V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE HAJDINA, LAŠKO IN LENART.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Ponedeljek, 2.11.2015 – Izredna seja predsedstva SOS v občini Šentilj

Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest pripombe in predlogi do srede, 4.11.2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Četrtek, 5.11.2015 – Posvet Elektronski obrazci M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja Vabilo in Prijavnica

 

NOVIČKE SOS

7. sestanek v zvezi s financiranjem občin 1/1

Dne 30.10.2015 je potekal 7. po vrsti sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Vlade in ministrstev v zvezi s financiranjem občin v letih 2016 in 2017. S strani Skupnosti občin Slovenije so se sestanka udeležili podpredsednika SOS, dr. Andrej Fištravec in Marjan Kardinar, in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

Pogovor na sestanku je potekal v zvezi z določitvijo povprečnine za prihajajoči leti kot tudi o ukrepih za znižanje stroškov občin. Skupnost občin Slovenije je glede na podane ukrepe predlagala še dodatne spremembe predpisov, ki bi razbremenile občinske proračune. Predstavniki občin so poudarili, da predlagane spremembe s strani ministrstev, bodisi ne vplivajo na znižanje stroškov delovanja občin bodisi niso bile še do danes sprejete, zato je izračunan prihranek s strani ministrstev nerealen.

Ob tem so predstavniki SOS opozorili na spremembe predpisov, ki so sedaj v obravnavi in bi lahko njihovo sprejetje imelo negativen vpliv na finance občin, kar pa je potrebno nujno preprečiti.

Ker stališč tudi tokrat niso še uspeli uskladiti, se bodo pogovori med predstavniki občin in države nadaljevali že naslednji teden.

Javna naročila SOS 1/2

Skupnost občin Slovenije je na podlagi prejetih pooblastil občin in ostalih javnih ustanov

objavila povabilo in razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila:

 • za dobavo električne energije za obdobje treh let

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 22.10.2015 pod številko: JN7406/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 27.10.2015, Dokument 2015/S 208-377311.

 • za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let

Obvestilo o javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, z dne 27.10.2015 pod številko JN7555/2015 in v Uradnem listu EU, z dne 30.10.2015, Dokument 2015/S 211-382445.

Povabilo in razpisno dokumentacijo pa najdete TUKAJ.

Sestanek o uvrstitvi direktorjev Javnih zavodov gasilsko reševalne dejavnosti 1/3

URSZR je povabil predstavnika SOS na sestanek glede uvrstitve plač direktorjev Javnih zavodov poklicnih gasilcev. Na sestanku smo v smislu odprave anomalij plačnega sistema direktorjev v javnem sektorju in priprave nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju pregledali podrobnejše kriterije in razpone uvrstitev v plačne razrede direktorjev javnih zavodov gasilsko reševalne dejavnosti.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se predlaga, da se kriteriji iz priloge 4 poenostavijo tako, da se predlagajo samo 4 kriteriji (sedaj jih je bilo 8) in sicer tako da na višino plače vpliva: do 40% število prebivalcev, do 40 % število zaposlenih v zavodu, 20% pa predstavlja proračun zavoda.

Prav tako je bilo predlagano, da bi se prilagodil razpon plač plačam primerljivim direktorjem javnih zavodov in sicer iz 40-52 razreda na 42-54 razred.

Na podlagi novih kriterijev in povečane plačne lestvice bi se skupaj masa plač direktorjev Javnih zavodov poklicnih gasilcev povečala za 5 razredov (vsi direktorji skupaj).

Izvedeni regijski delavnici za funkcionarke in funkcionarje v sklopu projekta OPENN 1/4

Skupnost občin Slovenije je skupaj s partnerji (Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto v Ljubljani in Ženskim lobijem Slovenije ) v projektu OPENN – osvojiti politično enakost z novimi imeni, organizirala brezplačni regijski delavnici za funkcionarke in funkcionarje v Ljubljani in Mariboru. Delavnici sta potekali v ponedeljek, 26.10.2015 in v sredo, 28.10.2015 v popoldanskem času.

