PRIHODNJI TEDEN

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu pripombe in predlogi do srede, 3.2.2016 na naslov rupar@skupnostobcin.si.

Predlog nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva pripombe in predlogi do četrtka, 4.2.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Zakon o športu pripombe in predlogi do petka, 5.2.2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

 

PREDSEDSTVO SOS

8. Seja predsedstva SOS 1/1

V petek, 29.1.2016, je v občini Lenart potekala 8. seja predsedstva SOS. Članice in člani predsedstva so govorili o lokalnem političnem vodenju v primerjalni perspektivi, Zakonu o športu, zagotavljanju financ za občine, ukinjanju krajevnih uradov v upravnih enotah, dotaknili pa so se tudi nove prostorske zakonodaje, strategije lokalne samouprave ter jamstev za odlagališča odpadkov.

 • Lokalno politično vodenje: slovenski župani v primerjalni perspektivi

Doc. dr. Simona Kukovič iz Centra za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij je predstavila zaključke analize “Lokalno politično vodenje: slovenski župani v primerjalni perspektivi”. Na podlagi analize je ugotovila, da lokalna samouprava v Sloveniji deluje zelo dobro, da beležimo najvišjo podporo predstavniškemu konceptu demokracije ob aktivnem vključevanju prebivalcev, ob tem, da med župani prevladuje visok indeks demokratičnosti vodenja (72,6 %) in odprtost za sodelovanje prebivalcev. Ugotovila je tudi, da večina slovenskih županov vodi občine vizionarsko, z dolgotrajnejšim ciljem razvoja občine na temelju uveljavljenih pravil in postopkov, pri tem pa preferirajo osebne odnose in uporabljajo čustveno inteligenco. Poudarila je še, da so slovenski župani v primerjavi z drugimi evropskimi državami kot izvršilni organ zelo močni oziroma na 2. mestu, kar kaže na močno institucionalno/zakonodajno moč, vendar je izvrševanje oteženo zaradi neavtonomnosti. Tako je slovenska lokalna samouprava v evropskem merilu, tako po velikosti kot politični moči županov sicer v sredini, ne pa po uresničevanju avtonomije lokalne samouprave, kar je odraz tendenc državnega vodstva po centralizaciji odločanja.

 • Zakon o športu

Predstavnika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, predsednik OKS ZŠZ in Poljanka Pavletič Samardžija, samostojna strokovna delavka za strateški razvoj OKS ZŠZ, sta predstavila pogled zveze na predlog Zakona o športu. Županje in župani so poudarili dejstvo, da  so občine samoupravne lokalne skupnosti, ki samostojno urejajo izvirne naloge, opredeljene v 21. členu Zakonu o lokalni samoupravi, kamor spadata tudi šport in rekreacija, zato s strani občin ne bo podanega soglasja k v zakonu opredeljenim obveznostim občin. Prav tako so poudarili, da je 12. člen zakona v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi, saj športna zveza ne more dajati soglasja na dokumente, ki so v pristojnosti občinskega sveta. Sporno z vidika javnih financ je tudi dejstvo, da bi po predlogu zakona športna zveza dajala soglasje na dokument, ki je podlaga za razpise, na katerega se lahko prijavi tudi športna zveza. Prav tako so izpostavili 59. člen predloga, s katerim se omogoča občinam, da športne objekte podelijo v upravljanje tudi športnim društvom. Občine imajo do predloga člena različna stališča, večinsko mnenje pa je, da je ta možnost dobrodošla oz. celo nujna v manjših okoljih, kjer ni ustanovljenega javnega zavoda, medtem ko večji športni objekti in objekti, ki so zahtevni za vzdrževanje, niso primerni za upravljanje s strani športnih društev.

 • Zagotavljanje financ za občine

Uvodoma so člani predsedstva govorili o preteklih akcijah SOS ter županj in županov pri opozarjanju države na pomanjkljivo financiranje občin. Kljub odzivnosti večine županj in županov, so opozorili na pomembnost enotnega nastopa in predvsem solidarnosti med župani in županjami pri zastopanju skupnih interesov občin. Pogovarjali so se tudi o Strategiji lokalne samouprave, ki mora po mnenju županj in županov slediti načelu decentralizacije in subsidiarnosti, ter spoštovati temelje lokalne samouprave: Ustava RS in MELLS, kar pa iz predlaganega besedila ni zaznati. Prav tako so izpostavili, da je potrebno pred pripravo takšnega dokumenta izvesti temeljito analizo, jasno definirati in razčleniti naloge in pristojnosti občin, katere je potrebno tudi finančno ovrednotiti, česar pa pristojno ministrstvo ni storilo. Zato je potrebno pripraviti dokument, ki bo upošteval vse navedeno, sedaj pripravljeno strategijo pa je Predsedstvo SOS zavrnilo.

