V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE LJUBNO, KRANJSKA GORA, SOLČAVA, RADOVLJICA IN MESTNA OBČINA PTUJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 PRIHODNJI TEDEN

 

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite do 3. 8. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

NOVICE SOS

Razpis za pridobitev/ohranitev Certifikata Mladim prijazna občina 1/1

MPO5letObveščamo vas, da je Inštitut za mladinsko politiko, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja, tudi letos objavil poziv za certifikat Mladim prijazna občina, in sicer:

 • Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2016-2020
 • Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina (ta je namenjen izključno občinam, ki so certifikat prejele leta 2012 in se jim v letošnjem letu veljavnost certifikata izteka).

Oba javna poziva z ustrezno razpisno dokumentacijo sta dostopna na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Občine, ki si želijo prejeti naziv Mladim prijazna občina 2016 ̶ 2020, se lahko do 9. septembra prijavijo na javni poziv.

Podeljevanje naziva Mladim prijaznih občin poteka že peto leto zapored in predstavlja priznanje občinam, ki imajo področje mladine zgledno urejeno. Take občine uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, kar pomeni, da so ukrepi občine usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Mladim prijazna občina je nastal v času zaznamovanem z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in njihovim vse kasnejšim osamosvajanjem. Nastal je kot spodbuda lokalnim skupnostim, da mladim pomagajo na poti do odraslosti in hkrati kot priznanje občinam za aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti in sedanjosti za mlade.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s 3 mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi, ki pospešeno izvajajo ukrepe za mlade. Do danes je v Sloveniji 24 mladim prijaznih občin.

POVPRAŠEVANJE

Oglaševanje tržnih ponudnikov na občinski spletni strani 2/1

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice v zvezi z oglaševanjem tržnih ponudnikov na občinski spletni strani.

Na občino se obrača vedno več zasebnih tržnih ponudnikov z željo, da bi  njihove ponudbe objavljali na uradni spletni strani občine (brezplačno). Občino članico zanima ali druge občine oglašujete ponudbe zasebnikov na vaših uradnih spletnih straneh in ali je ta storitev za podjetja plačljiva ali ne?

Vljudno vas naprošamo za vaše odgovore do srede, 3.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si. Za vaše odgovore se že v naprej najlepše zahvaljujemo.

POVPRAŠEVANJE – Pravno nasledstvo zadrug 2/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam glede neznanega lastništva oz. pravnega nasledstva zadrug.

V občini se srečujejo z nepremičninami, pri katerih je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana »mlekarna«, »mlekarnica« oz. »mlekarska zadruga« s pridanim imenom naselja, ki so tako rekoč neznani lastniki, saj ne znajo opredeliti njihovega pravnega naslednika.

Občina po pridobitvi dokumentacije iz zbirke listin in pokrajinskega arhiva ugotavlja, da gre v vseh primerih za obliko zadrug (premoženjskih skupnosti fizičnih oseb), ki so bile ustanovljene med leti 1896 in 1904 na podlagi zadružnega zakona z dne 9. 4. 1873. Na podlagi navedenega zakona in njihovih pravil je članstvo v taki zadrugi prenehalo s smrtjo, zato so člani teh zadrug pokojni. Tudi sicer lastništvo na podlagi dedovanja po pokojnih članih ni možno, ker člani niso vpisani v zemljiško knjigo.

Zadruge so bile ustanovljene za nedoločen čas, njihovo delovanje pa je bilo prekinjeno brez kakršnekoli pravne podlage (sklep, likvidacija, odločba,…). Nikoli niso bile nacionalizirane, njihovo premoženje ni prešlo v last drugih pravnih oseb, agrarnih skupnosti ali kasneje nastalih zadrug.

Občino zanima ali se tudi ostale občine srečujete z vprašanji neznanega lastništva oz. pravnega nasledstva zadrug in kako jih rešujete.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje. Vaše odgovore nam lahko posredujete do srede, 3.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 3/1

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo ponovno prejeli v pregled dopolnjen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Po preučitvi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v septembru 2015 in objavili na spletni strani URSZR v spodaj navedeni rubriki dne 20.10.2015, so osnutek dopolnili in spremenili.

Nov dopolnjen osnutek najdete na njihovi spletni strani na tej povezavi.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 3. 8. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – javna obravnava 3/2

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga najdete tukaj.

