V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI KOČEVJE IN VOJNIK.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

4.10./ Posvet “Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo”

Vabilo in prijavnica.

5.10./ Seminar “Aktualna vprašanja ZJN-3” Vabilo in prijavnica.

 

Osnutek Uredbe o načrtih upravljanja voda do 4. oktobra 2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah do 6.10.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

NOVICE SOS

Posredovana pobuda za srečanje predsedniku Vlade RS 1/1

Na zadnjih pogajanjih za financiranje občin v prihodnjih dveh letih je bilo dogovorjeno, da bo ministrica za finance predsedniku Vlade RS, dr. Cerarju, posredovala pobudo za sestanek s predstavniki občin. Ker odgovora še nismo prejeli smo 30.9.2016 nanj neposredno naslovili pobudo za srečanje, na katerem bi formalno zaključili pogajanja o financiranju občin ter se pogovorili o ostalih aktualnih odprtih vprašanjih, ki se dotikajo lokalne samouprave in občin.

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 1/2

Vlada RS je na 103. redni seji sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 (besedilo najdete TUKAJ). Besedilo je nastajalo skoraj dve leti, k javni razpravi so bile povabljene občine, njihova združenja, ministrstva, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci Državnega zbora, državni svetniki, pa tudi fakultete in inštituti ter preko državnega portala e-demokracija druga zainteresirana javnost.

V času pogovorov so predstavniki Skupnosti občin Slovenije vseskozi opozarjali, da je sicer mogoče zaznati določen napredek pri oblikovanju tega akta, žal pa strategija ne rešuje nekaterih ključnih vprašanj lokalne samouprave in je premalo ambiciozna. Ključnega vprašanja regionalizacije oziroma oblikovanja drugega tira lokalne oblasti, se strategija sploh ne dotika. Prav tako krepitev vloge funkcionalnih regij ne more nadomestiti funkcije pokrajin. Strategija ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin, predvsem ne rešuje vprašanja skupnega obsega primernih sredstev za izvajanje obveznih nalog niti ne rešuje vprašanja ustreznosti strukture financiranja občin.

Iz navedenih razlogov je Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije predlagalo Ministrstvu za javno upravo, da dokumenta še ne posreduje v sprejemanje na Vladi RS, pač pa ga glede na podane pripombe dopolni in uskladi s skupnostmi občin. Resorno ministrstvo, ki bi naj skrbelo tudi za lokalno samoupravo v Sloveniji, se na pripombe in priporočila skupnosti občin ni odzvalo in Vladi RS v obravnavo posredovalo neusklajen dokument. Tako je Slovenija dobila le še dodaten strateški dokument brez ključnih rešitev za napredek tega področja.

“Strategija ni usklajena niti z enim združenjem. To je vladna strategija, ki je premalo ambiciozna in je pravzaprav povzetek obstoječega stanja. Je premalo določna glede pokrajin in nalog, ki presegajo posamezne občine in premalo posvečena regionalnemu povezovanju s ciljem razvoja”, poudarja predsednik Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič.

 

 

Sestanek s predsednikom Državnega zbora na temo pravice do pitne vode v ustavi 1/3

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar in Jasmina Vidmar sta se v imenu SOS udeležita sestanka s predsednikom Državnega zbora, dr. Milanom Brglezom in poslancem SMC Mitjo Horvatom, članoma Ustavne komisije. Predstavnikom Državnega zbora je bilo predstavljeno stališče občin, ki samemu vpisu pravice do pitne vode v ustavo ne nasprotujejo, izpostavili pa smo nekaj ključnih pomislekov in bojazni. Tako smo opozorili na to, da pravico do varne pitne vode razumemo kot obveznost zagotavljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma pitne vode iz javnih vodovodov za vse prebivalce. S tem se ne moremo strinjati, saj na izvedbenem nivoju nižji predpisi določajo na katerih lokacijah je potrebno zagotoviti javni vodovod ter kje to ni racionalno. Prav tako je v osnovnem predlogu za ustavni zakon zapisano, da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Zato nas je zanimalo v katerem delu to bodo. Še največ polemik pa se je razvilo zaradi predloga, da bo oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev po ustavnem zakonu zagotavljala država preko neprofitne javne službe. Opozorili smo, da gre tukaj za poseg v izvirne pristojnosti občin in da temu ostro nasprotujemo ter izrazili zahtevo, da se dejavnost še naprej izvaja kot gospodarska javna služba, ki sama po sebi ni profitno naravnana. Z vidika občin je problematična tudi določba, s katero se bi prepovedalo podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, saj bi se izključila možnost koncesije tudi za podjetje v 100% lasti občin.

