V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BRDA, KRŠKO, PODLEHNIK, SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, VELIKE LAŠČE in VELIKA POLANA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Odziv na odložilni veto Državnega sveta na novelo zakona o izvrševanju proračunov 1/1

V Skupnosti občin Slovenije pozdravljamo odločitev Državnega sveta, da izglasuje veto na novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018.

Skupnost občin Slovenije je v imenu njenih 179 občin članic v teku pogajanj z vladnimi pogajalci za povprečnino, vseskozi poudarjala, da gre zgolj za izravnalnih ukrep zaradi dogovora vlade s socialnimi partnerji in je izrazito linearne narave, saj se izračunava zgolj povprečje. Slovenske občine pa so zelo različne, tako tudi nekatere zagotavljajo večjo gostoto javnih zavodov v lokalnem okolju kot druge, zaradi česar bodo nosile premo sorazmerno večje breme za zagotovilo plač, za poravnavo katerih pa bodo prejele le povprečno nadomestilo.

Prav tako so pogajanja za povprečnino potekala v času, ko še ni bilo (in še zmeraj ni) jasno, kakšno finančno breme bo zaradi povišanja plač zaposlenih občine doletelo. Tako nekatere občine z dodatnimi 3,50 € sploh ne bodo uspele finančno izravnati povečanja mase plač za zaposlene, njihovo finančno stanje pa bo tako še dodatno poslabšano in oslabljeno, razvoj lokalnega okolja pa bo stagniral.

Predlagana sprememba višine povprečnine ni skladna s potrebami občin in je v Skupnosti občin Slovenije nismo sprejeli, saj bi, da bi občine lahko pokrile vsaj povečane stroške iz naslova plač in drugih dohodkov zaposlenih, po grobih ocenah potrebovale vsaj dodatnih 5,2 mio. €. Zato je Skupnost občin Slovenije vseskozi vztrajala na zahtevi po dvigu povprečnine in dodatku za izravnavo stroškov, nastalih zaradi dviga plač, ki pa morajo za osnovo imeti konkretne izračune in upoštevati različne potrebe občin.

Srečanje županj v občini Ivančna Gorica 1/2

V petek, 26. maja 2017 je v občini Ivančna Gorica potekalo neuradno srečanje županj s predsednikom Računskega sodišča RS, Tomažem Veselom in ekipo, ki sta jih gostila župan občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad in podžupan, Tomaž Smole. Po sprejemu in pogovoru z županom so županje obravnavale problematiko upravljanja z javnimi zavodi, ki jo je predstavila Metka Cerar, notranja revizorka in zunanja sodelavka SOS. Po razpravi so županje druženje izkoristile tudi za ogled samostana Stična.

8. Seja Komisije za proračun in javne finance 1/3

V četrtek, 01. junija 2017 je v prostorih Mestne občine Koper potekal 8. sestanek Komisije za proračun in javne finance pri SOS. Članice in člani komisije so obravnavali predlog o spremembi pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, saj želi Ministrstvo za javno upravo zaradi razsodbe Ustavnega sodišča ostro razmejiti med obveznimi in »neobveznimi« nalogami občin in, naj se »neobvezne« naloge več ne bi štele v izračun povprečnine. V nadaljevanju so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, ki je bil dan v obravnavo na Vlado RS.

Člani komisije so opozorili, da oba dokumenta nadaljujeta prakso ministrstva, ki obstoječi sistem financiranja še dodatno razgrajuje in znižuje pogoje sodelovanja med državo in občinami v določanju finančnih sredstev za občine. Komisija je ob številnih pripombah in sklepih opozorila tudi na potreben poziv državi, da preneha posegati na tako nedomišljen in parcialen način v sisteme, ki so ključnega pomena za delovanje slovenskih občin.

Želite biti del razvoja pametnih občin? 1/4

 

PROPI – projektna pisarna, ki je nastala z namenom, da občinam zagotovi aktivno vlogo pri razvoju pametnih mest in skupnosti ter z njimi soustvarja regionalne projekte, ki se lahko potegujejo za nove načine financiranja, pričenja prvi projekt. Smo še na začetku, kar pomeni, da je nujno najprej ugotoviti, kje smo. Razumeli bi radi predvsem, katere kompetence imamo v Sloveniji in česa se moramo še naučiti, da skupaj čim bolj učinkovito pričnemo z razvojem.

