PREDSEDSTVO SOS

14. SEJA PREDSEDSTVA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE 1/1

V petek 3. februarja 2017 je v prostorih Aparthotela Rosa v Termah Olimia, potekala 14. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS). Na seji so predstavnice in predstavniki Predsedstva SOS, z državnim sekretarjem na Ministrstvu za javno upravo dr. Nejcem Brezovarjem in sekretarjem mag. Andrejem Čokertom, državno sekretarko na Ministrstvu za finance Marijo Janc in sekretarko Marijo Arnuš, spregovorili o predlogu Zakona o javnih financah, predlogu Zakona o financiranju občin. O spremembah operativnega programa za obdobje 2014-2020 in s tem povezanim črpanjem evropskih sredstev za občine so članice in člani predsedstva razpravljali z direktorjem Urada za kohezijsko politiko pri SVRK mag. Bojanom Suvorovom. Prav tako pa je razprava tekla o pobudi za zakonsko ureditev lastništva javnih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč.

V teku razprave o predlogu Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin so županje in župani opozarjali na slabi finančni položaj občin. Posledice pomanjkanja denarja pa so že začeli čutiti ljudje. Županje in župani so opozorili, da se mora država zavedati tudi, da z nižanjem potrebnih finančnih sredstev za občine /povprečnina ter sredstva za sofinanciranje investicij/ posledično slabi tudi sam razvoj države. Že strokovnjaki so opozorili, da je rast bruto družbenega proizvoda države nižja za skoraj procent, zaradi  manjka občinskih investicij. Ministrstvo za finance je vztrajalo, da država trenutno ne more zagotoviti občinam več sredstev zaradi fiskalnega pravila, ki velja za vse. S tem so se sicer prisotne županje in župani strinjali,  vendar opozorili, da država tega pravila ne upošteva, ko se pogaja s sindikati, zdravniki, itd., zato so občine očitno neenakovredno obravnavane. Kar je še posebej problematično, saj se občine pogajajo za boljšo kvaliteto življenja vseh ljudi v  občinah in ne le za interese posameznih skupin prebivalstva.

Prisotne članice in člani so se seznanili, da se spreminja operativni program za obdobje 2014-2020. Po besedah mag. Suvorova je Evropska komisija na novo določila kriterije delitve sredstev državam članicam in tako naj bi Slovenija prejela 56 milijonov evrov dodatnih sredstev. Komisija je nakazala, da naj bi se ta sredstva porabljala za potrebe vodenja migrantske politike, bo pa priložnost tudi za dodatno podporo nekaterih drugih področij.  Na osnovi analize stanja potreb naj bi okrepili področja urejanja problematike odpadnih voda in zagotavljanja oskrbe s pitno vodo, pa tudi področje protipoplavne varnosti. Dr. Ivan Žagar je ponovno opozoril, da je nujno potrebno okrepiti področje razvoja regij, saj se razlike med zahodnim in vzhodnim delom Slovenije še naprej intenzivno večajo. Skrb države bi morala biti usmerjena v izenačevanje življenjskih pogojev vseh ljudi. Glede na to, da se odpira operativni program, kar je dober znak, je pa pri tem potreben teritorialni dialog, ki bo partnerski in bo uveljavil rešitve z dolgoročno razvojno komponento.

Na seji so predstavniki predsedstva so župani razpravljali o pobudi župana Občine Dol pri Ljubljani glede zakonske ureditve lastništva javnih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč. Strinjali so se, da je potrebno več let trajajočo problematiko nujno sistemsko urediti, saj občine kot tudi država, zaradi tožb in visokih odškodnin, izgubljajo veliko sredstev. Država vseskozi na občine prenaša težo neurejenega področja iz preteklosti, pri tem pa spregledala, da je za ureditev tega zelo razsežnega problema potrebno veliko finančnih sredstev, ki pa jih občine seveda nimajo.

Slike iz predsedstva si lahko pogledate na tej povezavi.

 

NOVICE SOS

Problematika subvencioniranja najemnin – Sporočanje podatkov o subvencioniranih stanarinah 2/1

V prostorih Ministrstva za javno upravo je dne 2.2.2017 potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, FURS in Ministrstva za okolje in prostor.

Na problematiko povezano s subvencijami stanovanjskih najemnin, predvsem z vidika odprave administrativnih bremen, so predstavniki skupnosti občin že večkrat opozorili. Pri tem gre za več problemov.

