NOVICE SOS

Odgovor Vlade RS na poziv SOS k dvigu povprečnine 1/1

Skupnost občin Slovenije je Vlado pozvala k dvigu povprečnine v letih 2017 in 2018, ker je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Ministrstvo za finance se je v okviru lanskih pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018 namreč zavezalo, da bo v primeru dogovora s sindikati javnega sektorja, ki bi privedel do višjih stroškov dela tudi za občine, temu primerno prilagodilo višino povprečnine v noveli zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018. Odgovor Vlade RS lahko preberete tukaj.

Poročilo SOS iz pogajanj glede spremembe višine povprečnine zaradi zvišanja stroškov dela 1/2

V prostorih Ministrstva za finance so 4.1.2017 potekala pogajanja glede spremembe višine povprečnine v letih 2017 in 2018 zaradi zvišanja stroškov dela. Zaradi dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela s sindikati javnega sektorja, bo po predhodnih izračunih Skupnosti občin Slovenije potrebno v občinskih proračunih zagotoviti dodatnih 11 milijonov evrov v letu 2017, država bo torej letos morala zagotoviti povprečnino na prebivalca v višini 535,60 evrov.

Ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman je predstavnikom občin, med katerimi so Skupnost občin Slovenije zastopali njen predsednik Bojan Kontič, dr. Ivan Žagar, dr. Andrej Fištravec, Marjan Kardinar in Jasmina Vidmar, predstavila izračun Ministrstva za finance, po katerem bi država občinam morala zagotoviti dodatnih 4,8 mio. € za leto 2017 in za leto 2018 10,6 mio. €, ob čemer ministrstvo ni upoštevalo vseh posrednih stroškov, ki jih bodo občine imele, zaradi zvišanja cen nekaterih storitev, katerih plačnice so (denimo subvencioniranje cen programa v domovih za starejše) in se bodo zvišale zaradi povečanega obsega sredstev za plače. Ministrstvo za finance je tako predlagalo dvig povprečnine za dobra 2,4 evra v letu 2017 oz. 7,7 evrov v letu 2018. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo dogovor glede plač za vse blagajne, iz katerih se financirajo plače, prinesel v letu 2017 dodatno obremenitev v višini 56 milijonov evrov, od česar 30 milijonov evrov predstavlja višje plačilo regresa (12,4 milijonov evrov) in premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje (17,2 milijonov evrov). Odprava omejevalnih ukrepov in postopna odprava anomalij pa bo znašala 26,4 milijonov evrov, pri čemer odpade na občine 5 % mase za odpravo omejevalnih ukrepov ter 8 % za odpravo plačnih anomalij.

Izpostavljeno je bilo, da simulacije vpliva dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela s sindikati javnega sektorja, na občinski strani kažejo nekoliko drugačno finančno sliko ter, da bi bilo potrebno prečesati način izračunavanja na eni in drugi strani ter izračune primerjati. Predhodni izračuni skupnosti občin namreč kažejo, da je v občinskih proračunih v letu 2017 potrebno zagotoviti dodatnih 11 milijonov evrov, država bo torej morala zagotoviti povprečnino na prebivalca vsaj v višini 535,60 evrov. Prav tako je dr. Ivan Žagar, podpredsednik SOS opozoril, da država, kljub zavezi, da občinam ne bo nalagala novih zakonodajnih nalog, sprejema ali pripravlja takšno zakonodajo in predloge, ki bodo povzročili finančno škodo občinam, ne da bi za te naloge zagotovila dodatna sredstva. Direktorica občinske uprave MO Ljubljana pa je opozorila na eksponentno večanje strokov za socialne transfere, plače, ki predstavljajo že eno tretjino vseh proračunskih sredstev, ter problematično uporabo podatkov o številu prebivalcev. Predvsem v večjih občinah pa se tudi pojavljajo problemi migracij ljudi v večje centre, saj to občinam prinaša številne večje stroške, na katere se pri izračunih ministrstva ne polaga pozornosti.

Ob zaključku sestanka je bilo na predlog predsednika SOS, Bojana Kontiča dogovorjeno, da Ministrstvo za finance do naslednjega sestanka pripravi dopolnjene izračune in jih predloži skupnostim občin, z namenom, da se ugotovi ustreznost upoštevanja vseh vplivnih faktorjev in ustrezni znesek popravka povprečnine, glede na povzročene zvišane stroške dela.

