V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MORAVSKE TOPLICE, NOVA GORICA, PODČETRTEK, RADEČE, VODICE IN ŽALEC.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PRIHODNJI TEDEN

TOR., 5.9. – PREDSEDSTVO SOS 

PET., 8.9. – SREČANJE ŽUPANJ

DOGODKI SOS:

SRE., 6.9./ Odprava anomalij v plačnem sistemu in povračilo stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

ZAKONODAJA:

6.9./ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah

7.9./ Prenovljen Zakon o varstvu okolja v javni razpravi

NOVICE SOS

Medresorska skupina za reševanje prostorske problematike Romov 1/1

V četrtek, 31.8.2017 se je na Ministrstvu za okolje in prostor že tretjič sestala Medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov, na sestanke katere so vabljeni tudi s strani asociacij predlagani predstavniki občin. Včerajšnjega sestanka so se s strani občin in asociacij  tako udeležili Predrag Bakovič (občina Kočevje), Ana Somrak (občina Krško) in Jasmina Vidmar, vsi trije iz SOS. Na sestanku so govorili o vprašalniku, ki ga je pripravilo ministrstvo z namenom pridobitve informacij v zvezi s stanjem Romskih naselij po občinah. Ta naj bi bil nato osnova za nadaljnje ukrepanje pri reševanju nakopičenih problemov. Prav tako o tem, kako se lotiti in pripraviti zbir primerov dobrih rešitev, izkušenj občin pri urejanju romskih naselij. Razprava pa je šla tudi širše, saj so prisotni predstavniki občin ponovno opozorili na nujnost drugačnih pristopov za dolgoročno in trajnostno ureditev bivanjskih in drugih razmer Romske skupnosti. Dogovorili so se, da se bodo članice in člani medresorske delovne skupine udeležili naslednjega sestanka Komisije za integracijo romske skupnosti, ki deluje pri Skupnosti občin Slovenije, na katerem naj bi med drugim govorili tudi o zbranih podatkih o stanju v romskih naseljih po občinah. Sestanek komisije bo predvidoma v prvi polovice meseca septembra v občini Krško.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Odprava anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb 2/1

Skupnost občin Slovenije vas seznanja s prejetim dopisom Ministrstva za javno upravo glede uveljavitve aneksi h kolektivnim pogodbam in uredb, s katerimi so bili na zgoraj navedenih delovnih mestih odpravljene anomalije pri vrednotenju delovnih mest in nazivov.

Aneksi in uredbi so pričeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 30.8.2017, in vsebujejo prehodno določbo, skladno s katero je treba akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti z navedenimi akti najkasneje v 30 dneh od uveljavitve aktov, kar pomeni najkasneje do 29.9.2017. V tej zvezi velja opozoriti, da morajo biti tudi te spremembe sistemizacije delovnih mest sprejete po predpisanem in veljavnem postopku ter da morajo delodajalci, upoštevaje uveljavljene spremembe sistemizacije delovnih mest, javnim uslužbencem v podpis ponuditi ustrezne individualne delovnopravne akte.

Celotno pojasnilo najdete TUKAJ.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah 2/2

Skupnost občin Slovenije je v medresorsko usklajevanje prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah (EVA 2015-3130-0060), ki  vsebuje spremembe in dopolnitve, pripravljene za realizacijo

 • Revizijskega poročila Računskega sodišča »Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov, št. 3264-3/2013/178 z dne 18.5.2015) in
 • Sklepa Vlade Republike Slovenije številka: 00714-13/2017/11 z dne 6.7.2017, s katerim je vlada določila Izhodišča za enotno ureditev statusne ureditve in poslovanja javnih agencij v Republiki Sloveniji

V okviru pristojnosti občin posebej opozarjamo na določbo, po kateri občine ne bodo mogle več ustanavljati javnih agencij

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Prosimo, da priloženo gradivo pregledate in pripombe ali dopolnitve posredujete najkasneje do srede, 6.9.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Prenovljen Zakon o varstvu okolja v javni razpravi 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo prenovljen Zakon o varstvu okolja. Osnutek zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, MOP pa poudarja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona.

