V TEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI IN MESTNA OBČINA NOVO MESTO.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Posvet o novostih Zakona o občinskem redarstvu 1/1

V sredo 29. marca je v prostorih Ministrstva za kulturo potekal posvet o novostih, ki jih prinaša nov Zakon o občinskem redarstvu. Na posvetu, ki smo ga skupaj izvedli s Službo za lokalno samoupravo pri MJU, MNZ-jem ter Policijo, so bile predstavljene spremembe in dopolnitve Zakona o občinskem redarstvu.

Na seminarju so bile predstavljene bistvene novosti zakona in pravila za uporabo telesne sile. Na posvetu je bilo izpostavljenih nekaj vprašanj, ki izhajajo iz terena in s katerimi se srečujejo tako občinski redarji, kot vodje občinskih redarstev. 

Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi predloga novih delovnih mest. MJU je skupaj s Skupnostjo občin Slovenije pripravil predlog novih delovnih mest, s katerim bodo sedaj občinski redarji lahko razporejeni v delovna mesta do višjega svetovalca. Nova delovna mesta bodo redarstvom omogočila organizacijo bolj učinkovitega dela, kot bo omogočeno ustrezno plačilo za redarje, ki opravljajo bolj zahtevne naloge in imajo za to tudi dodatno izobrazbo.

Predstavitve iz posveta se nahajajo na spodnjih povezavah:

SOS predstavitev

Novosti pri uporabi pooblastil občinskega redarja

ZORed-A_MEZEK_29.3.2017

posvet-občinsko redarstvo Nova delovna mesta

ZORed-A_LAVTAR_29.3.2017

Komisija o novem Zakonu o podeljevanju koncesij in Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu 1/2

Dne 31.3.2017 je v Mariboru potekala 2. seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS. Na seji so prisotni obravnavali predloge novega Zakona o podeljevanju koncesij in novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki ga je SOS prejela v predhodno medresorsko usklajevanje. Ključna ugotovitev je bila, da je prvo navedeni zakon, s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb, nedorečen in nomotehnično neurejen. Po navedbah pripravljavca predpisa se novi Zakon o javno-zasebnem partnerstvu sprejema zaradi sistematične normativne ureditve instituta javno-zasebnega partnerstva, saj je prejšnji oz. sedaj veljavni zakon urejal tako koncesije kot javno-zasebno partnerstvo. Zaradi sprejema Zakona o podeljevanju koncesij se je predlagatelj odločil, da se zaradi lažje preglednosti uredita oba instituta v ločenih zakonih. V zvezi s tem se postavlja smiselnost sprejema novega zakona, brez da bi se z zakonom odpravile težave, ki so se pri izvajanju sedaj obstoječega predpisa izkazale za problematične. Komisija se je prav tako opredelila do predloga Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Vsebine posveta Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti 1/3

V sredo, 29. 3. 2017 je Ljubljani potekal posvet, kjer so se  udeleženke in udeleženci iz različnih občin, pa tudi drugi predstavniki javnega sektorja, univerz, NVO in gospodarstva seznanili z različnimi strateško-izvedbenimi dokumenti, polikami in mehanizmi, ki lahko pomagajo mestom in občinam pri digalni preobrazbi.

Dogodek je organiziran kot prvo tematsko srečanje v okviru podpore programu URBACT, in je bilo v celoti posvečeno digitalizaciji, saj je ta eden ključnih spodbujevalcev razvoja mest in občin, kar je tudi poslanstvo tega programa evropskega teritorialnega sodelovanja.

Zbrane predstavitve, video in foto zapis najdete na tej povezavi.

Sestanek digitalne koalicije 1/4

Na Ministrstvu za javno upravo je pri ministru Borisu Koprivnikarju 24. marca potekal sestanek podpisnikov Izjave o vzpostavitvi digitalne koalicije, katerega so se udeležili predstavniki podpisnikov Izjave o vzpostavitvi koalicije – digitalna.si, in sicer poleg predstavnikov države (vodstvo ministrstva MJU in DID ):

 • predstavnika GZS, g. Igor Zorko in g. Goran Novković
 • predstavnik KOsRIS, g. Jadran Lenarčič
 • predstavnika SOS, g. Marjan Kardinar in ga. Saša Kek
 • predstavnik NVO, g. Simon Delakorda in
 • za glasnika digitalnih tehnologij predstavnik g. Mitja Jermol.

