V TEM TEDNU STA PRAZNOVALI OBČINSKI PRAZNIK OBČINI AJDOVŠČINA IN OSILNICA, V PRIHODNJEM TEDNU PA GA PRAZNUJEJO OBČINE ČRENŠOVCI, VRHNIKA IN VRANSKO.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

E-poročanje v turizmu 1/1

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. Več…

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje.

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO. Več…

Skupno javno naročilo za najem in vzdrževanje kopirnih strojev - Izkaz interesa 1/2

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli povpraševanje po izvedbi skupnega javnega naročila za najem in vzdrževanje kopirnih strojev. Zato predhodno preverjamo ali je vaša občina zainteresirana za takšno skupno javno naročilo. Podobno kot pri predhodnih skupnih javnih naročilih (električna energija, energenti), bi tudi tukaj vključili javne zavode, krajevne skupnosti in mestne četrti.
V kolikor bodo v večini odgovori pozitivni, vas bomo naknadno pozvali k oddaji pooblastila ter podatkov potrebnih za pripravo razpisne dokumentacije.

V skladu z navedenim vas vabimo, da odgovorite na vprašalnik, ki je dostopen tukaj: Skupno JN za najem in vzdrževanje kopirnih strojev.

Vaše odgovore bi potrebovali v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje do srede, 10.5.2017.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih 2/1

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih – delovno gradivo. Z vsebinskega vidika predlog pravilnika prinaša manjše dopolnitve rubrik prekrškovnih vpisnikov in pomožnih knjig zaradi uvedbe napovedi zahteve za sodno varstvo ter instituta nadomestnega zapora, v pretežni meri pa gre za redakcijo in uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških.

Osnutek pravilnika z novimi obrazci vam posredujemo spodaj in vas prosimo, da nam posredujete vaše mnenje in morebitne pripombe do 8. 5. 2017 na nslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Obrazec_1

Obrazec_2

Obrazec_3

 

Predlog Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci sodb in evidenci kazenskih točk 2/2

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli v pregled predlog Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi.

Z vsebinskega vidika predlog pravilnika ureja način upravljanja evidence prekrškovnih organov, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu ter delovanje skupne informacijske infrastrukture, vpis in izbris podatkov iz evidenc ter dajanje in dostop do podatkov iz teh evidenc ter skupne informacijske infrastrukture.
Bistvene novosti:
– osnutek pravilnika je pripravljen zaradi ureditve kazenskih in prekrškovnih evidenc v ločenih pravilnikih ter implementacije skupne informacijske infrastrukture;
– natančneje je urejena hramba dokumentarnega gradiva in poslovanje povezano z upravljanjem evidenc;
– novost je vročanje potrdila o (ne)kaznovanosti v varni elektronski predal;
– upravljanje s prekrškovnimi evidencami ostaja enako, razen novih možnosti, ki jih je v pravni red Republike Slovenije vpeljala novela ZP-1J (skupna informacijska infrastruktura, brezplačen oddaljen dostop do teh evidenc).

 

Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 8. maja 2017. 

Predlog pravilnika in obrazce lahko pregledate na spodnjih povezavah.

Pravilnik_PE_in_SII

Pravilnik1

Obrazec_1a

Obrazec_2a

Obrazec_3a

Potrdilo_4.a

Potrdilo_5a 

Potrdilo_6a

Obrazec_1b

Obrazec_2b

Potrdilo_4b

Potrdilo_5b

 

Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave 2/3

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.

