V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DIVAČA, DRAVOGRAD, MEDVODE, PREDDVOR IN ŠKOCJAN.

PRAV TAKO JE DNE, 17.6.2016, PRAZNOVALA OBČINSKI PRAZNIK OBČINA REČICA OB SAVINJI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

TOR., 5.7. – Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu – Prijave več niso možne!

SRE., 6.7. Posvet Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo Vabilo in Prijavnica.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – pripombe pošljite do četrtka, 7.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil, v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami – pripombe do četrtka, 7.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva – pripombe posredujte do četrtka, 7. julija 2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva – pripombe posredujte do četrtka, 7. julija 2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča – pripombe do petka, 8.7.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

 

PREDSEDSTVO SOS

11. Seja Predsedstva SOS v Ivančni Gorici 1/1

V torek, 28.6.2016, je v občini Ivančna Gorica potekala 11. redna seja predsedstva. Članice in člani so obravnavali naslednje teme:

 • Evropska sredstva za potrebe občin in dogovori za razvoj regij

Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko je na začetku predstavil stanje o tem kje je Slovenija s kohezijsko politiko v obdobju 2014-2016 in možnosti za naprej za lokalne skupnosti in regije. Zbranim predstavnikom občin je povedal, da ima Slovenija v tem programskem obdobju za 1 milijardo € manj sredstev kot v preteklem obdobju, ki so razdeljena na 11 tematskih ciljev. Sredstva so v večini usmerjena v podjetništvo in ne v razvoj lokalnih okolij. Tako se bo pristop od spodaj navzgor izvajal preko celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjene mestnim občinam (ca. 120 mio. EUR), skozi mehanizem lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), kjer bo na voljo ca 70 mio. EUR, poleg tega se je začel teritorialni dialog z razvojnimi regijami, ki bo na koncu privedel do sklenitve dogovorov za razvoj regij.

Med  drugim je povedal, da se bo pristop izvajal od spodaj navzgor preko urbane komponente OPja, skozi mehanizem CLLD, poleg tega pa se je začel teritorialni dialog z razvojnimi regijami, ki bo na koncu privedel do sklenitve dogovorov za razvoj regij ( naj bi bil še v tem letu), v čemer vidi tudi priložnosti za lokalne skupnosti.

Županje in župani so poudarili, da je sredstev za razvoj lokalnih skupnosti glede na realne investicijske potrebe na terenu veliko premalo, predvsem pa so poudarili, da se je Slovenija nove perspektive lotila brez konkretne analize razvojnih potreb v regijah, kljub stalnim opozorilom pa je država spregledala tudi potrebe po vlaganjih v komunalno infrastrukturno omrežje. Izrazili so prepričanje, da je možno spremeniti obstoječe operativne programe in tudi znotraj obstoječih programskih dokumentov najti poti in rešitve, ki bodo občinam omogočile črpanje sredstev in uravnotežile možnosti za lažji sorazmerni razvoj regij ter pozvali gospoda Suvorova, da informacije, skupaj s pozivom za odprtje pogovorov, posreduje ministrici za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 • Problematika razdeljevanja deleža omrežnine za vodo po občinah pri skupnih investicijah v vodovodno omrežje

Zbrani župani in županje so se posvetili problematiki razdeljevanja deleža omrežnine za vodo po občinah pri skupnih investicijah iz evropskih sredstev v vodovodno omrežje, saj naj bi bili po uredbi o metodologiji za določitev cen komunalnih storitev omrežnina in vodarina v vseh sodelujočih občinah določeni enotno, v nasprotnem primeru bi se naj   pridobljena sredstva vračala. Zaradi visoke vrednosti investicije je višina omrežnine, v katero se mora zaračunati amortizacijska vrednost le te, občutno višja kot pred investicijo, medtem ko bi občine želele vplivati na znižanje tega stroška za občanke in občane. Do zapletov pri reševanju tega vprašanja med občinami prihaja predvsem zaradi različnega tolmačenja predmetne problematike na Ministrstvu za okolje in prostor, Računskem sodišču in drugih državnih institucijah, ki so za to področje pristojne. Skupnost občin Slovenije bo v skladu z odprtimi vprašanji na razpravi pozvala Ministrstvo za okolje in prostor k razrešitvi te problematike.

