V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA LENART.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

ZAKONODAJA:

Zakon o urejanju prostora (ZUreP s kazalom ), Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (prilagamo tudi pravilnik o projektni dokumentaciji s pripadajočo prilogo A) do srede, 2.11.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 do petka, 4.11.2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE:

Podpis pogodbe EUCARIS  do srede, 2.11.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

SKUPNA SEJA SOS, ZOS IN ZMOS

Skupna seja predsedstev SOS, ZOS in ZMOS z MORS in MNZ 1/1

p1030131V sredo, 26.10.2016, je v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu potekala skupna seja Predsedstev Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije z Ministrico za obrambo, Andrejo Katič in državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve, Boštjanom Šeficem.

Na skupni seji so bile obravnavane naslednje teme:

 • Varnostna situacija v Evropski uniji in Sloveniji ter vloga občin in mest

Ministrica za obrambo, Andreja Katič, je uvodoma izpostavila, da je poleg slovenske vojske, drugi steber varnosti v Sloveniji tesno povezan z delom lokalne skupnosti, saj zaščita in reševanje ter gasilstvo spada tudi v pristojnosti občin. Povedala je, da je v pripravi novi Zakon o gasilstvu in k sodelovanju v pripravi povabila lokalne skupnosti, prav tako pa je spodbudila občine, da bi v okviru skupnih občinskih uprav organizirali tudi skupne enote za zaščito in reševanje. Na področju varnosti je izpostavila, da se v Sloveniji soočamo s posledicami globalne destabilizacije, katere najpogostejši vzrok so vojne, ekonomska kriza in podnebne spremembe, ki ljudi prisilijo k migracijam. Vključitev vseh svetovnih vlad je potrebna, da se blaži posledice takšnih dogodkov, zato je slovenska vojska vključena v številne mednarodne misije s ciljem povečanja varnosti tudi za slovenske državljane. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, Boštjan Šefic je poudaril, da je zelo zadovoljen s kontinuiteto srečanj z županjami in župani, še posebej tistimi, ki so v bili zaradi učinkov migracijske krize močno obremenjene, saj je za varnost državljank in državljanov dobro sodelovanje izjemnega pomena. Povedal je, da je varnostna situacija v Sloveniji dobra in stabilna, tudi z vidika varnosti pred terorističnimi napadi smo na petstopenjski lestvici na drugi stopnji. Tudi slovenska policija je med prvimi petimi državami znotraj Europola, ki so najbolj aktivne in prispevajo tudi največ informacij. Ne glede na to pa je opozoril, da se lahko zgodijo nenadne spremembe. V naslednjem obdobju, bi lahko prišlo do povečanja števila migrantov, ko Slovenija ne bo mogla več dovoljevati tranzitov, saj so nekatere države že omejile vstop migrantov. Zato je toliko večjega pomena, da že sedaj pripravimo načrte in usklajujemo odzive na vse možne scenarije. Ministrstvo za notranje zadeve zato vodi intenzivne pogovore z lokalnimi oblastmi, še posebej so izpostavljene obmejne lokalne skupnosti zaradi logističnih zahtev za sprejemne centre z vidika vstopa in morebitnega vračanja migrantov. Povedal je, da je sodelovanje dobro in konstruktivno tudi na področju iskanja namestitev za prosilce za mednarodno zaščito, ki jih je trenutno v Sloveniji le 281, posebej pa je predstavnike lokalnih skupnosti opozoril na pomen aktivnega vključevanja predvsem mladoletnih oseb v družbo, saj so ranljiva skupina in posebej dovzetni za morebitne poskuse radikalizacije.

Županje in Župani so pozdravili tovrstne razprave, ne glede na to, da so srečanja med ministrstvom in posameznimi občinami relativno intenzivna, sploh kar zadeva novih lokacij za potrebe migrantov. Izpostavili pa so, da so tovrstni pogovori pogosto zahtevni. Zato so županje in župani predlagali, da bi s posvetovalnimi srečanji in obveščanjem o načrtovanih ukrepih začeli že v bolj zgodnji fazi in tako izboljšali pretok informacij.

 • Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022

Srečko Šestan, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje je predstavil Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 in izpostavil predvsem nadaljnji razvoj enotnega informacijsko-komunikacijskega sistema na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prenovo sistema javnega alarmiranja, posodabljanje opreme, zmogljivosti in storitev regijskih centrov za obveščanje, razvoj aplikacij za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi za uporabo v informacijskih oblakih, nadaljnji razvoj osnovnih storitev klica v sili na številki 112 v obliki besedilnih klicev (SMS), videoklicev in samodejnih klicev v sili iz vozil (eKlic). Tem se pridružujejo še prehod na enotni digitalni sistem radijskih zvez državnih organov z uporabo komplementarnih tehnologij TETRA in DMR, katerega ocenjena vrednost bo nižja od prvotno predvidene.

 • Ustavna presoja Zakona o Pogrebni in pokopališki dejavnosti

Predsedstva SOS, ZOS in ZMOS so obravnavala tudi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Člani predsedstev so se dogovorili, da bodo vsa tri združenja vložila skupno zahtevo za presojo skladnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti z Ustavo RS, kakor tudi predhodno usklajevano na sestankih v zvezi s to problematiko.

 • Vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS

Županje in župani so govorili tudi o predlogu vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS. Leo Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju je uvodoma podal tudi informacijo o 1. nujni seji Ustavne komisije, ki je potekala v torek, 25.10.2016 na temo Obravnave osnutka predloga ustavnega zakona o spremembi III. poglavja Ustave Republike Slovenije in se bo nadaljevala v četrtek, 3.11.2016.  Več o 1. seji lahko preberete TUKAJ.

