V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MORAVSKE TOPLICE, PODČETRTEK, RADEČE, VODICE, ŽALEC IN MESTNA OBČINA NOVA GORICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Sestanek na MOP glede sistemskih priporočil za odmero NUSZ 1/1

V sredo, 31. avgusta, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal sestanek v zvezi s predlogom sistemskih priporočil za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Te naj bi občine usmerjale k (pre)oblikovanju takšnih odlokov o plačilu NUSZ, ki bodo skladni z veljavno zakonodajo, ter  sprejetimi odločitvami Ustavnega sodišča.

Na sestanku, ki ga je vodila državna sekretarka na MOP, Lidija Stebernak, so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo, Geodetske uprave RS, skupine Fiabci, ki je pripravila analizo nekaterih obstoječih odlokov s posebnim poudarkom na odlokih MO Maribor in MO Ljubljane in predstavniki podjetij, ki za občine izvajajo naloge sistema NUSZ. S strani Skupnosti občin Slovenije so bili prisotni dr. Ivan Žagar, Mojca Belingar Vodopivec, Izidor Jerala in Jasmina Vidmar ter s strani ZMOS, Janko Trobiš.

V uvodnem delu je predstavnik skupine Fiabci predstavitev nekaj njihovih ugotovitev, pogledov ter predlogov za izboljšanje sistema zajemanja NUSZ, skupaj z opozorili o neustavnosti, nedoslednosti in nesorazmernosti sistemov NUSZ  v občinah. Ivan Žagar je opozoril na obstoječi sistem financiranja občin, na pomen NUSZ v okviru tega ter na nenehno krčenje finančnih sredstev za občine. Opozoril je, da NUSZ ni davek na nepremičnine, temveč razvojni davek občine. Da je prav, da obstajajo razlike med občinami, saj si občine tudi z načinom določanja NUSZ določajo razvojne usmeritve in prioritete. Zato so poskusi uniformiranja občin, pravzaprav poskusi rušenja občinske avtonomije. Povedal je tudi, da zaradi ekstremov, ki se pojavljajo v nekaterih občinah ni mogoče spreminjati sistema, da pa je prav, da se nanje opozori na načine, ki jih sistem omogoča. Pa tudi, da je popolnoma nesprejemljivo, da občine ne morejo dobiti podatkov o dolžnikih in, da niso stranke v postopkih pred pristojnimi državnimi organi. Izidor Jerala je predstavil ključna stališča skupnega sestanka vseh teh asociacij ter ponovno opozoril, da (na čemer vztraja skupina Fiabci in na čemer slonijo tudi nekatera priporočila ministrstev) NUSZ ne more konvergirat k davku na nepremičnine, saj to ni. Pa tudi, da bi bilo mogoče na tehnikalijah (podatki, programska oprema, …) narediti še mnogo. Še posebej je opozoril na to, da podatki, s katerimi razpolaga GURS in občine niso primerljivi, niti povezljivi. Jože Novak iz MF je povedal, da se bodo zelo potrudili, da bodo našli rešitve za probleme, ki izhajajo iz dejstva, da občine niso stranke v postopkih. Prav tako bodo iskali rešitve za vpogled podatkov dolžnikov. Dogovorili so se, da se v začetku naslednjega tedna ponovno sestanejo predstavniki ministrstev in skupnosti in uskladijo tekst priporočil.

 

Greens novice 2 1/2

Izšle so druge novice projekta Greens, dostopne so na tej povezavi.

Iz vsebine:

 • Institucionalne potrebe pri ZeJN ter dobre in slabe prakse
 • Andaluzijska mreža za ZeJN je začela delovati v okviru projekta GreenS
 • Energetska učinkovitost in ZeJN v fokusu bolgarskih občin
 • Trening delavnice in okrogla miza z interesnimi skupinami na Cipru
 • Razvoj na področju ZeJN v regiji Kalabrija
 • Druga okrogla miza latvijskega usmerjevalnega odbora
 • Mednarodna promocija ZeJN

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek NUV II in program ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo poslalo Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021. Celotno gradivo je objavljeno tukaj.

Prosimo vas, da nam vaša mnenja in pripombe posredujete do petka, 9. septembra 2016, na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si z namenom posredovanja usklajenih pripomb občin članic.

Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1C 2/3

Prejeli smo obvestilo o glede možnosti pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah:

kot ste bili že seznanjeni je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) v javno obravnavo predložilo osnutek predloga novele Zakona o elektronskih komunikacijah, t.i. ZEKom-1C, katerega poglavitni namen je popolni prenos zahtev Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti v nacionalno zakonodajo ter hkrati izboljšanje veljavne zakonske ureditve še na nekaterih drugih področjih ob upoštevanju izkušenj, pogledov in stanj v praksi. Osnutek predloga ZEKom-1C je bil dne 15. 7. 2016 objavljen na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija z možnostjo za podajo pripomb do vključno 15. 9. 2016.

Medtem pa so pripravljavci dne 24. 8. 2016 v medresorsko usklajevanje posredovali nekoliko spremenjeno verzijo osnutka ZEKom-1C kot je bil le-ta dan v javno obravnavo; in sicer:

 • v 10. členu, ki spreminja in dopolnjuje 14. člen ZEKom-1
 • v 11. členu, ki dodaja nov 14.a člen v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov 14.a člena),
 • v 49. členu, ki dodaja nov 175.a člen v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov 175.a člena),
 • v 53. členu, ki spreminja in dopolnjuje 181. člen ZEKom-1,
 • v 55. členu, ki dodaja nova 183.a in 183.b člena v ZEKom-1 (dopolnil se je le naslov omenjenih novih členov),
 • v 56. členu v delu, ki dodaja nov drugi odstavek v 184. člen ZEKom-1,
 • dopolnjen je bil 75. člen.

Obveščamo vas, da morebitne pripombe tudi na navedeno novo gradivo oziroma zgoraj navedene novosti, ki jih prinaša, lahko prav tako posredujete do četrtka, dne 15. 9. 2016, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Obveščamo vas tudi, da bo v Ljubljani, 6.9. javni posvet o predlogu zakona, več v vabilu:

Vabilo

Osnutek arhitekturne politike Slovenije 2/4

Ministrstvo za kulturo je pripravilo Osnutek arhitekturne politike Slovenije, kar je tudi eden od ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Pri pripravi so izhajali iz resolucije Sveta o arhitekturni kakovosti iz leta 2001, ki predvideva krepitev prizadevanj za vključitev arhitekture, še zlasti njene kulturne razsežnosti, v vse politike, posebej tiste, ki so povezane z gospodarsko in socialno kohezijo. V delih, kjer je takšna struktura ukrepov, da so za razvoj in prenovo mest zagotovljena evropska sredstva, so se opirali tudi na cilje nove evropske perspektive – operativni načrt 2014-2020.

Vabimo vas, da do 16.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaša mnenja, stališča in pripombe oz. priporočila za izboljšavo.

Dopolnitve Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda v javni razpravi 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Dopolnitve se nanašajo na spremembe Zakona o vodah, kjer je bil dodan nov 96.a člen, tako se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči ter obdobje, v katerem se lahko izvajajo izredni ukrepi po naravni nesreči.

Vaše pripombe in dodatne predloge lahko posredujete do četrtka, 22.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 2/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

 • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
 • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
 • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in primeri okoljskih zahtev. Do dokumentov dostopate na sledečih povezavah:

Vljudno naprošamo, da dokumente preučite in nam najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujete vaša stališča (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

DOGODKI SOS

7.9. / 12. seja Predsedstva SOS 3/1

12. seja Predsedstva SOS bo potekala v sredo, 7. septembra 2016, s pričetkom ob 09.00 uri prostorih v MO Velenje (Titov trg 1, 3320 Velenje).

9.9. / Kako izračunati zmanjšanje CO2 in prihranke energije z ZeJN 3/2

Greens Webinar, ki bo 9. septembra 2016, 10,00-11,30 se bo osredotočil na to, kako izračunati zmanjšanje CO2 in prihranke energije, izhajajoč iz ponudb zelenih javnih naročil (ZeJN). Ta koristne informacije o prednostih ZeJN običajno ni tako preprosto najti – področje zahteva praktično poznavanje in uporabo zaupanja vredne metodologijo.

Angelika Tisch, višja svetovalka na IFZ v Gradcu, bo delila svoje izkušnje, ki jih je pridobila pri zagotavljanju podpore pri izračunih državnim organom. Predstavila bo izkušnje, pridobljene v okviru projekta GPP 2020, ki je objavil več kot 100 študij primerov in dosežene prihranke CO2 za več kot 900.000 ton CO2.

Greens webinar bo odgovoril na naslednja vprašanja:

 • Kako izračunati prihranke energije pri ponudbah zelenega naročanja?
 • Kako izračunati zmanjšanje emisij CO2?
 • Kako zagotoviti primerljivost s starimi / konvencionalnimi ponudbami?
 • Kako najbolje izračunati prihranke?

