PRIHODNJI TEDEN

Sreda, 7.10.2015 – Posvet “Optimizacija stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah” Vabilo in Prijavnica.

Četrtek, 8.10.2015 – Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN” Vabilo in Prijavnica.

NOVIČKE SOS

7.10. / 5. seja Predsedstva SOS 1/1

Obveščamo vas, da bo 5. seja predsedstva SOS potekala v sredo, 7. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v Ajdovščini. Članice in člani predsedstva bodo govorili o povprečnini za obdobje 2016 in 2017, Predlogu za spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in ostalih temah.

Pogajanja glede povprečnine še vedno odprta 1/2

V tem tednu sta potekala dva kroga pogajanj za povprečnino in sicer v sredo, 30.9.2015 in v petek, 2.10.2015. Stališča pogajalskih strani, predstavnikov SOS na eni in ministrstva na drugi strani, se bistveno niso spremenila, zadnji predlog vlade pa je sledeč:

Ministrstvo za finance vztraja na povprečnini 522 evrov, na sestanku pa so obrazložili tudi svoj predlog višine povprečnine: kot izhodišče so vzeli povprečno višino povprečnine v letu 2015 (522 evrov), zmanjšana za učinke ukrepov dogovorjenih in izvedenih ukrepov v letu 2015 ter dodatnih ukrepov, ki so v izvedbi, skupaj v višini 13 milijonov prihrankov (6,5 evrov), zvišana za učinke sprememb na področju plač v javnem sektorju (10,52 milijonov evrov oziroma 5,1 evra učinka na povprečnino), skupaj 520,60 evrov, temu so pripravljeni dodati 1,4 evra, kot je povedal minister Mramor, kar pomeni povprečnino 522 evrov.

Na področju investicijskih transferjev predlagajo, da bi ti znašali 5% skupne primerne porabe, pri čemer se 2% razdeli v obliki nepovratnih sredstev, 3% pa v obliki povratnih sredstev iz državnega proračuna, pod ugodnimi pogoji; ta sredstva se ne bodo vštevala v dovoljeni obseg zadolževanja občine po ZFO-1 in ZIPRS; sredstva za ta namen bodo zagotovili v državni B-bilanci.

Mateja Vraničar je povedala tudi, da mora država zagotoviti izplačilo POS iz A – bilance, žal pa tam sredstev v višini 10 mio., kolikor bi bilo potrebno za izplačilo, ne morejo zagotoviti. Prav tako se bi naj ohranila možnost dodatnega zadolževanja za lastni delež pri financiranju investicij, sofinanciranih iz proračuna EU, v višini 2 odstotni točki osnove, ki jo določa ZFO-1 in znesek ne presega 750 tisoč €.

Skupnost občin Slovenije bo preverila stališče vodstva SOS do predlogov z zadnjega sestanka na prihajajoči seji Predsedstva SOS. Prihodnji sestanek za uskladitev stališč do višine povprečnine pa bo zaradi odsotnosti ministrstva za finance potekal šele po 10.10.2015.

Več informacij o pogajanjih in stališču SOS si lahko preberete na spletni strani SOS.

Sestanek v zvezi z predlogom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS 1/3

Danes, 2.10.2015, je potekal v prostorih Ministrstva za finance sestanek, namenjen pogovoru o predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS. MKGP je 22. septembra vložilo v vladno obravnavo predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ki predstavlja podlago za ustanovitev gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo za upravljanje gozdov v državni lasti.

MKGP je v predlog zakonskega besedila vneslo številne formulacije o podpori lesno predelovalni industriji, vzpostavitvi gozdno lesnih verig in oblikovanju zelenih delovnih mest. V predlogu zakona se bi naj ohranjala ureditev, da pripada občinam na območju katerih ležijo državni gozdovi, del sredstev, pridobljenih iz prihodkov upravljanja teh gozdov. Višina sredstev je odvisna od ustvarjenih prihodkov družbe, pri čemer se ocenjuje, da bo v naslednjih letih na isti ravni kakor plačilo, realizirano za leto 2014. V Zakonu o skladu kmetijskih zemljišč je plačilo bilo opredeljeno kot 7 % cene lesa na kamionski cesti, ki so ga prejele občine. Sedaj se spreminja sistem v celoti in v zakonu govorijo o prihodku od prodaje lesa, ki bi v deležu 50% pripadal občinam. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so izračunali, da bodo občine v povprečju prejele ca. 3 mio € letno, kar je po besedah predstavnikov ministrstva zelo konservativna ocena, glede na to, da je realno možno iz državnih gozdov pridobiti več lesa oz. višjo ceno. Z letom 2017 bo veljalo tudi, da bodo občine s temi sredstvi lahko vzdrževale lokalno cestno infrastrukturo in ne kot do sedaj namensko za sanacijo gozdnih cest in do dve tretjini za vzdrževanje občinskih javnih cest.

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da zakonodaja pušča v nejasnosti kmete iz gorskih in hribovskih kmetij, ki so izvajali dela v državnih gozdovih in so do sedaj imeli prednostne pravice za pridobitev koncesije. Na ministrstvu so povedali, da bo novoustanovljena družba sicer vezana na javna naročila, vendar bodo, razen najnižje cene, lahko oblikovali druge pogoje v javnem naročilu (to dodo opredelili v notranjih aktih), saj je cilj, da ščitijo lokalne pridelovalce lesa.