Predsedstva so sprejela sklep, da podpirajo izhodišča (mnenja in stališča) vseh treh asociacij, na objavljen novi Osnutek predloga ustavnega zakona o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije, ki so tudi že bila posredovana pristojnim državnim organom tj. Ustavni komisiji DZ RS, poslanskim skupinam in Državnemu svetu RS.

 • Nasilje nad nosilci tako županske kot drugih javnih funkcij

Zbrane županje in župani so na skupni seji opozorili tudi na vedno več pojavov fizičnega nasilja nad župani in županjami in izrazili nasprotovanje vsakemu nasilju nad nosilci tako županske kot druge javne funkcije. Izrazili so resno zaskrbljenost zaradi fizičnih napadov na svoje tri kolege – Škocjanskega župana Jožeta Kaplerja, mag. Mihe Ješeta, župan Občine Škofja Loka in Mirana Senčarja, župana MO Ptuj. Ker se v zadnjem času število fizičnih obračunavanj (celo takšnih s smrtnim izidom) nad zaposlenimi v javni sferi očitno veča, so županje in župani izrazili prepričanje, da je skrajni čas, da pristojni državni organi ukrepajo. Prav tako pa županje in župani pozivajo državljanke in državljane, občanke in občane k dialogu, konstruktivnemu in spoštljivemu reševanju problemov, tako na lokalni kot državni ravni ter strpnemu sobivanju v skupnostih.

NOVICE SOS

Prva nujna seja Ustavne komisije o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo 2/1

V torek, 25.10.2016 je potekala 1. nujna seja Ustavne komisije Državnega zbora o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo, katere se je v imenu SOS udeležil Leo Kremžar, pooblaščenec Predsedstva SOS na področju gospodarskih javnih služb. Kakor smo že poročali po sestanku skupnosti občin s predsednikom Ustavne komisije (glej tukaj), so prisotni na seji v večji meri enotni glede zapisa prvih dveh odstavkov besedila ustavnega zakona. Razprava se je tako osredotočila na odprto vprašanje tržnega dela pitne vode za gospodarsko rabo in predvsem na sporni četrti odstavek, ki se nanaša na oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki bi jo odslej naj zagotavlja država preko neprofitne javne službe. Predlagano ureditev je predstavnik SOS v imenu občin zavrnili, saj pomeni prenos sedanje izvirne pristojnosti za urejanje javne službe oskrbe s pitno vodo z občin na državo, ki bi jo država izvajala v obliki neprofitne javne službe. Izrazil je zahtevo občin, da zagotavljanje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo ostane v izvirni pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, kar je ustrezna in v evropskem prostoru običajna in razširjena ureditev in poudaril nasprotovanje rušitvi dosedanjega sistema izvajanja vodooskrbe.

V prihodnjem tednu bo v zvezi s to temo potekala tako seja Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj kot tudi nadaljevanje 1. nujne seje Ustavne komisije. O nadaljnjem razvoju dogodkov vas bomo še naprej sproti obveščali.

Obisk albanske delegacije na temo ravnanja z odpadki v Sloveniji 2/2

albanska-delegacija-v-mbMed 23 in 26 oktobrom se je v Sloveniji mudila delegacija predstavnic in predstavnikov lokalnih skupnosti, razvojnih agencij ter predstavnika kabineta predsednika albanske vlade in ministrstva za okolje iz Albanije, ki so v Sloveniji spoznavali dobre prakse na področju ravnanja z odpadki. V sklopu njihovega obiska so se sestali s Stanko Cerkvenik, strokovno vodjo Inštituta za javne službe, ki jim je predstavila splošno zakonodajo na področju ravnanja z odpadki in z Uršo Zgojznik, predstavnico Društva Ekologi brez meja, ki je predstavila dobre prakse občin na področju recikliranja in obrat k Zero waste. V sklopu obiska je delegacija iz Albanije obiskala RCERO Ljubljana, ki je najnovejši regijski center za ravnanje z odpadki v Sloveniji in se seznanila s sistemom odvoza, ločenega zbiranja in obdelave ločenih frakcij ter s postopkom izdajanja računov in zbiranja sredstev s strani uporabnikov, seveda pa so si ogledali tudi sam obrat RCERO.

Predstavniki albanskih občin so se v Slovenski Bistrici srečali z županom, dr. Ivanom Žagarjem, ki jim je predstavil domačo občino in izzive na področju ravnanja z odpadki, predstavnika tamkajšnjega centra za ravnanje z odpadki pa so obiskovalcem predstavili sam CERO, proces investicije v njegovo izgradnjo ter način izvajanja te javne službe glede na naravne danosti v občini. Ob zaključku študijskega obiska so se predstavniki albanske delegacije srečali še z Brankom Kosijem iz Snage Maribor in Vilijem Eisenhutom, vodjo Urada za komunalo, promet in prostor, ki je predstavil izvajanje javne službe v Mariboru in obrat mesta h krožnemu gospodarstvu.

