PRIHODNJI TEDEN

 

Osnutki novega Zakona o urejanju prostora (zurep), Gradbenega zakona (gradbeni_zakon) in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (zpai) pripombe in predlogi do četrtka, 14. 1. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega cestra RS pripombe in predlogi do četrtka, 14.1.2016, na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Črpanje sredstev po 21. in 23. členu  ZFO 1/1

V sredo, 6. januarja 2016, je bil na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo sestanek v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. Direktor direktorata za regionalni razvoj, Marko Drofenik  je uvodoma pojasnil načrte ministrstva v zvezi z omenjenima dvema členoma in sicer, da bodo občine v skladu s 56. členom ZIPRS1617 prejele 5% primerne porabe za sofinanciranje investicij – 2% nepovratnih sredstev ter 3% povratnih. Povedal je, da bo aplikacija za vloge odprta predvidoma v začetku februarja. V dogovoru z Ministrstvom za finance bo povratni del sredstev občinam na razpolago istočasno kot nepovratni del, stopnja obrestne mere bo 0%, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let. Sredstva, ki jih bodo občine pridobile iz povratnega dela za sofinanciranje investicij se ne bodo štele v kvoto zadolževanja. Na sestanku, ki so se ga s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili dr. Ivan Žagar, Marjan Kardinar in Jasmina Vidmar so se dogovorili, da bo občinam omogočeno tudi predčasno vračilo najetih sredstev ter, da bodo v tem letu najeta sredstva občine začele vračati leta 2018  in to v dveh obrokih – meseca marca in v začetku septembra. Povratna sredstva bo mogoče pridobiti pod enakimi pogoji kot nepovratna sredstva, za en projekt pa bo občina lahko črpala tako sredstva povratnega kot nepovratnega dela.

Občinam bo v letih 2016 in 2017 na voljo skupno 107,6 mio evrov, od tega 43 mio nepovratnih in 64,6 mio evrov povratnih sredstev. Na povezavi prilagamo tabelo, ki predstavlja sredstva za eno leto.

Sredstva, ki jih bodo občine prejele v skladu z 21. in 23.členom ZFO.

Skupna seja delovnih teles za prostor pri SOS, ZOS in ZMOS 1/2

V sredo, 6.1.2016, so se na skupni seji v Mariboru sestali predstavniki delovnih teles pristojnih za prostor pri SOS, ZOS in ZMOS, komisije za inšpekcijo pri SOS, Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Geodetskega inštituta Slovenije. Člani delovnih skupin so se seznanili s predlogom koncepta vzpostavitve registra stavbnih zemljišč, ki so ga predstavili predstavniki MOP ter obravnavali aktualne predloge gradbene in prostorske zakonodaje, ki se nahajajo v javni razpravi.

IMG_8764

Uvodoma je državna sekretarka, Lidija Stebernak (MOP) povedala, da se bodo v okviru nove prostorske in gradbene zakonodaje iskale rešitve, ki bodo pripomogle k celovitemu urejanju prostora. V sklopu nove prostorske in gradbene zakonodaje pa je predviden tudi projekt e- prostor, katerega cilj je  vzpostavitev skupne infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji. Program projekta e-prostor bo zajemal skupno infrastrukturo za prostorske informacije, vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema, izboljšavo in zajem podatkov ter informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc. Pravilne evidence s kvalitetnimi vsebinami registra stavbnih zemljišč, pa bodo predvsem pomembne za vzpostavitev sistema, ki bo podlaga za nepremičninski davek.

Državna sekretarka je posebej izpostavila 58. člen ZIPRS1617, ki je podlaga za spreminjanje in dopolnjevanje odlokov o odmeri NUSZ. Predlagala je, da naj občine spremenijo odloke še v tem letu, saj bodo lahko začele izdajati odločbe oziroma bo odmera mogoča šele v letu 2017. Sistem NUSZ želijo namreč podaljšati vse do leta 2018, davek na nepremičnine pa naj bi zaživel šele v letu 2019, in sicer za omejen nabor nepremičnin (zazidana stavbna zemljišča in najvišja razvojna stopnja stavbnih zemljišč), torej tistih, za katere bodo evidence že ustrezno vzpostavljene, ta predlog pa morajo potrditi še na Projektnem svetu.

