V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA MEŽICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Raziskali smo pristojnosti, izzive in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva 1/1

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije je v sredo, 29. novembra 2017, potekal posvet Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva, na katerem so razpravljali priznani strokovnjaki, predstavniki raziskovalnih institucij, države in občin o tem, kakšne so meje pristojnosti občin, kaj občine počnejo in/ali kaj bi počele na področju spodbujanja razvoja gospodarstva, kdaj in kako se smejo vključiti v ohranjanje obstoječih podjetij in delovnih mest, kakšne pristojnosti imajo sedaj, kakšne bi lahko imele na tem področju v prihodnje ter kakšne so dosedanje izkušnje občin na tem področju.

Ključna sporočila posameznih govorcev lahko preberete tukaj, s klikom na povezavo pa lahko pogledate tudi fotografije iz dogodka.

Predstavitve predavateljev:

Dr. Jože P. Damijan – Koliko razvoja lahko zagotovijo občine

Dr. Damjan Kavaš – Regionalni razvoj: včeraj – danes –  jutri

Dr. Janez Nared – Strateško načrtovanje na lokalni ravni

Mag. Rajko Puš – Pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva – pogled MF

Gregor Macedoni – gospodarski razvoj Mestne občine Novo mesto

Mag. Olga Karba – gospodarski razvoj občine Ljutomer

Dr. Marko Soršak – gospodarski razvoj Občine Hoče-Slivnica 

Sestanek na SKZG RS glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč 1/2

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) se je odzval na pobudo SOS za sklic sestanka na temo problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč. V četrtek, 23.11.2017, je na to temo potekal sestanek predstavnikov SOS, ZOS, Sklada in pogodbenih pod/izvajalcev Sklada. Uvodoma je direktorica Sklada, Irena Šinko predstavila dosedanjo dinamiko projekta prenosov zemljišč na Sklad, Lojze Miklavčič iz Sektorja za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo pa je predstavil konkretne podatke o tem koliko občin se je odzvalo na pozive za izdajo potrdil o namenski rabi, pri čemer so bile nekatere zelo druge pa malo manj aktivne.

Kot prvo so predstavniki občin izpostavili, da se vloge za izdajo potrdil o namenski rabi nanašajo na veliko število parcel, ki jih občine z obstoječim kadrom niso sposobne (v tako kratkem času) obravnavati. Prav tako imajo občine z izdajo potrdil dodatne stroške, za kar pa s strani države ni bilo zagotovljenih dodatnih finančnih sredstev. Zato so predlagali, da bi pogodbenemu izvajalcu, ki za Sklad pridobiva podatke, omogočili vpogled v vzpostavljene evidence občin, ter s tem olajšali postopek pridobivanja podatkov. Sklad je pobudo za tak način pridobivanja podatkov zavrnil z argumentom, da na tak način pridobljeni podatki ne bi predstavljali verodostojnega potrdila (saj ne bi vsebovali žiga in podpisa občine).

S Skladom pa je bilo dogovorjeno, da bodo upoštevali dinamiko izdajanja potrdil o namenski rabi glede na razpoložljive kadrovske resurse občin. V skladu s tem je bilo tudi dogovorjeno, da Sklad ne bo ukrepal glede urgence občinam v zvezi s predvidenimi prijavami pristojni upravni inšpekciji zaradi nepravočasne izdaje potrdil, temveč se bomo ponovno sestali meseca marca prihodnje leto (Sklad in predstavniki občin), kjer bomo pregledali izvedene aktivnosti in stanje rešenih vlog oziroma izdanih potrdil. Predstavnika LGB d.o.o. in Geas d.o.o., pogodbena izvajalca Sklada, sta tudi ponudila, da v kolikor bi občine želele, se za vloge v Excel in Word obliki lahko obrnejo na njih.

Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo Sklad vsem občinam poslal seznam parcel, za katere so med postopkom pridobivanja podatkov ugotovili, da ne gre za zemljišča Sklada, temveč  za lastnino, ki pripada občinam. V sklopu razprave pa se je tudi Sklad strinjal s pobudo, da bi bilo potrebno nadgraditi informacijski sistem Sklada za potrebe dostopanja do občinskih baz podatkov.

Marjan Kardinar, podpredsednik sekcije in  član glavnega odbora SOS, je prav tako predlagal, da bi bilo potrebno sklicati problemski sestanek na državni ravni, torej upravljavcev državnega premoženja in upravljavcev občinskega premoženja, ki razpolagajo z evidencami, saj obstaja veliko nerešenih zadev (parcelacije, aglomeracije, komasacije, vodotoki,…), ki bi jih bilo potrebno reševati celostno.