3. seja Komisije za prostor pri SOS 2/3

V četrtek, 27.10.2016, je potekala 3. seja Komisije za prostor pri SOS. Uvodoma so člani komisije potrdili novo predsednico komisije za prostor, Manco Plazar iz občine Piran, ki je nadomestila Petra Cafuto iz MO Ptuj. V nadaljevanju so člani komisije obravnavali predloge nove gradbene in prostorske zakonodaje (GZ, ZUreP, ZPAI). Zaradi (pre)obsežne materije, ki je tudi vsebinsko zelo zahtevna, člani komisije niso uspeli obravnavati vseh predlogov zakonov. Strinjali so se, da bo potrebno dodatno intenzivno usklajevanje predlaganih rešitev kot tudi izvedba usklajevanj z vsemi deležniki. Člani komisije so sicer ugotovili, da je predlagana vrsta novih in pozitivnih sistemskih rešitev, ki odgovarjajo na predhodno izražena pričakovanja komisije oziroma občin, so pa izrazili pomisleke in opozorili na določene nesistemske predloge, ki so za lokalno samoupravo popolnoma nesprejemljivi.

SOS je na MOP tudi že posredovala predlog za podaljšanje roka za oddajo pripomb, saj je ta absolutno prekratek, vendar ministrstvo pobudi ni ugodilo, so pa v odgovoru zagotovili, da bodo obravnavali tudi pripombe, ki bodo prišle naknadno (po 4.11.), ko bodo že vršili usklajevanja in pripravljali zakonska gradiva za sprejem oziroma potrditev na Vladi RS.

3. seja Delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS 2/4

img_4906V ponedeljek, 24.10.2016, je v občini Žalec potekala seja delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS. Članice komisije so obravnavale Predloga zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti in ugotovile, da neposredno ne posega na področje oziroma delo notranje revizije. Seznanile so se tudi z okrepitvijo pristojnosti in pooblastil Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, ki je predvidena v predlogu zakona.

Članice delovne skupine so se seznanile tudi s postopki in ugotovitvami nadzora UNP v Skupni notranjerevizijski službi več občin.

Po zaključku vsebinskih točk dnevnega reda, je sledil ogled Fontane piv Zeleno zlato, ki predstavlja izjemno uspešno prakso občine Žalec.

Strokovni posvet o dolgotrajni oskrbi 2/5

2410_2016_19
vir: DS RS

24.10.2016 se je predsednik Komisije za zdravstvo in socialo SOS, Andrej Sluga v imenu SOS udeležil strokovnega posveta na temo dolgotrajne oskrbe, ki so ga organizirali Državni svet, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje ob podpori Evropske komisije. Na posvetu so strokovnjaki drugi držav predstavili sistem dolgotrajne oskrbe in njihove izzive v državah članicah EU. V pozdravnem nagovoru so se udeleženci prav tako seznanili, da bo ureditev področja dolgotrajne oskrbe v pristojnosti Ministrstva za zdravje in da se na državni ravni aktivno pripravljajo sistemske rešitve. Predsednik Komisije SOS je opozoril na pomembnost vključitve oziroma upoštevanja pogleda lokalnih skupnosti na ureditev področja dolgotrajne oskrbe in na nujnost sistemskega reševanja. Pri tem je izpostavil ugotovitve iz zbirnega poročila Računskega sodišča o Pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov (Številka: 324-17/2015/4 z dne 24. 11. 2015), in sicer glede (ne)vpliva občin pri zagotavljanju in financiranju institucionalnega varstva. Da je pri tem potrebno upoštevati tudi, da se delež tekočih transferov za institucionalno varstvo odraslih na občinah ves čas povečuje. Tako se je znesek tekočih transferov za institucionalno varstvo odraslih v osemletnem obdobju (od leta 2007 do 2014) povečal za približno dvakrat. Samo za tekoče transfere t.i. družbenih dejavnosti občine namenijo več kot 30% vseh odhodkov. Prav tako pa je izpostavil, da je nujno potrebno upoštevati splošno finančno stanje v državah, s katerimi se Slovenija bo (je) primerjala glede ureditve dolgotrajne oskrbe. Upoštevajoč neizpodbitne demografske kazalnike občine v naslednjih letih z zakon določenih obveznosti ne bomo mogle več izpolnjevati, zato je nujen takojšen sprejem sistemskega financiranja dolgotrajne oskrbe, ki bo finančno vzdržen za lokalne skupnosti.

Celotni posnetek posveta je objavljen na spletni strani Državnega sveta, tukaj objavljamo povezavo:
Strokovni posvet o dolgotrajni oskrbi (posnetek)

 

Izvedena delavnica o obveznostih občin ZEKom-1 kot investitorjem v GJI 2/6

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije, dne 26.10.2016, za predstavnike občin organizira delavnico o obveznostih, ki jih Zakon o elektronskih komunikacijah nalaga lokalnim skupnostim kot investitorjem v javno gospodarsko infrastrukturo.

Gradivo s posveta je dostopno tukaj

Občine in NVO o javnem financiranju programov nevladnih organizacij na lokalni ravni 2/7

V četrtek, 27.10.2016 je v Ljubljani potekal posvet v organizaciji CNVOS in Skupnosti občin Slovenije na temo javnega financiranja programov nevladnih organizacij na lokalni ravni. Posvet je bil namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks o različnih vidikih izvajanja javnih razpisov ter seznanitvi s pravnimi okvirji javnega financiranja kot tudi s pogledi nevladnega sektorja na javno financiranje. Skupaj s predstavniki Ministrstva za finance, predstavniki MO Kranj, MO Maribor, MO Novo mesto, Občine Postojna in Logatec ter predstavniki CNVOS smo osvetlili najpogostejše dileme pri financiranju programov nevladnih organizacij v občinah, pravne podlage pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj, javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2016, možnostih predplačila in o pravnih podlagah zanj, primer večletnega financiranja NVO v MO Novo Mesto, sofinanciranje s prostovoljskim delom, uvajanje sprememb v javne razpise z vključevanjem NVO v občini Postojna, uporabo e-orodij pri izvajanju javnih razpisov na primeru občine Logatec ter spremljanju in vrednotenju financiranih programov in projektov.

