V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE RADOVLJICA, SOLČAVA in MESTNA OBČINA PTUJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Z Ministrstvom za zdravje o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe 1/1

V prostorih Ministrstva za zdravje je 25.7.2017 potekal sestanek s predstavniki združenj občin k temi sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe, kjer je Skupnost občin Slovenije zastopal podredsednik sekcije ostalih občin, Marjan Kardinar.

Ministrstvo za zdravje je uvodoma pojasnilo, da pripravlja predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, pri katerem z Ministrstvom za zdravje sodeluje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ZZZS ter Ministrstvo za finance in predstavilo obstoječo mrežo storitev dolgotrajne oskrbe (pregled je dostopen tukaj). S tematiko se je ukvarjala delovna skupina 50 predstavnikov različnih institucij ter tri ožje delovne skupine. Predstavniki Ministrstva za zdravje so pojasnili, da je osnutek zakona naravnan na odraslo in staro generacijo, ne pa tudi na otroke s posebnimi potrebami. Predviden je nov steber socialnega zavarovanja, cilj zakona pa je poenotenje pravic. Dolgotrajna oskrba bo integrirana dejavnost socialnih in zdravstvenih storitev. Kakšna bo vloga občin pri tem pa še ni jasno.

Predstavniki ministrstva so pojasnili tudi, da bo mreža izvajalcev oblikovana regijsko po enotah ZZZS. Glede oblikovanja mreže in financiranja sta predvidena dva scenarija. Po prvem scenariju bi bilo oblikovanje mreže in tudi sofinanciranje storitev v pristojnosti države, po drugem scenariju pa bi bilo oblikovanje mreže v pristojnosti občine oz. skupine občin z najmanj 30.000 prebivalci, storitve bi bile sofinancirane s strani občin. Ker sistem dolgotrajne oskrbe ne bo zajel celotnega sedanjega sistema socialno varstvenih storitev, se zastavlja vprašanje deljenja pristojnosti med državo in občinami, vprašanje financiranja storitev itd., še posebej, če se država odloči za prvi scenarij.

Zaradi odprtih vprašanj in lažje komunikacije ter usklajevanja z lokalnimi skupnostmi je Ministrstvo za zdravje posredovalo koncept dolgotrajne oskrbe, ki ga lahko najdete na tej povezavi.

Glasujte za najboljšo dobro prakso Urbact 1/2

Slovenska nacionalna točka Urbact – IPOP- bo prevedla nekaj izbranih dobrih praks z zadnjega razpisa. Občinam želimo prepustiti izbor, katere so za vas najzanimivejše teme. Vabimo vas, da glasujete tako, da označite vam najzanimivejšo prakso iz kategorije manjših mest. V kolikor vas zanima vseh 97 dobrih praks, jih lahko najdete na spletni strani Urbact. Glasovanje bo odprto do 11.8.2017.

POJDI NA GLASOVANJE

 

Anketa Pametne občine 1.0 1/3

Občine bi v prihodnosti lahko postale prve “enote sprememb” in pospeševalec inovativnosti, razvoja in sodelovanja ožje in širše skupnosti. Gonilo razvoja pametnih občin in za to potrebne celostne transformacije ste ravno vi! Zato se je SOS odločil zbrati kompetence in pregled stanja v občinah z vprašalnikom. Z analizo skupnih odgovorov bo moč uvideti številne neizkoriščene priložnosti zaposlenih na občinah in predlagati dolgoročne rešitve.

Vljudno naprošamo tiste, ki tega še niste storili, da si vzamete 20-30 minut in s klikom na povezavo spodaj izpolnite vprašalnik. Izpolnite ga v celoti! Vprašalnik je individualen. Zagotavljamo Vam anonimnost in zaupnost posredovanih podatkov. Na koncu zadnjega vprašanja vam bodo na voljo prvi podatki. Te pridobite s klikom na pdf gumb.

Anketa bo na voljo za izpolnjevanje do 31. avgusta 2017. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Tolmačenje ZJN-3 glede uresničevanja načela kratkih verig 2/1

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nedavno obravnaval problematiko javnega naročanja živil, zlasti v povezavi z možnimi ukrepi za zagotavljanje večjega deleža lokalno pridelanih in predelanih živil. Med razpravo se je izkazalo, da nekateri javni naročniki napačno razumejo določbe petega odstavka 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki omogočajo uresničevanje t. i. načela kratkih verig, zaradi česar v polnosti ne izkoriščajo zakonskih možnosti za naročanje sezonsko in lokalno pridelane in predelane hrane.