Obvestilo občinam o načinu prejema podatkov iz sistema eTurizem 1/3

Občine obveščamo, da bodo podatke iz sistema e-turizem prejele preko vmesnika, katerega razvoj bo financiralo Ministrstrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo za njegovo namestitev bo zagotovilo Ministrstvo za javno upravo. Razvoj vmesnika bo, vključno s testiranjem trajal 2 meseca, kar pomeni, da bo produkcija 1. februarja. Funkcionalnosti vmesnika so opredeljene v pozivu k oddaji ponudb na spletni strani SOS. https://skupnostobcin.si/novica/zbiramo-ponudbe-za-vmesnik-za-distribucijo-podatkov-o-nocitvah-iz-ajpes-ove-aplikacije-eturizem-na-obcine/. V vmesnem obdobju, od 1. januarja do 1. februarja bodo občine prejele zbir podatkov o nočitvah v januarju v posamezni občini od tistih namestitvenih obratov, ki se bodo vpisali v register namestitvenih obratov že decembra, v posamičnih datotekah za posamezno občino. Ponudnikom, ki vam že sedaj zagotavljajo elektronske storitve povezane s turističnimi taksami, bo omogočen dostop do dnevnih prevzemnih datotek, ki jih bo zagotavljal AJPES.

Slovenija ima nove mladim prijazne občine 1/4

V četrtek, 30. novembra, je v Mestnem muzeju v Ljubljani že šesto leto zapored potekala podelitev certifikata Mladim prijazna Občina. Tokrat je certifikat  prejelo pet občin: Občina Brda, Občina Hajdina, Občina Hoče–Slivnica, Občina Tolmin in Občina Trzin, ki so izpolnjevale vse pogoje za pridobitev le-tega. Podaljšanje certifikata pa so si prislužile Občina Ajdovščina, Občina Ravne na Koroškem, Občina Šentjur in Občina Žalec. Vsem dobitnicam naziva iskreno čestitamo tudi v Skupnosti občin Slovenije.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sodelovanja v skupnih projektih.

Na letošnji podelitvi so v razpravi posebno pozornost posvetili vprašanju kako s certifikatom Mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost in kako jih informirati o vseh ukrepih, ki jih občine že izvajajo na področju mladinske politike. O tem so govorili: Nina Bavčar Čargo v. d. direktorice Inštituta za mladinsko politiko, Tilen Lamut predstavnik družbe za strateško komuniciranje Propiar in dr. Martina Rauter iz Inštituta za razvoj družbene odgovornosti.

Zaključki 28. posveta Poslovanje z nepremičninami 1/5

Kot smo že poročali, je 9. in 10. novembra 2017 potekal 28. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, na katerem se je zbralo skoraj 400 domačih in tujih nepremičninskih strokovnjakov. Na spletni strani GZS (na tej povezavi) so objavljeni zaključki posveta, kjer boste našli veliko zanimivih vsebin:
Plenarni del

 • Lastniška ali najemniška stanovanja
 • Upravljanje z etažno lastnino
 • Reforma prostora in nepremičninske evidence

Sekcija za upravljanje nepremičnin

 • Proces načrtovanja, gradnje,  vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe – BIM (Building information modeling)
 • Pristojnosti in možnosti upravnikov ter etažnih lastnikov v primerih reševanja problemov v večstanovanjskih stavbah
 • Nepravdni postopki po Stanovanjskem zakonu v praksi

Sekcija za promet z nepremičninami

 • Predlog novega ZNPosr
 • Legalizacija objektov skladno z novo gradbeno zakonodajo
 • Pogoji za delovanje slovenskih nepremičninskih posrednikov na hrvaškem trgu
 • Splošno in poklicno zavarovanje odgovornosti

Sekcija za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin

 • Problematika diskontiranja donosov nepremičnin v letu 2017
 • Vpliv energetskega stanja stavbe na vrednost nepremičnine
 • Predlog Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih

Stanovanjska sekcija 

 • Analiza prijav na 17. razpis za neprofitna stanovanja
 • Način preverjanja izpolnjevanja pogojev po 90. členu Stanovanjskega zakona
 • Aktivna in v mlade usmerjena stanovanjska politika občine Ajdovščina
 • Predstavitev ankete o potrebah po javnih najemnih stanovanjih

 

4. srečanje RLL na remo “Električna energija iz OVE- stanje in potenciali” 1/6

V ponedeljek 27. novembra je v Hotelu Čarda potekalo 4. srečanje regionalnega živega laboratorija (RLL) ustanovljenega v okviru projekta INTENSSS-PA.

