V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DOBROVNIK, RADOVLJICA IN TRŽIČ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Četrtek, 10.12.2015 – 7. seja Predsedstva SOS

NOVIČKE SOS

Država zavrnila mediacijo 1/1

Skupnost občin Slovenije je skupaj s sestrsko organizacijo 18. Septembra 2015 vložila tožbo zoper državo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Na podlagi vložene tožbe je Okrožno sodišče v Ljubljani vse stranke pozvalo, da se opredelijo do možnosti mediacije v tožbeni zadevi. Skupnost in združenje občin Slovenije sta na podlagi odločitve vodstev na mediacijo pristali, dne 1.12.2015 pa smo prejeli obvestilo, da država, v tožbi za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ne soglaša z mediacijo. Tako se tožbeno zadevo predaja pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani.

Komisija za nadzor javnih financ ugotavlja, da financiranje občin ni ustrezno 1/2

Komisija za nadzor javnih financ je na svoji 9. Redni seji, 3.12.2015 sprejela sklep, s katerim ugotavlja, da financiranje občin ni ustrezno ter, da ne zagotavlja financiranja nalog, ki jih država oz. področna zakonodaja nalaga občinam. Komisija poziva vlado in občine, da se dogovorijo o primernem financiranju, vlado pa tudi, da pripravi nov sistem financiranja občin, ki bo upošteval prenešene naloge na občine v zadnjih letih.

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči 1/3

Kot ste bili seznanjeni je bil sprejet Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: Pravilnik), s pričetkom veljavnosti dne 14.11.2015. Ker končno besedilo predloga Pravilnika ni bilo posredovano v usklajevanje in seznanitev občinam, je Skupnost občin Slovenije na ministrico za zdravje naslovila protest na način sprejetja Pravilnika z zahtevo po pojasnitvi za takšno ravnanje in odločitev. Glede na »mačehovski« odnos države do občin, ki se odraža pri ravnanju nekaterih ministrstev, je bil prejeti odgovor bolj kot ne pričakovan: ministrstvo se ne strinja s trditvijo SOS. Namreč pri pripravi predpisa je upoštevalo priporočila Resolucije o normativni dejavnosti, in sicer v sklopu minimalnih priporočil pri vključevanju javnosti. Prav tako pojasnjujejo, da je bil nov predlog Pravilnika (zadnja verzija) oblikovana v skladu z novim konceptom službe NMP in na podlagi argumentiranih predlogov. Slednja verzija pravilnika je bila posredovana v medresorsko usklajevanje Ministrstvu za finance, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za notranje zadeve. Prav tako pa je pristojno ministrstvo organiziralo sestanek s predstavniki MNZ ter sestanek s predstavniki URSZR, Gasilske zveze Slovenije in Rdečega križa Slovenije. Iz navedenega je ponovno razvidno, da so občine neenakopravno obravnavane, saj bi kot ključni deležniki morale biti nujno seznanjene kot tudi vabljene k usklajevanju zadnje verzije besedila predloga Pravilnika. Torej, da so aktivno vključene v pripravo predpisov in ne zgolj formalno za zadostitev priporočil Resolucije o normativni dejavnosti.

SOS je glede na navedbe ministrstva posredovala ponovni dopis z zahtevo, da ministrstvo poda utemeljen razlog za takšno ravnanje in odločitev po ne vključitvi občin pri obravnavi zadnje verzije predloga Pravilnika. Dopis je bil posredovan prav tako Kabinetu predsednika Vlade RS.

Nekatere državne institucije pri svojih ravnanjih pozabljajo, da je namen usklajenih predpisov z občinami v prid in dobro občank in občanov – državljanov. SOS bo vztrajala, da se odnos le teh spremeni in da se lokalne skupnosti že enkrat prepozna kot enakopravnega deležnika, saj so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev demokratične države.

Tukaj si lahko preberete prejeti dopis Ministrstva za zdravje in prvi ter drugi dopis SOS.

Napovedana sedma seja Predsedstva SOS 1/4

V četrtek, 10. decembra 2015, s pričetkom ob 9.30 uri, bo v občini Naklo (Pizzerija Bolero, Glavna cesta 43, 4202 Naklo) potekala 7. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije.

