V TEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ŠKOFLJICA in ŽALEC.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVIČKE SOS

Prvo srečanje s predstavniki Vlade RS glede povprečnine v letih 2016 in 2017 1/1

 

V sredo, 26.8.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekalo prvo srečanje na temo višine povprečnine v letih 2016 in 2017. Ministrstvo za finance je odprlo pogajanja o višini povprečnine za leti 2016 in 2017 z izhodiščem, da se višina povprečnine 2016 ohrani na nivoju drugega polletja 2015 (to je 519 € na prebivalca), da se v letu 2016 poplača v Dogovoru o višini povprečnine 2015 dogovorjen investicijski transfer v višini 1% skupne primerne porabe občin ter, da v letu 2016 občinam pripada še 2% investicijskega transferja.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar je poudaril, da z vidika slovenskih lokalnih skupnosti izhodišče za pogajanja ne more biti višina povprečnine v drugem polletju 2015, pač pa zgolj z zakonom določena metodologija za izračun. Po izračunih Ministrstva za finance bi izračunana višina povprečnine morala znašati 652 €, medtem ko v Skupnosti občin menimo, da je realni izračun še nekoliko višji. Vsekakor bi višina povprečnine morala pokrivati tekoče stroške ter transferje občin, vendar občine že sedaj porabljajo namenske vire za pokrivanje tekočih stroškov občin, zato se že sedaj soočajo z likvidnostnimi težavami. Obenem pa je poudaril, da se glede na dogovore s sindikati javnega sektorja sproščajo napredovanja javnih uslužbencev, občinam pa se preko nove zakonodaje, nalaga dodatne stroške, namesto, da bi država, kakor z Vlado RS dogovorjeno, sprejemala ukrepe, s katerimi bi se stroški občinam zniževali. Obenem pa je tudi poudaril, da se zakonodajnih sprememb, ki so bile sprejete preko Zakona o uravnoteženju javnih financ občin in drugih zakonodajnih sprememb, s strani države v praksi ne upošteva, kakor kažejo nedavni primeri zaračunavanja služnosti s strani države.

Državna sekretarka na Ministrstvu za finance, mag. Mateja Vraničar je povedala, da država ne bo mogla zagotoviti celotnih sredstev, ki bi zakonsko pripadala občinam, saj bi za ta namen morala zagotoviti dobrih 300 milijonov evrov iz državnega proračuna, obenem pa je zavezana, da tudi ob siceršnji gospodarski rasti zmanjšuje javno porabo. Zavezala pa se je, da do prihodnjega srečanja Ministrstvo za finance zagotovi bolj podrobno oceno tekočih stroškov ter ocene rasti stroškov občin zaradi sprostitve napredovanj javnih uslužbencev. Obenem pa je izrazila pripravljenost Vlade RS, da se nadaljuje s projektom zniževanja stroškov občinam preko zakonodajnih razbremenitev.

S strani predstavnikov občin je bilo ponovno poudarjeno, da višina povprečnine že nekaj časa ne zadostuje za pokrivanje tekočih stroškov občin, zato je Skupnost občin Slovenije vseskozi zahtevala, da se morajo stroški občin najprej znižati, šele na to pa lahko usklajujemo povprečnino in ne obratno. Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar pa je poudarila, da se s strani Vlade in posameznih ministrstev tudi pričakuje, da se preneha s poskusi prelaganja obveznosti, kot se to poskuša preko denimo Zakona o dimnikarskih storitvah, Zakona o prevozih v cestnem prometu, Zakona o romski skupnosti, Zakona o vodah, ter s celo vrsto podzakonskih aktov.

S predstavniki Vlade RS je bilo dogovorjeno ponovno srečanje, ki bo potekalo predvidoma v ponedeljek, 7.9.2015 ob 13.00 uri.

Z ministrico Majcen o predlogu Zakona o dimnikarskih storitvah 1/2

Včeraj, 26.8.2015 je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek z ministrico Ireno Majcen na temo Predloga Zakona o dimnikarskih storitvah.