Uredba določa na kakšen način naj bo v poročilu o vplivih na okolje opisan poseg, določa opis razumnih alternativnih možnosti, opis  ustreznih vidikov trenutnega stanja okolja (osnovni scenarij) in oris verjetnega nadaljnega razvoja brez izvajanja projekta. Uredba določa tudi vsebinske dejavnikov, na katere bo projekt verjetno pomembno vplival. Določa tudi vsebine opisa verjetno pomembnih vplivov na okolje  in uvaja vse faze posega od gradnje do obstoja projekta, vključno z rušilnimi deli, kjer je to relevantno glede na vrsto projekta.  Večji poudarek deje  tveganju za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (na primer zaradi nesreč ali katastrof) in kumulaciji vplivov z drugimi obstoječimi in/ali odobrenimi projekti. Določa tudi vrste pomembnih vplivov, ki jih mora zajeti poročilo o vplivih na okolje in opis metod napovedovanja ali dokazov, ki se uporabljajo za ugotavljanje in presojo pomembnih vplivov na okolje, vključno s podrobnimi navedbami težav pri zbiranju zahtevanih informacij

Uredba posebej navaja  tudi pomembne škodljivih vplivov projekta na okolje, ki bi jih lahko pričakovali zaradi ranljivosti projekta ob nevarnosti hudih nesreč in/ali katastrof, relevantnih za zadevni projekt in opisu pomembnih škodljivih vplivov projekta na okolje daje večji pomen. Uredba navaja tudi seznam s podrobno navedbo virov, ki se uporabljajo za opise in presojo, vključenih v poročilo. Za obrate tveganja zaradi nesreč in objekte jedrske varnosti določa uporabo že obstoječih informacij ali vrednoten, v uredbo pa se dodaja tudi vsebina presoj vplivov na okolje na podnebje.

Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, najkasneje do 9.5.2017.

Predlogi ukrepov lokalnih skupnosti v Zakonu o spodbujanju investicij 2/5

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Zakon o spodbujanju investicij. Namen ministrstva je, da pripravi ukrepe za spodbujanje začetnih investicij in novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami. Z zakonom želijo vse obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje investitorje.

Ministrstvo naproša lokalne skupnosti, da se opredelite do v dopisu navedenih spodbud ter naproša za predloge za izboljšavo obstoječih spodbud. Istočasno MGRT naproša za dodatne predloge, kako bi na lokalni ravni lahko spodbudili začetne investicije, ki bi prispevale h gospodarskemu razvoju občin ter povečanju blaginje prebivalstva. Celoten dopis MGRT najdete tukaj

Vabimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.5.2017.

Novi osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju 2/6

V drugi polovici prejšnjega leta je Skupnost občin Slovenije posredovala občinam članicam osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jo pripravlja Ministrstvo za javno upravo. Obveščamo vas, da smo prejeli novi osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki zeleno javno naročanje določa kot obvezno za 20 skupin predmetov. Osnutek besedila najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in stališča najkasneje do srede, 17.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah 2/7

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bila posredovana Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah.

Uredba zasleduje cilj zmanjšanja pritiskov na okolje z aktivnim nadzorom nad malimi kurilnimi napravami, kar bo pripomoglo tudi k doseganju zavezujočih ciljev, ki jih ima Republika Slovenija z vidika evropske zakonodaje na področjih podnebnih sprememb, kakovosti zraka in energetske učinkovitosti. Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, določa vsebino, način, pogoje in pogostost izvajanja dimnikarskih storitev pregledov in čiščenja malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritev emisij dimnih plinov, in pregledovanja pomožnih naprav zaradi zagotavljanja kakovosti zraka, požarne varnosti, varstva zdravja in življenja ljudi in racionalne rabe goriv ter razmejitev izvajanja nadzora inšpekcij.

Osnutek uredbe naslavlja oskrbo malih kurilnih naprav s pripadajočimi napravami in prostori, ki so povezani z obratovanjem male kurilne naprave in opredeljuje posamezne dimnikarske storitve, pri čemer podrobneje opredeljuje postopke vezane na prve, redne, ponovne ter izredne preglede, čiščenje naprav ter prve, občasne, ponovne in izredne meritve emisij dimnih plinov v zrak.

Uredba lokalnih skupnosti neposredno ne naslavlja, razen v delu, ki se nanaša na kurilno sezono.

V kolikor bi želeli na uredbo podati vaše pripombe in predloge vas vabimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2017.

Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov 2/8

 

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov. (Priloga 1, Priloga 2)

Pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev v skladu z zakonom, ki ureja dimnikarske storitve in podrobnejšo vsebino cenika ter višino potnih stroškov. Časovni normativ za posamezne dimnikarske storitve, ki se ne izvajajo redno ali ki se izvajajo na zahtevo uporabnika ali nadzornega organa niso določeni in se uporabniku dimnikarskih storitev lahko obračuna le dejanski čas izvajanja storitve pri uporabniku dimnikarskih storitev in morebiten strošek materiala, ki je bil potreben za izvedbo dimnikarske storitve. Dimnikar zaračuna znesek za opravljene dimnikarske storitve uporabniku dimnikarskih storitev tako, da zmnoži ceno izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah. Znesek vključuje tudi potne stroške, kadar je uporabnik dimnikarskih storitev od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Cena dimnikarskih storitev na časovno enoto mora biti enaka za vse uporabnike dimnikarskih storitev.

Pravilnik se sicer neposredno ne nanaša na pristojnosti lokalnih skupnosti.

V kolikor bi želeli na uredbo podati vaše pripombe in predloge vas vabimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2017.

Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture 2/9

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture.

Predlog zakona je pripravljen v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.

 

Besedilo zakona si lahko preberete na tukaj.

 

Vaše predloge in pripombe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25 maja 2017.

POVPRAŠEVANJA SOS

Program za vodenje in obračun potnih stroškov 3/1

S strani občine članice smo na SOS prejeli prošnjo za povpraševanje med občinami članicami glede uporabe programa za vodenje obračuna potnih stroškov. Občino članico zanima kateri program uporabljate druge občine za vodenje in obračun potnih stroškov po potnih nalogih (priprava in izpis potnega naloga, obračun dnevnic, kilometrine in drugih stroškov na službeni poti …).

Vljudno vas naprošamo za posredovanje vaših odgovorov na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 8.5.2017.

Rezervacija sredstev v proračunu 3/2

Skupnost občin Slovenije na pobudo občine članice prosi za informacije: ali in kako imate urejeno rezervacijo sredstev v proračunu za namen kritja stroškov iz naslova sodnega spora, ki nastane v javnem zavodu (osnovni šoli).

Vaše odgovore bi potrebovali najkasneje do torka, 9.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

10.5. / ODPOVEDANO! – Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom

»Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in

dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«,

ki bo potekal v sredo, 10. maja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/2

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

23.5. / Zaključna konferenca projekta CAPE AB 4/3

Skupnost občin Slovenije in projektni partnerji v projektu CAPE AB vas vabimo, da se nam priključite na zaključni konferenci projekta, ki bo potekala pod naslovom Vloga občin v skupni Evropi. Konferenca bo potekala 23.5.2017 v Zehneraus, Hauptplatz 10, Bad Radkersburg (avstrijska Radgona) od 9.30 ure dalje. Program konference

Na konferenci bomo spregovorili o rezultatih projekta in pridobljenih izkušnjah, o evropskih in medregionalnih sodelovanjih, o vlogi kulture in civilne družbe pri vzpostavitvi sodelovanj, predstavili bomo primere občinskih dobrih praks in izobrazbene smeri Višje strokovne šole Joanneum na področju Vodenja projektov in javne uprave. V sklopu konference boste imeli možnost navezati tesnejše stike z avstrijskimi gostitelji  in občinami ter predstavniki sedmih partnerskih držav.

Konferenca bo potekala v angleškem in nemškem jeziku, simultano prevajanje iz in v oba jezika je zagotovljeno.

DOGODKI DRUGIH

5.5 -7.5 / Jane’s Walk 2017 5/1

Tudi v letu 2017 bodo v organizaciji lokalnih partnerjev potekali urbani sprehodi po Sloveniji. Letos bo globalna akcija potekala od 5. do 7. maja 2017. Doslej so napovedani sprehodi v Celju, Kočevju, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Postojni, Ribnici, Škofji Loki in Tolminu. Več informacij o letošnjih sprehodih bo objavljenih v naslednjih tednih, najdete pa jih lahko tudi na Facebooku.