S strani MOP je bil predstavljen tudi Projekt e – prostor. Jurij Mlinar iz MOP je predstavil koncept vzpostavitve registra stavbnih zemljišč, kjer bo zajeta skupna infrastruktura za prostorske informacije – nepremičninske in prostorske evidence, ki bo predpogoj za učinkovito vodenje vseh procesov na področju graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Vzpostavitev evidence registra stavbnih zemljišč so izvedli že v nekaterih občinah (občini Jesenice, Škofja Loka in MO Novo mesto), Projekt pa bi naj bil končan do leta 2020. Program projekta e-prostor bo zajemal skupno infrastrukturo za prostorske informacije, vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema, izboljšavo in zajem podatkov ter informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc.

V nadaljevanju so člani delovnih teles združenj občin obravnavali osnutek Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Uvodoma so se navzoči strinjali, da so zakonodajne spremembe dobrodošle, vendar je bilo tekom razprave izpostavljenih kar nekaj odprtih vprašanj, zaradi različnih tolmačenj posameznih predlogov členov pa se člani delovnih teles niso uspeli opredeliti in poenotiti do vseh predlaganih sprememb.

Kot najbolj pereča je bila izpostavljena tema prenosa nadzora na občinske inšpekcije. Predstavniki komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS so povedali, da obstoječi sistem ni učinkovit, zato pozdravljajo namen in interes da se uredi, vendar če pride do uveljavitve predloga, je treba računati na ogromne kadrovske in finančne obveznosti za občine, prav tako pa so izpostavili probleme na katere bi naleteli v primerih, ko se bi nadzor prepletal med več službami (presoja pristojnosti npr. gradnja brez gradbenega dovoljenja), medsosedski spori,…. Novosti bi prav tako predstavljale za delo inšpektorjev precejšnjo obremenitev, tako strokovno kot tudi  količinsko, saj bi bilo nanje prenesenega okoli 70 procentov dela. Iz navedenih razlogov so tudi člani delovnih teles prišli do skupnega zaključka, da se prenosu nalog gradbene inšpekcije na občinsko inšpekcijo kategorično nasprotuje.IMG_8765

Člani so si bili enotni, da je potrebno okrepiti vlogo občin pri izdaji gradbenih dovoljenj, torej, da pridobijo status soglasodajalca s tem pa tudi pogojedajalca. Prav tako so se strinjali, da je treba v celoti črtati določbe o predodločbi, izpostavili so tudi nerazumljivost integriranega postopka, posebej pa je bila izpostavljena tudi problematika nedovoljenih gradenj, ki tudi v tem predlogu ni ustrezno rešena, saj ohranjajo status quo. Država bi morala določiti jasna pravila oziroma enotna merila, katera odstopanja so dopustna za sanacijo objektov (neskladne gradnje) in katera ne, stanje pa je potrebno urediti tudi za naprej. Prav tako so se strinjali, da je potrebno uporabljati pojme kot so termini- legalizacija, merila, presečni datum,…potrebna pa je tudi učinkovitost gradbene inšpekcije in kadrovska okrepitev za reševanje zadev v zvezi z objekti, ki so nelegalni oziroma nedovoljeni.

Na predlog Zakona o urejanju prostora so izrazili pomisleke glede 72. člena (usklajevanje prostorskih aktov in sorodnih predpisov), kot tudi 122. člena – zazidalni preizkus, ki je sicer opcijski instrument dodelave občinskega prostorskega načrta, ali urbanističnega načrta, predmet diskusije pa so bila tudi  individualna odstopanja na zaprosilo investitorja, kjer si člani niso bili enotni ali je postopek potreben ali ne. Obravnavali so tudi 297. člen, ki določa posebne zahteve za občinske službe, ter opozorili med drugim na to, da ruši hierarhijo pooblastil v javni upravi.

Ponovni sestanek na temo jamstev za odlagališča 1/3

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča.  Sestanek je bil sklican na pobudo SOS in namenjen razpravi o možnem upoštevanju predlaganih sprememb Uredbe o odlagališčih odpadkov v 42. členu.

Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da želijo skupaj z občinami poiskati rešitev za finančna jamstva za odlagališča v zapiranju in zaprta odlagališča. Težave nastajajo, ker na ARSO vložene vloge nimajo priloženega finančnega jamstva, pogoj za obravnavo na agenciji pa je popolna vloga. V primeru, da upravljavec izjavi, da bodo finančno jamstvo pridobili, postopek nadaljujejo, v primeru, da izjavi, da ga ne morejo zagotoviti pa vlogo nemudoma zavržejo. Poleg tega je razrešitev težave nujna, saj je Evropska komisija sprožila postopek zoper Slovenijo zaradi kršitev iz tega naslova.