Na sestanku je bilo sprejeto strinjanje, da je koalicija – digitalna.si forum za sodelovanje o temeljnih smereh razvoja oz. platforma za sodelovanje na področju digitalizacije, ki bo glede izzivov, ki se tičejo vseh družbenih skupin, pripravila prioritetna izhodišča za vzpostavitev celovitega razvojnega okolja in izdelala skupna priporočila za spremembe na vseh družbenih področjih, da bi zagotovili priložnosti za nove in inovativne rešitve za razvoj s povezovanjem in izmenjavo informacij. To izhodišče zasleduje tudi  koncept organizacije  koalicije – digitalna.si in njenih organov; je forum enakopravnih partnerjev (ne sprejema politik niti partnerji ne nalagajo nalog eden drugemu), sodelujejo na področju, ki se tiče vseh (skupne teme), organ upravljanja naj zagotavlja, da bo to sodelovanje teklo (ne odloča o usmeritvah, ampak zagotavlja, da do neke usmeritve dejansko pride)…

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da:

 • ZIT/GZS do foruma koalicije – digitalna.si skrbi za spletno stran in je kontaktna točka za koordinacijo za izvedbo prvega foruma koalicije
 • predstavniki vseh podpisnikov širijo vest o koaliciji digitalna.si in o forumu, ki bo organiziran predvidoma prvi teden v juniju (5-9 junij) – rezervni datum foruma je oktober ob dogodku Feel the Future
 • na forumu koalicije – digitalna.si bo imenovan upravni odbor in  programske usmeritve koalicije.

Povabilo občinam k sodelovanju

Digitalizacija vseh področij družbenega življenja zahteva sodelovanje, zato Skupnost občin Slovenije vabi vse občine k podpori in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si, s katero želimo okrepiti in pospešiti razvoj digitalne družbe in s tem v največji mogoči meri izkoristiti priložnosti, ki jih omogočajo digitalne tehnologije.

Podporniki bodo zaprošeni, da:

 • sodelujejo pri vsebinskih razpravah,
 • sodelujejo v specializiranih delovnih skupinah ali pa
 • da samo podpirajo digitalno preoblikovanje Slovenije

in se tako aktivno vključujejo v usmerjanje digitalnega preoblikovanja Slovenije.

Podporo koaliciji in interes za sodelovanje lahko podate z izpolnitvijo Izjave za podporo Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si na spletni strani koalicije (www.digitalna.si; v zavihku podporniki), na kateri so predstavljeni tudi poslanstvo, cilji, prednostna priporočila ukrepanja in okvirni načrt delovanja Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si.

Vsem deležnikom, ki so že izrazili podporo koaliciji in vsem, ki bodo z Izjavo za podporo Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si to še storili, bodo posredovana nadaljnja  organizacijska obvestila in povabilo k udeležbi na prvem letnem forumu Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si, ki bo namenjen razpravi o prednostnih področjih ukrepanja ter določitvi operativnih ciljev koalicije.

Sestanek z Innovation Norway o programskih vsebinah Norveškega mehanizma 1/5

V torek, 28. marca 2017, je potekal sestanek z Innovation Norway, upravljavcem programa Norveškega mehanizma za obdobje do leta 2021. Sestanek je potekal z željo, da s pomembnejšimi deležniki v državah upravičenkah delijo izkušnje iz preteklega programskega obdobja, reševanje specifičnih vprašanj glede učinkov v novem programskem obdobju. Na sestanku so bila predstavljena prednostna področja mehanizma v okviru »Globalnega sklada za dostojno delo in tristranski dialog” in glede na razpravo z udeleženci (SVRK, SOS, Nacionalna kontaktna točka) prioritetna področja Slovenije. Glede na predvideno časovnico upravljavca programa je pričakovati odprtje razpisov v okviru tega programa predvidoma konec leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Zaključena je primerjalna analiza GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2015 1/6

Zbornica komunalnega gospodarstva, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije ter Združenjem mestnih občin Slovenije nadaljuje z izvajanjem projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, katere temeljni namen je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja storitev javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih stroškov, izvajalcem pa identifikacijo razlogov za odstopanje in možnosti za izboljšanje poslovanja.

Zaključena je 1. faza projektne naloge, ki analizira izvajanje oskrbe s pitno vodo v letu 2015. Primerjalna analiza vključuje 48 izvajalcev javne službe, ki izvajajo javno službo v 160 občinah ter omogoča celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo v slovenskem prostoru.