Županje in župani bodo na seji obravnavali oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in (ne)ustreznost pristopa k poračunom, sistem dolgotrajne oskrbe ter dogovor o nadaljnjih korakih SOS v zvezi s sprejetim ZIPRS1617.

Sprejemanje občinskih odlokov o odmeri NUSZ 1/5

Kot ste bili seznanjeni je Državni zbor RS na izredni seji, ki je potekala v torek, 1.12.2015, ponovno odločal o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) in ga tudi sprejel. Na podlagi 58. člena zakona je podana pravna podlaga za sprejem občinskih odlokov za odmero NUSZ. Pri tem velja upoštevati, da se zakon začne uporabljati s 1.1.2016, razen tozadevni člen, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve zakona. In sicer člen določa:

58. člen (sprejemanje občinskih odlokov)

Kot uporaba prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZSZ) ter uporaba 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US in 57/12) se šteje tudi sprejemanje občinskih odlokov v skladu s VI. poglavjem ZSZ.

V skladu z navedenim lahko občine z namenom posodobitve sistema obremenitve nepremičnin z NUSZ, pristopijo k sprejemu odlokov še v tem letu (v primeru že pripravljenega gradiva za obravnavo na seji OS), ki bodo podlaga za odmero NUSZ že v letu 2016.

Povabilo k pripravi Ocene tveganja za delo v pisarni s pomočjo orodja OiRA za projekt “Zdravju prijazno delovno okolje” 1/6

Razvojna agencija Savinja, skupaj s partnerji, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Združenjem območnih razvojnih agencij Slovenije – ZORA, pod koordinacijo Razvojnega centra Srca Slovenije, med 1.9.2015 in 31.10.2016,  izvaja projekt »Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Projekt je primarno namenjen vsem zaposlenim na pisarniških delovnih mestih in je namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja.

Naša prva projekta naloga je, da pripravimo oceno tveganja za pisarniško delovno mesto. Pri slednjem vas vljudno prosimo za pomoč. Prosimo, da uporabite spletno orodje OiRA, ocenite tveganje na delovnem mestu, ustvarite identifikacijsko poročilo ter načrt ukrepov, ki nam jih posredujete nazaj.

image001

Povezava do spletnega orodja je tukaj.

(V primeru da povezava ne bi delovala, ali da se vam prikaže povezava v angleškem jeziku poskusite s to povezavo oziroma poskusite povezavo odpreti v drugem spletnem brskalniku)

 

Za lažje izpolnjevanje vam prilagamo Vodnik po spletnem orodju OiRA (razlaga postopka registracije – prijave – prepoznavanja tveganj – ocenjevanje prepoznanih tveganj – izdelavo Načrta ukrepov – prenos in izpis celotnega poročila – izpolnitev kvadratka ’Seznanitev zaposlenih v načrtu ukrepov z vpisom sodelujočih i njihovim podpisom, skeniranje dokumenta in e-pošiljanje na ra.savinja@ra-savinja.si )

 

Izpolnjene, podpisane ter skenirane načrte ukrepov v word dokumentu ter pripadajoče identifikacijsko poročilo  oddate do torka, 15.12.2015, na ra.savinja@ra-savinja.si oz enemu od projektnih koordinatorjev (miha.mohor@skupnostobcin.si, suzana.kosir@ljubljana.si, anita.molka@razvoj.si).

 

unnamed

 

Na podlagi vaših ocen bomo pripravili analizo, v letu 2016 organizirali strokovne delavnice po Sloveniji in ob zaključku projekta pripravili smernice za izdelavo Programa promocije zdravja pri delu ter aktivnosti za krepitev zdravja pri delu v pisarni (gibanje, sproščanje, prehranjevanje). Smernice bodo v pomoč pri pripravi programa tudi našim strankam, predvsem pa MSP-jem.