Za webinar, ki je brezplačen se lahko prijavite na naslednji povezavi: https://iclei-events.webex.com/iclei-events/onstage/g.php?MTID=ef99d4bf6ac0a92f300033b6d82074071

GREENSlogo2a

eu-greens-logo

14.9. / Priložnosti in pasti pametnih mest in skupnosti 3/3

V okviru 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču gostil več kot 1500 razstavljavcev iz 35 držav, vas Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vabimo na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS. V sredo, 14. septembra 2016, se bomo posvetili aktualni razpravi o priložnostih in pasteh pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities).

MOS pametne skupnosti program

Županje in župane vabimo, da svojo udeležbo na dogodku potrdite najkasneje do srede, 7.9.2016, v tajništvu Celjskega sejma (T: 03 54 33 211, E: tajnistvo(at)ce-sejem.si), da vas bodo lahko pravočasno posredovali vstopnico za sejem in rezervirali parkirno mesto.

 

15.9. / Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo 3/5

Skupnost občin Slovenije kot soorganizator, prijazno vabi k udeležbi posveta Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki bo potekal v četrtek 15.9.2016 s pričetkom ob 15. uri, v Modri dvorani II na 49. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.

Zeleno gospodarstvo je dolgoročna strateška usmeritev Republike Slovenije in predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. Je priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.

Vabilo na posvet Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Vljudno vabljeni!

16.9. / Sestanek delovne skupine za odprte podatke 3/6

Delovna skupina za odprte podatke se bo sestala dne 16. 9. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo. Sestanek bo predvidoma trajal do 12.00 ure.  Predstavniki MJU bodo predstavili dosedanje aktivnosti ministrstva na področju odpiranja podatkov javnega sektorja in delovno verzijo portala odprtih podatkov, predstavniki občin pa svoje dosedanje aktivnosti na tem področju. Predvideno je, da bi pripravili tudi predlog kratkoročnih aktivnosti za skupni akcijski načrt odpiranja podatkov.

Več aktualnih informacij o aktivnostih MJU (STIPS) na področju odpiranja podatkov (ZDIJZ-E)  najdete na spletni strani MJU; http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/aktualno/

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 3/7

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

6.9./ Posvet glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) 4/1

Ministrstvo za javno upravo in Gospodarska zbornica Slovenije vas vabita na javni posvet v zvezi z obravnavo osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), kjer boste lahko podali svoje mnenje in poglede na osnutek predloga ZEKom-1C, njegove prednosti in morebitne pomanjkljivosti.

Vabilo.
Udeležbo na posvetu lahko potrdite do srede, 31. 8. 2016 na elektronski naslov tina.bizjak-ahacic@gov.si.

 

9.9. in 10.9./ Festival slovenskih LAS 2016 4/2

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival ter poteka v enem od večjih slovenskih mest, tokrat v Kopru. Organizator festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega festivala so LAS Istra, Občina Piran, Mestna občina Koper in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

Dne 9.9.2016 bo potekal strokovni posvet festivala, ki je namenjen regionalnemu mednarodnemu povezovanju LAS in pripravi skupnih projektov, tako bo ta dan potekala tudi mednarodna borza projektov sodelovanja in ogled dobrih praks.

V soboto, 10.9.2016 pa bo potekala predstavitev ponudbe LAS iz Slovenije in tujine na stojnicah ter festival, v sklopu katerega se bodo predstavili razstavljavci iz Slovenije in tujine, deležni boste pestrega kulturnega programa podeželskih krajev Slovenije in tujine in predstavitve biserov naravne.

Prijave so možne do 19. avgusta na info@drustvo-podezelje.si.

Program in prijavnica

20.9. / Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine 4/3

Napovedujemo dogodek na temo novosti novele ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja, ki ga za vse slovenske občine organizira Ministrstvo za javno upravo skupaj z Informacijskim pooblaščencem. Dogodek bo v torek, 20. septembra 2016 predvidoma v Ljubljani.

Vabila s programom najdete na tej povezavi.

Na dogodku bo med drugim predstavljen tudi PRIROČNIK ZA ODPIRANJE PODATKOV JAVNEGA SEKTORJA

Priročnik je namenjen zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja – organom javnega sektorja, ki so določeni v ZDIJZ in opravljajo javne naloge ter pri tem vodijo javne evidence in druge zbirke podatkov, ki so povezane z javnimi nalogami. Namen priročnika je s praktičnimi navodili in priporočili zavezancem omogočiti odpiranje podatkov ter uvedbo dobrih praks.