Povsem na novo je urejena sanacija v preteklosti onesnaženih območij. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje. MOP bo to območje evidentiral in odgovorni osebi naložil izvedbo predhodne raziskave, s katero se bo ugotovilo, ali onesnaženost lahko ogroža zdravje ljudi ali okolje. Če bodo rezultati preiskave to grožnjo potrdili, bo MOP takšno območje vpisal v register, odgovorna oseba pa bo morala na svoje stroške izvesti sanacijo. Za primer, ko bo morala kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije država, je predviden poseben finančni vir (proračunski okoljski sklad, v katerega naj bi se stekali prihodki iz okoljskih dajatev, ki pripadajo državi). Iz tega vira naj bi se do določene višine in pod določenimi pogoji lahko sofinancirala tudi sanacija območij, za katere nosi odgovornost občina, pa tudi lastnik zemljišča, če ni povzročitelj onesnaženosti.

V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.

Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in onesnaženih nepremičnin na državo, MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov.

Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov. Po predlagani ureditvi bodo v postopkih izdaje OVS in OVD za določene vrste naprav ter SEVESO obrate lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav ali obratov pa bodo na svojo zahtevo lahko v enem samem postopku dobili OVS, gradbeno dovoljenje in OVD za napravo ali za obrat.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 7. septembra 2017.

Osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 2/4

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (NPK).

V NPK je pet ključnih oz. strateških ciljev za obdobje naslednjih osmih let, znotraj vsakega od strateških ciljev pa še po nekaj operativnih ciljev, v okviru katerih so napovedani tudi potrebni ukrepi – ali na celotnem področju kulture ali po sektorjih in dejavnostih v okviru kulture. Ti ukrepi predpostavljajo konkretne naloge za ministrstvo, občine in izvajalce dejavnosti, zlasti v okviru javnega sektorja na ožjem področju kulture, v okviru medijev in na ravni sodelovanja z drugimi resorji. Pomemben del teh ukrepov bodo spremembe zakonov in drugih aktov ter predpisov, še prej pa strategije za posamezno področje kulture.

Ker predmetni osnutek med drugim vsebuje iniciativo za nov premislek o pristojnostih ustanoviteljev javnih zavodov na področju kulture, vas prosimo za vaša stališča tako glede osnutka NPK.

Tukaj lahko dostopate do osnutka NPK in Analiza financiranja kulture.

Vaše stališče nam lahko posredujete do srede, 27. septembra 2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti 2/5

V letu 2011 je Uradniški svet sprejel Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

V letu 2017 je Uradniški svet na rednih sejah večkrat razpravljal o aktualnosti Kodeksa etike in o tem, ali bi bilo smiselno zbrati primere dobrih praks in posamezna vodila tudi dodatno razdelati v obliki posebnega priročnika, prav tako pa je bilo izpostavljeno vprašanje o načinu seznanitve širše javnosti z njegovo vsebino.

Ker pa gre za vprašanje, ki se ne nanaša samo na Uradniški svet, ampak pravzaprav na vse deležnike, ki so sodelovali pri sprejemanju navedenega kodeksa (reprezentativni sindikati in strokovna združenja javnih uslužbencev), vabi Uradniški svet k podaji ocene o prepoznavnosti in ponotranjenosti vodil Kodeksa etike, predlogih glede povečanja prepoznavnosti kodeksa ter k morebitnemu vsebinskemu premisleku o aktualnosti vodil oziroma možni nadgradnji le-teh.

Besedilo veljavnega Kodeksa etike najdete TUKAJ.

V zvezi z navedenim vas prosimo, da nam svoja mnenja in predloge za spremembe posredujete najkasneje do četrtka, 28.9.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic 3/1

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic.

In sicer:
»Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper) določene kriterije oz. merila za podeljevanje:

1. naziva častni občan

2. za občinske nagrade – zlate

3. za županove nagrade – srebrne

4. za imenovanje ulic, trgov in parkov.«

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

6.9. / Odprava anomalij v plačnem sistemu in povračilo stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar za občine na temo ukrepov dogovorjenih z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju in sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti med vlado in sindikati, za odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja. Dodatno pa bo drugi del seminarja namenjen povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov (za funkcionarje in javne uslužbence). Predvsem bo dan poudarek na posebnosti pri izplačilih stroškov službene poti javnih uslužbencev ter v povezavi s tem izpolnjevanjem potnih nalogov.

Na seminarju bosta predavala strokovnjaka Štefka KORADE PURG, višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, in mag. Branko VIDIČ, sekretar na Ministrstvu za javno upravo.