Več o urbanih sprehodih najdete tukaj.

9.5./ "Evropa - nedokončana mojstrovina: pot do večglasne evropske identitete" 5/2

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Mitje Bervarja, mag. manag. in v prisotnosti EU komisarke gospe Violete Bulc bo v torek, 9.5.2017, potekal dogodek z naslovom “Evropa – nedokončana mojstrovina: pot večglasne evropske identitete” (EU_concert_invite_APP). Vabilo.
Ker je število udeležencev omejeno, prosimo za potrditev udeležbe gospe Tanji Golčman po e-pošti: tanja@abc-accelerator.com.

Vljudno vabljene županje in župani!

9.5. / Delavnica na Dunaju - implementacija Urbane Agende in Jaspers 5/3

Evropska investicijska banka in JASPERS organizirata delavnice o implementaciji EU Urbane Agende, ki bodo potekale 9. maja 2017 na Dunaju. Predstavitev svoje izkušnje bo s poslušalci delila tudi slovenska občina, MO Novo mesto. V primeru vašega interesa za udeležbo vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite na Helini Mand (h.mand@eib.org), z navedbo vašega imena, delovnega mesta in kontaktnih informacij. Za več informacij sta vam na razpolago Joachim Schneider j.schneider@eib.org ali Jeroen Bakker j.bakker@eib.org.

Vabilo, program in dodatne informacije

9.5./ Brezplačna konferenca za oblikovanje projektnih idej v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp 5/4

Objavljen je tretji razpis transnacionalnega programa ALPE, v okviru katerega je na voljo 27 milijonov evrov. CNVOS vas 9. maja (natančna lokacija bo javljena naknadno) vabi na brezplačni dogodek, ki bo namenjen iskanju inovativnih povezav med organizacijami z različnih področij in oblikovanju projektnih idej za prijavo na razpis. Dogodek je namenjen tako nevladnim kot vladnim organizacijam, občinam ter  javnim zavodom. Drugi del konference bo namenjen izboljševanju že oblikovanih projektnih idej. Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijavite se lahko preko spletnega  obrazca do 4. maja 2017. Na podlagi kratkega opisa projekta bodo za udeležbo na konferenci izbrali do 20 udeležencev.

11.5. / Mednarodna konferenca o participatornem proračunu 5/5

11. maja bo v prostorih Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana, potekala mednarodna konferenca na temo javne participacije v postopku sprejemanja proračuna (participatorni proračun). Konferenco organizira Open Government Partnership – OGP in poteka v soorganizaciji Računskega sodišča RS in Global initiative for Fiscal Transparency – GIFT. Kotizacije ni, dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Obvezne so prijave na: sloaud@rs-rs.si in albertina@fiscaltransparency.net.

Konferenca je namenjena diskusiji in izmenjavi mednarodnih izkušenj na področju vključevanja javnosti v fiskalne politike z namenom spodbujanja uporabe te prakse, saj prinaša pozitivne učinke na področju rabe javnih resursov, boljšo delitev, povečano učinkovitost porabljenih sredstev in bolj efektivno uresničevanje politik.

Vabilo s programom

12.5. / Krožno gospodarstvo - sistemske spremembe kot pogoj za ustvarjanje investicijskih in zaposlitvenih priložnosti 5/7

Obveščamo vas, da Ministrstvo za okolje in prostor organizira mednarodno konferenco Krožno gospodarstvo – sistemske spremembe kot pogoj za ustvarjanje investicijskih in zaposlitvenih priložnosti / Systemic change for investment and job creation, ki bo potekala v petek, 12. maja 2017 v Mariboru (Hotel Habakuk), s pričetkom ob 9.30 uri, in sicer v okviru krovne konference: 2nd Circular Change Conference: Walking the talk: Enabling Circular Transformation.