22 in 23.9. / Problemska konferenca komunalnega gospodarstva 2016 4/4

S septembrom prihaja tudi Problemska konferenca komunalnega gospodarstva, osrednji strokovni dogodek na področju komunalne dejavnosti v Sloveniji, ki bo potekala 22. in 23. septembra v Rogaški Slatini. Programska vsebina letošnje konference bo posvečena odgovornemu upravljanju in učinkovitemu vodenju komunalnih podjetij. Na konferenci bo govora o tanki črti odgovornosti in konceptu sodelovalnega voditeljstva. V letošnjem letu bo ena izmed tem tudi problematika upravljanja komunalnega področja z vidika občin, ki so lastnice infrastrukture in odgovorne za zagotavljanje komunalnih storitev.

Podrobnejše informacije o programu konference, načinu prijave, kotizaciji, posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve si oglejte na spletni strani konference. Prijave so možne do 19.9.2016.

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 4/5

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo. Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Registrirati se je možno do 10. septembra 2016 oziroma do zapolnitve mest, preko spletnega obrazca tukaj.

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 4/6

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

4.10./ Posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 4/7

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Urad za UNESCO in Knjižnica – Kulturni center Lendava vas vabijo na celodnevni regijski strokovni posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 4. oktobra 2016 v Lendavi.

Na posvetu želijo predstaviti pomen in učinke načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/umetniki in lokalnimi skupnostmi, med drugim pa bomo prikazali tudi uspešne primere dobrih kulturno-umetnostnih praks.

Več informacij o regijskem strokovnem posvetu in načinu prijave najdete v vabilu, programu in vsebinskih predstavitvah.

SEJA VLADE

99. seja Vlade RS 5/1

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Predlagane spremembe prihajajo pred temeljito prenovo kulturnega modela Republike Slovenije. Med spremembami velja še posebej izpostaviti naslednje:

 • Nacionalni program za kulturo oziroma strategija kulturne politike kot strateški razvojni akt bo veljal za daljše časovno obdobje osmih let, postavil resnično strateške cilje ter realistično ocenil načrtovanje kulturne politike v tem obdobju..
 • Ključna sprememba, ki jo prinaša predlog novele se nanaša na izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi, s katero bodo ti upravičeni do primerljivega plačila za enako opravljeno delo, kot ga dobivajo redno zaposleni v javnih zavodih,…

Vlada RS bo predlog novele poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS. (Vir: Vlada RS, ab)

Starejši in trg dela

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z dokumentom »Starejši in trg dela v Sloveniji«. Vlada RS bo končni dokument skupaj z akcijskim načrtom sprejela po obravnavi dokumenta s socialnimi partnerji.

Dokument »Starejši in trg dela v Sloveniji« poleg uvodnega opisa pričakovanih demografskih gibanj in njihovega vpliva na delež delovno sposobnega prebivalstva ter socialnega položaja starejših prebivalcev vsebuje analizo situacije starejših na trgu dela. Osrednji del v nadaljevanju dokumenta na podlagi analize stanja vključuje nabor možnih ukrepov, ki so vsebinsko razdeljeni na naslednja področja, ki bistveno vplivajo na stopnjo delovne aktivnosti starejših.(Vir: Vlada RS, ab)

Podatki o dolgu v letu 2015

Vlada je sprejela poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2015 in ga posredovala v seznanitev DZ. Dolg državnega proračuna, ki predstavlja največji del javnega dolga, je 31. decembra 2015 znašal 27,279 milijarde evrov oz. 70,8 odstotka BDP. (Vir: Vlada RS, ab) 

Stanje izvajanja sistema evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada se je seznanila z Informacijo o stanju izvajanja sistema evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Uresničevanje aktivnosti na področju ukrepov za izboljšavo sistema poteka v skladu s pričakovanji.