Potrjena vzorčna notranja pravila SOS za vse občine 1/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je s strani Arhiva RS prejela odločbo o potrjenih vzorčnih notranjih pravilih SOS. SOS je meseca novembra vložila zahtevo za potrditev vzorčnih notranjih pravil. Ob pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da je vloga popolna in sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, Uredbo o varstvu dokumentarnega  in arhivskega gradiva ter Enotnimi tehnološkimi zahtevami.

Vzorčna notranja pravila SOS lahko prevzamejo vse občine v Sloveniji brezplačno ne glede na članstvo, velikost ali število zaposlenih. Občina, ki bo prevzela Vzorčna notranja pravila mora pripravljavcu VNP na naslov elektronske pošte: info@virtuo.si posredovati prošnjo za prevzem gradiva Vzorčnih notranjih pravil, s čimer bo pridobila pravico do brezplačnega prevzema gradiva Vzorčnih notranjih pravil.

Prav tako vas obveščamo, da bomo s podjetjem Virtuo d.o.o. izvedli brezplačne delavnice za predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil z namenom, da pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi. Z izvedbo delavnic bomo pričeli predvidoma v drugi polovici meseca februarja.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Novo besedilo predloga Zakona o ugotavljanju vzajemnosti 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je s strani ministrstva za pravosodje prejela novo besedilo predloga Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, pripravljeno na podlagi odzivov na predlog Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki so ga v pregled in mnenje poslali 4. 8. 2016.

Glavni cilji predloga zakona so uskladitev veljavnega zakona z ostalimi predpisi, odprava nekaterih administrativnih obremenitev ter racionalizacija postopka ugotavljanja vzajemnosti, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše uveljavljanje pravic strank.

Tako so na primer glede pravnega sredstva zoper odločbo o ugotovitvi vzajemnosti sledili predlogom, da posebna procesna legitimacija za vložitev pravnega sredstva (tožbe v upravnem sporu zoper izdano odločbo), ki je bila zakonsko podeljena državnemu tožilcu, državnemu pravobranilcu in samoupravni lokalni skupnosti, ni potrebna in tudi ne smotrna. Zoper odločbe, s katerimi je bila vzajemnost ugotovljena, ni bil – čeprav so bile vse odločbe vročene Državnemu pravobranilstvu, Vrhovnemu državnemu tožilstvu in samoupravni lokalni skupnosti – v zadnjih petih letih s strani navedenih organov sprožen noben upravni spor. Glede na navedeno novo besedilo predloga zakona ne predvideva več vročanja odločbe o ugotovitvi vzajemnosti navedenim organom zaradi njihove morebitne intervencije.

Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do srede, 11.1.2017, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo lahko usklajene posredovali v roku (do 13.1.2017) na MP.

Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi. Besedilo najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe/predloge na predlog Uredbe posredujete najkasneje do srede, 11.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil s strani poslanca predložen v Državni zbor Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.
Poglavitna novost, ki jo prinaša predlog zakona, je določitev primera, ko občina na svojem območju ni dolžna zgraditi oziroma vzpostaviti zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če je na območju sosednje občine že vzpostavljen zbirni center in je večji od potreb prebivalcev te občine, se obe občini lahko pisno dogovorita, da se en zbirni center v okviru izvajanja javne službe uporablja za odlaganje odpadkov prebivalcev obeh občin. Prav tako se občini lahko dogovorita, da skupaj na novo zgradita oziroma vzpostavita skupni zbirni center.

Celotno besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča na predlog posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog družinskega zakonika 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na Državnem zboru v obravnavi Predlog družinskega zakonika (DZ). Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da besedilo preučite in nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nov Osnutek Zakona o gasilstvu 2/7

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu. Osnutek zakona in njegove obrazložitve si lahko pogledate na spodnjih povezavah.

Besedilo osnutka zakona se nahaja na tej povezavi.

Kratko obrazložitev sprememb in dopolnitev ZGAS po členih se nahaja tukaj.

Vaše pripombe in predloge za spremembo zakona prosim posredujte najkasneje do petka, 20. januarja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 2/9

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katerega cilje je izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve.