S sprejemom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) se sedanja ureditev izvajanja dimnikarskih storitev ohranja zgolj do 31. 12. 2015, ko se bo prenehala izvajati kot obvezna državna gospodarska javna služba. Mnenje MOP je, da je za zagotovitev javnega interesa na področju izvajanja dimnikarskih storitev tudi v prihodnje potrebna regulacija tega področja, zaradi česar je potrebno sprejeti nov Zakon o dimnikarskih storitvah, ki bo urejal to vsebino.

MOP je na svoji spletni strani objavilo, da cilji izvajanja storitev ostajajo javni interes, ki je izražen v skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarni varnosti, kot tudi energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav. Predlagana ureditev temelji na licenčnem sistemu, tako da je njena najpomembnejša novost možnost proste izbire izvajalca dimnikarskih storitev. Uporabnik bo z dimnikarsko družbo podpisal izjavo o izbiri izvajalca, ki bo pripomogla k večji preglednosti in varnosti obeh. Licenco bo dimnikarju podeljevalo (in odvzemalo) Ministrstvo za okolje in prostor. Licenca ne bo krajevno (veljala bo za celotno področje RS) in ne časovno omejena (trajna), cena izvajanja storitev pa bo maksimirana.

Zakon uvaja tudi pomembno spremembo za občine, po kateri bi nadzor nad uporabniki odslej izvajala občinska inšpekcijska služba. Ker smo v Skupnosti občin Slovenije že zbirali pripombe občin na predlog zakona, smo ministrico seznanili s stališčem občin članic SOS, da na prenos pristojnosti na občine ne pristajamo. Ministrica je povedala, da MOP ne želi spremembe proti volji občin in predlagala, da se v roku 10 dni organizira javna predstavitev zakona za občine, kjer bi lahko obe strani podrobneje predstavi svoja stališča in argumente. Na podlagi posredovanih pripomb in povratnih informacij iz javne predstavitve zakona pa bi na ministrstvu za okolje in prostor oblikovali ustrezno besedilo zakona.

O terminu dogovorjene predstavitve vas bomo obvestili v kratkem.

Predlog Zakona o prevozih v cestnem prometu 1/3

V skladu s predlogom Zakona o prevozih v cestem prometu se pooblastilo za nadzor nad taxi službami prenaša na občinske, medobčinske in mestne inšpekcije. Obrazložitev ministrstva za infrastrukturo je, da državni inšpektorji ne zmorejo zagotoviti ustreznega nadzora, zato želijo občinam omogočiti, da bodo lahko tudi same izvajale nadzor nad taxi službami.

Skupnost občin Slovenije nasprotuje prenašanju kakršnih koli nalog na občine, v kolikor za to država ne zagotovi tudi ustreznih finančnih sredstev. Prenosu pooblastila prav tako nasprotujemo, saj taxi služba v skladu z zakonom ostaja državna služba, zato jo tudi naj nadzirajo državni inšpektorji. Smo mnenja, da imajo občine že sedaj možnost sprejetja odlokov o taxi službah, v katerih lahko za nadzor (nad občinskim odlokom) pooblastijo občinsko inšpekcijo oziroma redarstvo.

Na Skupnosti občin Slovenije smo prepričani, da lahko sodelovanje med državnimi in občinskimi inšpektorji izboljša stanje na terenu. Takšno sodelovanje pa sigurno ni na način, da se pooblastila prenesejo tudi na občinske inšpektorje.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Državni načrt ZIR Epidemija 2/1

Uprava za zaščito in reševanje je objavila predlog Državnega načrta Zaščite in reševanja za epidemijo/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslo miha.mohor@skupnostobcin.si do 7. septembra 2015.