Predstavniki državne strani so pojasnili, da bi želeli pravico do pitne vode zapisati v tretji del ustave, torej v poglavje gospodarska in socialna razmerja in ne pod poglavje človekove pravice in temeljne svoboščine prav zaradi zavedanja, da v primeru vpisa v slednje, ugasne pravica do samooskrbe in nastane obveznost zagotavljanja varne pitne vode (torej iz vodovoda) do vsake hiše, ne glede na okoliščine. Povedali so tudi, da je namen zaščita vodnih virov, ne pa poseg v ureditev in sistem vodooskrbe. Tako so pojasnili, da državna neprofitna javna služba ne bi posegala v dosedanji način oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Povedali so, da je v osnovnem predlogu za ustavni zakon zapisano, da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Ker bi prepoved gospodarske rabe vode bila neskladna z evropsko zakonodajo in bi imela negativne učinke na gospodarstvo, bi gospodarska raba sicer bila še naprej omogočena, vendar bi se gospodarski interes moral umakniti javnemu oz. oskrbi prebivalstva. Zaradi takšne ureditve bi ugasnile dosedanje koncesije na splošno, razmerja pa se bi urejala na drug način.

Dr. Brglez je v pogovoru s predstavniki občin izpostavil še, da bomo prejeli mnenje strokovne komisije, ko bo dokončno oblikovano, prav tako pa predstavnike občin želijo vključiti v vse nadaljnje pogovore in obravnave v zvezi s to tematiko, saj si želijo širokega konsenza.

2. seja Komisije za prostor pri SOS 1/4

V četrtek, 29.9.2016, so se v Ljubljani na temo predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) zbrali članice in člani komisije za prostor pri SOS in posebej vabljeni k točki glede sistemskih priporočil za odmero NUSZ. Na podlagi izvedenega posveta glede predloga ZMVN-1, ki ga je predhodno organiziralo Ministrstvo za finance v sodelovanju z vsemi tremi asociacijami, se je izkazalo, da predlog zakona odpira določena vprašanja oziroma predvideva spremembe, ki bi za občine utegnile biti zelo problematične, na kar so opozorile tudi posamezne občine v svojih pripombah, ki so jih posredovale na SOS.

Člani komisije so izpostavili predvsem nestrinjanje z v zakonu predvidenim postopkom  javnih razgrnitev in obravnav. Postopek neposrednega komuniciranja z javnostjo bi bil v celoti preložen na občine, brez sodelovanja predstavnikov organa vrednotenja, ustrezne strokovne pomoči in dodatnih finančnih sredstev ali človeških virov, kar je za občine nesprejemljivo. Izpostavljeno je bilo, da občina ni pripravljavec gradiva, ki je predmet javne razgrnitve, zato ni organ, ki bi lahko kompetentno vodil javno obravnavo in ima v teh postopkih le funkcijo posrednika.

Med drugim so se člani strinjali, da je treba iz celotnega besedila predloga ZMVN-1 črtati pojem »nepozidana zemljišča«, ker takega pojma zakonodaja ne pozna oziroma kot so ugotovili že pripravljavci predloga zakona, trenutno v Sloveniji ne obstaja evidenca, ki bi za stavbna zemljišča točno določila, katera so pozidana in katera nepozidana zemljišča. Udeleženci seje so se tudi strinjali, da naj odgovorna ministrstva oblikujejo celovito ureditev področja stavbnih zemljišč predvsem s ciljem, da bodo občine imele možnost oblikovanja in vodenja zemljiške politike.

