V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DIVAČA, DRAVOGRAD, HRASTNIK, MEDVODE, PREDDVOR IN ŠKOCJAN.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

ZFO-1 v Državnem zboru 1/1

V četrtek, 29.6.2017 je Vlada RS na redni seji določila besedilo predloga zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-1 in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Konkretne spremembe ZFO-1 so naslednje:

 • 6. člen: odprava inflacije kot sprememba pri izračunu primerne porabe občin
 • 11. in 12. člen: sprememba določb, ki urejata izračun povprečnih stroškov na prebivalca in določitev povprečnine tako, da se določi bolj pregleden postopek načina določitve povprečnine, natančno določi kateri stroški občin se pri določanju povprečnine upoštevajo ter da se upoštevajo makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega financiranja;
 • 13. člen: sprememba uteži pri izračunavanju primerne porabe občin (sprememba upošteva demografska gibanja v občinah, saj najmlajši in najstarejši prebivalci v primerjavi z drugo populacijo pomenijo sorazmerno večji strošek za občine;
 • 20. člen: sprememba določbe o sofinanciranju občin na območjih, kjer bivajo italijanska in madžarska narodna skupnost ter stalno naseljena romska skupnost; (sprememba določa višino sredstev za ta namen, določeno v razmerju od višine skupne primerne porabe občin in omogoča uveljavitev meril za izračun višine sredstev, ki pripada posamezni občini) ter hkrati črta del člena, ki se nanaša na občine s stalno naseljeno romsko skupnostjo;
 • 23. člen: določen je zgodnejši skrajni rok za predloge sprememb načrtov porabe pri sofinanciranju občinskih investicij, in sicer namesto do 15. septembra do 15. avgusta tekočega leta, kar bo državnim organom in občinam omogočilo izvedbo vseh potrebnih postopkov v razumnem roku;
 • 24. a člen: odprava napake z zamenjavo imenovalca in števca v razmerju med razvitostjo občine in razvitostjo vseh občin pri določanju višine sredstev sofinanciranja investicij iz državnega proračuna za posamično občino;
 • 26. člen: sprememba določbe o sofinanciranju skupnih občinskih uprav (cilj določbe je povečati število skupnih občinskih uprav z večjim številom vključenih občin in večje število opravljenih nalog ter poenostaviti postopek ugotavljanja višine sredstev, ki pripada posameznim občinam).

Besedilo predloga zakona, ki je v Državnem zboru najdete TUKAJ. Morebitne še dodatne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do srede, 26.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Splošne pripombe/ugotovitve SOS: S spremembo se ponovno poskuša spreminjati sistem financiranja občin in to ponovno brez nujnih analiz delovanja sistema, nalog, ki jih občine opravljati, novih razmerij in potreb v različnih okoljih, brez upoštevanja potreb za prilagajanje tehnološkemu/digitalnemu napredku, brez podatkov o kakovosti in učinkovitosti izvajanja teh nalog. Opozarjamo, da je nujen pristop k urejanju financiranja občin, ki izhaja iz objektivnih analiz in podaja alternativne rešitve, kako in v katero smer spreminjati sistem financiranja občin glede na ugotovitve iz analize stanja in ciljev iz strategije, ki se nanaša na krepitev lastnih finančnih virov in načelo sorazmernosti virov. Parcialne spremembe, rešitve kot so te, niso sistemske in so nesprejemljive.

Tudi Računsko sodišče v reviziji glede primerne porabe občin v letih 2014/2015 ugotavlja, kar že vrsto let opozarja tudi SOS, da se mora višina primerne porabe za občine čim bolj približati stroškom nalog, ki jih morajo občine izvajati za svoje prebivalke in prebivalce. In, da je sistem pogajanj/dogovarjanj med državo in reprezentativnimi skupnostmi potrebno natančneje opredeliti, saj  bi zadnja dogovarjanja/pogajanja težko imenovali kot  takšna. Računsko sodišče tudi ugotavlja, da ni natančnih pregledov, katere naloge morajo občine v skladu s številnimi zakoni opravljati in v kakšnem obsegu. Dodati moramo, da tega ne ve niti matično Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno tudi za področje lokalne samouprave, tega ne vedo niti druga ministrstva. Nekatera deloma sploh ne vedo, da na njihovem področju občine, v skladu z veljavno zakonodajo, opravljajo neke določene naloge.

Ker pripravljeno besedilo ni usklajeno oz. usklajevano z občinami in njihovimi skupnostmi, prav tako pa ne sledi ugotovitvam in priporočilom Računskega sodišča, nasprotujemo sprejetju tega predloga sprememb in dopolnitev zakona.

Predstavitev izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje 1/2

V petek, 23. 6. 2017 je na ARSO potekala javna predstavitev izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje. Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so predstavili končne izsledke naloge »Osnutek izhodišč za prenovo  stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih«, predstavitve pa se je udeležila tudi državna sekretarka Lidija Stebernak. Uvodoma je izpostavila, da imamo v Sloveniji 90% stanovanj v lasti (lastniških), med tem ko je glavna usmeritev nove stanovanjske politike zagotovitev najemnih javnih stanovanj, ter povedala, da je osnutek Stanovanjske zakonodaje predviden konec leta 2017.