Glede prenosa stavbnih zemljišč na občine je bilo povedano, da bo po novem možen brezplačen prenos, v primeru, da za 30 let velja odpoved odtujitve. Družba bo pripravila program parcel za prodajo, ki bo vključeval tista zemljišča, ki jih bo možno brezplačno prenesti na občine, v primeru, da bo za ta zemljišča obstajal nek strateški interes občine. Te določbe pa bodo veljale samo za gozdove in ne tudi za kmetijska zemljišča. Predstavniki ministrstva so povedali tudi, da bo v primeru izgradnje javne infrastrukture služnost brezplačna.

Ustanovna seja Komisije SOS za urbani razvoj 1/4

V Ljubljani se je 1. oktobra 2015 na ustanovni seji sestala Komisija SOS za urbani razvoj. Stara mestna in trška jedra vedno predstavljajo pomemben turistični, kulturni in pa ekonomski potencial. Kot izložba mesta so mestna središča indikator razvitosti, odraz kulture in drugih značilnosti vsakega kraja. V veliko slovenskih in evropskih krajih se je v zadnjih dvajsetih letih žal razvil negativni trend izumiranja oz. pomanjkanja sodelovanja različnih deležnikov v mestnih in trških središčih, predvsem na račun velikih nakupovalnih centrov na obrobjih mest, ki so spremenili vsakodnevne navade občanov in občank, kot tudi ekonomske tokove v urbanih središčih. Če so mestna središča nekoč predstavljala glavnino ekonomske in družabne aktivnosti, je sedaj pogosto žalostno dejstvo, da so ta ista mestna središča sedaj postala obrobje teh aktivnosti.

Po uvodnih pozdravih so članice in člani komisije predstavili razvojne izzive svojih mest in urbanih središč ter ukrepe za oživljanje oz. sodelovanje deležnikov v starih mestnih jedrih. Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika Vlade, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo, je predstavil nekaj aktivnosti, med njimi pobudo za vspostavitev turističnih kooperativ, v kateri aktivno sodeluje tudi SOS, povezovanja rokodelcev in drugih načinov povezovanja za skupne pozitivne spremembe v mestnih in trških jedrih.

Predstavnici MOP in MGRT, Aša Rogelj in Nena Dokuzov sta predstavili celostne teritorialne naložbe (CTN) in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) ter trajnostne urbrane strategije (TUS), ki jih morajo pripraviti mestne občine. Prisotni predstavniki mestnih občin so na seji tudi predstavili stanje svojih TUS. Predstavnici PTZ-GZS Vida Kožar in Polona Mežan sta predstavili projekt in projektno pobudo Inovativni ukrepi za oživljanje mestnih jeder.

Komisija za urbani razvoj je imenovala tudi svojo predsednico, to je Jana Tolja in MO Koper in podpredsednico, Janjo Jordan iz občine Krško.

Omenjena sta bila tudi dva dogodka v prihodnjem tednu, na katera se priporoča udeležba in sicer:

1. Pametna participacija za pametna mesta; 5. oktobra 2015 v Kranju; Več o posvetu: http://www.goforesight.eu/smart/tus/

2. Delavnica Skupaj v zeleno gospodarstvo; 7. oktobra 2015 v Ljubljani; Več o posvetu: na tej povezavi.

Aktualna praksa DKOM in bistvene novosti predloga ZJN-3 1/5

Dne 30.9.2015 je v Celju potekal posvet Skupnosti občin Slovenije za občine in vse zainteresirane na temo pravne prakse pri javnem naročanju in glede bistvenih novosti, ki jih prinaša predlog ZJN-3. Na posvetu so bili predstavljeni tisti instituti javnega naročanja, ki pri sami izvedbi javnega naročila lahko predstavljajo dileme. Zato je v zvezi s temi instituti bila predstavljena tudi aktualna praksa Državne revizijske komisije, Računskega sodišča in Sodišča EU. Udeleženci pa so se prav tako seznanili z bistvenimi novostmi predloga ZJN-3, ki bo predvidoma sprejet spomladi naslednje leto. V zvezi s slednjim bo takrat Skupnost občin Slovenije izvedla posvet izključno na temo ZJN-3.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1H) v Državnem zboru 2/1

Obveščamo vas, da se nahaja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1H) v postopku v državnem zboru. Predlog zakona je Državnemu zboru predložila Vlada in je namenjen sprejemu po hitrem postopku, sočasno z ZIPRS 16/17.

Predlog sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) se nanaša na spremembo 164. člena, po kateri bi se po novem povečala višina vplačil v vodni sklad v višini 6. mio. € v letu 2016, vendar je višina enaka skupnemu znižanju priliva  sredstev v proračune občin z območja podeljenih koncesij.

Ker je zakon v hitrem postopku vas prosimo, da nam do omenjenega datuma posredujete vaše odzive na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7.10.2015.

V javni obravnavi Zakon o varstvu okolja 2/2

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o varstvu okolja. Predlog zakona vnaša nekaj sprememb glede ureditve za osebe, ki želijo na podlagi 20. člena zbirati ali prevažati odpadke, z njimi trgovati ali jih posredovati. Te osebe bodo ob izpolnitvi predpisanih pogojev pridobile potrdilo, po njegovi pravnomočnosti pa bodo vpisane v evidenco in bodo lahko začele izvajati nameravano dejavnost. S predlaganim zakonom se ukinja časovno omejena veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj (10 let). Predlagani zakon tudi spreminja fazo pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Veljavni zakon predpisuje pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Analiza izvajanja te določbe je pokazala, da je faza pridobivanja gradbenega dovoljenja, ko se šele ugotavlja skladnost nameravane gradnje s prostorskimi akti in sam projekt še ni izdelan do te faze, da bi vseboval podrobnejše rešitve glede tehnoloških naprav in postrojev, ki so predmet okoljevarstvenega dovoljenja, prezgodnja. Zato je predlagano, da se obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja prestavi na kasnejšo fazo, to je najkasneje do začetka obratovanja naprave ali obrata. Začetek obratovanja je določen v 8.1. točki 3. člena veljavnega zakona. Dodaja se tudi nov 156b člen, ki se nanaša na inšpekcijski nadzor.