 

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni,

partnerji na projektu »Zdravju prijazno delovno okolje«

 

Komisija za integracijo romske skupnosti pri SOS konstituirana 1/7

V sredo, 2. decembra 2015, so se članice in člani Komisije SOS za integracijo romske skupnosti sestali drugič od ponovne vzpostavitve te komisije. Tokrat so nas gostili v Mestni občini Novo mesto. Po ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih je bilo več kot polovica članov komisije ter dva predstavnika občin (Občina Kočevje in Občina Metlika), ki se komisiji še nameravata pridružiti) se je potrdil zapisnik prve seje Komisije za integracijo romske skupnosti (dalje: KIRS) in izvedlo volitve za predsednika in podpredsednika komisije. Za predsednika KIRS je bil soglasno izvoljen Janez Doltar (Občina Novo mesto), za podpredsednico pa Nataša Horvat (Občina Lendava). Največ časa so članice in člani komisije namenili problematiki socialnih transferjev. Izkazala se je potreba po poglobljeni in strokovni razpravi na to temo, zaradi česar bo socialna problematika osrednja tema katere od prihajajočih sej. Ker bi kot gostjo povabili direktorico CSD iz Metlike, bo tista seja organizirana v metliški občini. Kot pričakovano ostaja vprašanje financiranja občin z romskim svetnikom še zmeraj odprto. Zaradi tega bo ta tema ostala glavna točka prihajajoče seje, načrtovane v KS Pušča, Mestna občina Murska Sobota, v novem letu 2016.

Občine iščejo partnerje 1/8

Na Skupnost občin Slovenije so se obrnile občine, ki iščejo partnerja za prijavo oz. za sodelovanje pri projektu.

 • Pobratenja z občinami iz Rusije. Skupnost občin Slovenije ima možnost pomagat slovenskim občinam pri iskanju pobratenih občin iz Rusije. V kolikor je vaša občina zainteresirana za pobratenje se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
 • Univerza iz Cipra išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis Horizont 2020. V sklopu projekta želijo narediti raziskavo o vplivu medijev (programov političnih strank) na prost pretok delovne sile.
 • Inštitut di Istruzione Secondaria Superiore “I.I.S.S. Salvatore Pugliatti” išče partnerja za prjavo na razpis Erasmus+ pod točko 2. sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks. Cilj projekta je razviti partnerstvo med različnimi evropskimi državami za zagotovitev enotnega izobraževalnega procesa tako o prehrani, kot o zmanjšanju odpadkov hrane.
 • Mesto Göteborg išče partnerje za prijavo skupnega projekta s ciljem izboljšati samopodobo in samozavest mladih med 13. in 20. letom starosti, kar bo povečalo njihovo zaposljivost, kot bo to izboljšalo možnosti za nadaljevanje šolanja.Z rezultati projekta se želijo zoperstaviti trendu brezposelnih in nešolanih mladostnikov, ki se zaradi slabe perspektive vključijo v tolpe, oz. slabo družbo.

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v projektih oz. v kolikor bi želeli imeti dodatne informacije se obrnite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Uredba o pitni vodi-delovni osnutek 2/1

Ministrstvo za zdravje pripravlja novo Uredbo o pitni vodi, ki bo nadomestila obstoječi Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, in 25/09). Ker bi želeli pripravljavci nove uredbe še pred uradno  javno obravnavo predpisa slišati mnenja in predloge vseh deležnikov, ki so odgovorni za oskrbo s pitno vodo, vas prosimo, da podate vaše pripombe in stališča na dokument, ki je še delovne narave. Prosimo, da ste še posebej pozorni na 7. člen osnutka uredbe in na določila v zvezi z zahtevami za upravljavce manjših vodovodov oziroma za lastno oskrbo s pitno vodo (ni javne službe).
Vaše mnenje prosimo posredujte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7.12.2015.

Delovni dokument

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu 2/2

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dalo v javno obravnavo  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem podjetništvu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu uvaja novo definicijo socialnega podjetništva, ter omogoča izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. Sprememba zakona odpravlja tip A in B socialnih podjetij. Prav tako zakon omogoča, da lahko pridobitna gospodarska družba ustanovi socialno podjetje, na katerega prenese del podjetja ali dejavnosti v primeru, ko z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta za svoje presežne delavce, pri čemer mora tako ustanovljeno socialno podjetje delovati po načelih socialnega podjetništva. Zakon odpravlja nejasnosti glede poročanja in ohranjanja statusa socialnih podjetij. S spremembo zakona se poenostavlja registracija socialnih podjetij, evidenca socialnih podjetij pa se po 42. členu vodi na AJPES-u.