V Sklopu projekta smo v mesecu juliju že izvedli niz delavnic, ki so bile namenjene vzpostavitvi mreže žensk v lokalni politiki. Skupaj smo ugotavljali želje in potrebe po podporni strukturi in vsebinah, ki bi funkcionarkam olajšala delo. Med drugim je bila ugotovljena potreba, da nadaljujemo s podobnimi srečanji in poglobimo razpravo, hkrati pa je bila izražena konkretna želja, da se na prihodnjem srečanju posvetimo branju občinskih proračunov, saj v praksi povzroča funkcionarkam in funkcionarjem občin največje težave. Tej želji smo sledili in k sodelovanju povabili dr. Vilmo Milunovič, ki je vodja oddelka za finance v MO Koper, pa tudi profesorica in vodja komisije za finance in proračun pri SOS. Tematiko smo, ob prijaznem sodelovanju s strani dr. Sonje Robnik iz Sektorja za enake možnosti na MDDSZ, popestrili še z uvodom v temo občinski proračun z ozirom na enakost spolov in nekaj primeri dobrih praks v tujini. S predstavnicami in predstavniki občin smo opravili pregled analize zadnjih lokalnih volitev, ki jo je opravil ženski lobi Slovenije in predstavila ga. Angela murko Pleš. Skozi rezultate ankete o ovirah in potrebah žensk v lokalno politiki pa nas je popeljala dr. Milica Antić-Gaber iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Nazadnje smo se v sproščenem vzdušju na to temo predali debati v skupinah, na podlagi katere bomo dopolnili rezultate analize.

logo norway grantsopennsluzba vlade rs za razvoj

Posvet Za Zeleno Slovenijo 1/5

Spletni portal Ekoglobal je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s Slovensko turistično organizacijo ob podpori Skupnosti občin Slovenije organiziral posvet Za zeleno Slovenijo. Ta je potekal v sredo, 21. oktobra 2015, v Ljubljani. S premišljenim izborom tem ter kompetentnih sogovorcev so se lotili trajnostnih in ekoloških izzivov na področjih turizma, energetike in lesno predelovalne industrije v Sloveniji.

Posvet je bil razdeljen na dva sklopa. Prvi se je osredotočil na trajnostni razvoj in partnerstva v turizmu, drugi pa na trajnostni razvoj v energetiki in lesno-predelovalni industriji. Na povezavi lahko dostopate do zanimivih predstavitev naslednjih nastopajočih: Mag. Maje Pak, v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije, Jane Apih, direktorice Zavoda Tovarna trajnostnega turizma, GoodPlace, Nataše Jazbinšek Seršen, MOL, Petra Misje, župana občine Podčetrtek in drugih.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest 2/1

S strani Ministstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest.

V dopisu ministrstvo navaja, da se bodo z navedenim pravilnikom občinam znižali, saj bi zmanjšali pogostost opravljanja pregledniške službe, kot se po navedbah zmanjšujejo stroški zimske službe (prevoznost ceste z daljšim naklonom je prevozna že če je prevozna s snežnimi verigami), kot naj bi prilagodili prioritete posameznik aktivnosti v okviru rednega vzdrževanja (ki omogoča, da se izvajanje in obseg del lažje prilagaja zakonskim obveznostim, dejanskemu stanju na terenu ter razpoložljivim omejenim virom).

Celoten predlog Pravilnika se nahaja tukaj.

Vaše predloge in pripombe (ali so ocene ministrstva glede prihrankov realni?) posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 4. novembra.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom).

Predvsem želimo mnenja in stališča na predlagani 3. člen ZD-C. Namreč s predlagano določbo se v določbo 128. člena ZD umešča vsebina sedaj veljavne prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 99/13), ki je začasno uredila omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, in sicer do nove ureditve omejitve dedovanja premoženja teh oseb v Zakonu o dedovanju.

