V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE CERKNICA, KRŠKO, PODLEHNIK, SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, VELIKA POLANA IN VELIKE LAŠČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Predlog ZIPRS1617, (26 5 2016)  do srede, 8.6.2016 na elektronski naslov info@skupnostobcin.si.

 

NOVICE SOS

Sestanek na MOP ob rob razsodbi Ustavnega sodišča RS glede subvencioniranja tržnih najemnin 1/1

Ustavno sodišče RS je pretekli teden razsodilo, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo RS. Prav tako pa tudi, da mora Državni zbor RS neskladje odpraviti v roku enega leta. Upravičencem do subvencij v tržnih in hišniških stanovanjih pripada ob tržnih ponovno tudi neprofitni del najemnine. V zvezi z zadevno problematiko je bil v četrtek, 1. junija, na Ministrstvu za okolje in prostor sklican sestanek, ki so se ga ob predstavnicah sedežnega ministrstva udeležili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter vseh treh skupnosti. Na sestanku so predstavnice MOP opozorile na številne problematične zadeve v zvezi s samo ureditvijo področja subvencioniranja najemnin ter nujnost, da se v prihodnje sistem v temeljih spremeni. Kratkoročno pa bo prav tako potrebno področje (sicer v okviru obstoječe zakonodaje) dodelati tako, da bo vzdržen tako za državo kot za občine. Povedale so tudi, da je višina sredstev, ki ga občine porabijo za financiranje subvencioniranja tržnih in neprofitnih najemnin narasel že na več kot 5 mio eur.

S strani Skupnosti občin Slovenije smo opozorili na nujnost ureditve tega področja ter dejstvo, da Ustava RS zavezuje državo, da skrbi za področje stanovanjske preskrbe. Pa tudi na to, da občine v letu 2010, ko so se z zakonom uvedle subvencije tržnih najemnin zanje niso prejele niti evra dodatnih sredstev. V nadaljevanju smo predstavili nekaj možnosti za hitre spremembe podzakonskih aktov, s katerimi bi vsaj za nekaj časa zmanjšali pritisk na višanje sredstev za področje stanovanjskih subvencij. Z namenom najti optimalne rešitve, bo MDDDSZ v najkrajšem času organiziralo akcijsko delovno skupino za pripravo sprememb (predvsem) podzakonskih aktov, ki bi področje racionalizirali. Med drugim smo predlagali, da bi si morali (najmanj) stroške subvencioniranja stanovanj deliti država in občine; da je nujno občinam omogočiti, da tiste, ki stroškov najema stanovanj ne zmorejo preselijo v manjše stanovanjske enote; da Centri za socialno delo natančneje preverjajo pravico najemnikov tržnih stanovanj do tržne in neprofitne najemnine; da morajo biti tržna stanovanja, ki se oddajajo v najem točkovana; nujnost spremembe višine neprofitne najemnine, saj ta ne pokriva dejanskih stroškov in druge ukrepe.

Predstavniki MOP pa so na koncu še povedali, da bo v juniju STANOVANJSKI SKLAD RS objavil razpis za sofinanciranje izgradnje in adaptacije stanovanj ter bivalnih enot v občinah. Na razpolago bodo tudi nepovratna sredstva. Dogovorili smo se, da se še pred objavo sestanemo s predstavniki Stanovanjskega sklada RS in preverimo ali so razpisni pogoji takšni, da bodo ustrezno upoštevali realne potrebe občin.