Pripombe in predloge lahko pošljete do ponedeljka 7.12.2015 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 2/3

16. 11. 2015 smo prejeli Dopis Občinskim svetom in županom občin in mestnih občin (Dopis DZ RS, 16.11.15) v zvezi s Predlogom zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč, s katerim obveščajo, da je predlog zakona objavljen v Poročevalcu (besedilo predloga: Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč ) in da mnenja k predlogu pričakujejo do 16. 12. 2015.

Vabimo vas, da nam predloge in pripombe posredujete do petka, 11. decembra 2015 na sasa.kek@skupnostobcin.si, da jih lahko kot skupne pripombe SOS posredujemo v Državni zbor.

Več…

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017 2/5

Skupnost občin Slovenije vam z namenom pregleda in podaje mnenja in pripomb posreduje Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017, ki jo je spisal Urad Vlade RS za narodnosti. Vljudno vas prosimo, da vaše mnenje, predloge in pripombe pošljite najkasneje do četrtka, 17. decembra 2015, na naslov info@skupnostobcin.si .

DOKUMENTI:

Dopis občinam

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda.

V besedilu se spreminja določba glede spremljanja vrednosti parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v sedimentu in organizmih. Prav tako se dopolnjuje določila glede ugotavljanja kemijskega stanja in sicer obveznosti zagotavljanja uporabe NDK-OSK pri spremljanju koncentracij v površinski vodi in za ugotavljanje kemijskega stanja ter način in izjeme pri ugotavljanju kemijskega stanja, določilo glede  izračuna kemijskega stanja, določilo glede meril za dobro kemijsko stanje. Prav tako se dopolnjuje določilo v zvezi z vrstami in vsebino monitoringa površinskih voda, kjer se dodaja monitoring za spremljanje snovi iz Nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Unije in določila o poročanju Evropski komisiji glede rezultatov spremljanja v zvezi s prvim nadzornim seznamom. V predlogu sprememb je predvidena tudi sprememba preglednice v prilogah.

V kolikor bi želeli na predlog uredbe podati pripombe in predloge vas prosimo, da jih naslovite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 18.12.2015.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – podaljšan rok za pripombe 2/7

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za sprejem pripomb na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki se nahaja v javni razpravi.

Predlog zakona gre v smeri določnejših opredelitev upravljanja, učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona z namenom urejanja odnosov z etažnimi lastniki in poenostavljanja postopkov glede upravljanja večstanovanjskih zgradb.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do torka, 5.1.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/8

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

14.12. / Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 3/1

Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki bo ponedeljek, 14. decembra 2015 ob 11.00 uri v veliki dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Pripravljeni predlog uredbe pa pomeni posledično tudi spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Vsebine predmetnih predpisov bo predstavila mag. Nataša Vodopivec iz Direktorata za okolje/Sektor za okolje in podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor.

Predstavitev je namenjena vsem slovenskim občinam oz. njihovim zaposlenim, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujete z določbami teh predpisov.

Udeležba je brezplačna, zaradi lokacije dogodka pa so obvezne predhodne prijave na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 11.12.2015 s priloženo prijavnico.

Vabilo in  Prijavnica.

16.12. / Predstavitev novega zakona o javnem naročanju: ZJN-3 3/2

Vabimo Vas na seminar z naslovom PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU: ZJN-3. Seminar bo v sredo, 16. decembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Državni zbor RS je dne 18.11.2015 odločal o vetu Državnega sveta RS vložen zoper novi Zakon o javnem naročanju-ZJN-3, ki ga je zavrnil. To pomeni, da je ZJN-3 sprejet in bo pričel veljati z dnem 1.4.2016.

ZJN-3 glede na obstoječi zakon prinaša precej novosti, katere bodo predstavljene na seminarju, ki ga Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik, univ.dipl.prav., direktorica družbe BONORUM d.o.o., in mag. Urško Skok Klima, vodjo sektorja za sistem javnega naročanja, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo.

Predavateljicam lahko vprašanja predhodno zapišete na priloženi prijavnici. Posvet bo trajal predvidoma do 14.00 ure.

Vabilo SOS_ZJN-3

PRIJAVNICA- 16 12 15

Vljudno vabljeni!
Sekretariat SOS

DOGODKI DRUGIH

8.12./ Predstavitev poročila o nadzoru lokalnih volitev 2014 4/1

Transparency International Slovenia vas v torek, 8.12.2015 od 10.00 dalje, v Atriju ZRC SAZU vabi na konferenco, kjer bo predstavljeno poročilo o nadzoru lokalnih volitev 2014, ki bo pokazal stopnjo transparentnosti lokalnih volitev.