Kako bodo spremembe na področju javnih financ vplivale na občinske proračune 2/8

20161027_104813Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s predstavnicama Ministrstva za finance organizirala seminar na temo sprememb in izhodišč na področju javnih financ ter njihovega vpliva na financiranje občin in posrednih proračunskih uporabnikov ter na pripravo proračunov. Namreč tako Zakon o fiskalnem pravilu kot predlog ZIPRS1718 vplivata na financiranje občin v prihajajočih letih 2017 in 2018. Zakon o fiskalnem pravilu določa, da se v okviru določi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov (in sicer ciljni saldo v letih 2017, 2018, 2019 je 0, najvišji obseg izdatkov pa bi bil: 2017: 1,992 mio EUR, 2018: 2,117 mio EUR in 2019: 2,115 mio EUR). Na podlagi predloga ZIPRS1718 pa se uvajajo novosti glede višine povprečnine in uporabe zbranih presežkov iz preteklih let občin ter glede uporabe in vplačila presežkov iz preteklih let javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov. Udeležencem so bile predstavljene še druge novosti, ki jih predvideva predlog zakona (katerega besedilo pa še ni dokončno) . V drugem delu je potekala predstavitev na temo priprave in izvrševanja načrtov razvojnih programov ter investicijske dokumentacije. Udeležencem je bil predstavljen zakonski okvir, pomen investicijske dokumentacije, razvoj UEM ter izvajanje, težave pri pripravi in izvrševanju projektov v NRP.

 

Zaključna konferenca projekta “Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce” 2/9

skrb-za-zdravjeDne 25.10.2016 je potekal zaključek in tiskovna konferenca projekta “Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce”. Na konferenci so bili predstavljeni zaključki projekta, osnutek PPZDM in ukrepov, ponovljeni so bili ključni vidiki zdravja, kot so šport, psihologija in prav tako pa je bil predstavljen program Corporate@life. Ob zaključku so bila podeljena priznanja udeležencem natečaja “Ful zdravju prijazna delovna praksa”.

Enoletni projekt, ki je potekal na celostnem ozemlju RS, je bil namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj, aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja.
S tem bomo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji.

Več o zaključni konferenci si lahko ogledate na tej povezavi:
zaključna konferenca (video)

Festival odprtih podatkov javnega sektorja 2/10

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je 24. oktobra 2016, v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo pripravilo Festival odprtih podatkov javnega sektorja (FOP). Festivala so se udeležili tudi številni predstavniki lokalnih skupnosti, med njimi članice in člani delovne skupine SOS za odprte podatke. Festival je bil sestavljen iz dveh sklopov, prvi splošni, namenjen predstavitvam strateških usmeritev in pravnemu okviru ponovne uporabe podatkov javnega sektorja ter drugi del, namenjen predstavitvam dobrih praks povezanih z odprtimi podatki.

Udeležence festivala je uvodoma nagovoril državni sekretar na MJU, dr. Nejc Brezovar, ki je opravičil prisotnost ministra Koprivnikarja in med drugim predstavil njegovo stališče: »Podatki so kot knjige iz katerih črpamo znanje. Če knjige uredimo po zvrsteh, avtorjih, in drugih kriterijih, imamo pregledno urejeno znanje, ki mu rečemo knjižnice in je dostopno prav vsakemu. Podobno je s podatki, ki jih lahko uredimo v pregledno, uporabno in široko dostopno bazo znanja.«. O strateških usmeritvah in pravnem okviru ponovne uporabe podatkov javnega sektorja so v nadaljevanju spregovorili vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič, Marjan Turk, direktor Direktorata za informacijsko družbo MJU, mag. Mateja Prešeren, vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem (MJU) in. mag. Aleš Veršič, vodja projekta Portala odprtih podatkov (MJU).

Drugi del festivala je bil namenjen predstavitvi dobrih praks s področja ponovne uporabe podatkov. Vid Doria iz Transparency International Slovenia je spregovoril o vizualizaciji občinskih proračunov za leto 2015. Izpostavljena je bila primerjava plač izplačanih v dveh občinah in višina izplačanih plač na prebivalca v prvi občini je zbodla prisotne. V predstavitvi ni bilo podane obrazložitve, da gre za sedežno občino skupne občinske uprave, kjer se v proračunu odražajo plače zaposlenih tudi drugih občin. Razočaranje zaradi nespodbudnega primera uporabe odprtih podatkov je toliko večje, ker je bil enak primer že javno predstavljen pred nekaj meseci na drugem dogodku, kjer sta se s kritiko odzvala tako predstavnik Službe za lokalno samoupravo na MJU kot predstavnica SOS.

V nadaljevanju je Matija Marolt iz Fakultete za računalništvo in informatiko, ki je predstavil sodelovanje MJU in Fakultete za računalništvo in informatiko; Jure Čuhalev, razvijalec spletnih platform, ki je predstavil stanje dostopa do vmesnikov za izračun poti in kako nam lahko pri tem odprti podatki pomagajo; Simon Mokorel iz FLAPAX -a, ki je spregovoril o odprtih podatkih, kot enem od pospeševalnikov razvoja pametnih skupnosti; mag. Simon Delakorda iz Inštituta za elektronsko participacijo, ki je spregovoril o krepitvi civilnega dialoga na lokalni ravni – Pametni glas občanov; mag. Andrej Souvent iz Elektroinštituta Milan Vidmar, ki je spregovoril o Sinergiji pametnih mest/skupnosti in pametnih omrežij in dr. Matija Cankar, iz Xlab-a, ki je predstavil projekt TIMON in uporabo odprtih podatkov v prometu in pametnih mestih.