Dogodek organizira Ministrstvo za okolje in prostor, platforma Circular Change, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Častno pokroviteljstvo konference je prevzel Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar.

Namen konference je predstaviti premike na področju krožnega gospodarstva ter jih podpreti s predstavitvami konkretnih primerov dobrih praks in povezovanj. Potekala bo v angleščini, zagotovljeno bo tolmačenje v slovenski jezik. Program konference je na voljo na spletni strani www.circularchange.com.

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava na spletni strani www.circularchange.com, najkasneje do srede, 3. maja 2017.

16.5. / Delavnica o javno-zasebnem partnerstvu 5/8

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira brezplačno delavnico z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodek:

 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

16.5./ 1. srečanje projektov Evropa za državljane v Sloveniji 5/9

Kontaktna točka programa Evropa za državljane vabi na DELI dogodek »Državljani za Evropo« – 1. srečanje projektov Evropa za državljane v Sloveniji.

Vodeni pogovor bo potekal v torek, 16. maja 2017, v Narodnem muzeju Slovenije (Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana), od 10.00 do 12.00 ure.

Na dogodku se bodo prvič srečale vse organizacije iz Slovenije, ki so sodelovale v programu Evropa za državljane od leta 2014 naprej. V neformalnem okolju si boste izmenjali znanje, ideje, izkušnje in krepili medsebojno povezovanje. Predstavili bodo statistiko sodelovanja in uspešnosti prijav slovenskih organizacij. Predvsem pa bi želeli, da svoje izkušnje delite in s tem bogatite sebe in druge.

Prijave na dogodek sprejemajo do 11.5.2017.

Vljudno vabljeni!

16.5. - 13.6. / Delavnice: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti 5/10

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na delavnice Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki bodo potekale na naslednjih lokacijah:

 • Maribor, Tkalka: 16. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Koper, Središče Rotunda: 23. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Zagorje ob Savi, Punkt – Laboratorij za kreativne industrije: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Postojna, Mladinski center Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto: 13. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)

Delavnica je namenjena predstavnikom občin, podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, regionalnih razvojnih agencij, regionalnih energetskih agencij, interesnih in strokovnih združenj ter ostalim zainteresiranim za skupnostne projekte v lokalni skupnosti.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Obvezne prijave sprejemajo na prijavnicah.

Več informacij najdete na tej povezavi.

18.5. / Forum o gospodarski prihodnosti Podravja in okolice 5/11

V četrtek, 18. maja 2017, med 17.00 in 20.10 bo v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica. potekalo popoldansko regijsko srečanje Podravski forum, kjer se bo govorilo predvsem o gospodarski prihodnosti Podravja in okolice, ter o tem, kje se skrivajo priložnosti za razvoj.

Iz programa srečanja:

 • Na forumu bomo razpravljali o manjših in večjih lokalnih podjetij, ter o njihovem vplivu na razvoj regije.
 • Predstavili bomo tri uspešne podjetniške zgodbe.
 • Govorili bomo o tem, kako do ugodnega financiranja za mala in srednja podjetja.
 • Udeležba na sejmu mora prinesti merljiv poslovni učinek. Predstavili bomo, kako to doseči.
 • Beseda bo tekla o tem, kako izkoristiti stečaj za poslovno priložnost in kje se skrivajo priložnosti na javnih dražbah.
 • V sklepnem delu dogodka pa bomo govorili tudi o predvideni naložbi družbe Magna v Hočah, o izkušnjah, pridobljenih v pripravah na naložbo, in o tem, kako jih uporabiti v podobnih primerih v prihodnje.

Udeležba na forumu je brezplačna!

6.6. - 7.6. / Konferenca Povezani gradimo skupnost 5/13

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije organizira konferenco Povezani gradimo skupnost , ki jo v sodelovanju z MIZŠ pripravljajo 6. in 7. junija 2017 v Rimskih Termah.