Uredba podrobneje opredeljuje:

 • ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva,
 • zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki,
 • urejanje, odbiranje in izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu,
 • hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske depoje,
 • certificiranje opreme in storitev hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, …

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 12.8.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS 3/3

Obveščamo vas, da je bil dne, 19.7.2016, na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo javno objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS.

Priloga 1 – Nacionalni program

Priloga 2 – Projekti

Priloga 3 – Dinamika

Ukrepi, ki jih obravnava predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS so identični z ukrepi iz Strategije razvoja prometa v RS. Razlika je v opredelitvi  rokov in nosilcev posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo ukrepov. Tem so dodeljeni tudi okvirni stroški, vendar so vrednosti za večino aktivnosti ocenjene. S tem razlogom je letna višina potrebnih sredstev za realizacijo aktivnosti v predlogu Nacionalnega programa določena le po področjih, medtem ko so same aktivnosti, roki za njihovo izvedbo in nosilci navedeni v prilogah.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše stališče, pripombe in predloge posredujete do srede, 17.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 3/4

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije.

Predlog uredbe ureja sedež in spletni naslov, nadomeščanje članov sveta na sejah sveta, naloge sekretarja in strokovno podporo za delo sveta. Določa tudi, da se na seje svetov vabijo predstavniki regionalnih razvojnih agencij, ki delujejo v kohezijski regiji ter, da se letni programi dela svetov finančno ovrednotijo in podpišejo s strani ministra, pristojnega za regionalni razvoj. Uredba določa, da mora ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pridobiti predhodno soglasje pred odločitvijo Vlade RS o programskih dokumentih evropske kohezijske politike.

Predlog uredbe z vpisanimi spremembami je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog uredbe posredujete na info@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 22.8.2016.

Zakon o elektronskih komunikacijah - javna obravnava 3/5

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034).

Objavljen je na portalu e-demokracija (predlog Zakona) na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (www.mizs.gov.si).

Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski osnutek poda do vključno 31. avgusta 2016 pripravljavcem, zato Skupnost občin Slovenije vabi občine, da morebitne predloge in pripombe pošljejo na info@skupnostobcin.si do petka, 26. avgusta 2016, da jih lahko urejene in usklajene posredujemo pripravljavcu.

Več o tem na spletni strani SOS.

Zakon o lekarniški dejavnosti v Državnem zboru 3/6

Sporočamo vam, da je z dnem 29.7.2016 v Poročevalcu Državnega zbora objavljen Zakon o lekarniški dejavnosti, ki se nahaja v prvi obravnavi. Predlog zakona je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas prosimo, da nam vaša mnenja in stališča na predlog zakona posredujete do petka, 26.8.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal 3/7

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je pripravljen na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja. Pravilnik za monitoring stanja tal določa obseg, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev tal, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal in obliko poročanja o podatkih ter rezultatih monitoringa stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja stanje tal. Določa tudi pogoje za izvajalce monitoringa stanja tal. Določa tudi obseg vzorčenja tal in meritev ter analiz tal oziroma namenske raziskave tal in način ter obliko poročanja o podatkih in izsledkih namenske raziskave tal. Določa tudi, da se ga prav tako uporablja za podrobnejši ali posebni monitoring staja tal, ki ga lahko zagotavlja občina neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam posredujete vaša mnenja in stališča do torka, 30.8.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 3/8

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

 • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
 • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
 • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Nov osnutek Zakona o športu 3/9

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

 • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
 • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
 • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

DOGODKI SOS

14.9./ NAPOVED tradicionalnega srečanja na MOS 4/1

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da v svoje delovne koledarje vpišete obisk 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od torka do nedelje (13.-18. september 2016). Še posebej vas vabimo na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS, ki ga partnerji pripravljamo v sredo, 14. septembra 2016. Poskrbeli bomo za aktualno razpravo o priložnostih in pasteh Pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities).

Natančen program srečanja z informacijami o prijavi na dogodek vam bomo poslali v začetku septembra. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

 Želimo vam lepo poletje.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 4/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

25.8./ Posvet na sejmu AGRA »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000« 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu kmetijsko-živilskega sejma AGRA organizira posvet z naslovom »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000«. Poleg predstavnikov MOP-a, bodo sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Zavoda RS za varstvo narave in Javnega zavoda Regijski park Škocjanske jame.