Ministrstvo za javno upravo je zato izdalo stališče oziroma interpretacijo relevantnih določb ZJN-3 in jo objavilo na svoji spletni strani. Iz nje izhaja, da lahko naročnik iz postopka javnega naročanja izloči večkrat po 80.000 EUR živil (brez DDV), vsa izločena živila pa lahko predstavljajo do 20 % vrednosti vseh živil. Predmetno stališče najdete na spletni strani MJU.

 

Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi 2/3

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli novo besedilo predloga pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi s prenovljenimi obrazci.

Bistvena sprememba glede na predhodno posredovan predlog pravilnika je daljši rok za vpis podatkov v evidence, ki je nespremenjen glede na veljavno ureditev v drugem odstavku 15. člena Pravilnika o kazenski evidenci.

Prav tako so podatki, ki se vpisujejo v evidence iz predloga pravilnika, usklajeni z 250.a členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki določa podatke, ki se vpisujejo v kaznovalnopravne evidence, med drugim tudi podatka o: kraju, občini in upravni enoti ter državi rojstva, državljanstvo.

V 11. členu je na predlog Informacijskega pooblaščenca dodan nov četrti odstavek, ki določa pedagoško normo v zvezi z izobraževanjem oseb, ki obdelujejo osebne podatke v evidencah iz predmetnega pravilnika.

Pravilnik, Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3, Obrazec 4, Obrazec 6

V kolikor ocenjujete, da je potrebno v predlagane akte vnesti dodatne spremembe, lahko te sporočite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do 4.8.2017.

 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih – odziv ministrstva na prejete pripombe 2/4

Ministrstvo za pravosodje je v sklopu strokovnega usklajevanja predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih prejelo odzive Finančne uprave RS (v nadaljevanju: FURS), Društva mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, Skupnosti občin Slovenije ter Informacijskega pooblaščenca.

Na podlagi prejetih odzivov je pripravljena nova verzija pravilnika, ki bo posredovana v nov krog medresorskega usklajevanja, vsebuje pa nekatere spremembe oziroma dopolnitve.

V kolikor bi na predlog pravilnika želeli podati dodatne pripombe vas prosimo, da jih posredujete najkasneje do 4.8.2017 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 2/5

Kot ste seznanjeni je Vlada RS določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih in ga predložila Državnemu zboru. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 7.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Prav tako najdete na tej povezavi Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna.

Sprememba ZLS – urejanje participatornega proračuna 2/6

Državnemu zboru RS je poslanec Andrej Čuš predložil Predlog zakona o spremembi Zakona o lokalni samoupravi. Cilj spremembe je začetek urejanja participatornega proračuna. Jasno se definira, da mora imeti vsaka občina v svojem proračunu sredstva namenjena participatornemu proračunu. O višini teh sredstev še vedno odločajo občinski funkcionarji, o namembnosti teh sredstev pa občani.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča pričakujemo najkasneje do torka, 8.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah Zakona o davčnem potrjevanju računov 2/7

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance objavilo Predlog Zakona o spremembah Zakona o davčnem potrjevanju računov. Namen sprememb ZDavPR je ohranitev manjših finančnih obremenitev in administrativnih poenostavitev za davčne zavezance (poenostavitev izvajanja izdaje in davčnega potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov) po izteku prehodnega obdobja, ki velja do 31. decembra 2017. Izdaja davčno potrjenih računov pri gotovinskem poslovanju z uporabo vezane knjige računov je namenjena predvsem majhnim zavezancem, katerim nakup elektronske naprave za izdajo davčno potrjenih računov predstavlja večje finančno breme, zavezancem, ki pri poslovanju izdajo manj gotovinskih računov in zavezancem, ki poslujejo na območjih brez dostopa do svetovnega spleta ali izdajajo račune na različnih lokacijah v okviru terenskega dela. Poleg tega se s spremembo veljavnega ZDavPR zavezancem omogoči naknadno potrditev izdanih računov iz vezane knjige računov pri davčnem organu do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil izdan račun, imetnikom tako izdanih računov pa se podaljša čas za spletno preverjanje, ali je bil posamezen račun potrjen pri davčnem organu s 30 na 60 dni od dneva izdaje računa.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 10. avgusta 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 2/9

Obveščamo vas, da je bil v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku na Državni zbor RS vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Cilj predloga je vzpostavitev aktivnejšega trga slovenskih likovnih del in posledično zagotovitev stabilnejših razmer za življenje in delo likovnih umetnikov na ozemlju RS. V predlogu zakona je dodano novo poglavje z naslovom “Umetniški delež v javnih investicijskih projektih”. Med drugim pa je predviden tudi inšpekcijski nadzor ter globa, v kolikor odgovorna oseba javnega investitorja ne izvede ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih ukrepih v skladu z določbami zakona.

Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 14.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

 

 

Koncept dolgotrajne oskrbe 2/10

Ministrstvo za zdravje pripravlja predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, pri katerem z Ministrstvom za zdravje sodeluje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ZZZS ter Ministrstvo za finance.  V namene predhodne podaje mnenj lokalnih skupnosti objavljamo koncept dolgotrajne oskrbe na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše poglede, mnenja in stališča posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 16.8.2017.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna razprava 2/12

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki prinaša naslednje novosti:

 • z novim 1.ba členom se daje možnost, da se iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, financirajo tudi izgradnja, sanacija in posodobitev vodnih zadrževalnikov, pri čemer morata biti izpolnjena pogoja, da gre za vodni zadrževalnik, ki je v lasti države, in da je vsaj delno namenjen za namakanje kmetijskih zemljišč;
 • sprememba 97.a člena pa poenostavlja (omogoča) prenos lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu na lokalno skupnost na način, da pogodbo o prenosu lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu podpišeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občina.

Celotno besedilo osnutka zakona prilagamo na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da pripombe na osnutek novele zakona posredujete do petka, 18.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022 2/13

Medresorska delovna skupina, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije, je pripravila osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022 (EVA 2017- 1711-0015).

Osnutek resolucije najdete tukaj. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge za dopolnitev ali spremembe posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.8.2017.

Zakon o socialnem varstvu – reorganizacija CSD-jev 2/14

Obveščamo vas, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSVH), katerega cilj je reorganizacija centrov za socialno delo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe v amandmajski obliki posredujete najkasneje do torka, 29.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Prenovljen Zakon o varstvu okolja v javni razpravi 2/15

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo prenovljen Zakon o varstvu okolja. Osnutek zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, MOP pa poudarja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona.

Povsem na novo je urejena sanacija v preteklosti onesnaženih območij. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje. MOP bo to območje evidentiral in odgovorni osebi naložil izvedbo predhodne raziskave, s katero se bo ugotovilo, ali onesnaženost lahko ogroža zdravje ljudi ali okolje. Če bodo rezultati preiskave to grožnjo potrdili, bo MOP takšno območje vpisal v register, odgovorna oseba pa bo morala na svoje stroške izvesti sanacijo. Za primer, ko bo morala kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije država, je predviden poseben finančni vir (proračunski okoljski sklad, v katerega naj bi se stekali prihodki iz okoljskih dajatev, ki pripadajo državi). Iz tega vira naj bi se do določene višine in pod določenimi pogoji lahko sofinancirala tudi sanacija območij, za katere nosi odgovornost občina, pa tudi lastnik zemljišča, če ni povzročitelj onesnaženosti.

V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.

Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in onesnaženih nepremičnin na državo, MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov.

Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov. Po predlagani ureditvi bodo v postopkih izdaje OVS in OVD za določene vrste naprav ter SEVESO obrate lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav ali obratov pa bodo na svojo zahtevo lahko v enem samem postopku dobili OVS, gradbeno dovoljenje in OVD za napravo ali za obrat.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 7. septembra 2017.

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2017 2/16

Obveščamo vas, da je bil v petek, 14.7.2017, v Uradnem listu št. 38/17, objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2017 dalje znaša 3,76 eurov. Opozarjamo tudi, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

Celotno obvestilo si lahko preberete tukaj.

Smernice za učinkovito javno naročanje 2/17

S 1.4.2016 je pričel veljati nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). V juniju je Ministrstvo za javno upravo v tesnem sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije in Združenjem za svetovalni inženiring Gospodarske zbornice Slovenije izdalo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev s ciljem, da pomagajo naročnikom pri pravilnem vodenju investicij.

Z namenom, da bi ugotovili ali sta ZJN-3 in smernice prinesli izboljšanje stanja na področju naročanja arhitekturnih in inženirskih storitev so s 1.4.2016 pričeli spremljati javna naročila na tem področju.

Na naslednjih povezavah najdete:

POVPRAŠEVANJE

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic 3/1

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic.