 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate predlog državnega načrta ZiR

Načrt epidemija NLB-javna predstavitev

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 2/2

Obveščamo vas, da je v obravnavi Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Dopolnitev Uredbe se nanaša na natančnejše določbe za izračun subvencij k plačilu tržne najemnine. Po mnenju pripravljavcev predloga je navedeno mogoče zagotoviti le z navedbo formule v takšni obliki, kot se predlaga, ter z definicijo dejanske tržne najemnine. Le-ta mora biti v ugotovljena v evrih na kvadratni meter – eur/m2, saj so priznana tržna najemnina in priznana neprofitna najemnina zakonsko določene v evrih na kvadratni meter – eur/m2.

Formula tako sledi določbi drugega odstavka 121. b člena SZ-1 in določbi prvega odstavka 13. a člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, saj se sprva odšteje priznana neprofitna najemnina izražena v eur/m2 od priznane tržne najemnine v eur/m2 oz. od dejanske tržne najemnine v eur/m2, če je le-ta nižja od priznane tržne najemnine. Nato se dobljena razlika pomnoži s kvadraturo stanovanja primerne površine po pravilniku iz 87. člena SZ-1. Navedeni rezultat izražen v eur je višina subvencije k plačilu tržne najemnine, ki pripada vlagatelju.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pomisleke, predloge in stališča posredujete najkasneje do torka, 8. septembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi 2/3

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi. Pripravljena je na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite kot prispevek k Državni oceni tveganja. Tveganje za nesreče z nevarnimi snovmi je ocenjeno z upoštevanjem izrednih dogodkov – nenadzorovanih izpustov večjih količin nevarnih snovi, ki bi se lahko zgodili v industrijskih obratih v Sloveniji, kjer ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi in ki v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic izpolnjujejo merila za razvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje. Pri izdelavi ocene tveganja je bila upoštevanja metodologija in vplivi ter verjetnosti posameznih scenarijev, ki so bili kategorizirani kot je bilo dogovorjeno s koordinatorjem izdelave Državne ocene tveganja  – Upravo RS za zaščito in reševanje.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 9.9.2015.

V obravnavi je nova različica Zakona o prekrških 2/4

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb, predlogov in pobud iz prvega kroga strokovnega usklajevanja, pripravilo bistveno prenovljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J). Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 15.9.2015.

 

V predlogu zakona bi izpostavil namero pripravljalca zakona, da se stopnjuje motivacija plačevanja glob v čim krajšem času. Tako se ukinja polovička globe, ki se nadomešča s tretjinskim plačilom globe. V predlogu zakona je navedeno, da se 1/3 globe lahko poravna pred izdajo odločbe o prekršku, ter 2/3 globe v primeru plačila globe v 8 dneh po izdani odločbe. V obeh primerih ugovor in zahteva za sodno varstvo nista dovoljena.

Ob tem moram opozoriti na dejstvo, da bo takšna ureditev zmanjšala prispevke občin iz naslova glob, saj bo tako večina plačala 1/3 globe namesto sedaj 1/2.

Celoten predlog zakona si lahko preberete tukaj.

 

Obveznost plačila upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča – stečajni upravitelji 2/5

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za javno upravo dopis s tolmačenjem 291. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.; v nadaljevanju ZFPPIPP), in sicer ali navedeni člen predstavlja podlago za oprostitev upravitelja do plačila upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča. V dopisih, ki jih prilagamo v nadaljevanju, obe ministrstvi pojasnjujejo, da navedeni člen ZFPPIPP ne predstavlja podlage za oprostitev upravitelja od plačila upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča.

Dopis MP in dopis MJU.

Zagotovitev nastanitve in oskrbe pri povečanem številu prosilcev za mednarodno zaščito 2/6