Na MJU so zapisali, da je poglavitni namen festivala pospešiti proces odpiranja podatkov in njihove ponovne uporabe, na SOS se sprašujemo, koliko sta neposrečena izbira “dobrega” primera prakse in pomanjkljiva interpretacija podatkov dejansko prispevali k pospešitvi procesov odpiranja podatkov v lokalni samoupravi.

Več o dogodku, na spletni strani MJU, kjer bodo objavljene tudi predstavitve.

 

Služnost na vodnih in priobalnih zemljiščih 2/11

Ministrstvo za javno upravo je na pristojno Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi prejetih več vprašanj in pobud prejetih s strani občin oziroma skupnosti občin posredovalo dopis s prošnjo po informacijah glede ureditve problematike zaračunavanja visokih nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljišč. Celotni dopis si lahko preberete TUKAJ.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih v ponovni obravnavi 3/2

Obveščamo vas, da so bili s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v javno obravnavo in medresorsko razpravo ponovno dani predlogi treh novih zakonov – Zakon o urejanju prostora (ZUreP s kazalom ), Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Kot najpomembnejši podzakonski akt gradbenega zakona prilagamo tudi pravilnik o projektni dokumentaciji  s pripadajočo prilogo A, kot sestavni del pravilnika.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe na zakonske predloge najkasneje do srede, 2.11.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 4.11.2016) na MOP.

 

Predlog Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 3/3

Skupnost občin Slovenije je s strani MOP prejela v predhodno usklajevanje predlog Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018. besedilo najdete TUKAJ.
Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam vaše morebitne pripombe in stališča/predloge posredujete najkasneje do petka, 4.11.2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam 3/4

Obveščamo vas, da se nahaja v javni razpravi Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam.

Do datotek dostopate s klikom na spodnje povezave:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe najkasneje do četrtka, 17.11.2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si,  da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 21.11.2016) na MOP.

Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe CLLD 3/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Besedilo najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da besedilo predloga preučite in nam vaše morebitne pripombe/stališča posredujete najkasneje do četrtka, 24.11.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 3/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Besedilo osnutka predloga najdete na TEJ POVEZAVI, obrazložitev k osnutku predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da osnutek predloga pregledate in nam vaše pripombe, stališča in predloge S KONKRETNIMI OBRAZLOŽITVAMI posredujete najkasneje do torka, 13. decembra 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

ODPRTO - Podpis pogodbe EUCARIS 4/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja občinam glede podpisa pogodbe za pridobivanje podatkov lastnikov vozil registriranih v drugih državah EU – EUCARIS v povezavi s stroški, ki bodo nastali pri obravnavi tujcev.

Namreč Občine – občinska redarstva oz. mestna redarstva so v postopku sklepanja pogodbe za pridobivanje podatkov lastnikov vozil, ki so storili določene prometne prekrške v RS z vozili registriranimi v drugih državah EU – EUCARIS, z Ministrstvom za infrastrukturo. S podpisom pogodbe se bodo občinam pojavili novi stroški kot so stroški prevoda potrebnih obrazcev, prejetih dopisov, zahtev za sodno varstvo, sodb in drugih pisanj v in iz različnih jezikov držav članic EU..

Občino zanima stališče drugih občin glede podpisa teh pogodb, in sicer ali bodo občine kljub dodatnim stroškom, ki bodo nastale podpisale predmetne pogodbe.

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do srede, 2.11.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

ODPRTO - Zavarovanje pravne zaščite 4/2

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine po pridobitvi informacij v zvezi z zavarovanjem pravne zaščite. Občina je namreč prejela ponudbo za takšno zavarovanje. Vljudno vas naprošamo za delitev vaših izkušenj tako, da nam na zastavljena vprašanja odgovorite preko spletnega vprašalnika, objavljenega na TEJ POVEZAVI.

Vljudno naprošamo za povratno informacijo najkasneje do ponedeljka, 7.11.2016.

Programska oprema za vodenje občinskih sej 4/3

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine po pridobitvi informacij v zvezi z uporabo programov za vodenje občinskih sej.
Namreč občina je v zadnjih letih uporabljala programsko opremo in pripadajoče glasovalne naprave podjetja, ki pa je sedaj prenehalo z delovanjem. Občino je zanimalo katero programsko opremo uporabljajo druge občine.

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

9.11. / Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest in odškodninska odgovornost na javnih cestah 5/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Direkcijo za ceste in Odvetniško pisarno Jernejčič in partnerji organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest in odškodninska odgovornost na javnih cestah.

Posvet bo potekal v sredo, 9.11.2016 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 7.11.2016 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

10.11. - 11.11. / 27. Posvet Poslovanje z nepremičninami 5/2

V četrtek, 10.11., in v petek, 11.11.2016 bo v Portorožu potekal tradicionalni 27. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Posvet je tako predvsem namenjen pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi. Hkrati pa predstavlja tudi možnosti za seznanitev stroke in drugih akterjev na tem področju z aktivnostmi za uresničevanje sprejete zakonodaje in za iskanje odgovorov na nekatera pomembnejša vprašanja, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države.

Več o posvetu, programu in prijavi na posvet najdete na tej povezavi.