In sicer:
»Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper) določene kriterije oz. merila za podeljevanje:

1. naziva častni občan

2. za občinske nagrade – zlate

3. za županove nagrade – srebrne

4. za imenovanje ulic, trgov in parkov.«

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/2

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 4/3

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 4/4

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

15.9./ Najava prvega posveta o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050 5/1

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo prvo javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050. Na posvetu bodo obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države. Na podlagi izhodišč bodo po posvetu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja.

Predlogi modela bodo nato javno predstavljeni in obravnavani na posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017.

Več informacij o najavi posveta najdete tukaj.

21. in 22.9./ Konferenca komunalnega gospodarstva 5/2

Sporočamo vam, da bo Konferenca komunalnega gospodarstva letos potekala 21. in 22. septembra v kongresnem centru v Rimskih Toplicah. Krovna tema letošnjega dogodka bo digitalizacija na področju komunalnih storitev, saj bodo nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, temeljili na digitalizaciji in bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. Z gosti boste lahko spregovorili o tem, kaj pravzaprav je digitalizacija, kakšne poslovne priložnosti omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije ter kako preoblikovati poslovne procese in izboljšati poslovanje. Več informacij je dostopnih tukaj.

VLADA RS

145. seja Vlade RS 6/1

Vlada se je seznanila z delnim poročilom o izvajanju resolucije o nacionalnem programu za mladino

Vlada se je seznanila z delnim poročilom o izvajanju »Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022«. Poročilo zajema obdobje uresničevanja zavez iz resolucije za obdobje treh let, od leta 2014 do vključno 2016, kar je v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju. Ta določa, da mora vlada delno poročilo o izvajanju omenjenega programa predložiti državnemu zboru vsaka tri leta. Poročilo kaže, da vlada postopoma sledi zavezam iz resolucije.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021

 Vlada je sprejela Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPO). NZPO je bil prvič javno objavljen decembra leta 2015, na kar so vsi zainteresirani podali predloge, komentarje in dopolnila. V istem mesecu so bila izvedene številne javne predstavitve dokumenta po celi Sloveniji. Pripombe, predloge in komentarje na dokument se je sprejemalo še celotno prvo polovico leta 2016 in večina je bila upoštevanih, nekaj pa jih ni bilo relevantnih in niso naslavljale materije za NZPO. Po uradnem začetku postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) je bil NZPO 2017-2021 skupaj z njegovim Okoljskim poročilom (in z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja) v okviru postopka CPVO javno razgrnjen od 17. 5. do 16. 6. Prav tako je bila 6. 6. 2017 v Ljubljani izvedena njegova javna obravnava. Za NZPO je bila pridobljena odločba o sprejemljivosti izvedbe NZPO na okolje z dne 27. 6. 2017, s čimer je bil postopek CPVO zaključen. NZPO vsebuje negradbene in gradbene ukrepe in projekte z izvedbo katerih se bo konkretno zmanjšala poplavna ogroženost v Sloveniji. Velik del ukrepov se že aktivno izvaja, nekatere izmed njih pa bo treba šele začeti izvajati. Ukrepi in projekti predvidevajo številne gradbene in negradbene projekte, s katerimi se bo prioritetno zmanjševala poplavna ogroženost na najbolj poplavno ogroženih porečjih v Sloveniji kot so Savinja, Drava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška Bistrica, Vipava, Sora, Mura, Ledava in drugi.

Nabor ukrepov in projektov za obdobje 2017-2021 je ovrednoten na približno 540 mio EUR (oziroma približno 110 mio EUR/letno), obenem pa se na ravni Slovenije ocenjuje, da je v obdobju 2017-2021 za protipoplavne ukrepe realno razpoložljivih in dosegljivih približno 400 mio EUR (približno 80 mio EUR letno) iz naslova različnih virov financiranja (od tega približno 100 mio EUR iz Sklada za vode in približno 105 mio EUR iz EU kohezije (skupaj z lastno udeležbo).

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede

Vlada je na današnji redni seji izdala spremenjeno Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede in jo objavi v Uradnem listu RS, tako, da bo uveljavljena istočasno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, s katerimi se je Vlada Republike Slovenije seznanila na včerajšnji dopisni seji (26. 7. 2017). Namen izdaje predlagane uredbe je odprava anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in pri katerih je bilo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ugotovljeno, da pri njihovem vrednotenju obstajajo anomalije.