V tokratni informaciji je prikazano stanje na področju izvajanja dodatnih ukrepov in nadgradnja aktivnosti, ki so že bile izvedene oz. se izvajajo, na dan 30. junij 2016. Večina predvidenih aktivnosti zahteva sistematičen pristop, zato so bili roki za njihovo realizacijo že prvotno postavljeni v drugo polovico leta 2016. Uresničevanje aktivnosti poteka v skladu s pričakovanji, zato bodo predvideni ukrepi izboljšav sistema izvajanja izvedeni v predvidenih rokih. (Vir: Vlada RS, ab)

Novela Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Objavila jo bo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba se spreminja v delu, ki se nanaša na celostne teritorialne naložbe. V izogib morebitnim nejasnostim, se s spremembo natančneje določa, da združenje mestnih občin v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb svoje naloge opravlja kot posredniški organ. Združenje mestnih občin mora tako izkazati svojo zmožnost za zakonito in učinkovito opravljanje nalog, ki so mu zaupane kot posredniškemu organu, in kot tak predhodno uspešno prestati tudi postopek imenovanja organov.(Vir: Vlada RS, ab)

Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, ki navaja presek stanja od januarja 2014 do konca junija 2016 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Poročilo med drugim predstavlja aktivnosti, izvedene v obdobju januar 2014–junij 2016 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, v okviru katere je Slovenija do leta 2023 upravičena do dobrih treh milijard evrov. Trenutni, najaktualnejši podatki do konca avgusta 2016 v primerjavi z junijskimi, kažejo napredek. Doslej je bilo skupno izdanih 99 odločitev o podpori v skupni vrednosti 647 milijonov evrov oziroma 21 odstotkov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del).(Vir: Vlada RS, ab)

Predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic za tretjo obravnavo in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Predlog zakona določa, da se bodo v slovenski pravni red prenesle določbe Direktive 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu. (Vir: Vlada RS, ab)
Vlada sprejela stališče do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k predlogu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)

Vlada Republike Slovenije se z mnenjem DS ne strinja, saj je predlog zakona pripravljen v skladu z izhodišči, ki jih je sprejela in sicer, da bo pokopališka dejavnost tudi v prihodnje občinska javna služba, pogrebna dejavnost pa bo gospodarska dejavnost, razen zagotavljanja 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, saj tega dela pogrebne dejavnosti trg ne more ustrezno zagotavljati.Vlada RS je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije (DS) k predlogu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Prav tako se Vlada RS ne strinja z mnenjem DS, da pogrebne dejavnosti, zaradi pietete do pokojnikov in odnosa do svojcev, zdravstvenih in sanitarno-higienskih razlogov ni mogoče zagotavljati na prostem trgu, saj je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.(Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Vlada Republike Slovenije sprejema Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembami uredbe Vlada RS na področju pridobivanja in najemanja stavb izpolnjuje dane zaveze iz odgovora, ki ga je posredovala na uradni opomin Evropske komisije iz leta 2014 zaradi nenotifikacije državnih predpisov za prenos direktiv Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti v pravni red Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab) 

Odgovor vlade v zvezi s problematiko zniževanja stroškov za delovanje občin

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odgovor Vlade Republike Slovenije Državnemu svetu Republike Slovenije k mnenju o odgovoru Ministrstva za javno upravo v zvezi s problematiko zniževanja stroškov za delovanje občin.

Državni svet med drugim ugotavlja, da je razumevanje učinkov ukrepov za zmanjševanje stroškov za delovanje občin med Vlado Republike Slovenije in združenji občin diametralno nasprotno. Vlada o tem meni, da gre predvsem za različne ocene o višini prihrankov v občinskih proračunih, do česar je vsekakor prišlo, saj je bila sprejeta vrsta sprememb zakonov in podzakonskih aktov, obe strani pa se strinjata z ugotovitvijo, da učinki niso linearni v vseh občinah, temveč se razlikujejo. Vlada in ministrstva ob vsaki spremembi predpisa pripravijo oceno finančnih učinkov spremembe predpisa in to tudi objavijo. Stališče združenj, da prihrankov skoraj ni, je vladi znano, pri čemer pa opozarja, da je takšno stališče paradoksalno, saj so pretežni del predlogov sprememb predpisov predlagala prav združenja občin. (Vir: Vlada RS, ab)

Sprememba Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.

Uredba je bila izdana maja 2015. Z njo se je v pravni red RS prenesla EU direktiva o industrijskih emisijah (2010/75/EU) v delu, ki se nanaša na hlapne organske spojine. Predlagane spremembe te uredbe v ničemer ne posegajo v prenos omenjene direktive. Spremembe se nanašajo le na popravke uredbe v napačnih sklicih in na podrobnejša navodila upravnemu organu, glede izdaje upravnega akta v posamezni fazi postopka. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 6/1

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Razpis za pridobitev/ohranitev Certifikata Mladim prijazna občina 6/2

MPO5letObveščamo vas, da je Inštitut za mladinsko politiko, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja, tudi letos objavil poziv za certifikat Mladim prijazna občina, in sicer:

 • Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2016-2020
 • Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina (ta je namenjen izključno občinam, ki so certifikat prejele leta 2012 in se jim v letošnjem letu veljavnost certifikata izteka).