Predavateljema lahko vprašanja predhodno zapišete pri/na prijavnici.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/3

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 4/4

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 4/5

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

9.9./ Srečanje deležnikov odprtih zelenih površin 5/1

9. septembra 2017 bo potekalo tretje srečanje deležnikov odprtih zelenih površin v okviru projekta programa Interreg Srednje Evrope Urban Green Belts/Urbane zelene površine, tokrat v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru. Srečanje bo potekalo v okviru četrtega Festivala dobrega počutja, ki je letos posvečen urbanim zelenim površinam, njihovemu oblikovanju, vzdrževanju in nalogam, ki jih opravljajo v smislu izboljšanja kvalitete življenja v mestih in predmestjih.

Več informacij najdete v vabilu.

15.9./ Najava prvega posveta o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050 5/2

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo prvo javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050. Na posvetu bodo obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države. Na podlagi izhodišč bodo po posvetu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja.

Predlogi modela bodo nato javno predstavljeni in obravnavani na posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017.

Več informacij o najavi posveta najdete tukaj.

20.9./ Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade 5/3

Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu organizirajo Nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti za mlade, ki bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekala v Ljubljani.

S konferenco se želi prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti. Je tudi priložnost, da mladi, stari od 15 do 29 let, povedo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti. Skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjakov s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev bodo spoznali aktualno problematiko trajnostne mobilnosti med mladimi ter v obliki delavnic poiskali rešitve in predloge za naprej.

Na konferenco so vabljeni mladi v starosti od 15 do 29 let, predstavniki državnih ustanov ter strokovnjaki s področij okolja, zdravja in prometa.

Udeležba na konferenci je brezplačna. V primeru prevelikega števila prijav bodo registracijo zaprli.

Obvezna prijava do vključno petka, 8. 9. 2017, do 12. ure.

Več informacij in program.

 

21. in 22.9./ Konferenca komunalnega gospodarstva 5/4

Sporočamo vam, da bo Konferenca komunalnega gospodarstva letos potekala 21. in 22. septembra v kongresnem centru v Rimskih Toplicah. Krovna tema letošnjega dogodka bo digitalizacija na področju komunalnih storitev, saj bodo nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, temeljili na digitalizaciji in bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. Z gosti boste lahko spregovorili o tem, kaj pravzaprav je digitalizacija, kakšne poslovne priložnosti omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije ter kako preoblikovati poslovne procese in izboljšati poslovanje. Več informacij je dostopnih tukaj.

4.10. / Festival odprtih podatkov javnega sektorja 5/5

MJU bo tudi letos tradicionalno organiziral Festival odprtih podatkov javnega sektorja 2017, tokrat v sodelovanju s Statističnim uradom RS. Dogodek bo potekal v sredo, 4. oktobra 2017 od 9.00 do 13.00 ure v konferenčni dvorani MJU, Langusova 4, Ljubljana.

V imenu MJU vas vabimo, da si rezervirate čas in se dogodka udeležite. Začetek septembra boste prejeli program dogodka. Predavatelji bodo prikazali zanimive aplikacije in vizualizacije podatkov, primere dobrih praks s področja ponovne uporabe javnih podatkov.

Vabimo vas tudi, da si ogledate naše video posnetke o odprtih podatkih na portalu OPSI (https://podatki.gov.si/).

19.10. / Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje 5/6

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, s finančno podporo Programa Erasmus + in Programa Interreg Srednja Evropa ter skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina in Občino Krško, 19. 10. 2017 v prostorih Občine Krško organizira brezplačno Mednarodno konferenco – Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje.

Konferenca zagotavlja edinstven forum za izmenjavo znanja in izkušenj o konceptih energetske učinkovitosti in energetskem načrtovanju ter izobraževanju. Obravnavali bomo ključna vprašanja, kot so razumevanje teorije in prakse na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov, učinkovite rabe virov in uporabe inovativnih tehnologij ter raziskav in inovacij urbanega energetskega načrtovanja in izobraževanja o energetskem načrtovanju.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Registracija udeležencev poteka preko konferenčne spletne strani: http://www.r2epe.eu/portal/, kjer bodo v začetku septembra objavljen tudi program konference.

