spremembe pri politiki zelenega javnega naročanja  in promoviranju SEAP. Med aktivnostmi projekta, ki se je začel junija letos, bo med drugim tudi pomoč občinam pri postopkih zelenega javnega naročanja, v obliki usposabljanj, podpore pri pilotnih izvedbah, raziskavi trga in podobno. Pr

ojekt bo trajal tri leta.

 

 

 

flagEU_yellow_high

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme 2014-2018, under agreement No:
649860 — GreenS — H2020-EE-2014-2015/H2020-EE-2014-3-MarketUptake

 

Zveza Alpe-Jadran obsoja teroristične napade v Parizu, in poziva k večji solidarnosti v Evropi 1/5

Pod vodstvom koroškega glavarja Petra Kaiserja se je 25. novembra 2015 politična raven Zveze Alpe-Jadran sestala na seji sveta v Celovcu ob VrAlpeAdriabskem jezeru.

V skupni izjavi, ki obsoja brutalne in zahrbtne teroristične napade v Parizu so pozvali k intenzivnemu ohranjanju miru in solidarnosti v Evropi. Glavar Kaiser je poudaril: “EU je bila zasnovana kot mirovni projekt. Zdaj je čas, da dokaže, da si je Nobelovo nagrado za mir v letu 2012 upravičeno zaslužila. ” Skupnost občin Slovenije je na seji zastopal Andrej Čas, župan MO Slovenj Gradec, mesta, ki je uvrčeno med častne nosilce naziva Glasnik miru.

Dve leti po ustanovitvi AAA (Alpe-Adria-Alliance – Zveza Alpe-Jadran) je politična raven pregledala rezultate delovanja: skupno 105 skupnih projektov in pokroviteljstev je bilo odobrenih, med katerimi je bilo šest projektov, ki so prejeli sofinanciranje iz EU sredstev (pet iz programa Erasmus + – in eden iz programa “Evropa za državljane”).

Foto: LPD / Fritzpress

Na seji sveta je bila sprejeta tudi skupna izjava “Demografske spremembe na podeželju na območju AAA”, saj so izzivi starajoče se družbe in upadanje prebivalstva na podeželju prizadeli večino regij v Srednji Evropi.

Za prihodnost, politična raven AAA priporoča intenzivnejšo uporabo programov EU, temelječih predvsem na makro-regionalnih strategijah prostora Alpe-Jadran.

Koroški glavar Peter Kaiser bo tudi v prihodnjih dveh letih na prošnjo sveta vodil AAA.

 

Foto: LPD / Fritzpress

 

Etični kodeks tudi v občini Lovrenc na Pohorju 1/6

Skupnost občin Slovenije je bila obveščena, da je občinski svet občine Lovrenc na Pohorju na svoji 7. redni seji, dne 9.7.2015, sprejel Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Namen kodeksa je določiti standarde postopanja izvoljenih predstavnikov pri opravljanju dolžnosti v okviru zakona, ter seznaniti prebivalce/občane s standardi obnašanja, da le-ti vedo, kaj lahko pričakujejo od svojih izvoljenih predstavnikov.

Več si lahko prebere na spletni strani SOS, kjer so objavljeni tudi kodeksi ostalih občin.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 2/3

V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 30.11.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu 2/4

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dalo v javno obravnavo  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem podjetništvu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu uvaja novo definicijo socialnega podjetništva, ter omogoča izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. Sprememba zakona odpravlja tip A in B socialnih podjetij. Prav tako zakon omogoča, da lahko pridobitna gospodarska družba ustanovi socialno podjetje, na katerega prenese del podjetja ali dejavnosti v primeru, ko z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta za svoje presežne delavce, pri čemer mora tako ustanovljeno socialno podjetje delovati po načelih socialnega podjetništva. Zakon odpravlja nejasnosti glede poročanja in ohranjanja statusa socialnih podjetij. S spremembo zakona se poenostavlja registracija socialnih podjetij, evidenca socialnih podjetij pa se po 42. členu vodi na AJPES-u.