Ministrstvo je sprva zavrnilo predlog občin, da bi bila dovolj le izjava občinskega sveta, da se bo zagotovilo ustrezna sredstva v proračunu občine, saj to naj ne bi bilo zadostno zagotovilo, da se bo Republika Slovenija lahko poplačala, v primeru, da na odlagališču pride do resnih okoljskih težav in je nujno njeno ukrepanje. Predstavniki občin so medtem zagovarjali stališče, da zadostnost takšne izjave izhaja iz 90.a člena Zakona o lokalni samoupravi in položaja občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti ter odgovornosti občin za poslovanje njenih javnih podjetij. Potrebna sredstva za zapiralna dela bi se zagotovilo sproti v občinskih proračunih na postavki proračunskih rezervacij.

Težava nastaja tudi zaradi višine finančnih jamstev. Kot so zatrdile predstavnice MOP, Priloga 7 ostaja nespremenjena, kljub pobudi za njeno spremembo. Na MOP pa zatrjujejo, da bodo poslali inšpektorje na teren in v skladu z že izvedenimi zapiralnimi deli izdali nove odločbe in zmanjšali višino finančnih jamstev. Kot je zatrdila predstavnica ARSO, se višina finančnega jamstva določi ob upoštevanju dejanskega stanja.

Ker predstavniki MOM odhajajo 27.1.2016 na sestanek z Evropsko Komisijo je bilo dogovorjeno, da ožja delovna skupina predstavnikov občin oblikuje ustrezni predlog (dodela dikcijo zakonske spremembe) in obrazložitev, nato pa bo 18.1.2016 potekal ponovni sestanek namenjen pregledu in uskladitvi predlaganih rešitev.

Sodelujte pri posvetu SOU 2016 1/4

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema posveta bo Turizem in lokalno podjetništvo. Objavljeni bodo tudi ostali prispevki, ki bodo povezani z delovanjem skupnih občinskih uprav, prednost za predstavitev pa bodo imeli prispevki, ki bodo sledili osnovni temi posveta. Rok za najavo teme je 14. januar 2016. O izboru bodo prijavitelji obveščeni do 3. februarja 2016. Rok za oddajo končnih prispevkov in predstavitve v Power Pointu bo 2. marec 2016. Vsi prispevki bodo objavljeni v e – Zborniku Posveta, o morebitni uvrstitvi v program posveta bodo posamezni avtorji obveščeni do 10. marca 2016.

V kolikor želite sodelovati s prispevkom vas prosimo, da v najavi teme navedete ime in priimek, naziv, elektronski naslov, kontaktno telefonsko številko, organizacijo zaposlitve in delovno mesto, naslov in povzetek prispevka v obsegu 150-300 besed. Vsak avtor lahko kot prvi ali edini avtor prijavi le en prispevek. Prosimo vas, da vašo prijavo pošljete na elektronski naslov franci.zohar@gov.si z zadevo “Posvet SOU 2016”.

Navodila za pripravo prispevka

SOS podpisal skupen sporazum z združenjem SAZAS 1/5

Skupnost občin Slovenije je v mesecu decembru 2015 podpisala Aneks k skupnem sporazumu o uporabi avtorskih del iz repertuarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin.

S podpisom aneksa k skupnem sporazumu smo za občine zagotovili enake pogoje/popuste, kot so veljali v prejšnjih letih. Občine lahko tako na podlagi podpisanega skupnega sporazuma pristopite k podpisu individualnih sporazumov, v skladu s katerimi si zagotovite od 20% do 45% popusta za izvedbo dogodkov (odvisno od značaja dogodka).

Skupen sporazum, ki je bil podaljšan z Aneksom se nahaja tukaj, medtem ko si skupen sporazum lahko preberete tukaj.