 

VLADA RS

146. redna seja Vlade RS 6/1

Pogajanja oziroma usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na področju stroškov dela v javnem sektorju

Vlada se je seznanila z Informacijo o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na področju stroškov dela v javnem sektorju in pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za pogajanja oziroma usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Obenem Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino ter pogajalske skupine po panogah za nadaljevanje pogajanj o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja nad 26. plačnim razredom, pri čemer finančni učinek odprave anomalij iz te točke ne bo presegel finančnega učinka, ki ga v okviru razpoložljivih sredstev določi vlada.

Pogajanja o odpravi anomalij se nadaljujejo, pri čemer bodo v nadaljevanju obravnavana delovna mesta nad 26. plačnim razredom. Glede na dosedanjo prakso pogajalskega procesa je končni rezultat praviloma kompromis med vladno in sindikalno stranjo, zato je predlagano, da končni (skrajni) finančni učinek odprave anomalij nad 26. plačnim razredom, upoštevaje vsebino in potek pogajanj v okviru razpoložljivih sredstev, določi vlada.

Prva seja pogajalske komisije v jesenskem terminu bo predvidoma v ponedeljek, 4.9.2017. Kot uvodno točko pa bo vladna stran sindikalni strani predlagala uskladitev načrta pogajanj o odpravi anomalij nad 26. plačnim razredom in tudi o drugih še odprtih vsebinah, ki se nanašajo na stroške dela v javnem sektorju in bodo morala biti predmet pogajanj oz. usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v letu 2017.

Poleg odprave anomalij nad 26. plačnim razredom bodo na pogajanjih s strani Vlade kot  predmet pogajanj oz. usklajevanj  z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja predlagane še naslednje vsebine:

a) sproščanje ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju (Vlada je že določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019. Gre za pogajanja o postopnem sproščanju sedaj veljavnih ukrepov na področju stroškov dela, ki bi glede na časovno dinamiko priprave proračuna morala biti zaključena do 31.10.2017. Ukrepa, o katerih naj bi primarno tekla pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se nanašata na regres za letni dopust in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.);

b) uvrstitve v plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki naj bi po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini bila primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti (Med vladno in sindikalno stranjo je bilo doslej dogovorjeno, da se bodo pogajanja o teh delovnih mestih in nazivih začela potem, ko se končajo pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja.);

c) spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Gre za spremembo 3.a člena zaradi sodbe Vrhovnega sodišča, iz katere izhaja, da zaposlenim ni treba vračati preveč izplačanih plač glede na veljavni normativni okvir; druga je sprememba 7. in 8. člena plačnega zakona zaradi zaveze vlade iz stavkovnega sporazuma s FIDES o odpravi omejitve najvišje uvrstitve v 57. plačni razred in črtanja VIII. tarifnega razreda za delovna mesta zdravnikov specialistov.);

d) spremembe in dopolnitve Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) (Pripravljene so z namenom poenostavitev kadrovskih postopkov in vzpostavitev pravne podlage za vodenje evidenc na področju usposabljanja in izpopolnjevanja ter upravljanja s kadri v povezavi z informacijsko podporo).

Vzporedno pa bo v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest direktorjev potekalo medresorsko usklajevanje uredbe o plačah direktorjev.

V zvezi s pogajanji oziroma usklajevanji z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki se nanašajo na zgoraj predstavljene vsebine, je predvidena naslednja časovna dinamika v letu 2017:

 • Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom: 4. september do 30. september;
 • Sproščanje ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju: 4. september do 27. oktober;
 • Delovna mesta in nazivi, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini primerljiva z zdravniki: november (vlada predlaga sindikatom javnega sektorja, da se pogajanja o uvrstitvah delovnih mest, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini primerljiva z zdravniki pričnejo po sklenitvi dogovora o sproščanju ukrepov na področju stroškov dela);
 • Spremembe in dopolnitve ZSPJS in ZJU: 4. september do 27. oktober;
 • Vzporedno je v načrtu v oktobru tudi potek medresorskih usklajevanj v zvezi z odpravo anomalij pri plačah direktorjev (plačna skupina B).

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz PRP 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Z drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020) uvajamo nov podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij. S podukrepom bomo izboljšali konkurenčnost majhnih kmetij in njihov potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečali produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Podpora se upravičencem dodeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša do vključno 5.000 evrov na upravičenca, se dodeli samo enkrat v programskem obdobju in se izplača v dveh obrokih.

