V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KOČEVJE, POLZELA IN VOJNIK.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

O financiranju občin s predsednikom Vlade RS 1/1

V torek, 26. septembra 2017, je potekal sestanek s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem v zvezi z financiranjem občin iz državnega proračuna za leti 2018 in 2019. Na sestanek so bili povabljeni predsedniki vseh treh združenj, na sestanku pa je sodelovala tudi ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman.

Na podlagi pogovorov glede ključnih vprašanj financiranja občin v letih 2018-2019 je ministrstvo pripravilo končni predlog vlade. Predlog za leto 2018 je povprečnina v višini 551 €, presežek primerne porabe nad POS se občinam dodeli v obsegu 85 % presežka in investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe kot nepovratna sredstva in 3 % primerne porabe povratnega transfera. Za leto 2019 je predlog povprečnina v višini 558 €, presežek primerne porabe se občinam izplača v celoti, investicijski transfer pa ostane enak kot v letu 2018: torej 3 % primerne porabe nepovratnega in 3 % primerne porabe povratnega transfera.

O možnosti podpisa dogovora o višini povprečnine za leti 2018 in 2019 bo odločalo Predsedstvo SOS, zato smo odprli korespondenčno sejo.

Ministrica za finance je združenja še obvestila o dogovoru z ministrom Koprivnikarjem, da bo še pred rokom za vlaganje amandmajev na predlog zakona potekal ponovni sestanek, namenjen usklajevanju amandmajev na novelo Zakona o financiranju občin, kjer se bi poskusilo uskladiti čim več še odprtih vprašanj. Kakor predlagano s strani SOS, se je vladna pogajalska stran pripravljena pogovoriti tudi o časovnici nadaljnjega približevanja povprečnine dejansko izračunanim povprečnim stroškom izvajanja zakonskih nalog, čeprav ima Ministrstvo za finance glede tega pristopa kar nekaj strokovnih pomislekov.

Dodatno je dogovorjeno tudi, da se z novo določbo ZIPRS1819 predvidi, da občine lahko sprejemajo dva letna proračuna hkrati (podobno kot to velja na državni ravni), ne glede na to, da je prihodnje leto volilno leto.

Kot že pojasnjeno na prejšnjem sestanku na Ministrstvu za finance, bo v ZIPRS1819 urejeno vprašanje povprečnine, možnost sprejemanja dveh letnih proračunov in pravna podlaga za sprejemanje odlokov o NUSZ. Ostala vprašanja bodo letos urejena v noveli ZFO – kot sistemska rešitev ali kot prehodna rešitev za leti 2018 in 2019.

 

SOS na izobraževalnem seminarju v okviru projekta CHESTNUT 1/2

V mesecu decembru 2016 je Mestna Občina Velenje kot vodilni partner uradno pričel izvajati 30 mesečni projekt »CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport (CHESTNUT), v katerem je pridružena partnerica Skupnost občin Slovenije. Projekt CHESTNUT je sofinanciran iz naslova programa Interreg Danube Transnational Programme. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz osmih različnih držav (Slovenija, Avstrija, Češka, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija ter Bosna in Hercegovina).

Projekt se posveča Celostnim prometnim strategijam, ki predstavljajo bistveno drugačne, naprednejše pristope k načrtovanju trajnostnih prometnih sistemov mestih in občinah. Celostne prometne strategije obstoječe načrtovalske prakse nadgrajujejo s temeljitimi analizami stanja, vizijami prometnega razvoja, strateškimi cilji ter stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in prostorno zmanjševanje pomena motornega prometa. Projekt prenaša metode celostnega prometnega načrtovanja še na širši nivo – nivo funkcionalnih urbanih območij, ki so funkcionalno povezana mestna središča, kraji in občine.