Obveščamo vas, da je Vlada RS 16.07.2015 sprejela Kontingentni načrt za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito. Kontingentni načrt se pripravi za načrtovanje v primeru nenadnega ali postopnega porasta števila prosilcev za mednarodno zaščito, v njem so dogovorjeni scenariji in cilji, opredeljeni vsi potrebni ukrepi in organi ter vzpostavljeni sistemi možnega odzivanja na novo nastalo izredno situacijo. Večina držav članic EU je, z namenom priprave na morebitno povečanje prihoda prosilcev, pripravila ali pa je v fazi priprave takega načrta. V skladu s prakso držav članic EU iz načrta izhaja, da se najprej uporabijo zmogljivosti nastanitvenih kapacitet pristojnih migracijskih organov, sledi uporaba zmogljivosti drugih organov državne uprave, kot skrajni ukrep pa se uporabi zunanje zmogljivosti (zasebna nastanitev, hoteli, nastanitvene kapacitete civilne zaščite). Verjetnost neposrednega prihoda večjega števila prosilcev v Republiko Slovenijo ni izključena. Glede na dogodke iz bližnje preteklosti in glede na trenutno politično situacijo v svetu ter problematiko vedno večjega števila razseljenih oseb, predvsem s področja severne Afrike in bližnjega vzhoda ter dejstva, da je EU na različnih ravneh izrazila pripravljenost izvajanja pomoči državam, ki bi se soočile z morebitnimi masovnimi prilivi priseljencev, obstaja torej možnost, da bo Slovenija prej tranzitna kot ciljna država migrantov. Ne glede na to se mora na nastale razmere odzvati ter pripraviti ukrepe, da bi bili čimbolj pripravljeni na različne scenarije ob morebitnem prihodu beguncev v Slovenijo.

Ministrstvo za javno upravo hkrati obvešča, da vladni kontingentni načrt temelji na koordiniranih aktivnosti vseh ravni oblasti in nevladnih organizacij, zato bodo v aktivnosti vključene tudi občine in njihova združenja. Ministrstvo za notranje zadeve bo vse občine o aktivnostih državnih organov pri izvajanju kontingentnega načrta ustrezno obveščalo. Kot je razvidno iz kontingentnega načrta, pa bodo v predstavniki združenj občin vključeni tudi v medresorsko koordinacijsko skupino Vlade Republike Slovenije za izvedbo ukrepov iz načrta.

Na osnovi tega Ministrstvo za javno upravo poziva vse občine, da preverijo ali imajo na območju občine neizkoriščene nastanitvene kapacitete. V poštev pridejo le zgradbe z nastanitvenimi zmožnostmi za 50 ali več oseb, primerno opremljene  s sanitarijami in ogrevanjem, ki bi jih bilo mogoče v primeru potreb, ki bi presegale vladne kapacitete, dodatno uporabiti za nastanitev prosilcev mednarodne zaščite (npr. prazne osnovne šole, zadružni domovi, ipd…). Odziv občin pričakujejo do 4. septembra 2015 neposredno na Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, dunzmn.mnz@gov.si. Morebitne dodatne informacije so na voljo tudi preko telefona 01 428 44 65.

POVPRAŠEVANJE

Neodplačni prenos kulturne dediščine 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi s problematiko (ne)odplačnega prenosa nepremičnega premoženja na občino.

In sicer, občina bi želela urediti dvorec, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, ki pa je za odkup občini postavil visoko ceno (nepremičnina je v slabem oz. razpadajočem stanju). Glede na to, da so bile stavbe kulturne dediščine prenesene na nekatere občine brezplačno, zanima občino ali ima katera od občin izkušnje z reševanjem podobnega problema in na kašen način, ste zadevo rešile?

Vaše izkušnje nam posredujte najkasneje do četrtka, 3. septembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

31.8. / Partnerski sestanek v projektu OPENN 4/1

Dne 31.8.2015 bo v prostorih Mirovnega inštituta potekal sestanek partnerjev v okviru projekta OPENN- osvojiti politično enakost z novimi imeni. Na sestanku se bomo posvetili predvsem nadaljnjim korakom in aktivnostim v projektu, ki je usmerjen k povečanju udeležbe žensk v (lokalni) politiki.

opennlogo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

2.9. / Sestanek v zvezi z odškodninami na vodovarstvenem območju 4/2

V sredo, 2.9.2015 bo v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal drugi sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema plačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava. Namen delovne skupine je priprava vprašanja za Evropsko komisijo, ali gre s predlagano spremembo 79. člena Zakona o vodah pri plačevanju odškodnin (na osnovi pogajanj) na vodovarstvenih območjih za državno pomoč ali ne.