Najprej gre za vprašanje odsotnosti dostopa do ustreznih podatkov. Odločbe o subvencijah najemnin izdajajo pristojni Centri za socialno delo, odločbe pa pogosto ne vsebujejo osnovnih podatkov, na podlagi katerih bi občine kot plačnice lahko izvršile plačilo upravičencem. Občine ne razpolagajo z verodostojno listino kot dokazilom za nakazilo in zaradi tega tudi nimajo izvršilnega naslova. Dodaten problem je povezan s poročanjem oz. dostavo dokumentacije v zvezi z izvajanjem SZ-1. Ta določa, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun in občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta pa se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij. Občine morajo za povračilo založenih sredstev predložiti poleg zahtevka še potrdila o nakazilih ali izpis kontnih kartic in podatke v Excelovi tabeli,  ki med drugim zahteva podatka o neprofitnem delu in tržnem delu subvencije. Občine s temi podatki ne razpolagajo in jih tudi v t. i. Distribucijskem modulu ni.

S problemom neustreznega dostopa do vseh relevantnih podatkov pa je povezana tudi problematika poročanja občin davčnemu organu o izplačanih subvencijah in upravičencih do subvencije. O čemer je že potekala korespondenca med FURS in SOS.

Predstavniki skupnosti občin so predlagali, da je nujno potrebna sprememba 50. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), in sicer tako, da se vzpostavi pravna podlaga, na podlagi katere bodo občine lahko dostopale do potrebnih podatkov v distribucijskem modulu. Naknadno bi bilo potrebno nadgraditi programe državnih organov – informatizirane zbirke podatkov tako, da se podatki avtomatično prenašajo med njimi in ne bremenijo zaposlenih na občinah z dodatnimi administrativnimi bremeni.

Ministrstvo za finance, FURS kot tudi Ministrstvo za javno upravo so se strinjali, da je obvezna sprememba določila tako, da bodo občine kot plačnice prejele vse podatke, ki jih potrebujejo za izplačevanje subvencij najemnin in za poročanje FURS-u.

Po navedbah MDDSZEM se pripravlja predlog sprememb in dopolnitev ZUPJS, zato bo SOS na podlagi sprejetega sklepa na sestanku na ministrstvo ponovno poslala predlog za spremembo problematičnega člena – POZIV: Subvencije najemnin-podatki_SOS-ZMOS 9 2 2017

Prav tako je predstavnica SOS opozorila na v letu 2016 zaznano problematiko obračunavanja zamudnih obresti s strani FURS občinam za nepravočasno plačane prispevke v primeru poračuna plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za pretekla obdobja, do katerih pa ne prihaja po krivdi občin. Obveznosti iz naslova zamudnih obresti ne izhajajo iz poslovanja občin. Namreč zavezanec za prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in sporočanje sprememb med zavarovanjem je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ministrstvo pa je dolžno obveščati občine o obdobju zavarovanja, le ta podatek prejmejo s strani ZZZS. Predstavniki MDDSZEM in FURS so seznanjeni z nastalo situacijo in jo rešujejo z ZZZS. SOS bo še dodatno pozvala pristojne k urgentnem reševanju zadeve.

Posvet na temo zemljiške knjige in portala e-ZK 2/2

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije dne, 30.1.2017 organizirala informativni posvet na temo zemljiške knjige, informacijskega sistema e-ZK ter portala e-ZK, ki je sestavni del informacijskega sistema za podporo informatizirane zemljiške knjige (informacijski sistem e-ZK) in ga upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču RS.

Predavateljica Nina Bogataj, okrajna sodnica in vodja projektne skupine i-ZK, ki deluje v okviru Službe za upravljanje projektov pri Vrhovnem sodišču RS, je predstavila predpise, ki urejajo zemljiško knjigo (ZK), namen ZK, javnost ZK, vrste vpisov, povedala nekaj o povezavi ZK z zunanjimi evidencami, načelih zemljiškoknjižnega postopka ter izpostavila tudi najbolj pomembno sodno prakso.

Vesna Kukovec, organizacijski vodja zemljiške knjige na Okrajnem sodišču v Ljubljani in članica projektne skupine i-ZK je v drugem delu posveta posebno pozornost namenila podrobni predstavitvi portala e-ZK ter postopku vlaganja ZK predlogov.

