V TEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA SLOVENSKA BISTRICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

 

NOVICE SOS

1. seja programskega odbora za pripravo 28. posveta Poslovanje z nepremičninami 1/1

V sredo, 1. marca 2017, je v prostorih GZS potekala 1. seja programskega odbora za pripravo 28. posveta Poslovanje z nepremičninami, ki se bo letos odvijal 9. in 10. novembra. Tudi letos so v programski odbor povabili predstavnika Skupnosti občin Slovenije, z namenom sodelovanja pri oblikovanju programa, ki bi bil zanimiv in koristen tudi za občine.

Iz izkušenj preteklih let na posvetih v Portorožu je bilo izpostavljeno, da so sprejeli veliko dobrih zaključkov in predlogov, v praksi pa nekako niso zaživeli, zato bi bil potreben razmislek o tem kako spremljati njihovo realizacijo in opozarjati na predlagane rešitve. Prav tako so se prisotni strinjali, da zaradi vedno večjega srečevanja s tujo konkurenco, ter iskanjem priložnosti na tujih trgih, bi koristil pogled tudi čez mejo. Po končni uskladitvi glavnih tem posveta, med katerimi so bile izpostavljene predvsem upravljanje z etažno lastnino, stanovanjska zakonodaja in nepremičninske evidence, je bilo predlagano, da bi vključili tudi tuje strokovnjake, saj so tuje izkušnje in dobre prakse za vse, ki sodelujejo pri pripravi nove zakonodaje zelo dobrodošle.

Pogled na predlagane spremembe zakona o romski skupnosti 1/2

Komisija za integracijo romske skupnosti, se je opredelila tudi do predloga sprememb in dopolnitev zakona o romski skupnosti, ki ga je v proceduro Državnega zbora RS vložila skupina poslank in poslancev.  O stališču komisije smo obvestili občine z romsko skupnostjo.  Komisija je opozorila, na nujnost sprememb zakona, saj se njegove spremembe načrtujejo že nekaj let, vendar zanje očitno ni prave politične volje. Prav zaradi neustreznega zakonodajnega okvira /tako, krovnega zakona o romski skupnosti kot sprememb, ki bi bile potrebne v različni področni zakonodaji/ ter resnega, na osnovi realnega stanja na terenu temelječega programa ukrepov za spremembo pogojev življenja, dela in sploh integracije romske skupnosti, se razmere v nekaterih delih Slovenije zelo počasi spreminjajo.

Intence  zakona sicer gredo v pravo smer, tako pri spremembi sestave Sveta Romske skupnosti, kot pri dodatnih finančnih sredstvih za občine z romsko skupnostjo.

Pogumen je poizkus rešiti problematiko financiranja občin z romsko skupnostjo skozi dvakratni znesek povprečnine, vendar zna biti ta neustaven /ugotovitev števila članic in članov romske skupnosti/, prav tako pa predlagani model ne rešuje različnosti in velikostnega reda problemov občin z romsko skupnostjo. Dodatno financiranje občin z romsko skupnostjo je nujno, vprašanje pa je kako ga zastaviti, da bo ustavno nesporen in reševal različnost problemov občin z romsko skupnostjo.

Ne glede na to, da predlog sprememb poskuša reševati nekaj zelo pomembnih problemskih zadev, jih pa rešuje parcialno, kar z vidika dolgoročnega urejanja pomembnih vprašanja romske /in večinske/skupnosti ni najbolj ustrezno.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Poročilo o opravljenih javnih posvetih na temo “Sobivanje ljudi in divjadi” 2/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo naslovno poročilo, v katerem so zajeti povzetki potekov javnih posvetov po posameznih lovsko upravljavskih območjih, rezultati ankete in zaključki. Slednji bodo vodilo in orodje MKGP za izboljšanje upravljanja z divjadjo v RS. Povezava do:

Pojasnilo glede izvajanja Zakona o kmetijskih zemljiščih – Razvrstitev, varstvo in obdelovanje kmetijskih zemljišč 2/2

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela pojasnilo glede izvajanja Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se dopolnjuje pojasnilo v zvezi z izvajanjem 3. ea člena ZKZ, prejeto v juliju 2016.