Predsedstvo je prav tako sprejelo sklep, da se pozove občine članice, da  na sekretariat SOS posredujejo morebitna odprta vprašanja glede Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  (Uredba Medo) in razdeljevanja deleža omrežnine za vodo po občinah pri skupnih investicijah iz evropskih sredstev v vodovodno omrežje, z namenom izpostavitve odprtih vprašanj na posvetu, ki bo potekal v organizaciji SOS dne, 6.7.2016.«

 • Projekt promocije strpnosti in deklaracija o načelih strpnosti

Dr. Nejc Jelen iz Izobraževalnega centra Eksena županjam in županom predstavil prevod Unescove Deklaracije o načelih strpnosti. V okviru projekta izvajajo tudi svečano turnejo strpnosti, v okviru katere so se do sedaj uradno srečali z župani Maribora, Celja, Ptuja, Nove Gorice, Murske Sobote, Slovenj Gradca, Kamnika in Slovenskih Konjic, ki so jim svečano poklonili slavnostno knjižico s prevodom Unescove Deklaracije. Zbrane županje in župani so projekt in prizadevanja organizacije za strpnost v slovenskem prostoru pozdravili, in zagotovili podporo pri razširjanju informacij o deklaraciji.

 • Delo komisij SOS

Predsedstvo SOS se je seznanilo, da je potekala seja Komisije za gospodarske javne službe pri SOS, na kateri je bil predstavljen projekt „LL SEE in Training of trainers“, izvedena je bila tudi delavnica na temo Project cycle management (PCM), predstavljena so bila FIDIC pravila, člani komisije pa so odšli tudi na ogled naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh in se seznanili  z izvedbo projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«.

Prav tako sta se sestali Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo. Na skupni seji so obravnavali osnutek gradbene in prostorske zakonodaje, s katero pripravljavec (MOP) želi prenesti nadzor nad enostavnimi objekti na občine.

Predsedstvo SOS je sprejelo sklepe, da zavračajo predlog MOP-a glede prenašanja pristojnosti izdajanja dovoljenj in nadziranja nad kakršnimi koli gradbenimi objekti, glede gradnje in nadzora nad posegi v prostor, ki so gradnja objektov, predlagajo, da se zagotovijo rešitve vse na enem mestu na ravni države (VEM),  predlagali pa so tudi, da se z zakonom omogoči, da občine z odloki lahko urejajo in nadzirajo tiste posege v prostor, ki vplivajo na zunanji izgled naselij in prostora, ne pomenijo pa gradnje objektov.

 • Odprto pismo o katastrofalnih razmerah v slovenskih muzejih in galerijah

Predsedstvo SOS se je seznanilo z odprtim pismom Skupnosti muzejev Slovenije o katastrofalnih razmerah v slovenskih muzejih in galerijah. Članice in člani predsedstva SOS so podprli prizadevanja Skupnosti muzejev Slovenije, ter predlagali, da se predstavnik le-teh udeležijo prihodnjih pogajanj oziroma dogovorov o višini povprečnine s predstavniki občin.

 • Namera o vzpostavitvi slovenske turnokolesarske poti

Planinska zveza Slovenije si prizadeva za vzpostavitev slovenske turnokolesarske poti, saj je kolesarjenje čedalje pomembnejši turistični produkt, ki v deležu vsako leto raste. Planinska zveza Slovenije se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s prošnjo za pomoč pri navezavi stikov z občinami predvsem v delu, ki se nanaša na uporabo gozdnih cest v občinski lasti in označevanju turnokolesarske poti, kadar gre za zemljišča, ceste in usmerjevalne table v lasti lokalnih skupnosti. Predsedstvo SOS je prizadevanja za vzpostavitev turnokolesarske poti pozdravilo ter izkazalo podporo Planinski zvezi Slovenije.

 • Informacija o pripravi Zakona o lekarniški dejavnosti

Predsedstvo SOS je sprejelo sklep, da ostro nasprotuje nadaljnji obravnavi predloga Zakona o lekarniški dejavnosti, ki je vsebinsko nedorečen, neusklajen z veljavno področno zakonodajo in tudi s predpisi, ki urejajo javne finance. Popolnoma se nasprotuje predlogu, posledica katerega bi bilo lastninjenje javnih zavodov in s tem nacionaliziranje občinskega premoženja.

Predsedstvo je tudi potrdilo evidentirane članice in člane komisij SOS, se seznanilo z informacijo o oddanem projektnem predlogu CircE v katerega je vključena tudi SOS, ideja projekta CircE pa je podpreti in izboljšati izvajanje obstoječih akcijskih načrtov za zeleno gospodarstvo. Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi problematiko zagotavljanja notranjih pravil za občine.