Zbrani predstavniki občin so povedali tudi, da je le korektno pripravljena Strategija lokalne samouprave, na osnovi resne analize zdajšnjega stanja področja ter ciljev, ki jih z lokalno samoupravo želimo doseči, lahko podlaga za koherenten predlog sprememb sistema financiranja občin. Težav, s katerimi se soočajo občine, namreč ni mogoče reševati s spremembo Zakona o financiranju občin, za katerega je namreč Ministrstvo za finance pripravilo teze, ne da bi predstavilo ključne izračune, ki so osnova za pripravo novele zakona. Nasprotovali pa so tudi intenci tez, da se namenski viri občin vključijo v izračun primerne porabe občin. Ta sredstva so namreč namenska zato, da se omogoči razvoj nekega področja, kar je nujno potrebno ohraniti. Predvsem pa so izpostavili potrebo, da se mora metodologija za izračun pripadajočih sredstev občinam približati dejanskim finančnim obremenitvam občin.

 • Ukinjanju krajevnih uradov v upravnih enotah

Zbrane članice in člani Predsedstva SOS so govorili tudi o ukinjanju krajevnih uradov v upravnih enotah in opozorili na pomembnost zagotavljanja njihovih storitev za občanke in občane, ki zaradi domnevnih varčevalnih ukrepov države, sedaj morajo stroške urejanja birokratskih zadev nositi sami. Zato so nasprotovali ukinjanju teh krajevnih uradov in ostalih izpostav institucionalnih enot.

 • Informacija o novi prostorski zakonodaji

V zvezi z novo prostorsko zakonodajo je bil sprejet sklep, da se nasprotuje prenosu nalog gradbene inšpekcije na občinsko inšpekcijo, obenem pa oblikovana zahteva, da se z zakonskim predpisom omogoči občinam usmerjanje in nadzor nad oglaševalskimi objekti na zasebnih površinah, ki nedopustno degradirajo slovenski prostor. Županje in župani pa so tudi poudarili pomembnost okrepitve vloge občin pri izdaji gradbenih dovoljenj in izrazili nasprotovanje predlaganim rešitvam ureditve problematike nedovoljenih gradenj, saj so nepopolne in ohranjajo status quo, prav tako pa zahtevajo predložitev novega predloga in tudi rešitev za prihodnost.

 • Jamstva za odlagališča odpadkov

Na področju problematike jamstev za odlagališča odpadkov je bil članicam in članom Predsedstva SOS predstavljen predlog spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki se nanašajo na odlagališča odpadkov v lasti ene ali več občin in so zapiralna dela končala. Občine bi na podlagi predloga, ki je bil usklajevan tako z ostalimi združenji kot z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za finance in ARSO, za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče lahko, poleg do sedaj dovoljenih oblik finančnega jamstva, zagotovile finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, in sicer v obliki izjave o zagotavljanju pravic porabe v sprejetem proračunu občine za posamezno proračunsko leto za obratovanje zaprtega odlagališča v višini sredstev, ki so za posamezno leto določena s prilogo 7 te uredbe. Za odlagališča, ki pridobivajo okoljevarstveno dovoljenje tudi za zapiranje odlagališča, kjer zapiralna dela še niso končana, bi moral upravljavec odlagališča poleg izjave priložiti tudi načrt razvojnih programov (NRP) občin lastnic infrastrukture z zagotovljenimi finančnimi sredstvi za triletno oziroma petletno izvedbo potrebnih zapiralnih del. Predlagane rešitve bi se uporabljale le za razrešitev starih bremen iz 76. člena veljavne uredbe, v Skupnosti občin Slovenije pa v naslednjih dneh pričakujemo dokončno uskladitev predlagane dikcije s pristojnimi ministrstvi.

 • Pobuda za spremembe in dopolnitve Zakona o socialnem varstvu

Predsedstvo je obravnavalo tudi pobudo MO Ptuj za spremembe in dopolnitve ZSV, ki se nahaja v javni obravnavi. Opozorili so, da je potrebno razrešiti stanje na področju financiranja institucionalnega varstva s strani lokalnih skupnosti, saj občine pogosto nimajo vpliva in morajo financirati tudi nadstandardne sobe.

 • Naknadna imenovanja v delovne skupine in komisije

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je v delovno skupino za ponovno preučitev standardov interventnega pokrivanja imenovalo člana Damjana Baruta (občina Logatec) in Brigito Vavpotič (občina Kamnik), za nadomestnega člana pa Janeza Koselja (občina Radovljica).