Udeleženci posveta so na seminarju osvežili spomin na temo zemljiške knjige, se seznanili z novo sodno prakso, bili opozorjeni na kak način je najbolje vložiti ZK predlog, kadar ta nima oziroma kadar ima oviro, hkrati pa so v odgovorih na zastavljena vprašanja prejeli dodatne informacije.

Upravni postopek v praksi 2/3

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z magistro Marijo Tanacek, vodjo Sekretariata za splošne zadeve MO Maribor in članico komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka, in Milanom Železnikom, Evropski pravni center, organizirala osvežitveni seminar na temo upravnega postopka, ki je potekal v torek, 31.1.2017 v Celju. Udeleženci seminarja so svoje strokovno znanje utrdili na podlagi teme: splošno o upravnem postopku s poudarkom na določbah, ki jih uporabljajo občine, in posebnosti po posameznih področjih in najpogostejše napake pri upravnem postopku, saj je stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanju najučinkovitejše s ponazoritvijo na konkretnih primerih v praksi.

  

Prvi korak SOS na poti h krožnemu modelu s projektom CircE  2/4


V Milanu je 1. in 2. februarja potekal prvi sestanek partnerjev projekta CircE, ki je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva. Projekt je sofinanciran s strani Interreg Evropa (ERDF) in bo trajal 4,5 let.

Skupnost občin Slovenije je z januarjem 2017 pričela delovati tudi v mednarodnem konzorciju za izvedbo projekta CircE. Projektni konzorcij CircE (Evropske regije v smeri krožnega gospodarstva) vključuje 8 partnerjev, na regionalni in lokalni ravni ter predstavnike različnih evropskih socialnih in ekonomskih scenarijev:

 1. Regija Lombardija,
 2. Vlada Katalonije,
 3. Urad maršala vojvodstva Spodnje Šlezije,
 4. Provinca Gelderland,
 5. Londonski odbor za odpadke in recikliranje (LWARB),
 6. Eko-podjetja za razvoj ustvarjalnosti EcoEntreprises (CD2E),
 7. Občina Sofija in
 8. Skupnost občin Slovenije (SOS).

Projekt je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva (CE) v Evropi, v skladu s Paketom krožno gospodarstvo, Evropske komisije (2015). Cilj projekta je pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik za usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Projekt izvaja to nalogo s ciljem spreminjanja ali ponovnega naslavljanja instrumentov izbranih politik z izmenjavo znanja ter izkušenj med partnerji, s pomočjo trajnega vključevanja zainteresiranih strani in z globljo analizo gospodarskega sistema. SOS bo v projektu naslavljal Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Glavni poudarek bo namenjen vplivanju na ukrepe v okviru prednostne osi 9, kar bi lahko privedlo do boljših lokalnih razvojnih strategij in / ali k novim projektom z učinki na lokalni ravni. Kjer bo to mogoče in ustrezno pa tudi v okviru prve in tretje prednostne osi.

Partnerji projekta smo se na sestanku dogovorili o načinu sodelovanja ter pripravili prvi osnutek prednostnih sektorjev posameznih partnerjev. Razlika v pristojnostih partnerskih regij in predstavnikov lokalne ravni se je odražala tudi v izbiri sektorjev. Med tem ko so regije izbrale prioritete v proizvodnem sektorju (plastika, elektronski odpadni materiali, neobdelane surovine), je SOS izbral sektor turizem v povezavi s hrano, mobilnostjo in zgradbami. V kratkem načrtujemo prvo srečanje z deležniki v Sloveniji, s katerimi se bomo pogovorili o priložnostih in izzivih na poti h krožnemu gospodarstvu različnih deležnikov ter o bodočem sodelovanju.

 

Komisija občinskih redarjev o novih delovnih mestih v uredbi o sistemizaciji in o 26. členu predloga ZFO-1 2/5

Na 4. sestanku Komisije za občinsko redarsko službo se je sestala v prostorih Občine Medvode. Komisija je obravnavala pobudo, da se prevodi obvestila za prekrške (v skladu z evropsko uredbo EUCARIS) naredijo s strani SOS, stroški pa se pokrijejo s strani občin, ki jih bodo prevzele. Na ta način se bo strošek razdelil, občine pa bodo privarčevale, saj ne bo potrebno vsaki plačevati za svoje prevode. V sklopu obravnave predloga Uredbe o delovnih mestih občinskih redarjev, so pregledali predlagana nova delovna mesta v okviru občinskih redarstev. Pri pregledu so izpostavili nekaj vprašanj, predvsem pri zaposlovanju občinskih redarjev in določanju njihovega poizkusnega dela. Člani so obravnavali tudi Predlog novele ZFO-1, še posebej 26. člen (financiranje SOU). Prisotni so si bili enotni, da je predlagana rešitev neprimerna oziroma celo diskriminatorna do določenih področij. V nadaljevanju sestanka so člani govorili o poročilu sodelovanja v preventivni akciji uporabe mobilnih telefonov in sodelovanju z AVP. Na koncu so se še seznanili s stanjem  ZOR-ed , ki je bil 2.2. potrjen na odboru.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 3/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS).