Pripombe in predloge lahko pošljete do ponedeljka 7.12.2015 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 2/5

16. 11. 2015 smo prejeli Dopis Občinskim svetom in županom občin in mestnih občin (Dopis DZ RS, 16.11.15) v zvezi s Predlogom zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč, s katerim obveščajo, da je predlog zakona objavljen v Poročevalcu (besedilo predloga: Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ) in da mnenja k predlogu pričakujejo do 16. 12. 2015.

Vabimo vas, da nam predloge in pripombe posredujete do petka, 11. decembra 2015 na sasa.kek@skupnostobcin.si, da jih lahko kot skupne pripombe SOS posredujemo v Državni zbor.

Več…

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA SOS

Obročno plačilo kupnine 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj, zato vas vljudno naprošamo za informacije.

2. odstavek 29. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti predvideva pri prodaji stvarnega premoženja možnost obročnega plačila kupnine, vendar mora pridobitelj stvarnega premoženja v tem primeru neplačani del kupnine ustrezno zavarovati.

 

Občino zanima ali občine v praksi pri neplačanem delu kupnine, ki ga kupci plačujejo v obrokih, upoštevate tudi kakšno finančno obrestno mero (npr. fiksno obrestno mero ali kakšno drugo) in kako imate to urejeno ( npr. s pravilnikom o obročnem plačilu kupnine)?

Občino zanima tudi, kako je v primeru, ko je kupec samostojni podjetnik (s.p.)?

Ali bi lahko samostojni podjetnik v konkretnem primeru za neplačani del kupnine prodajalcu – občini izročil ustrezno bančno garancijo (takšno določilo je imela uredba pred spremembo)?

Ali občine prakticirate način, da v prodajno pogodbo vključite klavzulo, in sicer ZK dovolilo kupca, s katerim le-ta kot zavarovanje za neplačani del kupnine, dovoljuje, da se na kupljenih nepremičninah ustanovi hipoteka za terjatev v višini neplačanega dela kupnine?

 

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 2.12.2015, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Prodaja zemljišč lokalnih skupnosti pod ocenjeno vrednostjo 3/2

Obveščamo vas, da se je nas obrnilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s prošnjo po pridobitvi informacij v zvezi s problematiko prodaje zemljišč lokalnih skupnosti pod ocenjeno vrednostjo.
Delovna skupina za poslovno okolje (MGRT), ki ima nalogo, da identificira glavne težave podjetij v zvezi s poslovnim okoljem in predlaga rešitve za izboljšanje poslovnega okolja je (med drugim) ugotovila, da čeprav 17. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) občinam omogoča, da prodajo ali zamenjajo nepremičnine v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so skladno s prostorskimi akti namenjene razvoju ali dejavnosti industrijsko obrtnih con in ob izpolnitvi pogojev določenih v objavi zbiranja ponudb zaradi uresničevanja razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, tudi pod ocenjeno vrednostjo (npr. za 1 EUR), pa takšna prodaja v praksi ni zaživela.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše mnenje in videnje glede težav, s katerimi se srečujete pri prodaji zemljišč pod ocenjeno vrednostjo in predloge, s katerimi bi se te težave lahko odpravile do srede, 2.12.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

16.12. / Predstavitev novega zakona o javnem naročanju: ZJN-3 4/1

Vabimo Vas na seminar z naslovom PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU: ZJN-3. Seminar bo v sredo, 16. decembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Državni zbor RS je dne 18.11.2015 odločal o vetu Državnega sveta RS vložen zoper novi Zakon o javnem naročanju-ZJN-3, ki ga je zavrnil. To pomeni, da je ZJN-3 sprejet in bo pričel veljati z dnem 1.4.2016.

ZJN-3 glede na obstoječi zakon prinaša precej novosti, katere bodo predstavljene na seminarju, ki ga Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik, univ.dipl.prav., direktorica družbe BONORUM d.o.o., in mag. Urško Skok Klima, vodjo sektorja za sistem javnega naročanja, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo.

Predavateljicam lahko vprašanja predhodno zapišete na priloženi prijavnici. Posvet bo trajal predvidoma do 14.00 ure.

