V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA RADOVLJICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PREDSEDSTVO SOS

13. seja Predsedstva SOS z ministrico Ireno Majcen 1/1

dsc_9961-1V sredo, 30.11.2016, je v Medvodah potekala 13. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila posvečena novi prostorski in gradbeni zakonodaji, obravnavi tematike pametnih skupnosti in stališčem občin do lekarniške dejavnosti. Seje se je poleg županj in županov udeležila tudi ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen s sodelavcema Sabino Jereb in Luko Ivaničem.

 • Nova prostorska in gradbena zakonodaja

Osrednja tema srečanja je bila nova prostorska in gradbena zakonodaja. V vladno proceduro so bili namreč vloženi predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Predlogi zakonov predhodno niso bili usklajeni s stališči občin, kljub temu, da gre za materijo in vsebine, ki se nanašajo na nova področja oziroma postopke, ki bodo ob uveljavitvi predpisov za občine prinesli nove organizacijske in finančne posledice.

Ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen je poudarila, da je namen nove prostorske zakonodaje skrajšanje postopkov, predvsem za pridobitev gradbenega dovoljenja in sprejemanje prostorskih aktov. Povedala je tudi, da se zavedajo obsežnosti zakonodaje, zato bodo na resornem ministrstvu, ne glede na enomesečni že zaključen rok javne razprave, pripravljeni upoštevati pripombe še vse do marca 2017, tudi zaradi izjemno velikega števila prejetih pripomb. Ministrica je izpostavila, da se zaveda dolgotrajnih in zapletenih postopkov sprejemanja prostorskih aktov na občinski ravni, ki so včasih zapleteni tudi do te mere, da investitor v vmesnem času poišče novo lokacijo v drugi državi. Ne glede na to je poudarila, da ima velika večina občin prostorske akte že sprejete ali so v fazi sprejemanja, nova prostorska zakonodaja pa nanje ne bo vplivala. Ministrica je županje in župane spodbudila še k skupnem koriščenju strokovnega kadra na področju prostora po vzoru Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja in uporabi možnosti regionalnih prostorskih načrtov.

Izidor Jerala, strokovnjak za prostorsko načrtovanje na MO Novo mesto, je predstavil stališča strokovnih služb občin, oblikovana v okviru komisije za prostor pri SOS in potrjena s strani Predsedstva SOS, ki jih je v pisni obliki prejelo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Poudaril je, da si Skupnost občin Slovenije že od 2009 prizadeva za izboljšanje zakonodaje na področju prostora tako, da bi bila v praksi izvedljiva v razumnem času, pri čemer je izvajanje v javno korist ključno vodilo. Navkljub opozarjanjem pa po mnenju SOS nov predlog ponovno ne poenostavlja postopka sprejema in spreminjanja prostorskih aktov, sploh za manjše spremembe oz. popravke manjših napak. Sprejemanje prostorskih aktov je izvirna pristojnost občin, zato bi morala država s svojo pristojnostjo posegati le pri bistvenih nalogah pri normiranju posegov v prostor. Prav tako ponovno ni določen molk organa pri izdajanju smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora. Nerazumno dolgi roki za pridobivanje le-teh namreč upočasnjujejo, zavirajo in onemogočajo sprejem aktov v razumnih rokih. Eden izmed največjih težav za občine se pojavlja na področju komunalnega prispevka. Posebej problematičen je predlog, po katerem za pridobitev gradbenega dovoljenja več ne bi bilo potrebno pridobiti potrdila o plačilu komunalnega prispevka pred izdajo dovoljenja za gradnjo. Skupnost občin Slovenije vztraja, da je potrdilo o plačilu komunalnega prispevka nujno potrebno pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo. Komunalni prispevek, ki je bil pomembno izboljšan z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) je izjemno pomemben instrument racionalne urbanizacije in s tem instrument trajnostne in smotrne rabe prostora. Načelo doslednega povračila dejanskih stroškov komunalne opreme v določenem prostorskem območju bi moralo postati eno izmed ključnih načel in ključna javna korist, ki naj jo določi novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). Zato je Skupnost občin Slovenije predlagala, da z novim zakonom postane zavezanec za odmero komunalnega prispevka lastnik zemljišča in ne več investitor. Predlog ZUreP-2 predlagane rešitve v 282. členu ni povzel, uvaja pa z 285. členom Akontacijo komunalnega prispevka, ki daje občinam možnosti odmerjanja komunalnega prispevka lastnikom urejenih zazidljivih zemljišč. Ker so s tem podane podlage za bistveno izboljšanje učinkovitosti odmerjanja komunalnega prispevka smo pričakovali predlog izboljšave meril in kriterijev za odmero in odpravo vrste tehničnih vprašanj, ki so se od leta 2003 dalje nakopičile v posamičnih primerih odmerjanja. Odprto je vprašanje ustreznejšega določanja različnih obračunskih območij za različne vrste komunalne opreme, vprašanje delitve primarne in sekundarne infrastrukture. Zato pričakujemo, da bo v nadaljnji fazi usklajevanj ZUreP-2 poglavje in sistem komunalnega prispevka bistveno izboljšan.