Vlada seznanjena s poročilom o upravljanju javnega dolga za leto 2016

Vlada je na današnji redni seji sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016. V skladu s 84. členom Zakona o javnih se država zadolžuje v posameznem proračunskem letu na podlagi Programa financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za tekoče leto, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Skladno s 1. odstavkom 81. člena ZJF se država za izvrševanje državnega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži doma in v tujini do višine primanjkljaja bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in odplačil glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu, in do višine, potrebne za odplačila glavnic dolga državnega proračuna, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih dveh proračunskih letih. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016 vsebuje podatke o izvedbi Programa financiranja državnega proračuna za leto 2016 na podlagi 81. člena ZJF, podatke o zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF ter podatke o izdanih poroštvih in jamstvih RS na podlagi 86. člena ZJF. Več tukaj

Vlada seznanjena s poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ

Vlada se je na današnji redni seji seznanila s poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2016. V rednem letnem poročilu Urad za nadzor proračuna poroča o ugotovitvah preverjanja izvajanja Usmeritev za državno notranje revidiranje, spremljanju in proučevanju ugotovitev in priporočil notranje revizijskih služb, o delovanju notranjih kontrol ter o razvoju notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih. Poda tudi analizo sistemskih neučinkovitosti na področju notranjega nadzora javnih financ ter predloge ukrepov za njihovo izboljšanje. Urad RS za nadzor proračuna (UNP) kot ključne aktivnosti v letu 2016, ki predstavljajo podlago nadaljnjemu razvoju in izboljšavam na področju sistema notranjega nadzora javnih financ (NNJF), poudarja:

 • nadaljevanje aktivnosti pri projektu e–Notranja revizija, katerega strateški cilj je v decentraliziranem sistemu vzpostaviti enotno programsko podporo notranjemu revidiranju proračunskih uporabnikov (PU) in zagotoviti enotno delujoč sistem NNJF; soglasje k navedenemu projektu je v novembru 2016 podal tudi Strateški svet Sveta za razvoj informatike v javni upravi,
 • nadaljevanje prenove vsebin programa izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR) in preizkušeni državni notranji revizor (PDNR),
 • sodelovanje z Ministrstvom za finance (MF) in z zainteresirano strokovno javnostjo pri pripravi predloga novega Zakona o javnih financah (ZJF) za področje NNJF,
 • ugotovljeno nadaljevanje trenda povečevanja pokritosti zagotavljanja notranjega revidiranja pri PU.

Slovenija bo v okviru izvajanja Eu kohezijske politike pristopila k uporabi orodja za podatkovno rudarjenje Arachne

Slovenija je v obdobju 2014–2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov sredstev evropske kohezijske politike, s katerimi si prizadeva spodbujati gospodarsko rast, ustvarjati delovna mesta, spodbujati konkurenčnost in zmanjševati razvojne razlike. Gre za pomemben in v večini primerov tudi edini razvojni denar, zato je potrebno zagotoviti, da bo ustrezno porabljen in da bodo doseženi največji možni učinki. Nacionalni nadzor nad izvajanjem projektov in porabo sredstev je zato izjemno pomemben, zato ga želi Vlada RS izboljšati in okrepiti v smeri hitrejšega odkrivanja napak, nepravilnosti ali goljufij. Slovenija bo zato v okviru izvajanja evropske kohezijske politike pristopila k uporabi orodja Evropske komisije za podatkovno rudarjenje Arachne.

Vlada izdala Uredbo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu. S to uredbo se prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v pravni red Republike Slovenije.

Trenutno imamo v Sloveniji 227 javno dostopnih polnilnih mest za elektriko (od tega 27 polnilnih postaj na vse-evropskem prometnem omrežju TEN-T omrežju), 1 za vodik, 115 za utekočinjen naftni plin in 4 za stisnjen zemeljski plin. Slovenija že izpolnjuje vse zaveze iz Direktive na področju električne energije na vse-evropskem TEN-T omrežju. S postavitvijo še 3 polnilnih postaj za utekočinjen zemeljski plin do konca letošnjega leta pa bo izpolnila tudi zahteve glede utekočinjenega zemeljskega plina.

Vlada izdaja Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

 Vlada je na današnji 145. redni seji izdala Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki podrobneje opredeljuje ustvarjalce arhivskega gradiva, zajem, pretvorbo in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter izvajanje spremljevalnih storitev, urejanje, vrednotenje in uničenje dokumentarnega gradiva ter odbiranje arhivskega gradiva, izročanje arhivskega gradiva, hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske depoje, varstvo filmskega arhivskega gradiva, varstvo zasebnega arhivskega gradiva, strokovno obdelavo arhivskega gradiva, evidence, uporabo arhivskega gradiva, registracijo ponudnikov opreme in storitev, certificiranje opreme in storitev, registre elektronske hrambe, delo arhivske komisije, Sveta direktorjev in Arhivskega sveta.