Sprememba ZGMRS spreminja način določanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana kot glavnemu mestu iz dosedanje omejitve z maksimalno vrednostjo na omejitev v razponu od minimalne do maksimalne vrednosti.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe in stališča lahko posredujete najkasneje do četrtka, 9.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov v javni razpravi 3/2

 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. V osnutku uredbe je popravljena definicija za ozimine, bolj jasno je opredeljena časovna prepoved gnojenja za sejano travinje, dodana je prepoved gnojenja za kompost ali digestat, če ima slednji več kot 20 % suhe snovi in popravljen je obrazec za oddajo živinskih gnojil ali digestata oziroma komposta, ki je sedaj enak obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Poleg navedenega je dodan nov člen, ki omogoča, da se za potrebe izvajanja te uredbe izdelajo tudi strokovne raziskave in študije.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 9.2.2017.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin 3/3

Skupnost občin Slovenije je že posredovala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. V zvezi s tem predlogom je dne 9.1.2017 na MJU potekal prvi usklajevalni sestanek s predstavniki skupnosti in ministrstva (obvestilo o sestanku si lahko preberete na tej povezavi: Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin).

Obveščamo vas, da je sedaj tudi uradno objavljeno besedilo predloga, ki je v medresorski obravnavi. Predlog sprememb in dopolnitev ZFO-1 najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka, 9.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) 3/5

Obveščamo vas, da je na straneh Državnega zbora objavljen predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv). S predlogom zakona se ureja institucijo državnega pravobranilstva, njihove pristojnosti in status z večjim poudarkom na preventivni, pogajalski in svetovalni vlogi s ciljem zmanjšati število obravnav na sodiščih. Temeljne rešitve zakona so: ustanovitev državnega odvetništva kot posebnega državnega organa, preimenovanje državnih pravobranilcev v državne odvetnike, ki bodo javni uslužbenci, ustanovitev neodvisne komisije za presojo ustreznosti kandidatov, ustreznejša določitev subjektov zastopanja, krepitev svetovalne funkcije, podrobnejša opredelitev postopka mirne rešitve spora, ustreznejša ureditev zastopanja pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, krepitev avtonomije državnih odvetnikov, zagotavljanje javnosti dela, možnost začasne napotitve državnega odvetnika v drug državni organ, disciplinska odgovornost in ustreznejša določitev nadzora nad delovanjem državnega odvetništva.

Vabimo vas, da predlog zakona preučite in nam posredujete vaša mnenja, stališča in pripombe na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.2.2017.

Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za obdobje 2016-2021 3/6

V javni obravnavi se nahaja Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016-2021. Osnutek dokumenta je objavljen na tej povezavi, skupaj z zbirnima poročiloma glede prejetih predlogov civilne družbe in nekaterih občin z romskim prebivalstvom, pa ga prilagamo tudi tukaj:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujete do četrtka, 16.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene pripombe v roku (do 20.2.) poslali na pristojni Urad.

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 3/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katerega cilje je izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve.

S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik kontaktnih točk z vidika predpisane gostote omrežja ter z vidika pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v primeru preoblikovanja kontaktnih točk. S skrajšanjem predpisanega minimalnega delovnega časa premične kontaktne točke in drugih organizacijskih oblik kontaktne točke, ki niso bodisi pošta bodisi pogodbena pošta, na 1 uro pa se želi izvajalcu univerzalne storitve omogočiti ohranjanje tistih kontaktnih točk, ki so ekonomsko manj vzdržne, s čimer se zasleduje cilj zagotavljanja kakovostne univerzalne storitve. Istočasno se čas za delo s strankami pomakne za dve uri v popoldan in se na ta način zagotovi večja dostopnost kontaktnih točk večini uporabnikov, saj delovni in življenjski ritem aktivnemu prebivalstvu preprečuje uporabo kontaktnih točk v jutranjem in zgodnje popoldanskem času.