Na dvodnevnem izobraževanju na Dunaju, ki ga je izvedel strokovni kader avstrijskega partnerja Technische Universitaet Wien, smo se v prvem delu posvetili teoretičnem okviru in določanju ustreznih perspektiv za načrtovanje in oblikovanje trajnostnega in družbeno odgovornega prometnega sistema. V drugem delu seminarja pa so bile obravnavane tri teme, in sicer priprava Trajnostnih urbanih prometnih strategij SUMP, princip in načini delitve avtomobilov oz. car-charing v majhnih mestih ter pomen in načini vključevanja občank in občanov pri odločitvah na lokalni ravni. V kolikor bi želeli izvedeti več o projektu vas vabimo, da obiščete spletno stran MO Velenje

V koledarju predstavitev novosti eTurizem že 10 dogodkov 1/3

Poenostavitev poročanja namestitvenih obratov v turizmu prinaša novosti, zato bodo oktobra in novembra organizirane predstavitve teh novosti v različnih občinah po Sloveniji. Predstavitve so namenjene zavezancem za poročanje, namestitvenim obratom (hoteli, moteli, penzioni in gostišča; kampi; apartmaji-počitniška stanovanja in počitniške hiše; sobe; kmetije z nastanitvijo; marine). V skupnem koledarju dogodkov jih je že zabeleženih že 10, v glavnem so organizatorice občine in njihovi zavodi za turizem. Največ dogodkov je na gorenjskem.

“Vseslovenska” predstavitev namenjena zavezancem za poročanje bo v okviru dogodka Dnevi slovenskega turizma, v Nordijskem centru Planica 18. oktobra ob 17.30 uri

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo ministrstva glede posredovanja podatkov o nepremičnini/ Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah 2/1

V Uradnemu listu RS je bil objavljen Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah, ki velja od 17. 9. 2017. Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)  je podalo odgovor v zvezi s predlogom, naj se pri naslovu in vsebini obrazca, na katerem naj bi občine ministrstvu posredovale podatke o nepremičnini, upošteva dikcija četrtega odstavka 10. člena Zakona o ugotavljanju vzajemnosti.

Ministrstvo pojasnjuje, da glede na to, da navedeni obrazec predstavlja zgolj neobvezno priporočilo občinam glede oblike posredovanja podatkov ministrstvu, lahko občine zaprošene podatke posredujejo tudi v obliki, kot so jo v zvezi s postopkom ugotavljanja vzajemnosti doslej posredovale pristojni geodetski upravi.

Celotni odgovor ministrstva prilagamo na tej povezavi.

 

Odprava anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb – DOPOLNITEV POJASNILA 2/2

 

Ministrstvo za javno upravo je 1.9.2017 posredovalo pojasnilo številka 0100-75/2017/446 v zvezi z realizacijo odprave anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb.

Naknadno je MJU prejelo še nekaj vprašanj, kako pravilno ravnati v konkretnih primerih, zato smo na Skupnost občin Slovenije prejeli še dodatna pojasnila zaradi enotnega ravnanja proračunskih uporabnikov: DODATNO POJASNILO.

Odprava anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb

MDS za izvajanje sprejetih zavez na 5. Ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije SZO 2/3

Skupnost občin Slovenije je v pregled prejela predlog gradiva za obravnavo na Vladi RS: Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5. Ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije v obdobju od 1. 6. 2015 do 15. 6. 2017. Poročilo MDS najdete TUKAJ.

Vaše mnenje oziroma soglasje na gradivo, ki je v medresorskem usklajevanju, nam posredujte najkasneje do srede, 4. 10. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti (ZIV).

Zakon ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti ter ureja zagotavljanje informacijske varnosti in kibernetske obrambe v RS. Določa minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance zakona. Prav tako ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in delovanje pristojnega nacionalnega organa, enotne kontaktne točke in posameznih skupin za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij na področju zagotavljanja informacijske varnosti in kibernetske obrambe ter ureja posamezna področja varovanja in posredovanja informacij, podatkov ter zaščite le-teh v opredeljenih omrežjih in informacijskih sistemih.