Več informacij v vabilu.
Posvet je odprt za javnost

 

 

1.9./ Strokovna delavnica LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki? 5/2

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki je sofinanciran v okviru Finančnega mehanizma EGP (EEA Grants), organizira ponovitev strokovne delavnice z naslovom LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki?

Namen delavnice je predstaviti strokovni javnosti ta nov podatkovni vir – način zajema podatkov za celotno Slovenijo, njegovo točnost in možnost uporabe preko primerov dobrih praks oz. projektov, ki so bili izvedeni v bližnji preteklosti. Potencialnim uporabnikom želijo predstaviti možne načine uporabe in vzbuditi kreativnost za uporabo LIDAR podatkov pri njihovem vsakodnevnem delu.

Vabilo.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeležbo lahko prijavite preko spletne povezave http://www.gurs-egp.si/lidar/ do zapolnitve prostih mest.

9.9. in 10.9./ Festival slovenskih LAS 2016 5/3

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival ter poteka v enem od večjih slovenskih mest, tokrat v Kopru. Organizator festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega festivala so LAS Istra, Občina Piran, Mestna občina Koper in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

Dne 9.9.2016 bo potekal strokovni posvet festivala, ki je namenjen regionalnemu mednarodnemu povezovanju LAS in pripravi skupnih projektov, tako bo ta dan potekala tudi mednarodna borza projektov sodelovanja in ogled dobrih praks.

V soboto, 10.9.2016 pa bo potekala predstavitev ponudbe LAS iz Slovenije in tujine na stojnicah ter festival, v sklopu katerega se bodo predstavili razstavljavci iz Slovenije in tujine, deležni boste pestrega kulturnega programa podeželskih krajev Slovenije in tujine in predstavitve biserov naravne.

Prijave so možne do 19. avgusta na info@drustvo-podezelje.si.

Program in prijavnica

14.9./ Nacionalni posvet "Izobraževanje odraslih v moji občini" 5/4

Andragoško društvo Slovenije s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ) in skupnostjo slovenskih občin bo organiziralo nacionalni posvet “Izobraževanje odraslih v moji občini”, ki bo potekal 14.9.2016 v Ljubljani.

Na posvet ste vabljeni  župani in podžupani, osebno pa lahko povabite  k udeležbi sodelavce in predstavnike tistih organizacij iz svoje občine, za katere menite, da bi jih teme posveta zanimale.

Prijave sprejemajo na priloženi prijavnici, do 5. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva RS: spela.mocilnikar@gmail.com.

Vabilo, program in prijavnica.

Vljudno vabljeni!

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 5/5

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.
Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Prav tako bo v kratkem odprta registracija, o čemer vas bomo obvestili .

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 5/6

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

SEJA VLADE

98. seja Vlade RS 6/1

Vlada določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini

Vlada Republike Slovenije je na 98. redni seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini in poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

Novela natančneje opredeljuje nasilje v družini in posodablja definicijo družinskih članov, izboljšuje koordinacijo in komunikacijo med vsemi pristojnimi institucijami in organi ter izboljšuje postopke za obravnavo nasilja v družini. Predlog ureja tiste določbe, ki so se do sedaj v praksi izkazale kot premalo učinkovite.

Novela prinaša eksplicitno prepoved nasilja v družini in prepoved telesnega kaznovanja otrok, kar je ena izmed neizpolnjenih zavez Slovenije, na katero nas je že večkrat opozoril Svet Evrope. Natančneje se določajo tudi možnosti ukrepanja pristojnih organov, to je policije in sodišč. Sodišča bodo imela na voljo več možnih ukrepov za zaščito žrtev, zlasti takšnih za zaščito otrok. Med organe in organizacije, ki so dolžne podati prijavo o nasilju, pa se vključuje tudi druge izvajalce storitev na področju socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, ki se jim določa vlogo in naloge pri obravnavi nasilja v družini.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o lekarniški dejavnosti