Tako kot v navedeni prehodni določbi se tudi po predlagani določbi dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v obliki varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika, lahko omeji samo do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči. Če je oseba prejemala pomoč v obliki denarne socialne pomoči pa se dedovanje zapustnikovega premoženja ne omeji, če je zapustnik to pomoč prejel za 12 ali manj mesecev. Če je  zapustnik pomoč prejel za več kot 12 mesecev, se dedovanje zapustnikovega premoženja omeji tako, da se od prejete pomoči najprej odšteje 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa še 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči. Dedovanje zapustnikovega premoženja se ne omeji, če je prejel katero od dveh posebnih oblik izredne denarne socialne pomoči 33., 34.a in 34.b člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 9.11.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da v usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Poglavitne rešitve predloga zakona se nanašajo na večjo fleksibilnost pri določanju plač in odpravo avtomatizmov pri določanju plače. Večja fleksibilnost se zagotavlja pri določanju plače na ravni posameznega javnega uslužbenca v odvisnosti od rezultatov dela. V povezavi z nagrajevanjem nadpovprečnih javnih uslužbencev je določena možnost začasnega povišanja plače teh javnih uslužbencev glede na uspešnost njihovega dela ob hkratni možnosti znižanja plače v primeru kršitev ter zadržanega napredovanja v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov. Predlog uvaja enovito delovno uspešnost, do katere so upravičeni tudi funkcionarji  (izjema so funkcionarji, ki so pridobili mandat na podlagi neposrednih volitev).  V neposredni povezavi z večjo fleksibilnostjo pri določanju plač je tudi zmanjšanje avtomatizmov pri določanju plače, zlasti glede prenosa plačnih razredov pri prehodu javnega uslužbenca na drugo delovno mesto. Predlog zakona uvaja tudi določitev opisov nalog delovnih mest in pogojev za opravljanje nalog v enotnem aktu za ves javni sektor.

Prosimo vas, da predlog zakona proučite in nam svoje mnenje oziroma morebitne pripombe ter predloge posredujete najpozneje do četrtka, 12. novembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

5.11. / Posvet Elektronski obrazci M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja 3/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), organizira delovni posvet na temo uporabe elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja.

Posvet bo potekal v četrtek, 5. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v hotelu Betnava (sejna soba B), Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor.

VABILO in PRIJAVNICA.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 3. 11. 2015, na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

18.11. / Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” 3/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov.

Posvet bo potekal v sredo, 18. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Cassiopea (I. nadstropje), Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 16. novembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

3.11./ Brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah 4/1

Finančna uprava RS organizira brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance, ki bo potekalo:

 • v Ljubljani:
  • sreda, 3. 11. 2015, Kolosej (BTC Ljubljana), Šmartinska c. 152, dvorana 6.

Izobraževanje bo trajalo od 9. do 14. ure.

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca na posameznega zavezanca). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

 

3. 11 / Konferenca o krožnem gospodarstvu: Priložnosti in izzivi 4/2

V organizaciji Ekologov brez meja, Ministrstva za okolje in prostor in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas vabimo na Konferenco o krožnem gospodarstvu. Kot sodoben model, ki je nasproten linearnemu modelu gospodarstva se bo konferenca osredotočala na dve vprašanji: ali bomo krožno gospodarstvo soustvarjali ali zgolj opazovali ter če se odločimo za prvo, kako bomo ta prehod izvedli?

Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo sta eno od področij, ki jih zajema program črpanja kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Konferenca ponuja možnosti in razmislek, kako jih bomo porabili.

 

SLO_banner_851x315

 

Konferenca je namenjena ministrstvom, javnim gospodarskim službam, občinam, regionalnim razvojnim agencijam, vsem lokalnim akcijskim skupinam, vsem raznovrstnim podjetjem različnih panog, fakultetam in univerzam, raziskovalnim inštitutom, študentom, nevladnim organizacijam … Da je konferenca široko naravnana priča organizacija popoldanskega dela v tri sklope: nove priložnosti za podjetja; za lokalne skupnosti in zapiranje naravnih krogov, kot tudi širok nabor kar 24 predavateljic in predavateljev iz vrst sooblikovalcev politik krožnega gospodarstva.

Udeležba na konferenci je brezplačna! Organizatorji udeležencem konference nudijo kosilo, simultano slovensko-angleško tolmačenje, kavo in prigrizke, brezplačen organiziran prevoz iz Ljubljane in gradiva. Vljudno vabljeni!

 

Program

Prijava

11.11./ Posvet "Ocene tveganja za nesreče" 4/3

Uprava RS za zaščito in reševanje organizira posvet Ocene tveganja za nesreče, ki bo v sredo, 11. novembra 2015 v prostorih Izobraževalnega centra zaščite in reševanja na Igu. Na posvetu bodo predstavljene ocene tveganja za posamezne nesreče, ki so jih pripravila resorna ministrstva in Državna ocena tveganja za nesreče, ki jo pripravlja URSZR na osnovi prejetih ocen tveganja za posamezne nesreče. Posvet je namenjen predstavnikom različnih ministrstev, lokalnih skupnosti in zainteresirani javnosti.