Projekte Stanovanjskega sklada RS je predstavil mag. Črtomir Remec, ter poudaril, da je namen sklada predvsem zagotoviti nova javna najemna stanovanja.

Mag. Anton Kožar je govoril o prehodu iz neprofitnih najemnin na stroškovne najemnine in sistemski ureditvi virov financiranja stanovanjske oskrbe. Spodbujanje nepremičninskega trga bodo zagotovili preko nepremičninskega davka, stanovanjskega dodatka, predkupne pravice Stanovanjskega sklada RS, s hitrejšim reševanjem najemnih sporov,… Prav tako je izpostavil pomembnost sistemskega financiranja in možnosti financiranja stanovanjskega oskrbe z nepremičninskim davkom, kapitalskim dobičkom in davkom od najemnin. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje kako rešiti stanovanjski primanjkljaj oziroma kvantitativni primanjkljaj javnih najemnih stanovanj.

V nadaljevanju je Franci Gerbec predstavil »Upravljanje stavb v etažni lastnini«. Pomembni odprti vprašanji še vedno ostajata stanovanjski dodatek in stroškovna najemnina. Zastavljeno je bilo vprašanje kako bodo zagotovljena sredstva za stanovanjski dodatek. Tega bi naj zagotavljala država in občine. Na tem mestu je bilo opozorjeno, da če bo potrebno sredstva zagotoviti že prihodnje leto, bi to pomenilo za občine povečane izdatke in problem kako zagotoviti tekoča sredstva v proračunu.

Na koncu je prof. dr. Lojze Ude predstavil še ureditev stanovanjskih najemnih razmerij, izhodišča za spremembe, predlog, da se za reševanje sporov iz stanovanjskih razmerij ustanovijo stanovanjske arbitraže,…
Do vseh gradiv s predstavitve lahko dostopate na tej povezavi.

Umetna inteligenca v vsako občino 1/3

Odsek za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« (IJS) je 27. junija 2017 predstavil projekt Umetna inteligenca v vsako občino. Z njim želi sisteme, kot so virtualni pomočnik Asistent, Občinska televizija, 3D asistent ter sistema Turizem in Zdravje približati vsem občanom in dvigniti digitalno ozaveščenost družbe. Produkti so nastali v sklopu različnih projektov v katerih je deloval IJS in so bili financirani iz različnih virov, tako s strani ministrstev, kot iz različnih EU skladov. Tako bodo zdaj še lažje dostopne informacije o dogajanju v posamezni občini, tudi z neposrednim prenosom posameznega dogodka, virtualni asistent nas bo vodil po virtualnih stavbah, turistične storitve slovenskih krajev so predstavljene na uporabnikovo zahtevo skozi predloge izletov in znamenitosti, na voljo bo tudi veliko več informacij o zdravju. »To je pomemben korak za občane in celo Slovenijo,« je prepričan vodja projekta prof. dr. Matjaž Gams.

Sisteme torej brezplačno ponujajo občinam, društvom in civilni družbi. Cilj raziskovalcev je, da sisteme prenesejo v vsakdanja življenja slovenskih občanov, ki bodo po Gamsovem mnenju z uporabo teh storitev, živeli bolj kakovostno. “Sistemi so brezplačni, treba jih je le vzpostaviti in vzdrževati. Ali bo do tega prišlo, pa je odvisno od interesa in angažiranosti občin,” je dodal Gams.

Predstavitve se je udeležila tudi predstavnica SOS, saj so raziskovalni prototipi v veliki meri namenjeni občinam v uporabo. Med udeleženci iz vrst občin je bilo največ zanimanja za virtualnega pomočnika Asistent. Za vsako izmed 212 občin so na IJS zgradili svojega asistenta, tj. virtualnega pomočnika, ki odgovarja na vprašanja v naravnem jeziku in opravlja določene storitve. Ko občina dobi geslo, lahko svojega asistenta dopolni ali spreminja. Asistent vključuje tudi vrsto dodatnih storitev. Za celovito delo z asistenti in drugimi storitvami je potrebno znanje, ki je podobno osnovnemu znanju urejanja spletnih strani. Nato lahko posamezne storitve opravljate z znanjem na nivoju pisanja v Wordu. S prof. dr. Matjažem Gamsom smo se dogovorili za izvedbo praktične delavnice za občine (po dopustih) v kolikor boste za to izrazili interes na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Svoje izkušnje s sodelovanjem z IJS ter prof. dr. Matjažem Gamsom je s prisotnimi podelil tudi župan občine Log Dragomer, Miran Stanovnik, ki nekatere sisteme že uporablja v svoji občini.

Vabimo vas, da se z rešitvami, ki jih lahko uporabite brezplačno, seznanite na tej povezavi: ui-obcine.ijs.si.