Na konferenci  Povezani gradimo skupnost, ki jo sofinancira MIZŠ, želimj z izobraževalci odraslih, predstavniki ranljivih ciljnih skupin, ministrstvi ter strokovnimi inštitucijami razpravljati o nadaljnjem razvoju izobraževanja, namenjenega socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin brezposelnih, migrantov in priseljencev, mlajših odraslih, starejših ter odraslih s posebnimi potrebami. Udeležba je brezplačna.

Osnovno informacijo o konferenci najdete tukaj.

16.6. - 25.6. / Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora 5/14

Objavljamo prejeto napoved online brezplačnega usposabljanja, ki ga organizira Doba fakulteta in bi utegnil zanimati članice SOS. V sodobnem svetu je sodelovanje posameznikov in skupnosti v procesih odločanja običajna stvar, na katero moramo biti pripravljeni. To velja tudi za odnos med lokalnimi skupnostmi in predstavniki občin.

V desetih dneh spoznajte ključne oblike participacije v urejanju prostora in metode vključevanja javnosti

Ljudje danes pričakujejo pojasnila in želijo soodločati o skupnih zadevah. Preden pridemo do skrajne točke – protesta, je iskanje rešitev lažje, še posebej, če poznamo sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora.

Če nismo izbrali prave oblike procesa participacije se nam lahko zgodi, da bo nekaj glasnih posameznikov pustilo vtis, da je cela soseska močno prepričana v določeno rešitev, četudi je večina rešitvi pravzaprav naklonjena.

Udeleženci boste po končanem modulu

1. Razumeli, v katerih primerih je skupnost smiselno povabiti k sodelovanju in v katerih ne.
2. Poznali ključne oblike participacije v urejanju prostora.
3. Poznali najpogostejše metode vključevanja javnosti v urejanje prostora.
4. Poznali bistvena pravila organizacije javne razprave.

Modul poteka v okviru 9. mednarodne virtualne poletne šole in je uvod v nov magistrski program Menedžment pametnih mest, ki ponuja celosten pogled na koncept pametnih mest.

Kdaj
16. junij do 25. junij 2017

Način izvedbe:
samo Online (brez odsotnosti od doma in iz delovnega mesta)

Kotizacija in prijava
Udeležba na modulu je brezplačna, a je število mest omejeno. Prosimo vas, da se na modul prijavite čimprej.

Izvajalec modula
dr. Aidan Cerar je med drugim vodil tudi proces vključevanja javnosti v oblikovanju celostnih prometnih strategij večih slovenskih občin. Sedaj se ukvarja s številnimi projekti urbanega razvoja in predava na slovenskih in tujih univerzah.

Zagotovite si svojo prosto mesto in se prijavite še danes >

 

 

VLADA RS

132. in 133. redna seja 6/1

Nacionalni reformni program 2017-2018 in dopolnitev Programa stabilnosti 2017

Vlada je sprejela Nacionalni reformni program 2017-2018, ki predstavlja srednjeročni načrt o prioritetnih ukrepih in projektih in dopolnitev Programa stabilnosti 2017, ki podrobneje opredeljuje srednjeročni fiskalni položaj in politiko ter pot do srednjeročnega fiskalnega cilja. Oba dokumenta bo vlada skupaj z Odlokom o okviru za pripravo proračunov 2018-2020 posredovala Evropski komisiji. (Vir: Vlada RS, ab)

Tehnična pomoč v okviru programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam

Vlada se je seznanila s predlogi Slovenije za tehnično pomoč v okviru izvajanja programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (april 2017). Vsebinska področja programa vključujejo širok nabor vsebin in področij, kjer države lahko zaprosijo za tehnično pomoč, pri čemer so ključni širši ukrepi za podporo strukturnim reformam in ukrepom z dolgoročnimi strukturnimi učinki. Predloge so posredovali na pristojna ministrstva. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti

Vlada je izdala Uredbo o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti. Uredba bo pripomogla k hitrejšemu reševanju dednih postopkov, ki so povezani z agrarnimi skupnostmi oziroma posameznimi člani agrarnih skupnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o hišnem redu integracijske hiše