V delovno skupino za revizijo Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca je predsedstvo imenovalo člana Marka Soršaka, Občina Hoče –Slivnica in nadomestnega člana, Branka Ledineka, Občina Rače – Fram.

V Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja je bila potrjena evidentirana članica, Dragica Germin iz MO Ptuj, v komisijo za kmetijstvo in razvoj podeželja pa Karin Jurše iz občine Ruše.

NOVIČKE SOS

Sestanek na temo Tez za pripravo novele Zakona o financiranju občin 2/1

V sredo, 27. januarja 2016, je na Ministrstvu za finance potekal sestanek v zvezi s pripravljenimi tezami za spremembo zakona o financiranju občin, katerega sta se v imenu SOS udeležila Jasmina Vidmar in Marjan Kardinar. V povezavi s tezami je bilo govora tudi o osnutku Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji. Na sestanku, ki ga je vodila državna sekretarka na MF, Mateja Vraničar, je bil s strani MJU prisoten tudi dr. Roman Lavtar s sodelavci. Državna sekretarka je povedala, da se želijo dogovoriti o nadaljnjem poteku usklajevanj, tako v zvezi s spremembami zakona o financiranju občin kot tudi strategije. Povedala pa je tudi, da nadaljujejo s procesi spreminjanja zakonodaje za znižanje stroškov za občine. Glede tez za spremembo sistema financiranja občin je izpostavila vprašanja ali je nabor problemskih področij v zvezi s financiranjem občin, ki so ga pripravili na MF takšen, da odpira vsa ključna vprašanja, ali bi bilo potrebno še kaj dodati in, ali je kakšno področje, o katerem se občine in njihove skupnosti ne želijo pogovarjati. Na sestanku so predstavniki združenj povedali, da je najprej potrebno pripraviti strategijo razvoja lokalne samouprave, ki mora temeljiti na analizi obstoječega stanja ter opredeliti cilje, ki jih vsi skupaj želimo doseči, šele nato je mogoče spreminjati sistem financiranja občin. Roman Lavtar je predlagal, da se ustanovi delovna skupina predstavnikov skupnosti občin, ki naj iz pripravljenega materiala in pripomb nanj pripravi nov dokument, s čimer so se prisotni tudi strinjali. Istočasno pa naj bi na osnovi tez nastajali tudi predlogi za spremembo financiranja občin, pri  čemer pa bodo imele skupnosti možnost aktivno sodelovati.

Nadgradnja spletnih storitev “Enotna zbirka ukrepov” 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo nadgradilo spletno storitev »Enotna zbirka ukrepov«, ki omogoča vpogled v izvedbo sprememb predpisov za doseganje prihrankov občin.

Vlada Republike Slovenije je januarja lani sprejela sklep, da pripravi predloge sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir ter pooblastila Ministrstvo za javno upravo, da koordinira aktivnosti in spremlja napredek. Pretežni del predlogov sprememb predpisov so predlagala združenja občin. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da se opredelijo do teh predlogov ter da hkrati sami predložijo dodatne predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi. Na tej podlagi je bil sprejet skupni seznam državnih predpisov z učinki na občine, ki ga je vlada do konca leta 2015 realizirala do dveh tretjin, preostanek postopkov je v sklepni fazi.

Omenjena spletna storitev bo nudila pregled nad uresničevanjem dogovorjenega nabora sprememb predpisov, ki imajo finančne ali administrativne učinke na občine, nadzor nad njihovo realizacijo in pregled nad prihranki občin. Storitev je od danes, 29.1.2016 na voljo na vladni spletni strani ali na tej povezavi. Stanje predpisov je na dan 5. 1.2016.

 

Regijsko srečanje županov Zgornjega Podravja 2/3

V torek, 26. janurarja 2015 so se v Slovenski Bistrici zbrali županja in župani občin Zgornjega Podravja na regijskem srečanju županov SOS. Srečanje sta skupaj organizirali Občina Slovenska Bistrica in Skupnost občin Slovenije. Prisotni so na srečanju, ki ga je vodil dr. Ivan Žagar, župan gostitelj in predsednik SOS, spregovorili o prihodnosti lokalne samouprave. O tem, kaj lahko na lokalni ravni sami naredimo bolje, bolj učinkovito in z manjšimi stroški oz. o dokumentu, ki bi naj te vsebine dologoročno opredelil, Strategiji razvoja lokalne samouprave. Iz Ministrstva za javno upravo, kjer so pripravili izhodišča in osnutek strategije, se je vabilu odzval dr. Roman Lavtar, ki je strategijo predstavil. Županje in župani so po predstavitvi v razpravi izmenjali stališča, poglede in pričakovanja. V nadaljevanju so podrobneje spregovorili o možnostih za prihranke z osredotočenjem na vrtce. Povabili smo Vido Starič Holobar iz sektorja za predšolsko vzgojo MIZŠ ter mag. Metko Cerar, notranjo revizorko, ki sta vsaka iz svojega zornega kota predstavili možnosti za prihranke. Razprava je bila zelo konstruktivna in plastična s praktičnimi primeri tako s strani vabljenih gostij, kot s strani županje in županov. Po zaključenem srečanju so županja in župani izrazili zadovoljstvo nad dogodkom.