Na srečanju so se prisotni seznanili s trenutnim stanjem pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije in s tem povezano podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in SPTE. Proizvodnja električne energije je lahko v več segmentih povezana in vključena v Akcijski načrt za trajnostno energijo Pomurja, kar se pa tiče podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in SPTE, lahko le ta prinaša v Pomurje, tako podjetjem, kot fizičnim osebam dodatne prihodke.

Na začetku srečanja so bili predstavljeni podatki vezani na trenutno stanje pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije in s tem povezano podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in SPTE. Sledil je prikaz in debata o potencialih po posameznih virih in smernice, kaj ter kako lahko občine, regije ali država naredi, da se bo zastavljeno stanje doseglo.

Na ravni Slovenije so namreč glede na proizvodnjo (v treh četrtinah leta 2017) prevladovale sončne elektrarne z 34 %, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 29 % deležem, bioplinske elektrarne in elektrarne na biomaso (oboje s po 13 % deležem) in hidroelektrarne z 10 % deležem celotne proizvodnje električne energije.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pri sodelovanju v postopkih priprave prostorskih aktov v skladu z  Zakonom o prostorskem načrtovanju ugotovilo, da so pobude za spremembo namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno obravnavo. Razlog je njihova številčnost, predvsem pa dejstvo, da pogosto vsebujejo predloge za takšne posege, ki bodisi v prostor ne sodijo ali pa so predlagane lokacije za njihovo umestitev neustrezne.

Pripravili so Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč z namenom, da občinam omogoča presojo sprejemljivosti podanih pobud na poenoten način. Rezultat te presoje je sprejem odločitve, katere od obravnavanih pobud je možno utemeljeno vključiti v postopek priprave prostorskega akta. Z ustrezno obravnavo lahko občine zmanjšajo število pobud, ki jih vključijo v postopek ter tako manj bremenijo vsebino prostorskega akta, s tem pa je postopek priprave prostorskega akta lahko hitrejši.

Na naslednjih povezavah najdete:

 

Predlog zakona o spodbujanju investicij 2/5

Vlada Republike Slovenije je na 156. redni seji dne 16. 11. 2017 določila besedilo Predloga zakona o spodbujanju investicij (EPA: 2374 – VII, prva obravnava), ter ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Cilj predlaganega zakona je določitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih investicij z namenom privabiti investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije, z uvedbo ustreznih spodbud in drugih aktivnosti za spodbujanje investicij.

V pregled prilagamo predlog zakona na tej povezavi in vas naprošamo za posredovanje pripomb na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 15.12.2017.

 

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2013-2018 2/6

 

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo v pregled prejeli osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2013-2018.

Operativni program je izdelan z namenom, da se z vidika obremenjevanja okolja s hrupom izboljša kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih v bližini s prometom obremenjenih železniških prog in cest.

Ta program obravnava območja v bližini železniških prog z več kot 30.000 prevozov vlakov na leto, območja v bližini cest z več kot 3 milijone prevozov vozil na leto (8 na uro) ter poselitveni območji z več kot 100.000 prebivalci, to sta poselitveno območje Mestne občine Ljubljana  in poselitveno območje urbanistične zasnove mesta Maribor.

Z operativnim programom so za zgoraj navedena območja predstavljeni rezultati strateškega kartiranja, ki odražajo stanje za referenčno leto 2011, in na podlagi ocene obremenjenosti prebivalcev, stanovanj in stavb določeni ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja okolja s hrupom ter s tem zmanjšanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa na zdravje ljudi.

Celoten osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2013-2018 si lahko preberete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 15. decembra.

 

Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma v Državnem zboru 2/7

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Državnega zbora v mnenje Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, prva obravnava, EPA: 2373 – VII). Temeljni cilj zakona je vzpostavitev čim ugodnejšega poslovnega okolja za učinkovit in uspešen razvoj slovenskega turizma, s spodbujanjem:

– partnerskega sodelovanja ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in njihovih zvez, občin in države pri strateškem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenske turistične ponudbe na državni, regionalni in lokalni ravni,
– trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije,
– razvoja kakovostnih in tržno zanimivih celovitih turističnih proizvodov,
– delovanja turističnih društev in njihovih zvez.

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi.

Prilagamo tudi

Vaše mnenje nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 15.12.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA), ki ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike invalide. Hkrati se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1).

Besedilo osnutka predloga najdete TUKAJ in OBRAZLOŽITVE. Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 18.12.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin 2/11

V Državnem zboru se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin. Glavni cilj predloga zakona je dopolnitev oziroma preureditev ZEN, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin.