Ureditev subvencij najemnin v neskladju z Ustavo

Srečanje županj v Majšperku 1/2

dsc_2767Županja občine Majšperk, dr. Darinka Fakin je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v ponedeljek, 30. maja gostila svoje kolegice županje ter nekaj njihovih sodelavk. V prvem delu srečanja je revizorka skupnosti, Metka Cerar  županjam predstavila možnosti za zniževanje stroškov v predšolski vzgoji ter jih opozorila, na kaj vse morajo biti pozorne pri delovanju vrtcev v občinah. V drugem delu pa so si županje ogledale pomembnejše pridobitve občine Majšperk v zadnjih nekaj letih, od Kulturno poslovnega centra, v katerem ima občina tudi sedež, prekrasno obnovljene tipične haloške hiše, kjer so županje gostile članice društva Tisa, do novih športnih objektov, šole, vrtca, muzeja in galerij, ki so nastali na območju nekdanje Tovarne volnenih izdelkov Majšperk. Zadovoljno smo lahko ocenile, da je občina Majšperk v zadnjih nekaj letih naredila izjemen korak naprej. Prisotne županje pa so na skoraj celodnevnem druženju izmenjale mnoge izkušnje in dobre prakse ter se dogovorile za nova in obetavna sodelovanja.

Več slik s srečanja si lahko pogledate v galeriji.

MOP o načrtovanih spremembah v zvezi z režimi po področnih zakonih v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem 1/3

V sredo, 31.5.2016, je potekal posvet Ministrstva za okolje in prostor na temo predstavitev načrtovanih sprememb v zvezi z režimi po področnih zakonih v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem. Poseben poudarek je bil predvsem na spremembah, ki se obetajo pri izdajanju gradbenih dovoljenj, predviden je nov sistem dovoljevanj in preverjanja usklajenosti nameravanih posegov v prostor s področnimi predpisi.

Uvodoma je državna sekretarka, Lidija Stebernak povedala, da so v času javne obravnave prejeli ogromno pripomb na osnutke novih zakonov (GZ, ZUreP in ZPAI), predvidoma meseca septembra pa bodo dali ponovno v javno razpravo in medresorsko obravnavo (nove) prečiščene predloge zakonov, nagibajo pa se tudi k možnosti združitve Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora, ki bi bila združena v prostorsko gradbeni zakonik.

Sabina Jereb (MOP) je predstavila analize in ankete v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje (gradivo na povezavah):

Luka Ivanič (MOP) je odprl razpravo, v kateri je bilo govora o odnosu države (državni prostorski načrti) in občinami, spremembah področne zakonodaje, potrebni prožnosti in možnosti odstopanj od prostorskih aktov, o integriranih postopkih, kot najbolj problematično pa je bilo izpostavljeno pridobivanje soglasij.

Razpis za pridobitev/ohranitev Certifikata Mladim prijazna občina 1/4

MPO5letObveščamo vas, da je Inštitut za mladinsko politiko, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja, tudi letos objavil poziv za certifikat Mladim prijazna občina, in sicer:

 • Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2016-2020
 • Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina (ta je namenjen izključno občinam, ki so certifikat prejele leta 2012 in se jim v letošnjem letu veljavnost certifikata izteka).

Oba javna poziva z ustrezno razpisno dokumentacijo sta dostopna na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Občine, ki si želijo prejeti naziv Mladim prijazna občina 2016 ̶ 2020, se lahko do 9. septembra prijavijo na javni poziv.

Podeljevanje naziva Mladim prijaznih občin poteka že peto leto zapored in predstavlja priznanje občinam, ki imajo področje mladine zgledno urejeno. Take občine uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, kar pomeni, da so ukrepi občine usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Mladim prijazna občina je nastal v času zaznamovanem z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in njihovim vse kasnejšim osamosvajanjem. Nastal je kot spodbuda lokalnim skupnostim, da mladim pomagajo na poti do odraslosti in hkrati kot priznanje občinam za aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti in sedanjosti za mlade.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s 3 mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi, ki pospešeno izvajajo ukrepe za mlade. Do danes je v Sloveniji 24 mladim prijaznih občin.

Izvajanje lokalnih javnih služb 1/5

Državni svet Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru so 31. maja 2016 pripravili posvet, ki je bil namenjen vsem, ki se na državni in lokalni ravni ukvarjajo z organiziranjem in zagotavljanjem gospodarskih in negospodarskih javnih služb.

Na posvetu je v uvodnih predstavitvah SOS zastopal Bojan Kontič, podpredsednik SOS in predsednik ZMOS, ki je postavil kvaliteto izvanjanja občinskih nalog v kontekst nizke povprečnine.

Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim izpostavil velik pomen javnih služb za blaginjo in kakovost življenja državljank in državljanov. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v nagovoru zbranim predstavil nekatere ključne ugotovitve iz revizijskih poročil, ki se dotikajo izvajanja javnih služb, pri čemer je opozoril tudi na poseben problem, povezan z ustanavljanjem gospodarskih družb v lasti države ali lokalnih skupnosti z namenom opravljanja tržne dejavnosti, za katere v slovenskem pravnem redu ni mogoče najti ustrezne pravne utemeljitve. Predsednik računskega sodišča je razpravo postavil v kontekst javnega dolga Republike Slovenije.

Poleg ključnih opozoril računskega sodišča pri izvajanju gospodarskih javnih služb, možnostih za organiziranje in izvajanje negospodarskih javnih služb, reforme izvajanja gospodarskih javnih služb ter problemov občin pri izvajanju gospodarskih javnih služb so bile predstavljene tudi informacije o koncesijah javne službe ter predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (v zakonodajnem postopku) in predlog zakona o lekarniški dejavnosti.

Na posvetu sta z uvodnima nagovoroma sodelovala tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in minister za javno upravo Boris Koprivnikar ter več pravnih strokovnjakov oziroma poznavalcev omenjenega področja.

Več o tem na tej povezavi.

 

Izvedena delavnica o cenah komunalnih storitev in uporabe primerjalne analize v Mariboru 1/6

Skupnost občin Slovenije in njene občine članice sodelujemo pri izdelavi Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poteka v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva. Organizirali smo že posvet na katerem smo pojasnili metodološki koncept primerjalne analize, kakšne primerjave omogoča ter kako jih lahko občine uporabijo pri določanju cen komunalnih storitev, tokrat pa smo za občine pripravili delavnico,  ki je potekala 1.6.2016 v Mariboru, na kateri smo na primerih pokazali kako v praksi uporabiti podatke, ki jih nudi primerjalna analiza, kako brati rezultate primerjalne analize in pojasnili, kako posamezni dejavniki izvajanja storitev vplivajo na stroške in ceno oskrbe s pitno vodo. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi, so pred delavnico prejele poročila o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014, zato so lahko prisotni predstavniki občin povprašali pripravljavko analize, mag. Stanko Cerkvenik iz Inštituta za javne službe, g. Lea Kremžarja, predstavnika SOS v spremljevalni skupini in g. Janka Širca, direktorja Komunale Ptuj in podpredsednika Zbornice komunalnega gospodarstva, o vseh podrobnostih tako priprave analize kot tudi njenih dognanj in praktičnih izkušenj iz priprave elaboratov.

2. delavnica URBACT na temo zelenih površin 1/7

2. junija je na Jesenicah potekala druga delavnica za pripravo projektnih predlogov za razpis URBACT tokrat na temo zelenih površin. Slovenska mesta se soočajo s podobnimi izzivi pri upravljanju in vzdrževanju zelenih površin kot mesta v drugih državah. Kot rešitve pri zagotavljanju kakovosti bivanja z urejanjem zelenih površin se kažejo celovito in strateško načrtovanje, povezano delovanje, začasna raba in aktivno vključevanje novih deležnikov, posebej prebivalcev v urejanje javnih in drugih skupnih zelenih površin.

Predstavniki mest so se spoznali s programom URBACT in podrobnostmi aktualnega razpisa ter glede na kratek rok z možnostmi, da se pridružijo omrežjem z definiranimi temami, ki še iščejo partnerje.

V drugem delu smo se posvetili temi ozelenjevanja. Maja Simoneti je predstavila zgodovinski razvoj zelenih površin v mestih, njihovo funkcijo, prakso v Sloveniji ter aktualne trende in potenciale, po katerih se lahko zgledujemo. Sledila je razprava z udeleženci, v kateri smo spoznali izzive posameznih mest in poskušali najti skupne teme.

Ugotovili smo, da se slovenska mesta soočajo s podobnimi izzivi kot mesta v drugih državah, kot so vzdrževanje in upravljanje zelenih površin, lastništvo zelenih površin v soseskah, ravnanje z zasebnimi površinami v javni rabi in zelenjem na zasebnih zemljiščih, urejanje območij ohranjene narave z vidika funkcij javnih zelenih površin, urejanje nezazidanih stavbnih zemljišč in pomanjkanje zelenih površin v manjših naseljih.