Po zaključeni predstaviti je Martin Pečar, vodja SRIP Pametna mesta in skupnosti povabil predstavnike občin še na pogovor o vlogi občin v SRIP ter o napovedanem razpisu MJU za internet stvari (IoT), ki ga je predstavil Jurij Dolžan iz Ministrstva za javno upravo.

Brezplačne rešitve (tudi) za občine s podporo programa ISA² 1/4

Občine obveščamo, da Program ISA² podpira razvoj orodij, storitev in okvirov na področju e-uprave. Že delujoče rešitve so zbrane in dostopne na tej povezavi. Večina rešitev in storitev je brezplačno na voljo vsem zainteresiranim javnim upravam v Evropi. Na kratko predstavljamo nekaj rešitev:

Joinup – Platforma za lažjo izmenjavo in ponovno uporabo IT rešitev, razvita za javne uprave

Kdaj je to rešitev za vas?
Želite ustanoviti svojo platformo za sodelovanje in katalog informacijskih rešitev za večkratno uporabo, ki ponujajo podobne storitve kot storitve Joinup.eu.

Evropski dokument o enotni nabavi (ESPD) -Eno orodje, ki omogoča sodelovanje pri javnih naročilih po vsej EU

Kdaj je to rešitev za vas?
Ste javni organ, ki se ukvarja z javnimi naročili.

Open e-TrustEx – Varna platforma za izmenjavo dokumentov

Kdaj je to rešitev za vas?
Ste evropska javna uprava, ki mora elektronsko izmenjavati informacije z drugimi subjekti na varen način.

CIRCABC – Komunikacijski in informacijski center za uprave, podjetja in državljane

Kdaj je to rešitev za vas?
Ste član razširjene sodelovalne skupine. Želite deliti informacije in vire v zasebnih delovnih prostorih prek spleta.

OCS for ECIs – Spletna programska zbirka za podporo evropskih državljanskih pobud

Kdaj je to rešitev za vas?
Ste organizator evropske državljanske pobude (ECI) in želite zbrati izjave o podpori na spletu.

EUSurvey – Orodje za ustvarjanje, upravljanje in analizo spletnih anket in javnih posvetovanj

Kdaj je to rešitev za vas?
Želite ustvariti in izvedeti večjezične spletne ankete ali posvetovanja z enostavno analizo rezultatov.

LEOS – Orodje, ki omogoča urejanje zakonodajnih besedil

Kdaj je to rešitev za vas?
Imate opraviti z urejanjem ali objavo pravnih besedil. Iščete preprosto orodje za urejanje, ki zagotavlja vodenje in nadzor kakovosti za pripravljavce. Potrebujete tudi strukturirano obliko, ki bi omogočila avtomatsko obdelavo in interoperabilnost med IT sistemi.

Raziskava na področju kompetenc se nadaljuje 1/5

Izvedba raziskave na temo uvida v stanje in možnosti dviga kompetenc, sodelovanja in komuniciranja zaposlenih na občinah, da skozi transformacijo v »pametne« občine postanejo še bolj zadovoljni in uspešni na delovnem mestu, se nadaljuje. Zaradi velikega zanimanja za področje pametnih mest in skupnosti smo se odločili, da raziskavo podaljšamo. Vsem, ki ste že utegnili izpolniti anketo se iskreno zahvaljujemo. Tiste, ki tega še niste uspeli, prijazno vabimo k sodelovanju v prihodnjih dneh. Do sedaj smo pridobili odzive že za ¼ vseh slovenskih občin, kar je dober rezultat, ki pa bi ga želeli še povečati. Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali!

Tiste, ki še niste utegnili vabimo, da spletni vprašalnik izpolnite do 21. julija 2017. Morda bo prav poletje ponudilo priložnost, da si boste lažje odtrgali čas za izpolnitev vprašalnika in razmislili, kaj bi v prihodnosti želeli zase in kje se je moč dodatno razviti. S ključnimi ugotovitvami raziskave boste seznanjeni.

 

POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA: https://www.1ka.si/a/132139

POVEZAVA DO VIDEO POVABILA:  https://www.youtube.com/watch?v=ZNig-PmLRls

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo vsaj 20 min časa. Ta čas si rezervirajte kot investicijo. Le tako bomo lahko skupaj ugotovili neizkoriščene priložnosti in vam predlagali rešitve zanje.

Za vsako občino bo z analizo moč ugotoviti

 • Primerljivost občine s slovenskih povprečjem.
 • Neizkoriščen potencial pri razvoju v pametno občino.
 • Status (zrelost) posamezne občine pri razvoju v pametno občino.

Priložnosti:

 • Predlog modela za dolgoročen razvoj občine.
 • Predlog za pridobitev nepovratnih sredstev za razvoj pametnih občin.
 • Predlog povezave z občinami, ki imajo sorodne težave pri transformaciji v pametno občino.