Irena Karčnik, vodja strokovne Komisije SOS za občinsko inšpekcijsko službo je izpostavila, da gre na področju nadzora za jasen prenos pristojnosti, zato se ne strinjamo z ministrstvom, da to za občine ne bo pomenilo dodatnih obremenitev.  Glede na večje število nerešenih zadev v Skupnosti občin Slovenije menimo, da je potrebno najti rešitve za ureditev nadzora nad gradnjami enostavnih objektov, vendar rešitve v Gradbenem zakonu niso primerne, saj za prenos nalog na občinske službe ni zagotovljenih dodatnih sredstev, pojavljajo pa se tudi pomisleki glede predvidene dvotirnosti nadzora. Posebej je bilo izpostavljeno, da ne le, da se za delo občinskih inšpektorjev ne predvideva dodatnega kadra, občine bi naj izvajale dodatne naloge z obstoječim kadrom, pač pa se tudi pričakuje, da se bodo občinske nadzorne službe financirale s prilivi iz naslova izrečenih glob na podlagi novega zakona. Kot je SOS že izpostavila, namen glob ni financiranje dela inšpektorjev, kot tudi namen inšpekcije ni izrekanje glob, temveč vzpostavitev reda, usmerjanje in opozarjanje pri kršitvah. Prav tako je bilo izpostavljeno, da glede na to, da ministrstvo iz tega naslova predvideva “enormne” zaslužke, čemu torej ne zaposlijo dodaten kader na državni ravni. Ne nazadnje pa je bilo še posebej izpostavljeno, da se predvideva prenos, ne le novih zadev pač pa tudi nerešenih zadev na občinske inšpekcijske službe, kar je popolnoma nesprejemljivo.

Manca Plazar, predsednica komisije za prostor pri SOS iz občine Piran je na koncu še posebej izpostavila, da materija zakona posega v ustavno pristojnost občin, kar bi bilo potrebno razrešiti v nadaljnjih usklajevanjih.

Županje in župani so ob zaključku pogovora z ministrico omenili še postopke za vzpostavitev davka na nepremičnine v navezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Davek na nepremičnine naj bi namreč enotno urejal obdavčitev nepremičnin in tako onemogočil spodbujanje izvajanja zemljiške politike posamezne občine, zato so županje in župani sprejeli sklep, da je nujno potrebna vzporedna vzpostavitev urbane takse, skozi katero bodo imele občine ob uveljavitvi zakona možnost, da izvajajo svojo zemljiško politiko in občinski prostorski razvoj.

Na koncu so se vsi prisotni strinjali, da bo na temo odprtih vprašanj glede prostorske in gradbene zakonodaje sklicano strokovno srečanje MOP, MJU, načelnikov upravnih enot in predstavnikov občin, na katerem bodo poskušali približati stališča in najti rešitve.

 • Pametne skupnosti in vloga Skupnosti občin Slovenije

Simon Mokorel, Flapax je povedal, da občine stojijo pred številnimi izzivi, ki jih digitalna revolucija prinaša v vsakdanje življenje in prehod v pametne skupnosti jim nudi priložnost, da prevzamejo v svoje roke usmerjanje razvoja trga in novih finančnih mehanizmov torej kako si lahko olajšajo procese in programe na način, da jim bo računalnik pomagal, saj so odprti podatki lahko tudi vir za priliv dohodkov v občinski proračun.

Zato se je Skupnost občin Slovenije povezala s pospeševalnikom za pametne skupnosti v alpski, podonavski, sredozemski in balkanski regiji Flapax in tudi uradno podprla podpis namere o sodelovanju v prihodnje. V okviru sodelovanja se bo oblikovala projektna skupina za prepoznavanje možnosti skupnih projektov za lokalne skupnosti, ki bodo pospeševali razvoj pametnih mesti, občin in skupnosti v Republiki Sloveniji, kar vključuje tudi skupni nastop na razpisih za pridobivanje sredstev. Prav tako pa sta se tako Skupnost občin Slovenije kot pospeševalnik FLAPAX zavezala za povezovanje s podjetji in združenji, nevladnimi organizacijami ter državnimi subjekti, ki jih smatrajo za potrebne pri uspešni realizaciji premika v smeri pametnih mest in skupnosti.

 • Stališča občin do lekarniške dejavnosti

Župan občine Ajdovščina, Tadej Beočanin, je predstavil zaključke analize razvojnih priložnosti lekarniške dejavnosti, v sklopu katere je opravil anketo med županjami in župani slovenskih občin, sodelovalo jih je kar 76. Raziskava je pokazala, da je po mnenju občin stanje lekarniške dejavnosti v Sloveniji na zelo visokem strokovnem in organizacijskem nivoju. Raziskava ni pokazala pomembnih težav, s katerimi bi se občine soočale na področju lekarniške dejavnosti, zaznala pa je manjše težave, povezane z dostopnostjo do lekarniških storitev na manj poseljenih območjih. Občine so v sklopu raziskave prepoznale številne razvojne priložnosti lekarniške dejavnosti. Najbolj podpirajo uvajanje farmacevtskih kognitivnih storitev s podporo sistema financiranja javnega zdravstva, večanje dostopnosti do lekarniške dejavnosti in krepitev tržnega dela dejavnosti javnih lekarniških zavodov. Ključna izziva za pospešen razvoj lekarniške dejavnosti v bodoče sta boljše sodelovanje občin in izvajalcev lekarniške dejavnosti ter zagotavljanje stabilnega sistema financiranja novih lekarniških storitev.