Dopolnjena Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

Vlada izdaja Uredbo o dopolnitvah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka. Sprememba uredbe predpisuje poročanje o nacionalnih evidencah in projekcijah emisij, prostorsko razčlenjenih nacionalnih evidencah emisij, evidencah velikih točkovnih virov ter informativnih poročilih o evidencah Evropski komisiji in Evropski agenciji za okolje za čas prehodnega obdobja, kot je to zahtevano v novi Direktivi nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka.

Poročilo projektnega sveta o napredku pri posodobitvi sistemske ureditve vrednotenja nepremičnin

Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin o napredku projekta posodobitve sistemske ureditve vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, in sicer v obdobju od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016 (drugo poročilo) in v obdobju od 1. januarja 2017 do 30. junija 2017 (tretje poročilo).

Projektni svet v poročilu, ki je bilo usklajeno pred potrditvijo predloga novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) julija letos na vladi, slednjo seznanja s potekom projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, ob tem pa opozarja na nesprejemljivost zamud, na težave, do katerih prihaja pri izvajanju sklepov vlade z dne 7. julija 2016, katerih del je bil tudi akcijski načrt za izvedbo projekta.

Poleg tega projektni svet vlado seznanja z oceno posledic zamika sprejemanja novega ZMVN v leto 2019. To pomeni, da se množično vrednotenje izvaja še naprej na podlagi veljavnega ZMVN, sprejetega leta 2006, s čimer se med drugim ohranja pravno ohlapnost pravil ter nevzdržen pravni položaj lastnikov nepremičnin, ki jim ni omogočen ugovor zoper posplošeno tržno vrednost. Projektni svet zato v poročilu meni, da bi morala vlada nov ZMVN nemudoma obravnavati še v letu 2017.

Po zaključeni uskladitvi omenjenega poročila so zunanji člani projektnega sveta na vlado in ministrstvo za finance poslali dodatno pisno opozorilo in poziv, v katerem so predstavljeni argumenti, zakaj je potrebno nov ZMVN uveljaviti že v letu 2017. Opozorila in pozive so posredovala tudi vsa tri združenja občin (ZOS, SOS, ZMOS), člani Fiabci, poleg njih pa tudi Gospodarska zbornica (znotraj GZS posebej še Zbornica za poslovanje z nepremičninami – Združenje ocenjevalskih podjetij) ter Trgovinska zbornica Slovenije. Podobna stališča so v komunikaciji z ministrstvom za finance izrazili tudi v Obrtni zbornici Slovenije, Združenju bank Slovenije, Banki Slovenije in Inženirski zbornici Slovenije.

Vlada je vsem argumentom prisluhnila in na seji 20. julija 2017 potrdila besedilo predloga novega ZMVN ter sklenila, da se ga pošlje v obravnavo in sprejetje DZ.

Izjava Skupnosti občin Slovenije glede organiziranja in financiranja lokalne samouprave ter spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti

Vlada je sprejela odgovor na izjavo Skupnosti občin Slovenije glede organiziranja in financiranja lokalne samouprave ter spoštovanja Resolucije o normativni dejavnosti in ga posredovala v Skupnosti občin Slovenije.

Tukaj si lahko preberete:

Izjavo Skupnosti občin Slovenije in odgovor Vlade RS.

Predlog sprememb Zakona o lokalni samoupravi

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je Državnemu zboru RS predložil poslanec Andrej Čuš (predlagatelj).

S predlogom zakona se določi dolžnost občin za uvedbo participativnega proračuna, to je dela proračunskih sredstev, o katerih namembnosti uporabe odločijo občani sami. Višina sredstev oz. delež občinskega proračuna, namenjenega participativnemu proračunu, s predlogom ni določena, ampak o višini sredstev odloči vsaka občina sama.

Vlada RS ima tudi sama v postopku priprave predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (novela ZLS), ki v enem od členov ureja tudi participativni proračun. Ministrstvo za javno upravo pa namerava usklajen predlog novele ZLS predložiti v zakonodajni postopek v septembru. S predlagano novelo se med drugim realizira ustavno odločbo za odpravo neustavnosti glede možnosti pridobitve lastnosti reprezentativnosti združenja.