S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik kontaktnih točk z vidika predpisane gostote omrežja ter z vidika pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v primeru preoblikovanja kontaktnih točk. S skrajšanjem predpisanega minimalnega delovnega časa premične kontaktne točke in drugih organizacijskih oblik kontaktne točke, ki niso bodisi pošta bodisi pogodbena pošta, na 1 uro pa se želi izvajalcu univerzalne storitve omogočiti ohranjanje tistih kontaktnih točk, ki so ekonomsko manj vzdržne, s čimer se zasleduje cilj zagotavljanja kakovostne univerzalne storitve. Istočasno se čas za delo s strankami pomakne za dve uri v popoldan in se na ta način zagotovi večja dostopnost kontaktnih točk večini uporabnikov, saj delovni in življenjski ritem aktivnemu prebivalstvu preprečuje uporabo kontaktnih točk v jutranjem in zgodnje popoldanskem času.

Tukaj najdete predlog in neuradno prečiščeno besedilo predloga.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in stališča posredujete najkasneje do petka, 17.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

11.1. / ODPOVEDAN – Poslovni protokol 3/1

Vsak se pri svojem delu dnevno srečuje s situacijami, kjer je potrebno dobro poznavanje protokolarnih pravil, pa naj bo to v obliki komunikacije, sestankov in drugih dogodkov. Pri tem je pomembno spoznanje, da imamo protokolarna pravila zato, da nam pomagajo in ne da nas omejujejo. Zato Skupnost občin Slovenije vabi vse zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane, da se udeležijo seminarja na temo POSLOVNEGA PROTOKOLA, ki bo potekal v sredo, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Na seminarju bo predavala strokovnjakinja za protokol gospa Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 9.1.2017 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

17.1. / Posvet za županje in župane – Občine prihodnosti 3/2

Spoštovane županje, spoštovani župani,

na Skupnosti občin Slovenije z željo, da bi bilo leto 2017 kar najbolj sodelovalno in vključujoče, organiziramo za županje in župane, med različnimi ravnmi odločanja pa tudi sektorji, enodnevno druženje, ki bo potekalo 17. januarja 2017, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Na področju pristojnosti in nalog občin ter njihovega financiranja se dogajajo, pa tudi načrtujejo, številne pomembne novosti. Tako je na finančnem področju pred nami prehod iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na sistem obdavčitve nepremičnin, novosti v zakonu o javnih financah v povezavi z že sprejetim zakonom o fiskalnem pravilu, … zato menimo, da je potreben razmislek o obstoječem sistemu financiranja občin (enotnost/različnost), razmislek o morda nujnih spremembah sistema financiranja občin v povezavi z uvedbo davka na nepremičnine in razmislek o možnosti uvedbe občinske urbane takse kot instrumenta vodenja razvojne politike v občinah. Prav tako se s svetlobno hitrostjo dogaja digitalna transformacija, ki zahteva tudi od občin znatno krepitev kompetenc zaposlenih, razmislek o reorganizaciji obstoječih poslovnih procesov, o uvajanju novih, inovativnih oblik upravljanja, naročanja, izvajanja in spremljanja učinkov.

K pogovoru in skupnemu razmisleku o naslovljenih izzivih smo povabili Ministrico za finance, Matejo Vraničar Erman in Ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, ki sta ob drugih vabljenih uglednih gostih povabilo sprejela, da skupaj z vami, županje in župani začrtamo najboljšo smer v prihodnost.

Program posveta za županje in župane, Občine prihodnosti

Vljudno vabljeni!

20.1. / ABC vodenja delavnic 3/3

Vas zanima kako iz skupin izvabiti večji ustvarjalni potencial in uglasiti različne glasove?

 

Želite spoznati tehnike za bolj učinkovito delo v skupini?

 

 

Vabimo vas na 1-dnevno delavnico

ABC vodenja delavnic

Osnove načrtovanja in moderiranja procesov vključevanja javnosti

20. januarja 2017 od 9. do 17. ure, v Razstavišču MO Maribor, Grajska ul. 7, Maribor

Delavnica je namenjena:

vsem, ki se srečujejo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov ter želijo spoznati teoretske osnove vodenja skupin, vlogo moderatorja, osnovne moderatorske tehnike, ki so uporabne za managerje, moderatorje, vrhunske svetovalce, trenerje, projektne, timske vodje…

Vsebina delavnice:

Osnove in napotki za uspešno skupinsko delo

 • Značilnosti, razvoj, odločanje in pristojnosti v skupinskem delu in vključevanju javnosti
 • Obvladovanje in uravnotežanje različnih osebnostnih tipov v skupinah
 • Vloga, veščine in kompetence moderatorja
 • Orodja in pripomočki

Tehnike spodbujanja pozitivne skupinske dinamike, porajanja idej in doseganja soglasij v moderiranju skupinskih procesov: ledolomilci (Icebreakers), zamejitev varnega komunikacijskega prostora (Safe Space), temeljna skupinska tehnika (NGT, Nominal Group Technique), razvrščanje po sorodnosti (Affinity Mapping), vrtiljak (Caroussel).