Odmera NUSZ in izdajanje odločb 2/4

Dne 27.1.2016 je potekal sestanek v zvezi z vprašanjem odmere nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč oz. problematika izdajanja odločb pravim zavezancem, ki ga je sklical generalni sekretar Vlade RS, mag. Darko Krašovec. Sestanka se je udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

Generalni sekretar Vlade RS in generalna direktorica Finančne uprave RS Jana Ahčin sta prisotnim predstavnikom asociacij občin predstavila problematiko glede izdajanja odločb za NUSZ Republiki Sloveniji. Po predpisih je zavezanec za plačilo uporabnik, če uporabnika ni, je zavezanec za plačilo lastnik. Po besedah generalnega sekretarja vlade naj bi bilo lani izdanih 33 napačnih odločb o NUSZ, in sicer zaradi prejetih napačnih podatkov s strani občin. Zoper odločbe vlaga Generalni sekretariat vlade pritožbe, ki so upravičene. FURS o slednjem obvesti občine, hkrati pa posreduje tudi podatke kdo je uporabnik nepremičnine (razvidno iz podatkov GURS, dosegljivi preko portala prostor.si). Vendar je problem v tem, da naj občine ne bi teh prejetih podatkov vnašale v register, torej se napačno izdane odločbe o NUSZ ponavljajo. Le to ne velja zgolj samo v primeru, ko je lastnik nepremičnine Vlada RS, temveč tudi ko je lastnik posamično ministrstvo.

Predstavniki združenj so na sestanku izpostavili, da so lastniki dolžni obveščat, kdo je uporabnik nepremičnine. Da pa vpogleda v to, ali občine vnašajo podatke v register nimajo.

Zato je predlog Vlade RS, da bodo obveščali o vseh spremembah in naj bi o vseh nepremičninah tudi preverili podatke v katastru. Namreč FURS v bodoče ne bo izdajal odločb, v kolikor bo lastnik nepremičnine RS.

V skladu z navedenim se občinam zato priporoča, da preverijo podatke v okviru svojih kadrovskih zmožnosti in v primeru, da ugotovijo, da lastnik ni tudi uporabnik, naj pozovejo upravitelja, da jim posreduje podatke o dejanskem uporabniku.

Konstitutivna seja Komisije za proračun in javne finance SOS 2/5

V sredo, 20. januarja 2016, je v prostorih MO Ljubljana potekala konstitutivna seja Komisije za proračun in javne finance SOS. Komisija je za svojo predsednico ponovno izvolila dr. Vilmo Milunovič iz MO Koper, za podpredsednico pa Brigito Dzamastagič iz Jesenic. Na sestanku so se seznanili z delovanjem Sklada za spodbujanje gospodarstva iz Ribnice ter obravnavali Teze za novelo zakona o financiranju občin. Ob konkretnih pripombah na posamezne sklope je komisija oblikovala še nekaj splošnih stališč. Komisija ocenjuje, da je za resen pristop k področju lokalne samouprave nujen sprejem Strategije razvoja lokalne samouprave, za katero pa je nujno, da se pripravi na osnovi resne analize zdajšnjega stanja področja ter ciljev, ki jih z lokalno samoupravo želimo doseči.  Šele nato pa naj se pripravi koherenten predlog sprememb sistema financiranja občin. Težav, s katerimi se soočajo občine, namreč ni mogoče reševati s spremembo Zakona o financiranju občin. Po mnenju komisije se pripravlja sprememba zakona predvsem zaradi težav, ki jih ima država s financiranjem občin in ne zaradi težav, s katerimi se soočajo občine. Če bi se resnično osredotočili na občine, potem bi se problematike občin lotili drugače  Zato komisija pričakuje, da bo ministrstvo predstavilo ključne izračune, ki so osnova za pripravo novele zakona. Komisija je predlaga la tudi reorganizacijo številnih »para«lokalnih organizacij in institucij, ki delujejo na lokalni oz. regionalni ravni. Regionalne razvojne agencije, Energetske agencije, Regionalne turistične organizacije, … vse te bi bilo treba združiti na nivoju, ki bi v bodoče lahko predstavljal osnovo za vzpostavitev pokrajin. Številne institucije povzročajo multipliciranje nalog, opravil, kar pa se ne odraža v multipliciranju rezultatov. V metodologijo za izračun pripadajočih sredstev občinam je nujno približati dejanskim stroškom občin; v metodologijo za izračun sredstev za občine je potrebno vključiti tudi amortizacijo osnovnih sredstev, da bodo občine  ohranjale vrednost osnovnih sredstev in tako lažje skrbele za nadaljnji razvoj. Ostro se nasprotuje intenci tez, da se namenski viri občin vključijo v izračun primerne porabe občin. Poudarili so, da so ta sredstva z namenom namenska (razvoj nekega področja) in to je nujno potrebno ohraniti.