Predvidene spremembe zakonodaje s področja gradnje objektov in varstva okolja in s tem povezan prenos pooblastil med državno in občinsko inšpekcijo 1/6

Komisija občinskih inšpektorjev je obravnvavala predloge gradbenih zakonov, ki predvidevajo prenos novih in obsežnih nalog na občine. Zato se je komisija odločila, da se občine opozori na povečane obveznosti,  ki izhajajo iz novih predlogov gradbene zakonodaje (iz vidika občinskih inšpektorjev). V skldadu s predlogi zakonov se ves nadzor nad enostavnimi objekti, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja prenaša na občine. Tako se bo na občine preneslo cca 70% dela gradbenih inšpektorjev.

V skladu z gradbeno zakonodajo se prav tako občinam predpisuje, da morajo sistemizirat in zasesti v okviru občine ali skupne občinske uprave vsaj 4 nove osebe, saj tako Gradbeni zakon kot Zakon o urejanju prostora občinam nalagata zaposlitev občinskega gradbenega inšpektorja ter zaposlitev še vsaj 3 dodatnih oseb (to je zaposlenega, ki izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, pooblaščenega arhitekta in pooblaščenega geodeta).

Glede na navedeno v dopisu vas pozivamo, da nam posredujete povratno informacijo, zlasti:

  • ali kot občina in delodajalec občinskih inšpekcij želite prevzeti aktivno vlogo pri inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem posegov v prostor, za katere po Gradbenem zakonu ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja,
  • ali soglašate s predvidnim prenosom pooblastil v okviru sprememb gradbene zakonodaje na občinskega gradbenega inšpektorja,
  • ali soglašate s predvidnim prenosom pooblastil v okviru sprememb na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode z državnega inšpektorja za varstvo okolja na občinskega inšpektorja

Dopis Komisije občinskih inšpektorjev si lahko prebetete tukaj.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V obravnavi predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS 2/2

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega cestra RS, ki bi se vzpostavil v primeru nesreče v kateri je prizadeto večje število oseb.

Predlog navodil se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 14.1.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Spremembe pravnega varstva v postopkih javnega naročanja 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da Ministrstvo za javno upravo pripravlja podlage in analize za prenovo sistema pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Določene spremembe zakonodaje s tega področja so potrebne že zaradi novega Zakona o javnem naročanju, prav tako zaradi ureditve enotnega pravnega varstva za javna naročila in koncesije.

Ministrstvo želi pri prenovi sistema pravnega varstva sodelovati in pridobiti mnenje čim širšega kroga deležnikov. V ta namen se SOS obrača na vas s povabilom in prošnjo, da nam posredujete vaše videnje na obstoječi sistem pravnega varstva in izpostavite bistvene predloge njegovih sprememb, v kolikor menite, da so te potrebne.

Pri tem je pomembno opozoriti, da tudi pravno varstvo ureja evropski pravni red (Direktiva 2007/66/ES), zaradi česar država nima povsem prostih rok pri postavljanju sistema pravnega varstva (npr. minimalni roki za vložitev zahtevkov za revizijo so predpisani z direktivo).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše videnje, mnenja posredujete do četrtka, 21.1.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu -ROK PODALJŠAN 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je MDDSZ objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu.

S predlogom se celostno ureja področje socialno varstvenih storitev (s predlogom novih socialnovarstvenih storitev, tj. socialna aktivacija in koordinirana oskrba v skupnosti), zagotavlja pravna podlaga za razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom), ukinja obvezno pripravništvo na področju socialnega varstva, razbremenjuje upravne postopke (z odpravo določenih administrativnih ovir in z zmanjšanjem administrativnih postopkov), določajo posebni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogoča podelitev tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava (zavodom, ustanovam, zadrugam), usklajujejo predpisi o inšpekcijskem nadzoru z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in inšpekcijo dela, izenačujejo se domače in tuje pravne ter fizične osebe pri izvajanju socialnovarstvenih storitev, izenačujejo se pogoji za imenovanje direktorja javno socialnovarstvenega zavoda ter uvaja pravna podlaga, ki omogoča centrom za socialno delo, da izvajajo zakonsko določene storitve in naloge tudi zunaj njihovega rednega delovnega časa ter regijsko.

Vljudno vas naprošamo, da predlog sprememb in dopolnitev zakona pregledate (besedilo najdete TUKAJ) in nam vaše mnenje, pripombe in predloge posredujete najkasneje do SREDE, 3.2.2016  na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je objavljen predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (besedilo najdete TUKAJ), ki je usklajena z ZJN-3. Saj drugi odstavek 119. člena ZJN-3 določa, da Vlada RS uskladi uredbo iz osmega odstavka 32. člena tega zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe preučite in nam vaše mnenje, predloge in pripombe posredujete do petka, 22.1.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS 2/6

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS.