Oba javna poziva z ustrezno razpisno dokumentacijo sta dostopna na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Občine, ki si želijo prejeti naziv Mladim prijazna občina 2016 ̶ 2020, se lahko do 9. septembra prijavijo na javni poziv.

Podeljevanje naziva Mladim prijaznih občin poteka že peto leto zapored in predstavlja priznanje občinam, ki imajo področje mladine zgledno urejeno. Take občine uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, kar pomeni, da so ukrepi občine usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Mladim prijazna občina je nastal v času zaznamovanem z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in njihovim vse kasnejšim osamosvajanjem. Nastal je kot spodbuda lokalnim skupnostim, da mladim pomagajo na poti do odraslosti in hkrati kot priznanje občinam za aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti in sedanjosti za mlade.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s 3 mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi, ki pospešeno izvajajo ukrepe za mlade. Do danes je v Sloveniji 24 mladim prijaznih občin.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 6/3

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Ugodna posojila občinam za investicijske projekte 6/4

4. avgusta 2016 so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada na novinarski konferenci predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov. S temi razpisi Sklad razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016 je že razpisanih 19.200.000 EUR ugodnih posojilnih sredstev za projekte občin, kmetijske in gozdarske projekte, začetne podjetniške projekte in za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter 4.400.000 EUR sredstev za garancije za bančna posojila v dveh statističnih regijah. V Uradnem listu z dne 29.7.2016 pa je Sklad objavil tudi javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na področju lesarstva v višini 5.880.000 EUR. Za občine je na voljo Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Za investicijske projekte občin je razpisanih 8.000.000 EUR ugodnih posojil. Sredstva so namenjena financiranju projektov s področja cestne, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne in športno turistične infrastrukture, za izboljšanje gospodarskega razvoja in za namene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dokumentacijo lahko najdete tukaj. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 6/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Objavljen razpis za večgeneracijske centre 6/6

Ministrstvo je danes, 2.9.2016 v Uradnem listu in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želi ministrstvo vzpostaviti mrežo predvidoma 15 (petnajstih) večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote. V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.  Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016. Celotna razpisna dokumentacija

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 6/7

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/8

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri 7/1

V okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri so Umanotera, Društvo Focus, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Inštitut za politike prostora izdali katalog 12 tujih in domačih dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, s katerim želijo motivirati občine, nevladne organizacije, zadruge, civilne iniciative in druge oblike organiziranja na lokalni ravni, naj prevzamejo aktivno vlogo pri izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih.

Pri izboru dobrih praks so bila upoštevana področja, na katerih ima Slovenija glede na svoj trajnostni in sonaravni kapital največje možnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo: (1) energetska učinkovitost in oskrba z energijo iz lokalnih obnovljivih virov, (2) oskrba s sonaravno pridelano hrano (3) trajnostna mobilnost, (4) stanovanjske skupnosti in celovita urbana regeneracija, (5) upravljanje z gozdom in (6) trajnostni turizem. Vključen je tudi opis participatornega proračuna kot mehanizma za aktivacijo občanov in povrnitev zaupanja v demokracijo.

Katalog dobrih praks 2016 je na voljo na tej spletni povezavi. (Vir: Umanotera)

Sistem visokošolskega izobraževanja 7/2

 

V projektu Pomen izobraževanja odraslih so bili župani posebno kritični do sistema visokošolskega izobraževanja, tako glede obsega kot strukture programov, razmestitev in vpisnih mest. Politika, stroka in starši »bi morali mladim pravočasno posredovati jasna sporočila o možnostih zaposlovanja, vendar ne zato, da bodo sprejemali prave odločitve, ampak predvsem zato, da bodo prevzeli tudi odgovornost za posledice svojih odločitev(Ferenc Horvath, podžupan občine Lendav

Poleg tega so opozorili na nerealna pričakovanja/zahteve, da morajo visokošolske ustanove »proizvajati« zaposljive diplomante; danes 10 najbolj iskanih poklicev pred desetimi leti še ni obstajalo. Zaposljivosti ne zagotavlja diploma, zaposljivost je odvisna od posameznika in njegove pripravljenosti za učenje, za sprejemanje novih manj ali bolj zahtevnih nalog.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.