Galerijo s slikami si lahko pogledate na tej povezavi.

NOVICE SOS

Novi Zakon o lekarniški dejavnosti 2/1

Dne 1.7.2016 je potekal sestanek med predstavniki ministrstva za zdravje (delovne skupine za pripravo predloga zakona) in predstavniki skupnosti občin v zvezi s predlogom novega Zakona o lekarniški dejavnosti. Sestanek je potekal v skladu z dogovorom na razpravi o predlogu zakona (dne 21.6.2016), da se lokalne skupnosti in njihove skupnosti pred oddajo gradiva na Vlado aktivno vključili v pripravo zakona.
Skupnost občin Slovenije je na podlagi razprave z dne 21.6.2016 in podanih pripomb že naslovila na ministrstvo nasprotovanje k nadaljnji obravnavi predloga in izrazila nestrinjanje z ocenami ministrstva, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo na vladi. Od ministrstva se namreč pričakuje, da se resno in strokovno pristopi k pripravi predpisa. Prav tako pa je predsedstvo SOS na svoji 11. redni seji sprejelo sklep, s katerim ostro nasprotuje nadaljnji obravnavi Predloga zakona o lekarniški dejavnosti, ki je vsebinsko nedorečen, neusklajen z veljavno področno zakonodajo in tudi s predpisi, ki urejajo javne finance. Popolnoma se nasprotuje predlogu, katerega posledica bi bila lastninjenje javnih zavodov in s tem nacionaliziranje občinskega premoženja. V skladu s sprejetim sklepom, se je pozvalo pripravljavca, da pripravi nov predlog zakona in že v samem začetku priprave vključi v sodelovanje lokalne skupnosti.

Na sestanku (dne 1.7.2016) so predstavniki ministrstva predstavili spremembe osnutka zakona, upoštevaje pripomb skupnosti občin. Ministrstvo še naprej vztraja:
– na sprejemu zakona v najkrajšem možnem času, zaradi – po njihovih trditvah –  zahtev EU.
– na tem, da se nameni presežka v javnem lekarniškem zavodu določijo v zakonu (odloča nadzorni svet zavoda) in ne kot določa Zakon o računovodstvu, da so v pristojnosti odločanja ustanovitelja.

Predstavnica SOS, Kristina Slapar, je na začetku izpostavila sklep predsedstva SOS, ter da se vztraja na tem, da o presežku odloča ustanovitelj in ne, da se nameni vnašajo v zakon in s tem krši določila Zakona o računovodstvu. Ob tem pa tudi poudarila, da mora v zakonu bit jasno zapisano kdo je koncedent in da je koncedent na primarni ravni lokalna skupnost (občina, mestna občina).

SOS vas bo o popravljeni oziroma spremenjenem osnutku predloga seznanila (po besedah ministrstva bo le ta pripravljen predvidoma v začetku naslednjega tedna). Prav tako pa bo nadaljevala aktivnosti za sprejem z lokalnimi skupnostmi usklajenega predpisa.

Slovenski župani o pomenu izobraževanja odraslih v lokalnih okoljih 2/2

Izobraževanje odraslih je, kot temeljna sestavina vseživljenjskega učenja,  uvrščeno visoko med prioritete nacionalne in evropske politike. Pri nas v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2013-2020, v dokumentih evropskega parlamenta in komisije pa v številnih priporočilih (Izobraževanje in usposabljanje 2020).

Kakšen je razkorak med vizijami, načrti in operativnimi cilji ter prakso nam povesta dva kazalca: udeležba odraslih v izobraževanju, ki je Sloveniji  padla iz 16,2% v letu 2010, na 11,7% v letu 2015 in javna sredstva, ki jih Ministrstvo za izobraževanje ter Ministrstvo za delo namenjata izobraževanju odraslih: v istem obdobju so se znižala iz 56 na 24 mio €.