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Priporočila občinam za izvedbo procesa zakonodajne sledi 2/1

Z namenom, da se občinam omogoči lažje načrtovanje in izvedba procesa zagotavljanja zakonodajne sledi pri pripravi predpisov na lokalni ravni, je Služba za lokalno samoupravo pripravila priporočila in pričujoče obrazce. Zakonodajna sled (angl. legislative footprint) je izraz, ki ga slovenska zakonodaja sicer ne pozna, se pa je uveljavil kot pojem, ki pomeni sledljivost predlogov sprememb predpisov, uporablja pa se tako za državno kot za lokalno raven. Pri pripravi priporočil je vodila misel, da je potrebno občinam pripraviti kar najbolj uporabna navodila na področju zagotavljanja večje transparentnosti v postopku sprejemanja občinskih predpisov, s katerimi se omogoča vpogled v celoten proces sprejemanja predpisa. Pomembno namreč je, da imajo občani pravico vedeti kdo vpliva na predpise.

Priporočila najdete tukaj: PRIPOROČILA ZA IZVEDBO PROCESA ZAGOTAVLJANJA ZAKONODAJNE SLEDI

Priporočila je Služba za lokalno samoupravo predstavila udeležencem na strokovnem posvetu »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled« 7. junija 2017. Izročki s seminarja so dostopni na sledeči strani:

Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled

 

Posredovanje podatkov o tožbah javnih uslužbencev in kopij pravomočnih sodb 2/2

Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo in nasl.) med drugim zadolženo za opravljanje strokovno – tehničnih in administrativnih opravil za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS (v nadaljevanju Komisija za pritožbe). Strokovna služba ministrstva, ki neposredno opravlja navedene naloge, vseskozi stremi k pripravi strokovnih in pravno pravilnih odločitev. Pri tem pa ji je v veliko pomoč tudi aktualna sodna praksa.

Zato vas v interesu sledenja tej sodni praksi ter zagotavljanja enotne pravne prakse na delovnopravnem področju naprošajo, da jih v bodoče obveščate o vseh vloženih delovnopravnih tožbah, v katerih se izpodbija tudi odločitev Komisije za pritožbe, ter posledično posredujete kopije vseh sodb v tej zvezi.

Dopis MJU.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih 2/3

Skupnost občin Slovenije je s strani Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov prejela v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP). Predlagane spremembe in dopolnitve ZTP-ja ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni že sedanja ureditev tega področja. Poglavitni cilj predlagane novele ZTP-ja je zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov.

Tukaj najdete:
predlog ZTP
osnutke podzakonskih aktov:

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nanj podate morebitne predloge v amandmajski obliki vključno z obrazložitvijo najkasneje do petka, 7.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o upravnem poslovanju 2/4

Ministrstvo za javno upravo nam je v pregled posredovalo Predlog Uredbe o upravnem poslovanju. Predlog Uredbe nam ponovno posredujejo v pregled, saj je pri medresorskem usklajevanju prišlo do več sprememb, s katerimi še občine niso bile seznanjene.  Ker želijo občine seznaniti z vsemi spremembami, so nam predlog ponovno posredovali v pregled.

Besedilo uredbe si lahko pogledate na spodnjih povezavah.

Osnutek Uredbe o upravnem poslovanju – spremembe

Predlog Okvir načrta klasifikacijskih znakov

 

Vaše predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. julija 2017.

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva 2/5

Obveščamo vas, da je na straneh e-demokracije objavljena Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, katere cilj je opredelitev in uskladitev ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden od ključnih gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi.

Strategija se nanaša na razvoj nevladnih organizacij in pri tem sledi širše sprejeti opredelitvi, po kateri je NVO vsaka organizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko obliko, ki je pravna oseba zasebnega prava, njeni ustanovitelji pa so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov ter v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji. Tej opredelitvi v Sloveniji ustrezajo društva, zavodi in ustanove.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše komentarje in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.7.2017.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 2/6

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb v strokovnem in medresorskem usklajevanju pripravilo novo delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.  Temeljni cilji predloga zakona ostajajo enaki in so tako:
– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter
– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Besedilo novega besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaš odziv najkasneje do srede, 26.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spodbujanju investicij 2/7

 

Sporočamo vam, da je MGRT objavil osnutek Zakona o spodbujanju investicij. V namen oblikovanja predpisa, smo na Skupnosti občin Slovenije predhodno že zbirali pripombe občin članic, ki so bile posredovane ministrstvu, osnutek pa je bil predstavljen tudi Predsedstvu SOS. Posredovane predloge bodo obravnavali skupaj z ostalimi prejetimi predlogi v sklopu javne razprave. Ministrstvo načrtuje medresorsko usklajevanje v mesecu septembru in obravnavo na Vladi RS v mesecu oktobru.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, v kolikor jih še niste posredovali, pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 28.7.2017. 

 

POVPRAŠEVANJE

Lastninska pravica/najemnina za pokopališča 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na zemljišča, na katerih stoji pokopališče. Občine vljudno naprošamo za naslednje informacije:

“Ali ima katera od občin nepremičnine, na katerih stoji pokopališče zgolj v najemu ali pa je na takih nepremičninah pridobila lastninsko pravico šele pred kratkim? V takih primerih nas zanima višina mesečne najemnine oziroma uporabnine za take nepremičnine oziroma cena po kateri so bila taka zemljišča odkupljena.”