Iz analize izhaja, da se oskrba s pitno vodo na posameznih oskrbovalnih območjih izvaja pod zelo različnimi pogoji. Pri presoji učinkovitosti je zato ključno poznavanje in upoštevanje pogojev izvajanja oskrbe, ki jih določajo značilnosti prostorske urejenosti oskrbovalnih sistemov v upravljanju posameznega izvajalca. V primerjalni analizi so podrobneje analizirani dejavniki prostorske urejenosti oskrbe s pitno vodo, kakovost in zanesljivost oskrbe ter trajnostna naravnanost in učinkovitost izvajanja javne službe, ki pomembno vplivajo na stroške izvajanja oskrbe. Širok nabor analiziranih dejavnikov tako zagotavlja strokovno podlago za presojo stroškovne upravičenosti oskrbe s pitno vodo ob upoštevanju pogojev in okoliščin izvajanja javne službe na posameznem oskrbovalnem območju.

V skladu z dogovorom se je zaključno poročilo posredovalo izvajalcem, ki so sodelovali v analizi, ter občinam, v katerih posamezni izvajalec zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo, z navedbo oznake izvajalca.

Poročilo I. faze projektne naloge Primerjalna analiza izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2015 je dostopno tudi tukaj

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/2

Skupnost občin Slovenije je prejela nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v katerega je Ministrstvo za javno upravo vključilo prejete pripombe oziroma predloge, ki jih je zbiralo v fazi javne obravnave, ki je potekala do konca januarja 2017.

Do novega osnutka predloga zakona lahko dostopate TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne dodatne pripombe in stališča posredujete najkasneje do ponedeljka, 3.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Temeljni razlog za sprejem zakona so uskladitve z odločbami Ustavnega sodišča RS.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Morebitne pripombe pa nam lahko posredujete najkasneje do torka, 4.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Spremembe in dopolnitve ZKZ, ZKme in ZSKZ 2/6

V Državni zbor so bili predloženi predlogi sprememb in dopolnitev 3 predpisov s področja kmetijstva, in sicer:
– Predlog zakona o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Spremembe ZSKZ)
– Predloga zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (spremembe Zakona o kmetijstvu)
– Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Sprememba ZKZ)

Namen sprememb je odprava birokratskih ovir in poenostavitev postopkov, spodbuditev mladih k usmeritvi v kmetijstvo ter s tem k ohranjanju slovenskega podeželja.

Vljudno vas naprošamo za morebitne pripombe in stališča najkasneje do petka, 14.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Usklajevanje aglomeracij za odpadno vodo 2/7

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pripravilo predlog noveliranih aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravljen osnutek novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je prav tako v pripravi.

V priponki sporočila vam posredujemo dopis ministrstva in podrobnejša pojasnila k pripravljenim aglomeracijam z nekaj obrazložitvami in navodili. Prav tako se v dokumentu nahajajo kontaktne informacije MOP za dodatna vprašanja.

Ministrstvo naproša, da morebitne predloge sprememb in dopolnitev posredujete najpozneje do torka, 18. aprila 2017 izključno v elektronski obliki na naslov: gp.mop@gov.si, obvezno z naslovom zadeve: »Novelacija aglomeracij – pripombe« in v vednost na barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) 2/8

Vlada RS je na svoji  127. seji  določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in ga dne, 23.3.2017 predložila Državnemu zboru, ki ga je posredoval v mnenje občinam.

Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj bi bilo omogočeno, da glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega premoženja brezplačno od pristojnih organov in organizacij pridobivajo podatke, ki so potrebni zaradi odločanja v posameznih upravnih postopkih, ki jih določa Stanovanjski zakon.

Celotno besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona prilagamo tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete pripombe in predloge k predlogu zakona najkasneje do petka, 21.4.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Prilagamo tudi odgovor Ministrstva za okolje in prostor na posredovane pripombe SOS januarja letos  – odgovor občinam, 21.2.2017.

POVPRAŠEVANJE

Povpraševanje in obvestilo - e-hramba 3/1

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je vsem proračunskim uporabnikom, tako tudi vsem občinam poslala Vabilo k predložitvi pooblastila za izvedbo skupnega javnega naročila za storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki in obrazec »Pooblastilo«.

V kolikor ste vabilo spregledali, je dostopno na tej povezavi, prav tako pooblastilo. Pooblastilo lahko oddate na UJP ujp@ujp.gov.si do najkasneje 24. 4. 2017.