Dokument je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov predstavljata ukrep za izvršitev obveznosti iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih, Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih glede priprave načrtov ravnanja z odpadki ter iz Direktive 2008/98/ES glede priprave programov preprečevanja nastajanja odpadkov.

Direktiva 2008/98/ES v 28. in 29. členu določa obveznost priprave načrtov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja nastajanja odpadkov ter vsebino teh programov. Načrti ravnanja z odpadki morajo biti usklajeni z zahtevami za načrte ravnanja z odpadki iz Direktive 94/62/ES ter Direktive 1999/31/ES. Program preprečevanja odpadkov se lahko pripravi kot samostojen program ali kot poseben del načrta ravnanja z odpadki. Obveznosti držav članic glede ocene ter pregleda načrtov in programov so določene v 30. členu Direktive 2008/98/ES.

S programom ravnanja z odpadki, se na podlagi analize obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki, določijo ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje celotne Slovenije.

Prosimo vas, da priložen dokument preučite in nam vaše mnenje in predloge posredujete do petka, 29.1.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

20.1. / Posvet “Novosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu” 3/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo vabi na posvet »Novosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu«, ki bo potekal 20.1.2016, od 10.00 ure dalje (registracija udeležencev ob 9.30), v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana (dvorana Andromeda).

Novela Zakona o knjižničarstvu prinaša nekaj novih zakonskih rešitev, ki se merodajno dotikajo zlasti občin. Tako se spremembe v pomembnem delu nanašajo na pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti oziroma preverjanje njihove ustreznosti, strokovno izobrazbo in usposobljenost knjižničnih delavcev, predvsem pa novela na novo ureja šolske knjižnice, ki po novem niso več knjižnična javna služba, ampak sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Nekatere manjše spremembe pa se nanašajo tudi na inšpekcijski nadzor in prekrške.

Na posvetu bodo spremembe predstavili predstavnika Ministrstva za kulturo mag. Tatjana Likar in Marjan Gujtman in predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen. Ob zaključku posveta pa bodo na razpolago tudi za vprašanja udeleženk in udeležencev. Posvet bo potekal predvidoma do 13.30 ure, s kratkim odmorom in pogostitvijo ob 11.45 uri.

Posvet je namenjen vsem slovenskim občinam, njihovim zaposlenim ter zaposlenim v občinskih javnih zavodih, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujete z določbami tega zakona. Udeležba je možna z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 19.1.2016.

Vabilo, prijavnica

DOGODKI DRUGIH

19.1./ Javna predstavitev osnutka programa ravnanja z odpadki 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) organizira javno predstavitev osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS. Osnutek je MOP objavil 21. 12. 2015 in bo v javni obravnavi do 1. 2. 2016.

Dogodek bo potekal na Agenciji RS za okolje (Vojkova 1b, Ljubljana, velika sejna soba (4. nadstropje)). Svojo udeležb na dogodku potrdite do ponedeljka, 18. 1. 2016,  na elektronski naslov: alma.svigelj@gov.si.

Več informacij

Operativni program ravnanja z odpadki

 

25-26.1.2016/ Zagon Strategije EU za Alpsko regijo 4/2

Slovenija bo gostila konferenco ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo, ki bo potekala 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju. Dogodek pomeni konkreten korak k implementaciji strategije in je namenjen najširšemu krogu zainteresiranih deležnikov. Pričakujemo udeležbo več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih. Na tej povezavi dobite več informacij in se lahko prijavite.

Osnutek programa ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 4/3

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 4/4

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 4/5

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 4/6

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

SEJA VLADE RS

69. seja Vlade RS 5/1

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS. Glavne spremembe novele Zakona o kmetijskih zemljiščih so namenjene poglavju melioracije (agromelioracije, osuševanje in namakanje). Med drugim se pri osuševalnih sistemih na novo ureja možnost zmanjšanja osuševalnega območja ter možnost ukinitve osuševalnega sistema; namakalni sistemi se bodo po novem delili na javne, zasebne in državne. Uvedbo javnih namakalnih sistemov bo lahko predlagala le občina, uvedbo zasebnih namakalnih sistemov pa bodo lahko predlagale fizične ali pravne osebe. Z novelo zakona se ureja tudi preimenovanje obstoječih namakalnih sistemov ter veliko drugih sprememb. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leti 2016 in 2017

Vlada Republike Slovenije je sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. V normativnem delovnem programu za leto 2016 je skupaj 461 predpisov, od tega 166 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora RS, 132 iz pristojnosti Vlade RS in 163 iz pristojnosti ministrstev.