Način dela je izrazito izkustven: temelji na simulacijah, ki jim sledijo analitično-teoretične predstavitve in pogovori med udeleženci. Takšen način omogoča ozaveščanje, integracijo in nadgradnjo izkušenj udeležencev.

Vodja delavnice

Vida Ogorelec je izkušena moderatorka in procesna svetovalka za sodelovanje javnosti. Verjame v moč skupinskega dela in uspehi njenih delavnic to potrjujejo. V zadnjih dvajsetih letih je načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela v organizacijah in sodelovanja javnosti (predvsem strateškega načrtovanja in vzpostavljanja partnerstev). Vodila je prva temeljna usposabljanja za moderiranje v Sloveniji in leta 2002 kot prva v Sloveniji pridobila mednarodna certifikata Certified Professional Facilitator (CPF) in Public Participation Certificate (PPC). Je članica Mednarodnega združenja moderatorjev (IAF) in Društva moderatorjev Slovenije. Po izobrazbi je univ. dipl. inž. arh. z magistrsko diplomo MFA na Academy of Art College, San Francisco, ZDA.

Vabilo s programom je na tej povezavi.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest, najkasneje do srede, 18. januarja 2017.

Najava dogodka Celovita presoja za občinske prostorske načrte 3/4

Ministrstvo za okolje in prostor, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in z Jaspersom organizira seminar z naslovom Celovita presoja za občinske prostorske načrte, ki bo potekal 25.1.2017 od 9.00 do 16.30 ure v prostorih Kreativnega centra Poligon v Ljubljani.

Slovenija izvaja Strategijo usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje in presoj vplivov na okolje, ki predstavljata predhodno pogojenost v novi finančni perspektivi. Pregledni seminar predstavlja pomemben del programa usposabljanja za učinkovito implementacijo CPVO zakonodaje.

Predstavitev prakse Evropskega sodišča za področje presoj, ki jih beremo skupaj z direktivo, naj bi prispevala k dvigu razumevanje glede pomena posameznih vsebinskih in postopkovnih vidikih v presojah. Razloži tudi povezovanje z drugimi okoljskimi direktivami in izkušnje v presojah v prejšnji finančni perspektivi za bolj učinkovito in pravilno implementacijo v programskem obdobju 2014-2020.

V sklopu izobraževanja vas bomo tudi povabili, da da pripravite svoje primere dobre prakse izvajanja celovite presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt. Dobro prakso bomo objavili v Priročniku za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje.

Uradno vabilo in prijavnice ter obrazec za predstavitev dobre prakse bomo objavili v kratkem, prosimo pa vas, da si vsi zaineteresirani že zabeležite termin dogodka.

31.1. / Upravni postopek v praksi 3/5

Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo na konkretnih primerih v praksi. Obnovitev znanja na področju upravnega postopka v občinah je še kako pomembna za zaposlene v občinskih upravah, zato vas Skupnost občin Slovenije vabi na osvežitveni seminar z naslovom “Upravni postopek v praksi“, ki bo potekal v torek, 31.1.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do petka, 27.1.2017 s prijavnico spodaj.

1.2. / Odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov in izkušnje občine pri reševanju težav 3/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško pisarno Potočnik in Prebil organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljena odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov, kot bodo predstavljene izkušnje občine pri reševanju težav.

V okviru posveta bo prav tako predstavljen način, kako lahko občina izvede enotno javno naročilo za vsa projektantska dela, ki jih potrebuje v določenem obdobju in s katerim si bo občina zagotovila ustrezno kvaliteto/ceno.

V prvem delu bosta odvetnici odvetniške pisarne Potočnik in Prebil predstavili zakonodajo s področja gradnje in vzdrževanja objektov ter različne tipe pogodb (gradbena pogodba, projektantska pogodba, pogodba o nazoru nad gradnjo ter pod izvajalsko pogodbo). Nato bo sledila predstavitev vrste odgovornosti oseb pri gradnji in vzdrževanju objektov in predstavitev jamčevanja za napake in garancije izvajalcev.

