V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE HAJDINA, LAŠKO, SEVNICA IN ŠMARTNO OB PAKI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

DOGODKI:

ZAKONODAJA:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda do torka, 8.11.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona do srede, 9.11.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

NOVICE SOS

V Državnem svetu posvetovanje o besedilu Ustavnega zakona 1/1

2.11.2016 je v Državnem svetu potekala skupna seja Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Seje sta se v imenu SOS udeležila predsednik SOS, Bojan Kontič in Leo Kremžar, pooblaščenec predsedstva SOS za področje GJS. Na seji sta predstavila kompromisne predloge SOS do vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS z Ustavnim zakonom, ki so se nanašale predvsem na vprašanje tržnega dela pitne vode za gospodarsko rabo in predvsem na sporni četrti odstavek, ki se nanaša na oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki bi jo po dosedanjem predlogu naj zagotavljala država preko neprofitne javne službe. Prisotni svetniki so se strinjali, da vodni viri v nobenem delu ne bi smeli biti tržno blago, saj je nedopustno, da Ustava omogoča konkurenco tržnega in javnega interesa, pri čemer je vprašanje, kdo bo presojal ali stanje vodnih virov dopušča izkoriščanje vodnih virov v tržne namene. Prav tako so svetniki prisluhnili argumentaciji predstavnikov skupnosti občin, da ustavna dopolnitev nikakor ne sme posegati v pristojnosti lokalnih skupnosti za urejanje oskrbe gospodinjstev s pitno vodo in ne sme voditi v centralizacijo veljavnega sistema vodooskrbe. V izogib nejasnostim so predlagali, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti na način neprofitne javne službe, pri čemer se predvidevajo neprofitne gospodarske javne službe. Stališče Državnega sveta je dostopno tukaj.

Nadaljevanje seje Ustavne komisije RS o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS 1/2

Ustavna komisija DZ je 3.11.2016 ob nadaljevanju prekinjene nujne seje potrdila predlog za vpis pravice do pitne vode v ustavo. V imenu SOS se je nadaljevanja seje Ustavne komisije udeležil Leo Kremžar, pooblaščeni zastopnik SOS na področju GJS. Zaključke seje je označil kot zadovoljive, saj po zadnji različici oskrbo prebivalstva z vodo zagotavlja država prek samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Do spremembe je prišlo zaradi izražene bojazni skupnosti občin in komunalnih podjetij, da bo država posegla v izvirne pristojnosti občin in porušila dobro delujoč sistem izvajanja vodooskrbe.

Na seji je bilo dogovorjeno, da bo besedilo Ustavnega zakona obravnavalo vse vodne vire in ne le naravne, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva z vodo in v tem delu niso tržno blago.

Strokovna skupina bo na podlagi dogovora na seji Ustavne komisije pripravila obrazložitev novega 70.a člena Ustave RS, nato pa bo besedilo obravnaval tudi Državni zbor RS, ki mora akt o spremembi ustave sprejeti z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.

Zbiranje primerov dobrih praks na področju vključevanja javnosti v oblikovanje politik na lokalni ravni 1/3

Skupnost občin Slovenije se je na povabilo CNVOS vključila v projektno skupino, ki si prizadeva za oblikovanje minimalnih standardov za vključevanje javnosti v oblikovanje lokalnih politik.

Za širok vpogled v raznolikost slovenskega lokalnega okolja ter podporo promociji vključevanja javnosti v oblikovanje lokalnih politik ter same koristi le tega, smo občine zaprosili, da nam na posebnem obrazcu posredujejo dobre prakse vključevanja javnosti v oblikovanje politik iz posameznega lokalnega okolja. Naša želja je, da bi dobre prakse občin zbrali v obliki elektronskega zbornika.

Občine smo pozvali, da nam izpolnjen obrazec posredujejo preko elektronske pošte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.11.2016.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom – obvestilo o spremembi    2/1

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 66/2016 z dne 21.10.2016 izšel nov Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

S 4. 11. 2016 bo tako prenehal veljati star Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08).