Predstavitev projekta GreenS na MJU 2/6

Skupnost občin Slovenije sodeluje v projektu GreenS, katerega cilj je dodatno okrepiti sposobnosti in zmogljivosti javnih organov za varčevanje z energijo in zmanjšanje emisij CO₂ in nižanje stroškov z uporabo inovativnih rešitev za zelena javna naročila (ZeJN). Namen projekta je prispevati k premagovanju ovir pri izvajanju ZeJN. GreenS (Podporniki ZeJN za inovativne in trajnostne institucionalne spremembe) je mednarodni projekt, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 (http://greensproject.eu/en), v njem pa sodelujejo Bolgarija, Ciper, Nemčija, Italija, Latvija, Slovenija, Španija in Švedska.
Ena izmed ključnih aktivnosti projekta je tudi zbrati informacije o obstoječih procesih in praksah ZeJN v osmih državah članicah EU, ki sodelujejo v projektu GreenS. Raziskava je bila usmerjena na strokovnjake javnega naročanja v javnem sektorju na vseh institucionalnih ravneh.
Na Ministrstvo za javno upravo smo se obrnili s prošnjo za sestanek, ki je potekal 28. januarja 2016. Na sestanku smo predstavili rezultate raziskave, ki vključuje tudi predstavitev izkušenj javnih naročnikov pri izvajanju ZeJN v Sloveniji. S predstavnicami ministrstva smo se pogovorili tudi o možnostih sodelovanja v prihodnje, saj prepoznavamo kar nekaj priložnosti pozitivnih sinergijskih učinkov glede na ključne naloge ministrstva in naših bodočih projektnih aktivnostih.

GREENSlogo2a

EU

Pobuda za organiziranje dneva odprtih vrat občin 2016 2/7

V preteklih nekaj letih smo se v Skupnosti občin Slovenije na občine članice SOS že obračali s pobudo, da na enoten dan v februarju organizirajo Dan odprtih vrat, saj smo želeli, da ta dogodek postane tradicionalen, da bi na ta dan občine svojim občankam in občanom prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij. Veseli nas, da nam je prav to z vsakoletnim angažmajem občin tudi uspelo. Tako smo tudi letos na občine članice SOS naslovili pobudo, da se nam pridružijo v akciji DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH, 17. februarja 2016.

Občine smo povabili, da na ta dan občanke in občane povabijo na ogled nekega prostora, že končane investicije, načrtovane investicije projekta ali primera dobre prakse, kjer bi jim županje in župani ter ostali predstavniki občin pokazali, kaj ste v preteklem letu dosegli v vašem lokalnem okolju. Prav tako smo občinam priporočili, da na takšno akcijo povabijo tudi ministrstvo za lokalno samoupravo ali drugo ministrstvo in državne sekretarke/je, v pristojnosti katerih je izvedena investicija, pa tudi poslance in poslanke Državnega zbora, da se bodo lahko na lastne oči prepričali o napredku, ki se vsako leto dogaja na lokalni ravni.

Za občine članice smo pripravili pobudo z nekaj predlogi za organizacijo dogodkov na dan odprtih vrat ter, kot vsa leta doslej, tudi vzorec vabila občankam in občanom in vzorec vabila za lokalne medije.

Vse občine smo zaprosili, da nas do petka, 12.2.2016 obvestijo o nameri sodelovanja v skupni akciji občin ter njeni vsebini na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, saj bomo tako lahko tudi z naše strani poskrbeli za medijsko prepoznavnost skupne akcije.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Višina regresa za prehrano med delom 3/1

 

Obveščamo vas, da je bil v petek, 22.1.2016, v Uradnem listu št. 4/16 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2015 0,985. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2016 dalje znaša 3,62 eurov.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

Obvestilo si lahko preberete TUKAJ.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu -ROK PODALJŠAN 3/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je MDDSZ objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu.