Pametna mesta in skupnosti, predvsem pametne občine so realnost, ki je ni moč zaobiti. Zakaj bi jo, saj nam prinaša veliko prednosti, če bomo le znali z njimi zaživeti. Ne samo za nas, povsod v svetu predstavlja ta razvoj izziv in mi v Sloveniji imamo odlična izhodišča, da bi se, povezani med seboj, lahko v marsičem kosali z najboljšimi. Morda postali vodilni?

 

Prav občine bodo v prihodnosti postale prve “enote sprememb”, pospeševalec inovativnosti, razvoja in sodelovanja ožje in širše skupnosti. Gonilo razvoja pametnih občin in za to potrebne celostne transformacije pa ste lahko ravno vi!

Župani in ostali potencialni snovalci razvoja pametnih občin (zaposleni v občinski in skupni občinski upravi), postanite prvi pospeševalci tega razvoja! Vzemite si čas (največ 15 min) in izpolnite anketo (https://www.1ka.si/a/132139), ki je nastala v sodelovanju z nekaterimi od vas. Rezultati bodo osnova za nadaljnje načrte PROPI-ja in vam daje možnost za globlji uvid v stanje, stališča in kompetence za lažji prehod v pametno občino.

Mladi pravijo, da jim moramo dati prostor. Naj postanejo slovenske občine prostor za prihodnost!

POVEZAVA NA ANKETO (https://www.1ka.si/a/132139)

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlogi gradbene in prostorske zakonodaje v obravnavi na Državnem zboru 2/1

V obravnavi na Državnem zboru RS se nahajajo predlogi s področja prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete mnenje:

  • k predlogu Gradbenega zakona in predlogu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti do četrtka, 15.6.2017 ter
  • k predlogu Zakonu o urejanju prostora do četrtka, 22.6.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si,

da bo SOS prejete pripombe uskladila z še vedno aktualnimi predhodno prejetimi pripombami občin ( pripombe prilagamo tukaj: Stališče SOS do predlogov GZ, ZUreP-2 in ZAID 4 4 2017 , Stališče SOS do predloga GZ (K za občinsko inšpekcijsko službo) in jih posredovala na Državni zbor.

Predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 2/2

V obravnavi na Državnem zboru RS je Predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, cilj predlaganega zakona je zagotavljanje vira prihodkov proračuna Mestne občine Ljubljana, ki bo sorazmeren nalogam in programom, določenim z zakonom o glavnem mestu. Besedilo predloga si lahko preberete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 23.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predloga ZLS in ZLV 2/4

Skupnost občin Slovenije vas seznanja, da sta v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah.

Besedilo predlogov najdete na sledečih povezavah:

1. predlog ZLS
2. predlog ZLV

Vaše komentarje in pripombe nam posredujte najkasneje do četrtka, 29.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

7.6. / Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled 3/1

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije vabimo na strokovni posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled«. Posvet bo v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ul. 10, Ljubljana, 7. junija 2017 s pričetkom ob 9. uri.

Na posvetu bodo predstavniki Službe za lokalno samoupravo predstavili najpogostejše napake v temeljnih občinskih predpisih (statut občine, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora), transparentnost in zakonodajna sled (sodelovanje prebivalcev in lobiranje) in obveznosti občin glede vsebin spletnih strani.

Vabilo s programom in prijavnico najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

 

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 3/2

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

14.6. / Priprave na NUSZ v letu 2017 za kakovostno izvedbo NUSZ v letu 2018/2019 3/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo organizira informativni posvet z naslovom

»Priprave na NUSZ v letu 2017 za kakovostno izvedbo NUSZ v letu 2018/2019 –

Kako do več (stabilnega) denarja za investicije občin z boljšim upravljanjem nepremičnin «,

ki bo potekal, v sredo, 14. junija 2017, ob 8.30 uri v športni dvorani Medvode (mala dvorana, 2. nadstropje),

Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.

Na posvetu bomo govorili o izvajanju priporočil ministrstev in izboljšanju prakse izvajanja NUSZ v prehodnem obdobju ter zmanjšanju tveganj občin za proračunske prihodke NUSZ v letih 2017/2018/2019, pripravi in posodobitvah odlokov o NUSZ za leto 2018/19, povečanju obsega podatkov in izboljšanju kakovosti podatkov za odmero NUSZ v letu 2018/19 in za bodočo odmero davka na nepremičnine,…

Vabilo s programom  in prijavnica.