Ob tem opozarjamo na dve bistveni spremembi, ki ju pravilnik prinaša:

  1. V drugem členu so bolj konkretno opredeljeni uslužbenci, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in ki morajo biti za to tudi strokovno usposobljeni,
  1. v desetem členu pa je na novo opredeljeno tudi obvezno dopolnjevanje in obnova pridobljenega znanja.

Več si lahko preberete tukaj.

Predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih v ponovni obravnavi 2/2

Obveščamo vas, da so bili s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v javno obravnavo in medresorsko razpravo ponovno dani predlogi treh novih zakonov – Zakon o urejanju prostora (ZUreP s kazalom ), Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Kot najpomembnejši podzakonski akt gradbenega zakona prilagamo tudi pravilnik o projektni dokumentaciji  s pripadajočo prilogo A, kot sestavni del pravilnika.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe na zakonske predloge najkasneje do srede, 2.11.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 4.11.2016) na MOP.

 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda 2/3

Obveščamo vas, da smo zasledili objavo osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda.

V 19. členu predloga uredbe se dodaja novi četrti in peti odstavek v zvezi s prikazom ocene kemijskega stanja površinskih voda za določene snovi, dodaja se prav tako nov 29.c člen v zvezi s programom ukrepov za doseganje dobrega kemijskega stanja za določene snovi, dopolnjuje pa se 40. člen v zvezi z informacijami, ki jih mora vključevati nov, spremenjen ali dopolnjen načrt upravljanja voda. Določbe 42. člena v zvezi z objavo načrta upravljanja voda se uskladi z zahtevami za dostop do elektronske oblike načrta upravljanja voda. Dodaja se tudi prehodne določbe, ki določajo roke za pripravo prvih programov ukrepov za določene snovi iz Direktive 2013/39/ES.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete najkasneje do torka, 8.11.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 2/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v javno razpravo in medresorsko obravnavo podalo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, katerega besedilo najdete na tej povezavi.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se predvsem sledi ustavni odločbi in odpravi ugotovljene protiustavnosti. Skuša se poenostaviti postopek glede pridobivanja osebnih podatkov zaradi potreb organov pri odločanju in izvajanju nalog na stanovanjskem področju. S spremembo se predlaga tudi izenačitev vseh najemnikov v neprofitnih stanovanjih tako, da za vse velja možnost preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do srede, 9.11.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo lahko usklajene posredovali v roku (do 11.11.2016) na MOP.

Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam 2/5

Obveščamo vas, da se nahaja v javni razpravi Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam.

Do datotek dostopate s klikom na spodnje povezave:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe najkasneje do četrtka, 17.11.2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si,  da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 21.11.2016) na MOP.

Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe CLLD 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Besedilo najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da besedilo predloga preučite in nam vaše morebitne pripombe/stališča posredujete najkasneje do četrtka, 24.11.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Besedilo osnutka predloga najdete na TEJ POVEZAVI, obrazložitev k osnutku predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da osnutek predloga pregledate in nam vaše pripombe, stališča in predloge S KONKRETNIMI OBRAZLOŽITVAMI posredujete najkasneje do torka, 13. decembra 2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva 2/8

 

V javni obravnavi se nahaja predlog Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva, katerega besedilo najdete tukaj (priloga-1, priloga-2).

Pravilnik ureja organizacijo pripravništva in usposabljanja na področju varstva arhivskega gradiva, izpitni predmetnik in potek strokovnega izpita, ki je pogoj za pridobitev strokovnega naziva na področju varstva arhivskega gradiva. Pravilnik določa tudi vrste, pogoje za pridobitev in postopek pridobivanja strokovnih nazivov posameznikov, ki opravljajo delo na področju varstva arhivskega gradiva.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in predloge vezane na pravilnik posredujete do četrtka, 24.11.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo 2/9

Na spletni strani Ministrstva za kulturo je objavljen predlog Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo.