 • Delo komisij in delovnih skupin SOS

Predsedstvo se je seznanilo tudi z delom komisij in delovnih skupin. Sestala se je komisija za prostor, ki je na 2. seji, 29.9.2016, obravnavala predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) ter na naslednji 3. seji, dne 27.10.2016, celotno gradbeno in prostorsko zakonodajo (predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih), člani komisije pa so tudi izvolili novo predsednico komisije, Manco Plazar iz občine Piran. Komisija za občinsko inšpekcijsko službo je na seji dne, 19.10.2016, sprejela stališča predvsem do gradbenega zakona, v delu ki se nanaša na obveznosti in nadzor občinskih služb. Sestala se je tudi delovna skupina za notranjo revizijo. Članice komisije so obravnavale predlog zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti. Na komisiji za šolstvo in predšolsko vzgojo so 28.10.2016, izvolili novo predsednico Sandro Stajnko iz MO Celje in obravnavali novelo Zakona o vrtcih. Sestala pa se je tudi komisija za pravna in zakonodajna vprašanja, v kateri so izvolili novega predsednika, kateri je postal Saša Blatešić iz MO Slovenj Gradec, ter obravnavali predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je v medresorskem usklajevanju.

 • Razno

Predsedstvo SOS je potrdilo imenovanja naknadno evidentiranih novih članov v delovne skupine in komisije SOS, ter se seznanilo z informacijami o aktivnostih SOS in občin glede vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS, glede nasprotovanja sporazumu CETA, vložitvi zahteve o ustavni presoji zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti  in odločbi Ustavnega sodišča glede proračuna.

Več slik najdete v galeriji na tej povezavi.

NOVICE SOS

SOS na sestanku s Fundacijo Ellen MacArthur o sodelovanju v Pobudi Krožno gospodarstvo »CE 100« 2/1

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije sta se 2.12.2016 udeležila sestanka s Fundacijo Ellen MacArthur o sodelovanju v pobudi Krožno gospodarstvo »CE 100«. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Kabineta predsednika Vlade RS, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko, predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, agencije SPIRIT in Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Fundacija Ellen MacArthur iz Velike Britanije je v svetovnem merilu vodilna institucija na področju izobraževanja in povezovanja deležnikov na področju krožnega gospodarstva. MOP je k sodelovanju povabil različne deležnike, med njimi tudi Skupnost občin Slovenije. Predstavnika SOS sta predstavila pogled organizacije na to področje in sicer, da so občine pomemben deležnik v procesih krožnega gospodarstva, saj lahko z lokalnimi politikami, ozaveščanjem in ukrepi pomembno prispevajo k učinkoviti rabi virov, kot je prostor, zrak, voda, človeški viri, predvsem pa je pomembno sodelovanje med lokalnimi oblastmi, ministrstvi, prebivalstvom ter gospodarskim sektorjem in drugimi deležniki, ki lahko pripomorejo k smotrni rabi teh virov pri nastanku novih idej, produktov in pametnih rešitev. Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij in znižuje porabo surovin s skrbnim ločevanjem sestavnih delov produktov, preko tega pa odpira vrata za nove izdelke in storitve, s katerimi ustvarja nova delovna mesta. Za uresničitev teh ciljev bo v bodoče na razpolago več kot 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 in 5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov.

V okviru članstva v Pobudi CE 100 bo Skupnost občin Slovenije odigrala vlogo t.i. ‘multiplierja’ in aktivno sodelovala v programih izobraževanja, pridobljeno znanje in informacije pa bo posredovala lokalnim skupnostim za večanje njihove usposobljenosti, tudi za prijavo projektov na odprte razpise.

Sestanek delovne skupine za certifikat Branju prijazna občina 2/2

V torek, 29.11.2016 je potekal sestanek delovne skupine za oblikovanje podlag za »certifikat Branju prijazna občina«, kateremu se je priključila tudi Skupnost občin Slovenije. Sestanek je bil namenjen potrditvi predhodno pisno usklajevanjih predlogov za vzpostavitev meril in kriterijev za doseganje tega naziva in uskladitvi časovnega načrta projekta, ki bo objavljen predvidoma v mesecu februarju.

Glavni cilji projekta, ki povezuje knjižnice in lokalne skupnosti, pa tudi druge vzgojno izobraževalne in kulturne ustanove na lokalni ravni, so dvig zavesti o pomenu branja, spodbuda promocije branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju, izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin na lokalni ravni ter oblikujejo vseživljenjske bralne navade, izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev in festivalov z lokalnim ali regionalnim dosegom in spodbujanje in koordiniranje programov in projektov promocije ustvarjalcev, branja in knjige. V Skupnosti občin Slovenije smo se odložili priključiti projektu, tudi zaradi podatkov iz leta 2014, ki kažejo da sta bralna pismenost in bralna kultura povezani s socialnim in ekonomskim uspehom posameznika in posledično celotne družbe, ter podatkov, da obstaja precejšna razlika v bralni aktivnosti na vzhodu in zahodu države, ki bi jo veljalo odpraviti.