Zakon je v javni obravnavi le kratek čas, zato vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete čimprej, vendar ne kasneje kot 8.10.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o javnih uslužbencih 2/3

Skupnost občin Slovenije vas je že seznanila v mesecu maju tega leta, da je Ministrstvo za javno upravo pričelo s pripravo prenovljene uslužbenske zakonodaje. Uveljavitev Zakona o javnih uslužbencih sega v leto 2002 in po vseh letih uporabe zakona v praksi, težavah pri njegovem izvajanju, predvsem tudi v kombinaciji z novim plačnim sistemom od leta 2008 dalje, se zato ugotavlja, da je potrebna ponovna proučitev veljavnega sistema javnih uslužbencev ter njegove spremembe oziroma drugačno urejanje.

V skladu z navedenim vas obveščamo, da je MJU danes objavilo predlog Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujte najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov 2/4

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov.

Poglavitne novosti uredbe so:

– uvaja se agregacijsko pravilo, po katerem se zmogljivosti več ločenih kurilnih naprav seštevajo za namen izračuna skupne nazivne vhodne toplotne moči sežigalnice ali naprave za sosežig, če se odpadni plini teh narav izpuščajo skozi skupen odvodnik. Glede na skupno nazivno vhodno toplotno moč se določijo mejne vrednosti emisij, pri čemer so običajno pri višjih močeh bolj stroge emisijske zahteve. Pri tem se kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 15 MW ne upoštevajo v skupno vsoto;

– program preverjanja istovetnosti odpadkov se ne določi več v okoljevarstvenem dovoljenju. Program je t.i. živ dokument, ki je lahko predmet sprememb zaradi novih tehnoloških spoznanj in obratovalnih izkušenj. Zaradi morebitne spremembe programa bi bilo v takem primeru potrebna vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Program preverjanja istovetnosti odpadkov mora izdelati pooblaščenec za izdelavo cene odpadka. Programi preverjanja istovetnosti odpadkov, ki so v uporabi skladno s trenutno zakonodajo, se lahko v obstoječi obliki uporabljajo do izteka okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno sežigalnico odpadkov in napravo za sosežig odpadkov;

– zagotavljanje ocene primernosti nevarnih odpadkov za sežig ali sosežig je v domeni upravljavca sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov. Oceno primernosti nevarnih odpadkov sedaj zagotavlja imetnik nevarnega odpadka, pri čemer mora poznati tehnologijo sežigalnice ali sosežigalnice ter vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, da lahko oceni, ali je njegov nevarni odpadek primeren za obdelavo v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov. Čeprav je zagotavljanje ocene primernosti nevarnih odpadkov v domeni upravljavca, pa lahko seveda izdela oceno tudi imetnik odpadkov, kar je predmet medsebojnega dogovora in poslovanja. Uredba namreč ne določa, kdo mora izdelati oceno primernosti nevarnih odpadkov;

– določata se standarda za merjenje celotnega organskega ogljika v žlindri in pepelu ter žarilne izgube pri sežigu.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.10.2015.

DOGODKI SOS

7.10. / Posvet »Optimizacija stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah« 3/1

Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet »Optimizacija stroškov pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah«. Na posvetu bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za infrastrukturo, Javne agencije RS za varnost prometa in predstavniki občin. Na posvetu bo udeležencem predstavljena zdajšnja ureditev šolskih prevozov – prednosti in slabosti ureditve, aktivnosti urejanja šolskih poti in primeri dobrih praks po občinah. Namen posveta je tudi skupno iskanje možnih rešitev in podajanje usmeritev pri spremembi zakonodaje.

Posvet bo potekal v sredo, 7.10.2015 s pričetkom ob 10.00 uri v veliki dvorani II Kongresnega centra Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško.

Vabilo in Prijavnica.

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

8.10. / Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN” 3/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z REALIS d.o.o. organizira delovni posvet na temo posodobitev podatkov NUSZ s podatki iz registra nepremičnin (REN). Namen posveta je občinam približati postopek prehoda na zajemanje podatkov iz registra nepremičnin ter preko tega povečati točnost in uporabnost podatkov za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar pa lahko vpliva tudi na dohodke občin.

Posvet bo potekal v četrtek, 8. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 6. 10. 2015, na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vabljeni!

14.10. / Predstavitev in razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev ZSPJS 3/3

Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirata predstavitev in razpravo o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, z namenom seznanitve občin z novostmi, ki so predvidene v besedilu predlaganih členov sprememb in dopolnitev ZSPJS, razrešitev odprtih vprašanj in seznanitev pripravljavca predpisa s stališči in predlogi s strani udeležencev predstavitve.

Dogodek bo potekal v sredo, 14. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri, v Rdeči dvorani ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO.

Udeležba je brezplačna, prijave do 12.10.15 (s priloženo prijavnico) so obvezne na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

21.10. / Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre 3/4

V Skupnosti občin Slovenije zaradi izjemno pozitivnega odziva udeleženk in udeležencev dogodka meseca maja 2015 ponavljamo seminar s praktično delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag. Martin Lisec.  Posvet z delavnico bo potekal 21.10.2015, od 09.30 do 13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.