Kako gledajo na položaj in kakšno bodočnost  pripisujejo slovenski župani izobraževanju odraslih smo v Andragoškem društvu Slovenije raziskovali v projektu Pomen izobraževanja odraslih v moji občini.   Mnenja županov smo pridobili po metodi fokusnih razprav. V obdobju november 2014- september 2015  je 16 županov/podžupanov in 7 njihovih pooblaščencev, sodelovalo v razpravah v 6 fokusnih skupinah. Vsi sodelujoči so za področje izobraževanja odraslih izjemni. Njihova podpora izobraževanju odraslih v lokalnem okolju, čeprav to ne sodi med zakonske obveznosti občine,  ter razmišljanja o pomenu izobraževanja odraslih za kakovost življenja, je primer dobre prakse,  ki bo predstavljen na nacionalnem posvetu s slovenskimi župani. Z osebnih zgledom, ugledom in vplivom župani, ki so sodelovali v fokusnih razpravah, krepijo položaj izobraževanja odraslih v svojih okoljih na različne načine.

Skupnost slovenskih občin ( SOS ) se pridružuje  Andragoškemu društvu Slovenije pri pripravi nacionalnega posveta Pomen izobraževanja odraslih v moji občini, ki bo septembra 2016 v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani.

V naslednjih tednih bomo objavljali povzetke odgovorov županov, njihove pobude in primere dobrih praks. Celotno poročilo o projektu je na voljo na spletnih straneh Andragoškega društva Slovenije: http://www.andragosko-drustvo.si/izobrazevanje-odraslih-v-moji-obcini/. (Pripravila: Olga Drofenik, vodja projekta v  ADS)

POVPRAŠEVANJE SOS

Postopki zemljiških operacij 3/1

 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam članicam glede  problematike izvajanja postopkov zemljiških operacij (komasacije, agromelioracije).

Občina je soočena z dolgotrajnimi postopki uvedbe zemljiških operacij, predvsem z dolgotrajnim upravnim postopkom vodenim s strani Upravne enote.

Občino zanima ali se z enakimi oziroma podobnimi problemi soočate tudi ostale občine.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje. Vaše odgovore nam lahko posredujte do četrtka, 7.7.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Podatki iz prekrškovne evidence IRSD za izvajanje javnih naročil prek sistema e-Dosje 4/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Inšpektorat RS za delo na SOS naslovil prošnjo po posredovanju pojasnila v zvezi z zahtevki občin za pridobitev podatkov iz prekrškovne evidence Inšpektorata RS za delo – za izvajanje javnih naročil v skladu z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

“Inšpektorat RS za delo (IRSD) obvešča vse izvajalce javnih naročil, ki morajo v skladu z b) točko četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3) za gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, pridobiti podatke iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških IRSD, da je v okviru nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje (eJN) z junijem 2016 vzpostavljen enotni informacijski sistem – aplikacija e-Dosje, namenjen elektronskem preverjanju kandidatov, ponudnikov, podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, v nacionalnih uradnih evidencah. V aplikaciji e-Dosje lahko naročnik preveri tudi podatke o gospodarskem subjektu, ki se vodijo v evidenci prekrškov IRSD.

IRSD tako ne izdaja več sam potrdil iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških IRSD, ampak si morajo naročniki za to zagotoviti dostop do aplikacije e-Dosje.”

Več informacij o tem pridobite na spletišču sistema za elektronsko javno naročanje (eJN), na naslovu: http://ejn.gov.si/e-dosje/navodila-za-uporabo oziroma pri Ministrstvu za javno upravo.

 

 

Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil – stavbne pravice 4/2

Skupnost občin Slovenije je zasledila novo verzijo verzijo predloga Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil, v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami. Besedilo le tega si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do četrtka, 7.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog sprememb in dopolnitev ZZDej 4/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v fazi medresorskega usklajevanja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Besedilo najdete TUKAJ

Spremembe in dopolnitve zakona se predvsem nanašajo na ureditev pogojev za izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti in na transparentno urejanje podeljevanja koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti. V povezavi s tem se  dopolnjuje tudi  področje opravljanja del zdravstvenih delavcev, zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, izven javnega zavoda. Predlog zakona tudi celovito ureja vse oblike nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti ter področje oglaševanja zdravstvenih storitev, ki do sedaj ni bilo urejeno.