Konferenca bo eden izmed dogodkov v sklopu Dnevov integritete, ki jih okrog mednarodnega dneva boja proti organizira TI Slovenia. Končni program bo objavljen na spletni strani in socialnih medijih društva.

Vabljeni!

9.12./ Okrogla miza KPK »Premoženje občin – stičišče korupcijskih tveganj« 4/2

V sredo, 9. decembra 2015, ko obeležujemo mednarodni dan boja proti korupciji, vas Komisija za preprečevanje korupcije vabi na okroglo mizo z naslovom »Premoženje občin – stičišče korupcijskih tveganj«, ki bo ob 12. uri potekala v dvorani CI City hotela (Dalmatinova ulica 15, Ljubljana).

Izvajanje javnih naročil, neizogibanje nasprotju interesov, neupoštevanje omejitev poslovanja, neprijavljanje lobističnih stikov ter neustrezno upravljanje z nepremičninami in drugim premoženjem so tveganja, ki so jih zaznale tako občine kot komisija v svoji Analizi korupcijskih tveganj v slovenskih občinah. Na okrogli mizi bodo skupaj s sogovorniki razpravljali o omenjenih korupcijskih tveganjih in spregovorili tudi o tem, kako jih upravljati.

Uvodoma bo goste nagovoril predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec.
Na okrogli mizi bodo kot udeleženci sodelovali:

 • Mojca Planinšekvrhovna državna revizorka Računskega sodišča RS
 • Marjan Šarec, župan Občine Kamnik
 • Leo Kremžar, župan Občine Miklavž na Dravskem polju in predstavnik Skupnosti občin Slovenije,
 • Bojan Dobovšek, poslanec Državnega zbora RS,
 • Senka Šifkovič Vrbicapredstavnica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij,
 • Simon Dreven, generalni sekretar Združenja lobistov Slovenije in
 • Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije.

Dogodek bo odprt za javnost. Zaradi zagotovitve mesta v dvorani, potrdite vašo prisotnost do ponedeljka, 7. decembra 2015, na e-naslov pr.korupcija@kpk-rs.si.

 

10.12. / Strokovni posvet Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji 4/3

V četrtek 10. decembra 2015,  bo ob 14.30. uri v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo potekal strokovni posvet o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Na podlagi izhodišč, rezultatov javne in interne razprave je ministrstvo pripravilo besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS (SRLS besedilo za javno razpravo).

O vsebini dokumenta se želijo pogovoriti z zainteresirano politično in strokovno javnostjo, zato vas vabijo, da se udeležite strokovnega posveta in predstavite vaša stališča do predloga, ki bodo dobrodošla pri pripravi končnega predloga Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji.

Zaradi lažje organizacije posveta vašo udeležbo na strokovnem posvetu najavite. Na elektronsko pošto dragica.sternad-praznikar@gov.si pošljite izpolnjeno prijavnico. Za morebitne informacije o posvetu pokličite na tel. št. 01 478 8608 go. Dragico Sternad Pražnikar.

Dokumenti:

VabiloRazlogi za sprejem strategije in Sodelovanje javnosti.

10. 12./ Mednarodni posvet Lobiranje in tuje neposredne investicije 4/4

V četrtek, 10. decembra 2015 bo v Dvorani Državnega sveta Republike Slovenije (Šubičeva 4, Ljubljana), v organizaciji Združenja lobistov Slovenije potekal Mednarodni posvet Lobiranje in tuje neposredne investicije. Med 9.00 in 16.00 uro se bo zvrstilo več domačih in tujih strokovnjakov na temo lobiranja, v popoldanskem času na temo tujih neposrednih investicij. Vljudno vabljeni lobisti, svetovalci na področju javnih zadev, javni uslužbenci, menedžerji, raziskovalci in akademiki, ki delujete ali vas zanima področje lobiranja, preprečevanja korupcije, integritete in transparentnosti. Na posvet se je potrebno prijaviti, zato udeležbo sporočite do torka, 8. decembra 2015, 12.00 ure, na info@lobisti.si. Zaradi olajšanja postopka registracije na recepciji stavbe Državnega zbora Republike Slovenije ob prijavi navedete svoje ime, priimek in naslov stalnega bivališča.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 4/6