Vlada je izdala Uredbo o hišnem redu integracijske hiše in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Hišni red določa pravila bivanja v integracijski hiši in drugih nastanitvenih zmogljivostih urada Vlade Republike Slovenije, pristojnega za oskrbo migrantov, namenjenih nastanitvi oseb s priznano mednarodno zaščito. (Vir: Vlada RS, ab)

Ocena ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Vlada je sprejela predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), v katerem meni, da so določbe ZPPDej skladne z Ustavo Republike Slovenije in da jasno in nedvoumno razmejujejo tržni del pogrebne dejavnosti od javnega. Zato je predlagala, da Ustavno sodišče Republike Slovenije glede pobude vlagatelja za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti odloči, da prvi odstavek 3. člena, 5. in 8. člena ZPPDej ni v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencije mladim družinam

Vlada je sprejela mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Vlada predloga ne podpira med drugim zaradi preteklih negativnih učinkov sheme, ki so se pokazali v spreminjanju pogojev za varčevanje in pridobitev premij, kar je posledično vodilo v nižji interes za vstop v varčevalno shemo. (Vir: Vlada RS, ab)

Zagotovitev ustreznega varstva pred deložacijami

Vlada je sprejela odgovor na Predlog priporočila za zagotovitev ustreznega varstva socialno ogroženih posameznikov in družin pred deložacijami. Vlada se strinja, da izvršba na nepremičnino predstavlja hud, ampak po drugi strani nujen poseg v dolžnikovo premoženjsko sfero, zaradi česar je treba v zvezi z njeno normativno ureditvijo opraviti tehten premislek. Veljavna ureditev v Zakonu o izvršbi in zavarovanju pa tudi daje dolžniku precej možnosti, s katerimi lahko prepreči prodajo nepremičnine, zlasti še v primeru poplačila nesorazmerno nizke terjatve, in omogoča, da je prodaja dolžnikove nepremičnine, v kateri biva, tudi v drugih primerih le skrajna možnost. (Vir: Vlada RS, ab)

Prehod v nizkoogljično družbo

Vlada je sprejela odgovor v zvezi s sklepom odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor glede opuščanja fosilnih goriv in prehod v nizkoogljično družbo. Vlada je na seji sprejela sklep, da bodo v Energetski koncept Slovenije smiselno vključene strateške usmeritve in cilji na področju prehoda v nizkoogljično družbo in posledično zmanjševanje rabe energije iz fosilnih virov. (Vir: Vlada RS, ab)

Novi zakon o javnih financah

Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje, kdaj bo vlada sprejela oz. v zakonodajni postopek poslala nov zakon o javnih financah. Pojasnila  je, da se omenjeni zakon usklajuje z ministrstvi, občinami in drugimi deležniki. Glede na širok diapazon različnih deležnikov, ki jih nov zakon zadeva, in posledično kontradiktornih zahtev je usklajenost zakona težko doseči. Ministrstvo za finance nov zakon o javnih financah aktivno usklajuje tudi s službo vlade za zakonodajo, vlada pa si prizadeva, da bi bil zakon v zakonodajni postopek vložen pred letošnjim poletjem. (Vir: Vlada RS, ab)

Statut in Pravila financiranja Svetovne turistične organizacije

Vlada je izdala Uredbo o ratifikaciji sprememb Statuta in Pravil financiranja Svetovne turistične organizacije, sprejetih z resolucijami na zasedanjih Generalne skupščine Svetovne turistične organizacije v obdobju od leta 1981 do leta 2007. (Vir: Vlada RS, ab)

Vladno stališče do ocene fiskalnega sveta glede sprememb proračunskega okvira 2017 – 2019

Vlada je sprejela stališče do ocene fiskalnega sveta glede vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili odloka o proračunskem okviru za obdobje 2017 – 2019. Vlada meni, da je predlog odloka skladen z zakonom o fiskalnem pravilu in državnemu zboru predlaga, da ga sprejme v predlagani obliki. Vlada dodaja, da bo glede na tveganja, ki obstajajo, gibanja v javnih financah tekoče spremljala in pravočasno predlagala ustrezne ukrepe. (Vir: Vlada RS, ab)