Z dopisom, ki smo ga prejeli danes, se dopolnjuje prvotno pojasnilo v delu, ki se nanaša na preverjanje pogojev po točki b) četrtega odstavka 3. ea člena, in sicer glede preverjanja pogoja “z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseže najmanj 60 odstotkov svojega letnega prihodka, pri čemer mora biti ta prihodek večji od 30.000 eurov.”. Celotno pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Povezava do pojasnila iz julija 2016:

Pojasnilo glede izvajanja ZKZ-E – podlage za zavarovanje

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017 2/3

Zakon o financiranju občin v 20. členu določa, da se občinam, na območju katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Podrobnejše namene porabe in višino sredstev določi vlada z uredbo.

Dne 5. 5. 2016 je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 00701-3/2016/4 izdala Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016. Ob tem je sprejela tudi sklep, da Urad Vlade RS za narodnosti začne v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravljati predlog uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017, ki bo vseboval podrobnejše namene in merila za določitev višine sredstev.

Urad Vlade RS za narodnosti in Ministrstvo za javno upravo sta v letu 2016 začela s pripravo uredbe in jo nadaljevala v začetku leta 2017. Uredba bo določila podrobnejše namene porabe in način izračuna višine sredstev, ki pripada posamezni občini, na območju katere so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom. Zaradi navedenega bi bila uredba trenutno v neskladju z drugim odstavkom 20. člena veljavnega Zakona o financiranju,  ki pravi: “Podrobnejše namene porabe in višino sredstev iz prejšnjega odstavka določi vlada z uredbo.” Zakon o financiranju občin je namreč v fazi spreminjanja, trenutno poteka usklajevanje Predloga sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin ZFO-1, ki vključuje tudi spremembo 20. člena veljavnega ZFO-1 in bo podlaga za pripravo novega, splošnega predloga uredbe.

Glede na to je bilo na sestanku med predstavniki Urada Vlade RS za narodnosti in Ministrstva za javno upravo dne 6. 1. 2017 sprejeto stališče, da se za sofinanciranje občin na narodnostno mešanem območju za leto  2017 pripravi uredba posebej in sicer v enaki obliki in vsebini, kot je bila dne 5. 5. 2016 sprejeta za leto 2016. Priprava splošne uredbe, ki bo veljala za naslednja leta, pa se nadaljuje v letu 2017 in bo predvidoma veljala za leta od vključno 2018 naprej.

Urad Vlade RS za narodnosti je pripravil predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017, ki jo najdete TUKAJ. Vaše morebitne pripombe nam posredujte vključno do ponedeljka, 6.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L). Temeljni cilji predloga zakona so:

 • ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
 • modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter
 • pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Predlog sprememb in dopolnitev zakona najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da gradivo pregledate in nam obrazložene pripombe posredujete do četrtka, 9. marca 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih 2/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in predloge s podrobnejšo obrazložitvijo posredujete najkasneje do četrtka, 9. marca 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je ministrstvo pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (besedilo najdete TUKAJ). S predlogom se spreminja oz. določa:

 • spremeni se ustrezna določba pravilnika na način, da se v vseh novogradnjah obvezno zagotovi igralnica, ki ni manjša od 50 m2. Na ta način se bodo postopno vzpostavili realni pogoji za zagotovitev 3m2 igralne površine na otroka za vse vrste oddelkov.
 • ukinja se dodatni prostor in s tem povečuje kvadratura igralnice. Praksa je pokazala, da dodatni prostor (16 m2 na tri oddelke) zaradi majhne kvadrature ni  funkcionalen.
 • ter podaljšanje roka za odstopanje od normativov (sedanji rok 1.9.2017 se spremeni na 1.9.2023).

Vljudno vas naprošamo za vaše odzive oziroma pripombe najkasneje do četrtka, 16.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Sofinanciranje programov CSD 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti Centrov za socialno delo.

Občino je zanimalo ali občine iz proračuna sofinancirajo dejavnost Centrov za socialno delo? Če da, nas je zanimalo katero dejavnost oziroma naziv programa?