Informativni prikaz različnih faz OPN-jev v občinah 2/3

S strani MOP smo prejeli informacijske podatke o stanjih OPN-jev po občinah.

22.11.2016
1  Število občin, ki še niso začele postopka 8
2  Število občin v fazi osnutka 40
3  Število občin v fazi predloga 20
4  Število občin v fazi sklepa (izdan sklep) / sprejet /veljaven PA 144
samo SPRO 1
SPRO in PRO 4

 

 

 

 

 

 

 

Na spodnji grafiki si lahko pogledate stanje OPN-jev po občinah. Ob tem vas opozarjamo, da je pregled faz pripravljen na podlagi stanja objavljenih digitalnih gradiv OPN na strežniku za nosilce urejanja prostora, za katerega skrbi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, stanovanja in graditev (v nadaljevanju: MOP-DzPGS). Prav zaradi navedenega, lahko pri določenih občinah prihaja do razlik. Nekatere občine, ki so prikazane, da niso v postopku, so lahko že sprejele sklep o začetku priprave OPN, vendar ker gradivo osnutka OPN še ni bilo posredovano na MOP-DzPGS, se še vedno vodijo, kot da postopka niso začele. Nekatere občine so navedene v osnutku, čeprav so lahko že pripravile dopolnjen osnutek.
V kolikor podatki za vašo občino niso ustrezni nas o tem prosim obvestite na miha.mohor@skupnostobcin.si.

Stanje sprejetih OPN-jev v občinah na dan 22.11.2016

Občine bodo morale do leta 2023 zagotoviti dodatnih 3.424 mest v Osnovnih šolah 2/4

Na podlagi podatkov (iz statističnega urada za drugo poletje 2016) o številu otrok v občinah smo na Skupnosti občin naredili izračun števila otrok v  vrtcu za leto 2017/2018 in za število otrok v Osnovnih šolah do leta 2022. Na podlagi izračuna smo ugotovili, da bodo morale občine do leta 2022 zagotoviti 13.424 dodatnih mest v osnovnih šolah, medtem ko bo v letu 2017/2018 v vrtcih 1998 otrok manj.

Izračun otrok v osnovnih šolah smo naredili tako, da smo številu otrok, ki bodo šli v osnovno šolo odšteli število otrok, ki bodo zapustili osnovno šolo (npr. za šolsko leto 2017/2018 smo številu otrok starih 5 let odšteli število otrok starih 13 let, za šolsko leto 2017/2018 smo otrokom starih 4 leta odšteli otroke stare 12 let…). Število otrok v vrtcih smo število otrok starih 0 let odšteli otroke stare 5 let.

Na podlagi podatkov lahko prav tako vidimo, da se bo število otrok v osnovnih šolah povečeval. najbolj zasedene bodo osnovne šole v mestnih občinah in sicer bodo največje potrebe do leta 2023 v MO Ljubljana 3357,  MO Kranj 709, MO Maribor 692otrok, MO Celje 460, MO Novo Mesto 469, MO Koper 404 in  MO Velenje 343 več otrok v osnovnih šolah.

 

Podatki po občinah so narejeni na podlagi števila otrok v posameznih občinah, kar pomeni, da v tabelah ni upoštevanih vpisov otrok v šole v drugih občinah.

Celotno tabelo s podatki za vsa leta najdete na tej povezavi.

Občine bodo morale do leta 2023 zagotoviti dodatnih 13.424 mest v Osnovnih šolah

Odločba Ustavnega sodišča RS glede povprečnine 2/6

Obveščamo vas, da je bila dne, 29.11.2016, objavljena Odločba Ustavnega sodišča (št. U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016), v kateri je Ustavno sodišče odločalo o zahtevi Mestnih občin za presojo določb Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine. Ustavno sodišče je odločalo tudi o pobudi Združenja mestnih občin Slovenije za oceno ustavnosti 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi.

Ustavno sodišče je odločilo:

 1. Drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) ni v neskladju z Ustavo.
 2. Člen 55 Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) ni v neskladju z Ustavo.
 3. Sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) je v neskladju z Ustavo.
 4. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke odpraviti v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
 5. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09), se razveljavi.
 6. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
 7. Zahteva za oceno ustavnosti 46. in 46.a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) ter 3. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 se zavrže. 2 8. Zahteva za naložitev odprave protiustavnega stanja in ureditev položaja mestnih občin se zavrže.