Tukaj najdete osnutek predloga ZIV in dopis.

Vaše pripombe, stališča in predloge pričakujemo najkasneje do četrtka, 5. 10. 2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si

Novela Zakona o lokalnih volitvah v državnozborski proceduri 2/6

Obveščamo vas, da je v državnozborski proceduri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J).

Z novelo ZLV:

 • se odpravlja neskladnost določbe zakona, ki se nanaša na volitve v pokrajinske organe,
 • prinaša stalen termin lokalnih volitev (določena druga nedelja v novembru, drugi krog volitev za župana pa se opravi v 14 dneh po prvem krogu),
 • se zmanjšuje število volilnih organov (ukinitev volilne komisije volilnih enot in volilne komisije ožjih delov občin),
 • se natančneje razmejuje pristojnosti med DVK in MJU glede strokovne podpore volilnega procesa,
 • spreminja se tudi ureditev, ki velja za določanje nadomestil za volilne odbore tako, da se zanje uporabljajo predpisi, ki urejajo višino nadomestil za volilne odbore za volitve in referendume na državni ravni. S tem bo višina nadomestil za vse volilne odbore enaka in urejena z enim, ne pa z dvema hierarhično povsem različnima predpisoma.
 • se podrobneje ureja volilno pravico tujcev v ožje dele lokalnih skupnosti (odpravlja se razlikovanje v primerjavi z občinskim svetom),
 • se ukinja možnost, da bi bile volitve v svete ožjih delov na dve leti.

Besedilo novele najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča in predloge pričakujemo najkasneje do četrtka, 12. 10. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v Državnem zboru 2/7

Obveščamo vas, da se v državnozborski obravnavi nahaja Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, prva obravnava, EPA 2138 – VII).

Cilj zakona je zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za množično vrednotenje v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine urejale v podzakonskih predpisih. Poleg tega je cilj nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno vrednost tako, da bo omogočeno ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Morebitne pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 19.10.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Pravilnik o kolesarskih povezavah v RS 2/8

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji.

Predlog pravilnika, v katerem so tudi navedene daljinske, glavne in regionalne kolesarske poti, določa:

̶ potek in način izvedbe kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji;
̶ način delitve kolesarskih povezav;
̶ merila za določitev kolesarskih povezav;
̶ način označitve in evidentiranja kolesarskih povezav;
̶ način upravljanja in vzdrževanja kolesarskih povezav.

Vaše pripombe in predloge na predlog pravilnika posredujte najkasneje do petka 20. oktobra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog pravilnika se nahaja tukaj.

IMENOVANJA SOS

Evidentiranje člana v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS 3/1

SOS objavila evidentiranje v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Skupnost občin Slovenije bo predlagala enega člana v svetu, ki ga bo za dobo petih let imenoval Državni zbor RS.

Občine članice SOS predlagate predstavnico/predstavnika tako, da izpolnite OBRAZEC za evidentiranje, kandidat mora podpisati tudi IZJAVO, da je seznanjen s pogoji iz 10. a člena Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in jih izpolnjuje (ki jo najdete TUKAJ).

Podrobnejši opis v zvezi s postopkom evidentiranja, pogoji in obveznosti za kandidate je objavljen TUKAJ.

Do obrazca za evidentiranje pa dostopate TUKAJ.

Evidentiranje je odprto vključno do 15. 10. 2017. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

DOGODKI SOS

11.10. / Pametno naročanje in JZP – za župane gorenjske regije 4/1

Skupnost občin Slovenije organizira regijsko srečanje gorenjskih županov v obliki tematske okrogle mize z naslovom Pametno javno naročanje in javno-zasebna partnerstva.

Župani bodo skupaj z vabljenimi strokovnjaki, delovno skupino in predstavnikom Računskega sodišča prevetrili izzive in potrebe s katerimi se občine soočajo na tem področju, ter začrtali korake k reševanju morebitnih problematik.