Vabilo SOS_ZJN-3

PRIJAVNICA- 16 12 15

Vljudno vabljeni!
Sekretariat SOS

DOGODKI DRUGIH

1.12./ Posvet "Načrt upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2016-2021" 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na posvet na temo Načrta upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2016-2021, ki bo potekal v torek, 1. decembra 2015 v prostorih Morske biološke postaje (Fornače 41, Piran). Po uvodni predstavitvi načrta bo sledil še sklop 4 tematskih delavnic: onesnaževanje z onesnaževalci; prelov; biotska raznovrstnost in tujerodne vrste. Osnutek Načrta upravljanja z morskim okoljem bo v ponedeljek, 23. novembra 2015, dostopen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/).

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov: barbara.breznik@gov.si najkasneje do 25. novembra 2015.

Posvet – Načrt upravljanja z morskim okoljem 2016 – 2021 – VABILO

 

3.12./ Možnosti in posledice žezmejnega zdravstvenega varstva - lokalni, državni in evropski vidik - posvet 5/2

Fakulteta za upravo organizira v četrtek, 3. decembra 2015, med 16.00 in 19.00 uro, posvet z naslovom Možnosti in posledice čezmejnega zdravstvenega varstva – lokalni, državni in evropski vidik. Udeležba na posvetu je brezplačna, potrebna je prijava do ponedeljka, 30. novembra, na e-naslov: sic@fu.uni-lj.si.

Vabilo s programom in prijavnico na posvet, ki se bo odvijal v prostorih Fakultete za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana, se nahaja tukaj.

4.12./ Posvet mladinskega sektorja 2015 5/3

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade. Letošnji posvet se bo odvijal v petek, 4. decembra 2015 v Konferenčnem centru v Brdu pri Kranju od 9.00 ure naprej in bo nadaljeval tam, kjer je lanskoletni z Resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014 končal. Iz pričakovanj mladinskega sektorja do zunanjih deležnikov in odločevalcev se bomo preusmerili v sam sektor, njegove akterje in delovanje. Govora bo procesu strukturiranega dialoga, financiranju mladinskih programov iz evropskih sredstev, nacionalni poklicni kvalifikaciji mladinski delavec oz. mladinska delavka in podpori in razvoju mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

Prijavite se preko spletne prijavnice najkasneje do nedelje, 29. novembra 2015.

VABILO in PROGRAM – Posvet mladinskega sektorja 2015

2.12. / Otvoritev čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2014-2020 5/4

SVRK vabi na otvoritven dogodek čezmejnega programa SLovenija -Avstrija, ki bo v Hotelu Thermana Laško 2.12.2015 ob 10.30 uri. V okviru predstavitve naj bi bil najvaljen tudi prvi razpis programa, ki bi naj bil objavljen 18.12.2015

Prijave so možne do 30.10.2015  na naslov si-at.svrk@gov.si

Vabilo na dogodek si lahko pogledate na tej povezavi

PPT Predstavitev Interreg SI-AT

Splošni cilj programa sodelovanja je zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje in priložnosti.
V okviru dogodka bodo predstavljeni novi izzivi, s katerimi se bodo upravičenci soočali v programskem obdobju 2014-2020 ter podane splošne informacije glede razpisa za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

10.12. / Strokovni posvet Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji 5/5

V četrtek 10. decembra 2015,  bo ob 14.30. uri v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo potekal strokovni posvet o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Na podlagi izhodišč, rezultatov javne in interne razprave je ministrstvo pripravilo besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS (SRLS besedilo za javno razpravo).

O vsebini dokumenta se želijo pogovoriti z zainteresirano politično in strokovno javnostjo, zato vas vabijo, da se udeležite strokovnega posveta in predstavite vaša stališča do predloga, ki bodo dobrodošla pri pripravi končnega predloga Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji.

Zaradi lažje organizacije posveta vašo udeležbo na strokovnem posvetu najavite. Na elektronsko pošto dragica.sternad-praznikar@gov.si pošljite izpolnjeno prijavnico. Za morebitne informacije o posvetu pokličite na tel. št. 01 478 8608 go. Dragico Sternad Pražnikar.