Zaradi sklicanega usklajevalnega sestanka, ki bo potekal že prihodnji petek, vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe/stališča posredujete najkasneje do četrtka, 7.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

MKGP objavilo dva osnutka pravilnika s področja kmetijskih zemljišč 4/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo:

1. Osnutek Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva (besedilo najdete TUKAJ)

2. Osnutek Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva (besedilo najdete TUKAJ)

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge na osnutka posredujete najkasneje do četrtka, 7. julija 2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča 4/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo osnutek predloga Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča, ki določa vsebino, obliko in način priprave elaborata posegov na kmetijska zemljišča. Predlog besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da preučite predlog pravilnika in nam vaše stališče, predloge posredujete najkasneje do petka, 8.7.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe Zakona o gozdovih 4/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo prejeli v pregled Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Temeljni cilj, ki se ga želi doseči s spremembo zakona je, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe 995/2010/EU ter s tem prepreči dajanje na trg nezakonito posekanega lesa ali lesnih izdelkov, da se zmanjša administrativna bremena pri zagotavljanju sledljivost gozdnih lesnih sortimentov ter da se lastnike gozdov razbremeni odškodninske odgovornosti za morebitne poškodbe ali škodo obiskovalcev gozdov v okviru prostega dostopa v gozd.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam posredujte najkasneje do srede, 13.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 4/7

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo ponovno prejeli v pregled dopolnjen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Po preučitvi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v septembru 2015 in objavili na spletni strani URSZR v spodaj navedeni rubriki dne 20.10.2015, so osnutek dopolnili in spremenili.

Nov dopolnjen osnutek najdete na njihovi spletni strani na tej povezavi.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 3. 8. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Nov osnutek Zakona o športu 4/8

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

 • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
 • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
 • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

DOGODKI SOS

5.7. / ZAPOLNJENO – Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu 5/1

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Skupnost občin Slovenije organizirajo posvet Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu, ki bo v torek, 5. julija 2016 s pričetkom ob 10.00 uri v Kulturnem domu Božidarja Jakca, Padna 11, Piran.

Osrednja tema posveta je predstavitev inovativnih oblik organiziranosti v turizmu, ki so osredotočene na izvajanje namestitvene dejavnosti in poslovnega povezovanja v turističnih kooperativah. Zadruge ali kooperative sicer niso nova oblika poslovnega modela, vendar jih v Sloveniji na področju turizma šele razvijamo. Na posvetu bo predstavljen zadružni poslovni model, ki omogoča učinkovito povezovanje v turistične kooperative s ciljem vzpostaviti poslovno sodelovanje fizičnih oseb, gostiteljev, zasebnega in javnega sektorja, ki turistom nudijo različne turistične storitve: namestitev, prehrana, vodenje, prevozi, animacije, šport.

Digitalizacija je gonilna sila globalnih sprememb, ki se v turizmu izrazito odražajo in zahtevajo odziv tako ponudnikov nastanitev kot tudi pravno-formalnega sistema. Največji hotel na svetu je skoraj čez noč postal Airbnb. Ljudje se s pomočjo te in drugih spletnih platform  povezujejo, sodelujejo in ustvarjajo dodano vrednost. Zato smo na posvet  povabili predstavnika podjetja Airbnb, da bo z nami delil njihovo vizijo in odzive držav, v katerih so prisotni in teh je več kot 190.

Posvet bo potekal v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku, saj smo ob že omenjenem Airbnb povabili tudi goste iz sosednje Hrvaške in Italije, ki bodo predstavili primere dobre prakse.

POSODOBLJEN PROGRAM, 5. 7. Padna

Z dnem 27.6.2016 smo zapolnili vsa razpoložljiva mesta, zato prijava na dogodek več ni mogoča. Hvala za razumevanje.

6.7. / Posvet Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo 5/2

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo, zanj mag. Aleksander Kupljenik, vas vabimo na posvet z naslovom OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI IN UPRAVLJAVCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODOki bo potekal v sredo, 6.7.2016, s pričetkom ob 10.00 uri, v sejni sobi MO Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota. 

Na posvetu bomo osvetlili ključne tematike v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali zakaj ni prilagoditev), poračun vodnih izgub v vodnem povračilu oz. preračun vodnega povračila za vodne izgube, stroški obnove in vzdrževanja priključkov ter števnina kot del omrežnine, izvajanje poračunov cen storitev in obračun prekomerne porabe pitne vode.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev. Posvet bo trajal predvidoma 2 šolski uri s krajšim odmorom in pogostitvijo, po zaključenem vsebinskem delu pa je predviden čas za razpravo o konkretnih odprtih vprašanjih. Vabilo 

Prijave zbiramo najkasneje do 5.7.2016 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, z izpolnjeno PRIJAVNICO.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 5/3

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

1.7. - 6.7. / Teden zadružništva 2016 6/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Evropskim združenjem industrijskih in storitvenih zadrug CICOPA, Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Skupnostnim centrom Tkalka, Stanovanjsko zadrugo Zadrugator, Sončno Zadrugo, Občino Loški potok in partnerskimi organizacijami, med katerimi je tudi SOS, med 1.7.2016 in 6.7.2016 organizirajo Teden zadružništva 2016.