Celotno odločbo si lahko preberete na tej povezavi.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Problematika javnega naročanja občin in njihovih krajevnih skupnosti 3/1

Skupnost občin Slovenije je na pristojno ministrstvo naslovila dopis v zvezi s problematiko javnega naročanja občin in njihovih krajevnih skupnosti. Opozorili smo, da so določila ZJN-3, ki določajo, da izvedbo postopka javnega naročila za krajevne skupnosti izvede občina in da se mora za naročila občine in ostalih ožjih delov občine ocenjena vrednost istovrstnih naročil izračunati skupaj za občino in ožje dele občine, v praksi težko izvedljiva ter da je skoraj neizvedljivo vrednotenje na ravni celotne občine. Z vnosom takih določb nikakor ne vzdrži namen novega ZJN-3, po katerem bi se naj poenostavljali postopki javnih naročil. Z dopisom se je zahtevala sprememba predpisa.

Prejeti odgovor ministrstva najdete TUKAJ.

 

Predlog Zakona o nevladnih organizacijah 3/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil v medresorsko usklajevanje dan predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga najdete na tej povezavi.

Cilji zakona so:

 • opredeliti kriterije, kdaj se določena organizacija šteje za nevladno organizacijo in s tem v slovenski pravni red vnesti enotno definicijo tega pojma,
 • celostno urediti pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za vse organizacije ne glede na njihovo pravno organizacijsko obliko in
 • pospešiti razvoj slovenskih nevladnih organizacij.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do torka, 6.12.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Dopolnjen predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-2 3/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo danes še uradno s strani ministrstva prejeli predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opozarjamo, da je predlog na koncu dopolnjen še s prilogo, in sicer z osnutkom Uredbe o o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero se natančneje določajo postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Rok za podajo pripomb s konkretnimi obrazložitvami je podaljšan do srede, 7.12.2016. Vaše pripombe nam posredujte na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 3/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Besedilo najdete TUKAJ.
Vljudno vas naprošamo, da besedilo predloga pregledate in preučite ter nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do srede, 7.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o javnih financah 3/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Zakona  javnih financah.

Cilji predloga zakona so:

 • zagotoviti vzdržne javne finance in zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami;
 • določiti jasnejšo opredelitev pojmov;
 • določitev subjektov za katere zakon velja;
 • zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj;
 • določitev temeljnih pristojnosti neposrednih uporabnikov;
 • določitev pravic in obveznosti proračunskih uporabnikov, ki so odgovorni za pripravo, sprejem in izvrševanje proračuna oziroma finančnega načrta;
 • določitev dokumentov, ki so sestavni del proračuna države oziroma občine in določitev dokumentov, ki so sestavni del finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ZPIZ in ZZZS in posrednih uporabnikov proračunov;
 • določiti način zagotavljanja sredstev za financiranje funkcij državnih in občinskih organov;
 • vzpostavitev celovitega in konsistentnega pravnega sistema, ki ureja vse elemente upravljanja sredstev javnih financ za proračunske uporabnike;….

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog zakona posredujete do torka, 13.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o računovodstvu 3/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Zakona o računovodstvu, katerega besedilo najdete na tej povezavi.

Pri pripravi zakona so zasledovali naslednje cilje:

 • natančna opredelitev, ZA KOGA zakon velja (večja razumljivost),
 • uvedba računovodskega načela nastanka poslovnega dogodka tudi za blagajne javnega financiranja ter javne sklade,
 • nadgraditev in dopolnitev določb, ki so za vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil že določena v predlogu ZJF,
 • v čim večji meri uskladitev z določbami SRS, predvsem pri vrednotenju posameznih ekonomskih kategorij,
 • omogočiti pravno podlago za izvedbo popisa pri pravnih osebah javnega prava,
 • omogočiti pravno podlago za lažje in bolj kakovostno usklajevanje terjatev in obveznosti,
 • določiti globe in prekrškovni organ in
 • sočasna uveljavitev in uporaba ZR in ZJF.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog zakona posredujete do torka, 13.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 3/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Besedilo osnutka predloga najdete na TEJ POVEZAVI, obrazložitev k osnutku predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da osnutek predloga pregledate in nam vaše pripombe, stališča in predloge S KONKRETNIMI OBRAZLOŽITVAMI posredujete najkasneje do torka, 13. decembra 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o probaciji 3/9

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o probaciji. Cilj, ki ga zasleduje predlagan zakon je vzpostavitev probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij.
Ključni elementi probacije so:

 • obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi;
 • izven institucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je podana ocena, da ga ni potrebno izločiti iz družbenega okolja,
 • naložitev določenih obveznosti oziroma nalog,
 • nudenje pomoči, podpore in odvračanje od ponavljanja kaznivih dejanj.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe oziroma stališča z utemeljenimi obrazložitvami posredujete najkasneje do srede, 21.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 3/10

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na:

 • obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK,
 • postopke, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije,
 • institut nasprotja interesov in
 • institut prijave, nadzora in objave podatkov premoženjskega stanja v zakonu določenih uradnih oseb.

Tukaj najdete BESEDILO predloga. Vljudno vas naprošamo da predlog pregledate in nam vaše pripombe in stališča z argumentiranimi obrazložitvami posredujete najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Načrt in program namakanja do leta 2020 z OP 3/11

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javno razgrnitev predloga načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program.