Tukaj najdete predlog in neuradno prečiščeno besedilo predloga.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in stališča posredujete najkasneje do petka, 17.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

6.2. / Mednarodna konferenca z Violeto Bulc o pametnih mestih 4/1

Skupnost občin Slovenije je vsebinski partner DOBA Fakulteti pri organizaciji mednarodne strokovne konference na temo pametnih mest in skupnosti. Na konferenci bodo globalni eksperti predstavili poglobljen pogled na razvoj pametnih mest in skupnosti ter ponudili svoje bogato znanje o njihovem kreiranju v prihodnosti.

Mesta jutri ne bodo več takšna, kot so mesta danes.

Namen konference je obravnava vidikov prihodnosti pametnih mest in izboljšanja kakovosti življenja v povezanem in trajnostno naravnanem okolju ter zagotavljanje diskusijske platforme za vprašanja in ideje s področij, kot so:

 • prihodnost vodenja in upravljanja mest ter s tem povezane kompleksnosti, globalne razsežnosti in inovativnih razvojnih strategij
 • ozaveščanje o pomenu sodelovanja državljanov v procesih odločanja in razvoja v mestih ter potrebnosti spodbujanja sprememb vedenja v smislu aktivne udeležbe, trajnostnega razmišljanja in delovanja
 • vloga visokega šolstva pri razvoju pametnih mest in razvoju novih znanj in spretnosti prebivalcev, ki so potrebna v praksi

Na konferenco prihajajo globalni strokovnjaki iz akademskega in poslovnega sveta, ki bodo z vami delili najnovejše trende, izzive in rešitve za razvoj pametnih mest in skupnosti. Te boste lahko uporabili pri kreiranju politik, uvajanju sprememb in konkretnih rešitev tako v občinah kot mestih, v podjetjih, na univerzah in drugje.

 • Častna gostja mednarodne strokovne konference bo Violeta Bulc, evropska komisarka za mobilnost in promet, ki bo konferenco otvorila z uvodnim predavanjem.
 • Prof. Pedro B. Ortiz, vizionar, priznani strokovnjak za urbana vprašanja metropol, svetovalec Svetovne banke in bivši župan Madrida.
 • Dr. Blaž Križnik, docent na Podiplomski šoli za urbane študije Univerze Hanyang v Seulu, strokovnjak za primerjalne urbane študije.
 • Timotej Šooš, v Vladi Republike Slovenije odgovoren za razvoj dolgoročne vizije in razvojne strategije Slovenija 2050.
 • Prof. Esteve Almirall, priznan govorec s področja inovacij in pametnih mest, profesor na priznani poslovni šoli ESADE in direktor Centra za inovacije.

Vse podrobnejše informacije o konferenci najdete na tej povezavi.

Kontaktna oseba je Zvezdana Strmšek zvezdana.strmsek@doba.si; tel. 02 228 38 94

 

Prijava in kotizacija

Do 31. decembra 2016 izkoristite 100,00 EUR popusta. Število mest je omejeno – online prijava

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

14.2. / ZJN-3 skozi prakso Državne revizijske komisije 4/2

Po 9. mesecih uporabe ZJN-3 Skupnost občin Slovenije organizira seminar, na katerem bodo prikazane odločitve Državne revizijske komisije v zvezi z nekaterimi instituti ZJN-3.

Poleg pravne prakse Državne revizijske komisije bodo predstavljeni tudi instituti ZJN-3, ki jih je v praksi težje izvajati.

Seminar bo potekal v torek, 14. februarja 2017 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

 

16.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Mariboru 4/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 16.2.2017 v Mariboru (razstavišče MO MB, Grajska ulica 7) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 14.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

 

23.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Ljubljani 4/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 23.2.2017 v Ljubljani (velika sejna dvorana MOL, Mestni trg 1) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 21.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 4/5

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

DOGODKI DRUGIH

9.2./ Superračunalniki za uporabnike iz gospodarstva 5/1

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 9. februarja 2017 v Novem mestu potekal strokovni dogodek Superračunalniki za uporabnike iz gospodarstva. Gre za dogodek ob začetku izvajanja projekta InnoHPC. Projekt sofinancira EU preko transnacionalnega programa Podonavje.

Dogodka se bodo udeležili predstavniki akademske sfere, gospodarstva in oblikovalci javnih politik, da bi skupaj raziskali možnosti, ki jih ponuja tehnologija superračunalnikov v procesu digitalne transformacije gospodarstva.