Zbrane pripombe, predloge in stališča občin, ki so bile predmet razprave na seji, bo SOS posredovala do roka za oddajo pripomb, tj. 30.9.2016, na ministrstvo za finance.

wp_20160929_11_59_38_pro

5. zmenek z zdravjem 1/5

Projektni partnerji v sklopu projekta Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce, smo 27. septembra 2016 organizirali 5. zmenek z zdravjem. Dogodek je potekal na primorskem, kjer so se udeleženke in udeleženci po zdravem zajtrku najprej seznanili z aktivnostmi projekta ter do sedaj izvedenimi delavnicami in izobraževanji ter zakonskimi obveznostmi in možnostmi delodajalcev. Nato je sledil voden kolesarski izlet po Parenzani do Pirana ter voden pohod od Strunjana do Pirana. Po lahkem popoldanskem obroku smo se odpravili na morje, tisti malo bolj korajžni s supom ali kajakom, tisti, ki so želeli uživati v sproščujočem vzdušju na morskem zraku pa so popoldan zaključili z vožnjo z ladjico. Več o projektu; galerija slik

 untitled-1

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo DURS glede bonitet ob promociji zdravja na delovnem mestu 2/1

Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta namen je delodajalec dolžan pisno oceniti tveganja, katerim so oziroma bi lahko bili delavci izpostavljeni pri svojem delu ter izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. Izjava o varnosti z oceno tveganja mora vsebovati zlasti načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti ter opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. Po določbi 32. člena ZVZD-1 mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotavljati potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu bo izdal minister, pristojen za zdravje. Iz obvestila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorata Republike Slovenije za delo Promocija zdravja na delovnem mestu z dne 27. 7. 2012 izhaja, da Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu med primernimi individualnimi ukrepi delodajalca za promocijo zdravja na delovnem mestu navaja več možnih ukrepov. Nadzor nad izvajanjem ZVZD-1 opravlja inšpekcija dela, delodajalec pa se kaznuje z globo, če ne sprejme z ZVZD-1 predpisanih ukrepov in ne zagotovi izvajanja le teh. 

1. Davčna obravnava plačil delodajalca za zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu z vidika dohodnine

V tretjem odstavku 39. člena ZDoh-2 je določeno, katere ugodnosti se ne štejejo za boniteto. Po tej določbi so tako iz bonitete izvzeta tudi določena plačila delodajalca, ki so vezana na izvajanje ZVZD-1, in sicer:
– plačila delodajalca za zdravstvene preglede delojemalcev, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu in bi opustitev   zdravstvenega pregleda oziroma plačila pomenila kršitev zakona in s tem kazensko odgovornost delodajalca (3. točka tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2), podrobneje so vrste in obseg zdravstvenih pregledov določene v Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev;
– plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev, pod pogojem, da iz izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta delojemalca skladno s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu sledi, da je treba takemu delojemalcu zagotoviti cepljenje (4. točka tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2);
– plačila delodajalca za zavarovanje delojemalcev za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona in bi opustitev zavarovanja oziroma plačila  pomenila kršitev zakona (5. točka tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2).

Plačila delodajalca za promocijo zdravja, ki jih ni mogoče uvrstiti med ugodnosti po 3., 4. ali 5. točki tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2, se lahko, z upoštevanjem vseh dejstev in okoliščin posameznega primera, izvzamejo iz bonitete tudi, če so izpolnjeni pogoji iz 1. točke prvega odstavka 39. člena ZDoh-2 ali iz petega odstavka 39. člena ZDoh-2.

Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 eurov (peti odstavek 39. člena ZDoh-2) in ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti (1. točka tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2), se po določbah ZDoh-2 ne štejejo kot boniteta, in se ne vključujejo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Iz navedenega izhaja, da plačil delodajalca za promocijo zdravja na delovnem mestu, po veljavnih določilih ZDoh-2, ni mogoče na splošno izvzeti iz bonitet oziroma se ta plačila ne štejejo za boniteto le, če so izpolnjeni pogoji za izvzem po eni izmed predhodno navedenih določb.