Vabilo Gorenjska, 11.10.2017

18.10. / PRESTAVLJEN – Podelitev koncesije in “in house” naročila 4/2

Zaradi bolezni predavateljice je posvet prestavljen! Vabilo z novim terminom objavimo naknadno.

 

Lokalne samouprave se redno soočajo z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujejo pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Zaradi obstoječe zakonodaje, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter prestre sodne in pravne prakse predstavljajo instituti, ki bodo obravnavani na delavnici svojstven problem. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici z naslovom “Podelitev koncesije in “in house” naročila”.

Na dogodku, ki bo potekal v sredo, 18. 10. 2017 ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, bosta predavala Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, in Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon., ki ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

19.10. / Mesta in krožno gospodarstvo 4/3

Vabimo vas na konferenco, s katero želimo poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo. Seznanili se bomo s prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti.

Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT. Spoznali bomo nagrajene dobre prakse iz Kranja in Ljubljane ter si pobližje pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja, ki bo objavljen kmalu.

Krožno gospodarstvo temelji na načelu, naj se vrednost produktov, materialov in virov vzdržuje čim dlje, medtem ko naj bo količina odpadkov čim manjša. Upošteva gospodarske, okoljske in družbene stroške, povezane s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem virov. Prehod v krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik ter zadeva akterje v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja.

Sodobna mesta se vse bolj zavedajo, da morajo aktivno sooblikovati prehod v krožno gospodarstvo. Na eni strani se v mestih razvijajo nove prakse, ki izrazito doprinesejo k zmanjševanju človeškega okoljskega odtisa, hkrati pa lahko mesta s svojo urbano politiko pomembno pospešijo prehod v krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa v mestih prebiva več kot polovica svetovnega prebivalstva, kar še dodatno poudarja pomen prehoda v krožno gospodarstvo na ravni mest. Mesta so tudi smiselne enote za ustvarjanje zaključenih krogov pri upravljanju z viri.

Prehod v krožno gospodarstvo ravno tako ali še celo bolj kot tehnološke zahteva socialne inovacije. Gre za inovativne rešitve in nove oblike organiziranja, ki jih lahko v smislu upravljanja mest razumemo kot nove načine sodelovanja med upravami, prebivalci in lokalnimi deležniki, ki soustvarjajo trajnostne, odporne in odprte sisteme na ravni mesta. Prav zato je aktivna vloga lokalnih uprav pri prehodu v krožno gospodarstvo tako pomembna.

Prijavite se tukaj in se pridružite predstavnikom z državne, regionalne in lokalne uprave, strokovnjakom nevladnega sektorja, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter praktikom s področja razvoja novih praks. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato s prijavo pohitite.

Program v slovenskem jeziku je tukaj, angleška različica pa na tej povezavi. Več o konferenci in predavateljih tukaj.

Dogodek organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT.

8.11. / Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih 4/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom

»Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in

dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«,

ki bo potekal v sredo, 8. novembra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

Koledar dogodkov eTurizem 5/1

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

11.10. / Regijski posveti na temo krožnega gospodarstva 5/2

Objavljamo informacijo in vabilo k udeležbi na oktobrskih regionalnih posvetih na temo krožnega gospodarstva, ki bodo potekali v obliki interaktivnih delavnic z naslovom Potenciali krožnega gospodarstva, dobre prakse in moč regionalnega povezovanja v Sloveniji. 