Na seminarju bomo z vodilnimi kadri v lokalnih skupnostih ozavestili stopnjo konfliktnosti in se seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo.

Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o:

 • konfliktu,
 • poslušanju,
 • ohranjanju vizije celote,
 • stališčih in interesih,
 • zastavljanju pravih vprašanj.

 Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodjem občinskih oddelkov in javnih zavodov ter drugim zainteresiranim zaposlenim na vodstvenih delovnih mestih v lokalnih skupnostih.

Vabilo z okvirnim programom

Prijavnica

Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 16.10.2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

18.11. / Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” 3/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov.

Posvet bo potekal v sredo, 18. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Cassiopea (I. nadstropje), Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 16. novembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

Oktober - mesec prostora 4/1

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

5.10./ Okrogla miza "Kaj s praznimi prostori v javni lasti?" 4/2

V ponedeljek, 5.10.2015, bo od 16:00 do 18:00 na Glavnem trgu 11 v Slovenj Gradcu, potekala okrogla miza na temo”Kaj s praznimi prostori v javni lasti?” , ki jo organizirata pobuda Kje je prostor? in Inštitut za politike prostora.

Gosti na okrogli mizi bodo župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas, Senka Vrbica s Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Urška Jurman iz kulturnega društva Obrat, Živa Škrlovnik iz društva MAD, Rado Poggi iz pobude RAUM-AU, Katja Beck Kos iz društva Hiša ter Anja Šuler iz pobude “Kje je prostor?”. Okroglo mizo bo moderiral Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora.

Vljudno vabljeni!

5. 10 / Pametna participacija za pametna mesta 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z deležniki urbanega razvoja organizira posvet na temo:

Pametna participacija za pametna mesta,

v okviru katerega bodo predstavili izkušnje mestnih občin Slovenije pri pripravi Trajnostnih urbanih strategij TUS.

Cilji posveta, ki predstavlja uvodni dogodek  v Mesec prostora, bo potekal v ponedeljek 5. oktobra 2015 so:
– predstavitev oblikovanja TUS;
– predstaviti prednosti vključevanja javnosti v pripravo TUS;
– predstaviti tehnike in pristope k vključevanju javnosti (od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor);
– predstaviti izkušnje mestnih občin z vključevanjem javnosti v pripravo TUS;

Na dogodek so vabljeni župani in predstavniki mest in občin, predstavniki vlade, podjetij, akademiki, raziskovalci, razvojniki urbanih tehnoloških rešitev in predstavniki civilne družbe, ki lahko spodbudijo urbani razvoj.

Več informacij o dogodku in celoten program je na voljo na spletni strani Pametna participacija za pametna mesta.

Svojo udeležbo na dogodku potrdite TUKAJ.  

6. 10. 2015 /Strokovni posvet »KAKO IZBRATI UČINKOVITE UKREPE V CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJAH?« 4/4

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost vabi predstavnike občin in regij, izdelovalce Celostnih prometnih strategij (CPS) in vse, ki se ukvarjajo s trajnostno mobilnostjo na strokovni posvet z mednarodnimi predavatelji.

Posvet ob potekal v torek, 6. oktobra 2015, med 9h in 13h v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, v Ljubljani. Zaradi interaktivnega značaja dogodka bo število udeležencev omejeno, prijave bodo mogoče do zapolnitve mest oziroma do 5. oktobra do 12h.

Predavanja in delo v skupinah bodo potekali v angleškem in slovenskem jeziku brez organiziranega prevajanja. Po potrebi bo omogočena možnost prevoda za manjšo skupino udeležencev.

PROGRAM

PRIJAVA

7.10. / PRESTAVLJENO!!! Delavnica Skupaj v zeleno gospodarstvo 4/5

prejeto sporočilo iz MOP, dne 6.10.2015:

“zaradi nujnih obveznosti na temo proračuna in tehničnih razlogov prestavljamo jutrišnjo delavnico “Skupaj v zeleno gospodarstvo” na kasnejši termin, predvidoma v začetku novembra. O točnem datumu vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času. Vsem, ki ste se že prijavili, se iskreno zahvaljujemo in vas vabimo k sodelovanju na delavnici ob novem terminu. Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo. ”

 
MOP ob zaključku javne obravnave osnutka Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z akcijskim načrtom za leti 2015-2016, kot nadaljevanje posveta z dne 9.9.2015 (Poročilo o posvetu Skupaj v zeleno gospodarstvo) organizira delavnico Skupaj v zeleno gospodarstvo, s ciljem nadaljnjega razvoja dialoga in partnerstva deležnikov za zeleno rast v Sloveniji. Več o posvetu: na tej povezavi.

Vabilo na delavnico Skupaj v zeleno gospodarstvo

CIVITAS FORUM 2015 (Ljubljana, 7 – 9. oktober 2015) 4/6

Ljubljana bo med sredo, 7. oktobrom in petkom, 9. oktobrom gostila najpomembnejšo evropsko konferenco na področju trajnostne mobilnosti v mestih, že trinajsti CIVITAS Forum 2015. Tridnevna konferenca v evropski zeleni prestolnici 2016 nudi priložnost za mreženje med strokovnjaki in zainteresirano javnostjo, bazen novih trendov in praks ter prostor za izmenjavo izkušenj in znanja o trajnostni mobilnosti v urbanih središčih. Pod geslom ”Mesto si delimo” (eng. Sharing the city) bo osrednja tema dogajanja v Kongresnem centru Cankarjevega doma sobivanje in souporaba fizičnega in družbenega mestnega prostora.