Predlog Zakon izrecno določa, da se lekarniška dejavnost izvaja kot javna zdravstvena služba, torej na nepridobiten način. Predlog zakona prvič na zakonski ravni ureja kriterije za mrežo lekarniške dejavnosti. Mrežo na primarni ravni občina ali več sosednjih občin, na sekundarni in terciarni ravni pa država. Predlog zakona določa izvajalce lekarniške dejavnosti in predpisuje, da lekarniško dejavnost izvajajo javni lekarniški zavodi, fizične ali pravne osebe s koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti, bolnišnice, učna lekarna, lekarna v okviru vojske na podlagi dovoljenja za izvajanje lekarniške dejavnosti. V predlogu Zakona je omejitev pri preskrbi z zdravili ter prepoved t. i. vertikalnega povezovanja izvajalcev lekarniške dejavnosti s pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost industrijske izdelave zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki. Ob tem izvajalec lekarniške dejavnosti tudi ne sme biti imetnik dovoljenja za promet z zdravilom. Predlog Zakona podrobno določa statusna vprašanja javnega lekarniškega zakona, obveznosti ustanovitelja, vsebino akta o ustanoviti in statuta ter organe javnega zavoda in pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja. Podrobno in na novo se ureja koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti in pogoje, ki jih mora izpolnjevati vodja lekarne.

Zakon tudi opredeljuje farmacevtske strokovne delavce, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, in postopek za podeljevanje in podaljšanje veljavnosti licence, ki jo podeljuje in odvzema Lekarniška zbornica Slovenije. Zakon natančno določa magistralna in galenska zdravila ter pogoje za izdelavo. Uvajata se tudi kontrola in nadzor pristojnega organa za zdravila (JAZMP) na področju galenskih zdravil.

Prevodi vseh pomembnejših zakonov bodo dostopni v vsaj enem tujem jeziku

Vlada RS se je na seji, dne 28.7.2016, seznanila z informacijo o izvajanju projekta sistematičnega prevajanja pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino. Hkrati je Službi vlade za zakonodajo naložila, da začne z uresničevanjem druge faze projekta, ki zajema prevajanje, redigiranje in lektoriranje najpomembnejših predpisov in bo predvidoma zaključena v dveh letih.  S tem bo uresničen pomemben cilj širše dostopnosti pravnega reda Republike Slovenije v vsaj enem tujem jeziku.

Vlada sprejela poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju

Vlada RS je na 98. seji sprejela poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v prvi polovici letošnjega leta in ga posredovala DZ. Prihodki državnega proračuna so do konca junija dosegli 4,17 milijarde evrov, odhodki pa 4,56 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj v prvem polletju znaša 390 milijonov evrov.

Na računu finančnih terjatev in naložb so prejemki dosegli 425,9 milijona evrov, kar predstavlja 114,8 odstotka načrtovanih, predvsem zaradi prejetih kupnin od prodaje delnic v Novi Kreditni banki Maribor. Izdatki na računu finančnih terjatev in naložb so bili do konca junija realizirani v višini 64,8 milijona evrov, kar je 7,8 odstotka načrtovanih.

Dolg državnega proračuna, ki je konec leta 2015 znašal 27,28 milijarde evrov oz. 70,8 % BDP, se je od 1. januarja do 30. junija letos povečal za 491 milijonov evrov, tako da je 30. junija znašal 27,77 milijarde evrov oz. 70,1 % BDP. Za oceno BDP je bila uporabljena pomladanska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Državni proračun je tudi v prvi polovici letošnjega leta ustvaril neto proračunski presežek do proračuna EU, in sicer v višini 85,2 milijona evrov.

Trenutne ocene kažejo, da bi skupni prihodki državnega proračuna do konca letošnjega leta lahko dosegli 8,49 milijarde evrov, kar bi bilo za 29,6 milijona evrov oz. za 0,4 odstotka manj od realiziranih prihodkov lanskega proračuna in za okoli 209,5 milijona evrov oz. 2,4 odstotka manj od napovedanih prihodkov v sprejetem proračunu za letošnje leto.

Skupni odhodki državnega proračuna bi lahko po ocenah do konca leta dosegli 9,23 milijarde evrov, kar je za slabih 565 milijonov evrov oz. za 5,8 odstotka manj od realiziranih odhodkov v lanskem letu in za okoli 307,4 milijona evrov oz. 3,2 odstotka manj od načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu 2016.