Prijave sprejema Uprava RS za zaščito in reševanje do 4. novembra 2015 oziroma do zapolnitve prostih mest. V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov bodo upoštevali vrstni red prispelih prijav. Kotizacije ni.

Vabilo_prijavnica_program.

12.11./ Vabilo na posvet "Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj" 4/4

Vabimo vas, da se udeležite posveta Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj v četrtek, 12. novembra 2015, ob 9:30 v prostorih Kina, gledališča Bežigrad, Linhartova cesta 11 v Ljubljani. Predstavljeni bodo uspešni projekti, ki so bili izvedeni z uporabo finančnih instrumentov.

Uporaba finančnih instrumentov s podporo Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, predstavlja dolgoročen in učinkovit način vlaganja v rast in razvoj mest, podjetij in posameznikov v državah članicah in regijah EU. Finančni instrumenti podpirajo širok nabor razvojnih ciljev in hkrati ponujajo možnost ponovne uporabe sredstev za nadaljnje naložbe. Sredstva, ki so bila v okviru ESI skladov v preteklosti usmerjena v naložbe z uporabo finančnih instrumentov, so v zadnjih letih močno narasla. Po pričakovanjih se bo trend uporabe finančnih instrumentov v obdobju 2014–2020 še povečal, k temu pa bo pripomogel tudi Naložbeni načrt za Evropo.

Možnosti za uporabo finančnih instrumentov v Sloveniji bo v uvodu predstavil PwC, konkretne izkušnje evropskih mest, ki uspešno uporabljajo finančne instrumente, pa bosta z vami delila Mark Duncan iz Manchestra in Ton Overmeire iz Haaga. Oba sta partnerja enega uspešnejših projektov programa URBACT – CSI Europe, pri katerem so partnerji poskušali razširiti razumevanje finančnih instrumentov in poudariti prednosti njihove uporabe za spodbujanje razvoja v mestih in mestnih območjih.

Prijave sprejemajo do 9. 11. 2015 na tej povezavi ziroma s sporočilom na petra.ockerl@ipop.si ali majda.lovrencic@gov.si. 

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015 4/5

Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki, administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v Magdeburgu.

Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:

– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?

– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?

– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?

Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

11885718_1625669637704778_8437169545816689936_o

Več informacij dosegljivih tukaj.

26. in 27. 11. / Širjenje obzorij - mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov 4/6

Kot del projekta e-Roma Resource in Končno se bo v Dolenjskih toplicah 26. in 27. novembra 2015 odvijala mednarodna konferenca ”Širjenje obzorij – mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov”.  Cilj je poudariti in pokazati pomen povezovanja vseh, ki delujejo na področju romske integracije, prispevati k povezovanju in sodelovanju ministrstev ter institucij ter vzpodbuditi izmenjavo dobrih praks in uporabo bogate zbirke literature ter ostalih materialov ki so nastali v različnih projektih.

Organizatorji k udeležbi pozivajo tako strokovnjake kot tiste, ki delujejo na terenu, pa tudi politične predstavnike, zaposlene v javni upravi in v nevladnih organizacijah, ki delujejo na katerem izmed področij integracije Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravstvo, enake možnosti…). Dvodnevna konferenca je zastavljena kot plenarno zasedanje v dopoldanskem in kot sklop delavnic v popoldanskem delu, v petek pa se bodo na tržnici romskih projektov predstavili tudi izvajalci le-teh – seveda je to priložnost za mreženje in iskanje bodočih partnerstev.

Organizatorji: Action Sinergy, S. A (Grčija), Codici Social Research Agency (Italija), Ekonomska fakulteta Univerze v Nišu (Srbija), Fundacija za razvoj zdravstva in sociale (Bolgarija), Trnavska univerza v Trnavi (Slovaška), Razvojni in informacijski center Novo mesto (Slovenija) in Association ADICE (Francija).