Nekatere občine so se že vključile v iztekajočo krovno pogodbo, nekatere o storitvi šele razmišljajo, zato prosimo občine, ki že imajo izkušnje s to storitvijo, da le-te delijo z ostalimi. Vljudno vas prosimo za odgovore na nekaj vprašanj, in sicer:

 1. Ime občine – v kolikor ste se v vaši občini že odločili za najem storitve e-hrambe preko obstoječega ponudnika (Pošta Slovenije), ki je bil izbran na zadnjem razpisu UJP.
 2. Kako poteka predaja dokumentov zunanjemu ponudniku za e-hrambo v praksi?
 3. Kateri dokumentni sistem uporabljate (SPIS, PISO, …)?
 4. Ali je izvedena integracija z dokumentnim sistemom občine?

Prosimo, da odgovore pošljete (podaljšan rok) do petka, 7. 4. na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, na kar bomo zbrane odgovore objavili na spletni strani SOS.

Za odgovore se že vnaprej zahvaljujemo.

DOGODKI SOS

19.4. / Izvajanje novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 4/1

Državni zbor je 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je 7.12.2016 na terenski seji na Polzeli sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti v Državnem svetu in lokalnih skupnosti, združenih tako v Skupnosti občin Slovenije kot Združenju mestnih občin Slovenije, zakon posega v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. V neskladju z ustavo je drugi odstavek 5. člena, četrti odstavek 62. člena, prvi stavek prvega odstavka 63. člena in drugi odstavek 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Obenem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in prednostno obravnavo zahteve.

Ne glede na postopke v teku na Ustavnem sodišču, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti velja in odločitve Ustavnega sodišča ni mogoče v naprej predvideti, zato vas SOS, ZOS, ZMOS, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor vabimo, da se z veljavnim zakonom podrobneje seznanite na posvetu, ki bo:

19. aprila 2017 v Avstrija Trend Hotelu, dvorana HORUS, Dunajska 154 v Ljubljani

Vsi udeleženci bodo kot gradivo na posvetu prejeli knjigo z naslovom: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti z uvodnimi pojasnili.

Vabilo s programom

20.4. / Izjeme od uporabe ZJN-3 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik, strokovnjakinjo na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, organizira seminar na temo izjem od uporabe ZJN-3. Na seminarju bodo predstavljeni primeri, ko naročniku ni treba uporabiti pravil ZJN-3, s poudarkom na t.i. »in-house naročilih«.

Seminar bo potekal v četrtek, 20. aprila 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

 

 

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/3

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

5.4./ Srečanje deležnikov odprtih grajenih in zelenih površin 5/1

Mariborska razvojna agencija vas vabi na srečanje deležnikov odprtih grajenih in zelenih površin, ki ga organizira v okviru projekta UGB.

Dogodek je brezplačen, vendar je zaradi omejitve števila udeležencev, potrebna predhodna prijava.

Več informacij o programu in prijavi najdete v vabilu.

6.4. / Mednarodna konferenca: DIGITALNE ZGODBE ZA OBČINSTVO 5/2

 

V okviru projekta Digital Stories of Small Historic Towns, katerega partner je Združenje zgodovinskih mest Slovenije bo od 3. do 7. aprila 2017 v Škofji Loki potekal CREATIVE WEEK, v sklopu katerega bo 6. aprila 2017 organizirana mednarodna KONFERENCA – ZGODBE ZA OBČINSTVO. Prvič pa bo v Sloveniji izveden kreativni HEKATON z naslovom DIGITALNA ZGODBA MOJEGA MESTA.

Mala zgodovinska mesta so oddaljena od urbanih središč in v senci večjih turističnih destinacij, zato pa morajo izkoristijo nove tehnologije, da predstavijo zanimive zgodbe mest in privabijo nove obiskovalce ter tako prispevajo k ohranjanju evropske dediščine in s tem trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti malih zgodovinskih mest.

Digitalne tehnologije – navidezna in obogatena resničnost – zahtevajo nova znanja in boljšo organizacijo muzejev in zgodovinskih mest Evrope. S pomočjo novih tehnologij bodo kulturno dediščino približali novemu občinstvu in z njim vzpostavili interaktivno sodelovanje.

 

Vabimo vas na mednarodno konferenco

DIGITALNE ZGODBE ZA OBČINSTVO,

ki bo v četrtek, 6. aprila 2017 od 9.30 do 14.30

v Kulturnem centru Škofja Loka, Mestni trg 16, Škofja Loka.

 

Prijava na konferenco

Program konference

6.4./ Informativni dan ob objavi tretjega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe 5/3

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Europe organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko informativni dan na temo programa in tretjega razpisa Interreg Europe, ki bo potekal 6. aprila 2017, v hotelu AUSTRIA TREND, Dunajska 154, Ljubljana.