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 4/7

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

SEJA VLADE RS

90. in 91. dopisna seja 5/1

Besedilo novele Zakona za uravnoteženje javnih financ

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Predlog za dve leti davčno razbremenjuje srednji sloj z zmanjšanjem obremenitve tretjega davčnega razreda in ohranja četrti dohodninski razred nespremenjen. Z novelo se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohodnine, določene s 122. členom Zakona o dohodnini, za davčni leti 2016 in 2017. Zvišuje se meja med drugim in tretjim davčnim razredom s sedanjih 18.960,28 EUR na 20.400,00 EUR neto letne davčne osnove ter ohranja nespremenjen dodatni, četrti davčni razred z davčno stopnjo 50 %, ki se uporabi pri neto letni davčni osnovi nad 70.907,20 EUR

Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo sočasna začasna sprememba meje med drugim in tretjim davčnim razredom in ohranitev četrtega davčnega razreda s stopnjo 50 %, ob upoštevanju podatkov odmere dohodnine za leto 2013 in ob nespremenjeni višini dohodkov zavezancev, imela nevtralen učinek na državni proračun. Ravno tako se ocenjuje, da predlog novele ne bo imel finančnih posledic za druga javno finančna sredstva.

Vlada s predlagano novelo ZUJF nadaljuje uresničevanje napovedi prestrukturiranja davčnih bremen, ki je nujno za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Zakon o varstvu okolja

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO).

Predlog zakona določa podaljšanje obstoječe ureditve, in sicer do 31. 12. 2016. Tako bo zagotovljen javni interes za preprečitev težko popravljivih posledic za okolje, zdravje, premoženje in varnost.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je namreč od marca 2015 na številnih posvetih predstavilo idejni okvir nove ureditve izvajanja dimnikarskih storitev. Prav tako je bila v poletnih mesecih opravljena javna obravnava, vendar pa dokončne rešitve še niso sprejete, zaradi česar  je potrebno podaljšanje obstoječe ureditve. ( Vir: Vlada RS, ab)

 

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT-B  je bilo področje turizma izločeno iz Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). Naloge s področja turizma so bile prenesene na novoustanovljeno javno agencijo, pristojno za trženje in promocijo turizma. ( Vir: Vlada RS, ab)

 

Program upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje do leta 2021

Vlada RS je sprejela Program upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021. Program je napisan na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu, ki določa, da se postavijo dolgoročne usmeritve upravljanja prostoživečih rib v celinskih vodah na državni ravni za obdobje 12 let. Program se je izdelal prvič in je osnova za pripravo načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih in ribiškogojitvenih načrtov za ribiške okoliše. Načrti za območja in ribiškogojitveni načrti pa se sprejemajo za obdobje 6 let.

Program je podlaga Načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih in konkretnih izvedbenih ribiškogojitvenih načrtov za ribiške okoliše, ki jih pripravlja Zavod za ribištvo Slovenije sprejme pa Minister,  pristojen za ribištvo. Program temelji in tudi upošteva mednarodne obveznostih naše države o ohranjanju naravnih habitatnih tipov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2014 

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo Državnega poročila o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2014, ki ga bo objavila na spletni strani Ministrstva za zdravje.

V Državnem poročilu o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2014 je povzetek poročil o opravljenem delu zastopnikov pacientovih pravic in poročila Komisije RS za varstvo pacientovih pravic. V letu 2014 so se na zastopnike pacientovih pravic obrnili 6.703 pacienti, izvedenih je bilo 1.443 neformalnih posredovanj pri izvajalcih in 85 prvih obravnav kršitev pacientovih pravic. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Mednarodni demonstracijski projekt pametnih skupnosti in pametnih omrežij v RS

Izvedba demonstracijskega projekta, ki se bo v primeru pozitivnih dogovorov pričela v prvi polovici 2016, pomeni nadgradnjo sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji in sodelovanja med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije (NEDO). (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis Slovenija-Avstrija bo objavljen 18.12. 6/1

V sredo 2. decembra je v Laškem potekala otvoritvena konferenca za program Slovenija-Avstrija. Na konferenci je bilo predstavljeno novo programsko obdobje, v katerem bo za projekte na voljo skoraj 45 milijonov evrov.