V nadaljevanju bo predstavljena odgovornost za stroške rednega in investicijskega vzdrževanja.

V zadnjem delu bo župan občine Hoče-Slivnica predstavil izkušnje občine z odškodninsko odgovornostjo izvajalcev, projektantov ter nadzornikov. Zaključek posveta bo predstavljal predstavitev enotnega javnega naročila za projektantska dela v občini Hoče-Slivnica, kjer se je z razdelitvijo po sklopih izbralo ponudnike, s katerimi se bo poizkušalo zagotoviti ustrezno kvaliteto/ceno.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v  prijavnici.

Vabilo in program si v celoti lahko preberete na na tej povezavi.

Gradivo posveta se nahaja na spodnjih povezavah:

Prezentacija za seminar_Odvetniška pisarna Prebil in Potočnik

Prezentacija za seminar_z zapiski_ Odvetniška pisarna Prebil in Potočnik (3 slidi na stran)

Predstavitev JN proj dokum –Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak

Predstavitev JN proj dokum -z zapiski-Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak (3slidi na stran)

6.2. / Mednarodna konferenca z Violeto Bulc o pametnih mestih 3/7

Skupnost občin Slovenije je vsebinski partner DOBA Fakulteti pri organizaciji mednarodne strokovne konference na temo pametnih mest in skupnosti. Na konferenci bodo globalni eksperti predstavili poglobljen pogled na razvoj pametnih mest in skupnosti ter ponudili svoje bogato znanje o njihovem kreiranju v prihodnosti.

Mesta jutri ne bodo več takšna, kot so mesta danes.

Namen konference je obravnava vidikov prihodnosti pametnih mest in izboljšanja kakovosti življenja v povezanem in trajnostno naravnanem okolju ter zagotavljanje diskusijske platforme za vprašanja in ideje s področij, kot so:

 • prihodnost vodenja in upravljanja mest ter s tem povezane kompleksnosti, globalne razsežnosti in inovativnih razvojnih strategij
 • ozaveščanje o pomenu sodelovanja državljanov v procesih odločanja in razvoja v mestih ter potrebnosti spodbujanja sprememb vedenja v smislu aktivne udeležbe, trajnostnega razmišljanja in delovanja
 • vloga visokega šolstva pri razvoju pametnih mest in razvoju novih znanj in spretnosti prebivalcev, ki so potrebna v praksi

Na konferenco prihajajo globalni strokovnjaki iz akademskega in poslovnega sveta, ki bodo z vami delili najnovejše trende, izzive in rešitve za razvoj pametnih mest in skupnosti. Te boste lahko uporabili pri kreiranju politik, uvajanju sprememb in konkretnih rešitev tako v občinah kot mestih, v podjetjih, na univerzah in drugje.

 • Častna gostja mednarodne strokovne konference bo Violeta Bulc, evropska komisarka za mobilnost in promet, ki bo konferenco otvorila z uvodnim predavanjem.
 • Prof. Pedro B. Ortiz, vizionar, priznani strokovnjak za urbana vprašanja metropol, svetovalec Svetovne banke in bivši župan Madrida.
 • Dr. Blaž Križnik, docent na Podiplomski šoli za urbane študije Univerze Hanyang v Seulu, strokovnjak za primerjalne urbane študije.
 • Timotej Šooš, v Vladi Republike Slovenije odgovoren za razvoj dolgoročne vizije in razvojne strategije Slovenija 2050.
 • Prof. Esteve Almirall, priznan govorec s področja inovacij in pametnih mest, profesor na priznani poslovni šoli ESADE in direktor Centra za inovacije.

Vse podrobnejše informacije o konferenci najdete na tej povezavi.

Kontaktna oseba je Zvezdana Strmšek zvezdana.strmsek@doba.si; tel. 02 228 38 94

 

Prijava in kotizacija

Do 31. decembra 2016 izkoristite 100,00 EUR popusta. Število mest je omejeno – online prijava

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 3/8

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

DOGODKI DRUGIH

12.1./ Strategija kot zagon celovite energijske prenove stavb 4/1

Sklepni poslovni dogodek projekta BUILD UPON, na katerem bodo strnili izsledke dosedanjih poslovnih dogodkov, oziroma delavnic bo potekal v četrtek, 12. januarja 2017.