Predlagatelj spreminja tudi 46. člen, ki ureja občinski referendum. Glede na to da iz predloga zakona ne izhaja, na kak način naj bi občine izvedle razpravo in odločanje občanov, iz obrazložitve 2. člena predlagane spremembe pa predlagatelj nakazuje, da bodo občani o tem odločali na referendumu, vlada meni, da navedena rešitev ni ustrezna, niti racionalna.

Vlada meni tudi, da je novi 20.a člen nomotehnično neustrezno umeščen v III. poglavje, ki določa naloge občin. Po vsebini bi člen take vsebine sodil v VI. poglavje, ki določa premoženje in financiranje občin.

Vlada na podlagi navedenega ne podpira predloga Zakona o spremembi Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je vložil poslanec Andrej Čuš.

Arhitekturna politika Slovenije »Arhitektura za ljudi«

Vlada je sprejela Arhitekturno politiko Slovenije »Arhitektura za ljudi«. Sprejem sledi veljavnemu Nacionalnemu programu za kulturo, ki je kakovostno arhitekturo prepoznal kot eno izmed samostojnih področji širšega javnega interesa na področju kulture, ki tako kot druga področja, potrebuje politiko varstva in razvoja.

Ministrstvo za kulturo že pred časom spodbudilo pripravo arhitekturne politike, s ciljem povezave vseh ključnih vladnih resorjev za dosego večje družbene odgovornosti posegov v prostor, trajnostnega razvoja našega skupnega prostora in višje kakovosti bivanja.

Arhitekturna politika v ospredje postavlja posameznika, ki ima pravico do urejenega, ekonomičnega, zdravega, varnega in do okolja prijaznega grajenega prostora. Cilji arhitekturne politike so skladni z aktualnimi evropskimi razvojnimi politikami: kakovostna arhitektura, pametna rast, trajnostna razvoj in vključujoča arhitektura.

Arhitekturna politika predstavlja okvir za dolgoročno razpravo o nacionalni arhitekturni politiki in je podlaga za sprejem zakonodaje, ki bo imela neposredni vpliv na kakovostno oblikovan prostor in arhitekturo. Izvajanje arhitekturne politike bo spremljalo koordinacijsko telo, ki  ga bo imenovala Vlada RS.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK), skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Dragan Matič) in ga bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlagana novela zakona v poglavju III ZUJIK dodaja novo točko št. 2.2 z naslovom »Umetniški delež v javnih investicijskih projektih«, ki uvaja ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih (pri novogradnjah in obnovah nepremičnin) v slovenski pravni red.

Vlada podpira predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Dragan Matič).

Dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede pravne in komunalne ureditve romskih naselij

Varuh človekovih pravic je na Vlado naslovil dopis glede pravne in komunalne ureditve romskih naselij.

Varuh je v svojem dopisu Vlado seznanil s svojimi ugotovitvami glede komunalne in pravne neurejenosti romskih naselij, ki po njegovi oceni ogrožata uresničevanje vrste človekovih in posebnih pravic romske skupnosti na eni strani ter uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljanov, ki živijo v okolici nezakonitih romskih naselij, na drugi..

V zvezi z navedbami Varuha in na podlagi odgovorov pristojnih resornih organov Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je bil 25. 5. 2017 sprejet Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017 – 2021, ki med ukrepi na področju urejanja bivanjskih razmer pripadnic in pripadnikov romske skupnosti predvideva tudi pripravo pregleda in analize dobrih praks urejanja prostorske problematike in bivalnih razmer Romov ter pripravo predloga ukrepov (zakonodajnih, organizacijskih, finančnih, ipd.) za ureditev prostorske problematike in izboljšanje bivalnih razmer Romov. Vlada je namreč 11. 5. 2017 ustanovila posebno delovno skupino, katere naloga je izvedba navedenega ukrepa. Vlada si bo v prihodnjem obdobju nacionalnega programa ukrepov še posebej prizadevala za krepitev dialoga in sodelovanja s predstavniki lokalnih skupnosti, kjer živijo Romi, in skupaj s pristojnimi resornimi ministrstvi in drugimi organi intenzivno iskala načine za zagotovitev trajnih rešitev problema pravnega in komunalnega urejanja romskih naselij. Sprejeti nacionalni program ukrepov za prihodnje obdobje zajema tudi predviden sistem spremljanja uresničevanja ukrepov, ki je v primerjavi s preteklim obdobjem še dodatno okrepljen in usmerjen predvsem na spremljanje učinka ukrepov v lokalnih okoljih.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017

Vlada je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017.