DNEVNI RED.
Vljudno vabljeni, da se do 4. 4. 2017 prijavite na tej spletni povezavi. Več o programu in tretjem razpisu najdete tukaj.

 

7.4./ Urbani forum »Naložbe za prihodnost v mestih Slovenije« 5/4

7. aprila 2017 bo potekal tretji slovenski Urbani forum na temo krožnega gospodarstva v mestih in podpornih instrumentov »Naložbe za prihodnost v mestih Slovenije«. Tretji urbani forum organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS).
Vabilo z dnevnim redom bomo objavili v kratkem.

7.4./ Prireditev ob svetovnem dnevu Romov 5/5

V petek 7. aprila ob 18.00 uri bo v Murski Soboti potekala osrednja prireditev ob svetovnem dnevu Romov. Pozdravni nagovor bosta imela Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota, slavnostni govorec na prireditvi pa bo tudi Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Več informacij o programu najdete v vabilu.

Vljudno vabljeni!

7.4./ Dan odprtih vrat RCERO Ljubljana 5/6

V petek, 7. aprila 2017, bo potekal dan odprtih vrat RCERO Ljubljana. Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po objektih in napravah RCERO Ljubljana, kjer na enem mestu predelujejo mešane komunalne in biološke odpadke tretjine Slovenije.

Več informacij o največjem okoljskem kohezijskem projektu  v državi, kamor je vključenih že 43 slovenskih občin,  je na voljo na spletnem mestu  www.rcero-ljubljana.eu.

Podrobne informacije glede dogodka najdete v vabilu.

13.4./ Nacionalni informativni dan na temo tretjega razpisa programa Interreg Območje Alp 5/7

Obveščamo vas, da bo potekal Nacionalni informativni dan na temo tretjega razpisa programa Interreg Območje Alp, dne 13. 4. 2017 v hotelu Slon v Ljubljani v organizaciji SVRK in Skupnega sekretariata programa.

Na informativnem dnevu bodo predstavljene vsebinske usmeritve programa in razpisa, administrativni pogoji in postopki razpisa, finančni pogoji ter ostale informacije za prijavitelje.

Prijavite se lahko na tej povezavi, prilagamo pa tudi dnevni red.

Tretji razpis bo objavljen na spletni strani programa, predvidoma v prvi polovici aprila.

20.4. in 16.5 / Delavnici o javno-zasebnem partnerstvu 5/9

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira niz brezplačnih delavnic po Sloveniji z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodka:

 • Inovativna javno-zasebna partnerstva: 20. april 2017, Hotel Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož)
 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

21.4./ Mednarodna konferenca "Turizem na stičišču arheologije in industrije" 5/10

Mestna občina Novo mesto in mednarodni center za raziskave antičnih poti C.I.V.I.A iz San Marina v okviru 2. mednarodne konference mest ob jantarni poti vabita na dogodek “Turizem na stičišču arheologije in industrije”, ki bo potekal v petek, 21. aprila 2017.

Dogodek je namenjen:

 • predstavnikom občin, ki delujete na področju turizma, kulture in gospodarstva;
 • predstavnikom muzejev, lokalnih in regionalnih turističnih organizacij, turistično informacijskih centrov in turističnih društev;
 • delavcem v turizmu, študentom turizma in predavateljem s področja turizma;
 • strokovnjakom s področja zgodovine, arheologije in kulturne dediščine;
 • podjetjem, ki vas zanima razvoj industrijskega turizma;
 • vsem, ki bi radi izvedeli, kako uspešno povezovati kulturno dediščino, turizem in gospodarstvo.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Na konferenci bo zagotovljeno tolmačenje slovenščina-angleščina-slovenščina.

Rok za prijave: 10. april 2017.

Vabilo s programom in prijavnica.

Za več informacij vam je na voljo Marko Habjan (marko.habjan@novomesto.si, 07 39 39 264).

24-25.4. / Regionalna konferenca na temo socialne ekonomije v JV Evropi 5/11

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vse potencialno zainteresirane seznanja s povabilom Kabineta predsednika vlade, da bo potekala regionalna konferenca na temo razvoja socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi. Konferenco organizira Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami, potekala pa bo 24. – 25. aprila 2017 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kamor ste vabljeni vsi, ki bi želeli aktivno sodelovati in se povezovati na tem področju.

V vabilu je predstavljen namen konference, pristop in način dela na konferenci, program konference ter ostale informacije v zvezi z izvedbo. Konferenca je brezplačna, obvezna pa je prijava, in sicer preko elektronske prijavnice, do katere lahko dostopate v samem vabilu.