Informacija o napovedi oktobrskih posvetov na temo krožnega gospodarstva

Prehod v zeleno, krožno gospodarstvo je za Slovenijo strateški cilj, usmerjen h krepitvi mednarodne konkurenčnosti gospodarstva, ob sočasnem zniževanju okoljskih tveganj in ohranjanju kakovosti življenja. Akterji krožnega gospodarstva v Sloveniji naj bodo spodbuda različnim deležnikom, da se vključijo v krožno razvojno zgodbo in okrepijo svojo prepoznavnost. V teh mesecih Partnerstvo za zeleno gospodarstvo s konzorcijem izvajalcev soustvarja Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo, praktični vodnik, ki vključuje aktivno participacijo nosilcev dobrih praks. Del procesa so regionalni posveti, s katerimi smo letos pričeli ob regijskih posvetih Vlade in jih nekaj že izvedli kjer je bilo to mogoče, zdaj pa jih pospešeno nadaljujemo še v preostalih regijah in so zasnovani »delovno«. Na njih bodo izpostavljene dobre prakse regije gostiteljice in gostujočih predstavnikov, da bomo potenciale sodelovanja lahko tekom serije posvetov nadgrajevali in se drug od drugega učili. Zato vas vabimo k aktivni udeležbi v vaši regiji ter dobrodošli tudi na čim večjem številu vseh regionalnih posvetovVeč informacij je na voljo v priloženem dokumentu “Informacija o napovedih oktobrskih posvetov na temo krožnega gospodarstva”.

Prvi posvet bo v Primorsko notranjski regiji, in sicer v ponedeljek, 2. 10. 2017, v Postojni. 

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, in sicer najkasneje do 29. 9. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com.
Ostali napovedani termini so: 
Regijski posvet v Posavski regiji
datum: 4.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Brežice

Vabilo na posvet Potenciali krožnega gospodarstva v Posavski regiji

Regijski posvet v Gorenjski regiji
datum: 6.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Škofja Loka
Regijski posvet v Primorski regiji
datum: 9.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Koper
Regijski posvet v Prekmurski regiji
datum: 11.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Murska Sobota
Regijski posvet v Osrednjeslovenski regiji
datum: 13.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Ljubljana

3.10./ Posvet o financiranju dolgotrajne oskrbe 5/3

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje organizirata posvet o financiranju dolgotrajne oskrbe, ki bo potekal v torek, 3. oktobra 2017,  ob 9. uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije.

Več o programu posveta najdete v vabilu.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite do petka, 29. 9. 2017 do 14.00 ure na tel. 01 478 9799 oz. na elektronski naslov tjasa.krenn@ds-rs.si in pri tem navedete vaše ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji parlamenta).

3.10. / Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate 5/4

V torek, 3. oktobra 2017 od 10:00 do 16:30 ure, bo v Lublin Conference Centre v Lublinu, Poljska, potekala Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate. Konferenca bo potekala v okviru transnacionalnega projekta PPI2Innovate – Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi. Projekt PPI2Innovate sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa. Konferenca Dnevi PPI2Innovate je namenjena javnim naročnikom, in sicer ministrstvom, institucijam z lokalne in regionalne ravni, agencijam, ponudnikom javnih storitev itd. ter potencialnim članom inovativnih mrež vključujoč raziskovalne institucije, sektorske agencije in druge institucije. Namen konference Dnevi PPI2Innovate je okrepiti znanje o javnem naročanju inovacij (v angl. Public Procurement of Innovation-PPI) s pomočjo predstavitve pripomočka PPI2Innovate, ki ga je pripravila prof. Gabriella M. Racca iz Univerze v Torinu. V predstavitev pripomočka PPI2Innovate bo vključena predvsem praktična uporaba procedur javnega naročanja.

Konferenca Dnevi PPI2Innovate je brezplačna. Dnevni red konference Dnevi PPI2Innovate je na voljo na spletni strani tukaj. Zaradi omejenega števila mest, vas prosimo, da se na konferenco predhodno prijavite na zgoraj navedeni spletni strani. Za več informacij o dogodku se obrnite neposredno na organizatorja konference, in sicer na Rzeszow regionalno razvojno agencijo (Rzeszow Regional Development Agency) preko zgoraj navedene spletne strani, rubrika Contacts.

4.10. / Festival odprtih podatkov 5/5

MJU že tretje leto po vrsti organizira Festival odprtih podatkov javnega sektorja, letos v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije. Dogodek bo v sredo, 4. oktobra 2017 v Konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana.