Na programu Slovenija-Avstrija so se odločili za odprti razpis, kjer bodo že 18.12.2015 (rok za prijavo bi naj bil 12.2) razpisali vsa razpoložljiva sredstva. Tako odločitev so sprejeli, ker ne želijo, da se prijavljajo nedozoreli projekti samo razadi bližajočega se roka za prijavo. Projekti se bodo lahko prijavljali kadarkoli, saj ne bo roka za prijavo. Projekti bodo nato obravnavani na sejah odbora za spremljanje odbora (dvakrat letno).

Na otvoritveni konferenci so prav tako predstavili priporočilo, da partnerstvo naj ne bi vključevalo več kot 6 partnerjev, projekti pa naj bi imeli manjši proračun kot 3.000.000 evrov.

Predstavitev programa Slovenija-Avstrija si lahko ogledate na tej povezavi, medtem ko bo nova spletna stran programa na voljo 18.12. na naslovu www.sl-at.eu

 

 

Razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev 6/2

Policijska akademija je objavila razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev v letu 2016. Prav tako so nas s Policijske akademije opozorili, da v letu 2016 ne nameravajo objaviti dodatnih razpisov v letu 2016.

Rok za prijavo je 18. december 2015.

Razpis si lahko preberete na tej povezavi.

Izbor za najbolj varno sosesko/naselje 6/3

Slovensko združenje za varen svet vabi vse občine k predstavitvi varnih sosesk/naselij. V kratki predstavitvi (največ 300 besed) lahko predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. Pri izboru bodo imeli prednost primeri, kot so inovativnost, konkretne oblike varovanja sosesk/naselij, vključenost in organiziranost občanov na področju preprečevanja kriminalitete, krepitve socialnega kapitala itd.

Komisija, bo v prvem krogu izbrala 5 najboljših primerov dobre prakse. V drugem krogu pa bodo v izboru najboljšega primera imeli možnost sodelovati tudi predstavniki vseh sodelujočih občin, in sicer na način glasovanja. K sodelovanju in sicer k podaji mnenja in predlogov, bo povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo lahko prav tako oddala svoj glas.

Prijave za sodelovanje zbirajo vključno do 30.11.2015 na info@varensvet.si, kamor jim pošljite običajno sporočilo, da svojo občino prijavljate k sodelovanju. Opis s primeri predlagane varne soseske/naselja, pošljite najkasneje do vključno 31.12.2015.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 6/4

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/5

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Prispevek lokalnih skupnosti k boju proti podnebnih spremembam – Pariška podnebna konferenca 2015 7/1

Lokalne skupnosti, četudi te dni niso prisotne v Parizu, lahko na svojstven način sodelujejo ter opozorijo na podnebne spremembe. Organizatorji COP21 konference navijajo za sprejetje Pariškega dogovora, zavedajo pa se, da je sodelovanje mest prav tako pomembno. Predlagajo tri načine za vključitev lokalnih skupnosti v dogajanje.

unnamed
Predsednik COP21, Laurent Fabius, je izdal poziv ”Pariška obljuba”, s katero podpisnik pokaže svojo podporo pariškim prizadevanjem. Besedilo lahko snamete tukaj in svojo podporo izkažete tukaj. V sklopu že 25 let delujoče Podnebne zveze (Climate Alliance), ki vključuje več kot 1700 evropskih mest, lahko opozorite nacionalno oblast na pomen sprejetja zavezujočega dogovora v Parizu ter vključevanja akcij na lokalnem nivoju. Njihovo sporočilo sodelujočim odločevalcem Pariške konference si lahko preberete tukaj. Vse uspešne zgodbe vezane na okoljevarstveni trud lahko objavljate na družabnih omrežjih pod oznako #LocalAction2015 in #COP21.

V kolikor želite slediti razvoju na konferenci mu lahko sledite na:

Twitter – @climatealliance

Facebook – facebook.com/ClimateAlliance

Kohezijske novice v mesecu novembru 7/2

Izšla je novembrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Do novičk lahko dostopate s klikom tukaj.