Priloge najdete na sledečih povezavah:

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020
Okoljsko poročilo
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja
Mnenje o ustreznosti

Vljudno vas naprošamo za vaše komentarje z obrazložitvami najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v javni razpravi 3/12

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ključne novosti predloga zakona so:

 • ureditve izjem od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov (v zvezi z organiziranjem šolskih, društvenih in podobnih izletov),
 • dvig turističnih taks,
 • deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec,
 • poenostavitev pogojev za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev.

Osnutek zakona je od danes objavljen tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 6.1.2017.

POVPRAŠEVANJE SOS

ODPRTO - Deložacije v občinah 4/1

Kot je znano je vedno več primerov prisilnega izseljevanja socialno šibkih oseb. Ker so deložacije pereč problem na območju celotne RS, bo na to temo potekalo delovno srečanje ključnih deležnikov na MDDSZEM.

Ker bi želeli predstaviti pogled in opažanja občin na problematiko deložacij, se SOS obrača na vas, da nam podate vaše izkušnje, in sicer kaj so ključni problemi (poleg finančnih težav osebe), da pride do deložacij. Katere bi lahko bile rešitve za zmanjšanje deložacij?

Ali občine nudite podporo in pomoč osebam pred izvršitvijo deložacij, in sicer v izogib dejanske deložacije?

Vaše izkušnje in predloge rešitev bi potrebovali najkasneje do ponedeljka, 5.12.2016 do 12.00 ure, katere pošljete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

6.12. / Podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 5/1

Podelitev certifikatov Mladim prijazna občina za obdobje 2016-2020, bo potekala 6. decembra ob 11.00 uri v Mestnem muzeju Ljubljana (Gosposka 15). Certifikat Mladim prijazna občina, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, že peto leto zapored podeljuje Inštitut za mladinsko politiko.

Pred slavnostno podelitvijo bo ob 9.00 uri potekala razprava, na kateri bomo skupaj pregledali nabor možnih ukrepov, ki jih lahko manjše, srednje velike in velike občine izvajajo na področju mladine in možnosti za vzpostavitev mladim prijaznega okolja za življenje in razvoj. Na razpravi bomo preko primerov dobre prakse poskušali odgovoriti na vprašanje ‘Kako postati mladim prijazna občina?.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo ter hitreje vstopajo v odraslost. Certifikat Mladim prijazna občina je prvo tovrstno certificiranje v Evropi, ki občine hkrati spodbuja in jih opominja na potrebo po sistematičnem obravnavanju področja mladih na lokalni ravni.

6.12. / Zdravje v občini 5/2

Skupnost občin, Združenje občin in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) vabimo na predstavitev projekta zdravje v občini, ki bo izvedena v torek, 6. 12. 2016, s pričetkom ob 10 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, slovenske občine pa se po kazalnikih zdravja pomembno razlikujejo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) želi občinam predstaviti  projekt in izdelke »Zdravje v občini«, ki omogočajo prikaz zdravstvenega stanja ljudi v slovenskih občinah in primerjavo med njimi.

Namen projekta je krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo, ter omogočiti boljšo dostopnost in dosegljivost zdravstvenih podatkov v Sloveniji.

Do vabila in prijavnice lahko dostopate na tej povezavi: VABILO in PRIJAVNICA.

 

8.12. / 4. delavnica za pripravo projektnih idej za razpis URBACT-Pametna mesta in skupnosti 5/3

Na posvetu o potrebah mest smo skupaj identificirali razvojne potrebe mest, ki jih bomo na delavnicah vsebinsko razdelali ter oblikovali projektne ideje, primerne za prijavo na razpis URBACT ali drug relevanten razpis.

Na četrti delavnici, ki bo potekala 8.12.2016 od 10.00 ure dalje, bomo poskušali oblikovati projektne predloge na temo odprtih podatkov in pametnih mest in skupnosti. Aktualne trende in izzive na tem področju bodo predstavili strokovnjaki iz Flapax pospeševalnika za pametne skupnosti. Delavnica bo potekala v prostorih Eko muzeja hmeljarstva in pivovarstva, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec. 

Delavnica je brezplačna, zaradi zagotovitve mest pa je potrebna prijava do 7.12.2016 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si.  

Vabilo, prijavnica je spodaj.

 

11.1. / ODPOVEDAN – Poslovni protokol 5/4

Vsak se pri svojem delu dnevno srečuje s situacijami, kjer je potrebno dobro poznavanje protokolarnih pravil, pa naj bo to v obliki komunikacije, sestankov in drugih dogodkov. Pri tem je pomembno spoznanje, da imamo protokolarna pravila zato, da nam pomagajo in ne da nas omejujejo. Zato Skupnost občin Slovenije vabi vse zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane, da se udeležijo seminarja na temo POSLOVNEGA PROTOKOLA, ki bo potekal v sredo, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Na seminarju bo predavala strokovnjakinja za protokol gospa Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 9.1.2017 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

DOGODKI DRUGIH

5. in 6.12./ Usposabljanje na temo integracije 6/1

Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč organizira usposabljanje za 20 posameznikov na temo integracije, ki bo potekal na Igu, 5. in 6. decembra 2016. Namen usposabljanja je z informacijami in veščinami opremiti 20 posameznikov iz NVO in lokalnih skupnosti tj. občinskih uprav, ki pri svojem delu potrebujejo zananja in veščine s področja integracije migrantov ter ki želijo pripomoči h krepitvi odprte družbe, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic. 