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do torka, 4.7.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Nakup in uporaba električnega službenega vozila 3/2

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po pridobitvi izkušenj občin glede nakupa in uporabe električnega službenega vozila. Občina namreč načrtuje nakup novega električne vozila, ki bi ga poleg službenih poti (opravkov po občini) namenila tudi za brezplačen prevoz oseb naseljenih v odročnih krajih, starejših oseb , ipd.

Zato občina prosi za informacije, kakšna je že ustaljena praksa drugod po občinah v Sloveniji:

 • Kako ste izpeljali nakup električnega vozila (metoda nakupa, katero vozilo imate v uporabi, kako ste zadovoljni z uporabo)
 • Kakšne so prednosti in kakšne slabosti take uvedbe električnega vozila
 • Kakšen procent prihrankov ste ugotovili (električno vozilo napram klasičnemu vozilu) na letni ravni.

Vaše izkušnje bi potrebovali najkasneje do četrtka, 6.7.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

4.7. / 1. Forum Slovenske Digitalne Koalicije 4/1

PRVI FORUM SLOVENSKE DIGITALNE KOALICIJE bo 4. julija ob 9. uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A.

Slovenija se mora uvrstiti na zemljevid razvoja, ki ga kot osnovno gorivo poganja digitalizacija. Zato je pred nami zahtevna naloga, ki je temeljnega pomena za naš razvoj. Skupaj bomo na forumu določili prednostna področja ukrepanja za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Sodelujte pri sooblikovanju razvoja digitalizacije Slovenije! Udeležite se 1. foruma slovenske digitalne koalicije!

Svojo udeležbo na dogodku sta že potrdila minister za javno upravo Boris Koprivnikar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Posamezne tematske sklope bodo moderirali Janez Križan, Jaka Repanšek in mag. Simon Delakorda. Dogodek bo povezoval Goran Novković.

Program

Udeležba na dogodku je brezplačna, vljudno pa vas prosimo, da se do vključno petka, 30.6.2017 prijavite preko spletnega obrazca.

Svojo podporo Slovenski digitalni koaliciji lahko izrazite preko spletne strani digitalna.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu: info@digitalna.si

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si je sestavljena iz deležnikov gospodarstva, znanosti, šolstva, državne uprave, javnega sektorja, lokalne samouprave in civilne družbe z namenom skupne podpore razvoju Slovenije in izvajanja strategije Digitalne Slovenije 2020.

S podpisom izjave o vzpostavitvi in sodelovanju pri Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si so 24. 11. 2016 k sodelovanju pristopili GZS v imenu Digitalnega partnerstva gospodarstva, ki zastopa vse deležnike iz gospodarstva, Vlada RS, Rektorska konferenca RS, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Skupnost občin Slovenije, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ter glasnik digitalne tehnologije.

4.7. - 5.7. / Srečanje partnerjev v projektu CircE 4/2

Skupnost občin Slovenije od januarja 2017 izvaja projekt CirCE (Evropske regije v smeri krožnega gospodarstva), ki je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva (CE) v Evropi, v skladu s Paketom krožno gospodarstvo, Evropske komisije (2015). Projekt je financiran s strani programa Interreg Europe. Več o projektu najdete tukaj.

V okviru projekta bomo 4.7.2017 in 5.7.2017 izvedli seminar za partnerje in deležnike v projektu CircE, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za kulturo (dvorana v pritličju), Maistrova 10, Ljubljana. V okviru srečanja se bomo posvečali priložnostim in oviram za razvoj krožnega gospodarstva v sektorjih turizem, odpadki in mobilnost. V prilogi sporočila posredujemo program dvodnevnega dogodka, ki bo potekal v angleškem jeziku.

Vabilo s programom

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/4

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 4/5

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 4/6

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

VLADA RS

181. dopisna seja in 141. redna seja 5/1

Predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji

Na dopisni seji je Vlada sprejela t. i. interventni  Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom letos, ki ureja postopke ocene škode ter nujne ukrepe za odpravo posledic pozebe. Ukrepi v zakonu so oblikovani tako, da se določa neposredna finančna pomoč najbolj prizadetim in ogroženim kmetijskim gospodarstvom, ki imajo škodo v sadjarstvu in vinogradništvu. Predlog ureja nujne ukrepe za odpravo posledic pozebe, in sicer omogoča:

 • podlago za odstopanje glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete iz Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane,
 • podlago za delni ali celotni odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije zaradi škode na pridelkih, ki je bila posledica spomladanske pozebe v letu 2017
 • podlago za nakup grozdja z drugih vinorodnih območij za fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki,
 • podlago za nakup sadja z drugih kmetij za kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave sadja,
 • dodelitev finančne pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji v sadjarstvu in vinogradništvu in
 • pravno podlago za subvencioniranje obrestne mere za posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Ugovor na predlog revizijskega poročila Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000 

Vlada RS je sprejela ugovor na predlog revizijskega poročila Računskega sodišča RS Ravnanje z varstvenimi območji Natura 2000, in sicer k točki, v kateri Računsko sodišče RS ugotavlja, da vlada ni sprejela operativnih programov za izvedbo Resolucije o nacionalnem gozdnem programu v skladu z Zakonom o gozdovih. S tem v zvezi vlada ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo nalaga, naj pripravi operativni program za izvajanje Resolucije o nacionalnem gozdnem programu (ReNGP).