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

14.3. / Vse o novem Zakonu o lekarniški dejavnosti 4/1

Skupnost občin, Združenje občin in Združenje mestnih občin Slovenije organizirajo seminar na temo novega Zakona o lekarniški dejavnosti, ki je začel veljati konec januarja 2017. Novo sprejet zakon prinaša spremembe, ki zadevajo tako lekarne kot javne zavode in seveda njihove ustanoviteljice občine kot tudi zasebne lekarne s koncesijami. Seminar namenjen občinam kot (so)ustanoviteljicam in tudi morebitnim ostalim zainteresiranim bo potekal v torek, 14.3.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Na sledeči povezavi najdete:

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 4/2

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

22.3. / Drobljenje javnih naročil 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško pisarno Potočnik in Prebil organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljeno drobljenje javnih naročil.

Naročnik javnega naročila ne sme razdeliti oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi zakona o javnem naročanju. Gre za temeljno pravilo, ki ga je poznal že ZJN-2, vendar pa je z novim zakonom prepoved drobljenja še bolj poudarjena. V praksi prepoved drobljenja naročnikom povzroča veliko težav, saj se naročniki pogosto znajdejo v stiski, ko ne vedo, katera naročila je potrebno šteti za istovrstna in jih upoštevati pri ocenjeni vrednosti naročila. Ker so prekrškovne sankcije, če naročnik krši prepoved drobljenja, visoke, vedno več pa je tudi kazenskih postopkov, bomo poskušali v okviru seminarja predstaviti glavne kriterije, ki so naročnikom v pomoč pri določanju ocenjene vrednosti in odgovoriti na odprte dileme glede istovrstnosti posameznih naročil.

Predavateljicam bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici.

Vabilo z dnevnim redom si lahko pogledate tukaj.

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/4

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

6.3. / Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski regiji 5/1

Posvet z naslovom Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski regiji bo potekal v ponedeljek, 6. marca 2017, s pričetkom ob 12. uri v dvorani Gospodarske zbornice Nova Gorica, Sedejeva ulica 2A, 5000 Nova Gorica. Posvet v sklopu regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v severno Primorski regiji organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Nova Gorica. Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, najkasneje do 2.3.2017 na elektronski naslov: klavdija.merc@gov.si.

Program posveta najdete tukaj.

 

9.3./ Strokovni forum "Trajnostna gradnja v Sloveniji" 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja vodi projekt priprave smernic trajnostne gradnje za javne stavbe in pripravo trajnostnih kriterijev, ki bi upoštevali vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi. V okviru projekta se izvaja naloga »Pregled sistemov trajnostnih kriterijev s pregledom prenosa«, ki ga vodi Gradbeni inštitut ZRMK. Skupaj z izvajalcem naloge organiziramo strokovni forum z naslovom »trajnostna gradnja v Sloveniji«, na katerega želimo povabiti različne deležnike stroke, gradbene industrije in končnih uporabnikov, da podajo svoja poglede in mnenja.

Strokovni forum se bo odvijal v okviru sejma DOM 2017, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana v četrtek, 9. marec 2017, od 9.00 do 14.00 v dvorani 1 – Urška.

Vabilo.

Prijavite se lahko preko portala http://energetskaizkaznica.si/sejem-dom-2017/ ali preko povezave z uporabo QR kode ali po e-pošti: usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 7. marca 2017.

9.3. / Informativni dan projekta Europe Goes Local 5/3

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, vas vabi k sodelovanju v projektu Europe Goes Local, katerega namen je podpora in razvoj kakovosti mladinskega dela, večanje pomena in vrednosti, mladinskega dela in krepitev sistemske podpore izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni ter nacionalni ravni.

Lokalnim skupnostnim, ki se bodo vključile v projekt, bodo nudili:

 • Podporo pri identifikaciji potreb lokalne skupnosti na področju razvoja in krepitve kakovosti mladinskega dela.
 • Priložnost za deležnike iz lokalne skupnosti za udeležbo na mednarodnih in nacionalnih aktivnostih namenjenih krepitvi temeljnih znanj in kompetenc s področja mladinskega dela in podpore mladim.
 • Podporo pri implementaciji aktivnosti, ki so namenjene razvoju in krepitve mladinskega dela v lokalni skupnosti.
 • Podporo vašim prizadevanjem pri oblikovanju in implementaciji aktivnosti in ukrepov za razvoj in krepitev kakovosti mladinskega dela.
 • Možnosti za spoznavanje in prenos dobrih praks s področja razvoja mladinskega dela in podpore mladim ter mreženje s kolegi iz 20 evropskih držav.