Program konference, ki se še dopolnjuje

Prijava

SEJA VLADE RS

60. seja vlade 5/1

Vlada določila dopolnjen predlog proračuna RS za leti 2016 in 2017

Vlada RS je na seji določila Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2017 ter ju posredovala Državnemu zboru RS v sprejem. Z dopolnjenim predlogom proračuna RS za leto 2016 znašajo prihodki 8,7 milijarde EUR in odhodki 9,5 milijarde EUR. Deficit v Bilanci prihodkov in odhodkov se povečuje za 50 milijonov EUR in znaša 839,3 milijone EUR oz. 2,1% BDP. Na račun tega bo višji tudi pričakovani primanjkljaj sektorja država, predvidoma bo v 2016 znašal 2,3 % BDP.

V dopolnjenem predlogu proračuna RS za leto 2017 so prihodki načrtovani v višini 8,7 milijarde EUR ter odhodki v višini 9,4 milijarde EUR. Primanjkljaj državnega proračuna ostaja nespremenjen, in sicer v višini 717,8 milijonov EUR oz. 1,74% BDP. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Vlada RS je sprejela Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, s katero so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah.

Ocenjeno je, da bodo dodatne investicije v energetsko prenovo povečale zaposlenost za 0,36 % do 0,58 % letno oz. med 3.000 in 4.600 novih delovnih mest. To predstavlja neposredna nova delovna mesta. Sicer pa bodo aktivnosti glede na načrtovan povprečen letni obseg investicij predstavljale skupaj okrog 7.000 delovnih mest (posrednih in neposrednih). To bo imelo za posledico tudi pozitivne učinke na gospodarsko rast in javnofinančne prihodke. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike za obdobje januar–september 2015

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za obdobje januar–september 2015. Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. septembra 2015 od 4,1 milijarde EUR dodelila za 4,42 EUR oziroma 107,77 odstotkov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del). Od tega je za 4,31 EUR (EU del) oziroma 105,16 odstotkov podpisanih pogodb, iz državnega proračuna je bilo izplačanih 3,82 EUR (EU del) oziroma 93,07 odstotkov razpoložljivih sredstev, certificirani izdatki pa znašajo 3,45 EUR (EU del), kar predstavlja 84,04 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Slovenija se je do konca septembra 2015 po koriščenju sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013 uvrstila na 9. mesto med 28 državami članicami EU. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo

Vlada RS je sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom izvajanja in Akcijskim načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015–2016. Okvirni program je pripravljen z namenom, da se čim hitreje aktivno podpre proces prehoda v zeleno gospodarstvo ter poveže ukrepe in dejavnosti sektorskih politik. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Medresorska delovna skupina Partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Vlada RS je ustanovila medresorsko delovno skupino »Partnerstvo za zeleno gospodarstvo« za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo.

V delovno skupino so vključeni pristojni vladni resorji . Delovna skupina pa bo k sodelovanju povabila tudi ostale deležnike, in sicer predstavnike občin, gospodarstva, nevladnih organizacij in univerz. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev 6/1

Policijska akademija je objavila razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev v letu 2016. Prav tako so nas s Policijske akademije opozorili, da v letu 2016 ne nameravajo objaviti dodatnih razpisov v letu 2016.

Rok za prijavo je 18. december 2015.

Razpis si lahko preberete na tej povezavi.

Evropa bo investirala skoraj 100 milijonov € za mednarodno sodelovanje v Jadransko-jonski regiji 6/2

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja „Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)”, sredstva zanj pa sta prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v višini 83,4 milijona evrov in Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) v višini skoraj 16 milijonov evrov. Za program sodelovanja je bilo, vključno z nacionalnimi prispevki, namenjenih vsega skupaj 118 milijonov evrov, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji.

interreg_adrion_2funds_02_rgb

Program bo podpiral izvajanje prednostnih nalog v regiji v okviru Strategije Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). Med nalogami so:

 • krepitev sodelovanja med podjetji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami za inovativno in pametno regijo,
 • spodbujanje trajnostni z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine,
 • krepitev povezanosti in
 • podpora upravljanju strategije EU za Jadransko-jonsko regijo.

 

mapadriaticionian9

 

Program se bo izvajal v državah, vključenih v EUSAIR – to so štiri države EU (Grčijo, Hrvaško, Italijo in Slovenijo). Sodelujejo pa lahko tudi Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija.

 

 

________

Sout-East Europe

Evropska komisija

 

Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« 6/3

 

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo Celostne prometne strategije iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.

Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.

Razpisna dokumentacija  za Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« skupaj z obrazci

Na tej povezavi si lahko tukaj pregledate seznam upravičenih mestnih naselij.