Spremenjen sklep o določitvi odstotka vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2017 sklepajo na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Sklep, ki ga je vlada sprejela 5. 1. 2017, se spremeni tako, da se poveča skupna vrednost pravnih poslov pridobivanja premičnega premoženja na 10 % skupne vrednosti načrta pridobivanja premičnega premoženja za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 oziroma na 10.210.740,00 EUR (prej 5% oziroma 5.105.370,00 EUR).

Sklep Vlade namreč omogoča, da v primeru spremenjenih potreb upravljavcev stvarnega premoženja države, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2017 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci stvarnega premoženja države, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja s stvarnim premoženjem države, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov, glede na vrsto ravnanja in vrsto stvarnega premoženja ne sme presegati 5%. Razlog za spremembo sklepa je v dejstvu, da veljavni odstotek že v začetku meseca julija 2017 ne omogoča več sklepanja pravnih poslov.

Sprememba sklepa vlade omogoča tiste nujne pravne posle, ki so in bodo v letu 2017 še potrebni zaradi spremenjenih potreb upravljavcev stvarnega premoženja države, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2017 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, in jih sedaj zaradi prenizke določitve odstotka vrednosti pravnih poslov, ni več mogoče zakonito sklepati.

Sklep o ustanovitvi in nalogah delovne skupine za odpravo neprofitne najemnine in uvedbo stanovanjskega dodatka

Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi in nalogah delovne skupine za odpravo neprofitne najemnine in uvedbo stanovanjskega dodatka po Resoluciji o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25).

Delovna skupina deluje v naslednji sestavi: Vesna Dragan – vodja delovne skupine, Martina Gramc – namestnica, Nataša Sax, Sonja Ristanović (Ministrstvo za okolje in prostor); Simon Švarc, Jasna Metličar (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti); mag. Tina Humar, Mojca Lukan Gregorič, Polona Koprivc (Ministrstvo za finance); mag. Mojca Štritof – Brus, mag. Dušan Gorenčič (Stanovanjski sklad RS).

Glavne naloge delovne skupine so priprava in časovna opredelitev odprave neprofitne najemnine z uvedbo nove »stroškovne« najemnine in vzpostavitev stanovanjskega dodatka, skladno s smernicami ReNSP 15-25 ter oblikovanje konkretnih zakonodajnih predlogov do konca leta.

AKTUALNI RAZPISI

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 7/1

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih 7/2

V okviru razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih lahko preverite možnost sofinanciranja projektov s področja zaposlovanja mladih

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizko kvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih (www.eeagrants.org/fundforyouthemployment), pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Razpis za inovativne prakse v javnem sektorju 7/3

Obveščamo vas, da je organizacija OECD, natančneje »Observatory for Public Sector Innovation« (https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/), objavil razpis za inovativne prakse v javnem sektorju. Letošnji razpis je ponovitev lanskoletne odlične prakse in je namenjen vsem organizacijam v javnem sektorju, da prijavijo svoje inovativne prakse in se tako potegujejo za priznanje domače in mednarodne skupnosti.

Izbrani polfinalisti bodo povabljeni, da 20. in 21. novembra predstavijo svoje projekte na konferenci o inovativnosti z naslovom »Innovation in Government: The New Normal« v organizaciji OECD OPSI v Parizu. Najboljše prakse bodo predstavljene na dogodku »World Government Summit« v Dubaju februarja 2018 in se potegovale za nagrado »Edge of Government Innovation Award”.

Na Ministrstvu za javno upravo so se v zadnjem letu začeli bolj intenzivno ukvarjati s področjem inovativnosti v javnem sektorju, kjer namesto običajnega načina dela spodbujajo vpeljevanje drugačnih metod in novih veščin, ki pripeljejo do bolj trajnostnih, celovitih in kakovostnih rešitev z vključevanjem vseh deležnikov in državljani v središču. S tem se do rešitev lahko prihaja hitreje in na podlagi manjših poskusov kot procesa učenja. Področje inovativnosti v javnem sektorju je tudi eden od odgovorov na soočanje z vedno večjo kompleksnostjo izzivov in način kako bolj učinkovito naslavljati zahteve državljanov ter podjetij. Ker so prepričani, da v Sloveniji obstaja veliko odličnih in inovativnih praks tudi v javnem sektorju, vas vabijo, da si razpis pogledate in se opogumite za prijavo.