Za sodelovanje, prosimo izpolnite prijavnico na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/108885, najkasneje do srede, 30. novembra 2016 do 15.00. Za več informacij lahko pokličite na 041 749 468 ali se obrnete pisno na albin.keuc@sloga-platform.org.

Usposabljanje poteka v sodelovanju platforme SLOGA in Slovenske filantropije in s finančno podporo veleposlaništva Združenih držav Amerike krepitvi NVO za delo z migranti in krepitev podpornega okolja za sprejem beguncev.

7.12. / mednarodna delavnica o priložnosti prijav projektov za podeželske občine 6/2

S strani Madžarskih partnerjev v projektu Evropa za državljane CAPE AB – Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji –smo prejeli vabilo na delavnico „Transnational and bilateral tender opportunities of rural municipalities” (Transnacionalne in bilateralne priložnosti prijav na razpise za podeželske občine), ki bo potekala 7. decembra 2016 v mestu Szombathely (Sombotel) na Madžarskem. Zagotovljeno bo prevajanje iz angleščine v madžarščino in obratno. Vabilo in program dogodka 

Vljudno vas prosimo, da vašo prisotnost potrdite na naslov horvath.eszter@vasmegye.hu.

 

8.12./ Nacionalna konferenca » DOSTOPNI IN KAKOVOSTNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ROMSKE OTROKE« 6/3

Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom in Mreža za kakovostno vzgojo in izobraževanje romskih otrok REYN Slovenija vas vabijo na nacionalno konferenco z naslovom »PREJ, BOLJŠE, DLJE: DOSTOPNI IN KAKOVOSTNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ROMSKE OTROKE«, ki bo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekala 8. decembra 2016, s pričetkom ob 9.00, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi 16 v Ljubljani.
Program konference je dostopen na tej povezavi.
Prijava poteka do petka, 2. decembra 2016, na naslednji povezavi:

https://goo.gl/forms/Si56zQLXbdnoBhCO2.

8.12./ Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje 6/4

Focus, društvo za sonaraven razvoj, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp in IPoP – Inštitut za politike prostora vas vabijo na konferenco z naslovom Vključevanje dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje, ki bo potekala v četrtek, 8. december 2016, med 9. in 13. uro, City Hotel, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana.

Čeprav se lahko o viziji in ciljih na poti k trajnostni mobilnosti hitro strinjamo, pa je pomanjkanje vsakdanjih praktičnih izkušenj s konkretnimi ukrepi lahko resna ovira za njihovo širšo rabo. Nekaj primerov iz zbornika Trajnostna mobilnost v praksi bodo na konferenci  predstavili izvajalci sami, odgovore na sistemske izzive pa bomo iskali skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev.

Program konference in prijave so na voljo tukaj.

9.12. / 20 let Evropske listine lokalne samouprave 6/5

Oktobra letos je minilo 20 let, odkar je Slovenija ratificirala Evropsko listino lokalne samouprave (MELLS) Sveta Evrope. V počastitev tega pomembnega dogodka organizira  Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Državnim svetom Republike Slovenije strokovni posvet z naslovom 20 let Evropske listine lokalne samouprave. Posvet bo 9. decembra 2016 od 9.00 do 11.30, v prostorih Fakultete za upravo v Ljubljani (Gosarjeva ulica 5), predavalnica P14 (1. nadstropje).

Na posvetu bomo s pomočjo strokovnjakov ter nekdanjih ministrov za lokalno samoupravo ovrednotili pomen MELLS za stanje in nadaljnji razvoj slovenske lokalne samouprave. V uvodnih nagovorih bodo svoj pogled na tematiko podali dr. Janez Stare, dekan Fakultete za upravo, Mitja Bervar, mag. manag., predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in gospod Boris Koprivnikar, minister za javno upravo. Sledil bo strokovni del posveta, kjer bodo svoje ugotovitve z vami delili dr. Franc Grad, dr. Iztok Rakar, dr. Boštjan Brezovnik, dr. Irena Bačlija Brajnik, dr. Primož Pevcin in dr. Vilma Milunovič. Zaključili bomo z okroglo mizo z nekdanjimi ministri za lokalno samoupravo, ki jo bo moderiral dr. Roman Lavtar z Ministrstva za javno upravo.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, program dogodka je dostopen na spletni strani, potrebna je le PRIJAVA.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@sic.si.