Ker določenih obveznosti in sprememb predvidenih ukrepov ob pripravi in sprejemanju proračuna za letošnje leto ni bilo mogoče predvideti, Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo treba do konca leta dodatno zagotoviti  pravice porabe za nekatere namene, kot so plačila v proračun EU v višini 62,6 milijona evrov in povrnitev upravičenih stroškov Slovenskim železnicam zaradi žleda v višini 26,9 milijona evrov.

V tiskovnem sporočilu Vlade RS so zapisali, da je v danih javnofinančnih zavezah in zakonskih okvirih rešitve na odhodkovni strani možno iskati predvsem v določanju prioritet in izvajanju prerazporeditev pravic porabe. Kot je bilo omenjeno, se ocenjuje nižja realizacija na ekonomskih namenih porabe, iz katere se bo lahko zagotovilo pravice porabe za namene, kjer jih je treba dodatno zagotoviti.

Vlada izdala uredbo s področja evropskega teritorialnega sodelovanja za programsko obdobje 2014–2020

Vlada RS je na 98. seji izdala Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 in jo bo objavila v Uradnem listu RS. Z njo se podrobneje ureja del izvajanja v Republiki Sloveniji, ki je sicer utemeljen na neposrednem izvajanju evropskih pravnih podlag.

Uredba se nanaša na vseh 13 programov evropskega teritorialnega sodelovanja, v katerih sodelujejo projektni partnerji iz Slovenije – na štiri čezmejne programe (Slovenija–Avstrija, Slovenija–Hrvaška, Slovenija–Italija, Slovenija–Madžarska), pet transnacionalnih programov (Alpski prostor, Jadransko-jonski program (ADRION), Mediteran, Podonavje, Srednja Evropa) in na štiri medregionalne programe (ESPON 2020, INTERACT III, INTERREG EUROPE, URBACT). Z izdajo uredbe je vlada v skladu z evropskimi podlagami določila udeležence evropskega teritorialnega sodelovanja in njihove naloge ter podrobneje opredelila izvajanje projektov v okviru že omenjenih programov in tehnične pomoči.

V primerjavi z uredbo, ki je veljala za obdobje 2007–2013, omenjena uvaja nekatere sistemske spremembe. Cilj vlade je namreč še učinkovitejša in bolj ciljno usmerjena poraba evropskih sredstev, zato nova uredba na primer ne predvideva več sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije za slovenske upravičence. Dosedanji sistem je namreč privedel do nesorazmerno velikih administrativnih bremen, glede na izplačana sredstva, kar se je odražalo v zaostankih v izplačilih dodeljenih sredstev. Prav tako se z uredbo uvaja večja pomoč upravičencem v smislu odprtega dialoga, zagotovitve hitrejših in kakovostnejših storitev in delovanja na podlagi partnerskega pristopa do ciljnih skupin.

Vlada izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Vlada RS je na 98. redni seji izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. V okviru ciljev za izboljšanje energetske učinkovitosti in s tem povezane Direktive Evropskega parlamenta in Sveta iz oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, ima javni sektor posebno vlogo, in sicer mora predstavljati zgled na področju učinkovite rabe energije. Direktiva še zlasti določa, da morajo biti stavbe javnih organov za zgled drugim, zato tudi nalaga obveznost, da je treba vsako leto energetsko sanirati 3 % površine stavb v lasti in rabi vlade ter da se vzpostavi sistem upravljanja z energijo. Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo kar približno 10 % celotnega stavbnega fonda. Ob gospodarni rabi energije in ustrezni organiziranosti bi bilo mogoče zmanjšati rabo energije za 10 % tudi brez večjih investicijskih vlaganj v te objekte. V kolikor temu dodamo še ustrezne tehnično-investicijske ukrepe, bi po strokovnih ocenah potencial učinkovite rabe energije lahko znašal tudi do 50 %.

Energetski zakon določa, da morajo osebe javnega sektorja vzpostaviti sistem upravljanja z energijo ter v okviru tega opredeliti cilje in ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Ta uredba pomeni izvedbo te določbe, vsebinsko pa upravljavski izziv za javno upravo.

Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2 (uporabna površina, uporabljena v bazi GURS). Cilj uredbe je vzpostaviti in izvajati sistem upravljanja z energijo v teh stavbah ter tako dajati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije. Sistem upravljanja z energijo zajema izvajanje energetskega knjigovodstva, določitev in izvajanje ukrepov za učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije in poročanje odgovorni osebi o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov.