Načrt za leto 2017 vključuje aktivnosti in naloge, ki izhajajo neposredno iz Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022 ter jih izvajajo posamezni nosilci na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami znotraj svojih pristojnosti. V načrt so vključene vse naloge, za katere imajo nosilci posamezne naloge zagotovljena finančna sredstva v svojih finančnih načrtih za leto 2017 oziroma izvedba naloge ne zahteva dodatnih namenskih sredstev ali virov financiranja.

Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti

Vlada je sprejela mnenje o predlogu za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti. Poslanec Državnega zbora RS v predlogu za sprejem avtentične razlage v zvezi z določbo drugega odstavka 26. člena ZLD-1 navaja, da se še vedno pojavljajo dvomi o nujnosti izvedbe postopka prodaje družbe Farmadent d.o.o. oziroma družbe LL GROSIST d.o.o., saj pravni teoretiki zagovarjajo stališče, da izvajalec lekarniške dejavnosti po zakonu ni občina, ampak javni zavod, zaradi česar so prepovedane zgolj vertikalne povezave za javne zavode in ne za občine. Prav tako predlagatelj izpostavlja, da v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi ni mogoče, da bi država občini omejevala oblike premoženja, saj bi na ta način lahko posegla v ustavni položaj občine in v sam koncept samoupravne lokalne skupnosti. V zvezi z ureditvijo v 26. členu ZLD-1 se pojasnjuje, da so v navedenem členu opredeljene omejitve za izvajalce lekarniške dejavnosti. Vse omejitve so namenjene zagotavljanju strokovne integritete zaposlenih in strokovno neodvisnemu opravljanju lekarniške dejavnosti.  Vprašanje prepovedi vertikalnih povezav je bilo aktualno  že v sklopu zakonodajnega postopka sprejetja Zakona o zdravilih. Državni svet je 11. 2. 2014 sprejel veto na sprejeti zakon, in sicer je svojo odločitev, da vloži veto in od Državnega zbora posledično zahteva ponovno odločanje o zakonu, utemeljil na dveh področjih, med drugim tudi na zahtevi da se 105. člen Zakona o zdravilih dopolni z novim drugim odstavkom, ki prepoveduje t. i. vertikalne povezave. Kot razlog za dopolnitev 105. člena Zakona o zdravilih je navedel, da želi, da se v zakonu uredi nabor poslovnih subjektov, ki ne smejo opravljati dejavnosti prometa z zdravili na debelo. Določba  temelji na dosledni ločitvi nabavne in ponudbene strani v distribucijski verigi zdravil na ravni prometa z zdravili na debelo. Na ta način se zagotovi preprečitev nastanka oligopolnih in monopolnih razmerij na trgu, ki bi posledično lahko privedla do stroškovnega pritiska na povečanje cen zdravil. Prav tako se zmanjšuje možnost izogibanja javnemu naročanju zdravil. Dodatno se zmanjšuje možnost nastanka nasprotja interesov pri poslovnih subjektih, ki so izvajalci omenjenih dejavnosti.

Pri snovanju ZLD-1 se je sledilo načelu, da morata biti nosilec lekarniške dejavnosti in izvajalec lekarniške dejavnosti popolnoma neodvisna pri opravljanju svojega dela.

Določba 26. člena ZLD-1 glede na zgoraj navedeno uvaja prepoved vertikalnega povezovanja med izvajalci lekarniške dejavnosti ter proizvajalci zdravil in z enim ali drugim tako ali drugače povezanih oseb. Besedilo člena se je tekom obravnave v Državnem zboru Republike Slovenije spreminjalo in dopolnjevalo tako, da so v sprejetem besedilu dejansko zajete in s tem onemogočene vse vrste vertikalnega povezovanja. Ob pripravi ZLD-1 je zakonodajalec proučil ureditev v drugih državah članicah Evropske unije in ugotovil, da večina njih, za katere se ocenjuje, da imajo lekarništvo dobro urejeno, kot so denimo Avstrija, Nemčija, Francija, Italija, prepovedujejo vertikalne povezave in zapovedujejo, da morajo biti večinski ali izključni lastniki farmacevtski strokovni delavci. Namen določbe 26. člena ZLD-1, s katero zakonodajalec absolutno prepoveduje vertikalne povezave, je torej v:

 • strokovni neodvisnosti farmacevtov, katerih temeljno vodilo je skrb za zdravje posameznika in varovanje javnega zdravja,
 • minimaliziranju ekonomskega vpliva na strokovne odločitve farmacevtov ter delovanju izvajalcev lekarniške dejavnosti v skladu s strokovnimi in etičnimi normami,
 • regulaciji lekarniške dejavnosti z namenom ureditve področja nedovoljenih povezav, ki bi lahko prek lastniških deležev vplivala na ekonomsko poslovanje.