 

civ_logo-forum_2015-web-01 - CIVITAS Forum 2015

 

Iniciativa CIVITAS (skovanka besed City, Vitality in Sustainability) je bila ustanovljena leta 2002 z namenom na novo definirati način transporta in ustvariti nove in bolj čiste oblike mobilnosti v mestih. Zainteresirana mesta lahko postanejo del mreže z vključitvijo v katerega od projektov ali vključitvijo v CIVITAS Forum Network ali postanejo člani Nacionalne mreže (npr. CIVINET Slovenija & Hrvaška).

 

Dostop do registracije in programa foruma – klik.

 

7. 10 - 9. 10 / Tretji slovenski podeželjski parlament 4/7

bo potekal v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društva za razvoj slovenskega podeželja in partnerstva Mreže za podeželje in z aktivno vlogo Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.

banner205x168

Dogodek je brezplačen, ker pa je omejeno število udeležencev na delavnico (20), se priporoča čim prejšnja prijava. Le-ta je mogoča do nedelje, 27. septembra 2015.

Okvirni program, teme delavnic in možnost prijave se nahaja na tej povezavi

 

8.10. - 9.10. / Vzpostavitev Županskega geotermalnega kluba 4/8

Na SOS so se obrnili iz Geonardo okoljskih tehnologij v zvezi s priložnostjo za sodelovanje v okviru projekta Geotermalne skupnosti (GEOCOM), ki ga financira EU, v okviru pobude sedmega okvirnega programa (FP7) CONCERTO III. Namen projekta GEOCOM (www.geothermalcommunities.eu) je prikazati najboljše razpoložljive tehnologije za daljinsko ogrevanje z uporabo geotermalne energije v kombinaciji z inovativnimi ukrepi za energetsko učinkovitost na treh demonstracijskih lokacijah na Madžarskem, Slovaškem in v Italiji.

Ena od zaključnih aktivnosti projekta GEOCOM je vzpostaviti “Županski Geotermalni klub (MGC – Mayors’ Geothermal Club)” s ciljem olajšati prihodnje sinergije in sodelovanje med ključnimi deležniki evropskega geotermalnega trga s posebnim poudarkom na občinah z velikimi geotermalnimi potenciali.

MGC bo uradno vzpostavljen 8. oktobra 2015 v okviru otvoritvene konference v Budimpešti na Madžarskem, kjer se bodo sestali predstavniki evropskih občin z geotermalno energijo, ponudniki tehnologije in svetovalci, kakor tudi predstavniki ključnih finančnih institucij, ki v svojih portfeljih vključujejo globoko geotermalno energijo, kot tvorci jedra tega kluba, ki naj bi postal gonilna različnih politik na ravni EU, povezanih z geotermalno energijo v prihodnosti.

Vabimo vas, da obiščite naslednjo stran, kjer lahko najdete podrobne informacije (program, govornike itd), za udeležbo na konferenci in se lahko tudi registrirate na naslednji povezavi https://www.b2match.eu/mayors-geothermal-club.

Udeležba je brezplačna.

Predstavitev pobude Županskega geotermalnega kluba (v angl. jeziku)

Program konference (v angl. jeziku)

GEOTERMALNI POTENCIAL
Temperaturni gradient – Slovenija

9. 10. / Posvet ob mednarodnem dnevu kmečkih žensk 4/9

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in župan občine Bistrica ob Sotli, Franjo Debelak, organizirata 6. tematski posvet s področja enakosti spolov. Posvet bo v petek, 9. oktobra 2015, med 10.00 in 14.30 v Bistrici ob Sotli (predavalnica Sušilnica v Kulturnem domu). Namen posveta je spregovoriti o položaju kmečkih in podeželskih žensk v Sloveniji ter njihovih izzivih za prihodnost. Dogodek je ena od dejavnosti projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki se sofinancira iz Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka so prijave obvezne.

Povezava do programa posveta in prijavnice nanj.

Prijavnico posredujte na e-naslov (dogodek@enakemoznosti.si), najkasneje do 7. oktobra.

12.-14.10. / 5. DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2015 - Čas za RE-invencijo! 4/10

Slovenski turizem je pred številnimi novimi izzivi. Pred nami je proces prevetritve strateških usmeritev, nadaljujejo se procesi lastninskega prestrukturiranja, izkušnje destinacijskega povezovanja so pokazale na probleme organiziranosti, tako na ravni regij kot destinacij, ponovno je ustanovljena samostojna Slovenska turistična organizacija. Ob tem se spreminjajo poslovni modeli, trg, vrednote in potrošniki, v porastu so produkti, ki temeljijo na »ekonomiji deljenja«. To je čas, ko ni dovolj, da se le odzivamo, prilagajamo, kopiramo. Je čas, ko se je potrebno ustaviti in »pritisniti RESET gumb«. Razmisliti, kako naprej, pogledati na stvari z druge perspektive, se inspirirati, inovirati. Je čas za RE-invencijo!

Na 5. Dnevih slovenskega turizma smo si zadali, da naredimo prav to. Da skupaj pogledamo na aktualne izzive slovenskega turizma, z druge perspektive – z govorniki, ki nas bodo poskušali navdihniti in popeljati izza okvirov.

Dne 12.10.2015 bo na sporedu Plenarni del z osrednjo govornico Nadyo Zhexembayevo, mednarodno priznano govornico in avtorico prav na področju re-inventiranja, ki mu bo sledila okrogla miza »Čas za RE-invencijo«.