 1. Ali ukrepi izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu predstavljajo davčno priznan odhodek po ZDDPO-2?

Davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja je odvisna od presoje vsebine odhodkov v vsakem posameznem primeru. Pod pogojem, da so ukrepi promocije zdravja vključeni v izjavo o varnosti z oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej osnovi, lahko obravnavajo kot davčno priznani odhodki ob upoštevanju omejitev iz 29. člena v povezavi z 12. členom ZDDPO-2. Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja promocije zdravja, ki ne upoštevajo zgoraj navedenih omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen v primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni z dohodnino.

Pri ugotavljanju davčne osnove (dobička) po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Ur. l. RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) se priznajo odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi, če ta zakon ne določa drugače, pri tem pa se po temeljnem davčnem načelu glede priznavanja odhodkov, ki je določeno v 29. členu ZDDPO-2, davčno priznajo odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu. V skladu s tem načelom se za odhodke, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, štejejo odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti, imajo značaj privatnosti oziroma niso skladni z običajno poslovno prakso.

Odhodki delodajalca nastali z ukrepi za izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki se ne izvajajo na delovnem mestu med delovnim časom in ne izhajajo iz zdravstvenih tveganj neposredno povezanih z opravljanjem dela, praviloma ne izpolnjujejo pogojev za priznanje po 29. členu ZDDPO-2, razen če je tak konkretni ukrep neposredno predpisan z zakonom.

V skladu s 3. točko prvega odstavka in 2. točko drugega odstavka 30. člena ZDDPO-2 se davčno ne priznajo stroški, ki se nanašajo na privatno življenje zaposlenih, razen stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino. V povezavi s tem je v tretjem odstavku 35. člena ZDDPO-2 določeno, da se kot druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo štejejo tudi stroški bonitet, ki so obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino. Stroški delodajalca, povezani s privatnim življenjem zaposlenih, ki na podlagi dejstev in okoliščin niso obdavčeni kot boniteta po 39. členu ZDoh-2, se tako davčno ne priznajo kot odhodki, če glede na dejstva in okoliščine primera izhaja, da ta izplačila po 29. členu ZDDPO-2 predstavljajo odhodke, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po ZDDPO-2.

3. Ali lahko delodajalec od stroškov izvajanja promocije zdravja odbije DDV?

Izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV je odvisno od presoje vsebine stroškov v vsakem konkretnem primeru.

 Davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV na podlagi računov za stroške, kot so na primer:
– pomoči pri kritju stroškov telesne vadbe zunaj delovnega časa, kot so članarine za športne klube ali središča za preživljanje prostega časa;
– organizacije športnih dogodkov v podjetju;
– tečajev sprostitve in zaupnega psihološkega svetovanja.

Ob izpolnjevanju pogojev za odbitek DDV po določbah ZDDV-1 pa ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV za stroške, kot so na primer:
– zagotavljanje koles za vožnjo na krajših razdaljah znotraj velikega delovnega območja;
– tečajev za pridobitev kompetenc za obvladovanje z delom povezanega stresa.

 Iz navedenega izhaja, da če davčni zavezanec stroškov izvajanja promocije zdravja neposredno ne zaračuna, prav tako ti stroški niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso za strogo poslovne namene, pravice do odbitka DDV od stroškov izvajanja promocije zdravja ni mogoče uveljaviti.

Oprostitev plačila upravne takse za naročnike po pravilih o javnem naročanju 2/2

Ministrstvo za javno upravo je podalo obrazložitev glede brezplačne/plačljive izdaje potrdila o namenski rabi zemljišča za elektro podjetja, ki v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, potrebujejo potrdila o namenski rabi, pri tem pa se sklicujejo na tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in deveto točko 23. člena ZUT, ter s tem uveljavljajo taksno oprostitev za izdajo omenjenega potrdila. Obrazložitev ministrstva lahko preberete tukaj.