Učinki uredbe bodo predvsem nižji stroški za energijo. Stroški izvajanja organizacijskih ukrepov so majhni in pomenijo predvsem organizacijo, informiranje in ozaveščanje, stroški vzdrževanja  pa so smiselni in nujni že z vidika dobrega gospodarjenja z nepremičnino. Investicije v energetsko prenovo stavb se bodo izvajale predvsem v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014‒2020.

Vlada sprejela sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

Vlada RS je na seji, dne 28. julija 2016, izdala sklep o prenosu dela državne ceste med občinske ceste na podlagi dveh členov Zakona o cestah, ki določata, da (1) spremembe kategorizacije državnih cest ali nadomeščenih delov teh cest in prenose občinskih cest med državne ceste lahko predlagata minister, pristojen za promet, in župan. Spremembe in prenosi se opravljajo po medsebojnem usklajevanju interesov obeh predlagateljev in ob upoštevanju meril za kategorizacijo javnih cest. (2) Vlada lahko  javne ceste s sklepom prenese med občinske ceste zaradi novozgrajenih ali rekonstruiranih delov državnih cest.

Na državnem cestnem omrežju so bili v zadnjem obdobju dokončani projekti s katerimi so bili nadomeščeni posamezni deli obstoječega omrežja, zato se med občinske ceste prenašajo deli državnih cest v občinah Ilirska Bistrica, Litija, Mestni občini Novo mesto, Ormož in Postojna. Skupna dolžina državnih cest, ki se prenaša med občinske ceste znaša 13,8 km.

AKTUALNI RAZPISI

Objava povabila – energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja 7/1

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
Objavo najdete na tej povezavi: http://www.energetika-portal.si/novica/n/povabilo-k-oddaji-vlog-prijaviteljev-za-posredovanje-predlogov-operacij-energetske-prenove-stavb-v-l/

Rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016 in 21. 11. 2016, ko je tudi predviden rok za oddajo vlog občin, kjer še čakamo na objavo javnega razpisa.

Glejte tudi dopolnjena Navodila MzI:

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ndpoeps_junij2016.pdf

Razpis za večgeneracijske centre predvidoma v avgustu 7/2

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Namen javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo nudili različne preventivne programe ranljivim ciljnim skupinam in na ta način vzpostaviti mrežo predvidoma 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji.

Javni razpis bo objavljen predvidoma v mesecu avgustu 2016. Po objavi bo ministrstvo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Vsi podatki v zvezi z izvedbo informativne delavnice bodo objavljeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

Predvideva se, da bo javni razpis odprt približno dva meseca. Z izbranimi prijavitelji pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju predvidoma s 1. 1. 2017.

Posodobljene informacije o javnem razpisu najdete na tej povezavi tukaj.

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva 7/3

Razpis MGRT za bolj inovativni pristop pri oblikovanju turističnih proizvodov/storitev in pomoč pri trženju in promociji. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja. Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma.

Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Javna razpisa MKGP- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je okvirno razpisanih do 40 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 1 mio EUR za majhne naložbe (sklop A), 24 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) in 15 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

3. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 pa je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Za ta namen je razpisanih do 4 mio EUR nepovratnih sredstev; od tega 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/5

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 7/6

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

MESEC PROSTORA 2016 (3. - 31. oktober 2016) - Najava in vabilo k sodelovanju 7/7

slika

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi, da se v mesecu oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2016. Letos želijo opozoriti na nujnost prilagajanja mest in naselij na podnebne spremembe, katerih posledice vse bolj vplivajo na kakovost življenja v njih, na energetsko oskrbo, na gospodarstvo in kakovost zraka.
S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!« želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

Mesec prostora 2016 je odlična priložnost tudi za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki se navezujejo na izpostavljene teme, na slogan meseca prostora ali na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (3.10.2016) in Svetovnega dne mest (31.10.2016).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2016, načrtovane aktivnosti pa sporočite na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2016 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu:http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/ .