Na podlagi prepoznanih izzivov smo poskušali zastaviti aktualne projektne teme in izkristalizirale so se naslednje ideje:

 • začasna raba kot način urejanja nezazidanih stavbnih in drugih degradiranih zemljišč,
 • sodelovanje s prebivalci v smislu vključevanja prebivalcev in lastnikov v urejanje – sourejanje,
 • priprava strategije varstva in razvoja zelenja v mestu – kot rezultat skupne zaveze deležnikov za sodelovalno upravljanje in
 • prizadevanje za širšo prepoznavo pomena urejanja zelenih površin.

Na razpravi žal niso bili prisotni pristojni za urejanje zelenih površin, zato smo ujeli najbolj prepoznavne teme, ne pa tudi globljih težav občinskih uprav. Zato si bomo prizadevali, da se to temo naslavlja tudi v prihodnje.

Predstavitev URBACT in razpis

Predstavitev zelene površine

Dogodek je del projekta, ki ga IPoP skupaj s Skupnostjo občin Slovenije izvaja po naročilu Ministrstva za okolje in prostor in je namenjen podpori urbanih politik in programu URBACT.

logo-urbact-cmjn-baseline

 

POVPRAŠEVANJE - OPOMNIK

Odprti podatki 2/1

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo za pomoč ostalih občin, prosijo za:

 1. mnenje ostalih občin glede izgradnje skupne platforme za odprte podatke zainteresiranih občin in njihovih javnih zavodov,
 2. navedbo primerov podatkov, ki bi jih posamezna občina (teoretično že danes) lahko dala na skupno platformo
 3. navedbo primerov podatkov, ki bi jih posamezne občine želele/potrebovale od drugih organizacij

V želji, da spoznamo potencial, ki ga odprti podatki omogočajo, prosimo občine, da to sporočilo posredujete tudi vašim javnim zavodom s prošnjo za razmislek in odgovore na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 3. junija 2016.

KRATKA OBRAZLOŽITEV
Odprti podatki so podatki, ki jih imajo na voljo organizacije (občine, zavodi itd.) in ki so ažurni in javno dostopni na enem mestu (kot portal) vsem občanom, podjetjem in drugim organizacijam brez kakršnih koli omejitev za njihovo uporabo.

Menimo, da je dostopnost odprtih podatkov eden izmed pogojev za pametne skupnosti in nadaljnji razvoj občin ker s tem omogočimo vsem dodatne razvojne možnosti… VEČ O TEM: https://skupnostobcin.si/novica/povprasevanje-odprti-podatki/

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Prepoved pridobivanja kapitalskih naložb javnih služb 3/1

Komisija za nadzor javnih financ DZ RS je na 31. seji, v četrtek, 2. 6. 2016 obravnavala Mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti – Mnenje št. 450-01/15-36/1 z dne 22. 12. 2015.

Komisija je sprejela sklep:

Komisija za nadzor javnih financ predlaga Vladi in občinam, da upoštevajo nasvete in predloge, ki jih je Računsko sodišče navedlo v zaključku mnenja. Skupnost in združenji občin naj s tem seznanijo svoje članice.

V zaključku Mnenja med drugim piše:

Državi in občinam kot ustanoviteljicam gospodarskih družb pa smiselno enako predlagamo, da s spremembami ustanovnih aktov družbam v svoji (so)lasti prepovedo pridobivanje kapitalskih naložb.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel  je o tej problematiki spregovoril tudi na posvetu Izvajanje lokalnih javnih služb, ki je bil 31.5.2016. V svojem nagovoru je posebej izpostavil nekatere lokalne javne službe s področja turizma.  