Osnutek Uredbe o načrtih upravljanja voda 2/3

Prejeli smo obvestilo MOP, da se je z dnem 21. 9. 2016 začela javna obravnava osnutka Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021, dostopna na spletni strani:

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/

ali:
Osnutek NUV II VO Jadransko morje(.doc, .pdf)
Osnutek NUV II VO Donava(.doc, .pdf)
Osnutek NUV II kartografski del (.zip)
Osnutek Programa ukrepov NUV II (.doc, .pdf)

Rok za pripombe in predloge so na MOP določili 5. oktober 2016, zato SOS vabi občine, da pripombe in predloge pošljete vsaj dan prej, do 4. oktobra 2016 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. Iz MOP so sporočili še, da se uredbo ne določa novih obveznosti za občine.

Z uredbo se sprejmeta načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave in načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja, ki sta bila predmet 6- mesečne javne obravnave v letu 2015. Javna obravnava osnutkov načrtov upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja je skupaj z obravnavo osnutka programa ukrepov potekala od 15. 5. 2015 do 16. 11. 2015, izvedenih je bilo tudi 8 regionalnih in 3 sektorska posvetovanja v obdobju september – oktober 2015. Regionalna posvetovanja so bila pripravljena za porečja, dele porečja Save in povodji: spodnja Sava (Novo mesto), srednja Sava (Ljubljana), zgornja Sava (Kranj), jadranske reke z morjem (Koper), Soča (Idrija), Savinja (Celje), Drava (Maribor), Mura (Murska Sobota), vabljene so bile in se posvetov tudi udeleževale občine s posameznega povodja oz. porečja. Oba osnutka načrtov sta bila skupaj z osnutkom programa ukrepov ponovno predmet javne obravnave v enomesečnem postopku javne razgrnitve Okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje: 12. 8. 2016 do 12. 9. 2016.

Sprememba Pravilnika o RRA-jih 2/4

S strani MGRT smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah. V predlogu Pravilnika se znižujejo zahtevani standardi zaposlenih na RRA-jih (iz 4, na 3 zaposlenih v regijah do 100.000 prebivalcev in iz 5 na 4 v regijah z več kot 100.000 prebivalci), prav tako se v Pravilniku določa, da mora vsaj 50% razvojnih nalog opraviti RRA in se ne smejo prenesti na območne razvojne institucije.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah si lahko preberete tukaj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah najdete tukaj.

Vaše pripombe in predloge posredujte do 6.10.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

 

Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) 2/5

Skupnost občin Slovenije objavlja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, ureja še:

 • poraba in vračila namenskih sredstev EU,
 • predplačila,
 • financiranje ustanov,
 • posebnosti z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
 • povprečnina in zagotavljanje sredstev občinam za investicije,
 • priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
 • politika zaposlovanja,
 • ukrepe za znižanje izdatkov na področju pokojninskega in socialnega varstva,
 • zagotavljanje plačila zdravstvenih storitev za veterane.

Od veljavne ureditve, se predlagani zakon razlikuje predvsem po tem:

 • da je kljub izrecni določbi, da se obveznosti iz 12. člena predlaganega zakona (obveznosti na politikah, plačila v EU, pokojninsko varstvo, servisiranje javnega dolga, itd.) lahko plačujejo v večjem obsegu od načrtovanih pravic porabe, treba v proračunu zagotoviti pravice porabe s prerazporeditvami, razen v primerih, ki imajo podlago v Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15). Po dosedanji ureditvi pa so se sredstva zagotavljala ali s večjimi prihodki od načrtovanih ali pa z dodatno zadolžitvijo države,
 • da se določa možnost, da neposredni proračunski uporabniki posrednim proračunski uporabnikom med letom znižajo transfer iz proračuna, če ugotovijo, da bi posredni uporabnik proračuna ob koncu leta izkazoval presežek prihodkov nad odhodki;
 • da se tistim občinam, ki presegajo največji možni obseg zadolževanja omogoča upravljanje z dolgom občinskega proračuna pod pogojem, da se njihova zadolžitev zniža,
 • da se določa načine in vire za zagotavljanja sredstev za pripravo na Predsedovanje EU in  predsedovanje EU,
 • da se ureja poraba zbranih presežkov za vse štiri blagajne in posredne uporabnike proračuna.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do srede, 12.10.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se spreminja 23. člen ZKZ, na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč.