Vljudno vabljeni!

 

DOGODKI DRUGIH

6.6. - 13.6. / Delavnice: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti 4/1

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na delavnice Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki bodo potekale na naslednjih lokacijah:

  • Zagorje ob Savi, Punkt – Laboratorij za kreativne industrije: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
  • Postojna, Mladinski center Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
  • Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto: 13. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)

Delavnica je namenjena predstavnikom občin, podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, regionalnih razvojnih agencij, regionalnih energetskih agencij, interesnih in strokovnih združenj ter ostalim zainteresiranim za skupnostne projekte v lokalni skupnosti.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Obvezne prijave sprejemajo na prijavnicah.

Več informacij najdete na tej povezavi.

6.6. - 7.6. / Konferenca Povezani gradimo skupnost 4/2

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije organizira konferenco Povezani gradimo skupnost , ki jo v sodelovanju z MIZŠ pripravljajo 6. in 7. junija 2017 v Rimskih Termah.

Na konferenci želijo z izobraževalci odraslih, predstavniki ranljivih ciljnih skupin, ministrstvi ter strokovnimi inštitucijami razpravljati o nadaljnjem razvoju izobraževanja, namenjenega socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin brezposelnih, migrantov in priseljencev, mlajših odraslih, starejših ter odraslih s posebnimi potrebami.

Udeležba je brezplačna.

Osnovno informacijo o konferenci najdete tukaj.

9.6. / Posvet z naslovom: Poplave v Sloveniji – kako naprej 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje v okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja organizira Posvet z naslovom: “Poplave v Sloveniji – kako naprej?”

Udeležba na posvetu je brezplačna.

Program posveta in vabilo  se nahaja tukaj.

PROGRAM (Petek, 9. junij 2017)
09:30–10:00 Prihod udeležencev
10:00–10:10 Uvodni pozdrav in nagovor
Ministrica Irena Majcen (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:10–10:20 Obvladovanje poplavne ogroženosti v Sloveniji – včeraj, danes, jutri
mag. Štravs Luka (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:20–10:40 Vrednotenje koristi protipoplavnih ukrepov
Špela Petelin (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:40–11:00 Portal eVode, vodni kataster in Atlas voda – brezplačen dostop do vseh podatkov s področja upravljanja z vodami
Tomaž Grilj (Ministrstvo za okolje in prostor), Primož Kogovšek (Agencija RS za okolje)
11:00–11:20 Skupni slovensko-hrvaški protipoplavni projekt FRISCO1
Barbara Potočnik, Maja Jelen (Ministrstvo za okolje in prostor)
11:20–11:40 Skupni slovensko-avstrijski protipoplavni projekt goMURra in pomen vzdrževalnih vodnogospodarskih del na porečju Mure
Anton Kustec (Direkcija RS za vode)

11:40–12:00 Razprava z udeleženci

12:00–13:00 Odmor s kavo in prigrizkom

13:00–13:30 Napovedovanje poplav v Sloveniji
dr. Sašo Petan (Agencija RS za okolje)
13:30–14:00 Priprava poplavnih kart v Sloveniji z vidika stroke – smo se kaj naučili?
mag. Rok Fazarinc (IZVO-R d.o.o.)
14:00–14:30 Visokovodni nasipi ob reki Dravi v Dogošah in Dupleku – od ideje do izvedbe v 20 letih
mag. Smiljan Juvan (VGB Maribor d.o.o.)
14:30–15:00 Protipoplavni ukrepi na porečju Savinje
Branko Skutnik (Hidrosvet d.o.o.)
15:00–16:00 Razprava z udeleženci

 

9.6. in 10.6./ Strokovni posvet Komunalijada 2017 4/4

Obveščamo vas, da bo potekalo XXXIII. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada 2017, ki bo letos po štirih letih ponovno v Krškem.

Letos na posvet tudi prvič vabijo vse županje in župane slovenskih občin. V petek 9.6.2017 pripravljajo okroglo mizo, ki bo odlična priložnost, da se župani srečate z vodstvenimi kadri komunalnih podjetjih in se skupaj dotaknete številnih odprtih vprašanj. Teme okrogle mize bodo komunalna infrastruktura in evropska sredstva, krožno gospodarstvo, ter pravica do pitne vode v ustavi.