MKGP pa pojasnjuje, da posebnih operativnih programov ni pripravilo, saj v Zakonu o gozdovih ni podrobneje opredeljena vsebina programov, poudarjen je le osnovni namen v smislu operativne izvedbe usmeritev, ki bi zagotovile doseganje vseh opredeljenih ciljev, določenih v ReNGP. Zato je Ministrstvo od sprejetja ReNGP leta 2007 zagotovilo, da so se cilji in usmeritve ReNGP, ki zajemajo različna področja, vezana na gozd in gozdarstvo, vključevali v vse operativne programe in dokumente.

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v Državni zbor

Vlada je določila besedilo predloga zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Predlog zakona:

 • vsebuje spremembe, s katerimi se preprečuje zviševanje osnove za izračun povprečnine zaradi inflacije iz prejšnjih let,
 • spreminjajo se uteži pri izračunavanju primerne porabe občin,
 • spremenjen je del zakona, ki določa zakonski okvir sredstev v deležu od skupne primerne porabe za sofinanciranje občin za uresničevanja pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in daje podlago za sprejetje uredbe, s katero bodo določena merila za razdelitev sredstev med občinami,
 • črtana je določba o sofinanciranju občin z romskim prebivalstvom,
 • določa se zgodnejši skrajni rok za pošiljanje sprememb načrtov porabe pri sofinanciranju občinskih investicij in
 • novela spreminja tudi določbo o sofinanciranju skupnih občinskih uprav.

Prilagoditev pokojninskega sistema

Vlada se je seznanila z delom Delovne skupine za pripravo nadaljnjih prilagoditev pokojninskega sistema in s predlogom Usklajenih izhodišč za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.

Cilji:

 • postopoma se doseže ustrezna višina pokojnin z najnižjo nadomestitveno stopnjo 70%;
 • finančna vzdržnost pokojninskega sistema,
 • transparentnost delovanja sistema ter
 • dvig zaupanja vseh generacij zavarovancev v sistem.

Poročilo o delu ter zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2016

Vlada je dala soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2016 ter je posledično tudi soglašala z razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki v letu 2016 v skupni vrednosti 4.171.868,00 evrov, ki je rezultat poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2016, za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov, za nakupe zemljišč v deset kilometrskem pasu ob mejni črti in naložbe v skladu s finančnim načrtom. Vlada se je tudi seznanila z začasno Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za obdobje 2016 – 2018, ki jo je Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS sprejel na izredni seji dne 23. 6. 2017.

Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2016

Vlada se je seznanila s Poročilom Inšpekcijskega sveta za leto 2016 in naložila ministrstvom, da v postopke priprave predpisov vključijo tudi inšpekcijske organe, predvsem v delu, ki se nanaša na pristojnosti in nove obveznosti inšpekcijskih organov. Med drugim iz podatkov inšpekcij izhaja, da je bilo v letu 2016 izrečenih 51.502 upravnih in 37.655 prekrškovnih ukrepov.

Ocena ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti

Vlada je sprejela odgovor na zahtevo Mestne občine Ljubljana (MOL) za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega in tretjega odstavka 10. člena, prvega in drugega odstavka 11. člena, prvega odstavka, 27. člena,  28. člena prvega odstavka 40. člena, in drugega ter sedmega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti.

MOL navaja, da so navedene določbe Zakona v nasprotju s 14. členom Ustave Republike Slovenije, ki določa enakost pred zakonom, v nasprotju s 74. členom Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je gospodarska pobuda svobodna, in 140. členom, ki določa delovna področja samoupravnih lokalnih skupnosti. MOL svojo zahtevo utemeljuje s tem, da gre v primeru izpodbijanih določb, ki se nanašajo na organizacijo mreže lekarn, izvajalce lekarniške dejavnosti in njihove organizacijske enote ter urejanje koncesij za območje več občin, za prekomeren poseg zakonodajalca v izvirno pristojnost občin in v svobodno gospodarsko pobudo. Glede drugega in sedmega odstavka 121. člena  ZLD-1 MOL svojo zahtevo za razveljavitev izpodbijanih določb utemeljuje s tem, da naj bi zakonodajalec vzpostavil neenakopraven položaj koncesionarjev in hkrati nedopustno posegel v pristojnost občin.