Vljudno vas naprošamo, da nam sporočite vaše pripombe in predloge na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 25.11.2016.

 

POVPRAŠEVANJE SOS

ODPRTO - Zavarovanje pravne zaščite 3/1

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine po pridobitvi informacij v zvezi z zavarovanjem pravne zaščite. Občina je namreč prejela ponudbo za takšno zavarovanje. Vljudno vas naprošamo za delitev vaših izkušenj tako, da nam na zastavljena vprašanja odgovorite preko spletnega vprašalnika, objavljenega na TEJ POVEZAVI.

Vljudno naprošamo za povratno informacijo najkasneje do ponedeljka, 7.11.2016.

Podpis Pogodbe EUCARIS 3/2

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja občinam glede podpisa pogodbe za pridobivanje podatkov lastnikov vozil registriranih v drugih državah EU – EUCARIS v povezavi s stroški, ki bodo nastali pri obravnavi tujcev.

Namreč Občine – občinska redarstva oz. mestna redarstva so v postopku sklepanja pogodbe za pridobivanje podatkov lastnikov vozil, ki so storili določene prometne prekrške v RS z vozili registriranimi v drugih državah EU – EUCARIS, z Ministrstvom za infrastrukturo. S podpisom pogodbe se bodo občinam pojavili novi stroški kot so stroški prevoda potrebnih obrazcev, prejetih dopisov, zahtev za sodno varstvo, sodb in drugih pisanj v in iz različnih jezikov držav članic EU..

Občino je zanimalo stališče drugih občin glede podpisa teh pogodb, in sicer ali bodo občine kljub dodatnim stroškom, ki bodo nastali, podpisale predmetne pogodbe. Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

9.11. / Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest in odškodninska odgovornost na javnih cestah 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Direkcijo za ceste in Odvetniško pisarno Jernejčič in partnerji organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest in odškodninska odgovornost na javnih cestah.

Posvet bo potekal v sredo, 9.11.2016 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 7.11.2016 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

10.11. / Konferenca Green Mobility 4/2

10. novembra 2016 bo od 9.00 ure dalje v prostorih Ljubljanskega gradu, Grajska planota 1, potekala konferenca Green Mobility. Strokovna konferenca se bo ukvarjala z vprašanjem prihodnosti prometa v mestih in se pri tem opirala na Belo knjigo Evropske komisije iz leta 2011 „Načrt za enotni evropski prometni prostor- na poti h konkurenčnemu in  gospodarnemu prometnemu sistemu”. Po uvodnih govorih strokovnjakov bodo sledile panelne diskusije s konkretnimi predlogi in predstavitev primerov dobrih praks iz različnih evropskih držav.

Udeležba je za predstavnike lokalnih skupnosti brezplačna, potrebna pa je prijava na naslov martina.balazic@institut.ire.eu. Program s prijavnico

10.11. - 11.11. / 27. Posvet Poslovanje z nepremičninami 4/3

V četrtek, 10.11., in v petek, 11.11.2016 bo v Portorožu potekal tradicionalni 27. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Posvet je tako predvsem namenjen pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi. Hkrati pa predstavlja tudi možnosti za seznanitev stroke in drugih akterjev na tem področju z aktivnostmi za uresničevanje sprejete zakonodaje in za iskanje odgovorov na nekatera pomembnejša vprašanja, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države.

Več o posvetu, programu in prijavi na posvet najdete na tej povezavi.

Prav tako vas obveščamo, da imate člani Skupnosti občin Slovenije 10% popusta pri prijavi.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

8.11. / Javna predstavitev “Priprava izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje” 5/1

Na Ministrstvu za okolje in prostor so po sprejetju Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, pristopili k oblikovanju sistemskih sprememb na področju stanovanjske zakonodaje.

V torek, 8.11.2016, bo potekala javna predstavitev izsledkov dveh večjih vsebinskih sklopov – Upravljanje ter Najemna razmerja in nova najemninska politika.