Zagovorniki okolja – pravna podpora varstvu okolja 7/3

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je v sodelovanju z IPoP, Inštitutom za politike prostora in Focus, društvom za sonaravni razvoj (vse tri s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja) postavil mrežo Zagovornikov okolja, ki predstavlja okrepitev kapacitet za pravno podporo nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam na področju varstva okolja in urejanja prostora.

picObčine se v svojem okolju srečujete s številnimi skupinami občanov in nevladnih organizacij, ki v različnih procesih odločanja  o zadevah s področja varstva okolja in urejanja prostora, uveljavljajo svoje interese oziroma interese širše skupnosti. Zaradi zapletene in nepregledne normativne ureditve pogosto ne poznajo postopkov ter pravnih možnosti za uveljavitev interesov. Zagovorniki okolja nudijo pravno podporo nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam v primerih, ko gre za pomembnejše vplive posegov na okolje in zdravje ljudi in to zadeva širšo (lokalno) skupnost. (Vir: PIC)

Komisija sprejela ambiciozen nov sveženj o krožnem gospodarstvu 7/4

Evropska komisija je 2. decembra 2015 sprejela ambiciozen nov sveženj o krožnem gospodarstvu, s katerim želi spodbuditi prehod Evrope na krožno gospodarstvo, kar bo okrepilo njeno konkurenčnost v svetu, spodbudilo trajnostno gospodarsko rast in ustvarilo nova delovna mesta.

Sveženj o krožnem gospodarstvu pošilja gospodarskim subjektom jasno sporočilo, da EU uporablja vsa razpoložljiva orodja za preoblikovanje svojega gospodarstva, zagotavljanje novih poslovnih priložnosti in povečanje konkurenčnosti. Širok nabor ukrepov za spremembo celotnega življenjskega cikla proizvodov ne zajema le konca življenjske dobe proizvodov, ampak se osredotoča tudi na jasen cilj Komisije preoblikovati gospodarstvo EU in doseči dobre rezultate. Krožno gospodarstvo bo lahko v Evropi ustvarilo številna delovna mesta, hkrati pa ohranjalo dragocene in vedno redkejše vire, zmanjševalo vpliv rabe virov na okolje ter odpadnim proizvodom dalo novo vrednost. Ključni ukrepi, ki so bili sprejeti oziroma jih bo Komisija izvedla še v tem mandatu, so:

 • finančna sredstva v višini več kot 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 in 5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov;
 • ukrepi za zmanjšanje živilskih odpadkov,vključno z enotno metodologijo merjenja, boljšim označevanjem datuma in orodji za uresničevanje globalnega cilja trajnostnega razvoja prepoloviti količino živilskih odpadkov do leta 2030;
 • razvoj standardov kakovosti za sekundarne surovine, da bi povečali zaupanje gospodarskih subjektov na enotnem trgu;
 • ukrepi iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2015–2017 za spodbujanje ne samo energijske učinkovitosti, ampak tudi popravljivosti, trajnosti in možnosti recikliranja proizvodov;
 • spremenjena uredba o gnojilih za lažji postopek priznavanja organskih gnojil in gnojil iz odpadkov na enotnem trgu ter povečanje vloge biohranil;
 • strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, ki obravnava vprašanja možnosti recikliranja, biorazgradljivosti, prisotnosti nevarnih snovi v plastiki ter cilj trajnostnega razvoja glede znatnega zmanjšanja morskih odpadkov;
 • vrsta ukrepov za ponovno uporabo vode, vključno z zakonodajnim predlogom o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo odpadnih voda.

Več informacij na tej povezavi.

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali 7/5

Obveščamo vas, da je Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje v mesecu novembru 2015 ažurirala Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali, verzija 2.0 (številka 84300-2/2013/4 z dne 24.1.2013), ki so ga pripravili v sodelovanju s posameznimi ministrstvi. Ažuriran državni načrt zaščite in reševanja najdete na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov za nevladne organizacije 7/6

Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov za nevladne organizacije je zgrajen iz treh delov:
– osnove javnega financiranja nevladnih organizacij (razlog za financiranje programov in projektov nevladnih organizacij in njegove različne alternative (razpisi, pozivi, neposredno financiranje), kdo so nevladne organizacije, zakonodaja, ki procesno ureja postopke javnih razpisov)
– koraki izvedbe javnih razpisov (v desetih podpoglavjih razloženi postopki načrtovanja, izvajanja in vrednotenja javnih razpisov) in
– vzorci.

Celotni priročnik najdete na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.