Vlada Republike Slovenije meni, da zahteva za oceno ni utemeljena in da določbe Zakona o lekarniški dejavnosti niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Predlog Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Vlada je izdala Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Predlog uredbe določa:

 • dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe,
 • določa tudi najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih ter drugih ukrepov in normativov za opravljanje javne službe zbiranja,
 • predlog tudi določa, da se za vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov in splošnimi pogoji zbiranja teh odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, uporablja predpis, ki ureja odpadke,
 • poleg tega uredba določa, da se za tiste komunalne odpadke, za katere njihovo zbiranje urejajo posebni predpisi, poleg te uredbe uporabljajo tudi posebni predpisi. predlog v ureditev v teh posebnih predpisih ne posega oziroma je ne spreminja,
 • v uredbi so zajete tudi določbe, ki vsebujejo pogoje za neposredno oddajo komunalnih odpadkov zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov izven sistema javne službe zbiranja in
 • v uredbi pa so podane tudi izjeme glede oddajanja posameznih ločenih frakcij.

Poročilo o delu Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti v letu 2016

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti v letu 2016. Vlada je na seji dne 25. 5. 2017 sprejela Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021, ki ga je pred tem na svoji 4. seji dne 24. 5. 2017 potrdila tudi komisija. Ena glavnih nalog komisije bo od sprejema omenjenega nacionalnega programa spremljanje uresničevanje ukrepov iz tega dokumenta.

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin  

Vlada je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31.12.2016. Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov.

Bilančna vsota premoženja države in občin na dan 31.12.2016 znaša 45,84 mrd. € in se je glede na stanje, izkazano na dan 31.12.2015, v letu 2016 zmanjšala za 4,80 % oziroma 2,31 mrd. €.

Izvajanje EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2016 do aprila 2017

Vlada se je seznanila z informacijo o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2016 do aprila 2017. Usoda EU makroregionalnih strategij po letu 2020 bo odvisna predvsem od dogovora o večletnem finančnem okviru po 2020 in načina izvajanja politik EU.

Vzdrževanje sprejemno registracijskega centra za migrante

Vlada je sprejela Predlog za vzdrževanje sprejemno registracijskega centra za migrante in njihovo oskrbo v pripravljenosti in tako zadolžila poleg Uprave RS za zaščito in reševanje, da  Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov od 1. novembra 2017 dalje prevzame zagotavljanje pogojev za delovanje oskrbnih delov sprejemno registracijskih centrov.

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2017

Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2017. Deleži za leto 2017 so določeni v skladu s predpisano metodologijo. Podatki o družbah za ravnanje z odpadno embalažo so pridobljeni iz registra varstva okolja, in so dostopni na spletnih straneh Agencije RS za okolje, podatki o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tega koledarskega leta, po posameznih embalažnih materialih, pa iz evidence, ki jo vodi Finančna uprava RS v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Predlog Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Vlada je izdala Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Predlog uredbe določa:

 • dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe,
 • najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih ter drugih ukrepov in normativov za opravljanje javne službe zbiranja,
 • da se za vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov in splošnimi pogoji zbiranja teh odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, uporablja predpis, ki ureja odpadke,
 • da se za tiste komunalne odpadke, za katere njihovo zbiranje urejajo posebni predpisi, poleg te uredbe uporabljajo tudi posebni predpisi,

V uredbi so zajete tudi določbe, ki vsebujejo pogoje za neposredno oddajo komunalnih odpadkov zbiralcu odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov izven sistema javne službe zbiranja in izjeme glede oddajanja posameznih ločenih frakcij.

Poročilo o delu Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti v letu 2016

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti v letu 2016. Vlada je na seji dne 25. 5. 2017 sprejela Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021, ki ga je pred tem na svoji 4. seji dne 24. 5. 2017 potrdila tudi komisija. Ena glavnih nalog komisije bo od sprejema omenjenega nacionalnega programa spremljanje uresničevanje ukrepov iz tega dokumenta.

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin  

Vlada je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31.12.2016. Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. Bilančna vsota premoženja države in občin na dan 31.12.2016 znaša 45,84 mrd. € in se je glede na stanje, izkazano na dan 31.12.2015, v letu 2016 zmanjšala za 4,80 % oziroma 2,31 mrd. €.

Izvajanje EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2016 do aprila 2017

Vlada se je seznanila z informacijo o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2016 do aprila 2017. Usoda EU makroregionalnih strategij po letu 2020 bo odvisna predvsem od dogovora o večletnem finančnem okviru po 2020 in načina izvajanja politik EU.