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi. 

Prilagamo tudi:

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do petka, 22.12.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI DRUGIH

5.12./ Zasavje - regija startupov 3/1

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije v sodelovanju s podjetjem DEWESoft, podjetniškim pospeševalnikom Katapult, Regionalno razvojno agencijo Zasavja in Startup skupnostjo Slovenije vas vabijo na posvet: Zasavje – regija startupov, ki bo v torek, 5. decembra 2017, ob 11. uri v podjetniškem pospeševalniku Katapult, Trbovlje.
Na posvetu, ki poteka v sklopu regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v zasavski regiji, bodo predstavniki medsektorske skupine za pripravo akcijskega načrta Slovenija dežela startupov predstavili izhodišča za pripravo akcijskega načrta, predstavniki podjetja DEWESoft njihove aktivnosti in razloge za vzpostavitev podjetniškega pospeševalnika Katapult,  predstavniki Katapulta pa bodo predstavili njihove aktivnosti in načrte startup podjetij v njem.

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, in sicer najkasneje do 4. 12. 2017, na elektronski naslov: tatjana.debevec@gov.si.

Več informacij najdete v vabilu.

6.12./ Konferenca z naslovom "Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?" 3/2

Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije vas vabi na 3. letno konferenco z naslovom Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?, ki bo potekal v Hiši Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana, 6. december 2017, od 9:30 – 15:00.

Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim določa, da »se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani«. Kljub temu praksa pogosto kaže drugačno sliko.

V okviru Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije zato organizirajo konferenco, s katero želijo narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi. Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in Evropski ravni, govorci pa bodo tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh, tako iz Slovenije kot tujine.

Več o konferenci v priponki in na spletni strani na tej povezavi.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava na tej povezavi.

7.12./ Infodan za mesta, ki se nameravate prijaviti na URBACT 3/3

Občina Videm/Udine v sodelovanju z italijansko nacionalno URBACT točko organizira infodan za mesta, ki se nameravajo prijaviti na URBACT razpis za prenosna omrežja. Občina bo ob tej priložnosti predstavila svojo dobro prakso – The Playful Paradigm – za katero so prejeli nagrado programa URBACT.

Na dogodek prijazno vabijo tudi slovenske občine, strokovnjake in praktike, ki jih zanima videmska praksa in uporaba igre kot orodja za spodbujanje participacije, socialne vključenosti, medgeneracijskega sodelovanja. Del srečanja bo potekal na terenu, udeleženci si bodo ogledali knjižnico igrač.

Vabljeni na študijski obisk v Videm!

Dogodek bo potekal v italijanščini in angleščini.

Več…

8.12./  Žvižgači – varuhi javnega interesa 3/4

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) letos organizira četrte Dneve integritete, ki potekajo okrog mednarodnega dneva boja proti korupciji. V okviru teh vas skupaj z Društvom novinarjev Slovenije vabimo na pogovor Žvižgači – varuhi javnega interesa, ki bo potekal v petek, 8. decembra, ob 19. uri v Kavarni Union.

Dogodka se bodo v vlogi govorcev udeležili:

 1. Alma Sedlar – avtorica knjige Žvižgači, mediji in korupcija
 2. Igor Šoltes – evropski poslanec, Skupina Zelenih
 3. Vid Doria – generalni sekretar TI Slovenia
 4. Anuška Delić – preiskovalna novinarka Dela in članica mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev ICIJ

Pogovor bo vodil novinar Mladine Borut Mekina.

Vabilo.

Vljudno vabljeni, udeležba je brezplačna! Prosimo, potrdite svojo udeležbo na info@transparency.si najkasneje do 7. decembra 2017.

Koledar dogodkov eTurizem 3/5

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

158. redna seja Vlade RS 4/1

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v kateri se odpravlja začasni varčevalni ukrep na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, in sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka.  Pomoč ob rojstvu otroka  znaša   280 evrov (tako kot že doslej) do njega bodo upravičeni vsi otroci rojeni po 1. 1. 2018 (ne glede na materialni položaj družine).

Novela s 1. 1. 2019 uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano, itd…. Pomoč ob rojstvu otroka je univerzalna pravica.

V predlagani noveli zakona se uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, pregleden in fleksibilen, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata nespremenjena.

Nadalje se s predlagano novelo uvaja 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let.

Novela nadalje določa starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20%, in sicer za otroka do štirih let (sedaj do vstopa v šolo).

Do otroškega dodatka ne bo upravičen eden od staršev, če otrok iz neupravičenih razlogov ne bo obiskoval osnovne šole.