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/8

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/9

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Italijanske občine iščejo partnerje 7/10

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

NOVICE DRUGIH

Uresničevanje ciljev izobraževanja odraslih v lokalnem okolju 8/1

Predstavljamo mnenja županov o organizacijah, ki so ali bi lahko največ prispevale k uresničevanju ciljev izobraževanja odraslih v lokalnem okolju iz raziskave v projektu Pomen izobraževanja odraslih v moji občini.

Mnenja so odvisna od tega, katere izobraževalne organizacije izvajajo izobraževalne programe za odrasle v občini ali njeni bližini. Na prvo mesto so postavili nevladne organizacije (20 odgovorov), nato LU (17 odgovorov), šole (11 odgovorov), regionalne razvojne agencije (8 odgovorov) in drugo (4 odgovori).

V občinah, kjer delujejo ljudske univerze (LU), so poudarili njihovo kakovost in pomen, opozorili pa so, da je zaradi neurejenega sistema financiranja v posameznih okoljih delovanje LU ogroženo.  Tam, kjer LU ni, so ključni in kakovostni izvajalci programov IO nevladne organizacije (društva upokojencev, univerze za tretje življenjsko obdobje), javni zavodi na ne-izobraževalnih področjih (Radeče) in regionalna razvojna agencija (Tolmin).

Med organizacijami so dali župani najvišje ocene NVO (najvišjo oceno 4, ker pritegnejo odrasle v programe na povsem prostovoljski bazi) in LU (oceno 3, ker se ne povezujejo z drugimi organizacijami); slabše so se odrezale šole, ker s svojimi programi ne prispevajo k večji zaposljivosti (kakovost poklicnega znanja, izobraževanje in usposabljanje za deficitarne poklice), kar seveda ni povsem krivda šol, ampak sistema poklicnega izobraževanja.

E-seminar Spodbujamo zelena delovna mesta 8/2

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta si prizadeva izboljšati razumevanje in poznavanje zelenih delovnih mest ter dvigniti osveščenost o tem, kaj sploh so zelena delovna mesta in kakšne razvojne priložnosti prinašajo. Poskuša tudi celostno predstaviti problematiko zelenih delovnih mest v povezavi z zelenim gospodarstvom in spodbuditi povezovanje različnih akterjev na področju zelenih delovnih mest s ciljem spodbujanja oblikovanja pogojev za ustvarjanje zelenih delovnih mest.

V sklopu projekta je potekalo 24 seminarjev na eni strani za podjetja in lokalne skupnosti ter na drugi za svetovalce za zaposlitev. Po uspešno izvedenih 24 seminarjih v vseh regijah so iz njih posneli dva e-seminarja, ki sta sestavljena vsak iz dvetih delov. E-seminar za občine je dostopen tukaj.

City Games tudi letos v Sloveniji 8/3

Slovenijo bodo v sklopu mednarodne turneje tudi letos obiskale popularne igre za vse generacije, ki se jih mnogi spominjajo pod imenom Jadranske igre. Po šestih uspešnih sezonah, 218 dogodkih in 670 tisoč prevoženih kilometrih igre v sedmo sezono vstopajo, kot prvovrstni mednarodni projekt z novim imenom City Games.

Polfinalno tekmovanje bo potekalo v Ajdovščini 6. avgusta in v Radljah ob Dravi 11. avgusta. Nacionalni finale bo potekal v Kranju 13. avgusta. Najboljša ekipa bo predstavljala Slovenijo na velikem mednarodnem finalu, ki bo potekal 27. avgusta v Biogradu na Moru.

Popularnost iger predstavljajo podatki, da bo v 40 mestih kjer letos potekajo igre sodelovalo kar 200 prijavljenih ekip iz regije. V živo bo igre spremljalo kar 70.000 gledalcev. “V naslednjih 4-5 letih načrtujemo igre razviti na nivo kultnih Iger brez meja in igre razširiti na celotno Evropo” je pojasnil avtor in direktor projekta Miroslav Krzyk.

Igre bo v Sloveniji spremljala nacionalna televizija RTV Slovenija, mednarodno tekmovanje pa bodo spremljale televizije sodelujočih držav.

Na igrah sodelujejo 8 članske ekipe, v katerih morajo biti vsaj 3 ženske. Predprijave na igre sprejemajo organizatorji na uradni spletni strani iger http://www.city-games.com.

Organizatorji iger so Kooperativa Konjice, agencija Adria events iz Rijeke in občine gostiteljice.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.