Tema zadnjega poslovnega dogodka je “Strategija kot zagon celovite energijske prenove stavb (in gospodarstva)”, cilj pa bo oblikovanje končnih priporočil za vlado, katere naloga bo v kratkem, da naroči izdelavo naslednje, 2. zapovrstne nacionalne strategije prenove stavb.

Celotni program si lahko ogledate tukaj, prijavnico pa najdete na tej povezavi.

17.1. / Predstavitev programa EZD v Kopru 4/2

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala  17. januarja 2017 v Kopru (Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

19.1. / Predstavitev programa EZD v Mariboru 4/3

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala  19. januarja 2017 v Mariboru (Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

24.1. / Predstavitev programa EZD v Kranju 4/4

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala 24. januarja 2017 v Kranju (Kovačnica, Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

26.1. / Predstavitev programa EZD v Krškem 4/5

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala 26. januarja 2017 v Krškem (Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

VLADA RS

116. seja 5/1

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih. Kot izhaja iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije lahko pritisk migracijskih tokov na Republiko Slovenijo ogrozi varnost in zdravje prebivalcev, še posebej ob nenadnem in množičnem prihodu migrantov. Z namenom zagotavljanja javnega reda in notranje varnosti tako predlog predvideva določene ukrepe, da se v primeru množičnega in nenadzorovanega prihoda migrantov zagotovita notranja varnost in javni red Republike Slovenije ter omogoči normalno delovanje osrednjih institucij države in zagotavljanje vitalnih storitev. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada sprejela Letni program športa v RS

Vlada bo v letu 2017 iz proračunskih sredstev za programe športa zagotovila 16.177.482 evrov. Dobrih 15,3 milijona evrov za programske in razvojne naloge ter 800 tisoč evrov za športno infrastrukturo.

V okviru proračuna bodo financirani šport otrok in mladine, športna rekreacija, vrhunski šport, šport invalidov. Poleg tega pa so sredstva zagotovljena za projekt Razvoj kadrov v športu, za sofinanciranje programa Mladi za mlade, ki omogoča zaposlovanje mladih diplomantov športne smeri, za sofinanciranje programa Zdrav življenjski slog, ki omogoča osnovnošolcem vsaj dve dodatni brezplačni uri športne dejavnosti tedensko. Sofinanciralo se bo tudi usposabljanje strokovnih delavcev v športu. (Vir: Vlada RS, ab)

Nacionalni organ za kibernetsko varnost

Vlada je določila, da Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, najkasneje do 31. 1. 2017 pripravi pravne podlage, ki bodo osnova za prevzem pristojnosti Nacionalnega organa za kibernetsko varnost ter jih posreduje v potrditev Vladi.

Vlada je namreč 25. 2. 2016 sprejela Strategijo kibernetske varnosti. Vzpostavitev organa pa ni zgolj zahteva sprejete strategije, ampak tudi Direktive o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Evropski Uniji (NIS direktive), pomeni pa tudi izpolnitev zaveze dane zvezi NATO. (Vir: Vlada RS, ab)

Odgovor Vlade na poziv SOS glede sprememb višine povprečnin

Vlada je sprejela odgovor na poziv Skupnosti občin Slovenije k spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki določa višino povprečnine za letos in prihodnje leto.

Vlada je v odgovoru za SOS sicer pojasnila, da je ministrica za finance po njenem pooblastilu jeseni opravila tri kroge pogajanj z združenji, v katerih so bila podrobno predstavljena izhodišča in dopustni okviri. Z najvišjim dovoljenim obsegom odhodkov sektorja država sledi določbam zakona o fiskalnem pravilu, ki zahtevajo, da se v okviru javnofinančnega načrtovanja zasleduje pot postopne javnofinančne konsolidacije.

Vlada je v odgovoru SOS pojasnila še, da v letu 2017 pri trenutno dogovorjeni povprečnini 530 EUR znašajo sredstva občin 1.095.042.817 EUR, vir financiranja bo celotna dohodnina, ki pripada občinam, v višini 1.088.687.033 EUR, ter finančna izravnava 6.355.784 EUR. Za leto 2018 pa se povprečnina poviša za 6 evrov (536 evrov), hkrati pa se največjim ali pa ekonomsko najmočnejšim občinam vrača tudi 50 % primernega obsega sredstev v višini 9 milijonov evrov. Sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki se zagotavljajo v višini pet odstotkov skupne primerne porabe občin je določeno, da se dva odstotka sredstev v letu 2017 zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev, trije odstotki sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. Za leto 2018 je predvidena obratna delitev. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov.