MJU v okviru vzpostavitve ekosistema odprtih podatkov, v katerem različne deležnike spodbuja k odpiranju podatkov javnega sektorja, uporabi odprtih podatkov, izmenjavi informacij ter izkušenj, itd, med drugim vključuje tudi nacionalni portal odprtih podatkov OPSI in Festival odprtih podatkov javnega sektorja.
Na portalu je trenutno objavljenih preko 3.900 metapodatkovnih opisov evidenc, zbirk, statističnih tabel. Na portalu so od 6. 9. 2017 objavljeni tudi statistični podatki, ki jih pripravlja Statistični urad Republike Slovenije. Slovenija je tako ena izmed redkih evropskih držav, ki ima na svojem portalu odprtih podatkov objavljene tudi statistične podatke državnega Statističnega urada.
V okviru festivala so organizirani različni dogodki oz. aktivnosti. Prvi v sklopu dogodkov je dogodek, 4.oktobra 2017, na katerem bomo med drugim predavatelji iz javnega in zasebnega sektorja predstavili zanimive aplikacije in vizualizacije podatkov, primere dobrih praks s
področja ponovne uporabe javnih podatkov.

Vabimo vas, da se prijavite na dogodek, ki bo v sredo, 4. oktobra 2017 s pričetkom ob 9.30 uri, preko spletne aplikacije 1Ka https://www.1ka.si/a/138294). Prijave bomo zbirajo do srede, 27. septembra 2017 oz. do zapolnitve prostih mest. Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov: odprti-podatki.mju@gov.si. Program festivala je dostopen na tej povezavi:  Program_FOP_2017_končni

16.10. / Konferenca o pobratenjih mest v Rimu 5/6

Kolegi iz prijateljske italijanske skupnosti občin AICCRE, organizirajo mednarodno konferenco na katero vabijo tudi slovenske občine. Konferenca bo 16. oktobra 2017 v Rimu. Pobuda predstavlja del dejavnosti AICCRE pri spodbujanju programa Evropa za državljane, s ciljem prikazati pomen tesnega medinstitucionalnega sodelovanja pri dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Po potresih, ki so prizadeli številne italijanske občine leta 2016, so bile italijanske občine deležne konkretnih izrazov solidarnosti, ki so jih izrazila pobratena mesta prizadetih območij. Konferenca bo omogočila izmenjavo izkušenj in skupen pogled v prihodnost med pričakovanimi sto župani iz različnih držav, ki bodo s pomočjo pobratenj lahko gradili nove projekte trajnostnega sodelovanja.

Vabilo in program sta na voljo le v angleškem jeziku, prav tako prijavnica.

Stroške udeležbe (potni stroški in namestitev) krijejo udeleženci sami.

19.10. / Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje 5/7

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, s finančno podporo Programa Erasmus + in Programa Interreg Srednja Evropa ter skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina in Občino Krško, 19. 10. 2017 v prostorih Občine Krško organizira brezplačno Mednarodno konferenco – Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje.

Konferenca zagotavlja edinstven forum za izmenjavo znanja in izkušenj o konceptih energetske učinkovitosti in energetskem načrtovanju ter izobraževanju. Obravnavali bomo ključna vprašanja, kot so razumevanje teorije in prakse na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov, učinkovite rabe virov in uporabe inovativnih tehnologij ter raziskav in inovacij urbanega energetskega načrtovanja in izobraževanja o energetskem načrtovanju.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Registracija udeležencev poteka preko konferenčne spletne strani: http://www.r2epe.eu/portal/, kjer bodo v začetku septembra objavljen tudi program konference.