MOVIT za predstavnike lokalnih skupnosti organizira informativni dan o projektu Europe Goes Local, ki bo potekal 9. marca 2017, s pričetkom ob 10. uri, v Ljubljani.

Podrobnejše informacije o projektu so na voljo v predstavitvenem letaku. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo na info@mva.si ali na 01 430 47 47 (Borut).

14.3./ Posvet o osnutku noveliranih aglomeracij 5/4

Na podlagi v letu 2015 sprejete Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je prišlo do spremenjenih meril za določitev aglomeracij. Ministrstvo za okolje in prostor zato organizira posvet o osnutku noveliranih aglomeracij, ki bo potekal v torek, 14.3.2017 ob 10.00 uri v dvorani A, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Vabilo s programom 

16.3 -16.5 / Niz delavnic o javno-zasebnem partnerstvu 5/5

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira niz brezplačnih delavnic po Sloveniji z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodki si sledijo:

 • Pametna javno-zasebna partnerstva: 16. marec 2017, Hiša Evropske unije Slovenija (Dunajska 20, Ljubljana)
 • Učinkovita javno-zasebna partnerstva: 30. marec 2017, Hotel Otočec (Grajska cesta 2, Otočec)
 • Inovativna javno-zasebna partnerstva: 20. april 2017, Hotel Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož)
 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

23.3./ PI2Innovate regionalni informativni dan in delavnica za naročnike 5/6

Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod Tehnološka Mreža ICT (Zavod TM ICT) sta projektna partnerja na transnacionalnem projektu PPI2Innovate, katerega namen je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev. Namen projekta je med drugim tudi izvedba pilotnega javnega naročila inovativne storitve (MJU) ter vzpostavitev Kompetenčnega centra za javno naročanje inovativnih rešitev (Zavod TM ICT). Projektni partnerji v okviru projekta organizirajo brezplačno delavnico za naročnike, ki bo potekala v četrtek 23. 3. 2017 od 8.30 do 13.00 na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v Ljubljani.

Na dogodku bo izvedena krajša predstavitev namena in ciljev projekta PPI2Innovate ter primer dobre prakse javnega naročila inovativne rešitve. Izvedena bo tudi predstavitev pripomočka PPI2Innovate pri pripravi in izvedbi javnega naročila inovativne rešitve. Udeležba in parkiranje v garažni hiši GZS sta brezplačna. Ne glede na to, se je na dogodek potrebno prijaviti do petka 17. 3. 2017 na naslov anja.novak@gov.si. Za morebitna vprašanja se prosimo obrnite na Anjo Novak (01 478 8776).

Vabilo, prijavnica

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 5/7

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

28.3. - 30.3. / Kongres Europe@DJHT 5/8

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, vam ponuja možnost udeležbe na kongresu Europe@DJHT (German Child and Youth Welfare Congress), ki bo potekal od 28. do 30. marca 2017 v Düsseldorfu v Nemčiji.

Kongres, ki poteka vsake 3 do 4 leta, predstavlja osrednje mesto srečanja za vse, ki se v Nemčiji ukvarjajo z mladinskim delom ter storitvami za otroke in mladino. Udeležujejo se ga strokovnjaki iz vseh področij mladinskega dela in drugih področij, ki se tičejo dobrobiti otrok in mladih, in prihajajo iz različnih projektov ter pobud, nevladnih organizacij, javnih institucij z lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne ravni ter univerz in drugih izobraževalnih institucij. Na kongresu, ki bo marca 2017 potekal v Düsseldorfu, pričakujejo 30.000 udeležencev. Organizatorji pa vsakič pripravijo tudi poseben, mednarodni, program kongresa, ki je namenjen 500 mladinskim delavcem in drugim, ki se ukvarjajo s področji mladinskega dela in mladih iz celotne Evrope. Namenjen je spoznavanju nemških praks mladinskega dela in razpravam o izzivih mladinskega dela v Evropi.

MOVIT, ki je za udeležence iz Slovenije zagotovil 10 mest, krije vse stroške udeležbe na kongresu Europe@DJHT.

Podrobnejše informacije in program kongresa so objavljene tukaj. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila so vam na voljo na info@mva.si ali na 01 430 47 47 (Borut).