Temu bo sledil večerni dogodek s podelitvijo osrednjih nagrad slovenskega turizma in obeležjem 20-letnice delovanja Slovenske turistične organizacije. Kako in kje naj zaenkrat ostane skrivnost.

Naslednji dan 13.10.2015 bo na sporedu 18. Slovenski turistični forum, ki bo logično sledil temi re-invencije. Tokrat na treh ključnih tematikah: branding oziroma komuniciranje, destinacijski management in produkti.

 Ste pripravljeni na RE-invencijo? Prijavite se preko spletne prijavnice, spremljajte novosti o programu na www.slovenia.info/dst ter se nam pridružite in sodelujte v re-inovaciji slovenskega turizma.

Vabljeni in nasvidenje v Novi Gorici!

14.10. in 4.11./ Brezplačni izobraževanji o davčnih blagajnah 4/11

Finančna uprava RS bo do konca leta nekajkrat pripravila brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance. Nekaj terminov je že zasedenih, še vedno pa se lahko prijavite na izobraževanji, ki bosta potekali v naslednjih terminih:

 • v Ljubljani:
  • sreda, 14. 10. 2015, Kolosej (BTC Ljubljana), Šmartinska c. 152, dvorana 6.
 • v Mariboru:
  • sreda, 4. 11. 2015, Finančni urad Maribor, Titova c. 10, predavalnica v 5. nadstropju.

Izobraževanje bo trajalo od 9. do 14. ure.

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca na posameznega zavezanca). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

 

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 4/12

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

14.10. / Management prostora in trajnostni razvoj mest 4/13

V okviru Meseca prostora 2015 Zavod Metro SR in Mednarodna fakulteta za družboslovne in poslovne študije v sodelovanju s partnerji organizira na temo Management prostora in trajnostni razvoj mest strokovni posvet.

Management prostora združuje znanja tako s področja družboslovja, s poudarkom na tehnikah manageriranja, kot s področja tehničnih ved s poudarkom na urejanju prostora in okolja. Na področju prostorskega načrtovanja vključuje različne pristope načrtovanj v prostoru in sicer iz prostorskega, arhitekturnega, okoljskega, ekonomskega in sociološkega vidika. Osredotoča se na berljivost obstoječega stanja, zaznavanja interakcij med posameznimi strukturami, njihovih kvalitet in tudi anomalij. Hkrati zajema širši družbeni vidik in procese, ki spremljajo urbanistično načrtovanje od začetnih idej, priprave strokovnih podlag ter na koncu do pravno veljavnih prostorskih aktov. Na področju družboslovja pa se osredotoča na različne tehnike manageriranja prostora.

Posvet bo potekal v sredo, 14. oktobra 2015 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Mednarodne fakultete za družboslovne in poslovne študije, Mariborska cesta 7, Celje. Vabilo s programom si lahko preberete TUKAJ.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Vašo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 12.10.2015 na naslov info@metro-sr.org ali preko spletnega obrazca.

Vljudno vabljeni!

 

15.10. / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative 4/14

V organizaciji pisarne Konvencije županov in pisarne iniciative župani ukrepajo se bodo v četrtek, 15. oktobra 2015, v Bruslju sestali predstavniki mest, ki se zavzemajo za večjo energetsko učinkovitost in prilagajanje klimatskim spremembam. Z vzpostavitvijo nove Konvencije županov se želi slediti še bolj ambicioznemu cilju in za 40 % zmanjšati CO2 emisije do 2030. Osnovali bodo stebre za lažje prilagajanje in integracijo zavezi ter razširili svoje delovanje oziroma možnost sodelovanja na lokalne skupnosti širom sveta.

Število mest je omejeno, zato se je potrebno registrirati, kar opravite na spletni strani Konvencije županov.

Konvencija županov je evropska pobuda, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k doseganju in preseganju cilja, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije CO2 za 20%. EU se je pred kratkim zavezala, da bo nov cilj zmanjšanje emisij CO2 za 40% do leta 2030. Podpisnik konvencije se zaveže k rednemu oddajanju poročil o izvajanju svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Po uradnih podatkih je 5879 podpisnikov, od tega 31 iz Slovenije.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 4/15

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21. 10 / Posvet Za zeleno Slovenijo 4/16

Ljubljana je razglašena za Zeleno prestolnico Evrope 2016.  Kako in s čim je Ljubljani uspelo prepričati Bruselj?  Kako Slovenija izkorišča naravne danosti za razvoj ekoturizma? Je trajnostni razvoj v energetiki in lesno predelovalni industriji tudi poslovna priložnost za razvoj občin, podjetij…?

Na ta in še vrsto drugih pomembnih vprašanj boste dobili odgovor na posvetu ZA ZELENO SLOVENIJO, ki ga portal EKOGLOBAL v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s Slovensko turistično organizacijo ob podpori Skupnosti občin Slovenije organizira v sredo 21.oktobra v Ljubljani.

Posvet je namenjen najširši zainteresirani javnosti, ki si želi celovitega vpogleda v že doseženo in načrtovano na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji. Premišljen izbor tem, kompetentnih sogovornikov – posveta se bo udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek – je porok za kakovosten posvet in informacije “iz prve roke”, ki so še kako dragocene pri odločanju, kako razvijati občino, turistično destinacijo ali podjetje.
Več o temah in sogovornikih v programu.

Udeležba je brezplačna, a prijava nujna in število udeležencev bo omejeno.  Prijava.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 4/17

Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015 4/18

Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki, administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v Magdeburgu.

Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:

– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?

– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?

– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?

Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

11885718_1625669637704778_8437169545816689936_o

Več informacij dosegljivih tukaj.