Vabilo in program.

Udeležbo lahko potrditev do 2. junija 2017 na naslednji kontakt: E: mojca.brinovec@kostak.si, T: 07 48 17 259, M: 031 681 521.

 

9.6. - 10.6. / Predstavitve zmagovalnih projektov glasovanja “EU projekt, moj projekt” 4/5

Postopek glasovanja “EU projekt, moj projekt” je zaključen. V 42 dneh je bilo oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. Izbranih je bilo dvanajst projektov, ki se bodo predstavili na

dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt,

ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed dvanajstih slovenskih statističnih regiji.

Zmagovalne projekte lahko preverite na tej povezavi, izberete vam najbolj všečen in se udeležite predstavitve le tega.

Podrobnosti o programih in dogodkih bodo objavljene na www.eu-skladi.si.

Vsem izbranim projektom iskreno čestitamo!

12.6./ Slovenia Green dan 4/6

Slovenska turistična organizacija in Konzorcij Slovenia Green vas vabita na ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA, ki bo potekal 12. junija v Hotelu City v Mariboru. Dan bo posvečen trajnostnemu turizmu in praznovanju odmevnih mednarodnih nagrad in priznanj, ki jih je v zadnjem času nanizala Slovenija na področju zelenega razvoja v turizmu. Več o programu lahko preberete v vabilu tukaj.

Na Zeleni dan slovenskega turizma posebej toplo vabijo vse predstavnike destinacij in turističnega gospodarstva, ki si prizadevate za trajnostni razvoj.

Brezplačno udeležbo lahko potrdite na naslov rr@slovenia.info do 5. 6. 2017. Prijave sprejemajo do zapolnitve prostih mest.

 

16.6. - 25.6. / Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora 4/7

Objavljamo prejeto napoved online brezplačnega usposabljanja, ki ga organizira Doba fakulteta in bi utegnil zanimati članice SOS. V sodobnem svetu je sodelovanje posameznikov in skupnosti v procesih odločanja običajna stvar, na katero moramo biti pripravljeni. To velja tudi za odnos med lokalnimi skupnostmi in predstavniki občin.

V desetih dneh spoznajte ključne oblike participacije v urejanju prostora in metode vključevanja javnosti

Ljudje danes pričakujejo pojasnila in želijo soodločati o skupnih zadevah. Preden pridemo do skrajne točke – protesta, je iskanje rešitev lažje, še posebej, če poznamo sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora.

Če nismo izbrali prave oblike procesa participacije se nam lahko zgodi, da bo nekaj glasnih posameznikov pustilo vtis, da je cela soseska močno prepričana v določeno rešitev, četudi je večina rešitvi pravzaprav naklonjena.

Udeleženci boste po končanem modulu

1. Razumeli, v katerih primerih je skupnost smiselno povabiti k sodelovanju in v katerih ne.
2. Poznali ključne oblike participacije v urejanju prostora.
3. Poznali najpogostejše metode vključevanja javnosti v urejanje prostora.
4. Poznali bistvena pravila organizacije javne razprave.

Modul poteka v okviru 9. mednarodne virtualne poletne šole in je uvod v nov magistrski program Menedžment pametnih mest, ki ponuja celosten pogled na koncept pametnih mest.

Kdaj
16. junij do 25. junij 2017

Način izvedbe:
samo Online (brez odsotnosti od doma in iz delovnega mesta)

Kotizacija in prijava
Udeležba na modulu je brezplačna, a je število mest omejeno. Prosimo vas, da se na modul prijavite čimprej.

Izvajalec modula
dr. Aidan Cerar je med drugim vodil tudi proces vključevanja javnosti v oblikovanju celostnih prometnih strategij večih slovenskih občin. Sedaj se ukvarja s številnimi projekti urbanega razvoja in predava na slovenskih in tujih univerzah.