VLADA RS

124. seja 6/1

Predlog novele Zakona o kmetijstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Med pomembnejšimi spremembami zakona izpostavljajo naslednje:

 1. Doniranje hrane
 2. Označba »izbrana kakovost«
 3. Javne službe
 4. Zaščita potrošnikov – prepoved zavajanja

Poleg tega se v Zakonu o kmetijstvu spreminjajo tudi nekatere druge vsebine, vezane na izvajanje skupne kmetijske politike, informiranje javnosti o kmetijstvu in kmetijski politiki, upravni postopek za izvajanje Programa razvoja podeželja, organizacije proizvajalcev in zbirke podatkov. (Vir: Vlada RS, ab)

Vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov

Vlada je izdala Odlok o ustanovitvi Urada za oskrbo in integracijo migrantov. Urad se ustanavlja kot vladna služba, ki jo vodi direktor. Osrednja naloga Urada je skrb za oskrbo migrantov in integracijo določenih skupin migrantov in zajema vse vidike vključevanja migrantov v družbo Republike Slovenije, od nastanitve, zdravstvene oskrbe, vključevanja v izobraževalne in delovne procese.

Predvideno je, da Urad prevzame naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore s področja oskrbe migrantov in integracije s 1. 6. 2017. Do začetka delovanja urada naloge na področju oskrbe migrantov izvršuje Ministrstvo za notranje zadeve.

Ocenjeni skupni finančni načrt urada za leto 2017 tako znaša 4.315.768,47, ocenjeno za obdobje od začetka delovanja urada (1. 6. 2017). (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017

Vlada je sprejela Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017. Ključno sporočilo tega poročila, podobno kot prejšnjih je, da je okoljska politika privedla do občutnega izboljšanja stanja okolja, vendar pomembni okoljski izzivi ostajajo. Še več, nastajajo novi.  Zato bo to poročilo podlaga za načrtovanje prihodnje okoljske politike in aktivnosti.

Stanje okolja se izboljšuje, kar je posledica načrtne okoljske politike in celovite okoljske zakonodaje, sprejete v zadnjih desetletjih. Zmanjšali so se izpusti nekaterih onesnaževal v zrak in vodo, boljše ravnamo z odpadki, okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, bolje razumemo povzročitelje okoljskih izzivov. Zaskrbljujoče pa je stanje okolja na posameznih omejenih lokacijah, predvsem glede kakovosti zraka in onesnaženosti tal, boljši napredek je nujen tudi pri trajnostni rabi prostora. (Vir: Vlada RS, ab)

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2017

S prenosom gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG) na družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) se je delno spremenil tudi način prodaje in menjave gozdnih zemljišč. Na podlagi določil Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) lahko SiDG proda ali izvede menjavo gozdov v lasti Republike Slovenije le, če so ti gozdovi predhodno vključeni v letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi, ki ga na predlog SiDG sprejme Vlada RS.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2017, ki ga je pripravil SiDG, tako vsebuje programa prodaje in menjave gozdov za leto 2017, kjer SiDG nastopa kot upravljavec na celotni površini, kot tudi program prodaje tistih parcel, ki so le delno gozdne in na njih nastopa SiDG kot upravljavec za gozdni del in SKZG za kmetijski del. Te parcele so vključene tudi v program prodaje, ki ga pripravlja SKZG. Program za leto 2017 predvideva prodajo 28.25 ha gozdov ter menjavo v skupni površini 31,10 ha. (Vir: Vlada RS, ab)

Prenos direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprti postopki ugotavljanja kršitev prava EU

Vlada se je na svoji redni seji seznanila z informacijo o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU.

Skupno gre za 37 direktiv, pri čemer je 22 direktiv takih, katerih rok za prenos je že potekel, vsi predpisi za njihov prenos pa še niso sprejeti oziroma notificirani, in 15 takih, katerih rok za prenos poteče najpozneje 30. 6. 2017.