Dokumenti:

VabiloRazlogi za sprejem strategije in Sodelovanje javnosti.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/7

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.-29. 4. 2016/8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/8

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

SEJA VLADE RS

65. seja vlade 6/1

Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine

Vlada RS je sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine. Vlada besedilo predloga zakona pošilja v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne uskladitve zakona s pravom Evropske unije.

Sprememba zakona sledi načelu varovanja kulturne dediščine in glede na vsebino Direktive 2014/60/EU omogoča višjo stopnjo varovanja nacionalnega bogastva ob morebitnem protipravnem odstranjevanju z ozemlja RS in drugih držav članic. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vlada o zahtevi Državnega sveta, da DZ ponovno odloča o ZIPRS za leti 2016 in 2017

Vlada RS je sprejela mnenje o Zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.

Državni svet RS je 25.11.2015 izglasoval Zahtevo, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017. Razlog je predvsem v nestrinjanju z določbami ZIPRS1617, ki se nanašajo na: določitev višine povprečnine, ki pripada občinam, določitev obsega sredstev za sofinanciranje investicij občin ter financiranje vseh občin le do obsega primerne porabe.

Vlada se z mnenjem Državnega sveta ne strinja. Ker v državnem proračunu dodatnih sredstev ni mogoče zagotoviti in ker ne more biti dvoma, da so ob upoštevanju sprejetih ukrepov in seveda tudi racionalizacijo stroškov na katero lahko vplivajo občine, občinam zagotovljena sredstva v obsegu s katerim bodo v letu 2016 lahko opravljale svoje naloge, je bilo Državnemu zboru predlagano, da se Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 sprejme. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnim

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Uredba se spreminja glede definicije primerne površine stanovanja, saj je v neskladju s Stanovanjskim zakonom (SZ-1). Uredba se spreminja v določitvi površine stanovanja, ki se uporabi za določitev višine subvencije, tako, da se upošteva dejanska površina stanovanja, vendar največ do primerne površine stanovanja glede na število oseb. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.

V uredbi se odpravlja administrativne ovire, do katerih je prišlo pri upravljanju in vzdrževanju hidromelioracijskih sistemov in so se pokazale za kritične tekom izvajanja. Uredba določa pripravo in sprejem programov vzdrževanja hidromelioracijskih sistemom samo izvajalca javne službe, brez potrditve MKGP. Prav tako se s predlogom uredbe ukinjajo petletni programi vzdrževanja, kot obvezni programi, saj predstavljajo samo dodatno administrativno delo. Če pa se bo pokazala potreba, pa se lahko pripravijo tudi ti programi. Na novo se tudi določijo datumi, do kdaj morajo biti pripravljeni programi vzdrževanja. Po novem bi se vzdrževanje izvajalo samo na tistih hidromelioracijskih sistemih, ki so v katastru melioracijskih sistemov in naprav določeni kot delujoči, upravljanje pa bi se izvajalo nad vsemi vpisanimi hidromelioracijskimi sistemi, razen nad tistimi hidromelioracijskimi sistemi, ki so opredeljeni kot planirani. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS za leto 2013 in 2014

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2013 in Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2014.

V letu 2013 je znašala realizacija razvoja in obnavljanja avtocest in drugih investicij (brez obveznosti iz zadolževanja) 60.534.520 evrov (z DDV) oz. 53.146.211 evrov (brez DDV).

DARS opravlja posle v imenu in za račun države za naloge prostorskega načrtovanja in pridobivanja nepremičnin, sredstva se zagotavljajo v proračunu RS. Za izvedbo teh nalog je bilo iz proračuna RS skupaj zagotovljenih 12.462.237 evrov, od tega 7.344.329 evrov za naloge, izvedene v letu 2013, 3.703.956 evrov za naloge izvedene v letu 2012 ter 1.413.952 evrov za naloge, izvedene v letu 2011.

V letu 2014 je znašala realizacija razvoja in obnavljanja avtocest in drugih investicij (brez obveznosti iz zadolževanja) 112.612.469 evrov (z DDV) oz. 97.101.821 evrov (brez DDV).

Viri so se v letu 2014 zagotavljali iz lastnih sredstev DARS d.d., zadolževanja ter iz drugih virov (evropska sredstva). Naloge prostorskega načrtovanja so bile izvedene v vrednosti 1.472.994 evrov, naloge pridobivanja nepremičnin pa v vrednosti 20.117.573 evrov.