V normativnem delovnem programu za leto 2017 je skupaj 108 predpisov, od tega 35 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora RS, 21 iz pristojnosti Vlade RS in 52 iz pristojnosti ministrstev. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Postopki identifikacije in registracije nezakonitih migrantov po prihodu v Slovenijo

Vlada Republike Slovenije se je odločila, da Slovenija po Uredbi EU 604/2013 ne bo prevzela odgovornosti za sprejem tistih tujcev, ki jim je bila v Sloveniji izdana odločba o dovolitvi zadrževanja na podlagi 72. člena Zakona o tujcih. Zato je tudi sprejela odločitev, da dovolitev zadrževanja ne šteje kot dovoljenje za prebivanje v smislu uredbe. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Priložnostni kovanci v letu 2017  

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci.

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je obravnavala in ocenjevala predloge dogodkov in svoj predlog dogodkov poslala ministrstvu za finance. Na podlagi tega je vlada sprejela uredbo, s katero je določila, da se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci ob naslednjih dveh dogodkih:

  • obletnica uvedbe eura v Sloveniji (spominski kovanec za 2 €) in
  • obletnica Majniške deklaracije (zbirateljski kovanci: zlatnik, srebrnik in dvokovinski zbirateljski kovanec). (Vir: Vlada RS, ab)

 

Letni program športa v RS za leto 2016

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2016, h kateremu sta podala mnenji Strokovni svet Republike Slovenije za šport in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Iz državnega proračuna RS se v proračunskem letu 2016 za programe športa zagotovi 16.028.482 EUR in sicer: 15.228.482 EUR za programske in razvojne naloge in 800.000 EUR za športno infrastrukturo. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poslovna politika Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti za obdobje 2016-2020

Poslovna politika Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 2016-2020 je pripravljena na podlagi Strateškega načrta javnega sklada ter skladna s cilji in ukrepi Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Opredeljuje poslanstvo, vizijo, cilje ter ukrepe za dosego ciljev ter organizacijsko poslovne pogoje za izvedbo ukrepov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za prihodnje petletno obdobje. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s katerim se spreminja razrez sredstev na prednostnih naložbah 1.1: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu in 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo.

Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 bo objavljen na spletni strani www.svrk.gov.si. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Denarne Nagrade RS za prostovoljstvo za leto 2015

Vlada Republike Slovenije določa višino denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 v višini 3.000,00 EUR in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 v višini 1.000,00 EUR za vsako posamezno podeljeno priznanje.

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je na prvi redni seji 16. 12. 2015 skladno z Zakonom o prostovoljstvu sprejel sklep o določitvi denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 v višini 3.000,00 EUR in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 v višini 1.000,00 EUR. Predlagana višina denarne nagrade in priznanja je znotraj razpona kot ga določa  Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

MGRT je socialnim podjetjem v letu 2016 zagotovilo 12 milijonov evrov povratnih virov financiranja 6/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je za 2016 z alokacijo neporabljenih sredstev iz prejšnje finančne perspektive na Slovenski podjetniški sklad razpisalo sredstva za mikrokredite za socialna podjetja in zadruge. S tem bo omogočilo razvoj tega sektorja, ki v Evropi ustvari skoraj 8 % BDP, v Sloveniji pa komaj 0,7 %.

S sprejetjem dopolnjenega Poslovnega načrta Program instrumentov finančnega inženiringa (PIFI) je Vlada RS 23. 12. 2016 omogočila porabo preostalega dela Sklada za programsko obdobje 2007-2013, katerega končni datum upravičenosti izdatkov je sicer 31. 12. 2015. Oblika financiranja se je z dopolnitvijo spremenila iz nepovratne oblike pomoči v povratne oblike pomoči ter alocirala sredstva na instrument finančnega inženiringa. Tako sredstva končni prejemniki lahko porabijo še do konca leta 2016.

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/2

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.