VLADA RS

128. redna seja 6/1

Predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku. Cilj predloga zakona je zagotoviti učinkoviti model financiranja izgradnje drugega tira s čim manjšo obremenitvijo javnih sredstev ter čim hitrejšo izvedbo investicije. (Vir: Vlada RS, ab)

Pomladanska napoved 2017 UMAR

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je pripravil Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2017, v kateri za letošnje in prihodnje leto napoveduje nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj. Z dokumentom, ki predstavlja eno od strokovnih podlag za vodenje ekonomske politike, se je danes seznanila Vlada RS, javnosti pa jo bodo na UMAR predstavili na novinarski konferenci. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju odločbe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2020

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), s katero je zaradi preseganja letnega cilja dovoljenih emisij TGP v letu 2013 v leto 2014 prenesla presežek dodeljenih pravic.

Odločba (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) določa nacionalne obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja s pravicami do emisije TGP. Z izpolnjevanjem zavez iz Odločbe Slovenija prispeva k izpolnjevanju ciljev podnebno energetskega svežnja EU do leta 2020 ter zavez, ki jih je EU sprejela v okviru t.i. drugega obdobja kjotskega protokola. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter o podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov

Vlada RS je izdala Uredbo, ki podrobneje ureja postopek prodaje gozdno lesnih sortimentov, ki so predmet izvršbe po drugi osebi, postopek izbora centrov, minimalne cene, ki se morajo upoštevati pri prodaji in podrobnejši postopek same prodaje gozdnih lesnih sortimentov. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP RS 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba se je med drugim spremenila zaradi razumljivejše opredelitve mejice in spremembe datuma veljavnosti analize tal in gnojilnega načrta pri ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko kmetovanje ter določitve, da mora biti gnojilni načrt petleten. Spremenjeni sta tudi prilogi 6 in priloga 16. (Vir: Vlada RS, ab)

Novela Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta in jo bo objavila v Uradnem listu RS. Uredba podrobneje ureja del izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki je sicer utemeljen na neposrednem izvajanju evropskih pravnih podlag. (Vir: Vlada RS, ab)

Globalni dogodek o staranju

Vlada se je seznanila s pripravami na globalni dogodek o staranju in imenovala usmerjevalni odbor za pripravo globalnega dogodka o staranju.

Staranje prebivalstva postaja globalni pojav v razvitih državah in zahteva odziv celotne mednarodne skupnosti in predstavlja izziv za večino držav OECD, še posebej za Slovenijo, kjer bodo spremembe starostne strukture prebivalstva med najizrazitejšimi. Zaradi tega namerava Slovenija v sodelovanju in s podporo OECD ter podobno mislečimi državami organizirati svetovni dogodek o staranju, ki bo potekal od 24. do 26. januarja 2018 v Kongresnem centru Brdo. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji

Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev in ga pošlje v Državni zbor.

Vlada Republike Slovenije predloga zakona ni podprla. Ker pa se Vlada Republike Slovenije zaveda pomembnosti urejanja odprtih vprašanj in odprave ugotovljenih pomanjkljivosti veljavne ureditve, bo ob upoštevanju namenov in razlogov predlagatelja za spremembe in dopolnitve veljavnega zakona, v okviru strokovne razprave, medresorskega usklajevanja in usklajevanja z romsko skupnostjo sama pripravila predlog sprememb in dopolnitev zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o volitvah v državni zbor

Vlada RS je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C), skrajšani postopek, in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru RS 3. marca 2017 predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C).

Predlog zakona odpravlja s strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije ugotovljeno protiustavnost, ki se nanaša na ureditev volitev po pošti in odločbo, ki se nanaša na volišča dostopna invalidom in glasovanje na teh voliščih s posebej prilagojenimi glasovalnimi napravami za invalide. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 4. 6. 2010 in 31. 12. 2014

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 4. 6. 2010 in 31. 12. 2014, in ga pošlje v vednost Državnemu zboru ter objavi na spletni strani.

Tovrstno poročilo je Generalni sekretariat Vlade RS tokrat pripravil prvič, in sicer na podlagi Poslovnika Vlade Republike Slovenije. Poročilo je pripravljeno na podlagi posameznih poročil ministrstev. Nabor predpisov iz poročila obsega vse zakone, sprejete po nujnem postopku, od datuma uveljavitve dotične določbe Poslovnika vlade, to je 4. 6. 2010, do vključno 31. 12. 2014. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprto glasovanje za EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/1

Vse, ki ste podali predloge za ogled in predstavitev projekta v okviru letošnjega EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 obveščamo, da je bilo odprto glasovanje. Tisti projekt, ki bo do zaključka glasovanja 8. maja prejel največje število glasov na statistično regijo, se bo kasneje predstavil na dnevih odprtih vrat projektov 9. in 10. junija 2017. Vabimo Vas, da si predlagane projekte ogledate in glasujete.