Več o dogodku lahko preberete tukaj.

V kolikor bi se dogodka želeli udeležiti, to sporočite na e-mail tamara.valic@fis.unm.si.

9.2. in 14.2./ Javna posveta na temo "Sobivanje ljudi in divjadi" 5/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas vabi na naslednja javna posveta na temo:

9.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Triglavskem LUO” Vabilo

14.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Zahodno visoko kraškem LUO” Vabilo

Več o programu lahko preberete v priloženih vabilih.

Vljudno vabljeni!

14.2./ Predstavitev mednarodnega projekta Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest 5/3

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z Mestno občino Velenje vas vabi na uvodno predstavitev mednarodnega projekta Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost (AgriGo4Cities) v okviru transnacionalnega programa Podonavje.

Vabilo in program.

Zaradi mednarodne udeležbe bodo predstavitve potekala v angleškem jeziku. Prosimo, da svojo prisotnost prijavite do 9. februarja na e-naslov agrigo4cities@velenje.si.

21.2./ Predavanje »Izvedbena praksa okoljske zakonodaje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in kohezijskih sredstev« 5/4

POSPORT, poslovno informativni portal, vas vabi na brezplačno predavanje z naslovom Izvedbena praksa okoljske zakonodaje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in kohezijskih sredstev.

Na predavanju bo mag. Jorg Hodalič predstavil izvedbeno prakso izpolnjevanja zahtevo okoljske zakonodaje s pridobivanjem okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, pripravo poročil, revizij, strokovnih ocen in analiz s področja vplivov na okolje, izdelava ocen ogroženosti in varnostnih načrtov v postopkih gradbenih dovoljenj in pri pripravah vlog za kohezijska sredstva.

Udeležba na dogodku je brezplačna, število mest je omejeno. Prijave sprejemajo na info@posport.si do 21. februarja 2017 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete na tel. št. 051 63 47 89 in 030 33 11 00 ali  pišite na info@posport.si.

VLADA RS

120. seja 6/1

Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila z Informacijo o stanju izvajanja ukrepov na področju evropske kohezijske politike 2014–2020 in obravnavala Poročilo s tega področja, ki navaja presek stanja od januarja 2014 do konca decembra 2016 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta. Do danes je bilo dodeljenih nekaj več kot 853 milijonov evrov oziroma 28 odstotkov razpoložljivih EU sredstev evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. Trenutno je v pregledu še 24 vlog resornih ministrstev v skupni vrednost 158 milijonov evrov.

Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov

Vlada je izdala Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov. Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega morajo naprave, ki proizvajajo vodikov peroksid in natrijeve perborate pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, v katerem se mejne vrednosti emisij v okolje in drugi pogoji za obratovanje določijo na podlagi referenčnega dokumenta biološke mejne vrednosti (BAT). (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

Vlada je izdala Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture. Uredba ureja pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske ukrepe s področja državnih cest in javne železniške infrastrukture, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o znesku za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načinu plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine

Vlada soglaša s predlogom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve št. 38101-78/2016/1 z dne 14. 11. 2016 glede višine zneska plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, in sicer 2.600,00 EUR za radiofrekvenčni pas UHF 470-790 MHz. Obenem vlada tudi soglaša, da se plačilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine izvede v enkratnem znesku, in sicer v roku 30 dni od datuma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks. (Vir: Vlada RS, ab)

Sprememba Direktive o energetski učinkovitosti stavb

Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb. Republika Slovenija pozdravlja in podpira spremembo nove direktive o energijski učinkovitosti stavb. Z novimi spremembami je področje obnovljivih virov v predlogu direktive vsebinsko bolj poglobljeno obravnavano. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada je na seji tudi sprejela predlog stališča RS k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o energetski učinkovitosti, predlog stališča RS k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije EU za sodelovanje energetskih regulatorjev, predlog stališča RS k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije in mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-G) – prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložil poslanec. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Nagrade UNPSA za leto 2017 7/1

Obveščamo vas, da pod okriljem OZN tudi letos poteka razpis nagrade UNPSA »United Nations Public Service Award«, ki na globalni ravni že vrsto let spodbuja in nagrajuje odličnost storitev v javni upravi.