SEJA VLADE RS

73. dopisna seja 5/1

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
Vlada Republike Slovenije je 25.9.2015 na seji sprejela besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Predlagani zakon vsebuje vse vsebine in druge elemente, ki jih določa ali predvideva ZJF ter vsebine, ki jih določajo področni zakoni. V skladu z navedenim se določa obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev države, ter obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem letu. Ureja tudi posebna pooblastila vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, za izvrševanje proračuna za leti 2016 in 2017. V tem okviru so določena različna pooblastila, pomembna predvsem za zadolževanje Vlade v okviru fiskalnega stabilizatorja. Predlagani zakon določa tudi obseg obveznosti, ki jih lahko uporabniki prevzemajo v tekočem letu in ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, prav tako pa tudi druge vsebine, za katere ZJF in drugi zakoni predvidevajo, da morajo biti urejeni v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o spremembi Zakona za uravnoteženje javnih financ
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C se je uvedlo plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t.i. študentskega dela). Skladno z navedenim se je ustrezno prilagodila tudi višina in način delitve koncesijske dajatve, tako da je bila skupna obremenitev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov primerljiva z ostalimi oblikami dela. (Vir: Vlada RS, ab)

Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 ter drugi ukrepi v javnem sektorju
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 ter drugih ukrepih v javnem sektorju. Ob tem je Vlada pooblastila ministra za javno upravo in ministra za finance, da nadaljujeta pogajanja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.
Predlog zakona določa ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016, ocena finančnih učinkov pa znaša 210 mio na letni ravni. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o varstvu okolja
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu okolja ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. S predlagano spremembo se med drugim iz Zakona o varstvu okolja (ZVO) izvzemajo plačila za rabo vode (koncesnina), saj jih že ureja Zakon o vodah (ZV). V skladu z ZV so plačila za rabo vode prihodek državnega proračuna (Sklad za vode). (Vir: Vlada RS, ab)

Sklep o predlogu Proračuna RS za leto 2016 in 2017
Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnitev sklepa vlade o določitvi predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 in za leto 2017.
Vlada je 20. 9. 2015 že določila predloga državnih proračunov za leti 2016 in 2017 z obrazložitvami skupaj s spremembami sprejetimi v razpravi na seji vlade.
Vlada je določila zgornjo mejo odhodkov državnega proračuna za leto 2016 v višini 9.417.115.392 EUR, za leto 2017 pa v višini 9.423.352.861 EUR. Vlada je določila, da proračunski primanjkljaj po denarnem toku v letu 2016 znaša 789.289.218 EUR oz. ne bo presegel 1,98 % BDP (po jesenski napovedi UMAR 2015 za BDP) ter da v letu 2017 znaša 717.782.807 EUR oz. ne bo presegel 1,74 % (po jesenski napovedi UMAR 2015 za BDP). Vlada je še sklenila, da se predlog finančnega načrta ministrstva za finance za leto 2017 poveča pri integralnih sredstvih za 15.000.000 EUR. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 6/1

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposli(l) osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nov Interreg program EK čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije 6/2

Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij.

Program zajema po dve statistični regiji (NUTS III):

 • na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter
 • na madžarski strani: Zala in Vas

Podpora je usmerjena v ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih dejavnosti zlasti na podeželju, pa tudi povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi. Program podpira sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Glavni prioriteti sta aktivna ter kooperativna regija.

Otvoritveni “Kick-off” dogodek programa bo predvidoma organiziran 20. oktobra 2015 v Murski Soboti, javni razpis  in razpisna dokumentacija pa bodo objavljeni decembra 2015.

logi_si-hu_sl

S programom upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad  za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov. Kontaktna oseba je Aleš Mrkela.

Proračun petega programskega obdobja Interreg 2014 – 2020 obsega 10,1 milijarde €, investiranega v več kot 100 programov sodelovanja med regijami in teritorialnimi, socialnimi in ekonomskimi partnerji. Proračun vključuje tudi dodelitev ESRR sredstev za države članice za sodelovanje na zunanjih mejah EU z drugimi instrumenti (pred pristopna pomoč, evropski instrument za sosedsko politiko).

_______________

Povzeto po: Poročilo EK o sprejetju programa

Spletna stran Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-HU

Razpis programa Mediteran 6/3

V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 bo odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra – razpis in zbiranje prijav 6/4

Center Ustvarjalna Evropa za Sloveniji (zadolžena za EU program Ustvarjalna Evropa (2014-2020)) obvešča, da je Europa Nostra objavila poziv zbiranja predlogov za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi. V letu 2016 bodo nagrado podelili 30 projektom znotraj štirih kategorij:

 • konzervatorstvo,
 • raziskave,
 • zasluge posameznikov ali organizacij ter
 • izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.

Sedem od teh bo prejelo naziv Grand Prix zmagovalec in vsak denarno nagrado 10.000 €, podelili pa bodo tudi nagrado po izboru javnosti.

Rok prijave: 1. oktober 2015

Objava razpisa in obrazci za prijavo za Europa Nostra nagrado 2016

Napoved poziva Zveze Alpe Jadran 6/5

Zveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:AlpeAdria

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Razpis: Priznanja Naša Slovenija 6/6

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev / podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v programu sejma NARAVA – ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015. Sam razpis je odprt do 16.10.2015. 

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe 6/7

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Prijave za nagrado Evropske zelene prestolnice in Evropskega zelenega lista 6/8

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za tekmovanje za ‘Evropsko zeleno prestolnico 2018’ in ‘Evropski zeleni list 2016’. Obe nagradi se podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.