3.9. / Sestanek v zvezi z jamstvi za odlagališča 4/3

V četrtek,  3. 9. 2015,  bo ob 12.30 uri potekal sestanek na temo jamstev  za odlagališča odpadkov. Sestanek  bo na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja.

 

23.9. / Igrifikacija v turizmu – Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov 4/5

Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje:

  • predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja pod-cenjenih nepremičnin,
  • pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem, lokalna dediščina, podjetništvo …) ter
  • mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma.

 

KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00

KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija

Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov”

GOVORNIKI:

Claus Raasted – človek, ki kupuje grad (NOVO – intervju z glavnim govorcem)

Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu

Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja

Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine.

KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre prenaša na drugo področje, sicer nepovezano z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v

INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € + ddv)

 

Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40.

Prijavnica – igrifikacija v turizmu 23. 9 . 2015

DOGODKI DRUGIH

9.9. / Informativni dan programa Interreg Mediteran 2014−2020 5/1

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 9. septembra 2015 v Ljubljani organizirala informativni dan ob prvem razpisu. Informativni dan bo potekal v hotelu SLON (Slovenska 34) v Ljubljani od 9.00 do 14.30.

Prvi razpis bo odprt med 1. 9. in 2. 11. 2015 na spletni strani programa MED: interreg-med.eu/en/home/. Njegova vrednost je 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev IPA, ki bodo namenjena naslednjim prioritetam:

1: Krepitev inovacijskih zmožnosti;

2: Spodbuda nizkoogljičnim strategijam; ter

3: Varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih virov

Povezava na dnevni red in navodila za prijavo na dogodek.

17.9. - 18.9. / Problemska konferenca komunalnega gospodarstva 5/2

17.09.2015 bo potekala 5. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva v Kongresnem centru Rogaška Slatina. Na letošnji dvodnevni Konferenci komunalnega gospodarstva bodo kot predavatelji sodelovali številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike. Obetajo se kritični pogledi in prodorna razmišljanja o tem, koliko smo družbeno odgovorni. Prvi dan konference bo z različnih zornih kotov osvetljena družbena odgovornost in strokovnjaki bodo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, lokalne skupnosti, zaposlenih in potrošnikov ter vgraditi koncept družbene odgovornosti v strategijo poslovanja komunalnih podjetij. Drugi dan konference pa bodo potekali štirje vzporedni tematski sklopi (Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb; Oskrba s pitno vodo; Odvajanje in čiščenje odpadne vode; Ravnanje z odpadki), ki bodo obravnavali družbeno odgovoren način izvajanja komunalnih storitev ter primere odgovornih praks do zaposlenih, okolja in družbene skupnosti. Vsi zainteresirani lahko prejmete več informacij na spletnem mestu konference.

22.9. / Brezplačno usposabljanje o ZEJN 5/3

22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.

Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to, ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program.

28. - 30. 9. 2015 / 2. mednarodna konferenca Učečih se mest 5/4

Dve leti po Pekinški deklaraciji o gradnji učečih se mest in Glavnih značilnostih učečih se mest bo med 28. in 30. septembrom 2015 potekala 2. mednarodna konferenca učečih se mest v Mexico City, Mehiki. Tekom te se bo nadgrajevalo idejo ‘gradnje trajnostnih učečih mest’ in prispevalo k uresničevanju UNESCO 2030 agende v izobraževanju. Delo bo potekalo na več nivojih: plenarna zasedanja, vzporedni regionalni in forum županov. Župani, občinski sektorji za izobraževanje, strokovnjaki iz mednarodnih organizacij, nevladne organizacije in korporacije, ki so dejavne na področju vseživljenjskega učenja so prisrčno vabljeni konec septembra v Mexico City.

Več o sami konferenci, registracija in več o konceptu učečih se mest pa tukaj.