Letošnja nagrada je namenjena projektom, povezanim z razvojnimi cilji OZN do leta 2030. Države smo se s sprejetimi cilji zavezale, da si bomo v naslednjih petnajstih letih prizadevale za boj proti vsem oblikam revščine, neenakosti in podnebnim spremembam, hkrati pa zagotovile, da nihče ne bo zapostavljen. V tem duhu je tudi letošnja tema razpisa za nagrado – »Pospeševanje inovacij v javni upravi za Agendo 2030« v naslednjih kategorijah:

 1. doseganje najrevnejše in najbolj ranljive populacije s celovitimi storitvami in sodelovanjem,
 2. spodbujanje preglednosti, odgovornosti in integritete v javni upravi in
 3. inovacije in odličnost pri zagotavljanju zdravstvenih storitev.

Nagrade bodo podeljene v okviru Foruma OZN za javno upravo 22. in 23.6.2017 v Haagu na Nizozemskem.

Na uradu zbirajo predloge potencialnih projektov za nagrado z vašega področja dela, vaše predloge pa lahko pošljite do 10.02.2017 na e-naslov: loredana.leon@gov.si.

Na spletni strani https://publicadministration.un.org/en/UNPS je na voljo več informacij o prijavi in nagradi.

Sodelovanje v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/2

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, želijo predstaviti rezultate in koristi, ki jih imamo v Sloveniji zaradi evropske kohezijske politike, in predvsem možnosti, ki se odpirajo v tej finančni perspektivi. Tako že tretje leto začenjamo s kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Ta bo tokrat potekala v treh fazah. V prvi, ki so jo začeli 31.1., bodo zbirali predloge sofinanciranih projektov, v drugi fazi, ki jo bodo pričeli predvidoma okrog 25. 3., bodo začeli s spletnim glasovanjem za najboljši projekt v vsaki regiji, 9. in 10. 6. pa se bodo ponovno odvili dnevi odprtih vrat projektov.

Podrobnosti najdete tukaj.
Predloge zbirajo do 15. 3. 2017 preko spletnega obrazca (tukaj), najboljši projekti po mnenju glasovalcev pa bodo predstavljeni na dnevu odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Kampanjo bodo promovirali tudi v dnevnem časopisju, na nacionalnem in na lokalnih radijih, po spletnih medijih ter socialnih omrežjih.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 7/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 1.3.2017 oziroma 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/7

Na spletni strani Evropske komisije objavljen poziv za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov.
Cilj poziva je podpora nacionalnim ali transnacionalnim projektom na področju nediskriminacije in vključevanja Romov, ki bodo zajeli vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Med prednostnimi področji poziva so tudi Romi, in sicer želi Evropska komisija podpreti projekte, katerih cilj je ozaveščanje in boj proti škodljivim stereotipom o Romih in s tem podpora njihovemu vključevanju v družbo. Evropska komisija želi podpreti tudi projekte, ki bodo identificirali, izvajali in zagotavljali izmenjavo dobrih praks pri reševanju najbolj perečih izzivov na področju boja proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov, posebej pa tudi boja proti segregaciji v izobraževanju, spodbujanja krepitve aktivne vloge mladih Rominj in Romov v procesu vključevanja Romov v družbo, tudi preko krepitve zmogljivosti civilne družbe, aktivne na lokalni ravni.

V okviru poziva bodo podprte naslednje aktivnosti:
– usposabljanja strokovnjakov;
– vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanje, vključno z identifikacijo najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;
– ozaveščevalne aktivnosti (vključno na lokalni ravni) kot so seminarji, konference, kampanje ali medijskih aktivnosti in aktivnosti družbenih omrežij.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Rok za oddajo prijav je 21. marec 2017 do 17.00.
Poziv je dostopen tudi preko te povezave.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

URBACTOV Razpis za dobre prakse 7/9

Evropska mesta se soočajo s podobnimi izzivi, povezanimi z demografskimi spremembami, podnebnimi in okoljskimi cilji, brezposelnostjo, urbano revščino,… URBACT zato išče prakse, s katerimi je mogoče te ovire premagati, saj verjame, da imajo mesta še veliko »skritih« dobrih praks, ki bi lahko bile zanimive za druga evropska mesta.

Več o URBACT definiciji dobre prakse najdete tukaj.

URBACT zato odpira razpis za dobre prakse.

Rok za prijavo: 31. marec 2017.