Tisti, ki ste projekt tudi predlagali, lahko projekt še dodatno promovirate in mu tako omogočite predstavitev na dnevu odprtih vrat. Predlagatelji projektov, ki bodo zmagali v vsaki regiji, bodo prejeli tudi praktično nagrado.

Vse skupaj se odvija na http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017.

Opomnik občinam – URBACT razpis za dobre prakse 7/2

Občine! Še dva tedna časa imate, da svojo dobro prakso prijavite na URBACT razpis za dobre prakse. Razpis je primeren za vse slovenske občine, ki bi želele svojo dobro prakso predstaviti in promovirati na ravni EU.

Zakaj se prijaviti?

 • Izbrane prakse bodo deležne široke promocijske kampanje na ravni EU.
 • Svojo dobro prakso boste lahko predstavili na URBACT festivalu mest v Talinu oktobra 2017.
 • Dobro prakso boste s strokovno podporo URBACT strokovnjakov še izboljšali.
 • Imeli boste možnost svojo dobro prakso deliti z drugimi evropskimi mesti in občinami v prenosnem omrežju (razpis bo jeseni 2017).

Prijava je enostavna. Preprosto izpolnite elektronski obrazec, sestavljen iz 13 odprtih vprašanj. Vprašanja najdete tukaj.

Osnovne informacije v slovenščini tukaj.

Vse informacije v angleščini tukaj.

Za dodatne informacije so vam na voljo tudi pri Nacionalni URBACT točki za Slovenijo na petra.ockerl@ipop.si ali 0590 63 683.

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/3

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/6

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.06.2017 (drugi rok). Prvi rok je bil do 22.03.2017.

Več informacij najdete tukaj.

Poziv občinam/mestom za prijavo na razpis fundacije Živo mesto 7/7

S strani slovenske veleposlanice v Berlinu Marte Kos Marko smo prejeli obvestilo, da Fundacija “Živo mesto” poziva vsa mesta in občine, naj se prijavijo na razpis za nagrado Fundacije za leto 2017.

Partnerstva med mesti/občinami so že od nekdaj pomemben instrument sporazumevanja med narodi in njihovega medsebojnega spoznavanja. V globaliziranem in digitaliziranem svetu 21. stoletja imajo slednja živa partnerstva še vedno velik pomen. Fundacija ravno zato išče partnerstva med mesti/občinami, katera odlikuje kreativnost, raznolikost ter intenzivna in bogata izmenjava in ki podpirajo dialog med ljudmi različnih mest, kultur, ver in političnih sistemov.

Fundacija se zavzema za odlikovanje zglednih partnerstev med mesti/občinami ter za obveščanje javnosti o primerih dobrih praks kot vodilo in zgled drugim mestom ter občinam. Vsako leto se iščejo tista živahna partnerska mesta/občine, ki so se izkazala za še posebej uspešna. Partnerski mesti/občini morata skupaj oddati prijavo na razpis, četudi je samo eno od njiju odgovorno za prijavo.

Celotna nagrada znaša 15.000 EUR. Prijavo je potrebno oddati do 31. marca 2017 na naslov: Stiftung “Lebendige Stadt”, Saseler Damm 39, 22395 Hamburg.

Podrobnejše informacije o razpisu lahko najdete na spletni strani Fundacije: www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis. Na tej povezavi je dostopna tudi razpisna dokumentacija.

Svečana podelitev nagrad bo potekala 27. septembra 2017 v novi hamburški filharmoniji.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016 7/9

Obveščamo vas, da je objavljen razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016. Predmet razpisa je podelitev denarnih nagrad in priznanj »INOVATOR LETA SSD 2016« v kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Več o pogojih za sodelovanje in razpisu najdete tukaj.

Rok: prijave na razpis se sprejema do 31. marca 2017.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si.

 

Razpis za sofinanciranje celostne prometne strategije 7/10

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS objavilo  javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« (CPS). Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelan in je starejši od dveh let in ga želijo ovrednotiti ter prenoviti. Višina razpisanih sredstev v letu 2017 znaša predvidoma 100.000 evrov, v letu 2018 pa 300.000 evrov.