Prav tako vas obveščamo, da imate člani Skupnosti občin Slovenije 10% popusta pri prijavi.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

3.11. - 4.11. / Zeleni in dostopni turizem, konferenca v Splitu 6/1

Objavljamo pismo/vabilo Evropskega poslanca Igorja Šoltesa:

Želimo Vas povabiti na konferenco z naslovom “Zeleni in dostopni turizem”, ki bo potekala 3. in 4. novembra 2016 v Splitu na Hrvaškem.

Države Jadransko-jonske makroregije imajo ogromno možnosti za povečanje njihove konkurenčnosti na področju turizma, vendar pa ta potencial ostaja neraziskan. Namen konference je predstaviti obstoječe možnosti in priložnosti za dosego turističnega modela, ki bo temeljil na načelih zelenega gospodarstva in dostopa. Na konferenci se bodo zbrali predstavniki evropskih in nacionalnih institucij, podjetniki, predstavniki javnega sektorja in civilne družbe. V okviru konference bo potekalo več  razprav in okroglih miz, na katerih bodo govorci predstavili dobre prakse, kot tudi podjetniške izkušnje in znanje, hkrati pa razpravljali o pomembnosti dveh trenutnih zakonodajnih pobud, ki sta v razpravi v evropskih institucijah – paket, povezan s krožnim gospodarstvom in Evropski akt o dostopnosti. Turizem, ki spodbuja in zagotavlja nediskriminacijo do svojih uporabnikov in ki se razvija v skladu s trajnostjo mora predstavljati prihodnost tega sektorja. Med temami konference bodo tudi zelena javna naročila, lokalna hrana in proizvodnja energije. Namen konference je predstaviti obstoječe možnosti in priložnosti za dosego turističnega modela, ki bo temeljil na načelih zelenega gospodarstva in neoviranega dostopa do turističnih zmogljivosti za vse.

V prilogi vam pošiljamo osnutek programa, več o sami konferenci pa na moji spletni strani http://www.igorsoltes.eu/si/aktualno?item=1167

Udeležba na konferenci je brezplačna; potrebna je le prijava preko online obrazca:  PRIJAVA

Konferenca se bo odvijala v Hotelu Park v Splitu: http://www.hotelpark-split.hr, gostje konference pa imate od 3. do 4. novembra 2016 možnost koristiti popust za hotelsko sobo.

Priložen je bil še obrazec za rezervacijo sobe, ki ga lahko dobite tudi v sekretariatu SOS. Izpolnjen obrazec je treba pošlati po e-mailu na naslov (booking@hotelpark-split.hr) do 18. oktobra 2016.

 

 

8.11. / Javna predstavitev “Priprava izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje” 6/2

Na Ministrstvu za okolje in prostor so po sprejetju Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, pristopili k oblikovanju sistemskih sprememb na področju stanovanjske zakonodaje.

V torek, 8.11.2016, bo potekala javna predstavitev izsledkov dveh večjih vsebinskih sklopov – Upravljanje ter Najemna razmerja in nova najemninska politika.

Več o programu si lahko preberete v vabilu.

Svojo prisotnost lahko sporočite najkasneje do ponedeljka, 7. novembra 2016, na e-naslov bernarda.habjan@gov.si.

Vljudno vabljeni!

8.11./ Mednarodna konferenca na temo socialnega kmetovanja 6/3

Ustanova Fundacija BiT Planota, Zavod GOST na Planoti, so.p., Šolski center Nova Gorica, Univerza Szent Istvàn (Madžarska), Interland Conzorzio, Soform Scarl (Italija) v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo vabijo na zaključno mednarodno konferenco v okviru projekta GROW, ki bo potekala na temo socialnega kmetovanja kot orodja za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin v torek, 8. novembra 2016, med 10. in 15. uro na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Več informacij najdete v vabilu. Vabljeni!

Uradni jezik konference je angleščina. Prijave zbirajo do najkasneje  4. 11. 2016 preko e-prijavnice (https://goo.gl/forms/FUGdYO6lXS3vkgAV2) ali te prijavnice.

10.11. / LIFE delavnica za lokalne skupnosti 6/4

Objavljamo Vabilo na dogodek z naslovom LIFE delavnica za lokalne skupnosti, ki bo potekala v četrtek, 10. novembra 2016 v City Hotelu Ljubljana (Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana), ki smo ga prejeli iz Ministrstva za okolje in prostor.

Vse udeležence vabijo k posredovanju ideje za projekt, ki jim bo v pomoč, da bi lahko čim bolj učinkovito izvedli praktični del delavnice! Svojo idejo (dovolj bo opis na polovici strani) lahko do 4. 11. 2016 posredujete na life.mop@gov.si.
Prijave na dogodek sprejemajo do 4.11.2016 preko prijavnega obrazca.

10.11. / Konferenca Green Mobility 6/5

10. novembra 2016 bo od 9.00 ure dalje v prostorih Ljubljanskega gradu, Grajska planota 1, potekala konferenca Green Mobility. Strokovna konferenca se bo ukvarjala z vprašanjem prihodnosti prometa v mestih in se pri tem opirala na Belo knjigo Evropske komisije iz leta 2011 „Načrt za enotni evropski prometni prostor- na poti h konkurenčnemu in  gospodarnemu prometnemu sistemu”. Po uvodnih govorih strokovnjakov bodo sledile panelne diskusije s konkretnimi predlogi in predstavitev primerov dobrih praks iz različnih evropskih držav.