V tednu zadružništva 2016, ki poteka v sklopu izvajanja vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije bodo potekali naslednji dogodki:

 • Petek 1.7.2016 ob 11.uri v TKALKI, Tkalski prehod 4, Maribor
  Tiskovna konferenca ob Mednarodnem dnevu zadružništva 2016 in predstavitev razvojne zadruge Tkalka v organizaciji skupnostnega centra Tkalka.
 • Sobota 2.7.2016 ob 10. uri v TKALKI, Tkalski prehod 4, Maribor
  Posvet ob mednarodnem dnevu zadružništva 2016: Spodbujanje razvoja delavskih, socialnih in proizvajalskih zadrug v Sloveniji, v organizaciji KPV, MGRT, CICOPA in TKALKE. Vabilo.
 • Ponedeljek 4.7.2016 ob 10. uri na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana.
  Posvet: S stanovanjskimi zadrugami do dostopnih najemnih stanovanj za mlade, v organizaciji KPV, MGRT, MOP, Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Zadrugatorja. Vabilo.
 • Torek 5.7.2016 ob 10.uri v Kulturnem domu Božidarja Jakca, Padna 11, Piran
  Posvet: Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu, v organizaciji KPV, MGRT in Skupnosti občin Slovenije Več.
 • Sreda 6.7.2016 ob 10.uri v Kulturno turističnem centru Loški potok, Hrib 14, Loški potok
  Posvet: Energetske zadruge in obnovljivi viri energije, v organizaciji KPV, MGRT, Sončne zadruge in Občine Loški Potok. Vabilo.

Dodatne informacije.

Vljudno vabljeni!

6.7. / Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo 6/3

SVRK organizira dogodek v okviru projekta Retrace, Interreg Europe, katerega vsebina je zanimiva za občine, zato vabilo objavljamo na naših spletnih straneh in priporočamo udeležbo.

Dogodek bo potekal sreda, 6. julija 2016, ob 10.00 v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, v Ljubljani

Živimo v izjemno kompleksnem svetu medsebojnega prepletanja in soodvisnosti. Oblikovali smo antropocentrično globalizirano družbo, ki se sooča s številnimi problemi, gospodarskimi, okoljskimi, družbenimi, varnostnimi, itd.
Kompleksnost vzročno posledičnih povezav zahteva drugačen, sistemski pristop k reševanju problemov. Eden od takšnih načinov je tudi sistemsko oblikovanje, ki pridobiva na prepoznavnosti. Z uporabo takšnega pristopa lahko v praksi oblikujemo sisteme:

 • v katerih odpadki predstavljajo vir, ki ga je mogoče valorizirati in s tem ustvariti nove priložnosti predvsem za mikro in mala podjetja;
 • kjer akterji na posameznem teritoriju sodelujejo;
 • ki prek samoizgrajevanja in samoohranjanja oblikujejo pot svojega lastnega razvoja;
 • ki izhajajo iz identitete in virov posameznega teritorija in delujejo lokalno;
 • ki človeka postavijo v središče projekta, saj so namenjeni predvsem zadovoljevanju njegovih potreb.

Na dogodku vam bodo tuji in domači strokovnjaki predstavili osnove sistemskega oblikovanja in možnosti njegove uporabe pri iskanju razvojnih rešitev posameznih teritorijev, ki prehajajo v krožno gospodarstvo. Predstavljena bo tudi vsebina primerov dobrih praks, ki so jih identificirali partnerji projekta RETRACE.
Na dogodek se je potrebno prijaviti preko spletne povezave. Prijave sprejemajo do 1. julija 2016, oziroma do zasedbe prostih mest. Udeležba je  brezplačna.

VABILO S PROGRAMOM

8.7./ Uradni zaključek projekta Bober 6/4

Obveščamo vas, da bo 8.7.2016 potekal uradni zaključek projekta Bober, največji projekt za spremljanje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Pridobitve projekta bodo omogočale zmanjšanje škodljivega delovanja voda in vzpostavitev trajnostnega razvoja vodnega okolja na ravni države.