S predlogom se celostno ureja področje socialno varstvenih storitev (s predlogom novih socialnovarstvenih storitev, tj. socialna aktivacija in koordinirana oskrba v skupnosti), zagotavlja pravna podlaga za razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom), ukinja obvezno pripravništvo na področju socialnega varstva, razbremenjuje upravne postopke (z odpravo določenih administrativnih ovir in z zmanjšanjem administrativnih postopkov), določajo posebni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogoča podelitev tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava (zavodom, ustanovam, zadrugam), usklajujejo predpisi o inšpekcijskem nadzoru z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in inšpekcijo dela, izenačujejo se domače in tuje pravne ter fizične osebe pri izvajanju socialnovarstvenih storitev, izenačujejo se pogoji za imenovanje direktorja javno socialnovarstvenega zavoda ter uvaja pravna podlaga, ki omogoča centrom za socialno delo, da izvajajo zakonsko določene storitve in naloge tudi zunaj njihovega rednega delovnega časa ter regijsko.

Vljudno vas naprošamo, da predlog sprememb in dopolnitev zakona pregledate (besedilo najdete TUKAJ) in nam vaše mnenje, pripombe in predloge posredujete najkasneje do SREDE, 3.2.2016  na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

V obravnavi nov osnutek Zakona o športu 3/4

Na spletni strani Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljeno nov osnutek Zakona o športu, ki si ga lahko preberete na tej povezavi. V osnutku zakona je upoštevanih nekaj pripomb, ki smo jih na ministrstvo posredovali v mesecu maju 2014 si lahko preberete tukaj.

 

V osnutku zakona ostaja možnost občin, da je upravljalec športnih objektov tudi športno društv.

Prav tako v zakonu ostaja omejitev, da morajo občine Letni program športa sprejeti s proračunom, oziroma najkasneje v roku 45 dni po sprejetem proračunu.

Osnutek zakona o športu prav tako predvideva soglasje športne zveze k letnemu programu športa ( v kolikor ta v občini obstaja). Kljub temu, da že naslednja točka določa, da v kolikor se soglasje v enem mesecu ne pridobi se lahko letni program sprejeme brez soglasja je sporno predvsem dejstvo, da gre za lokalno samoupravo, kjer občinski svet sprejema akte občin. Prav tako je sporno dejstvo, da je športna zveza prijavitelj na razpise občin in bi tako lahko prišlo do kršitev Zakona o javnem naročanju, saj ima prijavitelj tako vpliv na razpisne pogoje.

 

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 5. februarja 2015.

 

Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih 3/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Vlada predložila v obravnavo Državnemu zboru Predlog zakona o sprememba in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Tukaj najdete besedilo predloga. Vljudno vas naprošamo, da predlog sprememb in dopolnitev preučite in nam posredujete morebitne stališče, predloge in pripombe.

Vaše mnenje nam posredujte najkasneje do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami 3/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, ki ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s stavbnimi pravicami. Navedeni pravilnik se ne uporablja za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS. Pravilnik razširja možnosti metod razpolaganja z zemljišči (neposredna ponudba in zbiranje ponudb).

Vljudno vas naprošamo, da besedilo pregledate in nam pripombe, stališča in mnenja posredujete najkasneje do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 3/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

4.2. / 2. seja Komisije SOS za e-poslovanje 4/1

Na Ptuju bo v četrtek, 4. februarja 2016 ob 10.00 uri potekala 2. seja Komisije SOS za e-poslovanje. Prisotni se bodo seznanili z aplikacijo Cityapp, obravnavali arhiviranje digitalnih gradiv ter projektni menedžment, ter tekoče zadeve s področja e-poslovanja v občinah.

 

 

10.2. / Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij v evropski skupnosti 4/2

Skupnost občin Slovenije bomo v sodelovanju s projektnimi partnerji v projektu CAPE-AB – Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji v sklopu programa Evropa za državljane organizirali informativno mednarodno konferenco Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij  v evropski skupnosti, ki bo potekala v sredo, 10.2.2016, s pričetkom ob 10.00 uri v Hotelu City Maribor, Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor (dvorana City C).

V sklopu projekta bomo organizirali brezplačno mednarodno informativno konferenco, na kateri boste izvedeli vse za uspešno prijavo projekta v programu Evropa za državljane, Erasmus + in Ustvarjalna Evropa. V sklopu konference bodo predstavljeni razpisi in možnosti financiranja projektov preko že omenjenih programov,  predstavili bomo nekaj primerov dobrih praks, prejeli boste tudi napotke za pravilno izpolnjevanje prijavnih obrazcev, tisti, ki boste imeli že oblikovane zasnove projektne ideje, pa boste ob koncu konference udeležili tudi projektne posvetovalnice.

Delovna jezika bosta angleščina in slovenščina, simultano tolmačenje pa bo zagotovljeno. Udeležba je brezplačna.