Za naziv ‘Evropska zelena prestolnica 2018’ se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost osvojiti naziv ‘Evropski zeleni list 2016’ za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 6/9

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 6/10

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepilpovezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/11

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Nova številka Vestnika KPK 7/2

Obveščamo vas, da je izšla nova številka Vestnika KPK. Preberete lahko o otvoritvi 2. festival protikorupcijskega filma, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) med 29. septembrom in 3. oktobrom 2015 pripravlja v sodelovanju s Slovensko kinoteko.
Na platnih Kinoteke se bo do sobote odvrtelo 7 filmov na temo boja proti korupciji, žvižgačev in lobiranja (spored in vsebino filmov objavljamo v KPK vestniku). Komisija za preprečevanje korupcije in Društvo novinarjev Slovenije po projekciji filma Citizenfour pripravljata tudi pogovor o Supervizorju »Kako do odprte družbe? Primer Supervizor«, ki bo v sredo, 30. 9. 2015, ob 20. uri po koncu filma Citizenfour v Kinoteki, Miklošičeva 28. Moderator bo novinar Mladine Borut Mekina, gostje pa predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec, minister za pravosodje, mag. Goran Klemenčič, informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in dr. Matej Kovačič, strokovnjak za informacijsko varnost.

 

Obvezna predavanja za ekološke kmetije vključene v ukrepe plačil PRP 7/3

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in Inštitut za trajnostni razvoj iz Ljubljane obveščata ekološke kmetije iz vse Slovenije, ki so vstopile v ukrep plačil Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), da morajo vsako leto opraviti najmanj 6-urni program usposabljanja v zvezi z ekološkimi vsebinami. Usposabljanje v obsegu 6 ur je obvezno in je pogoj za pridobitev plačil za ta ukrep. Več si preberite na tej povezavi. (Vir: MKGP)

Obvezna vsakoletna usposabljanja za vključene v ukrep KOPOP 7/4

Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.

V letu 2015 je potrebno usposabljanje opraviti do 20. 12. 2015, rezervnih terminov ni. Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za kmete, ki so se v letu 2015 vključili v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020 najdete na tej povezavi. (Vir:  MKGP)

Nov EU okvir na področju enakosti spolov v zunanji politiki 7/5

Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje sta 21. septembra sprejeli nov okvir na področju enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v zunanjih odnosih Evropske unije v obdobju 2016-2020.  Ukrepi ciljajo na partnerske države, sploh tiste v razvoju, države kandidatke ter sosednje države in jih spodbuditi k sprejemanju oprijemljivih rezultatov na tem področju. Za države članice EU obstaja poseben okvir na tem področju.

Ta dokument gradi na dosežkih in lekcijah Akcijskega načrta za enakost spolov in krepitev žensk v razvoju za obdobje 2010-2015. Ukrepi bodo financirani s pomočjo različnih instrumentov (razvojno sodelovanje) in načinov pomoči (podpora civilno-družbenih organizacij). Razdeljen je na 4 stebre, zadnji izmed njih je horizontalen:

 • boj proti nasilju vseh vrst nad ženskami in dekleti – tudi v konfliktih, preprečevanje trgovine z ženskami, bolj proti škodljivim praksam, npr. pohabljanje ženskih organov ter krepitev vloge žensk (nadzor lastnim spolnim in reproduktivnim življenjem),
 • gospodarsko in socialno opolnomočenje – povečanje dostopa do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, lajšanje dostopa do finančnih storitev, dostojnih služb in osnovnih storitev (čiste vode),
 • krepitev glasu žensk in participacije – konkretni ukrepi naj večajo njihovo politično participacijo in odločanje na vseh nivojih, krepijo vlogo mirovne posrednice, daje podporo pri spreminjanju socialnih in kulturnih norm preko lokalnih organizacij in medijev
 • premik v institucionalni kulturi – bolj učinkovito uresničevanje EU zavez, vsi EU organi morajo analizirati razvojne prioritete v tretjih državah v katerih delajo kot tudi izvajanje na lokalnem nivoju.

O okvirju bodo pristojna telesa še razpravljala, v veljavo pa bo stopil leta 2016.

Enakost spolov je v središču evropskih vrednot in je del novih ciljev trajnostnega razvoja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj, sprejeta 25. 9. 2015 na Vrhu OZN). Vsak na novo financiran EU projekt bo odslej moral vključevati merljive cilje, vezane na spol. Letošnje leto mineva petnajst let od sprejetja resolucije Varnostnega sveta 1325 o ženskah, miru in varnosti ter dvajseta obletnica Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje.

Evropska komisija ponuja 20 brezplačnih rešitev za e-javno upravo 7/6

ISA program Evropske komisije je nedavno objavil 20 rešitev iz področja e-javne uprave. Različna orodja so na voljo brezplačno, številna so odprtokodna, implementirajo se lahko na kateremkoli zainteresiranem telesu javne uprave na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju. Posegajo na področja: semantični standardi, izdajanje e-računov, varovanje izmenjave elektronskih dokumentov, oblika različnih IKT struktur, varna storitev strojnega prevajanja v vseh uradnih jezikih evropske unije….

Dostop do le-teh

ISA program (Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave) nadaljuje delo svojega predhodnika – razvija svoje prav tako pa zagovarja ponovno uporabo različnih medobratovalnostnih rešitev na področju evropske javne uprave (platforma joinup). V želji elektronsko sodelovanje različnih javnih uprav poenostaviti, jih narediti hitrejše in cenejše.

Več

bulbs

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.