V noveli se sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za velike družine. Novela uvaja novo pravico in sicer pravico do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine.

Predlog novele vsebuje tudi nekaj manjših vsebinskih oziroma redakcijskih sprememb.

Posledica sprejema zakona je povečanje proračunskih odhodkov za 0,905 mio evrov letno.

 

Novela Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti za večjo kakovost dvojezičnega šolstva

Vlada je določila besedilo novele Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Ta prinaša novosti, ki  zagotavljajo večjo kakovost in posodabljanje dvojezičnega šolstva v Prekmurju oziroma na Obali.

Zakonske spremembe obstoječim področjem vzgoje in izobraževanja, na katerih imajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti posebne pravice, dodaja višješolsko strokovno izobraževanje ter področje vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami.

Novela tudi določa, da morajo biti na dvojezičnem območju učni načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi objavljeni dvojezično ter da se za učence in dijake dvojezičnih šol zagotovijo dvojezične naloge za vsa tekmovanja iz znanja (razen slovenščine in madžarščine), ki so (so)financirana iz javnih sredstev. Poleg tega se omogoča pravica, da lahko starši otroka vpišejo v šolo z italijanskim učnim jezikom oziroma dvojezično šolo tudi, če živijo izven narodnostno mešanega območja. Hkrati bi osnovne šole izven narodnostno mešanih območij v primeru, če je na šoli vsaj pet učencev, pripadnikov posamezne narodne skupnosti, morale omogočati tudi interesno dejavnost učenja italijanskega oziroma madžarskega jezika.

Spreminja se način odločanja v svetih dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer tako, da se narodni skupnosti omogoči večji vpliv na organizacijo vsebin vzgojno-izobraževalnega dela. Zakon spreminja tudi pogoje glede znanja učnega jezika narodne skupnosti in opravljanja strokovnega izpita.

 

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Vlada je izdala Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.

V zvezi z odpravo anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja je Vlada RS na svoji seji junija 2015 sprejela »Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o izboljšavah plačnega sistema javnega sektorja, odpravi anomalij in politiki plač v obdobju 2016 – 2020«, ki vključujejo odpravo sistemskih pomanjkljivosti ter odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, vključno z delovnimi mesti ravnateljev, direktorjev in tajnikov.

Poleg navedenega je bil med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, ki je predvidel odpravo anomalij plačnega sistema javnega sektorja glede vrednotenja delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja.

Glede na to, da so direktorji prvi vstopili v nov plačni sistem in sicer že 1. marca 2006 in se zaradi interventnih ukrepov od leta 2012 njihove uvrstitve niso spreminjale, temveč so se določali le plačni razredi novoustanovljenih oseb javnega prava, se s to uredbo odpravljajo anomalije, ki so nastale pri vrednotenju delovnih mest direktorjev v navedenem obdobju.

S predlagano uredbo se bodo odpravile anomalije pri vrednotenju delovnih mest, ki sodijo v plačno skupino B (poslovodni organi pri uporabnikih proračuna) oziroma delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov in sicer se odpravljajo zaznane sistemske anomalije določanja plač direktorjev v javnem sektorju.

Nova Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju bi se pričela uporabljati s 1.1.2018, pri čemer bi se ponovno vrednotenje delovnih mest izvedlo na stanje 1.11.2017, nove uvrstitve pa bi veljale s 1.1.2018.

 

Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom

Vlada se je seznanila z Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom in pooblašča vladne pogajalske skupine za nadaljevanje pogajanj o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja nad 26. plačnim razredom.

Obenem vlada nalaga vladnim pogajalskim skupinam, da pogajanja o odpravi anomalij iz prejšnje točke tega sklepa vodijo ločeno od pogajanj o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest, ki naj bi bila po vsebini, zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljiva z zdravniki (VIII. točka Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju)

V pogajalskem procesu o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom je prišlo do zastoja, ki je posledica dejstva, da sindikalna stran ni dosegla medsebojnega dogovora o enotnem pristopu k nadaljevanju pogajanj.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) je na stališču, da se pogajanja o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom vodijo ločeno od pogajanj o odpravi anomalij pri delovnih mestih, ki naj bi bila po vsebini zahtevnosti ali kakšni drugi okoliščini primerljiva z delovnimi mesti zdravnikov ter da se slednja pričnejo po zaključku pogajanj o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom.

Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja (PSSJS) pa zahteva, da se pogajanja o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom in zaradi primerljivosti z zdravniki vodijo sočasno, pri čemer tudi vztraja, da predlogov odprave anomalij, ki naj bi nastale zaradi višjih uvrstitev delovnih mest zdravnikov, ni mogoče pogajati ločeno od odprave drugih anomalij.