Več o programu si lahko preberete v vabilu.

Svojo prisotnost lahko sporočite najkasneje do ponedeljka, 7. novembra 2016, na e-naslov bernarda.habjan@gov.si.

Vljudno vabljeni!

8.11./ Posvet Potenciali krožnega gospodarstva v JV regiji 5/2

V sklopu regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v jugovzhodni regiji organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje posvet Potenciali krožnega gospodarstva v JV regiji, ki bo potekal 8.11. ob 12h v Kočevju.

Vabilo.

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, najkasneje do 7. 11. 2016, na elektronski naslov: klavdija.merc@gov.si.

Vabljeni vsi deležniki, ki želite aktivno sodelovati na področju krožnega gospodarstva.

8.11./ Mednarodna konferenca na temo socialnega kmetovanja 5/3

Ustanova Fundacija BiT Planota, Zavod GOST na Planoti, so.p., Šolski center Nova Gorica, Univerza Szent Istvàn (Madžarska), Interland Conzorzio, Soform Scarl (Italija) v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo vabijo na zaključno mednarodno konferenco v okviru projekta GROW, ki bo potekala na temo socialnega kmetovanja kot orodja za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin v torek, 8. novembra 2016, med 10. in 15. uro na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Več informacij najdete v vabilu. Vabljeni!

Uradni jezik konference je angleščina. Prijave zbirajo do najkasneje  4. 11. 2016 preko e-prijavnice (https://goo.gl/forms/FUGdYO6lXS3vkgAV2) ali te prijavnice.

8.11. / Okrogla miza na temo aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji 5/4

Območna enota Maribor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kot eden izmed partnerjev v PRIZMA 50+ bo v torek, 8. novembra 2016 ob 10.00 uri izvedel drugi regijski dogodek s področja aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji. Okrogla miza bo potekala v veliki predavalnici NLZOH, Prvomajska ul. 1, III. nadstropje, 2000 Maribor. Na okrogli mizi bodo aktivno sodelovali in podrobno predstavili svoje aktivnosti Smiljana Černezel Hrastar – Zavod za zaposlovanje RS, OS Ptuj, Mirjana Zgaga – Zavod za zaposlovanje RS, OS Maribor in Mojca Volk – Ljudska univerza Ptuj.

Cilj okrogle mize je podrobno spregovoriti o vključenosti starejših v družbo; prepoznati ovire in spodbude za vključevanje; preveriti ozaveščenost glede pomena informacijske in druge sodobne tehnologije ter priložnosti starejših na tem področju. Predstavljeni bodo tudi nekateri primeri dobre prakse. Zaključke okrogle mize bodo organizatorji zbrali, o njih poročali in jih priložnostno tudi javno predstavili.

Udeležba na srečanju je brezplačna, vašo udeležbo pa lahko sporočite na e-naslov: metka.krebs@nijz.si, najpozneje do ponedeljka, 7. 11. 2016.

10.11. / LIFE delavnica za lokalne skupnosti 5/5

Objavljamo Vabilo na dogodek z naslovom LIFE delavnica za lokalne skupnosti, ki bo potekala v četrtek, 10. novembra 2016 v City Hotelu Ljubljana (Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana), ki smo ga prejeli iz Ministrstva za okolje in prostor.

Vse udeležence vabijo k posredovanju ideje za projekt, ki jim bo v pomoč, da bi lahko čim bolj učinkovito izvedli praktični del delavnice! Svojo idejo (dovolj bo opis na polovici strani) lahko do 4. 11. 2016 posredujete na life.mop@gov.si.
Prijave na dogodek sprejemajo do 4.11.2016 preko prijavnega obrazca.

10.11. in 11.11./ Slovenski regionalni dnevi 2016 5/6

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij, vas vabijo na Slovenske regionalne dneve 2016.