Črpanje evropskih sredstev je bilo realizirano v višini 790.085,65 evrov iz projekta TEN-T ter 13.715.181,15 evrov iz sredstev Kohezijskega sklada. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Delovna skupina vlade za pripravo potrebnih sprememb zakonodaje glede varovanja državne meje

Vlada Republike Slovenije je naložila, da pristojni državni organi preučijo veljavno zakonodajo z vidika potrebnih sprememb v luči migrantske krize. Predstavniki pristojnih organov so ugotovili, da bi bila za varovanje državne meje z vidika migrantske krize potrebna sprememba zakonodaje s področja varovanja državne meje. Potrebna bi bila tudi sprememba Zakona o tujcih.

Upoštevaje zgoraj navedeno je vlada ustanovila delovno skupino vlade za pripravo potrebnih sprememb zakonodaje glede varovanja državne meje. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev 7/1

Policijska akademija je objavila razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev v letu 2016. Prav tako so nas s Policijske akademije opozorili, da v letu 2016 ne nameravajo objaviti dodatnih razpisov v letu 2016.

Rok za prijavo je 18. december 2015.

Razpis si lahko preberete na tej povezavi.

Izbor za najbolj varno sosesko/naselje 7/2

Slovensko združenje za varen svet vabi vse občine k predstavitvi varnih sosesk/naselij. V kratki predstavitvi (največ 300 besed) lahko predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. Pri izboru bodo imeli prednost primeri, kot so inovativnost, konkretne oblike varovanja sosesk/naselij, vključenost in organiziranost občanov na področju preprečevanja kriminalitete, krepitve socialnega kapitala itd.

Komisija, bo v prvem krogu izbrala 5 najboljših primerov dobre prakse. V drugem krogu pa bodo v izboru najboljšega primera imeli možnost sodelovati tudi predstavniki vseh sodelujočih občin, in sicer na način glasovanja. K sodelovanju in sicer k podaji mnenja in predlogov, bo povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo lahko prav tako oddala svoj glas.

Prijave za sodelovanje zbirajo vključno do 30.11.2015 na info@varensvet.si, kamor jim pošljite običajno sporočilo, da svojo občino prijavljate k sodelovanju. Opis s primeri predlagane varne soseske/naselja, pošljite najkasneje do vključno 31.12.2015.

Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija 7/3

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Dogodki, predvideni za čas od 5. – 8. novembra (med sejmom Narava – zdravje 2015) so odpovedani. Sam razpis je odprt do 4. 12. 2015.

Priznanja bodo zaradi objektivnih razlogov podeljena konec januarja ali v sklopu praznovanj ob kulturnem prazniku 2016. S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili.

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.cominfo@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 7/4

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 7/5

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Prenovljena podoba in spletna stran eUprave. 8/1

S ponedeljkom, 23. novembrom 2015, je zaživela nova spletna stran eUprave. Država se s prenovljenim konceptom po sistemu življenjskih dogodkov želi približati vsem uporabnikom, obenem pa ponuditi vsebine na bolj urejen način ter še v večjem obsegu. Projekt sofinancira EU s sredstvi evropske kohezijske politike kot tudi evropski socialni sklad. Odslej lahko od doma urejate dokumente, plačujete in oddajate vloge, nastavite opomnike na primer za dan zamenjave dokumenta ter spremljate njihov status kar prek spleta, pa tudi s pomočjo mobilne aplikacije. V kolikor uporabnik potrebuje pomoč, le-to lahko dobi na informativni telefonski številki 080 2002 ali prek spletne pošte ekc@gov.si. Dobrodošle so povratne informacije o vaši uporabniški izkušnji, saj je nova stran eUprave še v razvojni, beta različici.

eUprava

Vključevanje Romov v Sloveniji in tujini (Mednarodna konferenca Broaden Horizons) 8/2

Dvodnevna Mednarodna konferenca Širi obzorja, ki je v četrtek, 26. novembra in petek, 27. novembra 2016 potekala v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice, je ponudila široko zastavljen pregled projektov na področju vključevanja romske skupnosti v večinsko družbo, tako na Slovenskem kot v drugih evropskih državah. Udeleženci, med njimi tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije, so spremljali številne prispevke strokovnjakov, sodelavcev in izvajalcev različnih projektov za Rome, imeli priložnost za mreženje, iskanje potencialnih novih partnerjev in izmenjavo izkušenj.