SKLEP KOMISIJE ZA NADZOR JAVNIH FINANC DZRS

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA

Pojasnilo ministrstva in predlog izjave za finančno jamstvo za odlagališča odpadkov 3/2

Obveščamo vas, da je 19. 5. 2016 Vlada RS na 88. redni seji obravnavala Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov in jo sprejela. S tem predlogom se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov:

dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce »komunalnih« odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč: upravljavec odlagališča za nenevarne odpadke, ki je v lasti občine ali več občin in je infrastruktura lokalnega pomena, lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za zaprto odlagališče oziroma za odlagališče v zapiranju, če vlogi zanj, med drugim, priloži finančno jamstvo (oziroma finančnemu jamstvu enakovreden ukrep). V skladu z uredbo se šteje, da je zagotovil finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, če vloga vsebuje izjavo občine ali občin lastnic takšnega odlagališča o tem, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom (izjava). Izjavo sprejme pristojni organ občine, to je občinski svet. V primeru neizpolnitve zaveze iz izjave, MOP ukrepa v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi;

– glede na določbo člena, morajo upravljavci za zaprto »komunalno« odlagališče oziroma za tako odlagališče v zapiranju vložiti vlogo za izdajo OVD v 90-ih dneh od uveljavitve sprememb uredbe. To velja predvsem za tiste upravljavce, ki so v skladu z uredbo že vložili vlogo, pa je bilo o njej že odločeno (bodisi jo je pristojni organ zavrgel, bodisi jo je zavrnil). Tisti upravljavci, ki so vložili vlogo v skladu z uredbo, pa o tej vlogi še ni bilo odločeno,  niso dolžni vložiti nove vloge, ampak so dolžni, če niso predložili drugega finančnega jamstva dodatno predložiti Izjavo v skladu z novim 17. členom te uredbe.

V skladu z dogovorom med SOS in generalno direktorico direktorata za okolje pri MOP, mag. Tanjo Bolte, objavljamo pojasnilo k uredbi in vzorec izjave za sprejetje na občinskih svetih/občinskem svetu: TUKAJ.

Predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS1617 3/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, 26 5 2016) ter ga posredovala v obravnavo na Državni zbor. Novosti predloga  zakona so med drugim:

 • Predlog ZIPRS1617 določa, da se spremembe, nastale pri upravljanju s tistim državnim in občinskim dolgom, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih proračunskih letih, vključno s spremembami, nastalimi pri ponovnem odkupu vrednostnih papirjev na trgu s premijo ali diskontom na neodplačano glavnico, prevzem dolga, konverzije terjatev v kapitalsko naložbo, odpis dolga ali terjatev, naložbe prostih denarnih sredstev na računih pravnih oseb, določenih v 61. členu Zakona o javnih financah  (ZJF), in naložbe denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občine v centralno banko, banke in hranilnice, naložbe EZR države v državne zakladnice držav Ekonomske in monetarne unije, nakupe zakladnih menic ter vloge v sistemu EZR države oziroma občine izkazujejo samo v bilanci stanja.
 • V 32. členu se dodaja nov odstavek, ki omogoča občinam daljši rok za vračilo sredstev kohezijske politike v proračun države v primerih izrečenega finančnega popravka. Podaljšanje roka na največ 90 dni v primeru večjih korekcij občine, ki občinam omogoča, da v tem obdobju izpeljejo postopek zadolžitve v kolikor je to potrebno ali pa sprejmejo rebalans proračuna občine.
 • Nadalje se s predlaganim zakonom ustanavlja nov proračunski sklad na podlagi sprejetega ZGGLRS, za občine pa se določa nov namen za katerega se lahko zadolžijo nad obsegom, ki ga določa zakon, ki ureja financiranje občin.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si do srede, 8.6.2016.

 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti preložen 3/4

SOS se je odzval povabilu na 17. redno seji Odbora za gospodarstvo Državnega zbora RS, ki je 31. maja 2016 obravnavala predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti v drugem branju. Leo Kremžar je med drugim povedal,  da takšen zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Po razpravi in predstavitvi mnenj vabljenih je Mag. Bojan Krajnc (PS SMC) podal proceduralni predlog, da se razprava in odločanje o tem zakonu preloži na eno od naslednjih sej. Predlog je bil z glasovanjem soglasno sprejet.