Na dan 17. 2. 2017 je odprtih 56 postopkov, od katerih se 41 postopkov nanaša na nepravočasen prenos direktiv v pravni red RS oziroma nenotifikacijo nacionalnih predpisov za prenos ter 15 na nepravilno implementacijo direktiv in druge kršitve prava EU. Dve zadevi sta predmet postopkov pred Sodiščem Evropske unije. (Vir: Vlada RS, ab)

Mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslanke in poslancev in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada predloga ne podpira. (Vir: Vlada RS, ab)

***

Vlada je prav tako sprejela odgovore na naslednja poslanska vprašanja v zvezi z:

– zagotavljanjem lokalno pridelane hrane,

– individualno razpršeno črno gradnjo in sprejetimi stanovanjskimi programi,

– Zakonom o lekarniški dejavnosti,

– o podpori tehnološkim fakultetam za digitalno izobraževanje,

– o preverjanju kakovosti šolske prehrane,

– o zakonu o denacionalizaciji,

– v zvezi z zvišanjem najnižjih pokojnin in v zvezi s pravicami iz pokojnine,

– v zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva javnih cest,

– v zvezi z uresničevanjem akcijskega načrta – Digitalna agenda za Evropo (DAE) in

– sprejela stališče do mnenja državnega sveta k predlogu novele zakona o DDV. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/1

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/2

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Sodelovanje v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/4

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, želijo predstaviti rezultate in koristi, ki jih imamo v Sloveniji zaradi evropske kohezijske politike, in predvsem možnosti, ki se odpirajo v tej finančni perspektivi. Tako že tretje leto začenjamo s kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Ta bo tokrat potekala v treh fazah. V prvi, ki so jo začeli 31.1., bodo zbirali predloge sofinanciranih projektov, v drugi fazi, ki jo bodo pričeli predvidoma okrog 25. 3., bodo začeli s spletnim glasovanjem za najboljši projekt v vsaki regiji, 9. in 10. 6. pa se bodo ponovno odvili dnevi odprtih vrat projektov.

Podrobnosti najdete tukaj.
Predloge zbirajo do 15. 3. 2017 preko spletnega obrazca (tukaj), najboljši projekti po mnenju glasovalcev pa bodo predstavljeni na dnevu odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Kampanjo bodo promovirali tudi v dnevnem časopisju, na nacionalnem in na lokalnih radijih, po spletnih medijih ter socialnih omrežjih.

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 7/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/7

Na spletni strani Evropske komisije objavljen poziv za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov.
Cilj poziva je podpora nacionalnim ali transnacionalnim projektom na področju nediskriminacije in vključevanja Romov, ki bodo zajeli vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Med prednostnimi področji poziva so tudi Romi, in sicer želi Evropska komisija podpreti projekte, katerih cilj je ozaveščanje in boj proti škodljivim stereotipom o Romih in s tem podpora njihovemu vključevanju v družbo. Evropska komisija želi podpreti tudi projekte, ki bodo identificirali, izvajali in zagotavljali izmenjavo dobrih praks pri reševanju najbolj perečih izzivov na področju boja proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov, posebej pa tudi boja proti segregaciji v izobraževanju, spodbujanja krepitve aktivne vloge mladih Rominj in Romov v procesu vključevanja Romov v družbo, tudi preko krepitve zmogljivosti civilne družbe, aktivne na lokalni ravni.

V okviru poziva bodo podprte naslednje aktivnosti:
– usposabljanja strokovnjakov;
– vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanje, vključno z identifikacijo najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;
– ozaveščevalne aktivnosti (vključno na lokalni ravni) kot so seminarji, konference, kampanje ali medijskih aktivnosti in aktivnosti družbenih omrežij.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Rok za oddajo prijav je 21. marec 2017 do 17.00.
Poziv je dostopen tudi preko te povezave.

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/8

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok: 22.03.2017 (prvi rok) in 1.06.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Poziv občinam/mestom za prijavo na razpis fundacije Živo mesto 7/9

S strani slovenske veleposlanice v Berlinu Marte Kos Marko smo prejeli obvestilo, da Fundacija “Živo mesto” poziva vsa mesta in občine, naj se prijavijo na razpis za nagrado Fundacije za leto 2017.

Partnerstva med mesti/občinami so že od nekdaj pomemben instrument sporazumevanja med narodi in njihovega medsebojnega spoznavanja. V globaliziranem in digitaliziranem svetu 21. stoletja imajo slednja živa partnerstva še vedno velik pomen. Fundacija ravno zato išče partnerstva med mesti/občinami, katera odlikuje kreativnost, raznolikost ter intenzivna in bogata izmenjava in ki podpirajo dialog med ljudmi različnih mest, kultur, ver in političnih sistemov.