Vzdrževanje sprejemno registracijskega centra za migrante

Vlada je sprejela Predlog za vzdrževanje sprejemno registracijskega centra za migrante in njihovo oskrbo v pripravljenosti in tako zadolžila poleg Uprave RS za zaščito in reševanje, da  Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov od 1. novembra 2017 dalje prevzame zagotavljanje pogojev za delovanje oskrbnih delov sprejemno registracijskih centrov.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 6/1

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih 6/2

V okviru razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih lahko preverite možnost sofinanciranja projektov s področja zaposlovanja mladih

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizko kvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih (www.eeagrants.org/fundforyouthemployment), pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 6/3

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Razpis ROMACT TCC 6/4

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 6/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 6/6

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 6/7

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 6/8

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 6/9

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Javni pozivi so objavljeni pod naslednjimi sklopi:

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Dodatne informacije so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Kmalu razpis za WIFI4EU 6/10

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

NOVICE DRUGIH

Zaključne ugotovitve 28. Sedlarjevega srečanja »Urbana regeneracija« 7/1

V petek, 2.6.2017 je v Ljubljani potekalo  28. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije z naslovom Urbana regeneracija. V zaključnem delu so po živahni razpravi sklenili, da oblikujejo sklepe – zaključne ugotovitve srečanja. Zaključne ugotovitve podpirajo predlog in cilj – da bo imela urbana regeneracije dejansko (ne le deklarativno) prednost pred posegi na nepozidana zemljišča in bo z ustreznimi spodbudami primerjalno učinkovitejša. Med drugim od države, mest in občin pričakujejo, da bodo k problemom urbane regeneracije pristopile načrtno in organizirano in ne bodo samo reagirale na posamezne, praviloma parcialne in razdrobljene investicijske pobude.

Zaključne ugotovitve prilagamo tukaj, na spletni strani http://www.dupps.si/ pa je objavljen tudi video posnetek srečanja.

Zaključek vseslovenske akcije "Slovenija - mentorska država" 7/2

V Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon, pobudniku vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« so maj in junij že tradicionalno posvetili pobudi mladih za spodbujanje mentorskega povezovanja. Več o poteku in ciljih vseslovenske akcije “Slovenija – mentorska država”, v katero je bilo vključenih preko 50 organizacij z vse Slovenije si lahko preberete na: http://www.mentorstvo.si/.

Zaključuje se vseslovenska akcija, ki poteka pod sloganom »Vse v naravi kroži, naj zakrožijo tudi izkušnje.« Odvijajo se še zadnji dogodki in otvoritve mentorskih kotičkov po Sloveniji. Akcija poteka pod okriljem Tedna vseživljenjskega učenja, ki je največja promocijska kampanja s področja vseživljenjskega učenja.

Več o zaključku akcije lahko preberete tukaj.

Izrabljanje kulturne dediščine v občini za promocijo turizma 7/3

Interes za izrabljanje kulturne dediščine za promocijo turizma se povečuje v mestih in vaseh po svetu. Turiste vse bolj zanima, kaj lahko vidijo in spoznajo v krajih, skozi katere bodo potovali ali kjer bodo dopustovali. Zanima jih, kje lahko jedo dobro domačo hrano in kje v obiskanem kraju lahko prenočijo. Izrabljanje interneta (spletnih strani) lahko v veliki meri poveča učinkovitost (manjši stroški, hitrejše informiranje) in uspešnost (povečano število gostov) promocije kulturne dediščine. Gre za vprašanja, kako pospešiti e-promocijo.

O tej tematiki je bila razprava v štirih panelih delavnice, ki je potekala 17. maja v Ljubljani, Cultural Heritage & Tourism Cross-border ePromotion Workshop, kjer so objavljene tudi ugotovitve in priporočila. Več o Slovenski skupini Kulturna dediščinaHistoric Villages & Towns, ki se ji je pridružilo kar nekaj zgodovinskih vasi in mest najdete na tej povezavi.

Navdihujoče rešitve za boljša mesta 7/4

URBACT je objavil 97 izbranih dobrih praks evropskih mest, ki so mnogim lahko izhodišče za pridobivanje idej kako izboljšati kvaliteto zraka, podpreti lokalno gospodarstvo ali nasloviti kakšen drug izziv. Vse izbrane rešitve so bile preizkušene in testirane v posameznih mestih.

Dobre prakse prihajajo iz 25 evropskih držav, pokrivajo najrazličnejše teme, na katerih bi mesto lahko delovalo: od prilagajanja podnebja do načrtov mestnega prometa; Od vključitve migrantov do digitalnih inovacij. Enostavno iskanje po bazah podatkov omogoča občinam pregled posamezne prakse, zakaj in kako deluje in koga lahko kontaktirate za več podrobnosti.

Med izbranimi dobrimi praksami so tudi tri iz Slovenije, ena iz Kranja in dve iz Ljubljane. Mestnima občinama iskrene čestitke iz Sekretariata SOS.

Povezava na dobre prakse.

Četrte novice projekta Greens 7/5

Izšle so četrte novice projekta Greens, dostopne so na tej povezavi.

Iz vsebine:

 • Uprava province Cadiz se je na podočju nakupa električne energije odločila “zeleno”
 • Zelena javna naročila v programu XII nacionalne konference bolgarskih energetskih agencij in centrov
 • Projekt GreenS kot primer praktičnega orodja za odgovorno, socialno in trajnostno javno naročanje
 • GreenS – prvi pilotni projekt za Calabria Region in ALESSCO
 • Pridobljeno znanje iz usposabljanj o zelenih javnih naročilih v Latviji
 • GreenS rešitve za trajnostni razvoj mest

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.