Vabilo s programomprijavnica

10.2. / Zaključni računi občin 4/3

Skupnost občin Slovenije organizira strokovni posvet za zaposlene na občinah glede priprave zaključnega računa. Udeleženci se bodo podrobno seznanili s pripravo letnega poročila občine, obravnavo letnega poročila javnih zavodov, pripravo zaključnega računa v povezavi s pripravo proračuna, revizija zaključnega računa in vloga nadzornega odbora pri ZR ter vsebinski vidik poročanja o izvršitvi proračuna.

Strokovni posvet bo potekal v sredo, 10. februarja 2016 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na dogodku bodo predavali:

 • mag. Mojca Planinšek, vrhovna državna revizorka, Računsko sodišče RS,
 • Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance
 • mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, Inštitut za javno finančno pravo,
 • mag. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo,
 • mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za proračun, finance in gospodarstvo Občine Kočevje in
 • mag. Aleksander Kupljenik, preizkušen notranji revizor in državni notranji revizor, Inštituta za javno finančno pravo.

Tukaj najdete vabilo s podrobnim programom in prijavnico.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

 

Vljudno vabljeni,

11.2. / Posvet “Ocenjevanje, napredovanje in drugi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016” 4/4

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira delovni posvet na temo ocenjevanja, napredovanja in drugih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.

Posvet bo potekal v četrtek, 11. februarja 2016, s pričetkom ob 10.00 in zaključkom ob predvidoma 14.00 uri v Austria Trend hotelu Ljubljana (dvorana Cassiopea), Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Udeleženci posveta se boste podrobneje seznanili z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 ter ukrepi, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2016, saj je do 15.3.2016 potrebno pravilno izpeljati vse postopke in izvesti ocenjevanja javnih uslužbencev, posebna pozornost pa bo namenjena tudi pregledu interventnih ukrepov na področju napredovanj v preteklih letih.

Na posvetu bo predaval mag. Branko Vidič iz Direktorata za javni sektor, kateremu boste lahko zastavili dodatna individualna vprašanja, ki pa jih lahko predhodno zapišete tudi v priloženi prijavnici.

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vabljeni!

Sekretariat SOS

 

3.3. / Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah 4/5

Predstavitev

Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah


Posvet bo v četrtek, 3. marca 2016,

s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za infrastrukturo organizira posvet za zaposlene na občinah kjer bosta predstavljena Pravilnik o prometni signalizaciji ter Pravilnik o zaporah na cestah.

Na posvetu bosta predavala g. Drago Bregar in mag. Zvonko Zavašnik, ki sta tudi kot odgovorna pripravljala navedena pravilnika.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici oziroma nam jih posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

VABILO-Pravilnika o prometni signalizaciji in zaporah na jvnih cestah

PRIJAVNICA- Pravilnik o prometni signalizaciji in Pravilnik o zaporah na cestah.doc

PROGRAM:

9.45 – 10.00 registracija udeležencev
10.00 – 13.00 PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

13.00 – 13.30 ODMOR
13.30 – 14.30 PRAVILNIK O ZAPORAH NA JAVNIH CESTAH

Mag. Zvonko Zavasnik Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

Najava posveta "SOU 2016" 4/6

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

DOGODKI DRUGIH

5.2./ Okrogla miza na temo Alkoholne ključavnice: v smeri evropskega pristopa preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola? 5/1

Javna agencija RS za varnost prometa in Evropski svet za varnost v prometu vas vabita na strokovno okroglo mizo, ki bo potekala v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, dne 5. februarja 2016 od 9.00 do 13.00 ure.

Vsebina je namenjena oblikovalcem politik, zasebnem sektorju in širši zainteresirani javnosti. Beseda bo tekla o možnostih razvoja sistemskega pristopa k zmanjšanju zlorabe alkohola v cestnem prometu. Govor bo tekel tudi o različnih ukrepih za reševanje problematike vožnje pod vplivom alkohola, kot so npr. implementacija alkoholnih ključavnic, poostren nadzor, omejitev dovoljene prisotnosti alkohola v krvi, kako argumente pravilno predstaviti voznikom začetnikom.

Udeležba na strokovni okrogli mizi je brezplačna. Prijavite se lahko na spletno stran: https://www.1ka.si/a/79627.

Informacije o strokovni okrogli mizi lahko dobite tudi na elektronskem naslovu vesna.marinko@avp-rs.si do 2. februarja 2016.

Zagotovljeno bo sinhrono prevajanje. Zaradi vstopnih formalnosti v Državni zbor RS vas prosimo, da se držite ure registracije na okroglo mizo.