Vladna stran nadaljuje pogajanja o odpravi anomalij po principu, da se pogajanja o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom in o odpravi anomalij, ki naj bi bila posledica višjih uvrstitev delovnih mest zdravnikov, vodijo ločeno.

Kot izhaja iz sklenjenega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, sklenjenega z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v decembru 2016, je tudi finančni učinek pogajanj o odpravi anomalij zaradi primerljivosti z zdravniki izločen iz finančnega učinka, ki bo nastal iz naslova pogajanj o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom.

Glede pogajanj o odpravi anomalij, ki naj bi nastale zaradi višjih uvrstitev delovnih mest zdravnikov, je vladna stran sindikalni strani v skladu z rokom iz Dogovorom že 24. aprila 2017 posredovala predlog za začetek pogajanj o odpravi tudi teh anomalij, ki pa se upoštevaje dejstvo, da se sindikalna stran ni mogla poenotiti glede pristopa k pogajanjem v tej zvezi ter dogovor obeh pogajalskih strani, da se najprej pogajajo anomalije do vključno 26. plačnega razreda, še niso začela.       .

 

Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov

Vlada je na današnji redni seji sprejela Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov.

Namen projekta je zagotoviti poslovno in plačilno stabilnost javnih zdravstvenih zavodov (JZZ), s ciljem optimizacije vodenja in poslovanja v posameznih javnih bolnišnicah. Projekt zajema JZZ, ki na dan 31. december 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki. Cilj je, da vsi ti JZZ v največ štirih letih od sprejetja projekta vzpostavijo izvajanje dejavnosti na način, da bodo tekoče poslovali najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom, hkrati pa zagotavljali kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev v okviru javne službe.

Za dosego cilja projekta bo imenovan sanacijski odbor, ki v času izvedbe sanacije podaja usmeritve in nadzoruje potek sanacij v JZZ v skladu s sanacijskimi programi. V času sanacije bodo v JZZ, ki na dan 31. december 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, delovale sanacijske uprave. Odločitve v zvezi s potrditvijo sanacijskih programov, ki jih pripravijo sanacijske uprave, in razrešitve članov sanacijskih uprav, sprejme minister, pristojen za zdravje.

 

Vlada ne podpira sprememb ZPIZ-2

Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin).

Skupina poslank in poslancev predlaga spremembe izplačila 20% pokojnine (39.a člen), ureditve odgovornosti posameznika za škodo zavodu (190. člen), odgovornosti delodajalca za škodo zavodu (191. člen), 193. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter spremembe ureditve 394. člena ZPIZ-2 oziroma spremembe načina upoštevanja obdobja prostovoljnega vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vlada ne podpira predloga zakona, saj predlog zakona nasprotuje pravilom odškodninske odgovornosti delodajalcev, pravilom varstva in zdravja pri delu ter obveznostim, ki jih delodajalcem nalagajo predpisi s področja delovnega prava, poleg tega pa je tudi predlagana ureditev dvojnega statusa nesistemska in pomanjkljiva. Vlada RS pa tudi ne podpira predloga nove ureditve pokojninske dobe brez dokupa.

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Direktiva o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (2015/720/EU), glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, nalaga sprejetje ustreznih ukrepov za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Eden od ukrepov je tudi obveznost plačila okoljske dajatve za plastične nosilne vrečke za vse proizvajalce in pridobitelje takih vrečk, ne glede na letno količino vrečk, danih v promet.

S to uredbo se na novo ureja vodenje evidence o dajanju embalaže v promet, v okviru katere bodo morali proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk voditi predpisane podatke. Ob vložitvi obračuna bodo Finančni upravi RS (FURS) sporočali predpisane podatke o plastičnih nosilnih vrečkah, danih v promet v določenem obdobju. Ker se v cilj zmanjševanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ne bodo štele zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, bodo proizvajalci in pridobitelji takih vrečk morali sporočati tudi, ali so take vrečke namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, ali ne. Vsi zavezanci za plačilo okoljske dajatve pa bodo enako kot do sedaj skupaj z obračunom FURS predložili predpisane podatke o načinu zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo.

 

Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic mraza 21. in 22. aprila 2017 na prizadetih območjih Slovenije

Vlada je na seji obravnavala poročilo o oceni škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic mraza 21. in 22. aprila 2017 na prizadetih območjih Slovenije. Izdelano je na podlagi poročil Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Agencije Republike Slovenije za okolje, Slovenskega zavarovalnega združenja, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter poročil regijskih komisij za ocenjevanje škode in državne komisije za ocenjevanje škode.

Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah se je 26. oktobra 2017 seznanila z oceno na kmetijskih pridelkih zaradi posledic mraza 21. in 22. aprila 2017 na prizadetih območjih Slovenije. Ocena škode na kmetijskih pridelkih znaša 46.837.600,60 evra.

Sestavni del sklepa so tudi priloge, v katerih je izkazan pregled neposredne škode po občinah.

 

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Gre za spremembe in dopolnitve omenjene uredbe, ki so povsem tehnične narave:

 • dopolnjen je dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog – C201, ki na podlagi Zakona o organiziranosti in delu v policiji velja tudi za čas usposabljanja za policiste Specialne enote.
 • na podlagi Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v skladu z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji se faktor 0,172 % pri izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D041) nadomesti z 0,430 %.
 • Zakon o sodniški službi določa pogoje za znižanje plače do višine 20 odstotkov za čas do enega leta. V uredbi doslej navedeni izraz ni bil opredeljen. Zaradi tega je dodana nova šifra izraza Z609 kot odbitek od plače. Posledično je treba dopolniti plačilni listi  1 in 2 z navedbo na novo opredeljenega odbitka.
 • dodatkoma pod šifro C011 in C012, ki se nanašata na izplačilo položajnega dodatka za čas nadomeščanja, se dopolni način izračuna tako, da se osnovna plača FJU nadomesti z bruto urno postavko za osnovno plačo FJU.
 • dodatkom, ki se nanašajo na delo v tujini (C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, C082, C083), je spremenjen indikator A1, ki določa način upoštevanja izračunanih zneskov v nadomestilu plače. Indikator se spremeni v 1, kar pomeni, da se v nadomestilu izračunajo na podlagi normiranih ur rednega dela.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 5/1

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 je potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 - podaljšan rok za oddajo vlog 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Več informacij lahko prejmete tukaj. Rok za oddajo vlog je podaljšan za en mesec, do 7. 12. 2017 do 12.00. 

RAzpis DANUBE Seed Money Facility 5/3

Pod okriljem programa Interreg  DANUBE poteka specifičen razpis za Seed Money Facility (SMF). Razpis je namenjen pripravi strateških in makroregionalnih konceptov za nadaljnjo prijavo v kateremkoli instrumentu (CEF, EIB, Horizon 2020, Erasmus +, LIFE itd.). Kandidirajo lahko  javni organi, mednarodne organizacije in zasebne neprofitne institucije.

V vsaki od 11 prioritet EU strategije za podonavsko regijo (EUSDR) lahko kandidira več projektov, izbrani pa bodo po trije, če bo kakovost ustrezna. Kot pogoj za veljavnost prijave mora vsak projekt, ki kandidira, predložiti od enega ali obeh koordinatorjev  določene prioritete (PACs)  izjavo o skladnosti projekta z razpisanimi temami. Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call.  Razpis je odprt od 2. 10. do 7. 12. 2017.

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 5/4

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

URBACT razpis za prenosna omrežja - kako lahko sodelujete? 5/5

Obveščamo vas, da je v okviru programa URBACT še do 10. januarja 2018 odprt razpis za prenosna omrežja. Vabimo vas, da si ogledate rešitve, ki so jih evropska mesta našla za svoje izzive na različnih področjih, od spodbujanja gospodarstva do izboljševanja kakovosti okolja v mestih, zagotavljanja stanovanj, komunikacije s prebivalci, urejanja prometa in podobno.

Če vas zanima prenos ene od dobrih praks v svoje lokalno okolje (mesto, občino), sledite naslednjim korakom:
1. Pobrskajte po bazi z dobrimi praksami in poiščite tiste, ki vas zanimajo.
2. Kontaktirajte nosilca dobre prakse in izrazite interes za skupno sodelovanje na razpisu.
3. Kontaktirajte Nacionalno URBACT točko (kontakt: petra.ockerl@ipop.si, telefon: 041 880 165). Pomagali vam bodo pri vzpostavljanju stika s potencialnimi partnerji in razumevanju razpisa.
Več o razpisu …

NOVICE DRUGIH

Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije - prvi mejnik 6/1

Slovenija se pridružuje evropskim državam, ki prehod v krožno gospodarstvo umeščajo med  strateške prioritete (Nizozemska, Finska, Danska) in so že pripravile svoje nacionalne kažipote, na podlagi katerih krepijo konkurenčnost gospodarstva in obenem kakovost bivanja. Danes, 30. novembra 2017, predstavljamo zaključke prvega mejnika snovanja Kažipota – zbirno poročilo 12 regionalnih posvetov, 12 dobrih praks in 12 potencialov za krožni prehod.