Besedilo predloga sprememb najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka, 27.10.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

4.10. / Posvet Izobraževanje odraslih v moji občini 3/1

Andragoško društvo Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje in šport in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na posvet z naslovom »Izobraževanje odraslih v moji občini«, ki bo potekal 4.10.2016 od 9.30 ure dalje v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ), Masarykova 16 v Ljubljani. Vabilo s programom in prijavnico 

Na posvetu bodo predstavljeni zaključki raziskave, ki je bila opravljena v letih 2014 in 2015 in je bila razdeljena na tri vsebinska področja izobraževanja odraslih: razvijanje socialnega in kulturnega kapitala v občini, zviševanje izobrazbene ravni in povečanje zaposljivosti občanov ter odgovornosti pri načrtovanju izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti. V sklopu raziskave so bili zbrani številni zanimivi odgovori, primeri dobrih in slabih praks ter zanimivi  predlogi rešitev problemov.

Posvet je namenjen županjam, županom ter podžupanjam in podžupanom, ter vsem tistim zaposlenim, ki so na tem področju dejavni in bi jih posvet utegnil zanimati.

Prijave se zbirajo do 28. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva: spela.mocilnikar@gmail.com.

4.10. / Posvet “Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo” 3/2

Po uspešno izvedenem prvem posvetu, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo ponovno organizira delovni posvet na temo OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI IN UPRAVLJAVCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODO.

Posvet bo potekal v torek, 4.10.2016, s pričetkom ob 10.00 uri (registracija ob 9.30), v predavalnici Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.

Več o vsebini posveta najdete v vabilu, prilagamo pa tudi prijavnico.

Vljudno vabljeni!

5.10. / Aktualna vprašanja ZJN-3 3/3

Skupnost občin Slovenije Vas vabi na seminar z naslovom “Aktualna vprašanja ZJN-3”, na katerem bodo prikazani nekateri instituti ZJN-3, ki so doslej v praksi sprožili največ vprašanj (npr. evidenčni postopki, oblikovanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje, ESDP obrazec, pojasnjevanje in dopolnitev ponudbe, itd.).

Celotni program z vabilom najdete TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 3.10.2016 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

12.10. - 13.10. / Seminarja v Ljubljani in v Celju “Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah” 3/4

Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije vas vabimo  na seminar z naslovom Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah, ki se bo odvijal v Ljubljani in v CeljuSeminar v Ljubljani bo nadgrajen z delavnico projektnih idej, na kateri boste razpravljali o možnostih za rabo predstavljenih primerov v posameznih lokalnih okoljih in skušali oblikovati projektne ideje za prihajajoče razpise.

Izmed udeležencev na obeh dogodkih bomo izbrali tudi udeležence brezplačne ekskurzije z ogledom dobrih praks v Bolzano, Italija, 24. in 25. novembra 2016.

Vabilo in program dogodka.

Vljudno vabljeni!

25.10. / Konferenca “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” 3/5

V torek, 25. oktobra 2016, bo v Celju potekala konferenca z naslovom “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” (New practices of public green space management). Namen konference je nasloviti izzive, s katerimi se srečujejo slovenska mesta pri upravljanju z javnimi in drugimi zelenimi površinami, predstaviti tuje izkušnje in spregovoriti o praksi urejanja javnih zelenih površin ter o možnostih za razvoj bolj vključujočega upravljanja z njimi.

Vabilo.

Dogodek je brezplačen, vendar je obvezna prijava (preko spletnega obrazca ali na naslov petra.ockerl@ipop.si).

Vljudno vabljeni!