Vaša izkazana podpora za večjo prometno varnost bo nedvomno pripomogla k bolj kulturnemu, strpnemu in varnejšemu vozniškemu vsakdanu, zato vas vabimo, da se nam pridružite na dogodku.
vabilo_okrogla_miza_slo

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 5/2

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/3

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/4

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/5

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

SEJA VLADE

72. seja Vlade RS 6/1

Prvo letno poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020

Vlada RS se je seznanila s Prvim letnim poročilom o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Hkrati je vlada naložila Ministrstvu za finance, Ministrstvu za infrastrukturo ter Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), da pospešijo izvajanje ukrepov operativnega programa, določenih v poglavjih Zelena rast, Stavbe in Promet, načrtujejo proračunska sredstva in administrativne zmogljivosti za izvajanje ukrepov v načrtovanem obsegu ter o napredku pri izvajanju ukrepov redno poročajo MOP.

Z ozirom na kratko obdobje izvajanja operativnega programa je razumljivo, da je veliko ukrepov še v fazi načrtovanja. Med pomembnejše aktivnosti v tej smeri velja izpostaviti nedaven sprejem nacionalnih strateških dokumentov kot so Strategija razvoja prometa, Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in Strategija pametne specializacije, ki predstavljajo podlago za izvajanje celovitih ukrepov in usmerjanje sredstev v programe z največjimi učinki za bolj trajnostni razvoj. Celostno prometno načrtovanje se nadalje začenja v okviru priprav Celostnih prometnih strategij (CPS) občin. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba se sprejema zaradi določitve, da morajo imeti za leto 2016 upravičenci, ki vstopajo v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) opravljen šesturni program predhodnega usposabljanja najpozneje do 5. maja 2016 in ne do 31. januarja 2016, kot velja zdaj. Prav tako morajo imeti upravičenci, ki v letu 2016 vstopajo v ukrep KOPOP oziroma ukrep ekološko kmetovanje, izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva najpozneje na dan oddaje zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, in ne en dan pred oddajo zbirne vloge za tekoče leto, kot velja zdaj. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

Računsko sodišče Republike Slovenije je 18. maja 2015 vladi predložilo revizijsko poročilo Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov. V njem med drugim tudi ugotavlja, da mora imeti ustanovitelj posamezne javne agencije za njeno ustanovitev podlago v posebnem zakonu, javna agencija pa se ustanovi z ustanovitvenim aktom. Nadalje revizijsko poročila navaja primere, ko javne agencije niso imele ustanovitvenega akta – med njimi je tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Interreg V-A Slovenija Austrija 7/1

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je razpisala program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. Programsko območje obsega 8 slovenskih regij na ravni NUTS 3, to so: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska, ter 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3, in sicer Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.

1.     specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.

2.     specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.

3.     specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.

1.     Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

2.     Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

1.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.

2.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in iz Avstrije. Največje priporočeno število projektnih partnerjev je 6. Vloga se piše v slo in v nem jeziku. Predvidena višina sredstev je ca. 45 mio eur, višina sofinanciranja pa je 85%. Priporočeno trajanje projekta je 36 mesecev. Prvi rok za oddajo vlog je 12.2.2016. 

Več o tem razpisu lahko najdete tukaj.

 

Interreg V-A Slovenija – Madžarska 7/2

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavilo Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, skozi katerega se lahko sofinancira projekte, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

 • Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

 • Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Sofinanciranje iz sredstev ESRR znaša največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR za prednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2. Skupaj je na razpolago 13.295.015,00 €. Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje v Republiki Sloveniji regiji Pomurje in Podravje, na Madžarskem pa županiji Zala in Vas. Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.  Obdobje izvajanja projekta je lahko največ 36 mesecev. Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. 

Več lahko preberete tukaj.

Razpis EZD - Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest 7/3

Obveščamo vas, da je odprt razpis programa Evropa za državljane, sklop 2, Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest .

Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks. Pobratenje pa je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. Upravičeni prijavitelji so občine in njihova združenja, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR. Rok prijave je 01.03.2016, trajanje projekta pa je do 24 mesecev. Več in formacij najdete na tej povezavi.

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 7/4

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
  • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Pri projektu morata sodelovati vsaj en partner iz Slovenije in vsaj en partner iz Hrvaške. Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. 

Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov.

Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko znašajo od  100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).

Rok za oddajo vlog je 11.3.2016. 

Več lahko najdete tukaj.

NOVICE DRUGIH

Občina išče partnerja 8/1

Blackburn with Darwen Council iz severo vzhodne Anglije išče partnerja za skupno prijavo na projekt z vsebino azila in imigracij oziroma projekt za boj proti rasizmu, xenofobiji, homofobiji ali drugim oblikam intolerance. Blackburn in Drawen Council imata veliko izkušenj pri delu z azilanti in migranti. V kolikor vas področje zanima, ali bi želeli vedeti več o projektnem predlogu pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.