Vlada meni, da je glede na zgoraj obrazložen namen teh določb in glede na posledice, ki bi za lekarniško dejavnosti in preskrbljenost pacientov z zdravili lahko nastopile, če teh prepovedi ZLD-1 ne bi vseboval, ureditev primerna.

(Vir: Vlada RS, UR)

 

AKTUALNI RAZPISI

Odprt razpis za pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA 7/1

Razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2017-2021, je ponovno odprt! Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. To so: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

Prav tako je odprt javni poziv za Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za tiste občine, ki ste certifikat prejele leta 2013 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.

Rok za prijave je 5. september 2017.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/2

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Konvencija županov razpisuje financiranje twinning programov 7/3

Konvencija županov za podnebje in energijo ponuja mestom, regijam in pokrajinam po vsej Evropi priložnost, da sodelujejo v twinning izmenjavah, katerih namen je povečati zmogljivosti in znanje lokalnih oblasti za ublažitev učinkov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Program je odprt za vse podpisnice konvencije županov ter vse občine, ki še niso del Konvencije županov, pod pogojem, da se pridružijo pobudi pred njihovim prvim twinning obiskom. Razpis omogoča lokalnim oblastem, da sodelujejo v dveh vrstah izmenjav: mentorstvo in izmenjave med posamezniki. Na razpisu bo financiranih skupno 6 izmenjav za občine in 1 izmenjava za pokrajine in regije. Lokalni in regionalni organi, ki se zanimajo za sodelovanje, se morajo prijaviti najkasneje do 15. septembra 2017 do 17.00 ure, tako da izpolnijo ustrezen spletni prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo za občine najdete na naslednjih povezavah: poziv, izbirni kriteriji, spletni prijavni obrazec.

Javni natečaj Evropske komisije za nagrado "#BeInclusive EU Sport Awards" 7/4

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards”, preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.
Rok za prijavo je 15. september 2017.
Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.

Razpis ROMACT TCC 7/5

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

Projekt EK za spodbujanje krožnega gospodarstva 7/6

Evropska komisija razpisuje projekt, katerega namen je spodbuditi krožno gospodarstvo med malimi in srednje velikimi podjetji v Evropi. Za ta projekt iščejo, organizacije za podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki želijo pridobiti usposabljanje na področju krožnega gospodarstva; ponudnike krožnih rešitev (podjetja, ki ponujajo trajnostne izdelke in / ali storitve) in regionalne oblasti, ki želijo prejeti svetovanje o tem, kako podpreti MSP pri sprejemanju krožnih rešitev.

Če vas zanima sodelovanje, lahko prejmete več informacij in pred 18. septembrom 2017 izrazite interes s prijavo preko digitalne aplikacijo, ki se nahaja na tej povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naslov ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/8

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/9

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/10

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/11

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 bo potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Tudi letos Pešbus in Bicivlak 8/1

Pešbus in Bicivlak sta aktivnosti spremljane poti v šolo, ki so ju na podlagi različnih vzorov iz tujine razvili na IPoP – Inštitutu za politike prostora v sodelovanju z več partnerskimi organizacijami in s podporo Ministrstva za zdravje. V želji, da bi se to jesen izvajanju Pešbusa in Bicivlaka pridružilo še več šol po vsej Sloveniji ponujajo brezplačno podporo, ki vključuje udeležbo na usposabljanju ter vse materiale in orodja za samostojno izvedbo, tekom aktivnosti pa tudi nekaj mentorskih ur za svetovanje vsaki sodelujoči šoli.

Vašo pripravljenost za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka v jesenskem terminu lahko sporočite do petka, 8. septembra 2017 na e-naslov marko.peterlin@ipop.siNa usposabljanje pa se lahko prijavite preko spletnega obrazca na tej povezavi do torka, 12. septembra 2017.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.