Dogodek je odprt za javnost. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da do 6. 7. potrdite svojo udeležbo na naslov –andrej.vuga@gov.si. Mogoč bo tudi ogled novih prostorov, opreme in dejavnosti.
Lokacija: sejna soba Agencije RS za okolje, IV. nadstropje, Vojkova 1b, Ljubljana

14.7./ Informativni dan za predstavitev standardnih projektov Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 6/5

Obveščamo Vas, da bo za potencialne prijavitelje na standardne razpise Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, 14. julija 2016, v Jamskem dvorcu v Postojni organiziran Informativni dan za predstavitev standardnih projektov.

Osnutek programa informativnega dne najdete tukaj. Predstavitve bodo v obeh jezikih, zagotovljeno pa je simultano prevajanje.
Dogodek bo za udeležence brezplačen. Brezplačno bo tudi parkiranje na ogromnem parkirnem prostoru pred Postojnsko jamo.

Predhodno se lahko prijavite na naslov: it-si.svrk@gov.si – pošljete elektronsko sporočilo z naslovom “prijava na informativni dan” ter napišite ime in priimek udeleženca/cev ter inštitucijo, kateri udeleženec pripada. Prijave bodo sproti potrjevali. Vaša vprašanja lahko tudi predhodno naslovite na ta naslov.

SEJA VLADE

94. seja Vlade RS 7/1

Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov

Vlada RS je sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov kot operativni program varstva okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Programa sta instrumenta vlade za izpolnitev preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki in dosego ciljev ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2020 oz. do leta 2030.

Glavni namen programa je, da Slovenija z njegovim izvajanjem sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa prednost pred njihovim odstranjevanjem, če in kjer je to najboljša možnost z vidika varstva okolja, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti.(Vir: Vlada RS, ab)

Spremembe Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Glavni razlog za dopolnitev te uredbe je, da je bilo pri njenem izvajanju ugotovljeno, da je pomanjkljivo urejeno prehodno obdobje v zvezi z določbami o finančnem jamstvu. Veljavna uredba med drugim zahteva zagotovitev finančnega jamstva za izvajanje načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z OEEO za vsako leto posebej. S spremembo uredbe se tudi dodatno določa način določitve finančnega jamstva in njegove višine obstoječim zavezancem v letu 2016.(Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države

Vlada RS je sprejela besedilo Poročila o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014 in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije (Poročilo).

Predloženo Poročilo zajema podatke o realizaciji Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014  in podatke o realizaciji sklenitev pravnih poslov izven veljavnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države v skladu z ZSPDSLS ter Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 31. 1. 2014. (Vir: Vlada RS, ab)

Reorganizacija informatike v državni upravi

Vlada RS je potrdila Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P4: Reorganizacija informatike v državni upravi, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Strateški razvojni projekt P4: Reorganizacija informatike v državni upravi, z vizijo vzpostavitve sistema za centralizirano upravljanje, vzdrževanje ter strateški razvoj informacijsko – komunikacijskih sistemov v državni upravi, poteka intenzivno že od leta 2014, ko so bile sprejete pravne podlage. Celoten projekt bo potekal do konca leta 2017 in v tem času je v načrtu izvedba še drugega dela tehničnega prevzema organov, vključno s kadrovsko in finančno konsolidacijo, na podlagi Zakona o državni upravi.(Vir: Vlada RS, ab)

Konsolidirana bilanca države in občin za leto 2015

Vlada RS je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31.12.2015 in jo ob zaključnem računu državnega proračuna predloži državnemu zboru.

Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. Bilančna vsota premoženja države in občin na dan 31.12.2015 znaša 48,16 mrd evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31.12.2014, v letu 2015 povečala za 5,38 % oziroma 2,46 mrd evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

Analiza stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti

Vlada RS se je seznanila z analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Vlada Republike Slovenije je konec lanskega julija sprejela sklep, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Iz primerjave je razvidno občutno zmanjšanje dopolnilnih dejavnosti na kmetij, za kar je možnih več razlogov.(Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju evropske uredbe o elektronski identifikaciji

Na ravni Evropske unije je bila sprejeta uredba, ki določa skupna pravila za odpravo obstoječih ovir pri čezmejni uporabi sredstev elektronske identifikacije, ki se v državah članicah uporabljajo za avtentikacijo, vsaj za javne storitve in za zagotovitev, da bosta za dostop do čezmejnih spletnih storitev, ki jih zagotavljajo države članice, omogočeni varna elektronska identifikacija in avtentikacija. Uredba zahteva, da države članice EU do 1. julija letos določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve njenih določb in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja ter da o tem obvestijo Evropsko komisijo. Zato je za izvajanje Uredbe potrebno sprejeti Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi pripadajoče direktive, katero je Vlada sprejela na seji.(Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 v letu 2015

Na podlagi 13. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo vlada vsako leto najpozneje do konca junija predloži državnemu zboru poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo v preteklem letu z oceno rezultatov.