Zapis seje je dostopen na tej povezavi.

Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 3/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Obrazložitev). Predlog Pravilnika nadomešča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08, v nadaljevanju: Prejšnji pravilnik).

Predlog Pravilnika:

 • bolj podrobno določa kateri uslužbenci pri javnopravnih osebah morajo biti strokovno usposobljeni za upravljanje z dokumentarnim gradivom, kar je bilo pri prejšnjem pravilniku nejasno;
 • na novo so opredeljena področja, za katera morajo uslužbenci javnopravnih oseb in delavci ponudnikov storitev pridobiti poglobljena znanja;
 • določen je mandat tričlanske komisije, pred katero se opravlja preizkus strokovne usposobljenosti ter nivo izobrazbe, ki jo morajo imeti predsednik, namestnik in člani komisije;
 • zaradi poenotenja opravljanja preizkusa ne predvideva več pisnega preizkusa;
 • opredeljeni so tudi stroški preizkusa;
 • prinaša spremembe tudi glede dopolnjevanja in obnavljanja že pridobljenega strokovnega znanja, pri čemer dokaj komplicirano zbiranje točk (2 oz. 3 kreditne točke v treh letih) skladno s Prejšnjim pravilnikom, v Pravilniku nadomeščajo s poenostavljenim sistemom zahteve po udeležbi na enem strokovnem izobraževanju v treh letih, ki ga organizirajo pristojni arhivi;
 • sestavni del Pravilnika za razliko od Prejšnjega pravilnika, vsebuje štiri priloge in sicer:

– potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti,

– potrdilo o udeležbi strokovnega izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom ter

– dve potrdili o izvrševanju dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva skladno z 39. členom ZVDAGA. ( Priloge – prSUDDG-pril1, prSUDDG-pril2, prSUDDG-pril3 in prSUDDG-pril4)

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V javni razpravi predlog Uredbe o pitni vodi 3/7

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje v javno razpravo poslalo Uredbo o pitni vodi. Uredba v skladu z evropskimi direktivami določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode. Uredba določa tudi obveznosti upravljavca vodovoda,  spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, postopek za izdajo dovoljenj za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov in pristojna organa za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem te uredbe.

Do predloga uredbe lahko dostopate s klikom tukaj. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete do 1.7.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

22.6. / Strokovna ekskurzija – Razvoj kolesarskih destinacij 4/1

Pred nami je nova strokovna ekskurzija, katere namen je ogled nekaterih primerov dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov. Pogledali si bomo, kako to precej uspešno počnejo v sosednji Avstriji, v deželi Koroški, za različne ciljne kolesarske skupine.

Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turistično Agencijo GoodPlace, bo izvedena v sredo, 22. junija 2016.

Prijave zbiramo do 10. 6. oz. do zapolnitve prostih mest na avtobusu in teh je le še nekaj!

VABILO s predvidenim programom

PRIJAVNICA

DOGODKI DRUGIH

6.6. in 7.6./ Usposabljanje na temo integracije migrantov 5/1

Obveščamo vas, da bo na Igu, 6. in 7. junija 2016, potekalo usposabljanje na temo integracije. Namen usposabljanja je z informacijami in veščinami opremiti 20 posameznikov, ki so pripravljeni in imajo možnost v svojem lokalnem okolju organizirati dogodke in delavnice na temo integracije migrantov ter pripomoči k širjenju spoštljivega in odprtega odnosa do beguncev.

Prijavnico izpolnite na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/97023, najkasneje do srede, 1. junija 2016 do 12.00. Za več informacij lahko pokličete na 041 749 468 ali pišete na albin.keuc@sloga-platform.org.

Vabilo.

7.6./ DELI dogodek - sodelovanje različnih tipov organizacij 5/3

Obveščamo vas, da CMEPIUS, skupaj s CNVOS in Zavodom Movit pripravlja DELI dogodek z naslovom: DELI, POVEŽI, DOSEŽI… PIKO NA i!, ki bo potekal 7. junija 2016, v hotelu Sheraton v Ljubljani (bivši Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana).