Predlog uredbe je pripravljen na pobudo agencije, ki na podlagi javnega pooblastila upravlja z radiofrekvenčnim spektrom RS. Bistvene spremembe v prilogah uredbe so nastale zaradi uskladitve s sklepnimi listinami Svetovne konference o radiokomunikacijah leta 2015 v Ženevi (WRC’15). Svetovno konferenco o radiokomunikacijah približno na štiri leta organizira Mednarodna telekomunikacijska zveza, ki je specializirana agencija Organizacije združenih narodov. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki ga ne podpira.

Vlada RS bo v najkrajšem možnem času posredovala v Državni zbor RS predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), v katerem bo skladno z Direktivo (EU) 2015/2302 celovito uredila vprašanje izjem od ureditve organiziranja turističnih paketov. Te izjeme bodo zajemale tudi vse strokovne ekskurzije in podobne oblike dela, ki so določene z letnim delovnim načrtom šole, predstavljajo način medpredmetnega izvajanja vzgojno izobraževalnega programa šole ter se ne izvajajo kot pridobitna dejavnost. Osnutek tega zakona je bil 1. 12. 2016 že posredovan v javno obravnavo. (Vir: Vlada RS, ab)

Stroški migrantske krize in ukrepi za obvladovanje migracij

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje o stroških migrantske krize. Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za finance za leto 2017 načrtovala 10 mio evrov rezerve za množične migracije.

Vlada RS prek pristojnih resorjev dnevno spremlja varnostne razmere, pripravila je ustrezno spremembo področne zakonodaje, potekajo redni sestanki operativne skupine, policija izvaja poostren nadzor na zeleni meji in mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. Pripravljen je kontingentni načrt za primer povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito, v pripravljenosti se vzdržujejo sprejemni centri, postavljajo se začasne tehnične ovire. (Vir: Vlada RS, ab)

Stanovanjska zakonodaja

Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z načrtovanimi spremembami stanovanjske zakonodaje.

Vlada v odgovoru poudarja, da interes etažnih lastnikov ni spregledan, saj je, skladno s projektno nalogo v objavljenem javnem naročilu za Pripravo izhodišč za novo stanovanjsko zakonodajo po posameznih področjih, delovna skupina na strani zunanjega izvajalca pri pripravi izhodišč dolžna upoštevati smernice, ki so bile nakazane v javni obravnavi sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona (SZ-1) na področju upravljanja v začetku leta 2016. Tudi po zaključku naloge bodo izhodišča javno predstavljena in obravnavana, šele po tem bodo sprejeta kot »formalna izhodišča« za zakonodajno prenovo.

Osnutek nove zakonodaje s področja upravljanja bo pripravljen predvidoma konec leta 2017.

Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov, ki ureja izvedbo EU zakonodaje o izvajanju ukrepa informiranja in promocije o kmetijskih proizvodih na notranjem trgu in trgih tretjih držav. Pri ukrepu gre za nadaljevanje finančne perspektive v novem programskem obdobju 2014-2020. Spremembe so pri financiranju programov, saj se ne predvideva več sofinanciranje programov s strani države članice, ampak programe financira izključno EU iz Evropskega sklada EKJS. Programe informiranja in promocije kmetijskih proizvodov strokovne organizacije vlagajo neposredno na Evropsko komisijo (EK), ki jih pregleda, oceni in predlaga za sofinanciranje. V uredbi je urejen pregled postopka izbire izvajalca in pregled promocijskega gradiva. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Podaljšan javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 6/1

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Končni rok za prijavo operacij v okviru povabila je bil prestavljen iz 12. decembra 2016 na 12. januar 2017.

Javni razpis za zbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine 6/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija. Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v dveh sklopih: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomeniko in sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo, na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2017 in 2018 po tem razpisu, je skupaj 1.400.000,00 EUR. Natančnejše informacije o razpisu najdete s klikom tukaj. Rok za oddajo vlog je 23.01.2017.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 6/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 6/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 1.3.2017 oziroma 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 6/5

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 6/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 6/7

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 6/8

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 6/9

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

NOVICE DRUGIH

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.