Poročilo o izvajanju NPK 2014–2017 sledi strukturi osnovnega dokumenta: sestavljeno je iz 27 poglavij, ki si sledijo v enakem zaporedju in nosijo enake naslove. Vsako poglavje se zaključi s preglednico, v kateri so navedeni kazalniki uresničevanja ciljev, njihove načrtovane vrednosti ob zaključku trajanja nacionalnega programa ter dosežene vrednosti v letih 2014 in 2015.(Vir: Vlada RS, ab)

Ščit zasebnosti EU-ZDA

Vlada RS je sprejela stališče Republike Slovenije k Izvedbenemu sklepu Evropske komisije o ustreznosti ravni varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavlja Ščit zasebnosti EU-ZDA.

Republika Slovenija meni, da še vedno obstajajo bistveni pomisleki glede zagotovitve čimbolj enakovredne in učinkovite ravni varstva osebnih podatkov v predlaganem Ščitu zasebnosti – gre za osnove varstva osebnih podatkov ljudi, na katere se nanašajo osebni podatki, in zadnje besedilo Ščita zasebnosti ne kaže, da bi bili pomisleki odpravljeni.(Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Slovenije za leto 2015

Vlada RS se je seznanila s poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2015. Slovenija je v letu 2015 za uradno razvojno pomoč namenila 57,09 milijonov evrov, kar predstavlja 0,15 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Raven izpolnjevanja zaveze, ki si jo je zadala Slovenija (t.j. 0,33 odstotka BND do leta 2030) se je povzdignila na 45 odstotkov v primerjavi z 42 odstotki leta 2014. Približno 23-odstotno povečanje obsega uradne razvojne pomoči glede na leto poprej je posledica porabljenih sredstev za oskrbo beguncev in migrantov ter rezultat povečanja obsega sredstev za druge razvojne in humanitarne aktivnosti Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

MESEC PROSTORA 2016 (3. - 31. oktober 2016) - Najava in vabilo k sodelovanju 8/1

slika

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi, da se v mesecu oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2016. Letos želijo opozoriti na nujnost prilagajanja mest in naselij na podnebne spremembe, katerih posledice vse bolj vplivajo na kakovost življenja v njih, na energetsko oskrbo, na gospodarstvo in kakovost zraka.
S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!« želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

Mesec prostora 2016 je odlična priložnost tudi za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki se navezujejo na izpostavljene teme, na slogan meseca prostora ali na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (3.10.2016) in Svetovnega dne mest (31.10.2016).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2016, načrtovane aktivnosti pa sporočite na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2016 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu:http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/ .

 

Objavljen terminski plan za razpise PRP 2014-2020 za leto 2016 8/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Okvirni terminski plan si lahko ogledata na tej povezavi.

Objava dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 8/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je okvirno razpisanih do 40 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 1 mio EUR za majhne naložbe (sklop A), 24 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) in 15 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

3. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 pa je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Za ta namen je razpisanih do 4 mio EUR nepovratnih sredstev; od tega 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk.

Italijanske občine iščejo partnerje 8/4

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 8/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva 8/6

Razpis MGRT za bolj inovativni pristop pri oblikovanju turističnih proizvodov/storitev in pomoč pri trženju in promociji. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja…Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma. Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Obvestilo SVRK o objavi razpisov za standardne projekte na spletni strani 8/7

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 8/8

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 8/9

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019 9/1

Evropska komisija je decembra 2015 objavila dokument z naslovom “Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019”, ki označuje novo fazo v prizadevanjih Evropske unije za spodbujanje enakosti žensk in moških ob nadaljnjem osredotočanju na prednostna področja za posebno pomembne ukrepe. Dokument, ki temelji na stalnem in priložnostnem vrednotenju Strategije za enakopravnost med moškimi in ženskami za obdobje 2010-2015, opredeljuje več kot trideset ključnih ukrepov, ki jih je treba izvesti na petih prednostnih področjih, dodani pa so tudi časovni okvir in kazalniki za spremljanje.
Publikacija “Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019” je sedaj na voljo tudi v tiskani obliki, in sicer v 23-ih uradnih jezikih Evropske unije.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.