Vloge morajo biti vložene osebno ali prispeti po pošti najkasneje do 12. 4. 2017 do 10.00, in sicer na naslov MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Več o razpisu lahko preberete tukaj.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/11

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Povabilo k pridobitvi naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto" 7/12

Obveščamo vas, da je Slovenska filantropija tudi letos objavila povabilo za pridobitev naziva “Prostovoljstvu prijazno mesto”. Namen poziva je promocija dobrih praks podpore občinskih uprav razvoju prostovoljskega sektorja v občini.

Kot prostovoljska organizacija v tem povabilu se smatra nevladna organizacija, v kateri se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist, ne glede na to, ali je ta organizacija vpisana v seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kot to določa 9. člen Zakona o prostovoljstvu. Podelitev naziva bo potekala na posebnem slovesnem dogodku ob prisotnosti lokalnih in nacionalnih medijev.

Rok za oddajo predlogov je 21. april 2017.

Več informacij najdete s klikom na naslednje povezave:

 

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/13

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razpis programa Espon – Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve 7/14

Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) je objavil razpis za aplikativni projekt na temo “Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil.

Program ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik ter programov s področja prostorskega razvoja, in sicer v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov. Program podpira tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja, ki ima izhodišče v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program aktivno deluje že od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja EU in sosednjih držav. Program povezuje celotno ozemlje držav EU ter območje še štirih partnerskih držav Švice, Lihtenštajna, Norveške in Islandije

Rok za oddajo ponudbe je 5. maj 2017.

 

*   *   *

Več informacij o razpisu

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/15

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/16

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/17

 • Regia Istra pripravlja projektni predlog na razpis Erazmus +, s ciljem izboljšati korikulom poklicnih šol, da bodo učenci v boljšem položaju na trgu dela. Navedeni cilj želijo doseči z uporabo novih tehnologij (3d tiskalniki…) v učnem procesu in bo vključeval tudi izobraževanje učiteljev.Rok za izkaz interesa je 29.3.2017
 • Organizacija Auvergne‐Rhône‐Alpes Tourisme išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis INTERREG Europe, prioritetno os 1. Na razpis bi se prijavili s ciljem promovirati inovativnost v virtualni realnosti in “obogatena” resničnosti v povezavi s turizmom. Rok za izkaz interesa je 27.3.2017
 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Razvojni center Navarre( CREENA -Resource Centre for Special Education of Navarra) išče partnerja za prijavo na razpis Erazmus+ s projektom v katerem bi prepoznali in razširili inovativne prakse razvojnih zavodov za otroke stare od 3-16 let, ki omogočajo hkrati različno obravnavo ohranja pa enakost in zagotavlja kakovost. Rok za izkaz interesa je 29.3.2017
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

“Občinski parlameter” 8/1

Inštitut za druga vprašanja, ki se imenuje Danes je nov dan, se loteva novega projekta in vabi občine k sodelovanju. Projekt so na kratko predstavili tudi na posvetu Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti in pritegnili pozornost prisotnih. Po dogodku so se pisno obrnili na SOS s prošnjo, da občine o projektu obvestimo, zato objavljamo njihovo pismo:

Parlameter se je začel kot orodje, ki z analizo glasovanj in transkriptov nastopov lajša spremljanje dela v državnem zboru, po odličnem odzivu javnosti pa želimo njegovo delovanje omogočiti tudi na občinski ravni. Projekt nastaja v okviru inštituta Danes je nov dan, njegov razvoj pa je deloma finančno podprl Google DNI.

Kako izgleda to, kar smo pripravili za Državni zbor, si lahko ogledate tukaj https://parlameter.si, na voljo pa je tudi krajša video predstavitev:

Za potrebe občin bomo platformo seveda precej adaptirali, sedaj pa smo v fazi iskanja nekaj partnerskih občin, s katerimi bi drugim občinam postavili zgled, kako ravnati s podatki, ki nastajajo na sejah sveta.

Platforma bo odprtokodna in z nekaj lastnega programerskega znanja brezplačno na voljo vsem, pri čemer bomo prvim petim partnerskim občinam brezplačno nudili tudi vso potrebno tehnološko podporo, da projekt izpeljejo brez lastnega finančnega vložka.

Če želite izvedeti več, prosim izpolnite to formo  https://cdn.parlameter.si/tmp/obcine/, mi pa se vam vsak čas oglasimo.

 

Z lepimi pozdravi,

Žiga iz Danes je nov dan

 

Kohezijske novice v mesecu marcu 8/2

Tukaj najdete marčevsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.