Več o razpisu najdete na tej spletni povezavi.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/10

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/11

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/12

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/13

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

NOVICE DRUGIH

Poročilo posveta o možnostih za izvajalce ciljev prostorskega razvoja Slovenije 8/1

Ministrstvo za okolje in prostor je 13. decembra 2016 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju organiziralo posvet v okviru procesa prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) s poglobljeno obravnavo ciljev in ukrepov za uresničevanje ciljev prostorskega razvoja na različnih območjih Slovenije ter poglobljeno obravnavo dveh izbranih tem SPRS – o vlogi funkcionalnih urbanih območij in sistemu zelene infrastrukture.

Posvet je potekal v obliki celodnevne delavnice, na kateri je sodelovalo 75 deležnikov, in je predstavljal nadaljevanje dela tematskih fokusnih skupin, ki so potekale v oktobru in novembru 2016.

Spodaj objavljena strokovna gradiva in poročilo so rezultat interaktivnega dela tematskih fokusnih skupin, v katerih so sodelovali predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti, regionalne ravni, strokovne javnosti in nevladnih organizacij. Delo je potekalo na podlagi vnaprej pripravljenih gradiv, ki so jih za posamezno tematsko področje izdelali sodelavci zunanjih strokovnih inštitucij,  Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, podjetja Boson d.o.o., Biotehniške fakultete in Filozofske fakultete.

 

Program posveta (pdf)
Predstavitve s posveta:

vir: MOP

Občina išče partnerja 8/2

 • Regionalno Ministrstvo Andaluzije (Španija) za okolje in prostorsko načrtovanje išče partnerje za prijavo skupnega projekta na program Interreg Europe. Vsebina projekta bi bila vezana na Ekolabel (znak za okolje) za turistične objekte/nastanitve. Letošnje leto je mednarodno leto trajnostnega turizma in razvoja, zato so prepričani, da bi takšen projekt imel možnosti. V Andaluziji imajo nekaj hotelov/nastanitev z znakom EMAS, nimajo pa še nastanitev z znakom za okolje Ecolabel. V okviru projekta želijo zbrati izkušnje partnerjev s področja razvoja turizma, prav tako pa lahko sami zagotovijo izkušnje z znakom EMAS.
 • Univerza Cadiz išče partnerja za skupno prijavo na razpis Erazmus+ Sport Programme. V okviru projekta se želijo osredotočit na socialno odgovornost v evropskem. športu. Ključen dejavnik pri športu je preprečevanje nasilja v športu in medsebojno spoštovanje športnikov. Prav tako želijo v okviru projekta vzpostaviti mrežo implementiranih politik socialne odgovornosti v športu.
 • Italijanska občina Montegaldella (Comune di Montegaldella) išče partnerja za prijavo skupnega projekta na program Evropa za državljane. V okviru projekta se želijo posvetiti raziskavi pomena pozdrava v povezavi z komunikacijo in socialnimi odnosi. V okviru projekta se bo raziskalo področja in modela pristopa do ljudi.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij v okviru načrtovanja in graditev objektov v javni rabi 8/3

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij v okviru načrtovanja in graditev objektov v javni rabi, z namenom ozaveščanja in izobraževanja vseh, ki lahko pripomorejo k izboljšanju dostopnosti (projektantov, oblikovalcev, naročnikov ureditev javnih prostorov in podobno).
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov države pogodbenice med drugim zavezuje k sprejemanju ustreznih ukrepov, »s katerimi razvijajo, širijo in spremljajo uveljavljanje minimalnih standardov in smernic za dostopnost objektov, naprav in storitev, ki so namenjeni javnosti ali se zanjo opravljajo, ter da omogočijo izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi« (Konvencija ZN o pravicah invalidov, 2008). Izdaja tega priročnika je zato pomemben ukrep, ki sledi omenjenim zavezam iz konvencije in druge področne zakonodaje.

Priročniki za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri 8/4

Organizacije Focus, Umanotera, IPOP in PIC so v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravile vrsto gradiv, s katerimi želijo podpreti pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov pri prevzemanju aktivne vloge v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih.

Vabljeni k prebiranju in uporabi povsem svežih priročnikov in ostalih gradiv, ki vsebujejo napotke, navodila, vzorce, primere dobrih praks in vse, kar vas lahko podpre pri tem, da projekte uspešno izpeljete in v lokalnih skupnostih ustvarite trajne koristi:

 • Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov (povezava)
 • Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne (povezava)
 • Priročnik za ureditev skupnostnega prostora (povezava)
 • Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo – pešbus in bicivlak (povezava)
 • Vodnik Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri (povezava)
 • Katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri (povezava)

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.