Zagotovite si svojo prosto mesto in se prijavite še danes >

 

 

VLADA RS

137. redna seja 5/1

Predlog reorganizacije centrov za socialno delo

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem zakonodajnem postopku. Glavni cilji reorganizacije centrov za socialno delo so: poenotenje dela centrov za socialno delo; poenostavitev upravnih postopkov pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev in s tem razbremenitev strokovnih delavcev, kar bo imelo za posledico več možnosti za strokovno delo na področju socialnega varstva in povečanje učinkovitosti. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o pripravi sprememb državnega proračuna za leto 2018

Vlada se je seznanila z informacijo o pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predloga državnega proračuna za leto 2019. Vlada je službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naložila, da do 8. junija pripravi spremembe izvedbenega načrta operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, tako da bo vseboval informacije po proračunskih uporabnikih za leti 2018 in 2019.

Ministrstvu za javno upravo pa je vlada naložila, da ji do 8. junija v sprejem predloži izhodišča glede politike plač v javnem sektorju za leti 2018 in 2019 z vključeno časovnico za pogajanja ter prične s pogajanji za določitev  politike plač  v javnem sektorju. (Vir: Vlada RS, ab)

Učinek davčnih blagajn

Vlada se je seznanila s Poročilom o učinkih uvedbe sistema davčnega potrjevanja računov v letu 2016. Podatki Finančne uprave RS potrjujejo, da je bila odločitev o uvedbi davčnih blagajn pravilna. Skupni finančni učinki uvedbe davčnega potrjevanja računov za obračunsko obdobje leta 2016 so ocenjeni v višini 81 milijonov evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

Dogovorov za razvoj regij

Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi dogovorov za razvoj regij, po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, na osnovi prvega povabila regijam, ki vsebuje projektne predloge, za katere so zagotovljena sredstva do višine 96,91 mio EUR, od tega v okviru Ministrstva za okolje in prostor do višine 59,09 mio EUR, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve do višine 21,40 mio EUR, Ministrstva za infrastrukturo do višine 11,42 mio EUR, Ministrstva za kulturo do višine 2,50 mio EUR in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do višine 2,50 mio EUR.

Vlada ugotavlja, da bo na podlagi sprejetih izhodišč za spremembo Operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in dodelitvi dodatnih pravic porabe, za izvedbo prvega in drugega povabila za pripravo dogovorov za razvoj regij, razpoložljivih 477,3 mio EUR sredstev EU in slovenske udeležbe, v razmerju in 68,79% za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 31,21% za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. (Vir: Vlada RS, ab)

Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Vlada je potrdila izhodišča za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in predvidene prerazporeditve sredstev med njegovimi vsebinami. Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je naložila, da skladno s potrjenimi izhodišči pripravi ustrezno spremembo Partnerskega sporazuma za obdobje 2014–2020. (Vir: Vlada RS, ab)

Priporočila vladi v zvezi s požarom v podjetju Kemis

Vlada je sprejela mnenje glede priporočil Vladi RS, ki jo je skupina poslank in poslancev predložila predsedniku Državnega zbora RS, in sicer v zvezi z okoljsko katastrofo, ki jo je povzročil požar v podjetju Kemis d.o.o. Vlada je tudi imenovala Medresorsko delovno skupino za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis, d. o. o., Vrhnika.  (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito

Vlada je izdala Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba podrobneje določa obravnavo ranljivih prosilcev za mednarodno zaščito s posebnimi potrebami, pravico prosilcev za mednarodno zaščito do informiranja, do materialne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu, pogoje za razselitev izven azilnega doma in razselitev na zasebni naslov, finančno pomoč in merila za izračun finančne pomoči v primeru razselitve na zasebni naslov, pravico do nujnega zdravljenja, izobraževanja, dela in žepnine. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Kmalu razpis za WIFI4EU 6/1

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 6/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi

ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadransko-jonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Odprt drugi razpis programa Interreg Podonavje 6/5

Obveščamo vas, da je do roka 6. junij 2017, uradno odprt drugi razpis programa Interreg Podonavje, namenjen javnim in zasebnim ustanovam ter mednarodnim organizacijam na območju 14 sodelujočih držav. Podrobnosti najdete na programski spletni strani : http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/571.

Prav tako je v Ljubljani 16. februarja 2017 potekal info dan na temo tega razpisa – predstavitve so objavljene na: http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/predstavitve-iz-dogodkov

Brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri 6/6

Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC želijo v letu 2017 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih projektov, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. Mentoriranje je namenjeno zainteresiranim akterjem za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in bo potekalo od julija do novembra 2017.