20151126_094431

V plenarno zasedanje prvega dne nas je uvedla romska glasbena skupina, ki je prijetno sprostila Veliko dvorano za nadaljnje delo. V uvodnem delu so se med govorci razvrstili Marjeta Gašperšič, direktorica RIC Novo mesto, Stane Baluh, direktor Urada za narodnosti, Branko Soćanec, direktor hrvaškega Generalnega urada za človekove pravice in pravice narodnih manjšin, Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic, Sixto Molina, vodja delovne skupine posebnega predstavnika Generalnega sekretarja Sveta Evrope, Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Evropske romske zveze, Janja Rošer, predsednica Sveta romske skupnosti, Petra Javrh iz Andragoškega centra Slovenije ter vodji projektov za Rome iz novomeškega RIC, Gabi Ogulin Počrvina (projekt Finally) ter Ana Granda Jakše (projekt e-RR).

20151126_151549Sledilo je več vzporednih zasedanj, katerih glavna tema je bilo delo in izkušnje iz področja vključevanja Romov. Udeleženke in udeleženci konference smo izvedeli za projekte iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Poljske, Slovaške, Češke, Romunije, Bolgarije, Grčije in Italije na področju zaposlovanja, izobraževanja, zdravstva, imeli priložnost spoznati lastne stereotipe in predsodke ter razmišljali o njihovih trajnostnih rezultatih.

24. konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost - poročilo 8/3

24SZKO1Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) je organiziralo 24. letno konferenco z naslovom  »Prestrukturiranje – odgovor so ljudje«, ki je potekala Portorožu, 12. in 13. novembra 2015. Letna konferenca SZKO je osrednji dogodek, kjer uveljavljeni tuji predavatelji in domači strokovnjaki s svojimi prispevki utrjujejo prepričanje, da samo kakovost in odličnost vodita v uspešnost poslovanja tako gospodarskih podjetij kot javnega sektorja. Javni sektor mora postati del rešitve, saj je izjemno pomemben partner gospodarstvu, zato si prizadevamo za njegovo vitkost in učinkovitost pri izvajanju njegovih nalog.

Področju kakovosti v javnem sektorju je bila na konferenci namenjena posebna sekcija, novost je bila tudi sekcija lokalna samouprava. Občina Slovenske Konjice je ena izmed občin, ki je v svojih nekajletnih prizadevanjih s sistemskim obvladovanjem kakovosti dosegla vidne rezultate, tako na področju obvladovanja procesov, kot pri zadovoljstvu svojih odjemalcev. Župan Miran Gorinšek je predstavil primer dobre prakse kako z izboljšanjem komunikacije do kakovosti v občinski upravi.

 

ENTENTE FLORALE SLOVENIJA 8/4

eventflye22rV sredo, 25. novembra 2015 je v Slovenj Gradcu potekalo volilno srečanje društva Entente Florale Slovenija. V petčlanski upravni odbor je bil za naslednja štiri leta izvoljen tudi župan Občine Medvode, Nejc Smole. Poleg njega bodo v upravnem odboru še: Martina Schlaus, Toni Schlaus, Stojan Praprotnik in Miran Gorinšek, ki je bil izvoljen za predsednika društva.

Društvo Entente Florale Slovenija je del evropskega združenja Entente Florale Europe, ki s svojo dejavnostjo v lokalnem okolju vpliva na dvig bivanjske kulture in estetsko ter naravi prijazno ureditev življenjskega okolja. Društvo koordinira in sodeluje v aktivnostih ob nacionalnih tekmovanjih ter ocenjevanju urejenosti slovenskih krajev.

Več o društvu Entente Florale Slovenija najdete na spletni in Facebook strani:
http://www.entente-florale.si/slo/
https://www.facebook.com/efslovenia

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.