Fundacija se zavzema za odlikovanje zglednih partnerstev med mesti/občinami ter za obveščanje javnosti o primerih dobrih praks kot vodilo in zgled drugim mestom ter občinam. Vsako leto se iščejo tista živahna partnerska mesta/občine, ki so se izkazala za še posebej uspešna. Partnerski mesti/občini morata skupaj oddati prijavo na razpis, četudi je samo eno od njiju odgovorno za prijavo.

Celotna nagrada znaša 15.000 EUR. Prijavo je potrebno oddati do 31. marca 2017 na naslov: Stiftung “Lebendige Stadt”, Saseler Damm 39, 22395 Hamburg.

Podrobnejše informacije o razpisu lahko najdete na spletni strani Fundacije: www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis. Na tej povezavi je dostopna tudi razpisna dokumentacija.

Svečana podelitev nagrad bo potekala 27. septembra 2017 v novi hamburški filharmoniji.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/10

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016 7/11

Obveščamo vas, da je objavljen razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016. Predmet razpisa je podelitev denarnih nagrad in priznanj »INOVATOR LETA SSD 2016« v kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Več o pogojih za sodelovanje in razpisu najdete tukaj.

Rok: prijave na razpis se sprejema do 31. marca 2017.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si.

 

URBACTOV Razpis za dobre prakse 7/12

Evropska mesta se soočajo s podobnimi izzivi, povezanimi z demografskimi spremembami, podnebnimi in okoljskimi cilji, brezposelnostjo, urbano revščino,… URBACT zato išče prakse, s katerimi je mogoče te ovire premagati, saj verjame, da imajo mesta še veliko »skritih« dobrih praks, ki bi lahko bile zanimive za druga evropska mesta.

Več o URBACT definiciji dobre prakse najdete tukaj.

URBACT zato odpira razpis za dobre prakse.

Rok za prijavo: 31. marec 2017.

Več o razpisu najdete na tej spletni povezavi.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/13

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/14

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/15

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/16

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/17

 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Kršitve resolucije o normativni dejavnosti 8/1

19. novembra 2009 je državni zbor sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti, dokument, s katerim naj bi v Republiki Sloveniji končno uveljavili standarde kakovostne priprave zakonov in drugih predpisov in s tem zagotovili enega od temeljnih pogojev za uspešno delovanje pravne države. Da bi se kvaliteta priprave predpisov izboljšala, je državni zbor v resoluciji določil tudi minimalne standarde posvetovanj z javnostjo, med drugim tudi minimalen čas trajanja posvetovanja od 30 do 60 dni.

Da bi testirali učinkovitost resolucije so v CNVOS pripravljen števec, s katerim merijo, kako pogosto prihaja do kršitev njenih določil o posvetovanjih z javnostjo. Na spletni strani števca so zbrani podatki o skupnem številu kršitev kot tudi razrez po posameznih ministrstvih z navedbo imen predpisov, pri katerih predpisani roki niso bili upoštevani, ter podatek, za kolikšna odstopanja gre. Do števca lahko dostopate tukaj

Kohezijske novice v mesecu februarju 8/2

S klikom tukaj najdete februarsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.

Nadzor opremljenosti aglomeracij z javno kanalizacijo 8/3

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) že od leta 2015 izvaja nadzor opremljenosti aglomeracij z javno kanalizacijo. V akciji nadzora se preverja ali so občine za aglomeracije, za katere je prilagoditveni rok po določbah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode že potekel, zagotovile opremljenost z javnim kanalizacijskim omrežjem. Od 46 aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 populacijskih ekvivalentov (PE), ki so bile predmet nadzora v letih 2015 in 2016, jih je 11 v celoti izpolnjevalo standarde opremljenosti, v 19-ih primerih je inšpekcija že izdala odločbe za izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja, postopki za ostale aglomeracije še potekajo. V nadzoru je inšpekcija pri veliki večini neskladnih aglomeracij ugotovila, da manjka manj kot 5% pokritosti/opremljenosti z javno kanalizacijo in le v nekaj primerih je šlo za večja odstopanja. (Vir in več informacij: spletna stran MOP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.