 

VLADA RS

150. redna seja Vlade RS 6/1

Proračuna za leti 2018 in 2019 s presežkom

Vlada RS je potrdila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 2019 s spremljajočimi dokumenti. Hkrati je sprejela tudi spremembo okvira proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020. Predloga proračunov v skladu z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu zasledujeta postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov, upoštevata pa tudi sprejete nove obveznosti, ki so nastale po sprejemu proračuna za leto 2018. Načrtovani izdatki se najbolj povečujejo za sledeče politike – promet in prometna infrastruktura, znanost in informacijska družba, zdravstveno varstvo ter podjetništvo in konkurenčnost.

Prihodki državnega proračuna so za leto 2018 načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov, odhodki pa 9,63 milijarde evrov. Prihodki se od sprejetega proračuna za leto 2018 povečujejo za 4,4 odstotka, integralni odhodki pa za 0,6 odstotka. Proračunski presežek je predviden v višini 50,9 milijona evrov oziroma 0,1 odstotka BDP.

V predlogu proračuna za leto 2019 so prihodki načrtovani v višini 9,75 milijarde evrov, kar je za 0,8 odstotka več kot v predlogu sprememb proračuna  za leto 2018. Odhodki v letu 2019 so načrtovani v višini 9,70 milijarde evrov, kar je za 0,7 odstotka več od odhodkov, načrtovanih v predlogu sprememb proračuna 2018. Proračunski presežek je predviden v višini 53,8 milijona evrov oziroma 0,1 odstotka BDP.

Potrjena vsebina paketa davčnih sprememb

Vlada RS je sprejela paket sprememb na davčnem področju, ki prinašajo pomembne izboljšave za davčne zavezance. Za posameznike z najnižjimi dohodki se odpravlja stopničavost dodatne splošne olajšave, uvaja se ugodnejša davčna shema za določene napotitve na delo v in iz Slovenije ter ureja davčna obravnava povračil stroškov v zvezi z začasnimi napotitvami v tujino. V zvezi z davčnimi blagajnami se uvaja trajna možnost proste izbire glede uporabe vezane knjige računov. Na področju sistema normiranih odhodkov se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab.

Predlagani ukrepi se navezujejo na štiri davčne zakone in gredo v smeri nadaljnjega prestrukturiranja davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanja administrativnih bremen. Rešitve so zajete v novelah zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o davčnem potrjevanju računov ter zakona o davčnem postopku in so rezultat opravljenih analiz, prejetih pripomb iz javne obravnave in razprave z različnimi deležniki.

Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna in o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega sklada za leto 2016

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2016 in Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS), za leto 2016. Sodišče je na podlagi pozitivnih rezultatov pregleda pravilnosti porabe evropskih sredstev v Sloveniji v preteklih letih sklenilo, da Slovenija ne predstavlja pomembnega tveganja pri porabi teh sredstev. Zato za leto 2016 v vzorec pregledanih primerov ni vključilo primerov iz Slovenije.

Sprememba Ključnih elementov finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremenjenim Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 z dne 24. 8. 2017, ki se spreminjajo zaradi uskladitve razdelitve finančnih sredstev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo na prednostnih naložbah 1.2 in 3.1.

V skladu s spremembo Ključnih elementov finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 je za finančne instrumente na prednostni naložbi 1.2. za Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih 34,2 mio EUR (prej 35,2 mio EUR) za Zahodno kohezijsko regijo pa 53,8 mio EUR (prej 52,8 mio EUR), na prednostni naložbi 3.1. pa za Vzhodno kohezijsko regijo 55,5 mio EUR (prej 54 mio EUR), za Zahodno kohezijsko regijo pa 79,5 mio EUR (prej 81 mio EUR). Ker se sprememba nanaša na razporeditev sredstev za finančne instrumente znotraj prednostnih naložb 1.2 in 3.1., kumulativno višina finančnih sredstev, namenjenih finančnim instrumentom, tako na ravni prednostnih naložb 1.2. (88 mio EUR) in 3.1. (135 mio EUR) kot tudi na ravni vseh sredstev za izvajanje finančnih instrumentov (253 mio EUR), ostaja nespremenjena.