Na ministrstvu opravljajo tudi vlogo Nacionalne kontaktne točke za portal OPSI, zato vas vljudno prosimo, da jih seznanjate z vašimi prijavami, da bomo lahko ohranili pregled nad dogajanjem.

Razpis je dostopen na tem spletnem naslovu. Rok za oddajo je 31.8. 2017. Tukaj najdete tudi pdf. vzorec razpisne dokumentacije, ki jo lahko pred izpolnjevanjem pregledate.

Odprt razpis za pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA 7/4

Razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2017-2021, je ponovno odprt! Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. To so: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

Prav tako je odprt javni poziv za Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za tiste občine, ki ste certifikat prejele leta 2013 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.

Rok za prijave je 5. september 2017.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/5

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Konvencija županov razpisuje financiranje twinning programov 7/6

Konvencija županov za podnebje in energijo ponuja mestom, regijam in pokrajinam po vsej Evropi priložnost, da sodelujejo v twinning izmenjavah, katerih namen je povečati zmogljivosti in znanje lokalnih oblasti za ublažitev učinkov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Program je odprt za vse podpisnice konvencije županov ter vse občine, ki še niso del Konvencije županov, pod pogojem, da se pridružijo pobudi pred njihovim prvim twinning obiskom. Razpis omogoča lokalnim oblastem, da sodelujejo v dveh vrstah izmenjav: mentorstvo in izmenjave med posamezniki. Na razpisu bo financiranih skupno 6 izmenjav za občine in 1 izmenjava za pokrajine in regije. Lokalni in regionalni organi, ki se zanimajo za sodelovanje, se morajo prijaviti najkasneje do 15. septembra 2017 do 17.00 ure, tako da izpolnijo ustrezen spletni prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo za občine najdete na naslednjih povezavah: poziv, izbirni kriteriji, spletni prijavni obrazec.

Javni natečaj Evropske komisije za nagrado "#BeInclusive EU Sport Awards" 7/7

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards”, preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.
Rok za prijavo je 15. september 2017.
Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.

Razpis ROMACT TCC 7/8

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/9

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/10

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/11

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/12

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 7/13

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Javni pozivi so objavljeni pod naslednjimi sklopi:

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Dodatne informacije so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Kmalu razpis za WIFI4EU 7/14

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

NOVICE DRUGIH

Kohezijske novice v juliju 8/1

Izšla je julijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Do kohezijskih novic lahko dostopate s klikom na povezavo.  

Vprašalnik glede izvajanja ukrepov EU za vključevanje Romov 8/2

Dne 19. 7. 2017  je Evropska komisija začela javno posvetovanje za oceno izvajanja prve strategije Evropske unije (EU) za vključevanje Romov, imenovane Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, sprejete leta 2011. Glavni cilj Okvira je spodbujanje socialne in ekonomske vključenosti Romov, hkrati pa boj proti diskriminaciji. Vlade EU so sredi njegovega izvajanja, zato Evropska komisija želi s tem javnim posvetovanjem
pregledati dosedanje rezultate in opredeliti področja, na katerih je treba storiti več za pomoč Romom.
Javno posvetovanje bo Evropski komisiji pomagalo pri oblikovanju boljše in učinkovitejše strategije za vključevanje Romov tudi po letu 2020. Posvetovanje vključuje vprašanja o tem, kako so evropske in nacionalne politike prispevale k boljši vključitvi Romov v družbo. Prav tako se želi preko posvetovanja pridobiti oceno o učinkovitosti pravnih in finančnih instrumentov, ki so bili vzpostavljeni za podporo vključevanju Romov. K podaji svojega mnenja in ocene so vabljeni tako vsi Romi in Neromi, civilna družba in mednarodne organizacije kot tudi druge institucije in subjekti iz Evropske unije in iz držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji.
Rok za odziv je 25. oktober 2017, vprašalnik pa je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/info/, oziroma na tej povezavi.

Odprt poziv za sodelovanje v četrtem dialogu Sveta Evrope s civilno družbo Romov in potujočih skupin 8/3

Svet Evrope je objavil odprt poziv za sodelovanje v četrtem dialogu Sveta Evrope s civilno družbo Romov in potujočih skupin, ki bo potekal 18. in 19. septembra 2017 v Strasbourgu v Franciji. Srečanje četrtega dialoga se bo osredotočilo na vprašanje zaposlovanja mladih Romov in na poklicno izobraževanje ter usposabljanje in obravnavalo načine za vzpostavitev povezav med izobraževanjem in zaposlovanjem pripadnikov mladih Romov in potujočih skupin. Razprava bo potekala o pobudah in projektih v državah članicah, ki so povezani s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, socialnimi podjetji, zaposlitvenimi sejmi, potrjevanjem strokovnih znanj za mlade Rome brez diplome, ukrepi za preprečevanje opustitve šolanja in zgodnjih porok ter financiranjem, ki je na voljo na evropski ravni (npr. Program NEET EU) idr. Delovni jeziki bodo angleščina, francoščina in romščina.