10.b člen Zakona o tujcih

Vlada je sprejela mnenje o predlogu Varuha človekovih pravic za začasno zadržanje 10.b člena Zakona o tujcih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije ter Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Vlada pojasnjuje, da gre v primeru predloga za zadržanje izvršitve 10.b člena Zakona o tujcih (ZTuj-2), ki izhaja iz zahteve za oceno ustavnosti Varuha, za pavšalne navedbe, ki niso nadalje argumentirane, ter da ukrep, ki ga določba tega člena predvideva, po njenem mnenju v nobenem primeru ne krati z ustavo zagotovljenih pravic. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprto glasovanje za EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/2

Vse, ki ste podali predloge za ogled in predstavitev projekta v okviru letošnjega EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 obveščamo, da je bilo odprto glasovanje. Tisti projekt, ki bo do zaključka glasovanja 8. maja prejel največje število glasov na statistično regijo, se bo kasneje predstavil na dnevih odprtih vrat projektov 9. in 10. junija 2017. Vabimo Vas, da si predlagane projekte ogledate in glasujete.

Tisti, ki ste projekt tudi predlagali, lahko projekt še dodatno promovirate in mu tako omogočite predstavitev na dnevu odprtih vrat. Predlagatelji projektov, ki bodo zmagali v vsaki regiji, bodo prejeli tudi praktično nagrado.

Vse skupaj se odvija na http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017.

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/3

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadransko-jonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Javni poziv za prijavo projektov na ROMACT TCC 7/6

Svet Evrope je objavil javni poziv za prijavo na ROMACT TCC program, ki je namenjen lokalnim skupnostim za boljšo integracijo marginaliziranih skupin, s posebnim poudarkom na pripadnikih romskih skupnosti. ROMACT TCC se izvaja v treh modulih: modul A – Medkulturno izobraževanje, modul B – mediacijski trening, modul C – podpora za transnacionalne študijske obiske. Odprti poziv se nanaša na modula A in B, prijava na modul C bo najavljena v ločenem pozivu.

Javni poziv je objavljen tukaj, na razpolago je tudi vodič za prijavitelje , tukaj pa lahko najdete prijavnico. Vsa vprašanja v zvezi s pozivom lahko naslovite na: romact@coe.int . Izbrani prijavitelji bodo po podpisu pogodbe s Svetom Evrope lahko s 1.6.2017 pričeli z izvajanjem projekta, projekti pa se morajo zaključiti najkasneje do 31.12.2017.

Rok za prijavo je 8.5.2017 do 17.00 ure. Več tukaj

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/7

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.6.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/8

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Interreg za območje alp 7/9

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

Prioriteta 1: Inovativna družba
– Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
– Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
– Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
– Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor

– Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
– Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
– Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/10

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/11

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/12

 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Primerjalna analiza ravnanja s trdnimi odpadki v Jugovzhodni Evropi 2014 8/2

Mreža NALAS za JV Evropo je pripravila Primerjalno analizo ravnanja s trdnimi odpadki v Jugovzhodni Evropi za leto 2014. Poročilo predstavlja rezultate izvedene primerjalne analize o ravnanju s trdnimi odpadki za države v jugovzhodni Evropi (JVE), ki so jo izvedli člani Delovne skupine za ravnanje s trdnimi odpadki in upravljanje z vodami v okviru Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS). Namen izvajanje te analize je bil ugotoviti in analizirati kvantitativne in kvalitativne kazalnike ravnanja s trdnimi odpadki, ki zajemajo vidike ravnanja s trdnimi odpadki, kot so nastajanje odpadkov, pokritost s storitvami, obseg, v katerem se komunalni trdni odpadki predelajo/reciklirajo, učinkovitost glede na cilje odlagališč itd. Publikacija je prevedena v slovenski jezik.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.