Tukaj pa najdete razpredelnico z zagotovljenimi sredstvi po občinah. Na 1. in 2. roku imajo občine zagotovljeno višino sredstev, Medtem, ko bo na 3. roku razpisan preostanek sredstev brez omejitev. 

Rok za prijavo je 10.11.2015 do 10.00 ure na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana ali osebna vročitev.

Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za vložitev vlog. Kontakt na Ministrstvu za infrastrukturo je mzi-mobilen.si@gov.si.

Nov Interreg program EK čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije 6/4

Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij.

Program zajema po dve statistični regiji (NUTS III):

 • na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter
 • na madžarski strani: Zala in Vas

Podpora je usmerjena v ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih dejavnosti zlasti na podeželju, pa tudi povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi. Program podpira sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Glavni prioriteti sta aktivna ter kooperativna regija.

Javni razpis  in razpisna dokumentacija bodo objavljeni decembra 2015.

logi_si-hu_sl

S programom upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad  za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov. Kontaktna oseba je Aleš Mrkela.

Proračun petega programskega obdobja Interreg 2014 – 2020 obsega 10,1 milijarde €, investiranega v več kot 100 programov sodelovanja med regijami in teritorialnimi, socialnimi in ekonomskimi partnerji. Proračun vključuje tudi dodelitev ESRR sredstev za države članice za sodelovanje na zunanjih mejah EU z drugimi instrumenti (pred pristopna pomoč, evropski instrument za sosedsko politiko).

_______________

Povzeto po: Poročilo EK o sprejetju programa

Spletna stran Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-HU

Razpis programa Mediteran 6/5

V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 je odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

Izbor za najbolj varno sosesko/naselje 6/6

Slovensko združenje za varen svet vabi vse občine k predstavitvi varnih sosesk/naselij. V kratki predstavitvi (največ 300 besed) lahko predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. Pri izboru bodo imeli prednost primeri, kot so inovativnost, konkretne oblike varovanja sosesk/naselij, vključenost in organiziranost občanov na področju preprečevanja kriminalitete, krepitve socialnega kapitala itd.

Komisija, bo v prvem krogu izbrala 5 najboljših primerov dobre prakse. V drugem krogu pa bodo v izboru najboljšega primera imeli možnost sodelovati tudi predstavniki vseh sodelujočih občin, in sicer na način glasovanja. K sodelovanju in sicer k podaji mnenja in predlogov, bo povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo lahko prav tako oddala svoj glas.

Prijave za sodelovanje zbirajo vključno do 30.11.2015 na info@varensvet.si, kamor jim pošljite običajno sporočilo, da svojo občino prijavljate k sodelovanju. Opis s primeri predlagane varne soseske/naselja, pošljite najkasneje do vključno 31.12.2015.

Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija 6/7

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Dogodki, predvideni za čas od 5. – 8. novembra (med sejmom Narava – zdravje 2015) so odpovedani. Sam razpis je odprt do 4. 12. 2015.

Priznanja bodo zaradi objektivnih razlogov podeljena konec januarja ali v sklopu praznovanj ob kulturnem prazniku 2016. S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili.

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.cominfo@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 6/9

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 6/10

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/11

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Tuji državljani v slovenskih občinah 7/1

Globalne migracije so dejstvo, ki se mu na daljši rok ne bomo mogli izogniti in bo v marsičem krojil naslednja leta in desetletja podobo krajev. Lani je delež tujih državljanov s stalnim bivališčem v Sloveniji znašal 4,8 odstotka. Razporeditev tujcev po Sloveniji je precej neenakomerna. 31 občin ima več kot povprečen 4,8-odstotni delež tujega prebivalstva.  V teh 31 občinah prebiva 65.000 od skupno nekaj manj kot 99.000 tujih državljanov pri nas – torej dve tretjini. Največ tujih državljanov gosti prestolnica: 24 odstotkov vseh tujcev pri nas. To pomeni, da ima 8,2 odstotka prebivalcev Ljubljane tuje državljanstvo.

Po deležu tujih prebivalcev je Ljubljana šele na sedmem mestu med slovenskimi občinami. Na prvem mestu je Zavrč. Od 1755 občanov v tem majhnem kraju je 362 tujcev: 20,6 odstotka. Sledijo Sežana, Izola in Koper. (Vir: Zlati kamen)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.