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 5/5

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

15.10. / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative 5/6

V organizaciji pisarne Konvencije županov in pisarne iniciative župani ukrepajo se bodo v četrtek, 15. oktobra 2015, v Bruslju sestali predstavniki mest, ki se zavzemajo za večjo energetsko učinkovitost in prilagajanje klimatskim spremembam. Z vzpostavitvijo nove Konvencije županov se želi slediti še bolj ambicioznemu cilju in za 40 % zmanjšati CO2 emisije do 2030. Osnovali bodo stebre za lažje prilagajanje in integracijo zavezi ter razširili svoje delovanje oziroma možnost sodelovanja na lokalne skupnosti širom sveta.

Število mest je omejeno, zato se je potrebno registrirati, kar opravite na spletni strani Konvencije županov.

Konvencija županov je evropska pobuda, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k doseganju in preseganju cilja, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije CO2 za 20%. EU se je pred kratkim zavezala, da bo nov cilj zmanjšanje emisij CO2 za 40% do leta 2030. Podpisnik konvencije se zaveže k rednemu oddajanju poročil o izvajanju svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Po uradnih podatkih je 5879 podpisnikov, od tega 31 iz Slovenije.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 5/7

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 5/8

Europcom banner01
Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

Oktober - mesec prostora 5/9

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

AKTUALNI RAZPISI

Razpis programa Mediteran 6/1

    V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 bo odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

 

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 6/2

Dne, 31. 7. 2015, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.

Razpisna dokumentacija.

Javno naročilo iz naslova podukrepa M2.1 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja 6/3

Objavljeno je javno naročilo iz naslova podukrepa M2.1 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Namen javnega naročila je izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja (Načrt PEK) za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2015 in 2016.

Načrt PEK je v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja dokument, ki ga za posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki se je odločilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdela izvajalec svetovanj in vsebuje vse informacije, ki jih kmetijsko gospodarstvo potrebuje pri preusmeritvi v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacja javnega naročila sta na voljo na spletnih straneh MKGP. Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 2015.

Razpis: Priznanja Naša Slovenija 6/4

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev / podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v programu sejma NARAVA – ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015. Sam razpis je odprt do 16.10.2015. 

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe 6/5

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Napoved poziva Zveze Alpe Jadran 6/6

AlpeAdriaZveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:

  1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)
  2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
  3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Prijave za nagrado Evropske zelene prestolnice in Evropskega zelenega lista 6/7

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za tekmovanje za ‘Evropsko zeleno prestolnico 2018’ in ‘Evropski zeleni list 2016’. Obe nagradi se podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.

Za naziv ‘Evropska zelena prestolnica 2018’ se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost osvojiti naziv ‘Evropski zeleni list 2016’ za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/8

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 6/9

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 6/10

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepil povezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

OBČINA IŠČE PARTNERJA

Liverpool City region išče partnerja 7/1

Liverpool City region natančneje Merseyside Recycling and Waste Authority išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis North West Europe, ki pa dopušča manjše število partnerjev tudi izven področja razpisa. Cilj projektnega predloga je predstaviti paralelne demonstracije proizvodnje  bioplina iz ostankov hrane. Ta bioplin pa se nato uporablja kot gorivo mestnih avtobusov.

 

V kolikor bi želeli več informacijo projektnem predlogu oziroma bi želeli prejeti kontaktne podatke vodilnega partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.

NOVICE DRUGIH

Katalog dobrih praks 2015 - Trajnostne skupnostne prakse 8/1

UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je v poletnih mesecih izdala obsežen katalog dobrih trajnostnih skupnostnih praks. Popis dobrih praks, ki se dogajajo na lokalnem nivoju obsega oskrbo z materialnimi in nematerialnimi dobrinami, možnosti vključujočega upravljanja prebivalstva po sistemu ”od spodaj navzgor”, različne oblike oživljanja prostora ter področje obujanja in gojenja tradicionalnih znanj na Slovenskem.

 

Priporočamo ogled Kataloga dobrih praks 2015.

 

VIR: Umanotera.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.