Vlada o spremembi določitve odstotka vrednosti pravnih poslov v zvezi s premičnim in nepremičnim premoženjem v letu 2017

Do zdaj veljavna kvota za pridobivanje nepremičnega premoženja je bila v celoti porabljena in zato od konca avgusta 2017 ne omogoča več sklepanja pravnih poslov, kar je tudi poglavitni razlog za povišanje veljavnega odstotka skupne vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja.

Sklep vlade iz 5. 1. 2017 se v delu, ki se nanaša na določitev odstotka vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2017 sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju spremeni iz 10 % oz. 3.681.399,80 EUR v » -20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 oziroma 7.362.799,60 EUR«.

(Vir: Vlada RS, AB)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/1

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/2

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/3

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 bo potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 7/4

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Rok za oddajo ponudb je 17.11.2017 do 12:00.  Več informacij lahko prejmete tukaj.

NOVICE DRUGIH

Zakonodajna sled: sledljivost vplivov v postopku priprave in sprejemanja občinskih splošnih aktov 8/1

V založništvu Inštituta za ustavno pravo je nedavno izšla monografija Zakonodajna sled: sledljivost vplivov v postopku priprave in sprejemanja občinskih splošnih aktov, v kateri so izsledki samofinancirane raziskave, ki je potekala v okviru znanstveno-raziskovalne dejavnosti Inštituta.

Monografija o zakonodajni sledi na lokalni ravni vsebuje prikaz stanja (ne)preglednosti pri oblikovanju in sprejemanju občinskih predpisov ter daje nekatere predloge za izboljšanje sedanje prakse.

Na TEJ POVEZAVI lahko dostopate do e-knjige, v kateri si lahko preberete več o sami raziskavi in njenih ugotovitvah.

Analiza izvajanja določil 34.a člena Zakona o varstvu okolja na lokalni ravni 8/2

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) namenja posebno pozornost področju sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov, saj meni, da to zagotavlja legitimnost sprejetih odločitev in predstavlja izhodišče za sprejem kakovostnih in učinkovitih predpisov; tako na državni, kot tudi na lokalni ravni.

Eno izmed področij, kjer sprejete odločitve in predpisi prizadenejo širšo skupnost, je tudi področje posegov v okolje, zato je na tem področju sodelovanje javnosti toliko pomembnejše.Varuh je leta 2010 in ponovno letos opravil analizo izvajanja določil 34.a člena Zakona o varstvu okolja, k sodelovanju pa povabil tudi občine.

Rezultate analize lahko preberete tukaj.

Vrednost mestnih dreves – ravnanje z drevesno infrastrukturo po vzoru občine Šoštanj 8/3

V zadnjem času smo vse prepogosto priča poseku dreves, na zasebnih ali javnih površinah, ki so jih lastniki najpogosteje posekali, da bi naredili prostor za parkirišča ali, da bi se izognili vzdrževanju dreves. Drugače se s tem področjem ukvarja Občina Šoštanj, ki se je v sklopu razprav z občankami in občani ob pripravi Celostne prometne strategije Občine Šoštanj začeli zavedati tudi tega, kako pomembna so v mestu drevesa in se s sprejemom končnega dokumenta zavezala, da bo v prihodnje bolj skrbeli zanje. Nekaj enostavnih napotkov kako skrbeti za drevesno infrastrukturo lahko preberete v prispevku Verone Hajnrihar, višje svetovalke za arhitekturo v Občini Šoštanj, krajinske arhitektke, v prispevku Vrednost mestnih dreves v Šoštanju.  (Vir: priloga šoštanjskega mesečnika List, št. 7/2017).

 

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini 8/5

Obveščamo vas, da so 28. septembra 2017 pričeli z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca oktobra 2017.
Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja),  z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.
Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz  naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.
Več informacij je na voljo na spletnih straneh:
–        O bolezni
–        O akciji cepljenja lisic proti steklini

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.