Proces, ki poteka od septembra 2017, ko ga je v okviru MOS v Celju najavil tudi Predsednik Vlade Miro Cerar, zaokrožuje prvi mejnik – popis 12 regionalnih posvetov in predstavitev prepoznanih krožnih potencialov Slovenije. Do konca aprila 2018, ko se projekt zaključuje, bodo potekala srečanja z deležniki in nadgrajevanje prvih smernic za oblikovanje priporočil za Vlado.

Prehod v krožno gospodarstvo je dolgoročen proces, ki zahteva vključevanje in sodelovanje vseh deležnikov, jasno podporo vlade in konkretne spodbude za krožne prebojnike. Vanj je bilo doslej neposredno ali posredno vključenih že več kot 2.000 deležnikov. Do marca se bodo zvrstila še bolj osredotočena srečanja z izbranimi deležniki, ki bodo omogočila dopolnjevanje smernic in priporočil. Konec aprila bo dokument zaključen, proces prehoda v krožno gospodarstvo pa se bo s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo, platformo  Circular Change in ostalimi deležniki nadaljeval. Predstavitev končnega dokumenta bo potekala v sklopu tretje mednarodne konference Circular Change, ki bo predvidoma maja 2018.
Več informacij je na voljo tukaj.

Podelitev listin ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2017 6/2

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru projekta ”OBČINA PO MERI INVALIDOV” vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in  za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov. Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ”Občina po meri invalidov” za leto 2017 prejmejo štiri občine:

 • OBČINA IDRIJA
 • OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
 • OBČINA PREVALJE
 • OBČINA ŽALEC

V omenjenih občinah:

 1. je projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
 2. se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
 3. so uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti  za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov;
 4. je projekt sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
 5. poročila o izvajanju akcijskega načrta za leto 2017 izražajo, da se občine odgovorno odzivajo in uresničujejo interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.

Vabila na slovesne podelitve najdete na tej povezavi.

Iskrene čestitke vsem občinam tudi v imenu SOS.

MOP predstavil projekt eProstor 6/3

V želji po zagotavljanju večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, gradnji objektov in upravljanju nepremičnin, sta Geodetska uprava RS in Ministrstvo za okolje in prostor začela z izvajanjem povezanih projektov, združenih pod naslovom »Program projektov eProstor« (eProstor). Prvi korak na poti k zastavljenemu cilju je že pripravljena prenovljena prostorska in gradbena zakonodaja, ki poenostavlja procese ter daje podlago za elektronsko poslovanje. Prav tako je v pripravi zakonodaja na področju evidentiranja nepremičnin. V naslednjem koraku je na vrsti razvoj informacijskih rešitev, izboljšava in zajem določenih podatkov ter prehod na elektronski način poslovanja. Projekt je vreden 22,4 milijona evrov, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov. Ključni rezultati projekta bodo lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra, informacijska prenova nepremičninskih evidenc, skeniranje preostalega dela arhiva geodetskih elaboratov, zajem manjkajočih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč in povezovanje področja prostorskega načrtovanja s sistemom evidentiranja nepremičnin ter zagotavljanje medopravilnosti in souporabe prostorskih podatkov na standardiziran in evropsko primerljiv način. (vir: MOP)

Smernice CEMR in EPSU o enakosti spolov na lokalnem in regionalnem nivoju 6/5

CEMR in EPSU objavljata nove smernice o enakosti spolov na lokalnem in regionalnem nivoju. Kot delodajalci in ponudniki storitev imajo lokalne oblasti pomembno vlogo pri spodbujanju enakosti spolov v javni upravi. Glede na razvoj tega področja sta CEMR in EPSU pred desetimi leti že izdelala prve smernice o enakosti spolov, sedaj objavljajo nove, dopolnjene smernice na tem področju.

Smernice.

Indeks enakosti spolov v EU, izdaja 2017 6/6

Poročilo dokumentira indeks enakosti, ki ga je izdelal Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). Indeks enakosti spolov je že od leta 2013 pomembno prispeva k političnim razpravam in večji ozaveščenosti o enakosti spolov na ravni EU in na nacionalni ravni. Naslanja se na konceptualni okvir, ki zajema različne teoretične pristope k enakosti spolov in združuje ključna vprašanja enakosti spolov znotraj okvira politike EU. Indeks meri vrzeli in upošteva kontekst in različne ravni dosežkov držav članic na vrsti pomembnih političnih področij.

Poročilo.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.