Predvideni tematski rezultati za srečanja 4. dialoga so postaviti poklicno izobraževanje in usposabljanje v središče prizadevanj glede:
– krepitve vloge mladih Romov in potujočih oseb za boj proti zgodnemu opuščanju izobraževanja;
– vrnitve v izobraževanje tistih, ki so predčasno zapustili šolanje (razredi druge stopnje);
– poklicne spretnosti mladih Romov in potujočih oseb brez diplome;
– poklicne poti in izbire – povezovanje izobraževanja in usposabljanja s potrebami trga dela.

Kdo lahko sodeluje?

K sodelovanju se spodbuja Rome in predstavnike potujočih skupin ter strokovnjake iz romske in neromske civilne družbe s strokovnim znanjem o mladih Romih, zaposlovanju in poklicnem izobraževanju. Zainteresirani kandidati morajo izpolniti spletni prijavni obrazec do petka, 25. avgusta 2017, do 18. ure.
Profil zainteresiranih kandidatov: romski in neromski udeleženci morajo biti strokovnjaki na enem od naslednjih področij:
– romska mladina;
– zaposlovanje mladih;
– mladi in podjetništvo / vajeništvo;
– poklicno izobraževanje in usposabljanje;
– strokovno usposabljanje marginaliziranih družbenih skupin;
– programi za druge priložnosti;
– strokovno usposabljanje za tiste brez diplome;
– ukrepi za boj proti zgodnjemu opuščanju izobraževalnega procesa;
– mladi, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlovanje ali usposabljanje.

Kandidati morajo:
– biti sposobni uporabljati in spodbujati uresničevanje rezultatov srečanja pri svojem delu;
– biti prebivalci ene od držav članic Sveta Evrope;
– biti dejavno vključeni v vprašanja mladih Romov in / ali potujočih oseb, zlasti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, (dostopa do) zaposlovanja in zagovarjanja teh vprašanj na lokalni, nacionalni ali evropski ravni;
– govoriti v enem izmed delovnih jezikov srečanja;
– biti na voljo za udeležbo v celotnem trajanju srečanja.

Sekretariat Sveta Evrope bo na podlagi prošenj izbral največ 20 predstavnikov civilne družbe Romov in potujočih skupin, ki bodo sodelovali v dialogu. Pri tem bo Sekretariat Sveta Evrope upošteval geografsko uravnoteženost udeleženih predstavnikov, ravnovesje med spoloma ter ravnovesje med predstavniki civilne družbe Romov in potujočih skupin in predstavniki druge ključne zainteresirane strani s strokovnim znanjem na izbranih tematskih področjih.

Potencialni kandidati za udeležbo na dogodku morajo jasno navesti svojo motivacijo za udeležbo, področje pristojnosti na terenu in navesti, na kakšen način bi njihovo strokovno znanje prispevalo k doseganju in uresničevanju ustreznih sklepov o opredeljeni temi srečanja.

Izbrani udeleženci bodo o izbiri obveščeni do petka, 1. septembra 2017. Več informacij je na voljo na spletni strani www.coe.int/roma-dialogue.

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v posodobljeni publikaciji 8/4

Izšla je posodobljena publikacija Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki vključuje spremembe pri 14 ukrepih, ki jih je Evropska komisija potrdila v okviru 2. spremembe Programa razvoja podeželja, v njej pa med drugim najdete tudi osnovne informacije o novem podukrepu za razvoj majhnih kmetij, podrobneje so opisane operacije ukrepa Sodelovanje ter dodan je opis podukrepa za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu. Publikacija je pripravljena v spletni verziji v slovenskem in angleškem jeziku. V njej so zajete tudi manjše spremembe pri posameznih ukrepih, kot so spremembe in natančnejše opredelitve upravičencev, spremembe upravičenih splošnih stroškov in stopnje javne podpore. Vključene so tudi prilagoditve obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP ter shem kakovosti. Podrobnejša določila najdete na spletni strani www.program-podezelja.si.

Nov javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 8/5

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji. Stanovanjski sklad RS bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev, oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva. Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.