Prav tako vas obveščamo, da bo dan kasneje, 26. oktobra 2016, na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekal mednarodni dogodek Seminar on Innovative urban green space planning and governance in the EU cities. Za brezplačni dogodek je prostih 5 mest, prijave sprejemajo na rozalija.cvejic@bf.uni-lj.si, do 14. oktobra 2016.

DOGODKI DRUGIH

4.10./ Posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 4/1

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Urad za UNESCO in Knjižnica – Kulturni center Lendava vas vabijo na celodnevni regijski strokovni posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 4. oktobra 2016 v Lendavi.

Na posvetu želijo predstaviti pomen in učinke načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/umetniki in lokalnimi skupnostmi, med drugim pa bomo prikazali tudi uspešne primere dobrih kulturno-umetnostnih praks.

Več informacij o regijskem strokovnem posvetu in načinu prijave najdete v vabilu, programu in vsebinskih predstavitvah.

10.10. / Posvet glede Sistemskih priporočil za ureditev sistema za NUSZ – NOVA LOKACIJA! 4/2

Ministrstva za javno upravo, okolje in prostor ter finance so občinam pred dnevi posredovala Sistemska priporočila za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občinah (Sistemska priporočila NUSZ ). Za izvedbo priporočil in poglobitev sodelovanja med občinami in ministrstvi, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za okolje in prostor organizirajo posvet.

Obveščamo vas, da bo zaradi velikega zanimanja in števila prijav na posvet, le-ta potekal v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, v dvorani Splendens, Predoslje 39, 4000 Kranj. Posvet bo na že določen termin, torej v ponedeljek, 10. oktobra 2016 s pričetkom ob 9.00 uri. To pomeni, da vmesno obvestilo, kjer so zavrnili določeno število udeležencev, ne drži več in se navedenega posveta lahko udeležite prav vsi prijavljeni udeleženci.

Gradiva za strokovni posvet bodo objavljena predvidoma 7.10.2016, na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo.

Vabilo (upoštevajte novo lokacijo!), program posveta in prijavnica.

12.10./ Nacionalna konferenca socialnoekonomske determinante zdravja Romov 4/3

Ministrstvo za zdravje organizira v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zvezo Romov Slovenije “Nacionalno konferenco socialno-ekonomske determinante zdravja Romov”, ki bo potekala na Brdu pri Kranju v sredo, 12. oktobra 2016.

Vabilo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na e-naslov: mirjana.soos@nijz.si.

Vljudno vabljeni!

SEJA VLADE

103. seja Vlade RS 5/1

Strategija razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020

Vlada RS je sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Strategija razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 je prvi dolgoročni pogled na razvoj lokalne samouprave v Sloveniji. Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni. Poudarja krepitev vpliva občanov v svojem okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe virov in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni. (Vir: Vlada RS, ab)

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS

Vlada je sprejela predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji ter ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Gre za dokument, ki pokriva področje cest, železnic, letalstva, pomorstva in javnega potniškega prometa in predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije na konkretne aktivnosti. V njem so določeni roki in nosilci posameznih aktivnosti, katerim so bili dodeljeni tudi okvirni stroški. Izdelan je za obdobje 2016–2022 in 2022–2030. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada dala soglasje za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2016

Vlada je dala soglasje k Sklepu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2016 v višini 0,4%, in sicer od 1. oktobra 2016 dalje. (Vir: Vlada RS, ab)

Analiza plač v javnem sektorju za leto 2015

Vlada se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2015 in jo posreduje Državnemu zboru. V analizi so zajeti podatki o bruto plačah vseh proračunskih uporabnikov v celotnem javnem sektorju. Posebej so predstavljene in analizirane štiri vrste izplačil, ki so po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju opredeljene kot delovna uspešnost, dodatki, dežurno delo in delo preko polnega delovnega časa. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen razpis za večgeneracijske centre 6/1

Ministrstvo je danes, 2.9.2016 v Uradnem listu in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želi ministrstvo vzpostaviti mrežo predvidoma 15 (petnajstih) večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote. V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.  Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016. Celotna razpisna dokumentacija

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 6/2

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 6/3

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 6/4

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/5

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.