Zato vas v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabijo k prijavi za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

Mentoriranje bo na izbrani projektni ideji prijavitelja in bo usmerjeno v analizo zatečenega stanja, seznanitev mentorirancev s ključnimi načeli izvajanja skupnostnih projektov, pomoč pri identifikaciji potencialov in ovir za njihovo realizacijo ter identifikaciji in vključevanju deležnikov. Zastavljeno bo projektno vodenje in identificirani konkretni (tudi pravni) koraki ter finančni viri za realizacijo ideje prijavitelja.

Vse informacije so na voljo na spletni strani in v predstavitvi s prijavnico.

Rok za oddajo prijav je 23. junij 2016, več informacij pa dobite pri Senki Šifkovič Vrbica, 01 521 18 88, senka.sifkovic.vrbica@pic.si.

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 6/7

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 6/8

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Interreg za območje alp 6/9

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

Prioriteta 1: Inovativna družba
– Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
– Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
– Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
– Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor

– Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
– Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
– Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 6/10

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 6/11

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 6/12

  • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
  • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
  • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
  • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
  • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Najboljše živijo otroci v Sloveniji 7/1

Slovenska tiskovna agencija je poročala, da je Mednarodna organizacija Save the Children objavila prvo poročilo o tem, kje otroci najbolje živijo. Med 172 državami sveta je Slovenija na prvem mestu skupaj z Norveško. Med najboljšimi desetimi državami so z izjemo Južne Koreje, ki si z Nemčijo, Belgijo in Ciprom deli deseto mesto, same evropske države,  na repu lestvice pa prevladujejo afriške države.

Indeks »Konec otroštva« meri zdravje in dobrobit otrok po svetu, pri čemer upošteva prehrano, dostop do šolanja, smrtnost dojenčkov, otroške poroke, otroško delo, najstniško nosečnost in regionalne konflikte. Organizacija še opozarja, da se za najmanj 700 milijonov otrok po svetu otroštvo konča prezgodaj. Med glavnimi razlogi izpostavlja slabo zdravje, oborožene konflikte, nasilje, otroške poroke, zgodnje nosečnosti, podhranjenost, izključenost iz izobraževalnega sistema in otroško delo.

Vseslovenska akcija "Slovenija - mentorska država" 7/3

V Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon verjamejo v medgeneracijsko sodelovanje, prenos znanja in izkušenj, zato so leta 2013 začeli izvajati Mentorski program – Uči se od najboljših. Mlade prek spletne platforme www.mentorstvo.si povezujejo z mentorji  iz različnih področij.

Vseslovenska akcija “Slovenija – mentorska država” pod sloganom »Vse v naravi kroži, naj zakrožijo tudi izkušnje«, poteka že tretje leto zapored v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Več o poteku in ciljih vseslovenske akcije “Slovenija – mentorska država”, v katero je vključenih preko 50 organizacij z vse Slovenije si lahko preberete na: http://www.mentorstvo.si/.

Več informacij o samem otvoritvenem dogodku pa najdete tukaj.

Pripravljenost Slovenije v primeru uhajanja nevarnih snovi v okolje 7/4

Požar, ki je izbruhnil  15. maja v vrhniškem podjetju za ravnanje s kemičnimi odpadki Kemis in povzročil onesnaženje okolja, je opozoril na pomembnost pripravljenosti države pri koordiniranju strokovnih služb po takšnih nesrečah in informiranju javnosti. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite je povedal, da Slovenija nima pripravljenega državnega načrta za primer uhajanja nevarnih snovi v okolje, ki bi predpisoval periodiko izvajanja vaj zaščite in reševanja, saj to področje nikoli ni bilo prepoznano kot tveganje, ki bi terjalo državno posredovanje.

Vlada je v odzivu na nesrečo ustanovila medresorsko delovno skupino za usklajevanje aktivnosti, ki se nanašajo na posledice požara v Kemisu, v kateri bodo tudi predstavniki Arsa, NIJZ, uprave za varno hrano in urada vlade za komuniciranje. Vlada pa je tudi že sprejela sklep o oblikovanju medresorske delovne skupine, ki bo med drugim pripravila nabor standardnih postopkov in protokol za ravnanje ob podobnih nesrečah, po katerem se bodo službe v prihodnje ravnale, če bi se še kdaj zgodila kaka nesreča. Prav tako bodo o zadevni temi in o predlogih priporočil vladi razpravljali tudi poslanci na izredni seji Državnega zbora 9. junija.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.