Naslov dogodka bo »Regionalna politika za prihodnost – prihodnost za regionalno politiko«, na njem pa bodo obravnavali naslednje teme:

  • Vloga kohezijskih regij v novem programskem obdobju po letu 2020,
  • Vloga Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju,
  • Potenciali regionalnega razvoja – od vsebine do oblike.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov: http://rrs.zrc-sazu.si.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijave sprejemajo do petka, 4. novembra 2016 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi:

http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx.

 

11.11. / Nacionalni posvet: prostorska ureditev območij, kjer živijo Romi v Republiki Sloveniji 5/7

romiObveščamo vas, da bo v okviru projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalne platforme za Rome, ki ga podpira evropska unija, in v organizaciji Urada Vlade RS za narodnosti potekal »Nacionalni posvet: prostorska ureditev območij, kjer živijo Romi v Republiki Sloveniji«.

O romskih naseljih vemo veliko, a še vedno premalo. Romska naselja v Sloveniji soustvarjajo slovensko kulturno krajino, a hkrati v nekaterih okoljih predstavljajo specifičen prostorski in socialni izziv. Na tokratnem posvetu bodo sodelovali poznavalci z različnih področij in se dotaknili več dimenzij aktualne tematike. Cilj posveta ni zgolj izmenjava izkušenj, ampak predvsem ob tesnejšem povezovanju in sodelovanju vseh udeležencev oblikovati konkretne kratkoročne rešitve ter predloge in priporočila za nadaljnje delo.

Vabilo.

Udeležbo na dogodku lahko potrdite najkasneje do 4. 11. 2016 po elektronski pošti na naslov gp.un@gov.si ali na telefonsko številko urada 01 478 11 80, kjer dobite tudi vsa ostala pojasnila, povezana z dogodkom.

14.11. - 15.11. / Infrastruktura za alternativna goriva v Sloveniji 5/8

Objavljamo vabilo na mednarodno konferenco z naslovom »Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih vozliščih v Sloveniji«, ki bo potekala dne 14. in 15. novembra 2016 v Hotelu Radisson Blue Plaza v Ljubljani. Organizira jo Ministrstvo za infrastrukturo.

Na konferenci bodo obravnavani različni vidiki prehoda na alternativna goriva, zagotavljanja polnilne infrastrukture za alternativna goriva v Sloveniji, izkušnje na tem področju iz tujine in izzivi, ki se še obetajo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. Prijavite se tako, da pošljete izpolnjeno prijavnico na naslov mzi.smzp@gov.si (pošljete lahko izpolnjen obrazec, izpolnjen poskeniran obrazec ali pa samo zahtevane podatke – vaše ime in priimek, organizacija in vaše mesto v njej, elektronski naslov in opomba, če želite tudi aktivno sodelovati na panelih ali okroglih mizah).

Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest.

16.11./ Posvet "Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo – PROSO" 5/9

Obveščamo vas, da bo potekal posvet, kjer bodo predstavljeni izsledki naloge Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo – PROSO, ki se pripravlja na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025. Na posvetu bo predstavljen model določitve PROSO kot območij največjih potreb prebivalstva in gospodarstva po gradnji javnih najemnih stanovanj. Območja PROSO bodo vključena tudi v prenovljeno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije ter v smernice za poselitev in razvoj.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Posvet bo potekal na Filozofski fakulteti (predavalnica št. 233), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 9.30 uri.

Vašo udeležbo lahko potrdite do  9. 11. 2016 na e-naslov: petra.pogacar.sp@gmail.com. Udeležencem dogodka bo predvidoma do 11. 11. 2016 posredovano podrobnejše gradivo s ključnimi rezultati projekta kot izhodišče za diskusijo na posvetu.

Vljudno vabljeni!

17.11./ Posvet “Ključ do vključenosti” 5/10

MOVIT skupaj z Uradom RS za mladino, Uradom RS za komuniciranje, Univerzo v Ljubljani in CMEPIUS, 17. 11. 2016 ob 10:00 organizira medsektorski posvet “Ključ do vključenosti” na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo.