Namen dogodka je spodbujati sodelovanje različnih tipov organizacij (izobraževalnih, nevladnih, mladinskih, lokalnih, občin itd.) v okviru različnih evropskih programov financiranja.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij o dogodku najdete v Vabilu.

Vljudno vabljeni!

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/4

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

14.6. in 15.6./ Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri 5/7

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organizira 14. in 15. junija 2016 v hotelu Terme v Termah Čatež dvodnevno strokovno konferenco Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri.

Konferenca je namenjena direktorjem in strokovnim delavcem ljudskih univerz ter drugim ključnim deležnikom, ki oblikujejo strategijo razvoja na področju izobraževanja odraslih.

Prilagamo vabilo in program konference s prijavnico. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Za dodatne informacije lahko pokličete – Maja Radinovič Hajdič: 041 671 933 in Tone Bezgovšek: 041 541 614.

15.6./ 4. Zeleni forum - Trajnostna mobilnost 5/8

Tradicionalno strokovno-poslovno srečanje v okviru Akademije Zelene Slovenije, ki bo prispevek k pripravi nacionalnega akcijskega načrta za razvoj zelene mobilnosti in prometne logistike v Sloveniji, bo potekalo v sredo, 15. junija 2016, z začetkom ob 9. uri v Kristalni palači BTC v Ljubljani.

Osrednje teme 4. Zelenega foruma so:

 • S katerimi ukrepi prometne in ekonomske politike do trajnostne mobilnosti prebivalstva in trajnostne oskrbe gospodarstva?
 • Realne možnosti za prenos tovora s cest na železnice v zeleni rasti Slovenije.
 • Razvoj električne mobilnosti v Sloveniji.

Udeležba na forumu je BREZPLAČNA, potrebna je predhodna prijava. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali na e-naslov info@zelenaslovenija.si. Prijave sprejemajo do vključno srede, 8. junija 2016. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Sodelujte! Javno posvetovanje o interoperabilnosti v Evropi 5/9

Evropska komisija trenutno pregleduje Evropsko strategijo interoperabilnosti (EIS) in Evropski interoperabilnostni okvir (EIF).

Splošni cilj pregleda in posvetovanja je zagotoviti obstoj koherentne vizije o interoperabilnosti v EU v zvezi z interakcijo med evropskimi javnimi upravami ter med njimi in državljani in podjetji. To je mogoče storiti s posodobitvijo in razširitvijo Evropskega interoperabilnostnega okvirja (EIF) in posodobitvijo Evropske strategije interoperabilnosti (EIS), s pregledom trenutnega sporočila “Za interoperabilnost evropskih javnih storitev“, COM (2010) 744.

Komisija ocenjuje, da je pregled potreben:

 • za uskladitev z nedavnimi razvojnimi politikami, npr. politika enotnega digitalnega trga (DSM), revidirana direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, itd,
 • za uskladitev z nastajajočimi tehnološkimi trendi (cloud computing, veliki in odprti podatki, itd) in
 • za večji poudarek na izvajanju EIS namesto preprostem usklajevanju z nacionalnimi pristopi o interoperabilnosti.

Vljudno vabljeni, da z vašim mnenjem o tem sodelujete na javnem spletnem posvetovanju, ki bo trajalo do 29. junija 2016.

SEJA VLADE

90. seja Vlade RS 6/1

Cilji akcijskega načrta

Vlada RS se je seznanila z vmesnim poročilom o izvajanju Akcijskega načrta prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016. Ministrstva na bistvenih prioritetnih področjih  vlade – gospodarska rast, konsolidacija javnih financ, ukrepi na trgu dela in krepitev zaposlenosti, zdravstveno varstvo – uresničujejo zadane naloge. Z ukrepi, ki se izvajajo, želi vlada poskrbeti za zmanjšanje administrativnih ovir za državljane, krepitev konkurenčnosti gospodarstva in pravičnejšo porazdelitev davčnih bremen. Osrednje vodilo vlade ostaja nadaljnje izboljšanje življenjskega standarda ljudi.( Vir: Vlada RS, ab)

Dvoletni akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za leti 2016 in 2017

Vlada RS je sprejela nov Dvoletni akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 za leti 2016 in 2017, ki nadomešča aktualni akcijski načrt za obdobje 2015 – 2016, ki ga je vlada sprejela 29. 7. 2015.