Udeležba je za predstavnike lokalnih skupnosti brezplačna, potrebna pa je prijava na naslov martina.balazic@institut.ire.eu. Program s prijavnico

10.11. in 11.11./ Slovenski regionalni dnevi 2016 6/6

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij, vas vabijo na Slovenske regionalne dneve 2016.

Naslov dogodka bo »Regionalna politika za prihodnost – prihodnost za regionalno politiko«, na njem pa bodo obravnavali naslednje teme:

 • Vloga kohezijskih regij v novem programskem obdobju po letu 2020,
 • Vloga Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju,
 • Potenciali regionalnega razvoja – od vsebine do oblike.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov: http://rrs.zrc-sazu.si.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijave sprejemajo do petka, 4. novembra 2016 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi:

http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx.

 

11.11. / Nacionalni posvet: prostorska ureditev območij, kjer živijo Romi v Republiki Sloveniji 6/7

romiObveščamo vas, da bo v okviru projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalne platforme za Rome, ki ga podpira evropska unija, in v organizaciji Urada Vlade RS za narodnosti potekal »Nacionalni posvet: prostorska ureditev območij, kjer živijo Romi v Republiki Sloveniji«.

O romskih naseljih vemo veliko, a še vedno premalo. Romska naselja v Sloveniji soustvarjajo slovensko kulturno krajino, a hkrati v nekaterih okoljih predstavljajo specifičen prostorski in socialni izziv. Na tokratnem posvetu bodo sodelovali poznavalci z različnih področij in se dotaknili več dimenzij aktualne tematike. Cilj posveta ni zgolj izmenjava izkušenj, ampak predvsem ob tesnejšem povezovanju in sodelovanju vseh udeležencev oblikovati konkretne kratkoročne rešitve ter predloge in priporočila za nadaljnje delo.

Vabilo.

Udeležbo na dogodku lahko potrdite najkasneje do 4. 11. 2016 po elektronski pošti na naslov gp.un@gov.si ali na telefonsko številko urada 01 478 11 80, kjer dobite tudi vsa ostala pojasnila, povezana z dogodkom.

14.11. - 15.11. / Infrastruktura za alternativna goriva v Sloveniji 6/8

Objavljamo vabilo na mednarodno konferenco z naslovom »Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih vozliščih v Sloveniji«, ki bo potekala dne 14. in 15. novembra 2016 v Hotelu Radisson Blue Plaza v Ljubljani. Organizira jo Ministrstvo za infrastrukturo.

Na konferenci bodo obravnavani različni vidiki prehoda na alternativna goriva, zagotavljanja polnilne infrastrukture za alternativna goriva v Sloveniji, izkušnje na tem področju iz tujine in izzivi, ki se še obetajo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. Prijavite se tako, da pošljete izpolnjeno prijavnico na naslov mzi.smzp@gov.si (pošljete lahko izpolnjen obrazec, izpolnjen poskeniran obrazec ali pa samo zahtevane podatke – vaše ime in priimek, organizacija in vaše mesto v njej, elektronski naslov in opomba, če želite tudi aktivno sodelovati na panelih ali okroglih mizah).

Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest.

17.11./ Posvet “Ključ do vključenosti” 6/9

MOVIT skupaj z Uradom RS za mladino, Uradom RS za komuniciranje, Univerzo v Ljubljani in CMEPIUS, 17. 11. 2016 ob 10:00 organizira medsektorski posvet “Ključ do vključenosti” na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo.

Namen posveta je identificirati uspešne modele sodelovanja med različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo ter na njihovi podlagi oblikovati priporočila za lokalne skupnosti. Na posvetu bodo predstavili dobre prakse iz različnih sektorjev na lokalni ravni ter dobre prakse posameznih akterjev.

Vabilo.
Prijave sprejemajo do ponedeljka, 7. 11. 2016, na  
https://goo.gl/PLvXm9.  
Za več informacij ali dodatna pojasnila se obrnite na info@mva.si.

SEJA VLADE

107. seja Vlade RS 7/1

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlog zakona med drugim določa:

 • upravičenost do nadomestila lastniku oziroma posestniku zemljišča in postopek uveljavljanja nadomestila,
 • omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist in postopek, če je za opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev,
 • celovito in jasnejšo ureditev tehničnih sredstev za nadzor državne meje – določen je nabor tehničnih sredstev za fotografiranje, video in avdio snemanje ter sredstev za identifikacijo oseb, vozil in predmetov. (Vir: Vlada RS, ab)

Besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

Glavne novosti predloga zakona so:

 • natančneje je določen način izdelave prirejene identitete,
 • dopolnjene so določbe o prikriti in namenski kontroli,
 • razširjen je nabor ukrepov, ki so potrebni za izsleditev iskane osebe, ki potrebuje pomoč,
 • podrobneje so opredeljeni primeri, ko smejo policisti zaradi varne izvedbe policijskega postopka opraviti varnostni pregled,
 • dopolnjene so določbe o prepovedi približevanja zaradi večje zaščite žrtve nasilja v družini,
 • zaostreni so ukrepi glede nasilja na športnih prireditev,
 • dopolnjene so določbe o uporabi prisilnih sredstev, ukrepih za preprečevanje in odkrivanje terorizma, uporabi tehničnih sredstev pri nadzoru cestnega prometa in vodenju evidenc. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja in Program ukrepov upravljanja voda

Vlada je sprejela Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, ki je pripravljena na podlagi Zakona o vodah. Za izvedbo ciljev obeh načrtov upravljanja voda je vlada sprejela tudi Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 – 2021.

Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2016 – 2021 vključuje prikaz temeljnih ukrepov, ki se že izvajajo na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov in se nanašajo na upravljanje voda (t.i. temeljni ukrepi »a«), ter program dopolnilnih in dodatnih ukrepov. Program vključuje ukrepe, namenjene izboljšanju izvajanja temeljnih ukrepov (t.i. temeljni ukrepi »b«), ter dodatne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih teles, za katera je ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo dosegla zanje predpisanih ciljev iz načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja. (Vir: Vlada RS, ab)

Energetika v Sloveniji v letu 2015

Vlada se je seznanila s poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015, ki ga je pripravila Agencija za energijo. Agencija v poročilu ugotavlja, da je uspešno zaživel trg z električno energijo, da so se končni odjemalci, tudi ob pomoči Zveze potrošnikov Slovenije, ozavestili in zahtevajo menjavo dobavitelja, kjer dobijo ugodnejšo ceno in po navadi še dodatno brezplačno ali cenejšo storitev.

V letu 2015 je bil sprejet tudi nov Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, ki določa upravičene stroške za delovanje podjetij v regulativnem obdobju 2016-2018. Na področju zemeljskega plina je novost uvedba virtualne točke in spremenjen način  izravnave odstopanj. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o trgovinsko-investicijskih sporazumih CETA in TTIP

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o trgovinsko-investicijskih sporazumih CETA in TTIP. Vlada predloga ne podpira, podpira pa poglobljeno javno razpravo, ki vključuje strokovne vidike in politični premislek, vendar ocenjuje, da večplastnost problematike predstavlja težavo za pripravo celovite podlage za morebitno odločanje na referendumu. (Vir: Vlada RS, ab)

MIZŠ za spremembo vrednotenja delovnega mesta pomočnic vzgojiteljic

Vlada se je seznanila z zahtevo SVIZ za začetek ločenih pogajanj za sklenitev dogovora o dvigu plač zaposlenim na delovnem mestu pomočnik vzgojitelja, kot tudi s predlogom SVIZ o spremembi in dopolnitvi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slovenije in s predlogom za sklenitev Dogovora o ustreznejšem vrednotenju in poimenovanju dela pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev.

MIZŠ ocenjuje, da je delovno mesto pomočnice vzgojiteljice prenizko vrednoteno, kar se je izkazalo že ob uvajanju plačnega sistema leta 2009. MIZŠ podpira zahtevo SVIZ za ustreznejše vrednotenje dela pomočnic vzgojiteljic in se strinja s strokovno razpravo o oblikovanju vsebinsko novega delovnega mesta. Poleg predloga za spremembo vrednotenja delovnega mesta pomočnika vzgojitelja je ministrstvo predlagalo tudi odpravo anomalij za nekatera druga delovna mesta v plačnih skupinah B, D in J. (Vir: Vlada RS, ab)

Ukrep Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz PRP RS za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 –2020.

Uredba določa podrobna pravila za izvajanje ukrepa M03 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila in sicer za podukrep Podpora za novo sodelovanje v shemah. Upravičenci po tej Uredbi so kmetijsko gospodarstvo ali pravna oseba, ki povezuje vsaj 3 kmetijska gospodarstva, ki se na novo prijavljajo v sistem certificiranja. Najvišja stopnja podpore je 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o predlogu DS k zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018

Vlada je sprejela stališče do Mnenja Državnega sveta k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018.

Iz Mnenja, ki ga je Državni svet RS sprejel 12.10.2016 izhaja, da Državni svet predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ne podpira, in sicer predvsem iz razlogov, ki se nanaša na ureditev financiranja občin.

Vlada pojasnjuje, da je pri pripravi proračunov treba upoštevati tako Direktivo Sveta 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okvirji držav članic kot tudi Ustavo Republike Slovenije, ki v 148. členu določa, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke, in da se od tega načela lahko začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah za državo. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 8/1

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva v višini 100 mio EUR.

Več informacij dobite v prilogah (Občine povabilo, Ključni podatki za kreditojemalce, Posebni pogoji) oziroma na spletni strani SID banke.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 8/2

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 8/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 8/5

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 8/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 8/7

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami 9/1

V torek, 25. oktobra 2016 je v Celju potekala konferenca z naslovom “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” (New practices of public green space management), katerega so se udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije. Namen konference je bil nasloviti izzive, s katerimi se srečujejo slovenska mesta pri upravljanju z javnimi in drugimi zelenimi površinami. Predstavljene so bile tuje izkušnje in spregovorilo se je o praksi urejanja javnih zelenih površin ter o možnostih za razvoj bolj vključujočega upravljanja z njimi. Namreč urejene javne zelene površine so ključne za kakovost bivanja v urbanem okolju. Slovenske občine se pri urejanju javnih zelenih površin soočajo s podobnimi izzivi kot druge lokalne skupnosti v drugih delih sveta: s pomanjkanjem sredstev, s standardi kakovosti, z vprašanji organizacije dela in koordinacije interesov. V okviru konference so se udeleženci tudi na terenu srečali s prakso urejanja v mestu gostitelja, MO Celje.

Celotno konferenco si lahko ogledate tukaj:

 1. del:
 2. del:

 

Oktobrska številka Kohezijskega e-kotička 9/2

Izšla je oktobrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.

Ne spreglejte vabila na Informativni dan o javnem razpisu za Strateška razvojno inovacijska partnerstva – SRIP in javnem razpisu za Kompetenčne centre za razvoj kadrov – KOC  na prioritetnih področjih pametne specializacije.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.