Namen posveta je identificirati uspešne modele sodelovanja med različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo ter na njihovi podlagi oblikovati priporočila za lokalne skupnosti. Na posvetu bodo predstavili dobre prakse iz različnih sektorjev na lokalni ravni ter dobre prakse posameznih akterjev.

Vabilo.
Prijave sprejemajo do ponedeljka, 7. 11. 2016, na  
https://goo.gl/PLvXm9.  
Za več informacij ali dodatna pojasnila se obrnite na info@mva.si.

SEJA VLADE

108. seja Vlade RS 6/1

Zakon o občinskem redarstvu

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu in ga pošlje Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku.

Gre za prvi predlog novele Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) od njegove uveljavitve v letu 2007. V tem času so se spremenili predpisi, ki podredno vplivajo tudi na izvajanje ZORed, novelirajo pa se samo tista določila, za katera je bilo ocenjeno, da so delno neučinkovita ter da bo sprememba določil pomenila učinkovitejše organiziranje in izvajanje nalog občinskega redarstva. (Vir: Vlada RS, ab)

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju od vključno leta 2017 do 2019

Vlada je obravnavala Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju od vključno leta 2017 do 2019 in se zavzema za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki potekajo že od februarja letos dalje. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja PRP 2014–2020

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredbi se pri ukrepu »Prenos znanja in dejavnosti informiranja« dodajajo  vsebine trženja in predelave kmetijskih proizvodov v skladu z Aneksom I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) ter nove vsebine za kategorije drobnice in govedi na področju dobrobiti živali zaradi zaznanih potreb na terenu. S spremembo uredbe se uvajajo nova usposabljanja za mlade kmete in druge ciljne skupine. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba (UMED) na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektoju določa, da vsi izplačevalci plač v javnem sektorju obračunavajo in izplačujejo plače v skladu z uredbo. (Vir: Vlada RS, ab)

Mnenje o predlogu DS za začasno zadržanje izvrševanja posameznih členov Zakona o varstvu okolja

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Državnega Sveta RS za začasno zadržanje izvrševanja 69., 74., 77., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in meni, da predlog državnega sveta ne izpolnjuje zahtevanih standardov tega instituta in da bi prav zadržanje izvrševanja navedenih členov ZVO-1 lahko privedlo do škodljivih posledic za okolje, prebivalce in državo. Vlada zato na podlagi Zakona o ustavnem sodišču predlaga, da predlog državnega sveta, zavrne. Podrobnejšo vsebinsko oceno glede zahteve državnega sveta za oceno ustavnosti 69. člena, drugega in tretjega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena ZVO-1 pa bo vlada podala naknadno, v okviru roka, ki ga je določilo ustavno sodišče. (Vir: Vlada RS, ab)

Pokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in Pravila upravljanja Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev. V spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence je določeno, da se lahko pokojninski sklad preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/1

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva v višini 100 mio EUR.

Več informacij dobite v prilogah (Občine povabilo, Ključni podatki za kreditojemalce, Posebni pogoji) oziroma na spletni strani SID banke.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/2

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/5

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 7/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/7

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Nadgrajena Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik 8/1

V Javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik so odprli nadgrajeno čistilno napravo, ki je tako po zmogljivosti postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji. Gre za enega največjih ekoloških projektov šestih občin lastnic (občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin), ki so z odličnim medsebojnim sodelovanjem izkazale svojo ozaveščenost in odgovoren odnos do socialnega in naravnega okolja. Skupna vrednost projekta nadgradnje je znašala 15,5 milijonov evrov, finančna sredstva za izvedbo pa so črpali iz kohezijskega sklada Evropske Unije, sredstev Republike Slovenije in iz občinskih proračunov. Nadgrajena čistilna naprava bo občinam prinesla mnoge prednosti, hkrati pa prispevala tudi k izboljšanju ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice. (Vir: občina Domžale)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.