Tudi v letih 2016 in 2017 se bodo nadaljevale aktivnosti, vezane na doseganje ključnih strateških ciljev iz Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020. Seznam ukrepov za izvajanje strategije je strukturiran po sedmih vsebinsko ločenih poglavjih. Vključeni so tisti ukrepi, ki se trenutno še izvajajo in ukrepi, katerih aktivnosti se bodo pričele bodisi v letu 2016 bodisi v letu 2017. (Vir: Vlada RS, ab)

 Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Uredba podrobneje ureja vrste in cilje ukrepov, finančna sredstva, upravičenca, pogoje upravičenosti in merila za izbor operacij ter izvajanje in nadzor operacij v okviru ukrepov. Prav tako določa cilj, finančna sredstva, upravičenca, pogoje upravičenosti in merila za izbor operacij ter izvajanje in nadzor operacij v okviru tehnične pomoči.(Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o financiranju razvojnih projektov s prostovoljnimi sredstvi RS UNIDU in novi projekti

Vlada RS se je seznanila s poročilom o financiranju razvojnih projektov s prostovoljnimi sredstvi Republike Slovenije UNIDU od ratifikacije mednarodne pogodbe od 2005 do konca leta 2014 in pooblastila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da UNIDO pozove k porabi vseh, za projekte namenjenih sredstev in v najkrajšem času zaključi vse projekte, skladno z dogovorjenimi terminskimi načrti. (Vir: Vlada RS, ab)

 

 

 

 

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen terminski plan za razpise PRP 2014-2020 za leto 2016 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Okvirni terminski plan si lahko ogledata na tej povezavi.

Občine vabljene k sodelovanju v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini 7/2

Umanotera, Društvo Focus, Inštitut za politike prostora in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij bodo v okviru pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini zainteresirano občino podprli pri pripravi projektov upravljanja z življenjskimi viri v občini. Za izvedbo pilotnega projekta iščejo lokalno skupnost, ki želi razviti in podpreti skupnostne modele delovanja, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. S pilotnim projektom želijo okrepiti izbrano lokalno skupnost za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnem okolju, ki odkriva nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa in ki je lahko navdih za druga okolja v Sloveniji.

Vse informacije najdete v razpisni dokumentaciji in na spletni strani. Rok za oddajo prijav na natečaj je 1. julij 2016 do 12. ure, občine pa se lahko za več informacij obrnete na Tomija Tkalca preko e-pošte tomi@focus.si.

Javna predstavitev pilotnega projekta bo potekala 17. junija 2016 na nacionalni konferenci Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

O projektu in dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

Italijanske občine iščejo partnerje 7/3

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in vzpostavitev zadruge 7/6

Splošni cilj razpisa je vzpostavitev dobre prakse v boju proti brezposelnosti mladih. Upravičeni so prijavitelji s sedežem v EU.  Skupni proračun za sofinanciranje projektov je 450.000 €. Najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev. Stopnja sofinanciranja EU je do 70% celotnih stroškov ukrepa.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo tukaj. Rok za oddajo vlog je 30.6.2016 ob 17.00 uri.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/8

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

Priročnik za regulacijo kratkotrajnega oddajanja nepremičnin 8/2

Pravni center za trajnostno gospodarstvo (SELC) je pripravil priporočila v pomoč oblikovalcem politik pri postopku priprave odlokov za urejanje kratkoročnega oddajanja nepremičnin. Cilj SELC-a je, da bi lokalne oblasti izoblikovale takšne politike kratkoročnega oddajanja nepremičnin, ki ustvarjajo vključujoče priložnosti za lokalno blaginjo, s čimer uravnotežijo potrebe vseh članov skupnosti.V idealnem primeru bo rezultat pravična politika, ki ščiti javni interes, vključno z dostopnostjo stanovanj, zdravja in varnosti, sosedsko kakovostjo in občinskimi

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.