 

SEJA VLADE

112. seja Vlade RS 7/1

Zakon o pravdnem postopku

Vlada je sprejela besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP–E). Novela Zakona o pravdnem postopku je del projekta »Hitreje do pravice«, s katerim želi Vlada Republike Slovenije posodobiti procesno zakonodajo in vanjo vtkati mehanizme, ki jih za pohitritev postopkov in enotnejšo sodno prakso poznajo druge evropske države. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada sprejela uredbi in več sklepov s področja cestnin

Vlada je izdala Uredbo o cestninskih cestah in cestnini in Uredbo o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, sprejela je tudi sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in podala soglasje k splošnemu aktu o cestninjenju in k ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest. Gre za paket medsebojno povezanih pravnih aktov, katerih izdaja je potrebna zaradi sprememb na področju cenovne politike cestninjenja tovornih vozil. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Slovenija je namreč z dopisom z dne, 23. 12. 2015, prek spletne strani SANI priglasila zadevno shemo pomoči. Sprememba uredbe je potrebna zaradi uskladitve sheme državne pomoči s smernicami. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju Uredbe o pošiljkah odpadkov

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov, ki se bistveno ne razlikuje od uredbe iz leta 2007, spremenjene so le pristojnosti organa, in sicer se pristojnosti iz Agencije RS za okolje prenaša na Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP). Poleg tega so dodane tudi obveznosti Policije in Finančne uprave RS ter bolj natančno opredeljeni razlogi za zavrnitev pošiljk. (Vir: Vlada RS, ab)

Območja t. i. belih lis in razvoj širokopasovnih omrežij

Vlada se je na seji seznanila s spiskom območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter izvajanjem in sofinanciranjem investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. (Vir: Vlada RS, ab)

Sprememba Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje. Sprememba je potrebna zaradi omogočanja dodelitve državne pomoči za tekoče poslovanje po pravilu de minimis tudi podjetjem v težavah. Poleg tega nova uredba določa, kdaj se šteje, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest. Pri oblikovanju skladov urbanega razvoja je potrebno skladno z novo uredbo upoštevati tudi pravila izvajanje Evropske kohezijske politike. (Vir: Vlada RS, ab)

Nova uredba glede načrtov zaščite in reševanja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

V fazi priprave uredbe leta 2012 je bil državam članicam posredovan zadnji predlog Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavi Direktivo Sveta 96/82/ES. V uredbi so bile zato določbe te, takrat še nesprejete direktive, sicer vsebinsko upoštevane, vendar se na njo v 1. členu uredbe iz formalnih razlogov še ni bilo mogoče sklicevati. Ta formalna neskladnost se odpravlja s 1. členom nove uredbe. (Vir: Vlada RS, ab)

Stališče Vlade RS k zahtevi državnega sveta glede ZIPRS1718

Vlada v svojem stališču zavrača očitke, da ne zagotavlja ustreznega financiranja slovenskih občin in vztraja na poti fiskalne konsolidacije, v kateri svoj del sorazmerno prispevajo vse enote sektorja država. Vlada zato predlaga državnemu zboru, da predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 sprejme.

Celotno izjavo lahko preberete na strani Vlade RS. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada glede financiranja občin in povprečnine

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem občin in povprečnino.

Poslanec je v pisnem poslanskem vprašanje navedel dve vprašanji:

 1. Kdaj in na kakšen način namerava vlada finančno zagotovljati ustrezna finačna sredstva za normalno delovanje vseh lokalnih skupnosti?
 2. Kaj bo vlada storila za izboljšanje skladnega regionalnega razvoja in kakšne ukrepe načrtuje na tem področju?

Odgovor Vlade RS si lahko preberete na spletni strani Vlade. (Vir: Vlada RS, ab)

Zadolževanje občin v raznih oblikah javno zasebnega partnerstva

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s prikritim zadolževanjem občin v raznih oblikah javno zasebnega partnerstva.

V pisnem poslanskem vprašanju poslanec DZ ugotavlja, da je zadolževanje občin urejeno z zakonom. Vendar pa zakon ne ureja zadolževanja občin preko posrednika – v raznih oblikah javno zasebnega partnerstva. Tako se lahko občina zadolži na način, da stopi skupaj z zasebnim partnerjem v projekt, ki presega njene finančne zmožnosti. Posledica tega pa je lahko, da občina obveznosti iz projekta zasebnemu partnerju ne more poravnati. Na podlagi naveden vsebine je podal naslednji vprašanji:

 1. Zato sprašujem, ali ste s takim načinom zadolževanja občin seznanjeni?
 2. Kako vršite finančno kontrolo nad zadolževanjem občin oziroma ali jo s tem načinom zadolževanja občin izgubljate?

Odgovor Vlade RS si lahko preberete na spletni strani Vlade. (Vir: Vlada RS, ab)

Odgovor Vlade Državnemu svetu glede »Izvajanja lokalnih javnih služb«

Državni svet je na 44. seji obravnaval ugotovitve s posveta z naslovom »Izvajanje lokalnih javnih služb« in sprejel sklep s pozivom Vladi, da prouči stališča, ugotovitve in opozorila. Vlada v svojem odgovoru pojasnjuje svoja stališča do ugotovitev s posveta Državnega sveta oz. interesne skupine lokalnih interesov. Vlada je podala odgovore glede na delovna področja ministrstev in njihove pristojnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 8/2

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 8/3

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 8/4

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 8/5

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Podaljšan javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 8/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Končni rok za prijavo operacij v okviru povabila je bil prestavljen iz 12. decembra 2016 na 12. januar 2017.

NOVICE DRUGIH

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.